DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 127/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea calitatii de veteran de razboi de catre Ministerul Apararii[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 08/01/2009

Ministerul Apararii

Pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 5, 6 si 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii,

ministrul apararii emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Normele privind stabilirea calitatii de veteran de razboi de catre Ministerul Apararii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Instructiunile cu privire la metodologia de stabilire a calitatii de veteran de razboi si eliberare a documentelor de atestare de catre Ministerul Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul general al ministrului apararii nationale nr. O.G. 6/1995*).
___________
*) Ordinul general al ministrului apararii nationale nr. O.G. 6/1995 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.


ANEXA - NORME privind stabilirea calitatii de veteran de razboi de catre Ministerul AparariiCAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentele norme reglementeaza modul de stabilire a calitatii de veteran de razboi pentru cetatenii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 si 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare solicitanti.

Art. 2
Structurile din compunerea Ministerului Apararii care au competente si atributii privind stabilirea calitatii de veteran de razboi, potrivit prevederilor prezentelor norme, sunt urmatoarele:
a) Serviciul reconversie profesionala, asistenta veterani si postcariera personal militar din Directia management resurse umane, cu indicativul de unitate militara 02585 Bucuresti, denumit in continuare U.M. 02585 Bucuresti;
b) Directia personal si mobilizare din Statul Major General, cu indicativul de unitate militara 02515/B Bucuresti, denumita in continuare U.M. 02515/B Bucuresti;
c) Serviciul istoric al armatei, cu indicativul de unitate militara 02600 Bucuresti, denumit in continuare U.M. 02600 Bucuresti;
d) Centrul de studii si pastrare a arhivelor militare istorice, cu indicativul de unitate militara 02405 Pitesti, denumit in continuare U.M. 02405 Pitesti;
e) centrele militare zonale, judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare centre militare.

Art. 3
Calitatea de veteran de razboi se stabileste de catre centrele militare si, dupa caz, de U.M. 02515/B Bucuresti.


CAPITOLUL II - Procedura de stabilire a calitatii de veteran de razboi


Art. 4
(1) Stabilirea calitatii de veteran de razboi se realizeaza pe baza de cerere, adresata comandantului centrului militar sau presedintelui filialei unei asociatii de veterani de razboi legal constituite, pe a carei raza de responsabilitate domiciliaza solicitantul.
(2) Solicitantii care domiciliaza in strainatate adreseaza cererea privind stabilirea calitatii de veteran de razboi institutiilor prevazute la alin. (1) pe a caror raza de responsabilitate au avut ultimul domiciliu in tara.
(3) In cerere, solicitantii trebuie sa-si exprime optiunea de a ramâne neafiliati sau de a fi afiliati la una dintre asociatiile de veterani de razboi constituite legal, cu precizarea explicita a acesteia.

Art. 5
(1) La cererea privind stabilirea calitatii de veteran de razboi se anexeaza, in original si in copie, urmatoarele documente:
a) livretul militar;
b) certificatul eliberat de U.M. 02600 Bucuresti sau de U.M. 02405 Pitesti, conform modelelor prevazute in anexa nr. 2, ori de Arhivele Nationale, potrivit modelelor proprii;
c) adeverinta eliberata de U.M. 02600 Bucuresti, U.M. 02405 Pitesti sau de alte institutii detinatoare de arhiva, numai in cazul solicitantilor care au activat in unitatile/formatiunile prevazute in Nomenclatorul Marelui Stat Major, conform anexei nr. 3.
(2) In cazul solicitantilor care domiciliaza in strainatate, certificatul prevazut la alin. (1) lit. b) se avizeaza de catre directorul general al Directiei generale de informatii a apararii si nu trebuie sa contina informatii referitoare la indicativul de unitate si dislocarea acesteia.
(3) In cazul solicitantilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 44/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul prevazut la alin. (1) lit. b) se elibereaza pe baza documentelor oficiale eliberate de arhivele militare ori civile ale statelor respective, obtinute in mod direct sau prin U.M. 02600 Bucuresti, traduse si autentificate notarial.
(4) Adeverintele prevazute la alin. (1) lit. c), eliberate de alte institutii detinatoare de arhiva, se avizeaza de U.M. 02585 Bucuresti, la cererea solicitantului.

Art. 6
(1) Documentele prevazute la art. 4 si 5 se inainteaza centrului militar de catre solicitant, personal sau prin mandatar, ori prin intermediul unei asociatii de veterani de razboi legal constituite, prin prezentarea la sediul acestuia sau prin corespondenta.
(2) Personalului incadrat in structurile prevazute la art. 2 ii este interzisa indeplinirea calitatii de mandatar al unui solicitant.

Art. 7
(1) Documentele prevazute la art. 4 si 5 se analizeaza de catre un ofiter desemnat in acest sens de comandantul centrului militar si nominalizat in ordinul de zi pe unitate, denumit in continuare responsabil.
(2) Pe timpul analizei, responsabilul verifica:
a) existenta tuturor documentelor necesare, prevazute in prezentele norme, corespunzatoare situatiei specifice solicitantului in cauza;
b) corectitudinea completarii livretului militar: fara stersaturi sau adaugari, cu toate mutatiile consemnate, semnat si stampilat de catre autoritatile competente;
c) conformitatea copiei de pe livretul militar cu originalul;
d) autenticitatea documentelor;
e) orice alt aspect considerat relevant pentru solutionarea cererii.

Art. 8
(1) In urma desfasurarii analizei prevazute la art. 7, responsabilul intocmeste un proces-verbal, in doua exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, pe care il inainteaza comandantului centrului militar spre aprobare.
(2) Prin procesul-verbal, responsabilul poate propune:
a) acordarea calitatii de veteran de razboi;
b) amânarea luarii unei decizii, cu recomandarea prezentarii solicitantului in fata comisiei de reconstituire cu martori;
c) neacordarea calitatii de veteran de razboi.
(3) Dupa aprobarea procesului-verbal de catre comandant, centrul militar transmite solicitantului sau asociatiei de veterani de razboi, dupa caz, exemplarul nr. 1, impreuna cu toate documentele prevazute la art. 5, in original, retinând exemplarul nr. 2 al procesului-verbal si copiile celorlalte documente.


CAPITOLUL III - Procedura de reconstituire cu martori a calitatii de veteran de razboi


Art. 9
(1) Procedura reconstituirii cu martori se aplica in cazul solicitantilor care se incadreaza in prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 44/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Confirmarea scrisa a inexistentei sau distrugerii arhivelor se face de U.M. 02600 Bucuresti sau U.M. 02405 Pitesti, prin eliberarea unei adeverinte, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
(3) Procedura de reconstituire se face de catre o comisie, denumita comisie de reconstituire, desemnata in acest scop.
(4) Comisia de reconstituire se numeste prin Ordinul de zi pe unitate nr. 1, iar componenta acesteia se actualizeaza ori de câte ori este nevoie.
(5) Comisia de reconstituire prevazuta la alin. (3) se compune din:
a) seful de stat major al centrului militar/seful de birou desemnat pentru a indeplini aceasta functie ca presedinte al comisiei de reconstituire;
b) consilierul juridic al centrului militar zonal ca membru al comisiei de reconstituire, inclusiv pentru centrele militare din subordine;
c) seful structurii de personal, ca membru si secretar al comisiei de reconstituire.

Art. 10
(1) Procedura de reconstituire se face, la cerere, pe baza probei cu 2 martori, la centrul militar pe a carui raza de responsabilitate domiciliaza solicitantul sau la centrul militar pe raza caruia s-au desfasurat actiunile militare pentru care se solicita reconstituirea.
(2) In vederea reconstituirii, solicitantul trebuie sa prezinte comisiei de reconstituire urmatoarele documente:
a) cererea de reconstituire, formulata in scris, conform anexei nr. 6;
b) actul de identitate, in original si in copie;
c) livretul militar, in original si in copie;
d) adeverinta prevazuta la art. 9 alin. (2).
(3) Pentru cei 2 martori, solicitantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) declaratia individuala autentificata notarial, in original, din care sa rezulte ca acesta a facut parte din aceeasi unitate si perioada de operativitate cu solicitantul, conform anexei nr. 7;
b) actul de identitate, in copie;
c) legitimatia de veteran de razboi, in copie;
d) certificatul prevazut la art. 5 alin. (1) lit. b), din care sa rezulte participarea pe front a martorului in aceeasi unitate si perioada de operativitate cu persoana care solicita reconstituirea, in copie.
(4) Nu sunt admisi ca martori veteranii de razboi care au obtinut aceasta calitate prin procedura de reconstituire.

Art. 11
Comisia de reconstituire, in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentelor, desfasoara urmatoarele activitati:
a) inventariaza si examineaza documentele prezentate;
b) stabileste data audierii martorilor si o comunica, in scris, solicitantului;
c) la data stabilita pentru audierea individuala a martorilor, atât solicitantul, cât si martorii sunt obligati sa prezinte documentele depuse la dosar in original, iar acestea vor fi certificate sub semnatura comandantului centrului militar si stampila unitatii;
d) audiaza individual martorii, prezentându-le consecintele prevazute la art. 260 din Codul penal privind marturia mincinoasa;
e) intocmeste procesul-verbal de admitere sau respingere a cererii, conform modelelor prevazute in anexa nr. 8 sau 9, dupa caz;
f) in situatia admiterii cererii, constituie dosarul de reconstituire a calitatii de veteran de razboi, compus din copiile certificate ale documentelor solicitantului si martorilor, precum si din 3 exemplare ale procesului-verbal al comisiei de reconstituire, pe care il inainteaza spre avizare U.M. 02585 Bucuresti;
g) când hotarârea comisiei de reconstituire este nefavorabila, procesul-verbal se intocmeste in doua exemplare, din care exemplarul nr. 1 se transmite solicitantului, iar exemplarul nr. 2 se retine la centrul militar.

Art. 12
(1) Solicitantul poate depune contestatie impotriva hotarârii comisiei de reconstituire sau a neavizarii dosarului de reconstituire de catre U.M. 02585 Bucuresti.
(2) Contestatia va fi adresata comisiei de reconstituire care a emis procesul-verbal, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
(3) Hotarârea comisiei de reconstituire necontestata in termenul prevazut la alin. (2) ramâne definitiva.

Art. 13
(1) Contestatiile se solutioneaza de Comisia superioara de reconstituire a Statului Major General, care functioneaza in cadrul Directiei personal si mobilizare, denumita in continuare Comisia superioara de reconstituire.
(2) Comisia superioara de reconstituire prevazuta la alin. (1) se compune din:
a) loctiitorul U.M. 02515/B Bucuresti - presedintele comisiei;
b) seful U.M. 02585 Bucuresti - membru;
c) seful U.M. 02600 Bucuresti - membru;
d) 2 reprezentanti ai U.M. 02515/B Bucuresti - membri;
e) reprezentantul Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi - membru;
f) un reprezentant al U.M. 02600 Bucuresti - membru si secretar al comisiei.
(3) Comisia de reconstituire are obligatia sa inainteze contestatia, impreuna cu procesul-verbal prevazut la art. 11 lit. e) si documentele depuse la dosar, Comisiei superioare de reconstituire, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia.
(4) Hotarârea Comisiei superioare de reconstituire este definitiva si va fi adusa la cunostinta, in scris, in termen de 30 de zile calendaristice de la solutionare, comisiei de reconstituire de pe lânga centrul militar si solicitantului, precum si U.M. 02585 Bucuresti, in cazul in care s-a contestat neavizarea dosarului de reconstituire de catre aceasta unitate.

Art. 14
Reconstituirea cu martori a situatiei militare ca premilitar nu se poate face pentru persoanele care, la data pentru care se solicita reconstituirea, nu aveau implinita vârsta de 17 ani.

Art. 15
Nu se poate face reconstituirea cu martori a situatiei militare pentru copiii de trupa. Acestia pot obtine calitatea de veteran de razboi numai pe baza documentelor prevazute la art. 5.

Art. 16
Comandantii centrelor militare sunt responsabili pentru asigurarea tuturor conditiilor legale de functionare a comisiilor de reconstituire.

Art. 17
U.M. 02515/B Bucuresti verifica modul de respectare a prevederilor legale de catre comisiile de reconstituire, in cadrul controalelor desfasurate la centrele militare.

Art. 18
Pentru solutionarea problemelor care depasesc competentele comisiei de reconstituire, presedintele acesteia se adreseaza direct U.M. 02585 Bucuresti.


CAPITOLUL IV - Evidenta, controlul mânuirii si eliberarea legitimatiilor de veteran de razboi


Art. 19
(1) Documentul care atesta calitatea de veteran de razboi este legitimatia de veteran de razboi.
(2) Pentru veteranii de razboi care nu opteaza pentru a deveni membri ai unei structuri asociative a veteranilor de razboi, legitimatia se elibereaza de centrul militar pe a carui raza de responsabilitate domiciliaza solicitantul, conform modelului prevazut in anexa nr. 10.
(3) In situatia in care legitimatia de veteran de razboi a fost eliberata de structurile asociative ale veteranilor de razboi legal constituite, conform modelului propriu, pentru membrii afiliati, aceasta este valabila numai cu semnatura si stampila comandantului centrului militar.
(4) Comandantii centrelor militare contrasemneaza legitimatia de veteran de razboi prevazuta la alin. (2) numai in situatia in care calitatea de veteran de razboi a fost stabilita in conformitate cu prezentele norme si a fost intocmit un procesverbal prin care s-a propus acordarea acesteia.

Art. 20
(1) Legitimatiile de veteran de razboi prevazute la art. 19 alin. (2) se confectioneaza de Centrul tehnic editorial al armatei, cu indicativul de unitate militara 02560 Bucuresti, denumit in continuare U.M. 02560 Bucuresti, pe baza comenzii lansate de U.M. 02585 Bucuresti. Resursele financiare necesare vor fi prevazute in bugetul aferent programului major prin care se finanteaza U.M. 02560 Bucuresti.
(2) U.M. 02585 Bucuresti distribuie legitimatiile de veteran de razboi centrelor militare zonale, pe baza situatiilor centralizatoare privind necesarul de legitimatii de veteran de razboi pentru anul urmator.
(3) Centrele militare zonale distribuie legitimatiile de veteran de razboi centrelor militare judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza situatiilor privind necesarul de legitimatii de veteran de razboi pentru anul urmator.

Art. 21
(1) Centrele militare au obligatia de a tine evidenta unitara a legitimatiilor de veteran de razboi pe care le-a eliberat si a celor eliberate de asociatiile veteranilor de razboi legal constituite.
(2) Pentru evidenta, pastrarea si controlul mânuirii legitimatiilor de veteran de razboi se aplica normele in vigoare pentru evidenta, pastrarea si controlul mânuirii livretelor militare, cu urmatoarele precizari:
a) la nivelul centrelor militare, responsabilul cu evidenta stocului de livrete militare este responsabil si cu evidenta legitimatiilor de veteran de razboi;
b) evidenta legitimatiilor de veteran de razboi se tine numeric si pe serii, in Registrul de evidenta a stocului de livrete militare, in partida separata, cu respectarea regulilor si procedurilor valabile pentru livretele militare;
c) ofiterul prevazut la art. 7 alin. (1) este responsabil si cu eliberarea legitimatiilor de veteran de razboi;
d) pentru eliberarea legitimatiilor de veteran de razboi, se infiinteaza un registru separat, dupa modelul Registrului de evidenta a eliberarii livretelor militare;
e) situatiile centralizatoare privind necesarul de legitimatii de veteran de razboi pentru anul urmator, precum si cele privind rezultatele inventarierii anuale a stocului de legitimatii de veteran de razboi se inainteaza de centrele militare zonale direct la U.M. 02585 Bucuresti.

Art. 22
Centrele militare elibereaza legitimatiile de veteran de razboi solicitantilor care si-au exprimat optiunea de a ramâne neafiliati, odata cu inmânarea exemplarului nr. 1 al procesului-verbal prevazut la art. 8, pe baza de semnatura in Registrul de evidenta a eliberarii legitimatiilor de veteran de razboi.

Art. 23
(1) Asociatiile de veterani de razboi elibereaza legitimatiile de veteran de razboi prevazute la art. 19 alin. (3), fiecare pentru membrii sai, pe baza procesului-verbal prevazut la art. 8 si a semnaturii in fila din Registrul de evidenta a eliberarii legitimatiilor de veteran de razboi.
(2) In baza cererilor asociatiilor de veterani de razboi, centrele militare le asigura un numar suficient de file din Registrul de evidenta a eliberarii legitimatiilor de veteran de razboi, pentru evidenta legitimatiilor de veteran de razboi prevazute la art. 19 alin. (3).


CAPITOLUL V - Dispozitii finale


Art. 24
Contestatiile privind modul de stabilire a calitatii de veteran de razboi se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 25
Documentele de transport gratuite la care au dreptul veteranii de razboi in baza art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veteranii de razboi neafiliati, vor fi puse la dispozitia centrelor militare, la cererea comandantilor acestora, de catre Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, prin filialele sale din teritoriu.

Art. 26
Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA Nr. 1 la norme


GLOSAR
TERMENI SI DEFINITII

Mandatarul este persoana care se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama unei alte persoane, numita mandant, care ii da aceasta imputernicire si pe care il reprezinta. Sub aspectul formei, mandatul este consacrat printr-un inscris numit procura sau imputernicire.
Perioada de operativitate constituie perioada in care structura militara din care a facut parte solicitantul, respectiv martorii, a participat efectiv la razboi, conform datelor inscrise in dreptul fiecarei structuri, in Nomenclatorul Marelui Stat Major.
Premilitarul, potrivit Legii nr. 752/1942 privind educatia si instructia extrascolara si pregatirea premilitara, este persoana de sex masculin care, dupa implinirea vârstei de 17 ani, avea obligatia de a urma instructia premilitara in conditiile legii pentru pregatirea preliminara si sub rezerva dispozitiilor din legea pentru organizarea "Muncii Tineretului Român".


ANEXA Nr. 2 la norme


- Modele -

ROMÂNIA
MINISTERUL APARARII
Unitatea Militara .............................. (localitatea)

CERTIFICAT*
Nr. .............. din ...................

Certificam ca domnul/doamna ..........................................., nascut/a in anul .............., luna ........., fiul/fiica lui .................. si al/a ..............................., domiciliat/a in ..................................., a fost identificat/a cu urmatoarea situatie militara: ......................
Datele au fost extrase din arhiva Ministerului Apararii, drept care s-a eliberat prezentul certificat.

Seful Unitatii Militare .................................. (localitatea)

Sef sectie,
................................
___________
* Pentru solicitantii cu domiciliul in România.

ROMÂNIA
MINISTERUL APARARII

CERTIFICAT**
Nr. ................. din .......................

Certificam ca domnul/doamna ...................................., nascut/a in anul ......................., a fost identificat/a in Arhivele Ministerului Apararii cu urmatoarea situatie: ............................................
Drept care s-a eliberat prezentul certificat.

Seful Arhivelor, ....................
Sef sectie,
................................

___________
** Pentru solicitantii cu domiciliul in strainatate.


ANEXA Nr. 3 la norme


UNITATILE/FORMATIUNILE
prevazute in Nomenclatorul Marelui Stat Major - operative
in perioada prevazuta in dreptul fiecarei categorii

1. Batalioanele 1, 2, 3, 4, 5, 7 si 8 Reparatii auto, prevazute in Nomenclatorul Marelui Stat Major la "Instructie si reparatie auto", inclusiv scolile profesionale de ucenici de pe lânga aceste unitati - 23.08.1944-9.05.1945
2. Personalul din stabilimentele militare apartinând Ministerului de Razboi - Subsecretariatului de Stat al Inzestrarii Armatei si Productiei de Razboi - 23.08.1944-9.05.1945:
a) Institutul Geografic Militar;
b) Arsenalul Armatei Târgoviste;
c) Arsenalul Armatei Sibiu;
d) Pirotehnia Armatei Valea Sadului;
e) Fabrica de pulberi Bucuresti;
f) Fabrica de explozivi Ucea;
g) Uzinele Mârsa;
h) Uzinele Margineanca;
i) Fabrica de material de protectie Bucuresti;
j) Laboratorul de studii si experiente Bucuresti;
k) Poligonul Suditi;
l) Arsenalul geniului Bucuresti;
m) Arsenalul trupelor motomecanizate Laculete.
3. A.S.A.M

Administratia comerciala a stabilimentelor aerului si marinei - 23.08.1944-31.08.1944
4. Arsenalul marinei militare, dislocat la Izlaz - 23.08.1944 - 31.08.1944.


ANEXA Nr. 4 la norme


- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APARARII
Centrul Militar ........................

Aprob
Comandantul Centrului Militar

PROCES-VERBAL
Nr. ........... din .....................

Examinând cererea domnului/doamnei ............................................., domiciliat/a in localitatea ................................, str. ....................................... nr. ......................................, bl. ......, sc .........., et. ........., judetul ........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr ..................., eliberat/a de .................... la data de ........................., prin care solicita stabilirea calitatii de veteran de razboi, s-au constatat urmatoarele:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Având in vedere ca din adeverinta nr ................ din..................., eliberata de U.M. 02405 Pitesti/U.M. 02600 Bucuresti, rezulta ca:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................,
propun urmatoarele:

a) acordarea calitatii de veteran de razboi [ ]
b) amânarea luarii unei decizii, cu recomandarea prezentarii solicitantului in fata comisiei de reconstituire cu martori [ ]
c) neacordarea calitatii de veteran de razboi [ ]
Prezentul proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare.

Responsabil,
.....................


ANEXA Nr. 5 la norme


- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APARARII
Unitatea Militara ...........................
.............. anul -
Nr. ....................................
- localitatea -

ADEVERINTA

Domnului/Doamnei .................

Domiciliat/a in ............................................

La cererea adresata unitatii noastre, va facem cunoscut ca nu ati putut fi identificat/a in documentele create de ..................., intrucât arhiva acestei unitati a fost* ............................. .
Ca urmare, va puteti adresa Comisiei de reconstituire, cu martori, a situatiei militare de pe lânga centrul militar de care apartineti.

Comandantul/Seful U.M. ....................

Sef sectie,
......................
___________
* 1. distrusa prin ardere, inundatie, selectionare etc.
2. capturata.


ANEXA Nr. 6 la norme


Comandantului Centrului Militar ...........................................

- Comisia de reconstituire -

Subsemnatul/a ...................................................., domiciliat/a in ..............................., str. ................... nr. ............................., bl. ............, sc. ......, ap. ........., judetul ..........................., nascut/a in anul ........, luna ........., ziua .................., in localitatea ...................................., judetul ......................., fiul/fiica lui ............................... si al/a ...................................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ..................................., eliberat/a de Politia .........................., la data de ................., solicit reconstituirea urmatoarelor situatii:
Participarea ................................. ca ........................... cu ...................................., in perioada .........................., pentru care propun audierea urmatoarelor persoane:
1. ...................................................., domiciliat in ...................................................., judetul ................................;
2. ........................................................................., domiciliat in ................................................................, judetul ................................ .
In sustinerea cererii mele, anexez urmatoarele inscrisuri/date:
- adeverinta nr. .................. din ..............., eliberata de ......................................., din care rezulta inexistenta sau distrugerea arhivelor;
- inscris prin care dovedesc ca in perioada la care se refera prezenta cerere am activat in ........................................... .
Reconstituirea pe care o solicit imi este necesara pentru intocmirea dosarului de .................................................. .
Data ............................      ...................................
                             (semnatura)
ANEXA Nr. 7 la norme


DECLARATIE


Subsemnatul, ..................................................., nascut la data (luna ....................., ziua ..................., anul .............) in ..............., judetul ................, domiciliat in ..................., judetul ........................., posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ......, eliberat de Politia ................... la data de ....................., declar pe propria raspundere ca numitul ............................................. a activat impreuna cu subsemnatul in perioada ................................. la Unitatea Militara nr. ............... si ca in aceasta perioada am participat impreuna la ....................................... (activitatea desfasurata) ca ............................................... (militar/premilitar/voluntar) in localitatile .............................................................. .
Dovedesc ca am activat in Unitatea Militara nr. ...................... si in perioada declarata, cu urmatoarele acte legale:
.............................................................................
.............................................................................
........................................................................... .
Declar si semnez cele de mai sus ca am luat cunostinta despre consecintele prevazute la art. 260 din Codul penal privind marturia mincinoasa.
  
  Semnatura declarantului                    Data
...............................              .....................
 ANEXA Nr. 8 la norme


- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APARARII
Comisia de reconstituire de pe lânga Centrul Militar .....................
Dosar nr. .........................................
  
                                Avizat
                           Seful U.M. 02585 Bucuresti 
  PROCES-VERBAL Nr. ................
din ..................... 


Comisia de reconstituire compusa din:
- presedinte .........................................................
- membri .............................................................
- secretar ............................................................
Examinând cererea numitului/numitei .........................., domiciliat/a in localitatea .............................................., str. .............................. nr. ..........., bl. ......, sc. .........., et. ........., judetul ........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ................., eliberat/a de .................... la data de ............................, prin care solicita reconstituirea participarii pe front, s-au constatat urmatoarele:
.............................................................................
........................................................................... .
Având in vedere ca din adeverinta nr. ................ din ..............., eliberata de U.M. 02405 Pitesti/U.M. 02600 Bucuresti, rezulta ca nu a putut fi identificata situatia participarii pe front ca urmare a inexistentei sau distrugerii arhivelor, constatam ca cererea indeplineste cerintele legii.
Tinând seama de declaratiile persoanelor audiate:
1. .........................................................................;
2. .........................................................................;
3. .........................................................................;
4. ........................................................................., ce se afla la dosar, precum si de actele legale prezentate, si anume .........., din care rezulta participarea martorilor pe front .............................,
Comisia, in unanimitate de voturi, hotaraste: admite cererea si stabileste ca numitul/a ......................................, in perioada ................., a activat in indeplinirea obligatiilor militare in ........................... .
Prezentul proces-verbal s-a incheiat in trei exemplare.

  Presedinte,                      Membri:
...................                    1. ...................
                             2. ..................
ANEXA Nr. 9 la norme


- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APARARII
Comisia de reconstituire de pe lânga Centrul Militar .................
Dosar nr. .........................................

PROCES-VERBAL Nr. ......
din .....................

Comisia de reconstituire compusa din:
- presedinte ................................................................
- membri ....................................................................
.............................................................................
- secretar ..................................................................
Examinând cererea numitului/numitei ........................................, domiciliat/a in localitatea .........................., str. ................... nr. .............................., bl. ......, sc. .........., et. ..........., judetul ........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ........., eliberat/a de .................... la data de .................., prin care solicita reconstituirea participarii pe front, s-au constatat urmatoarele:
.............................................................................
........................................................................... .
Având in vedere ca din adeverinta nr. ................ din..................., eliberata de U.M. 02405 Pitesti/U.M. 02600 Bucuresti, nu rezulta inexistenta sau distrugerea arhivelor, se constata ca cererea nu indeplineste cerintele legii, fiind respinsa de comisia de reconstituire din urmatoarele motive:
.............................................................................
........................................................................... .
.............................................................................
........................................................................... .
Comisia, in unanimitate de voturi, hotaraste: respinge cererea si stabileste ca numitul/a ............................................., in perioada .............................., nu a activat pentru indeplinirea obligatiilor militare in .................................................... .
Cu drept de contestatie, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioara de reconstituire de pe lânga U.M. 02515 Bucuresti.
Prezentul proces-verbal s-a incheiat in trei exemplare.
  Presedinte,                      Membri:
...................                    1. ...................
                             2. ..................
 ANEXA Nr. 10 la norme


- Model -


LEGITIMATIE DE VETERAN DE RAZBOI*)


NOTA:
- Seria legitimatiei se va completa conform indicativului judetean, iar pentru Bucuresti, indicativul municipiului insotit de numarul de sector.
- Numarul legitimatiei va fi acelasi cu numarul din Registrul de evidenta a eliberarii legitimatiilor de veteran de razboi.
- Pentru sotul supravietuitor se va specifica in mod expres: urmas/a de veteran de razboi.
___________
*) Modelul legitimatiei este reprodus in facsimil.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
Legislatia privind cadastrul si publicitatea imobiliara. Cod 519. Actualizat la 1.10.2013
Editie coordonata si prefatata de lect. univ. dr. av. Cristina Paraschiv

Pret: 12.9 lei
10.97 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: