DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1813/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 07/07/2008

Ministerul Justitiei

Avand in vedere dispozitiile art. 81 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare, vazand dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia pentru servicii juridice conexe va duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Regulament privind recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in Romania 2008Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European poate practica profesia de consilier juridic in Romania, in conditiile stabilite in art. 2, 3 si 81 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare.

Art. 2
Aprobarea cererii de acces in profesia de consilier juridic se realizeaza, in conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si in temeiul art. 81 din Legea nr. 514/2003, cu completarile ulterioare, prin parcurgerea a doua etape: etapa de informare si etapa de evaluare.


Capitolul II - Etapa de informare


Art. 3
Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic si pentru a practica aceasta profesie pe teritoriul Romaniei, solicitantul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr. 514/2003, cu completarile ulterioare, respectiv sa fie cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice, sa fie licentiat al unei facultati de drept, sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei si sa nu se afle in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de lege.

Art. 4
(1) Cererea-tip adresata ministrului justitiei de catre solicitant se transmite Directiei pentru servicii juridice conexe, denumita in continuare directia de specialitate.
(2) Cererea, insotita de actele doveditoare a indeplinirii conditiilor legale in vederea practicarii profesiei de consilier juridic in Romania, se depune la Registratura Ministerului Justitiei, personal sau prin posta.

Art. 5
Modelul cererii-tip, lista documentelor care trebuie sa insoteasca cererea, precum si modul de organizare a examenului, tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica pe pagina de internet a institutiei. Data si locul organizarii examenului se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica pe pagina de internet a institutiei cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru examen.


Capitolul III - Etapa de evaluare


Art. 6
(1) La propunerea directiei de specialitate, ministrul justitiei numeste, prin ordin:
a) comisia pentru verificarea indeplinirii conditiilor in vederea recunoasterii calificarii profesionale de consilier juridic;
b) comisia pentru solutionarea contestatiilor impotriva rezultatelor verificarii indeplinirii conditiilor pentru recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic;
c) comisia pentru verificarea lucrarilor scrise;
d) comisia pentru solutionarea contestatiilor impotriva notarii lucrarilor scrise.
(2) Din comisiile prevazute la alin. (1) fac parte judecatori, procurori detasati in Ministerul Justitiei, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din Ministerul Justitiei, precum si alti specialisti.

Art. 7
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor legale in vederea recunoasterii calificarii profesionale de consilier juridic se realizeaza de comisia prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. a) in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre solicitant. In cererea de solicitare a accesului la profesia de consilier juridic (cerere-tip) solicitantul va preciza optiunea pentru efectuarea unui stagiu de 3 ani in domeniul dreptului romanesc sau pentru sustinerea unui examen de verificare a cunostintelor profesionale. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
1. fotografie tip pasaport;
2. curriculum vitae - original semnat;
3. pasaport - copie xerox;
4. documentele eliberate de autoritatile competente din statul al carui cetatean este solicitantul, prin care sa faca dovada ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de lege, in copie legalizata in statul respectiv si cu traducerea legalizata a acestor documente potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. documentul eliberat de autoritatea competenta din statul al carui cetatean este solicitantul, prin care se atesta ca acesta este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic, in copie legalizata in statul respectiv si cu traducerea legalizata a acestor documente potrivit Legii nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. documentul legalizat al organismului profesional sau al autoritatii publice din statul al carui cetatean este solicitantul, din care sa rezulte ca solicitantul are calificarea de consilier juridic in statul membru de origine sau de provenienta, cu traducerea legalizata a acestuia potrivit Legii nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. copia legalizata a diplomei emise de o universitate, prin care se certifica incheierea de catre titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minima de 3 ani, insotita de dovada recunoasterii acesteia in conditiile legii, precum si traducerea legalizata a acesteia potrivit Legii nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. dovada existentei unei oferte, cereri, declaratii de intentie etc. privind desfasurarea activitatii de consilier juridic in Romania, in conditiile Legii nr. 514/2003, cu completarile ulterioare;
9. pentru solicitantii care opteaza pentru sustinerea examenului de verificare a cunostintelor profesionale, dovada achitarii taxei de inscriere la examen.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) pct. 4, 5, 6 si 7 vor purta apostila autoritatii competente din statul care le-a emis, cu exceptia statelor cu care Romania are conventii bilaterale cu privire la scutirea de aceasta procedura.
(3) Cuantumul taxei de inscriere la examen si conditiile de plata se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 8
In cazul in care documentele prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 4 nu sunt eliberate de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta, acestea se inlocuiesc cu o declaratie sub juramant ori, in statele membre in care nu exista un astfel de juramant, de o declaratie solemna facuta de persoana in cauza in fata unei autoritati judiciare sau administrative competente ori, dupa caz, in fata unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectivul juramant sau respectiva declaratie solemna.

Art. 9
(1) Rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor legale in vederea recunoasterii calificarii profesionale de consilier juridic se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica pe site-ul institutiei.
(2) Solicitantii nemultumiti de rezultate pot face contestatie in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor. Contestatiile se solutioneaza in maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere de catre comisia prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. b), iar rezultatele contestatiilor se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica de indata pe site-ul institutiei.


Capitolul IV - Efectuarea stagiului


Art. 10
In cazul in care solicitantul opteaza in cererea-tip prevazuta la art. 4 alin. (1) pentru efectuarea stagiului, cererea va fi insotita si de acordul scris atat al consilierului juridic, angajat sau numit in conditiile Legii nr. 514/2003, cu completarile ulterioare, care accepta atributiile de indrumator al stagiului de 3 ani al solicitantului, cat si al angajatorului sau autoritatii la care acesta functioneaza.

Art. 11
Conditiile colaborarii dintre solicitant si indrumator vor face obiectul unei conventii de indrumare intre parti. In timpul stagiului solicitantul are toate drepturile si obligatiile prevazute de legea romana, inclusiv dreptul de a primi o remuneratie corespunzatoare activitatii desfasurate.

Art. 12
La sfarsitul efectuarii stagiului, solicitantul va depune la directia de specialitate dovada indeplinirii efective a stagiului, ce va consta intr-un raport scris al indrumatorului, avizat de angajator sau de autoritatea la care acesta functioneaza.


Capitolul V - Organizarea examenului de verificare a cunostintelor profesionale


Art. 13
(1) Examenul de verificare a cunostintelor profesionale se organizeaza de doua ori pe an de catre Ministerul Justitiei si consta intr-o evaluare scrisa, sub forma unui test-grila din urmatoarele domenii: drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal, drept administrativ, dreptul muncii si drept comercial.
(2) Va fi exceptat de la verificarea cunostintelor profesionale domeniul pentru care solicitantul prezinta diploma de studii superioare.

Art. 14
(1) Comisia de verificare a lucrarilor scrise are obligatia de a elabora, pe baza tematicii si a bibliografiei, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, care vor fi puse in plicuri separate, sigilate si semnate de catre toti membrii comisiei, dintre care in ziua examenului se va extrage cate un test din fiecare materie.
(2) Testele-grila vor fi editate atat in limba romana, cat si in limba engleza sau franceza (la alegerea solicitantului).
(3) Plicurile cu subiectele de examen sunt alese si desfacute de catre un candidat sau de catre candidat, in cazul in care exista numai unul, dintre plicurile cu variante de subiecte intocmite potrivit dispozitiilor alin. (1), care va semna procesul-verbal incheiat in acest sens.
(4) Timpul alocat pentru elaborarea lucrarilor este de 3 ore, calculat din momentul comunicarii subiectelor.

Art. 15
Nota de promovare a examenului este minimum 7,00.

Art. 16
Rezultatele obtinute la examen se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica pe site-ul institutiei in termen de maximum 10 zile de la sustinerea examenului.

Art. 17
Candidatii nemultumiti de notele obtinute la examenul de verificare a cunostintelor profesionale pot face contestatie in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor. Contestatiile se solutioneaza in maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere de catre comisia prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. d), iar rezultatele obtinute in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica de indata pe site-ul institutiei.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 18
Rezultatele examenului de verificare a cunostintelor profesionale se valideaza prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 19
Dreptul de a exercita profesia de consilier juridic definitiv in Romania se acorda candidatului declarat admis la examenul pentru verificarea cunostintelor profesionale sau solicitantului care a facut dovada indeplinirii stagiului, prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 20
Ordinul ministrului justitiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic in Romania se poate emite individual sau pentru mai multe persoane, in raport cu volumul cererilor primite.

Art. 21
Ordinul ministrului justitiei se comunica candidatului sau solicitantului, dupa caz, in termen de 15 zile de la emitere si produce efecte de la data comunicarii.

Art. 22
Ordinul ministrului justitiei poate fi atacat la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23
Directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei tine evidenta cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European carora li s-a conferit dreptul de a exercita profesia de consilier juridic in Romania, intocmeste si actualizeaza periodic listele, in functie de acordarea dreptului de a exercita aceasta profesie unor noi persoane.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
27 useri online

Useri autentificati: