DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, o.u.g. nr. 1/2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 08/02/2007

Avand in vedere imperativul asigurarii unui proces electoral corect si transparent si tinand cont de termenul foarte scurt ramas pana la data desfasurarii alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European, precum si de deficientele constatate in procesul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, toate acestea vizand interesul public si constituind o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1
Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Listele electorale sunt permanente, suplimentare si speciale.
(2) Alegatorii resortisanti sunt inscrisi in listele electorale permanente. Alegatorul resortisant care, in ziua votarii, la sectia de votare unde ar trebui sa fie arondat, conform domiciliului, constata ca este omis de pe copia listei electorale permanente va fi inscris in lista electorala suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in baza documentului de identitate.
(3) Alegatorii resortisanti care isi exercita dreptul de vot la alte sectii de votare decat cea in care sunt arondati conform domiciliului se inscriu in lista electorala suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in baza documentului de identitate, daca in ziua votarii se afla in alta localitate decat cea de domiciliu sau daca isi exercita atributiile la sectia de votare respectiva.
(4) Alegatorii comunitari care, in conformitate cu prevederile prezentei legi, au drept de vot sunt inscrisi la cerere in lista electorala speciala de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale in care au resedinta sau domiciliul. Copia listei electorale speciale se transmite de catre primar biroului electoral al sectiei de votare la care cetateanul comunitar este arondat conform domiciliului sau resedintei.
(5) Alegatorii comunitari isi pot exercita dreptul de vot in baza unei dovezi eliberate de Autoritatea Electorala Permanenta si a unui document de identitate.
(6) In vederea obtinerii dovezii prevazute la alin. (5) alegatorul comunitar va depune cu cel putin 60 de zile inaintea zilei de referinta o cerere la primarul unitatii administrativ-teritoriale in care isi are domiciliul/resedinta, insotita de o copie a unui document de identitate. Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) numele si prenumele, data nasterii, cetatenia solicitantului si domiciliul/resedinta de pe teritoriul Romaniei;
b) localitatea sau circumscriptia electorala, dupa caz, din statul membru de origine, pe ale carei liste electorale acesta este inscris;
c) mentiunea ca solicitantul isi exercita dreptul de vot numai pentru Romania;
d) mentiunea ca solicitantul nu este lipsit, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau printr-un alt act prevazut de legea statului de origine, de dreptul de vot in statul membru de origine.
(7) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii prevazute la alin. (6), primarul unitatii administrativ-teritoriale inainteaza cererea, insotita de o copie a documentului de identitate, Autoritatii Electorale Permanente.
(8) In termen de 15 zile de la inregistrarea cererii la Autoritatea Electorala Permanenta, aceasta hotaraste asupra indeplinirii conditiilor prevazute de lege de catre alegatorul comunitar privind exercitarea dreptului de a alege membri din Romania in Parlamentul European.
(9) In cazul in care alegatorul comunitar indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege, Autoritatea Electorala Permanenta comunica primarului unitatii administrativ-teritoriale o dovada pe baza careia solicitantul isi poate exercita dreptul de a alege membri din Romania in Parlamentul European.
(10) La primirea dovezii, primarul il inscrie in lista electorala speciala. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege, Autoritatea Electorala Permanenta va comunica primarului refuzul eliberarii dovezii. In termen de 24 de ore de la primirea dovezii sau a refuzului de eliberare a acesteia, primarul il instiinteaza in acest sens pe solicitant.
(11) Refuzul Autoritatii Electorale Permanente de a elibera dovada prevazuta la alin. (5) poate fi contestat de alegatorul comunitar la Tribunalul Bucuresti in termen de 3 zile de la comunicarea de catre primar a refuzului. Hotararea Tribunalului Bucuresti va fi pronuntata in termen de 24 de ore de la inregistrarea contestatiei. Hotararea este definitiva si irevocabila.
(12) In baza dovezii si a unui document de identitate, alegatorul comunitar isi va putea exercita dreptul de vot si la alta sectie de votare decat cea de domiciliu/resedinta, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara de presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
(13) Autoritatea Electorala Permanenta informeaza institutiile cu responsabilitati similare din statul membru al Uniunii Europene al carui cetatean este ca acestuia i s-a acordat dreptul de a alege membri din Romania in Parlamentul European.
(14) Modelul, denumirea, forma, continutul, modul de eliberare si de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorala Permanenta, precum si cheltuielile de tiparire si distribuire a acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta.
(15) Copiile listelor electorale permanente si ale listei electorale speciale se predau de catre primar, pe baza de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecarei sectii de votare, cu 3 zile inainte de ziua de referinta. In aceeasi zi se vor transmite birourilor electorale modele ale listei electorale suplimentare in care urmeaza sa fie inscrisi alegatorii omisi din listele permanente, precum si cei care voteaza in alta sectie de votare decat cea in care sunt arondati conform domiciliului sau resedintei."

2
Dupa articolul 9 se introduc doua noi articole, articolele 91 si 92, cu urmatorul cuprins:
"Art. 91. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin Autoritatea pentru Straini, selecteaza si prelucreaza datele din Sistemul national de evidenta a strainilor, intocmeste, tipareste si pune la dispozitia Autoritatii Electorale Permanente lista cu cetatenii Uniunii Europene aflati in evidente, in vederea stabilirii autenticitatii declaratiilor persoanelor eligibile comunitar si cererilor alegatorilor comunitari in ceea ce priveste numele si prenumele, data nasterii, cetatenia si domiciliul/resedinta de pe teritoriul Romaniei.
Art. 92. - (1) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, impreuna cu structurile sale judetene/a municipiului Bucuresti, selecteaza si prelucreaza datele din Registrul national de evidenta a persoanelor privind cetatenii cu drept de vot, tipareste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente si copiile de pe acestea.
(2) Listele electorale permanente se intocmesc in doua exemplare, originale, si se semneaza de primar, seful serviciului public comunitar judetean sau, dupa caz, al sectoarelor municipiului Bucuresti de evidenta a persoanelor si seful structurii judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti subordonate Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. Un exemplar se preda spre pastrare secretarului unitatii administrativ-teritoriale si unul se preda judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care a fost intocmit.
(3) Copiile de pe listele electorale permanente se intocmesc in 3 exemplare si se semneaza de primar, secretarul unitatii administrativ-teritoriale, seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al sectoarelor municipiului Bucuresti si de seful structurii judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti subordonate Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. Un exemplar se preda de catre primar, pe baza de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecarei sectii de votare. Un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare. Un exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
(4) Actualizarea listelor electorale permanente se face in cel mult 45 de zile de la data publicarii hotararii Guvernului pentru stabilirea zilei de referinta. In termen de 5 zile de la actualizare, primarii au obligatia de a pune la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente."

3
La articolul 10 alineatul (1), partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Pentru a-si exercita dreptul de a fi aleasa ca membru din Romania in Parlamentul European pe listele unui partid politic, ale unei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, unei aliante politice, aliante electorale ori ca independent, o persoana eligibila comunitar este obligata ca, pe langa actele necesare candidatilor care sunt cetateni romani, sa prezinte Biroului Electoral Central documente care sa ateste identitatea, precum si o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele precizari:
a) numele si prenumele, data nasterii, cetatenia si domiciliul/resedinta de pe teritoriul Romaniei;".

4
Dupa alineatul (9) al articolului 12 se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins:
"(10) Un alegator poate semna pe o singura lista de sustinatori.
(11) Lista sustinatorilor este un act public si se afla sub incidenta Codului penal. In finalul listei, persoana care a intocmit-o este obligata sa faca o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor."

5
Alineatele (1) si (5) ale articolului 13 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica, prin afisare la sediul sau si cu sprijinul prefectilor si al primarilor la toate sediile primariilor, propunerile de candidati pe care le-a primit, in termen de 24 de ore de la inregistrare, precum si prin orice alt mijloc de publicitate.
.....................................................................................................................
(5) In termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevazute la alin. (2)-(4), Biroul Electoral Central constata, pe baza de proces-verbal, ramanerea definitiva a candidaturilor si le face publice in conditiile prevazute la alin. (1)."

6
Dupa alineatul (5) al articolului 13 se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"(6) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati, precum si a candidatilor independenti, se procedeaza astfel:
a) in prima etapa, listele partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului se inscriu in patrulaterele buletinului de vot in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele Biroului Electoral Central; lista primului partid, primei aliante politice, primei aliante electorale, primei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale cu grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului extras/extrase din urna se imprima in patrulaterul cu numarul de ordine 1; lista celui de-al doilea partid politic, celei de-a doua aliante politice, celei de-a doua aliante electorale, celei de-a doua organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale cu grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului extras/extrase se imprima in patrulaterul cu numarul de ordine 2. Imprimarea continua pana la epuizarea listelor tuturor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului;
b) in etapa a doua, listele partidelor politice care nu sunt reprezentate in Parlament, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite se imprima in urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, in ordinea rezultata de tragerea la sorti efectuata de presedintele Biroului Electoral Central.
(7) Tragerea la sorti prevazuta la alin. (6) se face in prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care depun liste de candidati.
(8) Pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, in partea finala a buletinului de vot, in ordinea inregistrarii candidaturilor la Biroului Electoral Central."

7
Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Pentru organizarea si desfasurarea operatiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central.
(2) Biroul Electoral Central este alcatuit din 5 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, 10 reprezentanti ai partidelor politice si ai aliantelor acestora, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, care participa la alegeri, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor.
(3) Desemnarea celor 5 judecatori se face de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in sedinta publica, in termen de 5 zile de la stabilirea zilei de referinta, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai Curtii. Data desfasurarii sedintei publice de tragere la sorti se anunta in scris, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu doua zile inainte de ziua desfasurarii, partidelor politice parlamentare, precum si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului si se aduce la cunostinta publica prin presa scrisa si audiovizuala. La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti au dreptul sa participe cate un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare, respectiv al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte si consultantul-sef al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Procesul-verbal constituie actul de investire.
(4) In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnati aleg din randul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia. In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum si al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului si cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor. Completarea Biroului Electoral Central se consemneaza intr-un proces-verbal care constituie actul de investire. In aceasta organizare Biroul Electoral Central indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi.
(5) In termen de doua zile de la ramanerea definitiva a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate in Parlament, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participa la alegeri comunica, in scris, Biroului Electoral Central numele si prenumele reprezentantilor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(6) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea in Biroul Electoral Central se face in termen de 24 de ore de la comunicarea prevazuta la alin. (5), in limita numarului de membri prevazut la alin. (2), prin tragere la sorti, de presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale in cauza. Procesul-verbal intocmit de presedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentantilor constituie actul de investire a calitatii acestora de membri in Biroul Electoral Central.
(7) Biroul Electoral Central functioneaza la nivelul circumscriptiei electorale nationale si foloseste, ca aparat de lucru, personal de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, al Autoritatii Electorale Permanente si al Institutului National de Statistica.
(8) Biroul Electoral Central, in componenta prevazuta la alin. (4), adopta, in termen de doua zile de la constituire, un regulament de organizare si functionare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si este obligatoriu pentru toate birourile electorale."

8
Dupa articolul 14 se introduc opt noi articole, articolele 141-148, cu urmatorul cuprins:
"Art. 141. - Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:
a) asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a listei cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite, care au dreptul sa participe la alegeri;
b) comunica, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, situatia generala a candidaturilor admise Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antena, precum si Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune;
c) constata respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor si inregistreaza candidaturile care indeplinesc conditiile prevazute de lege; in acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 12 alin. (10) si (11);
d) comunica birourilor electorale judetene candidaturile inregistrate si le face cunoscute prin presa;
e) rezolva intampinarile la propria activitate si contestatiile trimise de birourile electorale judetene, in conditiile prevazute la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) primeste de la birourile electorale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, procesele-verbale cuprinzand numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si fiecare candidat independent si constata daca exista partide politice, aliante politice, aliante electorale si organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au intrunit pragul electoral, prevazut la art. 20 alin. (1), si candidati independenti care au intrunit coeficientul electoral, prevazut la art. 20 alin. (2), si da publicitatii, in termen de 24 de ore de la constatare, lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au intrunit pragul electoral si candidatii independenti care au intrunit coeficientul electoral;
g) verifica si inregistreaza rezultatul alegerilor, insumeaza pe intreaga tara voturile valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala si organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sau candidati independenti care indeplinesc conditia prevazuta la lit. f) si asigura repartizarea mandatelor;
h) anuleaza alegerile in cazul in care constata ca votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natura sa modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea scrutinului;
i) poate dispune renumararea voturilor intr-o sectie de votare sau refacerea centralizarii voturilor si rezultatului alegerilor dintr-un judet, in situatia in care constata, pe baza probelor administrate, ca au fost comise erori sau au fost inregistrate neconcordante intre datele inregistrate in procesele-verbale;
j) transmite Autoritatii Electorale Permanente, dupa publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, materialele necesare redactarii Cartii albe a alegerilor;
k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
Art. 142. - (1) Biroul electoral judetean se constituie din 3 judecatori si din cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
(2) Desemnarea judecatorilor se face in sedinta publica, in termen de 3 zile de la data ramanerii definitive a candidaturilor, de catre presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai acestuia. Data sedintei se aduce la cunostinta publica, prin presa, de presedintele tribunalului, cu cel putin 24 de ore inainte. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor si se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de investire. Biroul electoral judetean astfel constituit indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmand a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
(3) Cel mai tarziu cu 15 zile inainte de ziua de referinta, biroul electoral judetean se completeaza cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului. Pana la aceasta data partidele politice parlamentare, precum si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului au obligatia de a transmite biroului electoral judetean numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(4) In termen de 5 zile de la data completarii biroului electoral judetean cu reprezentantii partidelor parlamentare, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, se va proceda la completarea biroului cu reprezentanti ai partidelor neparlamentare, in limita numarului de membri prevazut la alin. (1), prin tragere la sorti de presedintele biroului, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale in cauza. Pana la aceasta data partidele politice neparlamentare au obligatia de a transmite biroului electoral judetean numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(5) Dispozitiile alin. (1)-(4) se aplica si Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti.
Art. 143. - (1) Birourile electorale judetene au urmatoarele atributii:
a) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare; contestatiile se solutioneaza prin hotarari care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege;
b) aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul lor, data si ora la care va fi facuta completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare;
c) distribuie, pe baza de proces-verbal, impreuna cu primarii, birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT». In procesele-verbale se consemneaza orice neconcordanta intre numarul buletinelor de vot, al stampilelor cu mentiunea «VOTAT» repartizat si cel efectiv primit;
d) centralizeaza rezultatul alegerilor pentru judet si inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand aceste rezultate, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare. Modelul de proces-verbal se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Institutului National de Statistica, cu avizul consultativ al Ministerului Administratiei si Internelor;
e) vegheaza la organizarea, din timp, a sectiilor de votare, urmaresc si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati in materie electorala din cadrul judetului;
f) totalizeaza rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunica Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzand numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si candidati independenti. Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti totalizeaza rezultatul alegerilor transmis de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si comunica Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzand numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si candidati independenti;
g) inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;
h) indeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit legii.
(2) Hotararile biroului electoral judetean se aduc la cunostinta in sedinta publica.
(3) In situatia in care se constata neconcordante intre datele cuprinse in procesele-verbale primite de la sectiile de votare, biroul electoral judetean solicita presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si membrilor acestuia care l-au insotit sa faca corecturile necesare, pe care sa le ateste prin semnatura si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
Art. 144. - (1) Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare organizate in strainatate; contestatiile se solutioneaza prin hotarari care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege;
b) distribuie, pe baza de proces-verbal, prin Ministerul Afacerilor Externe, birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT». De asemenea distribuie, impreuna cu primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, aceste materiale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. In procesele-verbale se consemneaza orice neconcordanta intre numarul buletinelor de vot si al stampilelor cu mentiunea «VOTAT» repartizat si cel efectiv primit;
c) centralizeaza rezultatul alegerilor pentru sectiile de votare din strainatate si inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand aceste rezultate, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la aceste birouri electorale ale sectiilor de votare;
d) vegheaza la organizarea, din timp, a sectiilor de votare din strainatate, urmareste si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati in materie electorala pentru organizarea scrutinului in strainatate;
e) totalizeaza rezultatul alegerilor transmis de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de cele din strainatate si comunica Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzand numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si candidati independenti. Modelul de proces-verbal se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Institutului National de Statistica, cu avizul consultativ al Ministerului Administratiei si Internelor;
f) inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de la birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate;
g) indeplineste orice alte atributii ce ii revin potrivit legii.
(2) Hotararile Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti se aduc la cunostinta in sedinta publica.
(3) Daca constata neconcordante intre datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare organizate in strainatate, respectiv de la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti solicita presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv presedintelui biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti si membrilor acestora care i-au insotit sa faca corecturile necesare, pe care sa le ateste prin semnatura si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare, respectiv a biroului electoral de sector.
Art. 145. - (1) La nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se organizeaza birouri electorale care sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si din cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti cu cel mult 15 zile inainte de ziua de referinta, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei de sector. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor si se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de investire. Data desfasurarii sedintei publice de tragere la sorti se anunta, cu doua zile inainte de ziua desfasurarii, de catre presedintele Tribunalului Bucuresti. La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti are dreptul sa participe cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare.
(3) In termen de 3 zile de la data desemnarii presedintelui biroului electoral de sector se va proceda la completarea biroului cu reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului. In termen de o zi de la data completarii biroului electoral de sector cu reprezentantii partidelor parlamentare, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, se va proceda la completarea biroului cu reprezentanti ai partidelor neparlamentare, in limita numarului de membri prevazut la alin. (1), prin tragere la sorti de presedintele biroului, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale in cauza. Pana la aceasta data partidele politice neparlamentare au obligatia de a transmite Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(4) Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt asimilate oficiilor electorale prevazute de Legea nr. 373/2004.
Art. 146. - (1) Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) primesc, pe baza de proces-verbal, buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT» de la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti si le distribuie, impreuna cu primarii de sector, birourilor electorale ale sectiilor de votare din sector. In procesele-verbale se consemneaza orice neconcordanta intre numarul buletinelor de vot, al stampilelor cu mentiunea «VOTAT» repartizat si cel efectiv primit;
b) totalizeaza rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunica Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti procesul-verbal cuprinzand numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si pentru fiecare candidat independent. Modelul de proces-verbal se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Institutului National de Statistica, cu avizul consultativ al Ministerului Administratiei si Internelor;
c) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
d) aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul lor, data si ora la care va fi facuta completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare;
e) inainteaza Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;
f) indeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit legii.
(2) Daca constata neconcordante intre datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti solicita presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si membrilor acestuia care l-au insotit sa faca corecturile necesare, pe care sa le ateste prin semnatura si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
Art. 147. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 7 membri.
(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt, de regula, magistrati sau alti juristi care nu fac parte din niciun partid politic. Presedintele si loctiitorul sunt desemnati de presedintele tribunalului, cu cel mult 10 zile inainte de data de referinta, prin tragere la sorti. Lista magistratilor de pe care se face tragerea la sorti se intocmeste de catre presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi, de catre prefect, impreuna cu presedintele tribunalului si cate un reprezentant din partea fiecarui partid politic parlamentar.
(3) In cazul in care numarul juristilor este insuficient, lista este completata de catre prefect cu alte persoane care se bucura de prestigiu in fata locuitorilor si care nu fac parte din niciun partid politic.
(4) Lista propusa de prefect cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decat cel necesar. Persoanele din cuprinsul listei care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora raman la dispozitia presedintelui tribunalului pentru inlocuirea in cazuri deosebite a titularilor. Lista contine numele, prenumele, domiciliul, telefoanele si semnaturile de acceptare ale persoanelor propuse.
(5) Gruparea in lista a persoanelor, in vederea tragerii la sorti, se face avandu-se in vedere necesitatea ca locuintele acestora sa fie cat mai aproape de sediul biroului electoral al sectiei de votare.
(6) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie pe data desemnarii membrilor acestora.
(7) Cu maximum 5 zile inainte de ziua de referinta, birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului care participa la alegeri. Daca numarul partidelor politice parlamentare, respectiv al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, la respectiva sectie nu va asigura completarea biroului conform alin. (1), se va proceda la completarea biroului cu reprezentanti ai partidelor neparlamentare sau ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale participante la alegeri, in limita numarului de membri prevazut la alin. (1), prin tragere la sorti, de presedintele biroului, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale in cauza. Pana la aceasta data partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale participante la alegeri au obligatia de a transmite biroului electoral al sectiei de votare numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(8) In vederea desemnarii membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, presedintele biroului electoral judetean comunica presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, respectiv organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri. Un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala, respectiv o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri poate avea intr-un birou electoral de sectie de votare cel mult 3 reprezentanti.
(9) In cazul in care partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale, precum si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale nu si-au desemnat reprezentantii sau numarul reprezentantilor este insuficient, completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face de presedintele tribunalului de pe lista prevazuta la alin. (4), prin tragere la sorti. Daca este cazul, lista va fi completata cu alte persoane care indeplinesc cerintele legii. Daca biroul nu poate fi completat cu numarul stabilit de lege, acesta poate functiona cu numarul de membri desemnati, dar nu mai putin de 3.
(10) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de presedintele acestuia, dupa tragerea la sorti, prin inscrierea intr-un proces-verbal cuprinzand modul de stabilire a reprezentantilor, care constituie actul de atestare a calitatii acestora de membri in biroul electoral al sectiei de votare. Procesul-verbal va fi semnat de presedinte, loctiitor si de reprezentantii partidelor prezenti la tragerea la sorti.
Art. 148. - Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
a) primesc, pe baza de proces-verbal, copiile de pe listele electorale permanente comunicate potrivit art. 9 alin. (15), iar de la birourile electorale judetene buletinele de vot pentru alegatorii care urmeaza sa voteze la sectia de votare, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT». In municipiul Bucuresti buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT» le primesc de la birourile electorale de sector;
b) conduc operatiunile de votare, iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acestuia;
c) asigura desfasurarea, in conditii de transparenta si in spiritul legii, a operatiunilor de numarare a buletinelor de vot si consemneaza intr-un proces-verbal rezultatele votarii. Modelul de proces-verbal se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Institutului National de Statistica, cu avizul consultativ al Ministerului Administratiei si Internelor;
d) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate;
e) inainteaza birourilor electorale judetene sau, dupa caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti procesele-verbale cuprinzand rezultatul votarii, impreuna cu contestatiile depuse si cu materialele la care acestea se refera;
f) predau, cu proces-verbal, judecatoriei in a carei raza teritoriala isi au sediul buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii, mentionand in procesele-verbale neconcordantele aparute intre numarul primit si cel efectiv predat;
g) in cazul sectiilor de votare din strainatate, materialele prevazute la lit. f) se predau misiunii diplomatice din tara respectiva, care le trimite Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
h) indeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit legii."

9
Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei se organizeaza cate o sectie de votare pentru alegatorii membri ai reprezentantei diplomatice si familiile lor, precum si pentru cetatenii romani din tara sau din strainatate si alegatorii comunitari, aflati in tarile respective in ziua de referinta. Sectiile de votare organizate pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei apartin de Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti."

10
Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Activitatile prevazute la alin. (1) sunt realizate de birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului impreuna cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si reprezentantii partidelor, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, care au depus lista de candidati la alegeri, avand in vedere urmatoarea pondere din timpii de antena alocati:
a) 4/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice parlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea, precum si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, care participa la alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European;
b) 1/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea, care au depus lista completa de candidati, precum si candidatilor independenti care participa la alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European."

11
Alineatul (3) al articolului 18 se abroga.

12
Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Imprimarea buletinelor de vot se asigura de Biroul Electoral Central, prin grija prefectilor. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 15 zile inainte de ziua de referinta. Primul tiraj al buletinului de vot va fi prezentat de prefect biroului electoral judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care il valideaza, incheind in acest sens un proces-verbal."

13
Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezinta partea intreaga din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel national, inclusiv cele primite de candidatii independenti.
(2) Candidatilor independenti li se pot atribui mandate daca au obtinut, fiecare in parte, un numar de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral national. Coeficientul electoral national reprezinta partea intreaga a raportului dintre numarul total de voturi valabil exprimate la nivel national si numarul de mandate de parlamentari europeni ce revin Romaniei.
(3) Prin numarul total de voturi valabil exprimate la nivel national se intelege numarul de voturi valabil exprimate primite de la partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti."

14
Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Atribuirea mandatelor de parlamentar european se face, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 20, de catre Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza:
a) in prima etapa, Biroul Electoral Central calculeaza pragul electoral si coeficientul electoral national si stabileste, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate, lista partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti carora li se pot repartiza mandate;
b) in etapa a doua se repartizeaza mandatele la nivelul circumscriptiei nationale pentru listele selectate in conditiile prevazute la lit. a) prin metoda d'Hondt. Metoda d'Hondt de repartizare a mandatelor consta in impartirea voturilor valabil exprimate pentru fiecare lista si candidat independent, selectate in conditiile prevazute la lit. a), la 1, 2, 3, 4 ... pana la numarul total de mandate de repartizat, si ierarhizarea acestor caturi in ordine descrescatoare. Numarul de mandate repartizate fiecarei liste in parte corespunde cu numarul total de caturi aferente fiecarei liste cuprinse in sirul ordonat, pana la repartizarea tuturor mandatelor; atribuirea mandatelor se face de catre Biroul Electoral Central, in ordinea inscrierii candidatilor pe lista; daca nu sunt candidati suficienti in lista, mandatele se vor atribui urmatorului partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alianta politica si alianta electorala care a depasit pragul electoral;
c) candidatului independent caruia i-ar reveni cel putin un mandat i se repartizeaza un singur mandat, indiferent de cate mandate au rezultat din calcul. In acest caz, repartizarea celorlalte mandate se face in continuare, pentru liste sau candidati independenti, cu respectarea conditiilor prevazute la lit. a) si b) si a prevederilor art. 20 alin. (1);
d) in conditiile in care la ierarhizarea caturilor, conform lit. b), doua sau mai multe caturi sunt egale, ierarhizarea se va face dupa numarul de voturi valabil exprimate; daca si in aceste conditii exista egalitate, ordinea de ierarhizare va fi stabilita de ordinea inscrierii pe buletinele de vot."

15
Dupa articolul 21 se introduc doua noi articole, articolele 211 si 212, cu urmatorul cuprins:
"Art. 211. - (1) Dupa inchiderea sectiei de votare, presedintele, in prezenta membrilor biroului electoral, declanseaza operatiunile de numarare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votarii, dupa cum urmeaza:
(i) sigileaza urna, introduce stampilele cu mentiunea «VOTAT» intr-un plic care se sigileaza prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Disparitia uneia sau a mai multor stampile se consemneaza in procesul-verbal ce va insoti predarea materialelor primite la judecatoria pe a carei raza teritoriala isi au sediul;
(ii) anuleaza buletinele de vot neintrebuintate, prin inscrierea pe diagonala primei pagini a mentiunii «ANULAT» si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Numarul acestor buletine se inscrie la rubrica d) a procesului-verbal prezentat la alin. (2);
(iii) stabileste numarul alegatorilor inscrisi in copia listei electorale permanente, respectiv in copia listei electorale speciale primite din partea primarului unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza isi are sediul sectia de votare. Este interzis, sub sanctiunea legii, ca pe aceste liste sa existe stersaturi, modificari sau completari. Rezultatul numararii se va inscrie la pct. a1, respectiv a2, din modelul procesului-verbal prezentat la alin. (2);
(iv) in sectiile de votare organizate potrivit art. 16 si 17 nu vor exista liste electorale permanente si liste electorale speciale. Alegatorii care se prezinta la urne vor fi inscrisi, in ziua de referinta, in listele electorale suplimentare, conform machetelor primite. La pct. a1 si a2 ale proceselor-verbale intocmite de birourile electorale din aceste sectii de votare se inscrie cifra «0»;
(v) stabileste numarul alegatorilor prezenti la urne, prin numararea semnaturilor inscrise pe listele electorale existente in sectia de votare. Rezultatele vor fi consemnate in procesul-verbal la pct. b1, b2, respectiv b3, din modelul prezentat la alin. (2);
(vi) dupa desigilarea urnei se vor numara voturile gasite in urna, evidentiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule;
(vii) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila «VOTAT» sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere. Votul este valabil in cazul in care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta. Buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
(2) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va incheia un proces-verbal, in 3 exemplare, care cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta si in copia de pe lista electorala speciala (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta;
a2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala speciala;
b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta, care s-au prezentat la urne;
b2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala speciala, care s-au prezentat la urne;
b3) numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala suplimentara, care s-au prezentat la urne;
c) numarul buletinelor de vot primite (pct. c >= pct. d + pct. e + pct. f);
d) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
e) numarul voturilor valabil exprimate (pct. e <= pct. b - pct. f, pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numarul voturilor nule;
g) numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
h) expunerea, pe scurt, a intampinarilor formulate, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti;
i) starea sigiilor de pe urne la incheierea votarii.
(3) La pct. h) al procesului-verbal se vor mentiona si situatiile in care:
a) numarul buletinelor de vot gasite in urna difera de numarul alegatorilor care au votat, rezultat in urma numararii semnaturilor depuse de catre acestia pe listele electorale (permanente, suplimentare si speciale), aflate in sectia de votare;
b) numarul buletinelor de vot gasite in urna adunat cu cel al buletinelor de vot neintrebuintate si anulate difera de numarul total de buletine de vot primite in sectia de votare respectiva.
(4) Alegatorii resortisanti care voteaza in sectiile de votare organizate potrivit art. 16 si 17 vor fi inscrisi in liste electorale suplimentare, prin grija presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.
(5) Alegatorii comunitari pot sa-si exercite dreptul de vot in baza documentului de identitate si a dovezii eliberate de Autoritatea Electorala Permanenta la orice sectie de votare, cu mentiunea ca presedintele biroului electoral al sectiei de votare respective trebuie sa ii inscrie in lista electorala suplimentara a sectiei, daca aceasta difera de cea in care isi au domiciliul sau resedinta.
(6) Procesele-verbale se semneaza si de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afiseaza la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare.
(7) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, o copie certificata de pe procesul-verbal de catre toti cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulata inainte de intocmirea procesului-verbal.
(8) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului sectiei de votare nu influenteaza asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au impiedicat semnarea.
(9) Procesul-verbal impreuna cu toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei de votare, precum si cu buletinele de vot nule si cele contestate vor alcatui un dosar care, sigilat si stampilat, va fi inaintat biroului electoral judetean sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti de presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii biroului, cu paza militara, in cel mult 24 de ore.
(10) In termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral judetean sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti va trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla; candidatii sau partidele si aliantele politice care i-au propus pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.
Art. 212. - (1) Dupa primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor si intampinarilor primite, biroul electoral judetean sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti incheie un proces-verbal centralizator al indicatorilor cuprinsi in procesele-verbale ale sectiilor de votare, dupa cum urmeaza:
a) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente si in listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numarul total al alegatorilor inscrisi si in copiile de pe listele electorale permanente;
a2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale speciale;
b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne;
b2) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne;
b3) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne;
c) numarul buletinelor de vot primite (pct. c >= pct. d + pct. e + pct. f);
d) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
e) numarul voturilor valabil exprimate (pct. e <= pct. b - pct. f, pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numarul voturilor nule;
g) numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
h) modul de solutionare a contestatiilor si intampinarilor primite.
(2) Prevederile art. 211 alin. (4) si alin. (8)-(10) se aplica corespunzator.
(3) Procesul-verbal impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand un dosar incheiat, sigilat si semnat de membrii biroului electoral judetean, se inainteaza cu paza militara la Biroul Electoral Central in cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale sectiilor de votare.
(4) Procesele-verbale intocmite conform alin. (1) de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale ale birourilor electorale ale sectiilor de votare se vor inainta Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor alin. (3).
(5) Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti va centraliza si va intocmi propriul proces-verbal, conform prevederilor alin. (1), si il va inainta Biroului Electoral Central in cel mult 24 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al biroului electoral de sector, in conformitate cu prevederile alin. (3)."

16
Dupa articolul 23 se introduc doua noi articole, articolele 231 si 232, cu urmatorul cuprins:
"Art. 231. - (1) In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii pentru stabilirea zilei de referinta, Guvernul aproba prin hotarare modelul copiei de pe lista electorala permanenta, modelul listei electorale speciale, modelul copiei de pe lista electorala speciala, al listei electorale suplimentare, modelul stampilelor Biroului Electoral Central, biroului electoral judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, al sectorului municipiului Bucuresti, modelul stampilei de control al sectiei de votare si modelul stampilei cu mentiunea «VOTAT». In acelasi termen Guvernul va stabili modelul buletinului de vot si modelul timbrelor autocolante ce vor fi aplicate pe actele de identitate.
(2) In termenul prevazut la art. 8 alin. (1) Guvernul stabileste prin hotarare unele masuri ce vor fi adoptate de autoritatile romane pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European, programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor Romaniei in Parlamentul European, precum si alocarea fondurilor pentru cheltuielile necesare in vederea pregatirii, organizarii si desfasurarii scrutinului.
Art. 232. - (1) Dupa incheierea votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare efectueaza, in prezenta membrilor biroului, inventarierea stampilelor cu mentiunea «VOTAT», precum si numararea si anularea buletinelor de vot neintrebuintate, verificarea sigiliilor de pe urnele de votare, iar dupa incheierea acestor operatiuni, deschiderea urnelor.
(2) La numararea voturilor si consemnarea rezultatelor pot asista, ca delegati, reprezentanti ai tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au participat la alegeri, dar care nu au reprezentanti in biroul electoral al sectiei de votare si sunt mandatati in acest sens de conducerile organizatiilor judetene ale acestora. Cu privire la operatiunile prevazute de prezentul alineat se incheie un proces-verbal.
(3) Dupa inventariere, stampilele cu mentiunea «VOTAT» se introduc in plicuri, acestea fiind inchise si sigilate. Acest aspect se consemneaza in procesul-verbal.
(4) In cazul in care exista pachete cu buletine de vot intacte, mentiunea «ANULAT» se aplica o singura data pe pachetul respectiv.
(5) La deschiderea fiecarui buletin, presedintele citeste cu voce tare lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele candidatului independent votat si arata buletinul de vot celor prezenti. Buletinele de vot deschise se grupeaza pe partide politice, aliante politice, aliante electorale, precum si pe organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si pe candidati independenti, se numara si se leaga separat.
(6) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila «VOTAT» sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere. Votul este valabil in cazul in care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta.
(7) Buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
(8) Rezultatul votarii se consemneaza in cate un tabel separat. Tabelele se intocmesc de cate un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte.
(9) In tabelele prevazute la alin. (8) se inscriu voturile nule, listele de candidati sau prenumele si numele candidatilor independenti si voturile valabil exprimate pentru fiecare."

Art. II
Pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007, termenele din calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale incep sa curga cu 90 de zile inainte de ziua de referinta, indiferent de data la care aceasta a fost adusa la cunostinta publica.

Art. III
(1) La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, dreptul de vot al alegatorilor resortisanti se exercita pe baza urmatoarelor documente:
a) in tara, pe baza cartii de identitate, a cartii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate;
b) in strainatate, pe baza pasaportului diplomatic, de serviciu, simplu, temporar sau a titlului de calatorie ori pe baza cartii de identitate.
(2) La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, dreptul de vot al alegatorilor comunitari se exercita in baza oricarui document de identitate si a dovezii eliberate de Autoritatea Electorala Permanenta.
(3) Dupa exercitarea dreptului de vot, presedintele biroului electoral al sectiei de votare aplica timbrul autocolant cu mentiunea «VOTAT» si cu data scrutinului pe documentul de identitate al alegatorului, respectiv va retine dovada eliberata de Autoritatea Electorala Permanenta alegatorului comunitar, va aplica pe ea stampila de control a sectiei de votare, urmand ca la incheierea procesului electoral sa predea toate aceste dovezi primarului.
(4) Neaplicarea timbrului autocolant cu mentiunea «VOTAT» si cu data scrutinului pe documentul de identitate, respectiv neretinerea dovezii, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 700 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac potrivit prevederilor art. 99 alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 373/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV
Articolul 53 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia urmatoarelor dispozitii, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:
a) acordarea subventiilor de la bugetul de stat;
b) Autoritatea Electorala Permanenta, cu exceptia art. 35 alin. (3)-(8).
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificarile ulterioare, se abroga, cu exceptia dispozitiilor referitoare la acordarea subventiilor de la bugetul de stat si la Curtea de Conturi, care se abroga la data de 1 iulie 2007."Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
17 useri online

Useri autentificati: