DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 5132/2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte
Activitatea de dirigintePublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 9 octombrie 2009


In baza prevederilor Legii Invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 cu privire la organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si inovarii,
ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Prevederile metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3
Secretariatul de Stat pentru Invatamantul Preuniversitar, Directia generala educatie timpurie, scoli, performanta si programe, Directia generala buget, finante, patrimoniu si investitii, Directia generala acreditarea, evaluarea si performanta in cariera didactica, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Anexa - Prevederi metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginteCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Coordonarea activitatilor clasei de elevi se realizeaza de catre un diriginte numit de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica care predau la clasa respectiva.
(2) Directorul unitatii de invatamant numeste dirigintii respectand principiul continuitatii si al performantei, dupa consultarea cu sefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu seful comisiei dirigintilor/coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare.

Art. 2
(1) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personatul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate.
(2) Activitatile specifice functiei de diriginte sunt prevazute intr-o anexa la fisa postului cadrului didactic de predare si de instruire practica investit cu aceasta responsabilitate.
(3) Pentru activitatile educative, dirigintele se afla in subordinea directa a directorului sau a directorului adjunct care raspunde de activitatea educativa scolara si extrascolara din unitatea de invatamant.


Capitolul II - Continutul activitatilor specifice functiei de diriginte


Art. 3
(1) Dirigintele desfasoara activitati de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza.
(2) Activitatile cuprind teme stabilite de catre diriginte pe baza programelor scolare pentru aria curriculara "Consiliere si orientare" in vigoare si in concordanta cu specificul varstei si cu interesele/solicitarile elevilor. Totodata, activitatile cuprind si teme privind educatia rutiera, educatia si pregatirea antiinfractionala a elevilor, protectia civila, educatia antiseismica, educatia antidrog, educatia impotriva traficului de persoane etc., in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor nationale, precum si in baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii in colaborare cu alte ministere, institutii si organizatii.
(3) Dirigintele desfasoara si activitati educative extrascolare, activitati pe care le stabileste dupa consultarea elevilor si in concordanta cu specificul varstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
(4) Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu parintii, dirigintele reALIzeaza activitati de suport educational si consiliere pentru parinti.

Art. 4
Dirigintele are urmatoarele atributii:
1. organizeaza si coordoneaza:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) sedintele cu parintii, semestrial si ori de cate ori este cazul
d) actiuni de orientare scolara si profesionala pentru elevii clasei;
e) activitati educative si de consiliere;
f) activitati extracurriculare, in scoala si in afara acesteia;
2. monitorizeaza:
a) situatia la invatatura a elevilor;
b) frecventa elevilor;
c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare;
d) comportamentul elevilor in timpul activitatilor scolare si extrascolare;
e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora in activitati de voluntariat;
f) nivelul de satisfactie a elevilor si a parintilor acestora in legatura cu calitatea actului instructiv educativ;
3. colaboreaza:
a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare pentru informarea cu privire la activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situatii specifice activitatilor scolare si pentru toate aspectele care vizeaza procesul instructiv-educativ, care ii implica pe elevi;
b) cu consilierul scolar, in activitati de consiliere si orientare a elevilor clasei;
c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activitati ale colectivului de elevi, pentru initierea unor proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la intretinerea si dOTarea salii de clasa, inclusiv in scopul pastrarii bazei materiale, pentru solutionarea unor probleme/situatii deosebite, aparute in legatura cu colectivul de elevi;
d) cu parintii si comitetul de parinti al clasei, pentru toate aspectele care vizeaza activitatea elevilor si evenimentele importante in care acestia sunt implicati, si cu alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si extrascolara;
e) cu Compartimentul secretariat, pentru intocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale elevilor clasei;
f) cu persoana desemnata de conducerea unitatii de invatamant pentru gestionarea bazei de date, in vederea completarii si actualizarii datelor referitoare la elevii clasei;
4. informeaza:
a) elevii si parintii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii;
b) elevii si parintii acestora cu privire la reglementarile referitoare la examene/testari nationale si cu privire la alte documente care reglementeaza activitatea si parcursul scolar al elevilor;
c) parintii despre situatia scolara, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore. Informarea se realizeaza in cadrul intalnirilor cu parintii, in ora destinata acestui scop, la sfarsitul fiecarui semestru si an scolar, precum si ori de cate ori este nevoie;
d) familiile elevilor, in scris, in legatura cu situatiile de corigenta, sanctionarile disciplinare, neincheierea situatiei scolare sau repetentie;
5. alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant, in conformitate cu reglementarile in vigoare sau cu fisa postului.

Art. 5
Responsabilitatile dirigintelui:
1. raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de elevi, parinti si consiliul clasei;
2. completeaza eatalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
3. motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invataimant preuniversitar;
4. stabileste, impreuna cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, dupa caz, nota la purtare a fiecarui elev, in conformitate cu reglementarile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;
5. aplica, daca este cazul, sanctiuni elevilor in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si regulamentul intern al scolii;
6. incheie situatia scolara a fiecarui elev la sfarsit de semestru si de an scolar si o consemneaza in catalog si in carnetele de elev;
7. realizeaza ierarhizarea elevilor la sfarsit de an scolar pe baza rezultatelor obtinute de catre acestia la invatatura si purtare;
8. propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse pentru elevi, in conformitate cu prevederile legale;
9. intocmeste semestrial si anual si prezinta consiliului profesoral spre validare un raport scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor;
10. completeaza toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaza;
11. elaboreaza portofoliul dirigintelui.


Capitolul III - Desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte


Art. 6
(1) Activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza sunt desfasurate de diriginte, in functie de prevederile planurilor-cadru, astfel:
a) in cadrul orei de orientare si consiliere, daca aceasta este prevazuta in planul-cadru;
b) in afara orelor de curs, in situatia in care in planul-cadru nu este prevazuta ora de orientare si consiliere. In aceasta situatie, dirigintele stabileste, consultand colectivul de elevi, un interval orar in care dirigintele va fi la dispozitia elevilor pentru desfasurarea activitatilor de suport educational, consiliere si orientare profesionala, intr-un spatiu prestabilit si destinat acestei activitati. Intervalul orar este anuntat elevilor, parintilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activitati se realizeaza cu aprobarea directorului unitatii de invatamant, iar ora respectiva se consemneaza in condica de prezenta a cadrelor didactice.
(2) Planificarea activitatilor dirigintelui se realizeaza de catre acesta semestrial si anual si se avizeaza de catre directorul adjunct sau directorul unitatii de invatamant.
(3) Planificarea activitatilor extrascolare va contine minimum o activitate pe luna, activitate care va fi consemnata in condica de prezenta a cadrelor didactice.
(4) Planificarea activitatilor dirigintelui va contine o ora pe saptamana in care dirigintele va fi la dispozitia parintilor pentru desfasurarea activitatilor de suport educational si consiliere pentru parinti, iar ora respectiva se consemneaza in condica de prezenta a cadrelor didactice. Intervalul orar in care se desfasoara aceste activitati va fi aprobat de directorul unitatii de invatamant si va fi anuntat parintilor, elevilor si cadrelor didactice. In cadrul acestei ore, se desfasoara sedintele semestriale/ocazionale cu parintii, precum si intalniri individuale ale dirigintelui cu parintii. La aceste intalniri, la solicitarea parintelui si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 7
Activitatile specifice functiei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale.

Art. 8
Precizarile referitoare la activitatile specifice functiei de diriginte sunt valabile si pentru activitatile corespunzatoare ale invatatoarei/invatatorului/educatoarei.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Editia 2
Genoiu Ilioara,Genoiu Ilioara

Pret: 36.9 lei
31.37 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: