DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 47/2008 pentru aprobarea Normelor privind achizitia serviciului de paza si interventie la obiectivele militare prin societati specializate de paza si protectie[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 30/05/2008

Ministerul Apararii

Pentru aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii, ministrul apararii emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Normele privind achizitia serviciului de paza si interventie la obiectivele militare prin societati specializate de paza si protectie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Normele procedurale privind achizitia serviciului de paza si interventie la obiectivele militare prin societati specializate de paza si protectie, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M. 40/2007*).
___________
*) Ordinul nr. M.40/2007 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

Art. 3
Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Norma privind achizitia serviciului de paza si interventie la obiectivele militare prin societati specializate de paza si protectieCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentele norme stabilesc criteriile specifice si modul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica si de incheiere a acordurilor-cadru ce au ca obiect prestarea de servicii de paza si interventie la obiective militare prin societati specializate de paza si protectie si care se incadreaza la serviciile de la categoria 23 din anexa nr. 2B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, avand cod CPV 74613000 - 9, indiferent de valoarea estimata a contractului.

Art. 2
(1) In sensul prezentelor norme, este autoritate contractanta delegata unitatea militara al carei comandant/sef este ordonator de credite si are compartiment intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica.
(2) Autoritatea contractanta delegata este nominalizata de directorii de programe sau comandantii comandamentelor de arma/similare.
(3) Directorii de programe, comandantii comandamentelor de arma/similare, prin document comun, pot nominaliza autoritati contractante delegate, ce indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), pe obiective militare, garnizoane sau pe zone de responsabilitate.
(4) Directorii de programe, comandantii comandamentelor de arma/similare asigura consultanta privind intocmirea documentatiei de atribuire, la cererea autoritatii contractante delegate.

Art. 3
(1) Achizitia serviciului de paza se realizeaza, de regula, prin incheierea de acorduri-cadru.
(2) Modelul acordului-cadru este intocmit de fiecare ordonator secundar de credite pentru unitatile din subordine.

Art. 4
(1) In procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru a serviciilor de paza si interventie la obiective militare, autoritatea contractanta delegata are obligatia de a respecta prevederile incidente din urmatoarele acte normative:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare hotarare;
c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Autoritatea contractanta delegata aplica prevederile actelor normative prevazute la alin. (1), cu exceptiile formulate la art. 5 alin. (2), art. 11 si art. 13-17.
(3) Autoritatea contractanta delegata are obligatia de a preciza in documentatia de atribuire, in mod explicit, prevederile legale aplicabile si exceptiile formulate la acestea, conform prezentelor norme.


Capitolul II - Achizitia serviciului de paza si interventie


Art. 5
(1) Autoritatea contractanta delegata are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) a fost obtinuta din partea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz, aprobarea de executare a serviciului de paza si interventie cu societati specializate de paza si protectie;
b) achizitia serviciului este cuprinsa in programul anual al achizitiilor publice;
c) sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica;
d) este intocmita documentatia de atribuire.
(2) Pentru achizitionarea serviciului de paza si interventie, autoritatea contractanta delegata initiaza una dintre urmatoarele proceduri:
a) licitatia restransa;
b) negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conditiile art. 122 din ordonanta de urgenta; aceasta procedura nu se deruleaza pentru incheierea unui acord-cadru.

Art. 6
(1) Autoritatea contractanta delegata are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica, conform prevederilor ordonantei de urgenta.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta delegata isi propune sa incheie un acord-cadru, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica subsecvente ce se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv, pe intreaga sa durata.
(3) De regula, pretul contractului de achizitie este ferm si nu poate fi modificat la incheierea contractului sau pe timpul derularii acestuia.
(4) Pe perioada derularii contractului de achizitie, pretul poate fi ajustat numai in conditiile prevederilor art. 97 din hotarare si a fost stabilit un mod concret de ajustare a acestuia, inainte de initierea procedurii care va fi aplicata, iar informatii/clauze speciale in acest sens au fost prevazute in documentatia de atribuire - fisa de date a achizitiei - si in contract.

Art. 7
(1) Autoritatea contractanta delegata are obligatia de a include doar informatii neclasificate in documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica aferenta etapei de selectare a candidatilor.
(2) Odata cu documentatia prevazuta la alin. (1), operatorului economic i se pune la dispozitie chestionarul de securitate si i se aduce la cunostinta ca termenul de eliberare a avizului de securitate de catre structura abilitata a Ministerului Apararii este de pana la 30 de zile lucratoare de la primirea solicitarii. Perioada de 30 de zile lucratoare se include in durata procedurii de atribuire.
(3) Contractele de achizitie publica a serviciilor de paza si interventie la obiectivele militare, incheiate in conditiile prezentelor norme, sunt clasificate "secret de serviciu".
(4) Modelul contractului de prestari de servicii este prezentat in anexa nr. 1, iar clauzele prevazute in acesta sunt minimale.

Art. 8
Autoritatea contractanta delegata precizeaza in documentatia de atribuire obligatiile care le revin operatorilor economici privind protectia informatiilor clasificate "secret de serviciu", stabilite in conformitate cu actele normative specifice in vigoare.

Art. 9
(1) Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu cerinte, prescriptii si orice alte informatii care sa permita descrierea in mod obiectiv a serviciului ce urmeaza a fi prestat de operatorii economici incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.
(2) Modelul caietului de sarcini este prezentat in anexa nr. 2.

Art. 10
Autoritatea contractanta delegata are obligatia de a introduce in documentatia de atribuire prevederi exprese privind:
a) posibilitatea prelungirii perioadei de valabilitate a contractului, prin act aditional, cu specificarea valorii estimative a contractului, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din hotarare;
b) neacceptarea ofertelor alternative.

Art. 11
Autoritatea contractanta delegata are obligatia de a asigura obtinerea documentatiei de atribuire, aferenta etapei de evaluare a ofertelor, de catre orice candidat selectat, numai prin modalitatile prevazute la art. 40 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgenta.

Art. 12
(1) Criteriile de calificare si selectie se stabilesc cu respectarea prevederilor art. 176 din ordonanta de urgenta si nu se schimba pe parcursul aplicarii procedurii.
(2) Pentru atribuirea contractelor sau incheierea acordurilor-cadru privind prestarea serviciului de paza si interventie, autoritatea contractanta delegata solicita operatorilor economici sa indeplineasca cel putin urmatoarele cerinte:
a) sa detina licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei;
b) sa depuna chestionarul de securitate, completat conform prevederilor legale, in vederea executarii verificarilor necesare, cel mai tarziu la data depunerii candidaturii;
c) sa faca dovada conform prevederilor art. 191-193 din ordonanta de urgenta despre indeplinirea standardelor de asigurare a calitatii.
(3) Autoritatea contractanta delegata finalizeaza etapa de selectare a candidatilor dupa primirea avizului de securitate de la structura abilitata a Ministerului Apararii.
(4) Operatorul economic poate fi acceptat la procedura de atribuire si pe baza notificarii pe care o detine, prin care se atesta ca este avizat pentru relatii contractuale cu o alta autoritate contractanta din Ministerul Apararii, urmand ca avizul de securitate pentru contractul in cauza sa se elibereze ulterior.
(5) Pentru atribuirea contractelor sau incheierea acordurilor-cadru privind prestarea serviciului de paza si interventie, autoritatea contractanta delegata poate solicita operatorilor economici sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime de selectie:
a) sa prezinte cel putin doua recomandari aferente contractelor de prestari de servicii de paza finalizate in ultimii 3 ani sau in curs de derulare, cu o durata de minimum un an;
b) sa declare pe propria raspundere ca poate asigura resursele tehnice prevazute in caietul de sarcini, considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului ce urmeaza a fi atribuit;
c) cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani sa fie de cel putin doua ori mai mare decat valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit sau, in cazul unui acord-cadru, cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani sa fie de cel putin doua ori mai mare decat valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza.
(6) Pentru motivarea cerintelor minime impuse, referitoare la situatia economica si financiara, precum si la capacitatea tehnica si/sau profesionala, autoritatea contractanta delegata elaboreaza o nota justificativa care se anexeaza la dosarul achizitiei.

Art. 13
Autoritatea contractanta delegata respinge candidatura depusa de un operator economic caruia, din motive imputabile acestuia, i s-a reziliat contractul de paza a unor obiective militare, incheiat in ultimii 5 ani.

Art. 14
Pentru atribuirea contractelor sau incheierea acordurilor-cadru, autoritatea contractanta delegata are obligatia de a solicita operatorului economic sa prezinte urmatoarele documente:
a) declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea pe anul in curs;
b) informatii generale despre operatorul economic;
c) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, valabil la data depunerii, din care sa rezulte: obiectul de activitate, asociatii si administratorii, sediul principal si secundar, punctele de lucru, mentiuni privind incadrarea in prevederile art. 21 lit. d)-g) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) certificat fiscal privind situatia achitarii impozitelor si taxelor locale, valabil la data depunerii candidaturii;
e) certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, valabil la data depunerii candidaturii.

Art. 15
(1) Autoritatea contractanta delegata are obligatia, pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau pentru incheierea acordului-cadru, de a transmite spre publicare anunt de participare atunci cand initiaza procedura de licitatie restransa.
(2) Indiferent de valoarea estimata a contractului, anuntul de participare se publica in sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP, si imediat dupa publicare, daca autoritatea contractanta delegata considera necesar, in presa centrala si locala.
(3) Dupa incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta delegata are obligatia de a transmite un anunt de atribuire, spre publicare in SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonanta de urgenta.

Art. 16
(1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa, indiferent de valoarea estimata, fara TVA, a contractului/acordului-cadru de prestari de servicii, perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in SEAP si data-limita de depunere a candidaturii trebuie sa fie de cel putin 16 zile.
(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua si data-limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 12 zile.

Art. 17
Etapa a doua a procedurii de licitatie restransa se poate derula si cu un singur operator economic care a indeplinit criteriile de selectie.

Art. 18
(1) Derularea contractului incepe numai dupa avizarea anexei de securitate de catre structura abilitata a Ministerului Apararii si dupa eliberarea avizelor de acces la informatii secrete de serviciu pentru personalul operatorului economic castigator, de catre structura de securitate a autoritatii contractante delegate.
(2) Retragerea avizului de securitate operatorului economic pe durata derularii contractului impune rezilierea de drept a acestuia fara alta formalitate prealabila. O clauza in acest sens se inscrie in contractul de prestari de servicii.
(3) Autoritatea competenta poate decide neacordarea sau retragerea avizului de acces la informatii clasificate in cazul identificarii unor elemente de incompatibilitate sau a unor factori de risc.
(4) In situatia mentionata la alin. (3), personalul operatorului economic nu are acces in obiectivul militar.

Art. 19
(1) In contractul de prestari de servicii se includ clauze contractuale prin care se stabilesc penalitati si daune pentru situatiile in care prestatorul nu isi respecta in totalitate obligatiile sau daca persoanele cu drept de control ale beneficiarului au constatat nereguli in indeplinirea sarcinilor de serviciu.
(2) Modelul fisei de evaluare este prezentat in anexa nr. 3.
(3) Fisa de evaluare se intocmeste lunar, pe baza consemnarilor din registrul de control, si se anexeaza la procesul-verbal de receptie, constituindu-se ca documente justificative pentru efectuarea platii.

Art. 20
Unitatea militara beneficiara a prestarii serviciului de paza si interventie este obligata:
a) sa verifice zilnic, prin personalul desemnat, calitatea serviciilor prestate si sa consemneze rezultatele controalelor in Registrul de control special constituit, sa comunice constatarile societatii specializate de paza si protectie prestatoare a serviciului, in vederea luarii masurilor de remediere a neregulilor;
b) sa constituie si sa puna la dispozitia societatii specializate de paza si protectie, cu respectarea prevederilor legale incidente, pentru studiu si aplicare, un documentar cu reglementari interne ale Ministerului Apararii privind executarea pazei si interventiei si cele specifice fiecarei unitati pe linia protectiei mediului, sanatatii si securitatii in munca si PSI;
c) sa analizeze trimestrial si ori de cate ori situatia o impune, impreuna cu operatorul economic, modul de derulare a contractului;
d) sa instruiasca personalul operatorului economic in legatura cu obligativitatea pastrarii secretului de serviciu si confidentialitatea activitatilor care se desfasoara in unitate; instructajul se consemneaza intr-un registru special, iar personalul operatorului economic va lua cunostinta despre acesta pe baza de semnatura;
e) sa puna la dispozitia prestatorului facilitatile si bunurile strict necesare executarii serviciului de paza si interventie, prin includerea in contractul de prestari de servicii a unor clauze de natura contractului de comodat;
f) sa asigure in mod gratuit utilitatile, dupa caz, apa, energie electrica, gaze, agent termic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) sa efectueze decontarea serviciilor contractate, pe baza documentelor justificative, intocmite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 21
(1) Facilitatile, bunurile si utilitatile aferente, puse la dispozitia prestatorului, se evidentiaza in caietul de sarcini si se utilizeaza exclusiv in executarea serviciului de paza si interventie; prestatorul are obligatia de a le intretine si de a efectua reparatiile curente pe perioada derularii contractului.
(2) La incetarea contractului, prestatorul este obligat sa restituie in totalitate si in stare buna de utilizare/functionare bunurile puse la dispozitie de catre beneficiar.
(3) Eventualele lipsuri se completeaza cu acordul beneficiarului cu bunuri noi de acelasi gen sau se imputa prestatorului la valoarea de inlocuire.

Art. 22
In functie de situatiile prevazute in planul de paza si interventie, agentii de paza si interventie pot executa serviciul dotati astfel:
a) cu armament letal sau neletal, potrivit deciziei comandantului obiectivului militar, la obiectivele militare cu nivel 2 de securizare;
b) cu armament neletal sau cu mijloace de autoaparare, potrivit deciziei comandantului obiectivului militar, la obiectivele militare cu nivel 3 de securizare;
c) cu mijloace de autoaparare la obiectivele cu nivel 4 de securizare.

Art. 23
Planurile de paza si interventie ale unitatilor militare a caror paza se asigura de societatile specializate de paza si protectie se aproba de comandantii/sefii unitatilor militare fara a fi necesar avizul unitatii de politie competente.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 24
Modificarile si completarile ulterioare intrarii in vigoare a prezentului ordin aduse actelor normative la care se face trimitere in text si care sunt incidente prezentelor norme se aplica in mod corespunzator, fara alte precizari.

Art. 25
(1) Prezentele norme nu se aplica procedurilor de achizitie publica aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
(2) Contractele in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentelor norme se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestora.

Art. 26
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA Nr. 1 la norme
 

ROMANIA
MINISTERUL APARARII                  SECRET DE SERVICIU
Unitatea Militara nr. ...........           (dupa completare)
Nr. ............. din ...........           Exemplarul nr. ........... 


CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII
- Model -


Capitolul I - Partile contractante


Intre
1.1. Ministerul Apararii, prin Unitatea Militara nr. ................... str. ...................... nr. ...................., localitatea ........................, judetul ................., telelefon ..............., fax ..........., codul fiscal ................, contul de virament nr. ......................, deschis la Trezoreria ................, reprezentata prin ..................., si ...................., contabil-sef, in calitate de achizitor, si
1.2. Societatea Comerciala ................, cu sediul in .................. str. ................. nr. .........., judetul ................, cod ..........., telefon .............., fax ................, numar de ordine in registrul comertului ..............., cod unic de inregistrare ....................., atribut fiscal ......., cont ....................., deschis la ......................, reprezentata prin .............., director general, si ................, director economic, in calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.


Capitolul II - Obiectul si pretul contractului


2.1. Prezentul contract are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor ce revin partilor pentru realizarea prestarii serviciului de paza si interventie la U.M. .................., ca rezultat al procedurii de achizitie publica organizata prin ................... din data de .............., ora ........ .
2.2. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de paza si interventie prevazut in caietul de sarcini, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Serviciul de paza si interventie ce face obiectul contractului are urmatoarea compunere:
- sef de obiectiv - ........................................................;
- sefi de tura (pot face parte din patrula) - ..............................;
- posturi de paza permanente - .............................................;
- posturi de noapte - ......................................................;
- posturi in afara programului - ...........................................;
- agenti in patrulare/interventie (minimum 2 agenti) - .................... .
(3) Total ore/post/luna - ................................................. .
2.3. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului.
2.4. Pretul unitar este cel declarat de prestator in propunerea financiara, respectiv de ...... lei (fara TVA) ora/post.
2.5. Valoarea totala a contractului, platibila prestatorului de catre achizitor, este de ......... lei, din care TVA .............. lei.


Capitolul III - Durata contractului


3.1. Contractul are o durata de ....... luni, in perioada de la ......... pana la .......... (in calculul duratei nu este inclus timpul necesar obtinerii avizelor si autorizatiilor pentru personal si armament).
3.2. Achizitorul are dreptul de a opta pentru prelungirea contractului cu pana la 4 luni, in conditiile asigurarii resurselor financiare.


Capitolul IV - Aplicabilitate


4.1. Contractul intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre ambele parti si constituirea garantiei de buna executie, conform prevederilor cap. IX.
4.2. Incheierea si semnarea contractului sunt conditionate de eliberarea autorizatiilor de acces la informatii clasificate pentru intregul personal al operatorului economic care, intr-un mod sau altul, va avea acces la documente, date, informatii, locuri etc. clasificate "secret de serviciu" si care tin de prezentul contract.
4.3. Odata cu semnarea autorizatiilor de acces, structura de securitate executa primul instructaj cu personalul autorizat si intocmeste fisele de evidenta a pregatirii, pe care le preda prestatorului.


Capitolul V - Documentele anexa la contract


5.1. Documentele anexa la contract sunt:
a) caietul de sarcini - anexa nr. 1;
b) propunerea financiara - anexa nr. 2;
c) propunerea tehnica - anexa nr. 3;
d) fisa de evaluare - anexa nr. 4;
e) anexa de securitate - anexa nr. 5;
f) dovada constituirii garantiei bancare de buna executie, daca este cazul - anexa nr. 6;
g) planul de paza si interventie - anexa nr. 7.


Capitolul VI - Standarde


6.1. Serviciile prestate in baza contractului sunt in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, caietul de sarcini, normele interne specifice obiectivului militar si cu prevederile documentelor intocmite pe linia pazei si interventiei.


Capitolul VII - Caracterul confidential al contractului


7.1. (1) Partile contractante nu au dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) sa faca cunoscut continutul contractului sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, cu exceptia persoanelor implicate in indeplinirea contractului;
b) sa utilizeze informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului a oricarei informatii clasificate se face cu respectarea reglementarilor in vigoare.
7.2. O parte contractanta este absolvita de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract, daca se indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire;
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.


Capitolul VIII - Drepturi de proprietate intelectuala


8.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul pentru:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de serviciile prestate;
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, rezultate din executarea contractului, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.


Capitolul IX - Garantia de buna executie a contractului


9.1. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului prin... (se va preciza una dintre modalitatile prevazute la art. 90 din hotarare).
9.2. Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
9.3. Garantia de buna executie este de ..., reprezentand ... % din pretul contractului fara TVA, si va fi valabila pana la data de .... .
9.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pana la recuperarea integrala a prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste integral si de calitate obligatiile asumate prin prezentul contract.
(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand, totodata, obligatiile care nu au fost respectate.
9.5. In cazul in care scrisoarea de garantie bancara de buna executie nu acopera integral eventualul prejudiciu, prestatorul se obliga sa achite diferenta la cererea achizitorului; in caz contrar, litigiul se solutioneaza pe cale judecatoreasca.


Capitolul X - Obligatiile prestatorului


10.1. Prestatorul incepe prestarea serviciului de paza si interventie la data prevazuta in cap. III.
10.2. (1) Prestatorul asigura continuu serviciile prevazute in contract potrivit obligatiilor asumate si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, normelor interne specifice obiectivului militar si prevederilor documentelor intocmite in unitate pe linia accesului, pazei si interventiei, precum si a protectiei informatiilor clasificate.
(2) Paza obiectivului militar se organizeaza si se executa pe baza planului de paza si interventie, intocmit de beneficiar de comun acord cu reprezentantul prestatorului, fara a se schimba datele incluse in documentatia de achizitie, se avizeaza de conducatorul prestatorului si se aproba de comandantul obiectivului militar, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile ordinelor si regulamentelor militare.
(3) Locul de dispunere a posturilor de paza, consemnul general si consemnele particulare ale posturilor, itinerarul de deplasare a patrulei, precum si modul de actiune pentru interventie la posturi sunt stabilite de comandantul obiectivului militar impreuna cu reprezentantul prestatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si ale ordinelor si regulamentelor militare, fiind stipulate in planul de paza si interventie.
(4) Serviciul de patrulare se poate executa pe timp de zi de catre agentii din patrula; seful de tura si agentul/agentii din patrula reprezinta echipa de interventie la obiectivul militar.
10.3. Prestatorul actioneaza pentru apararea integritatii obiectivului militar folosind mijloacele de lupta din dotare, in conditiile legii, si coopereaza cu celelalte forte care intervin la obiectivul militar pentru respingerea unui eventual atac si lichidarea urmarilor acestuia.
10.4. Prestatorul ia in primire pe baza de proces-verbal, intretine si mentine in stare de functionare bunurile cu starea de fixatie si utilitatile aferente, pentru a fi folosite exclusiv in executarea serviciului de paza si interventie, in conditiile actelor normative in vigoare.
10.5. Prestatorul completeaza, daca considera necesar, inventarul spatiului destinat pazei, de comun acord cu comandantul/seful unitatii militare beneficiare, pentru a asigura desfasurarea activitatilor specifice serviciilor prestate in conditii optime, fara ca aceasta sa implice alte obligatii din partea achizitorului/unitatii militare beneficiare.
10.6. Prestatorul asigura efectivele de personal necesare, conform caietului de sarcini, pentru executarea pazei si interventiei la obiectivul militar.
10.7. Prestatorul inlocuieste personalul indisponibil sau caruia i se retrage autorizatia de acces cu personal autorizat; in acest sens prestatorul va avea o rezerva de personal autorizat pentru acces la informatii clasificate "secret de serviciu" de cel putin 10% din numarul personalului care executa serviciul.
10.8. (1) Personalul de paza asigurat de prestator este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate.
(2) Pe timpul executarii serviciului, agentii de paza se subordoneaza sefului de tura.
(3) Seful turei este obligat sa execute dispozitiile ofiterului de serviciu pe unitate in urmatoarele situatii:
a) cand unitatea militara beneficiara primeste ordin/indicativ de alertare;
b) in caz de incendiu sau dezastre;
c) iminenta unei actiuni militare indreptate impotriva obiectivului militar;
d) nimicirea fortelor ostile patrunse in obiectiv si eliberarea acestuia;
e) prevenirea unei actiuni teroriste;
f) in alte situatii cand se impune realizarea cooperarii intre agentii de paza si efectivele proprii.
10.9. In timpul serviciului, personalul de paza este obligat:
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni accesul neautorizat in perimetrul pazit;
b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si interventie si sa asigure integritatea acestora;
c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;
d) sa anunte in cel mai scurt timp seful sau ierarhic si conducerea unitatii militare beneficiare despre producerea oricarui eveniment pe timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
e) sa pastreze secretul de stat si de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii sau in cazul in care intra accidental in posesia unor astfel de date;
f) sa nu se prezinte la serviciu in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau a medicamentelor psihotrope si sa nu consume bauturi alcoolice ori substante psihotrope in timpul serviciului;
g) sa procedeze conform prevederilor planului de paza si interventie in situatii deosebite: atac asupra obiectivului, incendii, dezastre, avarii diverse etc.;
h) sa respecte consemnul general si consemnul particular al fiecarui post.
10.10. Prestatorul ia masuri de limitare a pierderilor cauzate in cazul producerii unor evenimente deosebite si anunta de indata conducerea unitatii militare beneficiare.
10.11. Prestatorul rezolva in timpul cel mai scurt eventualele evenimente petrecute in obiectiv din vina agentilor sai ori din alte cauze si participa la limitarea acestora.
10.12. Prestatorul asigura armele de foc si munitia necesare pentru efectivele destinate pazei si interventiei, astfel:
- ... pistoale tip ... calibrul ...; numarul pistoalelor solicitate va fi egal cu numarul posturilor in care serviciul se executa cu armament;
- munitie ... buc., calibrul ... .
10.13. Prestatorul asigura tehnica/mijloacele tehnice de lupta, materialele si echipamentele necesare executarii serviciului de paza si interventie, conform prevederilor caietului de sarcini.
10.14. Personalul de paza are obligatia de a purta in timpul serviciului, la vedere, permisul de acces in unitatea militara beneficiara.
10.15. Prestatorul asigura mijloacele de comunicatii, radiotelefoane cu banda de frecventa autorizata, atat intre personalul pazei, cat si intre seful de tura si serviciul de permanenta al unitatii militare: tura operativa, ofiterul de serviciu, comandantul subunitatii de interventie.
10.16. Prestatorul desemneaza persoane din cadrul prestatorului, dintre cele care detin autorizatie de acces la informatii clasificate la nivelul solicitat, care sa efectueze controlul asupra modului de executare a serviciului de paza, in baza aprobarii comandantului obiectivului militar, consemnand rezultatele in registrul de control.
10.17. Prestatorul comunica unitatii militare beneficiare, lunar, in ultima zi lucratoare pentru luna urmatoare, planificarea agentilor de paza in posturi, iar eventualele modificari, cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in serviciu sau ori de cate ori este nevoie, pentru a fi inscrise in ordinul de zi pe unitate.
10.18. Prestatorul participa, cu personalul aflat in serviciu, la antrenamentele si exercitiile trimestriale organizate de comandantul obiectivului militar pentru realizarea cooperarii cu celelalte forte de interventie.
10.19. Prestatorul executa instructajul privind respectarea de catre personalul propriu a normelor legale privind regimul armelor si munitiilor, uzul de arma, sanatatea si securitatea in munca, protectia mediului si a celor de P.S.I., a normelor de ordine interioara stabilite de comun acord cu comandantul/seful unitatii militare beneficiare a serviciilor, precum si a dispozitiilor legale privind apararea secretului de stat si de serviciu si suporta consecintele nerespectarii acestora.
10.20. Prestatorul raspunde de respectarea regulilor de acces in obiectivul militar, stabilite de comandantul/seful unitatii militare beneficiare, pentru personalul si mijloacele de transport.
10.21. (1) Personalului prestatorului ii este interzis sa culeaga si sa divulge date si informatii cu caracter militar.
(2) In situatia in care intra in posesia unor date si informatii care vizeaza siguranta militara, acesta are obligatia sa informeze imediat comandantul obiectivului militar.
10.22. (1) Prestatorul raspunde, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru prejudiciile produse Ministerului Apararii prin neindeplinirea obligatiilor ce decurg din prezentul contract.
(2) Constatarea si evaluarea unei pagube produse unitatii militare beneficiare se fac de catre o comisie mixta formata din reprezentanti ai achizitorului/unitatii militare beneficiare si ai prestatorului.
(3) Despagubirile in cazul accidentelor de munca se suporta de catre prestator.
10.23. Predarea-primirea serviciului de paza si interventie, inclusiv a obiectivelor din zona de responsabilitate a fiecarui post, incuiate si sigilate, intre sefii de tura, se face in prezenta persoanelor desemnate de comandantul/seful unitatii militare, pe baza de proces-verbal intocmit in registrul de predareprimire.
10.24. Deschiderea si inchiderea magaziilor, remizelor, depozitelor, parcurilor cu tehnica militara etc. din consemnul posturilor se fac numai in prezenta sefului de tura de catre persoanele care au in responsabilitate incintele/perimetrele in cauza, consemnandu-se despre aceasta intr-un document destinat acestui scop.
10.25. Prestatorul inlocuieste agentul de paza aflat in serviciu in cazul in care, din diferite motive, acesta devine indisponibil, prin seful de tura, cu agentul/agentii de paza din patrula, pana la sosirea in unitatea militara a unui alt agent aflat in repaus, care, in mod obligatoriu, va face parte din personalul destinat acestei activitati; inlocuirea agentilor de paza aflati in serviciu se va face si la cererea ofiterului de serviciu pe unitate pentru motive temeinice.
10.26. Prestatorul schimba agentii in posturi pe baza buletinului postului, iar activitatea o consemneaza in registrul existent la seful de tura.
10.27. Prestatorul restituie in totalitate si in buna stare de utilizare/functionare bunurile puse la dispozitie de catre unitatea militara beneficiara; eventualele lipsuri se completeaza, cu acordul beneficiarului, cu bunuri noi de acelasi gen sau se platesc la valoarea de inlocuire.
10.28. Prestatorul are obligatia de a anunta autoritatea contractanta, in scris, despre imposibilitatea indeplinirii/continuarii contractului, din orice cauze, cu cel putin 14 zile lucratoare inainte; obligatia nu subzista in caz de forta majora.


Capitolul XI - Obligatiile achizitorului/unitatii militare beneficiare


11.1. Achizitorul/unitatea militara beneficiara pune la dispozitia prestatorului informatiile pe care acesta le-a cerut pentru fundamentarea propunerii tehnice si care sunt necesare indeplinirii contractului.
11.2. Achizitorul/unitatea militara beneficiara restituie garantia de participare la procedura dupa semnarea contractului.
11.3. Achizitorul/unitatea militara beneficiara restituie garantia de buna executie, in situatia in care, la expirarea perioadei de valabilitate a contractului, prestatorul si-a indeplinit toate obligatiile contractuale.
11.4. Achizitorul/unitatea militara beneficiara, in cazul in care nu este si beneficiar, executa periodic controale privind modul de efectuare a serviciului de paza de catre prestator, stabilind masurile care se impun, in functie de constatarile facute.
11.5. Achizitorul/unitatea militara beneficiara efectueaza plata serviciilor prestate, conform prevederilor cap. XIII.
11.6. (1) Achizitorul/unitatea militara beneficiara pune la dispozitia prestatorului, la cererea acestuia si cu respectarea actelor normative in vigoare, pe baza de proces-verbal, facilitatile, spatiile si bunurile aflate in starea de fixatie si utilitatile aferente, pentru a fi folosite exclusiv in executarea serviciului de paza si interventie.
(2) Achizitorul/unitatea militara beneficiara asigura gratuit utilitatile, dupa caz, apa, energie electrica, gaze, agent termic, colectarea si transportul deseurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
11.7. Achizitorul/unitatea militara beneficiara pune la dispozitia prestatorului, pentru studiu, reglementarile interne ale Ministerului Apararii si ale unitatii militare privind activitatile de paza, normele legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca, protectia mediului si P.S.I., normele de ordine interioara, precum si dispozitiile legale cu privire la apararea secretului de stat si de serviciu.
11.8. Achizitorul/unitatea militara beneficiara organizeaza, trimestrial, cu personalul propriu si personalul prestatorului destinat pentru paza, antrenamente si exercitii comune de rezolvare a unor probleme specifice.
11.9. Achizitorul/unitatea militara beneficiara executa instruirea personalului prestatorului cu privire la pastrarea secretului de serviciu si confidentialitatea activitatilor care se desfasoara in unitate.
11.10. (1) Achizitorul/unitatea militara beneficiara stabileste persoanele care efectueaza verificarea pazei si obiectivele acestei verificari si le comunica prestatorului.
(2) Achizitorul/unitatea militara beneficiara nominalizeaza responsabilul de contract care monitorizeaza permanent derularea contractului si asigura contactul nemijlocit intre unitatea militara beneficiara si prestator.
11.11. (1) Achizitorul/unitatea militara beneficiara consemneaza in registrul de control rezultatele fiecarui control executat.
(2) Achizitorul/unitatea militara beneficiara comunica prestatorului, in scris, neregulile constatate cu privire la modul de efectuare a pazei, in maximum 48 de ore de la constatarea acestora, in vederea luarii masurilor de remediere a neregulilor.
11.12. Achizitorul/unitatea militara beneficiara stabileste reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit.
11.13. Achizitorul/unitatea militara beneficiara permite, in conditiile reglementarilor interne ale Ministerului Apararii, accesul in unitate al efectivelor si mijloacelor de transport ale prestatorului, folosite pentru prestarea serviciilor.
11.14. (1) Achizitorul/unitatea militara beneficiara analizeaza in primele 3 zile lucratoare ale fiecarei luni, impreuna cu prestatorul, modul de derulare a contractului, evidentiind rezultatele in fisa de evaluare.
(2) Achizitorul/unitatea militara beneficiara intocmeste procesul-verbal de receptie a serviciilor prestate in luna anterioara, in baza fisei de evaluare, pe care il anexeaza la factura fiscala emisa de prestator.
(3) Achizitorul/unitatea militara beneficiara aplica prestatorului penalitati in functie de calitatea prestatiei rezultate din fisa de evaluare.


Capitolul XII - Verificari


12.1. Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea cu prevederile din caietul de sarcini.
12.2. (1) Controlul modului de executare a pazei si interventiei se face de catre comandantul obiectivului militar, personalul stabilit de acesta, reprezentantii esaloanelor superioare, conform prevederilor regulamentelor militare, precum si de persoane anume desemnate de catre conducatorul prestatorului, care au obtinut autorizatii de acces si au aprobarea comandantului/sefului unitatii militare beneficiare. Pe timpul controlului, acestea sunt insotite de seful de tura si de ofiterul de serviciu pe unitate.
(2) Rezultatele controalelor se consemneaza in registrul de control aflat la seful de tura.
12.3. Achizitorul verifica periodic cunostintele personalului prestatorului, stabilind impreuna cu acesta masurile ce se impun, in functie de rezultatele obtinute.
12.4. Prevederile clauzelor 12.1-12.3 nu il absolva pe prestator de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.


Capitolul XIII - Modalitati de plata


13.1. Plata contravalorii serviciilor prestate se face de achizitor, prin ordin de plata, pe baza urmatoarelor documente:
- factura fiscala, in original, emisa de prestator;
- procesul-verbal intocmit de unitatea militara beneficiara, din care sa rezulte serviciile prestate si numarul de ore aferente;
- fisa de evaluare.
13.2. Plata se face in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea documentelor prevazute la clauza 13.1.
13.3. Prestatorul intocmeste si inainteaza achizitorului, in primele 5 zile lucratoare ale lunii, documentele justificative pentru plata serviciilor prestate in luna precedenta, avizate de comandantul/seful unitatii militare beneficiare. Pentru prestatia efectuata in ultima luna, documentele justificative se inainteaza in maximum 5 zile de la finalizarea prestatiilor.


Capitolul XIV - Ajustarea pretului contractului


14.1. Pretul contractului de achizitie publica este ferm si este exprimat in lei.
14.2. Prin exceptie de la prevederile clauzei 14.1, pretul contractului poate fi ajustat, pe perioada derularii contractului, conform prevederilor art. 6 alin. (4) din Normele privind achizitia serviciului de paza si interventie la obiectivele militare prin societati specializate de paza si protectie, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.47/2008.


Capitolul XV - Amendamente


15.1. Pe durata indeplinirii contractului partile contractante pot conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care in mod obiectiv nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.


Capitolul XVI - Raspunderea contractuala


16.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partilor contractante conform dispozitiilor legale.
16.2. Personalul prestatorului raspunde material, disciplinar, contraventional sau penal pentru faptele savarsite pe timpul serviciului de paza si interventie.
16.3. (1) In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, respectiv gradul de indeplinire a criteriilor prevazute in fisa de evaluare, se incadreaza in intervalul 75-85 de puncte, se aplica penalitati proportionale cu valoarea punctajului obtinut, de pana la 10% din valoarea lunara a contractului, la propunerea beneficiarului.
(2) In situatia in care gradul de indeplinire a criteriilor prevazute in fisa de evaluare este sub 75 de puncte, achizitorul poate proceda la rezilierea contractului.
16.4. Prestatorul raspunde direct si nemijlocit de pagubele materiale produse achizitorului, percepandu-se o penalitate de 0,06% din valoarea pagubei, pentru fiecare zi de intarziere dupa data notificarii, pana la acoperirea integrala a acesteia.
16.5. Pentru plata cu intarziere a contravalorii prestatiei, achizitorul datoreaza prestatorului penalitati in cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere.
16.6. Partea lezata ca urmare a incalcarii prevederilor prezentului contract este indreptatita sa pretinda partii in culpa daune-interese.


Capitolul XVII - Rezilierea contractului


17.1. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.
17.2. In situatia in care se constata ca activitatea prestatorului aduce atingere securitatii unitatii militare si/sau pastrarii secretului de stat si de serviciu, contractul se reziliaza de drept cu plata de daune-interese si retinerea garantiei de buna executie, fara ca acesta sa emita pretentii de vreun fel.
17.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari de servicii in cel mult 60 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului Ministerului Apararii.
17.4. In cazul prevazut la clauza 17.3 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita.
17.5. Retragerea avizului de securitate sau anularea licentei de functionare pe durata derularii contractului impune rezilierea de drept a contractului fara alta formalitate prealabila.


Capitolul XVIII - Cesiunea


18.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
18.2. Cesiunea nu absolva prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.


Capitolul XIX - Forta majora


19.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
19.2. Forta majora absolva partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
19.3. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii. Forta majora se va notifica si dovedi in termen de 5 zile de la aparitia ei, cu documente oficiale, emise de autoritatile competente.
19.4. Indeplinirea contractului se suspenda in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
19.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
19.6. Nu se asimileaza fortei majore:
a) greva angajatilor prestatorului;
b) greva angajatilor operatorilor economici care asigurau transportul la si de la locul de executare a serviciului;
c) defectarea, sub orice forma, a mijloacelor de transport la si de la locul de executare a serviciului (se accepta cea survenita ca urmare a unor accidente de circulatie produse pe timpul deplasarii spre/dinspre locul de executare a serviciului);
d) indisponibilitatea, pe orice motive, a mai putin de 50% din personalul care executa serviciul;
e) restructurarea sau reducerea de personal ale prestatorului.


Capitolul XX - Solutionarea litigiilor


20.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere care se poate ivi intre ei in legatura cu indeplinirea contractului.
20.2. In cazul in care, dupa 15 de zile de la inceperea tratativelor, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergentele contractuale, partile pot apela la instantele judecatoresti.


Capitolul XXI - Limba care guverneaza contractul


21.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.


Capitolul XXII - Comunicari


22.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris la adresele prevazute la cap. I.
22.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
22.3. (1) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme: scrisoare prin posta, telegrama, e-mail sau telefax.
(2) In situatia in care documentele se transmit prin telegrama, e-mail sau telefax, partile au obligatia de a transmite documentele respective in cel mult 24 de ore si sub forma de scrisoare prin posta.


Capitolul XXIII - Legea aplicabila contractului


23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Anexele nr. ......................................... (... file) fac parte integranta din prezentul contract.
Partile au inteles sa incheie astazi, ............., prezentul contract in .... exemplare, din care:
- exemplarul nr. 1, la prestator;
- exemplarul nr. 2, la achizitor (daca este altul decat unitatea militara beneficiara);
- exemplarul nr. 3, la unitatea militara beneficiara.
   Achizitor                       Prestator
   Comandant/sef,
........................              ............................
 (semnatura autorizata)               
(semnatura autorizata) L.S. L.S. Contabil-sef,....................... Consilier juridic,.......................ANEXA Nr. 2 la norme

  ROMANIA                     NESECRET
MINISTERUL APARARII               Exemplarul nr.
Unitatea Militara nr. ....
Nr. ... din .....                         Aprob
                         Comandantul/Seful U.M. ........
De acord, rog aprobati Seful de Stat Major,....................... 


CAIET DE SARCINI
- Model -

Pentru achizitia serviciului de paza si interventie cu societati specializate de paza si protectie la U.M. ......................................
NOTA:
Prezentul caiet de sarcini este un document orientativ pentru autoritatile contractante.
Prevederile acestuia se completeaza cu cerinte specifice unitatii militare beneficiare a serviciului de paza si interventie.
La intocmire trebuie sa se respecte principiile prevazute la art. 2, alin. (2) si dispozitiile art. 35-38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

I. Obiectul achizitiei
1.1. Obiectul achizitiei il constituie asigurarea pazei si interventiei, sigurantei bunurilor si valorilor de orice fel existente la .................. (denumirea obiectivului/cazarmii/unitatii militare).
1.2. Asigurarea securitatii obiectivului militar se va executa in conformitate cu prevederile Planului de paza si interventie al U.M.

II. Specificatii si cerinte
1. Organizarea serviciului de paza si interventie
1.1. Serviciul de paza si interventie este organizat in ture, astfel:
- un sef de tura;
- ... posturi de paza (pe tipuri: permanente, de noapte sau care functioneaza in afara programului de lucru al personalului unitatii militare);
- ... post/posturi control acces;
- o patrula formata din ... agenti, din care unul este seful de tura;
- o echipa de interventie formata din ... agenti, activa in afara programului de lucru al personalului unitatii militare (se achizitioneaza in limita fondurilor disponibile si daca natura obiectivului impune si organizarea interventiei la obiectiv), care actioneaza sub comanda ofiterului de serviciu pe unitate, conform prevederilor extrasului din planul de paza si interventie.
1.2. Managementul intregii activitati revine sefului de obiectiv numit de prestator.
1.3. Dispunerea posturilor de paza/control acces, itinerarele de deplasare a patrulei, misiunile si consemnele particulare ale acestora (modul de actiune la interventie - daca aceasta se contracteaza) se stabilesc in conformitate cu prevederile ordinelor si regulamentelor militare si se detaliaza in planul de paza si interventie al unitatii militare beneficiare a serviciului.
1.4. Planul de paza si interventie se intocmeste de beneficiar si devine anexa la contractul de prestari de servicii. Celelalte documente se intocmesc de prestator in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
1.5. Orele de intrare in serviciu si durata serviciului in posturi se stabilesc de comun acord intre comandantul/seful unitatii militare beneficiare si conducatorul prestatorului. Acestea se specifica in planul de paza si interventie.
2. Dotarea agentilor de paza si interventie
2.1. Armamentul si munitia
2.1.1. Prestatorul asigura, conform prevederilor legale in vigoare, arme de aparare si paza si munitii letale pentru agentii de paza si interventie din posturi/tura de paza, astfel:
- ... pistoale tip ... calibrul ...; numarul pistoalelor solicitate va fi egal cu numarul posturilor in care serviciul se executa cu armament;
- munitie ... buc., calibrul ...
2.1.2. Personalul pazei poate fi inarmat cu pistol, daca acesta este solicitat.
2.1.3. Pe timpul prezentei in unitatea militara, prestatorul este responsabil pentru folosirea si pastrarea in siguranta a armamentului si munitiei. Unitatea militara beneficiara pune la dispozitie spatii de depozitare a armamentului si munitiei nefolosite, dar responsabilitatea de depozitare revine prestatorului.
2.2. Mijloace tehnice si echipamente
2.2.1. Prestatorul asigura mijloacele tehnice si echipamentele pentru agentii de paza si interventie din serviciu, dupa cum urmeaza (se stabilesc de fiecare autoritate contractanta, cerintele din exemplul urmator fiind minimale):
a) spray iritant lacrimogen/baston de cauciuc/tomfa - unul din aceste mijloace pentru fiecare persoana in serviciu;
b) binoclu - unul pentru seful de tura;
c) lanterna - cate una pentru fiecare persoana in serviciu;
d) statie radio-emisie/radiotelefon sau alte mijloace de comunicatii radio (exclusiv telefoane mobile) - cate una/unul pentru fiecare persoana din serviciul de paza, ofiterul de serviciu pe unitate si, dupa caz, pentru comandantul subunitatii de interventie;
e) echipament de lucru corespunzator anotimpului si starii vremii - pentru intregul personal care asigura serviciul de paza;
f) echipament de protectie;
g) echipament specific de interventie - daca este cazul.
2.2.2. Mijloacele si echipamentele P.S.I. se asigura de unitatea militara beneficiara, conform normelor interne ale Ministerului Apararii.
2.2.3. Mijloacele de protectie individuala N.B.C. se asigura de unitatea militara beneficiara.
2.3. Spatii, amenajari si dotari
2.3.1. Unitatea militara beneficiara pune la dispozitia prestatorului facilitatile si bunurile strict necesare executarii serviciului de paza si interventie, prin includerea in contractul de prestari de servicii a unor clauze de natura contractului de comodat, in conditiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi utilizate exclusiv in scopul executarii serviciului de paza si interventie, astfel:
a) incaperi (cu stare de fixatie corespunzatoare) pentru seful de tura si patrula, precum si conditii pentru pastrarea armamentului, munitiei, a mijloacelor tehnice si a echipamentelor;
b) punct de control-acces cu starea de fixatie si mobilierul necesar;
c) amenajari si dotari ale posturilor de paza, respectiv:
- gherete - ...;
- foisoare de observare - ...;
- umbrele-ciuperca - ...;
- locasuri de tragere - ...;
- imprejmuiri interioare si exterioare ale obiectivului.
2.3.2. Unitatea militara beneficiara are obligatia sa asigure gratuit utilitatile (apa, gaze, energie electrica si termica, colectarea si transportul deseurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare) strict necesare desfasurarii serviciului.
2.3.3. Prestatorul are obligatia intretinerii corespunzatoare a bunurilor, spatiilor si utilitatilor puse la dispozitie, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Prestatorul trebuie sa se ingrijeasca permanent de igienizarea spatiilor destinate pazei si sa asigure necesarul de materiale de igiena.
2.4. Instalatii si mijloace tehnice de alertare
2.4.1. Instalatiile si mijloacele tehnice existente in obiectiv se pun la dispozitia prestatorului si vor fi predate pe baza de proces-verbal, in care se va specifica starea acestora, dupa cum urmeaza:
- centrala telefonica - ...;
- telefoane fixe - ...;
- instalatii si mijloacele de alarmare existente la posturi si in zona de paza.
2.4.2. Aparatura de detectie a metalelor si materialelor explozive va fi asigurata de unitatea militara beneficiara.
3. Cerinte impuse pentru executarea pazei
3.1. Obligatiile prestatorului
3.1.1. Prestatorul nominalizeaza seful de obiectiv. Principala responsabilitate a sefului de obiectiv este de a asigura legatura dintre unitatea militara beneficiara si prestator si de a rezolva eventualele probleme care apar. Seful de obiectiv trebuie sa aiba resedinta in zona de executare a contractului si sa fie disponibil de indata de la sesizarea unei nereguli. In cazul in care seful de obiectiv nu este disponibil ca urmare a unei imbolnaviri, concediu de odihna sau a altor cauze, prestatorul trebuie sa desemneze un inlocuitor care trebuie sa aiba aceeasi pregatire si care sa fie in masura sa preia functia. Numele inlocuitorului sefului de obiectiv trebuie comunicat in scris unitatii militare beneficiare. Seful de obiectiv trebuie sa aiba minimum 2 ani experienta in domeniul securitatii, in sistemul national de aparare sau ordine publica ori 3 ani in cadrul unei societati specializate de paza si protectie.
3.1.2. Prestatorul este in masura sa inceapa prestarea serviciului de paza si interventie la data prevazuta in contract.
3.1.3. Prestatorul respecta intocmai prevederile stabilite in planul de paza si interventie.
3.1.4. Prestatorul asigura continuu prestarea serviciilor asumate prin contract.
3.1.5. Statul minim de organizare al personalului desemnat pentru paza obiectivului militar va fi in concordanta cu fiecare cerinta a postului. Exceptand cazul in care personalul programat pentru serviciu nu se poate prezenta la serviciu, personalul pazei nu poate ramane in postul de paza mai mult de 12 ore fara permisiunea expresa a sefului de obiectiv.
3.1.6. Prestatorul angajeaza actiuni de aparare a integritatii obiectivului militar folosind mijloacele de lupta sau autoaparare din dotare, in conditiile legii, si coopereaza cu celelalte forte care intervin la obiectiv, conform prevederilor planului de paza si interventie.
3.1.7. Prestatorul executa pregatirea si urmareste respectarea de catre personalul propriu a normelor legale privind regimul armelor si munitiilor, uzul de arma, protectia mediului, sanatatii si securitatii in munca si P.S.I., a normelor de ordine interioara stabilite de comun acord cu comandantul/seful unitatii militare beneficiare, precum si a dispozitiilor legale privind apararea secretului de serviciu si a consecintelor nerespectarii acestora.
3.1.8. Prestatorul intretine si mentine in stare de folosinta bunurile si spatiile puse la dispozitie si le foloseste conform destinatiei.
3.1.9. Prestatorul asigura trimestrial participarea personalului aflat in serviciu la exercitiile de antrenament si/sau cooperare.
3.1.10. Prestatorul asigura rotirea personalului pazei la fiecare post.
3.1.11. Prestatorul inlocuieste imediat din serviciu personalul pazei gasit sub influenta alcoolului sau a drogurilor pe timpul serviciului. Prestatorul va fi avertizat si va inlocui imediat persoana in cauza. Daca s-a constatat ca un angajat al prestatorului este dependent de alcool sau droguri, acesta nu va fi admis pentru indeplinirea serviciului pe timpul desfasurarii contractului.
3.1.12. Prestatorul nu permite personalului pazei sa detina aparate electronice, sa citeasca, sau sa desfasoare alte activitati care sa-i distraga atentia de la indeplinirea indatoririlor; precum si sa interzica primirea vizitatorilor in posturi.
3.1.13. Prestatorul respecta regulile de acces si deplasare in obiectivul militar, stabilite de comandantul/seful unitatii militare beneficiare pentru personalul si mijloacele de transport proprii.
3.1.14. Agentii de paza vor pastra in posesia lor, la vedere, permisul de acces in obiectivul militar pe timpul prestarii serviciului.
3.1.15. Prestatorul intocmeste documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza si interventie.
3.1.16. Prestatorul raspunde, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru prejudiciile produse Ministerului Apararii pentru neindeplinirea obligatiilor ce decurg din executarea pazei obiectivului militar.
3.1.17. Prestatorul trebuie sa aiba autorizatie de functionare si licenta de emisie pentru mijloacele radio utilizate, pentru frecventele puse la dispozitie de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
3.1.18. La incetarea contractului, prestatorul restituie in totalitate si in stare de functionare bunurile si echipamentul dat in folosinta de catre unitatea militara beneficiara; eventualele lipsuri se compleaza cu bunuri noi, de acelasi gen, sau se achita contravaloarea lor la pretul zilei.
3.1.19. Prestatorul intocmeste si inainteaza, lunar, in primele 5 zile lucratoare la achizitor, factura fiscala pentru plata prestarii serviciului de paza si interventie executat, pentru luna anterioara.
3.2. Pregatirea personalului
3.2.1. Incepand cu data intrarii in vigoare a contractului, trimestrial, personalul prestatorului va executa o perioada de pregatire pe baza unui program, astfel:
a) prestatorul va intocmi o planificare si un program de pregatire cu scopul de a instrui personalul;
b) in programul de pregatire trebuie sa se specifice data, locul, timpul de desfasurare, obiectivele, conditiile si standardele care trebuie atinse;
c) unitatea militara beneficiara trebuie sa primeasca programul de pregatire cu cel mult 5 zile inainte de inceperea acestuia si va avea acces pentru monitorizarea activitatii;
d) unitatea militara beneficiara avizeaza planul de pregatire a agentilor care asigura paza si interventia la obiectiv, din punctul de vedere al specificului militar;
e) prestatorul se asigura ca agentii de paza au indeplinit cerintele de pregatire.
3.2.2. In cazul in care poligonul de tragere al unitatii militare beneficiare nu este disponibil, prestatorul va face aranjamentele necesare pentru executarea sedintelor de tragere intr-un poligon acreditat.
3.3. Cerinte pentru agentii de paza
3.3.1. Agentii de paza indeplinesc urmatoarele cerinte:
a) capabilitati fizice pentru indeplinirea serviciului;
b) fara antecedente de boli mintale;
c) cunostinte generale si specifice ale serviciului de paza si interventie;
d) sa cunoasca modalitati si tehnici de acordare a primului ajutor;
e) sa cunoasca modul de executare a controlului unei cladiri, amenajari sau autovehicul;
f) sa cunoasca modul de actiune in caz de patrundere neautorizata a persoanelor sau autovehiculelor in perimetrul restrictionat, pericol/atac cu bomba, acte de vandalism, activarea alarmei, incendiu, deranjamente, atac direct, luare de ostatici etc.;
g) sa aiba cunostinte de securitate care sa includa tehnici pentru: observare, patrulare, supraveghere si recunoasterea activitatilor suspecte;
h) sa inteleaga principiile utilizarii fortei (legalitate, proportionalitate, necesitate).
3.3.2. Agentii de paza inarmati trebuie sa indeplineaca in plus urmatoarele cerinte:
a) sa cunoasca procedurile de utilizare sigura a armamentului;
b) sa cunoasca reguli si criterii de utilizare a fortei;
c) sa cunoasca procedeele legale de executare a somatiilor.
3.3.3. Personalul care executa serviciul la punctul de control acces trebuie sa fie experimentat, in concordanta cu cerintele contractului.
3.4. Reguli de comportare
3.4.1. Nu vor fi tolerate actiunile operatorului economic care pun in pericol, sub orice forma, securitatea obiectivului militar, pregatirea si sanatatea personalului armatei.
3.4.2. Urmatoarele actiuni sunt interzise:
a) obtinerea ilicita, posesia sau vanzarea de arme, munitii si/sau bunuri apartinand patrimoniului Ministerului Apararii pe timpul desfasurarii contractului;
b) posesia, atingerea sau folosirea, fara autorizatie, a oricarui tip de munitie neexplodata ori apropierea cu stiinta de aceasta;
c) detinerea, vanzarea, transferul, distrugerea obiectelor de patrimoniu;
d) angajarea in orice fel de activitati ilegale;
e) consumul de alcool, droguri sau medicamente psihotrope pe timpul serviciului.
3.4.3. Personalul pazei nu are dreptul sa consume alcool inainte de a se prezenta la serviciu:
a) personalul gasit sub influenta alcoolului va fi exclus din randul personalului autorizat sa execute serviciul in unitati militare;
b) prestatorul va fi notificat si va trebui sa gaseasca inlocuitor imediat. Incidentele provocate de abuz de alcool vor fi evaluate caz dupa caz;
c) personalul pazei si interventiei poate fi testat cu alcoolscopul sau alte testari ale aerului expirat in baza unor cauze evidente ca ar fi sub influenta alcoolului in timpul serviciului;
d) testarea alcoolscopica va fi facuta de catre prestator, de reprezentantul unitatii militare beneficiare sau de politia militara, in prezenta sefului de tura;
e) personalul pazei si interventiei gasit sub influenta alcoolului/drogurilor/medicamentelor psihotrope va fi imediat suspendat de la indeplinirea clauzelor contractuale;
f) tot personalul pazei si interventiei va raporta la prezentarea in serviciu despre acest fapt si va fi de acord sa fie testat antidrog si alcoolscopic aleatoriu pe toata perioada contractuala.
3.4.4. Atunci cand unitatea militara beneficiara sau prestatorul are motive de suspiciuni ca personalul din paza si interventie consuma droguri, personalul pazei si interventiei prezinta neconditionat proba de urina atunci cand este solicitata:
a) prestatorul va suspenda imediat personalul din paza si interventie de la indeplinirea atributiilor de serviciu din contract, pana in momentul in care se va afla rezultatul analizelor;
b) toate costurile testarii antidrog vor fi suportate de prestator, in situatia in care aceasta se confirma;
c) refuzul personalului pazei si interventiei numit pentru a executa testarea antidrog va conduce la eliminarea acestuia din serviciul de paza si interventie;
d) medicamentele autorizate din categoria drogurilor, prescrise de personalul medical si confirmate prin dovezi, nu vor fi o cauza de eliminare din serviciul de paza si interventie.

III. Diverse
1.1. Pe timpul executarii serviciului, agentii de paza si interventie se subordoneaza sefului pazei (sefului de tura); seful pazei/turei este obligat sa execute dispozitiile ofiterului de serviciu pe unitate in urmatoarele situatii:
a) cand unitatea militara beneficiara primeste ordin/indicativ de alertare;
b) in caz de incendiu sau dezastre;
c) iminenta unei actiuni militare indreptate impotriva obiectivului militar;
d) nimicirea fortelor ostile patrunse in obiectiv si eliberarea acestuia;
e) prevenirea unei actiuni teroriste;
f) in alte situatii cand se impune realizarea cooperarii intre agentii de paza si efectivele proprii.
1.2. Planificarea serviciului de paza si interventie se comunica de catre prestator unitatii militare beneficiare, lunar, in ultima zi lucratoare pentru luna urmatoare, iar eventualele modificari se comunica acesteia cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in serviciu sau ori de cate ori este nevoie, pentru a fi inscrise in ordinul de zi pe unitate.
1.3. In cazul in care, din motive obiective, un agent de paza aflat in serviciu trebuie inlocuit, prestatorul are obligatia de a efectua inlocuirea lui, prin seful de tura, cu un agent din patrula si ulterior, in timpul cel mai scurt, cu altul aflat la dispozitie; cand 2 sau mai multi agenti de paza se gasesc la un singur post (punctul de control acces, patrula), unul dintre ei este numit sef si raspunde de desfasurarea operatiunilor la post.
1.4. La schimbarea turelor, predarea-primirea obiectivelor se va face pe baza de proces-verbal incheiat intre sefii de ture; procesele-verbale vor fi avizate de ofiterul de serviciu pe unitate.
1.5. Reprezentantul comandantului obiectivului militar beneficiar, dupa efectuarea recunoasterilor in teren, impreuna cu reprezentantul prestatorului si de comun acord cu acesta, intocmeste planul de paza si interventie fara a modifica datele de baza din documentatia de atribuire; acesta se avizeaza de catre conducatorul prestatorului si se aproba de catre comandantul obiectivului militar.
1.6. Controlul modului de executare a pazei si interventiei se face de catre personalul stabilit, de comun acord, de comandantul obiectivului militar si de conducatorul prestatorului; controlul poate fi executat si de personalul esaloanelor militare superioare.
1.7. Numarul de ore prestate in serviciu de catre un agent de paza nu trebuie sa depaseasca prevederile legale in vigoare.
1.8. Cu aprobarea comandantului/sefului unitatii militare beneficiare, prestatorul poate completa sau imbunatati, pe cheltuiala sa, dotarile destinate pazei si controlului accesului, fara ca acest fapt sa induca obligatii de orice natura pentru comandantul/seful unitatii militare beneficiare/achizitor.
1.9. Prestatorul trebuie sa fie in masura sa ajusteze programul de lucru si sa suplimenteze personalul, in situatia adoptarii pazei intarite, la solicitarea achizitorului, pentru a spori paza, protectia si securitatea obiectivului. Achizitorul trebuie sa notifice prestatorul cat mai curand posibil despre necesitatea suplimentarii cu personal a serviciului de paza; in situatii de urgenta, prestatorul trebuie sa asigure personal de paza suplimentar, cu o notificare de pana la 8 ore, din partea achizitorului. Reprezentantii achizitorului si prestatorului vor coordona problemele referitoare la personal, pentru ca durata eventualelor situatii de urgenta sa nu depaseasca posibilitatile prestatorului. Serviciile prestate suplimentar de prestator se platesc de catre achizitor.
1.10. Achizitorul desemneaza un responsabil de contract cu autoritate deplina pentru a o reprezenta in relatiile contractuale cu prestatorul. Acesta, in plus, va coordona activitatea de confectionare a permiselor de acces pentru personalul prestatorului, pe care le va recupera la incetarea contractului.
1.11. Comandantul obiectivului militar poate solicita, in cazuri motivate, retragerea autorizatiei de acces la informatii clasificate personalului prestatorului. Achizitorul isi rezerva dreptul de a retrage aceste autorizatii pentru oricare dintre urmatoarele motive:
a) falsificarea deliberat, nereprezentarea sau omisiunea unor date personale in fisa de angajare, referitoare la trecutul acestora;
b) comiterea de acte sau fapte care constituie infractiuni, manifestarea unui comportament necivilizat si/sau imoral, precum si consumul de alcool, droguri sau medicamente psihotrope;
c) diagnosticarea de catre o autoritate medicala de specialitate a persoanelor cu boli psihice de natura sa cauzeze deficiente comportamentale si de judecata;
d) orice comportament, activitate ori asociere care are tendinta sa denote neloialitatea angajatului;
e) violarea cerintelor de securitate si siguranta;
f) lipsa de cooperare si respect fata de superiori sau personalul militar.
1.12. Schimbari/amendamente la postul de paza:
a) achizitorul poate face schimbari si poate aduce amendamente la numarul posturilor, locurile de dispunere, procedurile si regulile pe linie de paza, modalitatea in care posturile de paza indeplinesc conditiile si cerintele operationale;
b) schimbarile vor fi implementate de catre prestator fara alte costuri din partea achizitorului atat timp cat schimbarile nu constituie o crestere a volumului de munca estimat, calificarii, antrenamentului sau echipamentului care este deja cerut prin contract;
c) schimbarile care au ca rezultat modificarea volumului de munca, inzestrarii cu echipament, antrenamentelor si calificarii vor fi negociate;
d) reprezentantii militari autorizati pot da instructiuni verbale pazei in privinta unor noi proceduri privind controlul accesului sau pe linie de paza si interventie.

Seful biroului intern specializat,
.........................


ANEXA Nr. 3 la norme

  Anexa la contractul nr. ......... din ...........           NESECRET
                                   Exemplarul nr. .........

 

  FISA DE EVALUARE - CU PUNCTAJUL AFERENT
- Model - 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦              Criterii de evaluare              ¦Punctaj¦Penalizare¦
¦crt.¦                                     ¦    ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦Activitati specifice societatii specializate de paza si protectie              ¦
¦  +---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦1.1. comunicarea planificarii pentru executarea serviciului de paza si a ¦  2  ¦     ¦
¦  ¦programului de pregatire in termenele stabilite              ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦1.2. participarea la analiza periodica privind executarea serviciului   ¦  2  ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦1.3. rotirea personalului pazei la fiecare post si inlocuirea imediata a ¦  5  ¦     ¦
¦  ¦personalului devenit inapt pentru executarea serviciului de paza     ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦1.4. controlul asupra modului de executare a serviciului de paza     ¦  6  ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,            ¦
¦  ¦bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si              ¦
¦  ¦completarile ulterioare, si a consemnelor particulare ale posturilor             ¦
¦  +---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦2.1. cunoasterea si respectarea indatoririlor stabilite conform art. 47-49¦  6  ¦     ¦
¦  ¦din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si ¦    ¦     ¦
¦  ¦protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;    ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦2.2. prezenta in post si respectarea limitelor de patrulare ale acestuia ¦ 10  ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦2.3. portul armelor de foc, mijloacelor de aparare individuala sau altor ¦  6  ¦     ¦
¦  ¦materiale prevazute in planul de paza si interventie           ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦2.4. accesul persoanelor conform prevederilor stabilite in consemnul   ¦  6  ¦     ¦
¦  ¦particular                                ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦2.5. folosirea semnalelor de instiintare si alertare prevazute in planul ¦  5  ¦     ¦
¦  ¦de paza si interventie                          ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦2.6. modul de actiune si cooperarea cu patrula si subunitatea de     ¦  6  ¦     ¦
¦  ¦interventie conform prevederilor planului de paza si interventie     ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦2.7. folosirea mijloacelor P.S.I. conform prevederilor legale       ¦  4  ¦     ¦
+----+--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦ 3. ¦Cunoasterea si aplicarea de catre personalul pazei a prevederilor art.  ¦ 10  ¦     ¦
¦  ¦46-52 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al     ¦    ¦     ¦
¦  ¦munitiilor, cu modificarile ulterioare, referitoare la uzul de arma    ¦    ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦Personalul de paza este apt pentru executarea serviciului de paza si interventie       ¦
¦  +---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦4.1. nu este sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau      ¦  6  ¦     ¦
¦  ¦medicamentelor psihotrope                         ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦4.2. se supune testului atunci cand exista suspiciuni ca ar fi consumat  ¦  4  ¦     ¦
¦  ¦bauturi alcoolice, droguri sau medicamente psihotrope           ¦    ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Predarea-primirea serviciului de paza                            ¦
¦  +---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦5.1. sefii de tura efectueaza conform prevederilor legale         ¦  8  ¦     ¦
¦  ¦predarea-primirea serviciului de paza                   ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦5.2. sefii de tura efectueaza predarea-primirea, la inceputul/terminarea ¦  6  ¦     ¦
¦  ¦programului, la/de la magazineri, a magaziilor cu sigiliile aferente si  ¦    ¦     ¦
¦  ¦consemneaza in registrul de predare-primire a serviciului         ¦    ¦     ¦
¦  +--------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦  ¦5.3. agentii de paza efectueaza conform prevederilor legale        ¦  8  ¦     ¦
¦  ¦predarea-primirea posturilor                       ¦    ¦     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------¦
¦                  TOTAL:                   ¦ 100 ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


NOTA:
1. Sub 75 de puncte achizitorul poate proceda la rezilierea contractului.
2. Intre 75 si 85 de puncte se vor aplica penalitati proportionale cu valoarea punctajului obtinut de pana la 10% din valoarea lunara a contractului.
3. Intre 86 si 100 de puncte se apreciaza ca serviciul se desfasoara normal.
Comandantul/Seful U.M. ..........,               Director,
..................................           ......................... 


Poate fi de interes si:
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
Legea 80/2015 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961
Ordin M7/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2014
Legea 183/2014 privind aprobarea OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Dictionar enciclopedic de comunicare si termeni asociati
Coord. Marian Petcu

Pret: 99 lei
84.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: