DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1173/2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 08/09/2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 1751 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Procedura dprivind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare FiscalaCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si organele sale subordonate incepe din initiativa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta fiind cea care stabileste categoriile de creante fiscale ce urmeaza a face obiectul cesiunii, specificand si valoarea nominala a acestora.

Art. 2
(1) Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala are ca obiect numai creantele fiscale cuprinse in:
a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanta fiscala (declaratii fiscale, decizii de impunere, definitive in sistemul cailor administrative de atac);
b) hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz;
c) tabloul definitiv al creantelor, aprobat in conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, dupa caz;
d) alte titluri executorii.
(2) Sumele pentru care se initiaza procedura de cesiune a creantelor fiscale trebuie sa fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscala.

Art. 3
(1) Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei competenta pentru efectuarea procedurii de cesiune apartine comisiei constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, iar pentru creantele fiscale in cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum si pentru creantele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora, competenta apartine comisiei constituite la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei initierea procedurii de cesiune a creantelor fiscale are loc dupa avizarea acesteia de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe baza unei documentatii care va prezenta situatia juridica a debitoarei si stadiul masurilor de executare efectuate.

Art. 4
Componenta comisiilor prevazute la art. 3 si regulamentul de functionare al acestora se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Comisia este formata din 5 membri, din care un membru are si calitatea de presedinte.

Art. 5
(1) Valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate reprezinta valoarea creantelor fiscale ce se intentioneaza a fi cesionate, astfel cum sunt acestea individualizate in titlurile executorii.
(2) Obligatiile fiscale accesorii aferente creantelor bugetare care fac obiectul cesiunii de creanta, calculate pana la data la care are loc semnarea contractului de cesiune, raman in sarcina debitorului fiscal, art. 119-123 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.
(3) In situatia in care nu se realizeaza cesiunea creantelor fiscale sau intervine rezolutiunea contractului de cesiune de creanta, obligatiile fiscale raman in sarcina debitorului fiscal.


Capitolul II - Procedura de atribuire a contractului de cesiune a creantelor fiscale


Art. 6
(1) Atribuirea contractului de cesiune a creantelor fiscale se realizeaza prin cerere de oferte sau prin licitatie, dupa caz.
(2) In cazul in care, ca urmare a anuntului publicat in cadrul procedurii de cerere de oferta, se depune o singura oferta de preluare a creantei fiscale, care indeplineste toate conditiile prevazute de prezenta procedura, aceasta oferta este declarata castigatoare.
(3) In cazul in care exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale si 2 sau mai multi dintre acestia depun oferte financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei licitatii.

Art. 7
Procedura de cesiune a creantelor fiscale este organizata de comisia constituita potrivit art. 3.

Art. 8
Intentia de cesionare a creantei fiscale se va notifica debitorului fiscal cedat de catre comisia constituita potrivit art. 3, cu minimum 15 zile inainte de data publicarii anuntului privind cesiunea creantelor fiscale.

Art. 9
Nerealizarea cesiunii creantelor fiscale se va notifica debitorului fiscal de catre comisia constituita potrivit art. 3, in termen de 3 zile de la data incheierii procesului-verbal prevazut la art. 27.

Art. 10
In cazul in care exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale care prezinta oferte financiare egale, licitatia creantelor fiscale este organizata de comisia constituita potrivit art. 3, in termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor.

Art. 11
Pentru atribuirea contractului de cesiune de creante fiscale comisia este obligata sa efectueze publicitatea cesiunii cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata pentru deschiderea ofertelor.

Art. 12
Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala incepe prin publicarea unui anunt intr-un cotidian de circulatie nationala si locala, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 13
Anuntul privind cesiunea creantelor fiscale cuprinde urmatoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal care administreaza creantele fiscale ce urmeaza a fi cesionate;
b) data la care au fost emise titlurile executorii in care sunt individualizate creantele fiscale principale si accesorii care se intentioneaza a fi cesionate;
c) creantele fiscale principale si accesorii care urmeaza a fi cesionate si descrierea lor sumara;
d) pretul minim al cesiunii care nu poate fi mai mic decat valoarea nominala a creantelor fiscale, prevazuta la art. 5;
e) indicarea, atunci cand este cazul, daca creantele sunt garantate, cu mentionarea valorii creantelor garantate din totalul creantelor;
f) data, ora si locul la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor;
g) invitatia catre toti cei interesati in cumpararea creantelor fiscale de a depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in termenul de depunere a ofertelor si la locul fixat in acest scop, oferte de cumparare, in plic inchis, sub sanctiunea descalificarii;
h) invitatia catre toti cei interesati in cumpararea creantelor fiscale de a se prezenta, personal sau prin imputernicit, la data, ora si locul unde se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor;
i) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul prevazut pentru depunerea ofertelor, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 2% din valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate;
j) mentiunea ca cei interesati in cumpararea creantelor fiscale trebuie sa prezinte certificatul de atestare fiscala emis de organele fiscale, din care sa rezulte ca ofertantul nu are obligatii fiscale restante fata de bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin intermediul organelor fiscale; ofertantii persoane fizice straine vor depune o declaratie pe propria raspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul le are catre bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
k) mentiunea ca cei interesati in cumpararea creantelor fiscale trebuie sa prezinte documentele prevazute la art. 16 lit. j) si k).

Art. 14
Data, ora-limita si locul de depunere a ofertelor, precum si data, ora si locul la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor vor fi stabilite de comisie si vor fi mentionate in anuntul privind cesiunea creantelor fiscale. Orice modificare a datei, orei sau locului de depunere a ofertelor, precum si a datei, orei sau locului la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor va fi publicata intr-un cotidian de circulatie nationala si locala, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 15
Taxa de participare in valoare de 2% din valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate se plateste in lei la unitatea de trezorerie si contabilitate publica ce deserveste organul fiscal unde este inregistrat debitorul fiscal cedat. Ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara emisa in favoarea organului fiscal unde este inregistrat debitorul fiscal cedat, emisa de o institutie de credit cu sediul in Romania.

Art. 16
Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de cesiune de creanta, pana la expirarea termenului de depunere a ofertelor stabilit de comisie, ofertantii vor depune urmatoarele documente:
a) o prezentare sintetica a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare si datele de contact, inclusiv un numar de fax si o adresa de e-mail pe care pot fi facute comunicarile;
b) oferta financiara de cumparare care nu poate cuprinde un pret mai mic decat valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate - oferta financiara trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente: suma oferita, termenul in care se poate face plata si modalitatea de plata;
c) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, reprezentand 2% din valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate;
d) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
e) pentru persoanele juridice romane, copie certificata de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului, precum si copii certificate de pe inregistrarile existente la registrul comertului, actualizate cu cel putin 10 zile inainte de data depunerii documentatiei;
f) pentru persoanele juridice straine, copie certificata de pe actul de inmatriculare, de pe certificatul de rezidenta fiscala din tara de origine, precum si copii certificate de pe inregistrarile existente la registrul comertului sau un alt registru corespunzator in tara de origine, actualizate cu cel putin 10 zile inainte de data depunerii documentatiei - toate aceste documente vor fi prezentate in traducere autorizata;
g) pentru persoanele fizice romane, copie certificata de pe actul de identitate;
h) pentru persoanele fizice straine, copie certificata de pe pasaport;
i) certificatul de atestare fiscala, din care sa rezulte ca ofertantul nu are obligatii fiscale restante fata de bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; ofertantii persoane fizice straine vor depune o declaratie pe propria raspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul le are catre bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
j) o scrisoare de bonitate prin care sa se ateste faptul ca ofertantul are capacitatea financiara de a cumpara creantele fiscale pentru care depune oferta;
k) declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca ofertantul nu se afla in procedura insolventei.

Art. 17
(1) Documentatia va fi depusa in doua exemplare, unul original si cel de-al doilea copie, indosariata in dosar cu sina, in plicuri sigilate, toate paginile fiind numerotate, initializate si stampilate. Pe plic se vor inscrie obligatoriu mentiunea "original" sau "copie", dupa caz, precum si numele/denumirea si adresa/sediul social ale ofertantului.
(2) Plicul cu mentiunea "original" si cel cu mentiunea "copie" vor fi sigilate intr-un plic pe care se vor mentiona numele/denumirea si adresa/sediul social ale ofertantului, precum si textul "Oferta pentru procedura cesiunii creantelor fiscale. Oferta se va deschide in sedinta din data de ... de catre comisia constituita in cadrul ...".

Art. 18
Oferta va fi descalificata in urmatoarele situatii:
a) oferta nu cuprinde datele de contact ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un imputernicit in sala la sedinta de deschidere a ofertelor;
b) oferta financiara are un pret mai mic decat valoarea nominala a creantelor fiscale, este facuta pentru un termen mai mare decat cel prevazut de prezenta procedura sau se face prin alte modalitati de plata decat cele prevazute de prezenta procedura;
c) nu se face dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara ori taxa achitata, respectiv scrisoarea de garantie este pe o valoare mai mica decat cea prevazuta de prezenta procedura, este prezentata in alta forma sau nu este valabila;
d) oferta nu contine, pentru persoanele juridice romane, copia certificata de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
e) oferta nu contine, pentru persoanele juridice straine, copia certificata de pe actul de inmatriculare, de pe certificatul de rezidenta fiscala din tara de origine sau copiile certificate de pe inregistrarile existente la registrul comertului ori un alt registru corespunzator in tara de origine, actualizate cu cel putin 10 zile inainte de data depunerii documentatiei
Poate fi de interes si:
Ordin ANAF 3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordin 3741/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Ordin 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii
Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
Ordin 360/2015 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Ordonanta 10/2015, Loteria bonurilor fiscale
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordin 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
Ordin 2869/2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din
Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
Ordin nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare
Ordin 3816/2013 privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala
OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 111/2013
Ordin 3751/2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare
Procedura penala. Partea generala. Noul Cod de procedura penala. Editia 2
Mihail Udroiu

Pret: 119 lei
101.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: