DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 535/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
Programul Rabla 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 12/05/2008

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

In baza art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, in temeiul art. 5 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, cu completarile ulterioare, ministrul mediului si dezvoltarii durabile emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Instructiunile privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Administratia Fondului pentru Mediu va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.


Instructiuni privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, 2008


Art. 1
Producatorii de autoturisme, importatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice, denumiti in continuare solicitanti, care intentioneaza sa se inscrie in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in continuare Program, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) functioneaza legal si au avizele/acordurile/autorizatiile necesare desfasurarii activitatii;
b) au in obiectul de activitate productia si/sau comercializarea autovehiculelor, inclusiv a autoturismelor noi;
c) si-au indeplinit obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;
d) au cont deschis la Trezoreria Statului;
e) nu se afla in procedura de insolventa sau nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia, potrivit prevederilor legale;


Art. 2
(1) Solicitantii care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 1 se pot inscrie in Program in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al României, Partea I, prin depunerea la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, in plic sigilat, a unui dosar care cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere in vederea inscrierii si validarii in Program, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele instructiuni, in original;
b) cererea de finantare a solicitantului, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele instructiuni, in original;
c) certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, cu toate anexele, in copie;
d) imputernicirea data de catre conducerea solicitantului persoanei desemnate sa o reprezinte in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu, daca este cazul, in original;
e) certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, valabil la data depunerii cererii, din care sa rezulte: datele de identificare ale solicitantului, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitatile secundare, administratorii, actionarii/asociatii, situatia juridica, in original;
f) certificatele de atestare fiscala si certificatul fiscal valabile la data depunerii cererii, care sa dovedeasca faptul ca solicitantul nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, in original;
g) certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii, in original;
h) certificatul de atestare privind obligatiile de plata la Fondul pentru mediu, in original;
i) formularul de raportare contabila la incheierea exercitiului financiar aferent anului 2007, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor, insotit de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau de raportul de audit, dupa caz, precum si de ultima balanta de verificare lunara, aferenta anului in curs;
j) certificarea/inregistrarea comunitara sau nationala de tip pentru autoturismele propuse a fi introduse in Program, in copie, sau dovada calitatii de importator ori de reprezentant autorizat al producatorului/importatorului de autoturisme;
k) proiectul, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele instructiuni, in original.
(2) Anterior semnarii contractului de finantare, solicitantul va prezenta originalele documentelor depuse in copie la dosar, pentru ca acestea sa fie certificate "conform cu originalul" de catre personalul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 3
(1) Solicitantii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 si 2 sunt validati sa participe la desfasurarea Programului.
(2) Comitetul de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu valideaza solicitantii ori respinge cererile acestora, in termen de 7 zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de inscriere in Program.
(3) Lista producatorilor validati, numarul de autoturisme si suma alocata pentru fiecare producator validat se publica pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, in termen de 3 zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de validare.

Art. 4
(1) Un producator, importator sau reprezentant autorizat al acestora nu poate solicita pentru o marca de autoturisme mai mult decât suma alocata prin Program, respectiv 120.000 mii lei, in caz contrar solicitarea fiind nula.
(2) Solicitarile cumulate pentru o singura marca de autoturisme, ale tuturor producatorilor, importatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora, nu trebuie sa depaseasca suma alocata prin Program, in caz contrar urmând a se aplica prevederile alin. (4).
(3) In conditiile in care suma totala solicitata prin proiectele depuse de catre producatorii validati depaseste suma alocata prin Program, Administratia Fondului pentru Mediu va proceda, in interiorul termenului prevazut la art. 3 alin. (2), la distribuirea acesteia intre producatorii validati, prin aplicarea unui coeficient de proportionalitate obtinut din raportul dintre suma alocata si suma totala solicitata.
(4) In situatia in care totalul sumelor solicitate de producatorii, importatorii si reprezentantii autorizati ai unei marci depaseste suma totala alocata prin Program, coeficientul prevazut la alin. (3) se va aplica, intr-o prima etapa, acestora, pâna la incidenta sumei alocate. A doua etapa consta in aplicarea coeficientului tuturor producatorilor, importatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora, in conditiile prevazute la alin. (3).

Art. 5
(1) Programul se desfasoara in limita sumei de 120.000 mii lei, pe parcursul a doua etape:
a) prima etapa, pâna la data de 25 septembrie 2008;
b) a doua etapa, de la 1 octombrie pâna la 12 decembrie 2008.
(2) Contractul pentru finantare nerambursabila, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentele instructiuni, in baza caruia se aloca suma aprobata unui producator validat, este valabil pâna la data de 12 decembrie 2008.
(3) Daca un producator validat nu a utilizat, conform contractului de finantare, pâna la sfârsitul primei etape cel putin 80% din suma contractata, contractul de finantare nerambursabila inceteaza de drept, iar Administratia Fondului pentru Mediu va redistribui suma ramasa neutilizata conform criteriului prevazut la art. 4.
(4) Redistribuirea sumei ramase neutilizate se face prin act aditional, pe baza cererii de suplimentare a valorii, depusa de producatorii validati care au utilizat cel putin 80% din suma contractata. Daca un producator validat a utilizat 100% din suma contractata, acesta poate solicita devansarea datei de incepere a etapei urmatoare. Depunerea acestor cereri se face la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu pâna la data de 25 septembrie inclusiv, in functie de desfasurarea Programului.
(5) Pentru etapa a doua, lista producatorilor validati ramasi in Program se publica in termen de 3 zile lucratoare de la data redistribuirii sumei ramase neutilizate.

Art. 6
(1) Pentru a putea beneficia de Program, orice persoana fizica proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat având o vechime de cel putin 12 ani de la anul fabricatiei, aflat in stare de functionare si a carui prima inmatriculare in România a avut loc pâna la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, trebuie sa se inscrie la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou, dupa publicarea listei producatorilor validati.
(2) Inscrierea persoanelor fizice in Program se realizeaza numai dupa ce producatorul validat a semnat contractul de finantare nerambursabila cu Administratia Fondului pentru Mediu.
(3) La inscriere, producatorul validat elibereaza persoanei fizice o nota de acceptare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele instructiuni.
(4) Notele de acceptare eliberate persoanelor fizice de producatorii validati, inclusiv dupa redistribuire, sunt valabile 30 de zile calendaristice de la eliberare, fara ca valabilitatea acestora sa depaseasca datele de: 18 septembrie pentru prima etapa si 5 decembrie pentru etapa a doua. La expirarea valabilitatii notei de acceptare, producatorul validat poate scoate din evidenta sa persoana fizica respectiva.
(5) Inscrierea se face in limita numarului de autoturisme si a sumei contractate de producatorul validat cu Administratia Fondului pentru Mediu si asigura persoanei fizice accesul la Program.
(6) Persoanele fizice inscrise in Program trebuie sa puna la dispozitie producatorului validat, in termenul prevazut la alin. (4), urmatoarele documente:
a) actul de identitate, in copie;
b) certificatul de inmatriculare al autoturismului uzat, in copie legalizata;
c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, eliberat de un operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, in copie legalizata;
d) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat, in original;
e) certificatul de mostenitor, in copie legalizata, daca persoana fizica inscrisa este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, daca este cazul, certificatul de casatorie sau un alt document care atesta schimbarea numelui si/sau a prenumelui, in copie legalizata). Atunci când certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara o declaratie notariala prin care acestia accepta ca un singur comostenitor, nominalizat, sa beneficieze de facilitatile Programului, in original;
f) nota de acceptare eliberata de producatorul validat, in original.
(7) Producatorul validat garanteaza accesul la Program al persoanei fizice care depune, in termenul prevazut la alin. (4), toate documentele prevazute la alin. (6). In cazul in care accesul persoanei fizice la Program nu se realizeaza din culpa exclusiva a producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi persoanei fizice respective, in maximum 90 de zile dupa data de 12 decembrie 2008, posibilitatea achizitionarii unui autoturism nou, la o valoare mai mica cu suma de 3.000 lei.

Art. 7
(1) Proprietarul/mostenitorul preda autoturismul uzat unui operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Operatorul economic prevazut la alin. (1), dupa verificarea notei de acceptare, a certificatului de inmatriculare a autoturismului si a actului de identitate al proprietarului/mostenitorului, elibereaza certificatul de distrugere a autoturismului uzat, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.
(3) Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz se publica pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, odata cu publicarea listei producatorilor validati.
(4) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat se elibereaza in baza certificatului de distrugere prezentat in original.

Art. 8
(1) Suma de 3.000 lei se scade de catre producatorul validat din pretul de achizitie al unui autoturism nou care urmeaza a fi incasat de la persoanele fizice beneficiare.
(2) In factura de livrare a autoturismului va fi evidentiat pretul de vânzare al acestuia si, distinct, se va face mentiunea "Suma de 3.000 lei se suporta de Administratia Fondului pentru Mediu, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national". Sub rubrica "Total de plata" se inscrie textul "Diferenta de plata beneficiar" si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre persoana fizica beneficiara.
(3) Decontarea sumei catre producatorul validat se face in baza cererii de tragere si a contractului pentru finantare nerambursabila, conform modelelor prevazute in anexele nr. 5 si 6, care fac parte integranta din prezentele instructiuni.
(4) Decontarea sumei catre producatorul validat se face lunar, prin virament in contul de trezorerie al acestuia, pe baza cererii de tragere prevazute la alin. (3), care se depune lunar la Administratia Fondului pentru Mediu, pâna la data de 25 a lunii respective, la care se anexeaza:
a) lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, semnata si stampilata de catre producatorul validat, care contine datele de identificare ale persoanei fizice beneficiare (tipul, seria si numarul actului de identitate, domiciliul si/sau resedinta, codul numeric personal, numarul de telefon) si datele de identificare ale autoturismului uzat (marca, tipul, numarul de identificare - seria sasiului/caroseriei - seria motorului, dupa caz, anul de fabricatie, numarul certificatului de inmatriculare, numarul certificatului de radiere din evidenta circulatiei);
b) facturile emise persoanelor fizice beneficiare, aferente achizitionarii autoturismelor noi, in copie si in original (originalul se restituie).
(5) Documentele mentionate la art. 6 alin. (6), care atesta datele de identificare ale persoanelor fizice beneficiare si datele de identificare ale autoturismelor uzate, ramân spre pastrare si arhivare la producatorul validat.
(6) Producatorul validat completeaza lista persoanelor fizice beneficiare cu datele de identificare ale acestora si datele de identificare ale autoturismelor uzate mentionate la alin. (4) lit. a) si raspunde de realitatea datelor inscrise in aceasta lista, care se depune la Administratia Fondului pentru Mediu.
(7) Administratia Fondului pentru Mediu poate solicita documentele prevazute la art. 6 alin. (6) pentru verificarea datelor inscrise in lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, prezentata de catre producatorul validat.


ANEXA Nr. 1 la instructiuni

 
  Datele de identificare ale                     Nr. de inregistrare la Administratia Fondului
solicitantului ......................................        pentru Mediu ...................../.................
          (producator de autoturisme,
        importator sau reprezentant autorizat)
Nr. de inregistrare ............/................ 


CERERE DE INSCRIERE

Denumirea solicitantului ....................................................
Forma juridica de organizare ................................................
Nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ....................../........................./..........................., CUI .........., cont nr. ......................................., deschis la Trezoreria ............................................... .
Adresa sediului social:
Str. ............................................ nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., localitatea ............................................., judetul/sectorul ............................, telefon ....................................., fax ..................................., e-mail .............................................
Reprezentant legal/Imputernicit ....................................., posesor al BI/CI/pasaportului seria ........... nr. .................., eliberat/eliberata de .................................., CNP ................................, domiciliat in .............................. .
Solicitam inscrierea in programul instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.
Subsemnatul, ....................................., in calitate de reprezentant legal al ......................................, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, urmatoarele:
a) societatea comerciala nu se afla in procedura de insolventa;
b) societatea comerciala nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea insolventei;
c) societatea comerciala nu are obligatii exigibile de plata la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;
d) societatea comerciala nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
e) nu am furnizat informatii false in documentele prezentate.
Subsemnatul imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta cerere si in toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar ca am luat cunostinta despre prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.
Neindeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronata ori falsa a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii sau, ulterior, la returnarea integrala a sumei primite ca finantare nerambursabila in cadrul programului mentionat mai sus, daca aceasta a fost acordata.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea societatii pe care o reprezint.

Persoana de contact .........................................................
Telefon .....................................................................
In calitate de ..............................................................
Prin semnatura si stampila sa solicitantul confirma ca a inteles si si-a insusit in intregime continutul cererii.
Reprezentant legal/Imputernicit:
Numele si prenumele .........................................................
Functia .....................................................................
Semnatura ...................................................................
Data ........................................................................
L.S.
Decizia Comitetului de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu ........................................ (aprobat/respins)
Presedintele Comitetului de avizare,
Numele si prenumele .........................................................
Semnatura ...................................................................
Data ........................................................................


ANEXA Nr. 2 la Instructiuni - PROIECT privind diminuarea poluarii aerului, datorata emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin innoirea Parcului auto national


A. Datele de identificare ale societatii comerciale
1. Denumirea completa a societatii comerciale ...............................
2. Numarul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului: ........................................./......................................
3. CUI/Cod fiscal ...........................................................
4. Forma juridica de organizare .............................................
5. Adresa societatii comerciale:
- adresa sediului social: str. .................................. nr. ......., localitatea ................................., judetul/sectorul ......................., telefon ..............................., fax ............................., e-mail .................................., persoana de contact ..........................................., telefon .................................................;
- adresa sediului operational: str. ................................. nr. ......., localitatea ......................, judetul/sectorul ......................., telefon ..............................., fax ............................., e-mail .................................., persoana de contact ..........................................., telefon .................................................;
- adresele punctelor de lucru care au legatura cu implementarea proiectului: str. .......................................... nr. ........., localitatea ......................................, judetul/sectorul .........................., telefon ..................................., fax ............, email .............., persoana de contact .............................................., telefon ............ .
6. Forma de proprietate:
- forma de proprietate: privata |_| publica |_|;
- procentul: privata .......... % publica .......... %.
7. Domeniul de activitate al societatii comerciale (descrierea activitatilor - principala si secundara):

Activitatea principala Cod CAEN
Activitatea secundara Cod CAEN
1.2.3....

8. Cifra de afaceri ......................... .
8.1. Cifra totala de afaceri (pe ultimii 3 ani, daca este cazul, si estimat pe anul curent): .......................
- anul ..............., valoarea ......................... lei;
- anul ..............., valoarea ......................... lei;
- anul ..............., valoarea ......................... lei;
- anul curent .........., valoarea ................... lei.
8.2. Cifra de afaceri realizata pe piata româneasca (pe ultimii 3 ani, daca este cazul, si estimat pe anul curent):
- anul ..............., valoarea ......................... lei;
- anul ..............., valoarea ......................... lei;
- anul ..............., valoarea ......................... lei;
- anul curent .........., valoarea ................... lei.
9. Profit/Pierderi inregistrat/inregistrate pe piata româneasca (pe ultimii 3 ani, daca este cazul, si estimat pe anul curent):
- anul ..............., valoarea ......................... lei;
- anul ..............., valoarea ......................... lei;
- anul ..............., valoarea ......................... lei;
- anul curent .........., valoarea ................... lei.
10. Total active/pasive:
- anul precedent .................... lei;
- anul curent .......................... lei.
11. Numarul si structura personalului:
Numarul total de salariati .................., din care:
- personal direct productiv ................................................;
- personal administrativ si alte departamente ..............................;
- personal de conducere ....................................................;
- personal care participa la realizarea proiectului ....................... .
B. Descrierea activitatii curente a solicitantului
1. Istoric al activitatii solicitantului ....................................
1.1. Descrieti activitatea de baza desfasurata ..............................
1.2. Descrieti pe scurt activitatile secundare (auxiliare) desfasurate ................................................................................
2. Produsele/Serviciile oferite de solicitant: .............................. (precizati si aria geografica in care sunt comercializate/prestate)
3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activitati in cifra de afaceri curenta:
.............................. %;
.............................. %.
4. Autorizatii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, daca este cazul:
Denumirea
Data eliberarii/expirarii
Institutia emitenta1.2.3.4....

5. Piata actuala si piata potentiala a solicitantului:
Ce procent din piata are firma dumneavoastra? .............................. Care este piata-tinta? ........................................................
6. Alte informatii si/sau documente semnificative pentru functionarea afacerii si realizarea proiectului: ..............................
C. Prezentarea proiectului si obiectul finantarii
1. Titlul proiectului: Diminuarea poluarii aerului, datorata emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin innoirea Parcului auto national
2. Descrierea si localizarea proiectului [Descrieti tema proiectului cu elementele generale si particulare, fazele si etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-tinta carora se adreseaza, sursa de poluare si eforturile (inclusiv financiare) depuse pâna acum pentru reducerea poluarii.] .....................................................................
3. Obiectul finantarii: sustinerea din Fondul pentru mediu cu suma de 3.000 lei din pretul de vânzare al unui autoturism nou, in conditiile predarii, in vederea distrugerii, a unui autoturism uzat de catre persoanele fizice beneficiare.
4. Obiectivele si rezultatele estimate la finalizarea proiectului ....................................................................
5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul in care se asteapta ca implementarea proiectului sa contribuie la reducerea poluarii si/sau a consumului de carburant) .....................................................
6. Durata si graficul estimative de realizare a proiectului propus:
Data anticipata de inceput: ziua ............ luna ......... anul ..........
Data anticipata de sfârsit: ziua ............ luna ......... anul ..........
Luna Activitatea propusa in cadrul proiectului (innoirea Parcului auto national cu un numar
Luna 1 de ........... autoturisme noi)
Luna 2
Luna...

7. Riscuri ce pot aparea in implementarea proiectului (prezentati riscurile luate in calcul la elaborarea proiectului, daca este cazul): ........................................................................
D. Valoarea proiectului
Suma totala solicitata de la Administratia Fondului pentru Mediu .................. [lei]
[numarul de autoturisme noi ce se estimeaza a se comercializa in cadrul proiectului x 3.000 lei].
E. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus: ...................
     Numele, prenumele si functia         Numele, prenumele si functia
   reprezentantului legal/imputernicitului       responsabilului de proiect
.................................................   .............................
Semnatura reprezentantului legal/imputernicitului  Semnatura responsabilului de proiect
        si stampila firmei           ............................
.................................................. ANEXA Nr. 3 la Instructiuni
  Datele de identificare ale producatorului validat 
  Nr. de inregistrare iesire ........../.................... 
  (se completeaza la eliberarea notei de acceptare persoanei fizice) 
  Nr. de inregistrare intrare ........../.................. 
  (se completeaza la prezentarea persoanei fizice cu documentele obligatorii) 


  NOTA DE ACCEPTARE 
 I. Prin prezenta se confirma inscrierea in programul instituit prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto national (Programul) a: doamnei/domnului ......................................,
                                (numele si prenumele)
adresa ................................., in calitate de proprietar/mostenitor1)
al autoturismului:
  - marca2): ...........................................;
  - tipul2): ..............................................;
  - numarul de identificare (seria caroseriei/sasiului)
2): ...................;
  - seria motorului (dupa caz)2) 
3): ........................................;
  - anul de fabricatie2): ....................................................;
  - numarul de inmatriculare2): ............................................. .
  II. Prezenta nota de acceptare garanteaza accesul doamnei/domnului ........................
                                    (numele si prenumele)
la facilitatile oferite prin Program:
  - marca: .............................;
  - tipul: ................................,
comercializat prin Societatea Comerciala ................................, cu conditia
predarii spre casare si radierii din evidenta a autoturismului precizat la pct. I, având o
vechime mai mare sau egala cu 12 ani de la anul fabricatiei, a carui prima inmatriculare
in România a avut loc pâna la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, aflat in stare de
functionare, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia,
trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a
functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din
fabricatie4), in baza prezentarii urmatoarelor documente intr-un interval de 30 de zile de la
data eliberarii prezentei note de acceptare [dar fara a se depasi data de 18 septembrie
2008*)]:
  a) actul de identitate, in copie;
  b) certificatul de inmatriculare al autoturismului uzat, in copie legalizata;
  c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, in copie legalizata;
  d) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat, in original;
  e) certificatul de mostenitor, in copie legalizata, daca persoana fizica inscrisa este
mostenitoarea proprietarului (inclusiv, daca este cazul, certificatul de casatorie sau un alt
document care atesta schimbarea numelui si/sau a prenumelui, in copie legalizata). Atunci
când certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara o
declaratie notariala prin care acestia accepta ca un singur comostenitor, nominalizat, sa
beneficieze de facilitatile Programului, in original;
  f) prezenta nota de acceptare, in original.
  Subsemnatul, ................., in calitate de proprietar/mostenitor al autoturismului uzat
descris mai sus, cunoscând prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 55/2008, conform carora nu pot beneficia de suma de 3.000 lei decât o singura data pentrua
chizitionarea unui singur autoturism nou, declar pe propria raspundere ca nu m-am inscris pe
listele altui producator validat.
Semnaturile autorizate ale producatorului validat 
           L.S.                        Beneficiar,
      ...........................              .............................

___________
1) Se anuleaza mentiunea inutila.
2) Se mentioneaza aceste date conform certificatului de inmatriculare.
3) Se completeaza daca seria motorului este mentionata in certificatul de inmatriculare.
4) Se refera la faptul ca toate elementele enumerate trebuie sa aiba o vechime mai mare sau egala cu 12 ani.
*) In caz de redistribuire, nota de acceptare este valabila pâna la data de 5 decembrie 2008.


ANEXA Nr. 4 la instructiuni
Datele de identificare ale solicitantului
Nr. de inregistrare la Administratia Fondului  .......................................
pentru Mediu ................../.............     (producator de autoturisme,
importator sau reprezentant autorizat)
Nr. de inregistrare ............/............. 


CERERE DE FINANTARE

Denumirea solicitantului ....................................................
Forma juridica de organizare ................................................
Nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ........................../....................../.........................,
CUI ..........................................
Contul nr. ............................................, deschis la Trezoreria ...........................................................
Adresa sediului social: str. ................................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea ............................., judetul/sectorul ........................................, telefon ............................., fax ................................, e-mail ..................................... .
Reprezentantul legal/Imputernicitul ..............................................., posesor al BI/CI/pasaportului seria ....... nr. ......., eliberat/eliberata de .............................., CNP ......................................., domiciliat in ................................................, solicit finantarea nerambursabila cu suma de ................................... lei a proiectului "Diminuarea poluarii aerului, datorata emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin innoirea Parcului auto national" din cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Reprezentant legal/Imputernicit,
Numele si prenumele .........................................................
Functia .....................................................................
Semnatura ...................................................................
Data ........................................................................
L.S.
Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:
Presedinte,
Numele si prenumele .........................................................
Semnatura ...................................................................
Director economic,
Numele si prenumele .........................................................
Semnatura ...................................................................
Director Directia proiecte,
Numele si prenumele .........................................................
Semnatura ...................................................................
Sef serviciu (Directia proiecte),
Numele si prenumele .........................................................
Semnatura ...................................................................
Economist/Referent,
Numele si prenumele .........................................................
Semnatura ...................................................................


ANEXA Nr. 5 la instructiuni

CONTRACT PENTRU FINANTARE NERAMBURSABILA
Nr. ......... din ................

1. Partile contractante
Intre:
Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, reprezentata legal prin presedinte ........................................... si prin director economic ............................., in calitate de autoritate contractanta, si Societatea Comerciala ........................................, cu sediul in ............................., inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ..................................., CUI/cod fiscal ........................., cont nr. .......................... deschis la Trezoreria ...................................., reprezentata legal prin domnul/doamna .................................................... si domnul/doamna ........................................., care imputernicesc pe domnul/doamna ............................................, in calitate de producator validat, denumita in continuare Beneficiar, a intervenit prezentul contract de finantare nerambursabila, denumit in continuare contract.
2. Obiectul si valoarea contractului
2.1. Prin prezentul contract, Administratia Fondului pentru Mediu acorda Beneficiarului o finantare nerambursabila, denumita in continuare finantare, in vederea sustinerii proiectului "Diminuarea poluarii aerului, datorata emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin innoirea Parcului auto national" din cadrul programului instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.
2.2. Valoarea totala a prezentului contract este de .............. lei.
3. Durata contractului
Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre parti si este valabil pâna la data de 12 decembrie 2008.
4. Modalitatea de finantare
4.1. Finantarea se face in transe lunare, in interiorul perioadei prevazute la pct. 3, si in conformitate cu graficul de finantare nerambursabila prevazut in anexa la contract.
4.2. Finantarea se realizeaza prin debitarea contului de trezorerie al Administratiei Fondului pentru Mediu, pe masura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr. ........ deschis la Trezoreria ....................... de catre Beneficiar, pe baza de cerere de tragere insotita in mod obligatoriu de documentele prevazute la art. 8 alin. (4) din Instructiunile privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 535/2008.
4.3. Virarea sumelor din contul Administratiei Fondului pentru Mediu in contul Beneficiarului se va face in termen de 10 zile de la depunerea cererii de tragere; ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu pe data de 18 septembrie 2008.
4.4. Suma neutilizata la data de 18 septembrie 2008 de catre Beneficiar se considera anulata si ramâne la dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu, care, in functie de cerere, o poate redistribui altor producatori validati.
5. Obligatiile Beneficiarului
Beneficiarul se obliga:
a) sa utilizeze cel putin 80% din suma contractata pâna la data de 18 septembrie 2008 pentru prima etapa;
b) sa utilizeze finantarea in exclusivitate pentru realizarea proiectului "Diminuarea poluarii aerului, datorata emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin innoirea Parcului auto national", respectiv decontarea sumei de 3.000 lei/autoturism, acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national;
c) sa informeze Administratia Fondului pentru Mediu si sa prezinte documentele corespunzatoare in cazul in care survin modificari cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentarii cererii de finantare sau pe parcursul derularii prezentului contract;
d) sa permita reprezentantilor Administratiei Fondului pentru Mediu accesul la sediile sale pentru inspectarea activitatilor ce se realizeaza din finantarea acordata si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, in legatura cu derularea proiectului;
e) sa plateasca toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datoreaza potrivit reglementarilor legale si in termenele prevazute de acestea;
f) sa nu sponsorizeze, pe perioada de valabilitate a prezentului contract, activitati cu impact negativ asupra mediului;
g) sa furnizeze, in maximum 5 zile lucratoare de la solicitarea Administratiei Fondului pentru Mediu, orice informatii suplimentare considerate necesare pentru indeplinirea prezentului contract;
h) sa intocmeasca si sa remita Administratiei Fondului pentru Mediu un raport final privind realizarea activitatilor din proiect, la incetarea valabilitatii prezentului contract.
6. Obligatiile Administratiei Fondului pentru Mediu
Administratia Fondului pentru Mediu se obliga:
a) sa asigure finantarea proiectului in conditiile mentionate in prezentul contract, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie prin bugetul propriu de venituri si cheltuieli;
b) sa puna la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de operatiunea de finantare.
7. Raspunderea contractuala
7.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
7.2. Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derularii proiectului, Administratia Fondului pentru Mediu fiind degrevata integral de orice responsabilitate.
7.3. Orice disfunctionalitate ivita pe parcursul derularii prezentului contract va fi notificata de catre Beneficiar Administratiei Fondului pentru Mediu. Daca deficientele mentionate in notificare nu sunt inlaturate in maximum 10 zile de la data notificarii, Administratia Fondului pentru Mediu are dreptul de a lua urmatoarele masuri:
a) sistarea temporara, fara preaviz, a finantarii, pâna la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) rezilierea prezentului contract si, in acest caz, inapoierea sumelor deja platite in cadrul acestuia.
7.4. Administratia Fondului pentru Mediu isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incât indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
8. Incetarea contractului
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a) de drept, in conditiile in care beneficiarul nu a utilizat cel putin 80% din suma alocata prin prezentul contract pentru prima etapa a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national;
b) la data prevazuta in contract;
c) la data interventiei unei hotarâri de autoritate.
9. Forta majora
9.1. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii.
9.2. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti aparitia respectivului caz de forta majora, in termen de 5 zile de la data producerii acestuia.
9.3. Indeplinirea prezentului contract va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
10. Cesiunea
Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.
11. Litigii
11.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabila.
11.2. In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente in a caror raza teritoriala isi are sediul Administratia Fondului pentru Mediu.
12. Dispozitii finale
12.1. Administratia Fondului pentru Mediu si Beneficiarul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea rapoartelor, situatiilor la care se face referire in prezentul contract si a oricarui document, oricarei informatii sau oricarui alt material de care iau cunostinta in derularea prezentului contract, informatiile putând fi furnizate numai autoritatilor competente, in conditiile legii, sau unor terte parti numai cu acordul partilor la prezentul contract.
12.2. Orice notificare in baza prezentului contract se face la urmatoarele adrese:
Pentru Administratia Fondului pentru Mediu: Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;
Pentru Beneficiar: ..........................................................
In cazul in care Beneficiarul doreste sa fie notificat la o alta adresa sau si-a schimbat adresa, va instiinta in scris Administratia Fondului pentru Mediu, in termen de 10 zile de la data aparitiei modificarii.
12.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv in caz de semnare prin procura, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.
12.4. Anexa face parte integranta din prezentul contract.
12.5. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat si/sau completat cu acordul partilor, prin act aditional.
12.6. Prezentul contract s-a semnat la data de ........... la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu din Bucuresti, in ....... exemplare, toate având valoare juridica egala, din care ....... exemplare pentru Administratia Fondului pentru Mediu si ....... exemplare pentru Beneficiar.
  Administratia Fondului pentru Mediu
                      Beneficiar,      Presedinte,
                     ...............      ............
    Director economic,     ...............
    Director proiecte,    .....................
    Consilier juridic,   .........................ANEXA la contract - GRAFIC de finantare nerambursabila

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Esalonarea finantarii¦  Sold la inceputul  ¦   Acordari       ¦  Sold la sfârsitul  ¦     ¦
¦crt.+---------------------¦    perioadei    +----------------------------¦    perioadei    ¦Observatii¦
¦  ¦  Anul  ¦  Luna  ¦            ¦Data programata¦  Suma  ¦            ¦     ¦
+----+----------+----------+-----------------------+---------------+------------+-----------------------+----------¦
¦  ¦     ¦     ¦            ¦        ¦      ¦            ¦     ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   Administratia Fondului pentru Mediu                     Beneficiar,
         Presedinte,                 ....................................................
  ..........................................          (numele, prenumele, functia persoanelor mentionate
        Director economic,                  in preambulul contractului si stampila)
  ..........................................
        Director proiecte,  ..........................................
        Consilier juridic,  ..........................................
 ANEXA Nr. 6 la instructiuni
Datele de identificare ale solicitantului    Nr. de inregistrare la Administratia Fondului
.................................................  pentru Mediu ................../.............
      (producator de autoturisme,   importator sau reprezentant autorizat)
Nr. de inregistrare ............/................ 


CERERE DE TRAGERE

Denumirea solicitantului ....................................................
Forma juridica de organizare ................................................
Nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ...................../............................../.........................., CUI .................................................., cont nr. ............................................., deschis la Trezoreria .....................................................
Adresa sediului social: str. ................................................ nr. ........., bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ........, localitatea ................................................, judetul/sectorul ..................................., telefon ................................., fax ...................., e-mail ..........................................
Reprezentantul legal/Imputernicitul ....................................., posesor al BI/CI/pasaportului seria ....... nr. .........., eliberat/eliberata de ........................., CNP ......................., domiciliat in ..........................., in baza Contractului pentru finantare nerambursabila nr. .................../........................., va rog sa aprobati prezenta cerere de tragere pentru suma de .................... lei din finantarea nerambursabila contractata.
Prezenta cerere este insotita de:
a) lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, semnata si stampilata de catre producatorul validat, care contine: datele de identificare ale persoanei fizice beneficiare (tipul, seria si numarul actului de identitate, domiciliul si/sau resedinta, codul numeric personal, numarul de telefon) si datele de identificare ale autoturismului uzat (marca, tipul, seria sasiului, seria motorului si anul de fabricatie, numarul certificatului de inmatriculare al autoturismului, numarul certificatului de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat);
b) facturile emise de producatorul validat in favoarea persoanelor fizice beneficiare, aferente achizitionarii autoturismelor noi, in copie si original.
Subsemnatul imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta cerere, in lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, inclusiv in documentele financiare. Garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar ca am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.
  Reprezentant legal/Imputernicit, 
  Numele si prenumele ......................................................... 
  Functia ..................................................................... 
  Semnatura ................................................................... 
  Data ........................................................................ 
  L.S. 


  Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu: 
  Presedinte, 
  Numele si prenumele ......................................................... 
  Semnatura ................................................................... 
  Director economic, 
  Numele si prenumele ......................................................... 
  Semnatura ................................................................... 
  Director Directia proiecte, 
  Numele si prenumele ......................................................... 
  Semnatura ................................................................... 
  Sef serviciu (Directia proiecte), 
  Numele si prenumele ......................................................... 
  Semnatura ................................................................... 
  Economist/Referent, 
  Numele si prenumele ......................................................... 
  Semnatura ................................................................... 

Poate fi de interes si:
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 261/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 261/2015
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
OUG 42/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 42/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 149/2015 privind modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Lege nr. 149/2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Ordin nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania ? S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere
OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
Legea 75/2015 privind aprobarea OG 14/2014 pentru modificarea si completarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor. Lege nr. 75/2015
Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
Legea 53/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 53/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Curierul Judiciar, Nr. 1/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
47 useri online

Useri autentificati: