DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, o.u.g. nr. 13/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 26/02/2008

Prezenta reglementare are un caracter urgent si este impusa de schimbarile si de evolutia cadrului legislativ aferent serviciilor comunitare de utilitati publice, intervenite dupa publicarea, respectiv dupa intrarea in vigoare a Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006. Oportunitatea promovarii acestei ordonante de urgenta rezulta din necesitatea eliminarii contradictiilor semnalate intre principalele acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, Legea nr. 51/2006 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -, precum si din necesitatea clarificarii, compatibilizarii si armonizarii acestora cu prevederile Programului Operational Sectorial - Mediu, aprobat de Comisia Europeana, in scopul accelerarii procedurilor de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizarii si/sau dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice de interes local. Necesitatea amendarii in regim de urgenta a legislatiei privind serviciile comunitare de utilitati publice si in mod deosebit a celei referitoare la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare rezulta din faptul ca neadoptarea acestui proiect de act normativ pune in pericol implementarea Programului Operational Sectorial - Mediu, accesarea fondurilor europene alocate acestui program in perioada 2007-2013 si realizarea obligatiilor ce revin Romaniei in acest sector, in calitate de stat membru al Uniunii Europene. In acest sens, prin prezenta ordonanta de urgenta se introduc precizarile necesare cu privire la natura juridica, modul de constituire, organizare si functionare ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, la definirea conceptului de delegare a gestiunii si a contractului de delegare a gestiunii, respectiv la definirea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice. In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.
In tot cuprinsul legii, sintagma "asociatie de dezvoltare comunitara" se inlocuieste cu sintagma "asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice".
2.
Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice.
(2) In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitatilor locale cu privire la:
a) alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;
e) salubrizarea localitatilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;
h) transportul public local.
(3) Prevederile prezentei legi se aplica serviciilor comunitare de utilitati publice definite la alin. (2), infiintate, organizate si furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si, dupa caz, in conditiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale.
(4) Serviciile de utilitati publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general si au urmatoarele particularitati:
a) au caracter economico-social;
b) raspund unor cerinte si necesitati de interes si utilitate publica;
c) au caracter tehnico-edilitar;
d) au caracter permanent si regim de functionare continuu;
e) regimul de functionare poate avea caracteristici de monopol;
f) presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orasenesti, municipale sau judetene;
h) sunt infiintate, organizate si coordonate de autoritatile administratiei publice locale;
i) sunt organizate pe principii economice si de eficienta;
j) pot fi furnizate/prestate de catre operatori care sunt organizati si functioneaza fie in baza reglementarilor de drept public, fie in baza reglementarilor de drept privat;
k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului «beneficiarul plateste»;
l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investitie se face prin preturi si tarife reglementate sau taxe speciale."
3.
La articolul 2, literele a), e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice - asociatia de dezvoltare intercomunitara definita potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, avand ca obiectiv infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii;
.....................................................................................................................
e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice - actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile prezentei legi, atat gestiunea propriu-zisa a unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are, cat si concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia; delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice implica dreptul si obligatia operatorului de a administra si exploata sistemul de utilitati publice aferent serviciului/activitatii delegate. Delegarea gestiunii poate fi efectuata si de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza unui mandat special acordat de acestea;
.....................................................................................................................
g) operator - persoana juridica de drept public sau de drept privat inregistrata intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in alt stat sau, dupa caz, structura fara personalitate juridica in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licenta emisa de o autoritate nationala de reglementare competenta ori un organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilitati publice si care asigura nemijlocit gestiunea propriu-zisa a serviciului/activitatii, precum si administrarea, functionarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia/acesteia;".
4.
La articolul 2, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:
"g1) operator regional - societate comerciala cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, infiintata in baza hotararilor autoritatilor deliberative ale acestora; operatorul regional asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului/activitatii de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, cat si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal sau regional realizate in comun in cadrul asociatiei, destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitati; operatorul regional se infiinteaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenti, subordonati autoritatilor administratiei publice locale; operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007."
5.
La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta."
6.
La articolul 3, alineatul (3) se abroga.
7.
La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Serviciile de utilitati publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiti potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. g1). Operatorii pot avea urmatorul statut:
a) compartimente functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;
b) servicii publice de interes local sau judetean, fara personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale;
c) servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale;
d) societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale;
e) societati comerciale cu capital social privat;
f) societati comerciale cu capital social mixt."
8.
La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Serviciile de utilitati publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligatiile de serviciu public definite potrivit urmatoarelor exigente/cerinte fundamentale, si anume:
a) universalitate;
b) continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conditii contractuale reglementate;
c) adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe termen lung;
d) accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditii contractuale reglementate;
e) transparenta decizionala si protectia utilizatorilor."
9.
La articolul 7 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) dezvoltarea durabila, protejarea si valorificarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale si protectia si conservarea mediului, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;".
10.
La articolul 8 alineatul (2), literele c), d) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) asocierea intercomunitara in scopul infiintarii, organizarii, gestionarii si exploatarii in interes comun a unor servicii de utilitati publice, inclusiv pentru finantarea si realizarea obiectivelor de investitii specifice sistemelor de utilitati publice;
d) alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in administrare sau, dupa caz, concesionarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale din componenta sistemelor de utilitati publice;
.....................................................................................................................
h) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;".
11.
La articolul 8 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta si aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;".
12.
La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) sa aprobe stabilirea, ajustarea sau, dupa caz, modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare potrivit competentelor acordate acestora prin legea speciala;".
13.
Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, in limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, pot sa coopereze si sa se asocieze, in conditiile legii, in scopul constituirii unor asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca obiect furnizarea/prestarea in comun a serviciilor comunitare de utilitati publice si infiintarea, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente.
(2) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridica de drept privat si statut de utilitate publica recunoscut prin efectul legii, destinate exercitarii si realizarii in comun a competentelor autoritatilor administratiei publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, stabilite in sarcina acestora potrivit dispozitiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001, republicata, si ale Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006.
(3) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se constituie, functioneaza si dobandesc personalitate juridica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicata, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si comisia de cenzori. Adunarea generala adopta hotarari in conformitate cu statutul asociatiei.
(4) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata, in conditiile legii, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, prin hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite, pe seama si in numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitati publice transferate in responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile apartinand domeniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciilor de utilitati publice. In acest scop, hotararile autoritatilor administratiei publice locale privind mandatarea si actele juridice de constituire a asociatilor trebuie sa contina prevederi detaliate si complete privind conditiile de exercitare de catre asociatii a mandatului special incredintat.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul asociatiei, sa exercite, in numele si pe seama lor, atributiile, drepturile si obligatiile prevazute la art. 8 alin. (2), la art. 9 si la art. 32, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c), d) e), f) si g), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) si la art. 32 alin. (4). Exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) si j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) si g), la art. 9 alin. (3) si la art. 32 alin. (2) si (3) este conditionata de primirea in prealabil a unui mandat special din partea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei.
(6) Sistemele de utilitati publice sau partile componente ale acestora, realizate in comun prin programe de investitii noi realizate in cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, apartin proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale membre si se inregistreaza in patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza urmatoarelor criterii:
a) bunurile situate pe raza unei singure unitati administrativ-teritoriale, pe care o si deservesc, vor apartine domeniului public al acesteia;
b) bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale vor apartine domeniului public al judetului, daca toate unitatile administrativ-teritoriale implicate sunt situate in acelasi judet si judetul este membru al asociatiei;
c) bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale vor apartine domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, daca aceste unitati administrativ-teritoriale sunt situate in judete diferite sau daca judetul nu este membru.
(7) Statutul si actul constitutiv ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se semneaza, in numele si pe seama acestora, de primarii unitatilor administrativ-teritoriale asociate si/sau, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene.
(8) Modul de organizare si de functionare a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se stabileste prin actul constitutiv si statutul asociatiei, pe baza actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru. Monitorizarea, centralizarea si evaluarea modului de organizare si functionare a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice intra in responsabilitatea structurilor specializate din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative."
14.
La articolul 12, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Exercitarea functiei de analiza, sinteza, decizie, coordonare, monitorizare si planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice este incredintata Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in calitate de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, avand urmatoarele atributii:".
15.
La articolul 12, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) monitorizeaza, centralizeaza si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta pentru serviciile comunitare de utilitati publice;".
16.
La articolul 13 alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:
"g1) transport public local, conform competentelor acordate prin legea speciala."
17.
La articolul 13, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Producerea energiei termice in cogenerare este supusa licentierii, reglementarii si controlului A.N.R.E.
(5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competenta pentru serviciul de transport public local si, potrivit competentelor acordate de prezenta lege si de legea speciala, elaboreaza metodologii si regulamente-cadru pentru transportul public de persoane, acorda licente de transport si monitorizeaza si controleaza respectarea de catre operatori a legislatiei in vigoare privind transporturile rutiere, respectiv a conditiilor impuse prin licentele de transport."
18.
La articolul 14, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:.
"Art. 14. - (1) A.N.R.S.C. este institutie publica, cu personalitate juridica, care functioneaza pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
.....................................................................................................................
(4) In indeplinirea atributiilor sale, A.N.R.S.C. colaboreaza cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Transporturilor, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele, cu primariile si consiliile judetene, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice cu atributii in domeniul serviciilor de utilitati publice ori in legatura cu acestea, cu asociatiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializati care presteaza servicii de sector, cu asociatiile profesionale din domeniu si cu asociatiile patronale si sindicale."
19.
La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. se finanteaza integral din venituri proprii obtinute din tarifele percepute pentru acordarea licentelor, din tarifele percepute pentru eliberarea autorizatiilor, din tarifele pentru consultanta si prestari de servicii acordate la cerere, din contributii ale operatorilor de servicii de utilitati publice aflati in sfera sa de reglementare sau ale organismelor internationale, precum si din alte surse, potrivit prevederilor legale privind finantele publice.
(2) Modalitatea de stabilire si aprobare a nivelului tarifelor si al contributiilor mentionate la alin. (1) se prevede in regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.S.C."
20.
La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) A.N.R.S.C. este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti si revocati de primul-ministru la propunerea ministrului internelor si reformei administrative."
21.
La articolul 16, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Ordinele si deciziile presedintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
22.
La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariati angajati pe baza de contract individual de munca. Calitatea de salariat al A.N.R.S.C. este incompatibila cu exercitarea oricaror activitati cu caracter comercial din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si cu participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori din acest domeniu."
23.
La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) elibereaza, potrivit competentelor acordate prin legi speciale specifice fiecarui serviciu de utilitati publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, atunci cand/daca acest aviz este prevazut prin legile speciale;".
24.
La articolul 21, alineatul (1) se abroga.
25.
Articolul 22 se abroga.
26.
La articolul 23, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice.
(4) Desfasurarea activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu regulamentul-cadru si cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, regulamentul serviciului si caietul de sarcini se elaboreaza in cadrul asociatiei, se supun avizarii autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, in conditiile mandatului prevazut la art. 10 alin. (5), si se aproba de adunarea generala a asociatiei."
27.
La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Raporturile juridice dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori sunt reglementate prin:
a) hotarari de dare in administrare, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale - in cazul gestiunii directe;
b) hotarari de atribuire si contracte de delegare a gestiunii, adoptate, respectiv aprobate, dupa caz, de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale - in cazul gestiunii delegate."
28.
Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Bunurile proprietate publica si/sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale din componenta sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor, pot fi:
a) date in administrare si exploatare operatorilor, in baza hotararii de dare in administrare - in cazul gestiunii directe;
b) concesionate operatorilor in conditiile legii, in baza hotararii de atribuire si a contractului de delegare a gestiunii serviciului - in cazul gestiunii delegate.
(2) In cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale din componenta sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor si/sau activitatilor care fac obiectul delegarii gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare si exploatare pe perioada delegarii gestiunii, prin una dintre modalitatile prevazute la art. 30 din prezenta lege, odata cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor si/sau a activitatilor delegate, in baza contractului de delegare a gestiunii."
29.
La articolul 29, alineatele (1)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Gestiunea directa este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora.
(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public infiintati la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in baza hotararilor de dare in administrare adoptate de autoritatile deliberative ale acestora; acesti operatori pot fi:
a) compartimente functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;
b) servicii publice de interes local sau judetean, fara personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale;
c) servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Operatorii organizati ca servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridica, au patrimoniu propriu, functioneaza pe baza de gestiune economica si se bucura de autonomie financiara si functionala; acesti operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de inregistrare fiscala si ai conturilor deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei sau la unitatile bancare si intocmesc, in conditiile legii, buget de venituri si cheltuieli si situatii financiare anuale.
(4) Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea de gestiune directa furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotararii de dare in administrare a serviciului, si a sistemului de utilitati publice aferent serviciului, adoptata de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pe baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. Prin hotararea de dare in administrare se clarifica drepturile si obligatiile partilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferente acestuia.
(5) Operatorii care isi desfasoara activitatea in regim de gestiune directa se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(6) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor serviciilor publice de interes local sau judetean cu personalitate juridica, care gestioneaza servicii de utilitati publice, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Disponibilitatile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din imprumuturi destinate cofinantarii acestora se administreaza si se utilizeaza potrivit acordurilor de finantare incheiate."
30.
Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si concesiunea sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor, respectiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.
(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.
(3) Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.
(4) Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:
a) societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale acestora;
b) societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, al caror capital social este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de asociat sau de actionar unic;
c) societati comerciale cu capital social privat;
d) societati comerciale cu capital social mixt.
(5) Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizeaza/presteaza serviciile de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. Operatorii cu statut de societati comerciale al caror capital social este detinut in totalitate de unitati administrativ-teritoriale se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.
(6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract incheiat in forma scrisa, prin care una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta un serviciu de utilitati publice sau, dupa caz, activitati din componenta acelui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitatilor furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi incheiat de asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi atribuit prin una dintre procedurile prevazute la alin. (8) ori poate fi atribuit direct, conform dispozitiilor art. 311.
(8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice sunt:
a) licitatia publica deschisa - procedura la care orice operator licentiat interesat are dreptul de a depune oferta;
b) negocierea directa - procedura prin care unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, negociaza clauzele contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai multi operatori licentiati interesati.
(9) Delegatarul are obligatia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitatie publica deschisa. Procedura de licitatie se poate finaliza numai daca in urma publicarii anuntului de participare la licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte si cel putin 3 ofertanti indeplinesc criteriile de eligibilitate. In cazul in care, in urma publicarii anuntului, nu au fost depuse cel putin 3 oferte, sau criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite de cel putin 3 ofertanti, delegatarul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie.
(10) Delegatarul are dreptul de a aplica procedura de negociere directa numai daca, dupa repetarea procedurii de licitatie conform prevederilor alin. (9), nu a fost desemnat un castigator.
(11) Prevederile alin. (8)-(10) nu se aplica pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), f), g) si h).
(12) In cazul serviciilor de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), f) si g), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileste in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul serviciului de transport public local prevazut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face in baza Normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind transportul public local.
(13) Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).
(14) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:
a) denumirea partilor contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) drepturile si obligatiile partilor contractante;
e) programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitati, obiective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric;
f) sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de reabilitari, reparatii si renovari, precum si la conditiile de finantare a acestora;
g) indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si garantii;
h) tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
i) modul de tarifare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
j) nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz;
k) raspunderea contractuala;
l) forta majora;
m) conditiile de redefinire a clauzelor contractuale;
n) conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate;
o) mentinerea echilibrului contractual;
p) conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
q) administrarea patrimoniului public si privat preluat;
r) structura fortei de munca si protectia sociala a acesteia;
s) alte clauze convenite de parti, dupa caz."
31.
Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru servicii de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c) si d) se fac in baza unei documentatii de atribuire intocmite de delegatar in conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfasurarea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice.
(2) Alegerea procedurii si aprobarea documentatiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, prin hotarari ale adunarii generale a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit.
(3) Existenta garantiilor profesionale si financiare ale operatorilor, precum si indicatorii de performanta si nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului in conditii de calitate si cantitate corespunzatoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
(4) Operatorii nou-infiintati pot fi admisi intr-o procedura de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii in aceleasi conditii ca si societatile existente.
(5) Documentatia de atribuire cuprinde toate informatiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de organizare, desfasurare si aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si include in mod obligatoriu urmatoarele: regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului delegat. Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului delegat se elaboreaza si se aproba de autoritatile administratiei publice locale pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru corespunzatoare serviciului delegat. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, documentatia de atribuire se elaboreaza in cadrul asociatiei, se supune avizarii autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, in conditiile mandatului prevazut la art. 10 alin. (5), si se aproba de adunarea generala a asociatiei, in calitatea acesteia de organ deliberativ, in baza mandatului primit."
32.
Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu urmatorul cuprins:
"Art. 311. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 30 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din prezenta lege, se atribuie direct:
a) operatorilor regionali infiintati de unitatile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;
b) operatorilor cu statut de societati comerciale infiintati, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativa, in conditiile legii, a fostelor regii autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi si care au avut in administrare si exploatare bunuri, activitati sau servicii de utilitati publice.
(2) Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in calitate de actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei sau, dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusa.
(3) In cazul incetarii din orice cauza a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice atribuite in baza prevederilor alin. (1) si (2), delegarea ulterioara a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).
(4) In situatia contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, respectiv unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de delegatar, vor evalua, in baza conditiilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performantele operatorului regional, respectiv ale operatorului, precum si modul de respectare a indicatorilor de performanta. In cazul in care se constata nerespectarea grava, repetata sau prelungita a indicatorilor de performanta in furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat."
33.
La articolul 32, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
(3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizarii investitiilor in sarcina operatorului/operatorului regional. Aceasta durata poate fi prelungita doar o singura data, pentru o perioada care nu poate depasi jumatate din durata initiala, cu conditia ca durata totala sa nu depaseasca 49 de ani.
(4) Prelungirea va fi aprobata, in conditiile alin. (3), de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, in conditiile legii, printr-un act aditional incheiat intre operator, respectiv operatorul regional, si unitatile administrativ-teritoriale, respectiv asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit."
34.
La articolul 33, alineatele (4)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilitati publice existenti la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii directe, precum si furnizorii/prestatorii care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de concesiune/delegare a gestiunii valabil incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi vor continua activitatea pana la expirarea acestor contracte.
(5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara licenta atrage raspunderea administrativa sau contraventionala, dupa caz, a celor vinovati si constituie motiv de revocare a hotararii de dare in administrare, respectiv a hotararii de atribuire, precum si de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz.
(6) Operatorii prevazuti la art. 29 alin. (2) lit. c) au obligatia aplicarii prevederilor legislatiei in vigoare atunci cand atribuie contracte de achizitii publice, contracte de concesiune de lucrari publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice.
(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice au obligatia de a se supune controlului si de a se conforma masurilor stabilite cu ocazia activitatii de control, precum si de a pune la dispozitia imputernicitilor autoritatilor administratiei publice locale, ai asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice sau, dupa caz, ai autoritatilor de reglementare competente toate datele si informatiile solicitate."
35.
La articolul 34, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatorii regionali care au beneficiat sau beneficiaza de fonduri europene pentru implementarea unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional pentru infiintarea, modernizarea sau dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice pot fi privatizati, in conditiile legii, cu acordul asociatiei, in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale asociate care sunt actionari/asociati ai operatorului regional. Privatizarea se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurentiale prevazute de legislatia privind privatizarea. Cu ocazia privatizarii, delegatarul poate propune modificari ale contractului de delegare a gestiunii."
36.
La articolul 36 alineatul (2), literele a) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale si cu respectarea prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;
.....................................................................................................................
i) sa furnizeze cu regularitate autoritatilor administratiei publice locale, respectiv autoritatilor de reglementare competente, informatii privind modul de realizare a indicatorilor de performanta, sa aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante si sa asigure accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora furnizeaza/presteaza serviciul de utilitati publice, in conditiile legii;".
37.
La articolul 37, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Interventiile pentru efectuarea lucrarilor de retehnologizare, intretinere si reparatii la constructiile sau instalatiile aferente sistemelor de utilitati publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, care impun intreruperea furnizarii/prestarii serviciilor se aduc la cunostinta utilizatorilor cu cel putin 10 zile inainte de data programata.
.....................................................................................................................
(3) In cazul interventiilor necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii care depasesc 24 de ore, acestea se efectueaza in maximum 72 de ore si se aduc la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, a utilizatorilor, a detinatorilor de terenuri sau a proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada interventiilor respective, operatorii sunt in drept sa intrerupa furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizarilor prevazute in contracte."
38.
La articolul 39, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 39. - (1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente si a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotararii de dare in administrare.
(2) Calitatea de operator este recunoscuta numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente. Fac exceptie furnizorii/prestatorii aflati in activitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care sunt asimilati operatorilor si care au obligatia obtinerii licentei in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice organizate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente."
39
. La articolul 40, alineatul (2) se abroga.
40.
La articolul 41 alineatul (2), literele c) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale competente sau, dupa caz, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice orice deficiente constatate in sfera serviciilor de utilitati publice si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciilor;
.....................................................................................................................
h) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice ori instantelor judecatoresti, dupa caz, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect."
41.
La articolul 41, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Prevederile alin. (2) si (4) au caracter minimal si se dezvolta in regulamentele-cadru si in contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, in baza prevederilor legilor speciale ale fiecarui serviciu de utilitati publice."
42.
La articolul 43, alineatele (5), (6) si (8) ale se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de utilitati publice se propun de operatori si se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta. Hotararile autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, vor tine seama, dupa caz, de avizele de specialitate ale autoritatilor de reglementare competente.
(6) In cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si/sau tarifelor intervenite intre autoritatile administratiei publice locale si operatori sau intre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori, dupa caz, se solutioneaza de instantele de judecata competente potrivit legii.
.....................................................................................................................
(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, cum sunt eliberarea acordurilor si avizelor, verificarea documentatiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalatiilor de utilizare si altele asemenea, tarifele si taxele se fundamenteaza pe tipuri de lucrari sau servicii prestate de operatori si se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre; aceste servicii se factureaza si se incaseaza separat de catre operatori sau de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz."
43.
La articolul 44 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitatile administrativ-teritoriale, de statul roman sau de alte entitati specializate in acordarea de garantii bancare;".
44.
La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene ori de imprumuturi de la organisme financiare internationale pentru realizarea unor programe de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice au obligatia constituirii, alimentarii si utilizarii unui fond de rezerva necesar pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea sistemelor de utilitati publice, precum si pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinantarii acestor proiecte."
45.
La articolul 44, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Obiectivele de investitii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice, ce implica fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritatile administratiei publice locale ori, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, se nominalizeaza in listele anuale de investitii anexate la bugetele locale, respectiv ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, dupa caz, si se aproba odata cu acestea prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale adunarilor generale ale asociatiilor."
46.
Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47. - (1) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
b) racordarea la sistemele de utilitati publice fara acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de bransare/racordare eliberat de operator;
c) utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice;
d) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.
(2) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea sa;
b) intarzierea nejustificata a operatorilor de a bransa/racorda noi utilizatori, precum si impunerea unor solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic si neconforme actelor normative in vigoare si reglementarilor stabilite de autoritatile nationale de reglementare competente;
c) sistarea nejustificata a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupa achitarea la zi a debitelor restante.
(3) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
a) incalcarea de catre operatori a prevederilor reglementarilor tehnice si/sau comerciale, inclusiv a reglementarilor-cadru ale serviciilor de utilitati publice stabilite de autoritatile de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor;
b) refuzul operatorilor de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare competente datele si/sau informatiile solicitate ori furnizarea incorecta si incompleta de date si/sau informatii necesare desfasurarii activitatii acestora;
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice in afara parametrilor tehnici si/sau calitativi adoptati prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliti prin normele tehnice si/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competenta;
d) nerespectarea de catre operatori a termenelor-limita stabilite pentru incheierea actiunii de contorizare la bransamentele utilizatorilor;
e) nerespectarea de catre unitatile administrativ-teritoriale sau de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice a dispozitiilor prezentei legi si a celorlalte reglementari specifice serviciilor de utilitati publice ori neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a masurilor dispuse de autoritatile de reglementare competente.
(4) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul operatorilor de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;
b) neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control;
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice ori a uneia sau mai multor activitati aferente acestora fara licenta eliberata potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenta a carei valabilitate a expirat ori fara hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;
d) practicarea unor preturi si/sau tarife neaprobate sau mai mari decat cele aprobate de autoritatile administratiei publice locale ori, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza metodologiilor stabilite de autoritatile de reglementare competente;
e) delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice sau a uneia ori a mai multor activitati aferente acestora, fara respectarea prevederilor prezentei legi, a legislatiei specifice fiecarui serviciu sau a procedurii de delegare;
f) aprobarea obiectivelor de investitii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilitati publice fara respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriului si de protectia mediului, adoptate potrivit legii;
g) nerespectarea de catre operatori a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii populatiei, a mediului de viata al populatiei si a mediului.
(5) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte fapte decat cele prevazute la alin. (1)-(4), care constituie contraventii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.
(6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) si c) si ale alin. (4) lit. a), b) si c) se aplica corespunzator si operatorilor economici care monteaza si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor, conform legilor speciale aferente fiecarui serviciu de utilitati publice."
47.
La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48. - (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea sanctiunilor se fac, conform competentelor stabilite in prezenta lege, de reprezentanti imputerniciti ai ministrului internelor si reformei administrative, ai ministrului transporturilor, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Garzii Nationale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, ai presedintilor consiliilor judetene, ai primarilor sau, dupa caz, ai presedintilor asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitatile administrativ-teritoriale membre."
48.
La articolul 49, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Furnizorii/prestatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu detin licenta, dar care furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice, fie in gestiune directa, fie in gestiune delegata, au obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea acesteia, in termen de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In caz contrar, acestia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele isi inceteaza valabilitatea."
49.
La articolul 49, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
"(11) Pentru obtinerea licentei, furnizorii/prestatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa faca dovada ca detin toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare derularii serviciului, prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile specifice acestuia.
(12) In cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, obtinerea licentei este conditie suspensiva pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Operatorul are obligatia de a solicita si obtine eliberarea licentei in termen de 3 luni de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii. In caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioara a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din prezenta lege."
50.
La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Regulamentele-cadru si caietele de sarcini-cadru specifice fiecarui serviciu de utilitati publice, prevazute la art. 23 alin. (4), precum si contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, prevazute la art. 24 alin. (2), se elaboreaza de autoritatile nationale de reglementare competente, dupa caz, si se aproba prin ordin al conducatorului acestora, in termen de un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
51.
La articolul 51, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Solutionarea litigiilor contractuale dintre operator si utilizator, inclusiv a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizeaza de instantele competente potrivit legii si se judeca in procedura de urgenta. Cererea se introduce la instantele de judecata in a caror competenta teritoriala se afla domiciliul/sediul utilizatorului."
52.
La articolul 51, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Solutionarea litigiilor dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui competenta teritoriala se afla sediul operatorului."

Art. II
(1) Procedura-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, prevazuta la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta, criteriile de selectie-cadru prevazute la art. 31 alin. (5), precum si contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice se elaboreaza de A.N.R.S.C. si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice este un model orientativ si se adapteaza potrivit nevoilor si situatiilor specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
(2) Actul constitutiv-cadru si statutul-cadru al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se elaboreaza de Ministerul Internelor si Reformei Administrative si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: Hotararea Guvernului nr. 1.591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 11 februarie 2003, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 903 din 17 decembrie 2003, Hotararea Guvernului nr. 1.561/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 18 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 22 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. III
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. IV
Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.
In tot cuprinsul legii, sintagma "asociatie de dezvoltare comunitara" se inlocuieste cu sintagma "asociatie de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare."
2.
La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor.
(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor sau, dupa caz, al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare."
3.
La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice, astfel cum acestea au fost definite prin Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, si cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor prin care se asigura satisfacerea nevoilor colectivitatilor locale, prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c) din Legea nr. 51/2006."
4.
La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, denumit in continuare serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si are drept scop alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor.
(2) Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se furnizeaza/presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumita sistem public de alimentare cu apa si de canalizare."
5.
La articolul 3, partea introductiva a literei c), precum si literele i), j) si u) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) serviciul de canalizare - totalitatea actiunilor si activitatilor necesare pentru: [...]
.....................................................................................................................
i) bransament de apa - partea din reteaua publica de alimentare cu apa care asigura legatura dintre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator. In cazuri bine justificate si atunci cand conditiile tehnice nu permit alta solutie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelasi bransament. Partile componente ale unui bransament se precizeaza in regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Bransamentul, pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartin retelei publice de distributie, indiferent de modul de finantare a executiei. Finantarea executiei bransamentului se asigura de operator, respectiv de utilizator, corespunzator punctului de delimitare a instalatiilor. Amplasamentul caminului de bransament se stabileste la punctul de delimitare al instalatiilor, de regula la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietatii si numai in baza unei documentatii avizate de operator. In cazul condominiilor existente, separarea si individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizarii consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul avand numai obligatia montarii contorului principal de bransament la nivelul limitei de proprietate;
j) repartitor de costuri - aparat utilizat in imobilele condominiale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune, in scopul individualizarii consumurilor si repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apa inregistrat la nivelul bransamentului imobilului.
.....................................................................................................................
u) punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului se branseaza la instalatiile aflate in administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizeaza efectiv furnizarea/prestarea serviciului catre utilizator. Punctul de delimitare a instalatiilor asigura identificarea amplasamentului caminului de bransament, precizeaza pozitia de montare a dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare se face prin/la caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice de canalizare, in sensul de curgere a apei uzate;".
6.
La articolul 3, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera j1), cu urmatorul cuprins:
"j1) repartizarea costurilor - totalitatea actiunilor si activitatilor desfasurate in imobilele condominiale, dotate cu instalatii interioare de utilizare comune, de catre o persoana fizica sau juridica, autorizata conform reglementarilor legale in vigoare, in scopul repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apa;".
7.
La articolul 3, dupa litera v) se introduce o noua litera, litera v1), cu urmatorul cuprins:
"v1) asociatie de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare - asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, astfel cum este definita de Legea nr. 51/2006, constituita in scopul infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare."
8.
Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Desfasurarea activitatilor specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, regulamentul serviciului si caietul de sarcini se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale."
9.
La articolul 8, alineatul (2) se abroga.
10.
La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Indicatorii de performanta ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate intocmit de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in functie de necesitatile utilizatorilor, de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si de eficienta acestora, cu respectarea indicatorilor de performanta minimali prevazuti in regulamentul-cadru, respectiv in caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, studiul de specialitate se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale."
11.
La articolul 10, partea introductiva a alineatului (1), precum si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale au competenta exclusiva, ce poate fi exercitata si prin intermediul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in conditiile Legii nr. 51/2006, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, in baza mandatului acordat acestora, in tot ceea ce priveste: [...]
(2) Unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia intre ele in vederea infiintarii, organizarii, finantarii, monitorizarii si gestionarii in interes comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si pentru infiintarea, modernizarea, dezvoltarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, in conditiile stabilite prin Legea nr. 51/2006."
12.
La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, precum si administrarea, exploatarea si asigurarea functionarii sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestora constituie competente exclusive ale autoritatilor administratiei publice locale, care le exercita in conditiile legii. Aceste competente pot fi exercitate si prin intermediul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, in baza mandatului acordat acestora in conditiile Legii nr. 51/2006."
13.
La articolul 17, dupa alineatul (1) introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Modul de organizare si functionare a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare se stabileste prin actul constitutiv si statutul asociatiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006."
14.
La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se face prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale."
15.
La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public, asa cum acestia au fost definiti la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, infiintati la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale acestora."
16.
La articolul 20, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) In cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte dintre competentele si responsabilitatile proprii privind gestiunea propriu-zisa a serviciului, respectiv administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia, in baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006.
.....................................................................................................................
(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale si se semneaza de autoritatile executive ale acestora sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora si in conditiile Legii nr. 51/2006."
17.
Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sunt licitatia publica deschisa si negocierea directa, astfel cum acestea au fost definite potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 51/2006.
(2) Organizarea procedurilor si derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se fac in baza unei documentatii de atribuire aprobate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, ca mandatar al unitatilor administrativ-teritoriale membre. Documentatia de atribuire cuprinde in mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice acestuia si se intocmeste in conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice si pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului si a criteriilor de selectie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare."

18.
Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu urmatorul cuprins:
"Art. 211. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv concesionarea bunurilor care fac parte din infrastructura tehnico-edilitara aferenta acestuia, se atribuie direct:
a) operatorilor regionali infiintati de unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, astfel cum acestia sunt definiti in art. 2 lit. g1) din Legea nr. 51/2006;
b) operatorilor cu statut de societati comerciale rezultati, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativa, in conditiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care au avut in administrare si exploatare bunuri, activitati ori servicii de alimentare cu apa si de canalizare.
(2) Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in calitate de actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusa.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1), din ratiuni de eficientizare a costurilor de operare, la solicitarea unei membru al asociatiei interesat, cu acordul adunarii generale a asociatiei si cu avizul autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, operatorul regional poate subdelega unui alt operator, prin licitatie publica, gestiunea unei activitati din cadrul serviciului furnizat/prestat, respectiv operarea si exploatarea partii corespunzatoare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007.
(4) In cazul incetarii din orice cauza a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioara a acestora se poate face numai prin respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006.
(5) In situatia contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociatia de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, respectiv autoritatile administratiei publice locale vor evalua, in baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performantele operatorului regional, respectiv operatorului, precum si modul de respectare a indicatorilor de performanta. In cazul in care se constata nerespectarea grava, repetata sau prelungita a indicatorilor de performanta in furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat."
19.
La articolul 22, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, aplicabile in cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aproba de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, conform mandatului incredintat acestora de unitatile administrativ-teritoriale membre, in baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv in baza procedurii-cadru, elaborate si aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006.
(4) In procesul de atribuire si executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare vor urmari obtinerea celui mai bun raport cost-calitate, precum si asigurarea conditiilor necesare satisfacerii nevoilor de interes public general ale colectivitatilor locale."
20.
La articolul 23, partea introductiva a alineatului (1), precum si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Delegarea gestiunii serviciului nu anuleaza prerogativele autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, si nu exclude dreptul acestora, in conformitate cu competentele si atributiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea si de a controla: [...]
(2) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre si in baza mandatului incredintat de unitatile administrativ-teritoriale membre, pot delega atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si administrarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cat si pregatirea, finantarea si realizarea proiectelor de investitii publice pentru infiintarea, reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare aferente serviciului."
21.
La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Investitiile efectuate de operator/operatorul regional din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare se vor amortiza de catre operator/operatorul regional in conformitate cu prevederile legale si exclusiv pe durata contractului de delegare a gestiunii."
22.
Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare orice persoana fizica sau juridica ce detine, in calitate de proprietar ori cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil avand bransament propriu de apa potabila sau racord propriu de canalizare si care beneficiaza de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare incheiat in nume propriu.
(2) Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa potabila, respectiv racord propriu de canalizare, daca exista conditii tehnice pentru delimitarea/separarea instalatiilor intre utilizatori, pentru individualizarea consumurilor si pentru incheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului in nume propriu.
(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pot fi:
a) operatori economici;
b) institutii publice;
c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
d) utilizatori casnici colectivi, asociatii de proprietari/chiriasi cu personalitate juridica."
23.
La articolul 30, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) In cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apa rece in vederea repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente se realizeaza, in functie de modul de proiectare si realizare al instalatiei interioare de distributie adoptat, astfel:
a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie - in cazul distributiei interioare orizontale;
b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie - in cazul distributiei interioare verticale."
24.
La articolul 34, partea introductiva a alineatului (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, cu respectarea mandatului incredintat, prin hotarari ale adunarii generale a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. si cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte:".
25.
La articolul 35, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se poate face si pe baza unor reguli sau formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului intre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, intre asociatiile de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare si operator si avizate de A.N.R.S.C. In acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate."
26.
La articolul 37, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativteritoriale membre, au dreptul sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu furnizeaza/nu presteaza serviciul la nivelul indicatorilor de performanta aprobati, respectiv pentru nerespectarea altor angajamentelor asumate, prin:
a) aplicarea unor penalizari corespunzatoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzatoare pragului necesar descurajarii operatorului in mentinerea deficientele constatate; procedura de calcul si cuantumul penalizarilor vor fi prevazute atat in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare adoptat la nivel local, cat si in contractul de delegare a gestiunii serviciului;
b) solicitarea de retragere/suspendare a licentei de catre A.N.R.S.C.;
c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului."
27.
La articolul 38 alineatul (3), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) atribuirea de catre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, fara respectarea procedurilor de atribuire legale prevazute la art. 30 din Legea nr. 51/2006;
c) darea in administrare de catre autoritatile administratiei publice locale a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fara licenta, respectiv atribuirea si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fara licenta, cu exceptia contractelor atribuite prin incredintare directa."
28.
La articolul 41, partea introductiva a alineatului (1), precum si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, cu avizul autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si in conditiile mandatului incredintat, au obligatia de a initia si aproba in prealabil: [...]
(2) In cazul reorganizarii sau lichidarii judiciare a operatorilor care isi desfasoara activitatea in baza unor contracte de delegare a gestiunii incheiate in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile intercomunitare de apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre si in conditiile mandatului incredintat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, in scopul desemnarii unui nou operator."

Art. V
Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.Poate fi de interes si:
Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006
Dreptul securitatii sociale
Moarcas Costea Claudia-Ana,Moarcas Costea Claudia-Ana

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
27 useri online

Useri autentificati: