DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2114/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20/08/2008

Ministerul Justitiei

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, precum si ale Legii nr. 129/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care se abroga dispozitiile Ordinului ministrului justitiei nr. 2.562/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de consilier de probatiune si inspector de probatiune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006.

Art. 3
Directia de probatiune, Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.


Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune, 2008Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament stabileste conditiile de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si sef al serviciului de probatiune.

Art. 2
(1) Poate fi consilier de probatiune persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 20 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune.
(2) Poate fi inspector de probatiune persoana care indeplineste, cumulativ, conditiile prevazute la art. 16 si 21 din Legea nr. 123/2006.
(3) Poate fi sef al serviciului de probatiune, denumit in continuare sef serviciu, persoana care indeplineste, cumulativ, conditiile prevazute la art. 13 si 21 din Legea nr. 123/2006.


Capitolul II - Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si sef serviciu


Art. 3
(1) Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune, precum si a celor de sef serviciu, candidatii vor prezenta un dosar de inscriere care va contine:
a) copie a actului de identitate;
b) copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau adeverinta provizorie care atesta universitatea absolvita, respectiv copie de pe ordinul ministrului justitiei din care sa rezulte calitatea de consilier de probatiune si gradul profesional necesar inscrierii la concurs;
d) declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale si a celor fiscale sau certificatul de cazier judiciar si cazier fiscal, in original;
e) curriculum-vitae (format european);
f) cerere-tip de inscriere la concurs, completata in conformitate cu formularul-tip de inscriere. Candidatii la posturile vacante de consilier de probatiune vor mentiona cel mult 3 servicii de probatiune pentru care candideaza. Candidatii la functia de sef serviciu vor mentiona serviciul de probatiune in cadrul caruia este vacant postul de sef serviciu pentru care candideaza;
g) chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs, emisa de casieria tribunalului in raza caruia locuieste, respectiv isi desfasoara activitatea candidatul.
(2) Vor fi luate in considerare diplomele sau adeverintele care atesta studiile de lunga durata absolvite, indiferent de forma sau de emitent, cu conditia ca acesta din urma sa fie o unitate de invatamant acreditata sau recunoscuta de statul roman, in cazul absolvirii studiilor in strainatate.
(3) Pana la data numirii in functie, candidatii isi completeaza dosarul cu certificatul de cazier judiciar si fiscal, daca acestea nu au fost depuse in momentul inscrierii.
(4) Cuantumul taxei de inscriere la concurs se stabileste de catre ministrul justitiei prin ordin, astfel incat sa acopere costurile necesare organizarii si desfasurarii concursului.

Art. 4
(1) Dosarul de inscriere completat in conformitate cu art. 3 alin. (1) se depune, in perioada indicata de catre organizatori, la tribunalul in raza caruia locuieste, respectiv isi desfasoara activitatea candidatul.
(2) Dosarele candidatilor inscrisi la concurs sunt transmise de tribunale Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea perioadei de inscriere.
(3) Cererea prin care candidatul solicita retragerea din concurs si restituirea taxei de inscriere se depune la tribunalul in raza caruia locuieste, respectiv isi desfasoara activitatea candidatul, pana la finalizarea perioadei de inscriere.

Art. 5
(1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si sef serviciu cuprinde urmatoarele etape:
a) selectia dosarelor;
b) testarea medicala si psihologica;
c) testarea abilitatilor, atitudinilor si a motivatiei, prin sustinerea unui interviu;
d) testarea cunostintelor teoretice generale si specifice, prin sustinerea unei probe scrise, in cazul candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune, precum si testarea cunostintelor teoretice in domeniul probatiunii, prin sustinerea unei probe scrise, in cazul candidatilor pentru posturile vacante de inspector de probatiune;
e) sustinerea unui plan strategic de dezvoltare a serviciului, denumit in continuare plan strategic, pentru serviciul in cadrul caruia intentioneaza sa ocupe functia de conducere, in cazul candidatilor pentru functia de sef serviciu;
f) repartizarea pe posturi a candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune si sef serviciu.
(2) In cazul sustinerii interviului pentru functia de sef serviciu, candidatul va fi evaluat, pe langa ariile prevazute la alin. (1) lit. c), si pe dimensiunea cunostinte in domeniul probatiunii.

Art. 6
(1) Publicitatea concursului se realizeaza prin publicarea unui anunt de concurs in mass-media si pe site-ul Ministerului Justitiei.
(2) Anuntul de concurs publicat prin intermediul mass-mediei cuprinde data-limita de inscriere la concurs, numarul de posturi vacante, etapele de concurs si indicarea sursei de unde se pot obtine informatii suplimentare in legatura cu concursul.
(3) Anuntul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justitiei cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii concursului, cuprinde informatii referitoare la: termenul-limita de depunere a dosarului de inscriere, cuantumul taxei de inscriere la concurs, locul depunerii dosarului, locul desfasurarii etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numarul si distributia geografica a posturilor vacante in functie de specializare, cerintele generale ale fiecarui post, regulamentul, modelul de curriculum vitae, cererea-tip de inscriere, datele de contact de unde se pot obtine informatii suplimentare referitoare la concurs.
(4) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune si sef serviciu, anuntul de concurs prevazut la alin. (3) se afiseaza si la sediul serviciilor de probatiune. In acest caz, seful serviciului de probatiune va intocmi un proces-verbal, care se transmite Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.
(5) In situatia in care se modifica data-limita de inscriere la concurs sau data si locul desfasurarii unor etape de concurs, organizatorii vor publica un nou anunt pe site-ul Ministerului Justitiei, cu cel putin 5 zile inainte de data efectiva de desfasurare a etapei.

Art. 7
(1) Tematica, bibliografia de concurs, precum si criteriile de interviu se elaboreaza de Directia de probatiune, care le supune spre aprobare ministrului justitiei.
(2) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de sef serviciu, pe langa mentiunile prevazute la alin. (1), Directia de probatiune elaboreaza si coordonatele pe care trebuie sa se realizeze planul strategic.

Art. 8
(1) Pentru fiecare concurs organizat, in raport cu specificul posturilor scoase la concurs, cu numarul candidatilor si cu etapele sustinute, ministrul justitiei numeste, prin ordin:
a) comisia de organizare a concursului;
b) comisia de interviu;
c) comisia de verificare a cunostintelor;
d) comisia de examinare a planului strategic, in cazul candidatilor pentru posturile vacante de sef serviciu;
e) comisia de solutionare a contestatiilor;
f) comisia de repartizare pe posturi a candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune si sef serviciu.
(2) Fiecare comisie are in componenta sa un presedinte, membri, un secretar, precum si supleanti.
(3) Din comisia prevazuta la alin. (1) lit. a) fac parte reprezentanti ai Directiei de probatiune si ai Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii din Ministerul Justitiei
(4) Din comisiile prevazute la alin. (1) lit. b)-f) fac parte reprezentanti ai Directiei de probatiune, ai altor departamente din Ministerul Justitiei, precum si alti colaboratori externi, dupa caz.
(5) In cazul in care concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune se desfasoara simultan cu cel pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune, se pot stabili comisii comune de concurs.

Art. 9
Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:
a) verifica cererile de inscriere si actele depuse la dosarele candidatilor, conform art. 3 si 4, si respinge cererile de inscriere ale candidatilor, daca nu sunt insotite de actele prevazute la art. 3 alin. (1) sau daca din actele depuse nu rezulta indeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea postului;
b) asigura afisarea rezultatelor verificarii dosarelor candidatilor;
c) asigura afisarea rezultatelor etapelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului;
d) asigura transmiterea catre Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii a rezultatelor concursului;
e) indeplineste orice sarcini organizatorice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

Art. 10
Comisia de interviu are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste intrebarile si baremul pentru interviu;
b) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
c) noteaza si stabileste media notelor acordate candidatilor de catre fiecare membru al comisiei;
d) reanalizeaza punctajul obtinut si stabileste nota finala, daca exista o diferenta mai mare de doua puncte intre notele acordate de membrii comisiei;
e) centralizeaza si comunica in scris comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, in vederea afisarii acestora;
f) preda Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii toate documentele aferente etapei respective, dupa finalizarea acesteia.

Art. 11
Comisia de verificare a cunostintelor are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste cel putin 3 variante de subiecte pentru proba scrisa;
b) stabileste baremul pentru fiecare subiect;
c) corecteaza lucrarile candidatilor si stabileste media notelor acordate candidatilor de catre fiecare membru al comisiei;
d) reanalizeaza punctajul obtinut si stabileste nota finala, daca exista o diferenta mai mare de doua puncte intre notele acordate de membrii comisiei;
e) centralizeaza si comunica in scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, in vederea afisarii acestora;
f) preda Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii toate documentele aferente etapei respective, dupa finalizarea acesteia.

Art. 12
Comisia de examinare a planurilor strategice are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste baremul pentru evaluarea planului strategic;
b) noteaza planul strategic sustinut si stabileste media notelor acordate candidatilor de catre fiecare membru al comisiei;
c) reanalizeaza punctajul obtinut si stabileste nota finala, daca exista o diferenta mai mare de doua puncte intre notele acordate de membrii comisiei;
d) centralizeaza si comunica in scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, in vederea afisarii acestora;
e) preda Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii toate documentele aferente etapei respective, dupa finalizarea acesteia.

Art. 13
Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut in urma selectiei dosarelor;
b) solutioneaza contestatiile depuse de catre candidati cu privire la rezultatul obtinut in urma interviului;
c) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut in urma probei scrise;
d) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut in urma sustinerii planului strategic;
e) centralizeaza si comunica in scris comisiei de organizare a concursului rezultatele solutionarii contestatiilor, in vederea afisarii acestora;
f) preda Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii toate documentele aferente solutionarii contestatiilor depuse de candidati, dupa finalizarea acesteia.

Art. 14
(1) In cazul in care se constata, in urma solutionarii contestatiilor, ca exista o diferenta de cel putin un punct fata de rezultatul obtinut initial de catre candidat, nota finala va fi stabilita de catre o comisie formata din 3 membri, dupa cum urmeaza: un membru din comisia de solutionare a contestatiilor, un membru din comisia care a evaluat proba contestata si un alt membru, cu rol de arbitru, desemnat prin tragere la sorti dintre membrii comisiilor ale caror rezultate nu fac obiectul contestatiei.
(2) Comisia de arbitraj astfel constituita este numita prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 15
Comisia de repartizare pe posturi are ca atributie principala repartizarea candidatilor pe posturile vacante de consilier de probatiune si sef serviciu scoase la concurs.

Art. 16
(1) Nu pot face parte din comisiile prevazute la art. 8 alin. (1) si la art. 14 acele persoane care sunt soti, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidatii inscrisi la concurs.
(2) Fiecare membru al comisiilor sus-mentionate semneaza o declaratie pe propria raspundere in care precizeaza ca:
a) nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (1);
b) va respecta confidentialitatea lucrarilor comisiei si a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
(3) Membrii comisiilor prevazute la art. 8 alin. (1) si la art. 14, precum si persoanele care vor asigura supravegherea desfasurarii etapei scrise vor fi retribuiti pentru activitatea depusa, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 257/2005 privind infiintarea pe langa Ministerul Justitiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii.
(4) Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a responsabilitatilor de catre persoanele mentionate la alin. (3) atrage neplata sau reducerea corespunzatoare a indemnizatiei platite pentru contributia la desfasurarea concursului.

Art. 17
(1) Selectia dosarelor depuse de candidati se va realiza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii dosarelor.
(2) Lista candidatilor declarati admisi sau respinsi dupa selectia dosarelor este publicata pe site-ul Ministerului Justitiei.
(3) Candidatii declarati respinsi in urma selectiei dosarelor pot depune la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, personal sau prin fax, contestatie in termen de doua zile lucratoare de la afisarea listelor.
(4) Contestatiile candidatilor respinsi in urma selectiei dosarelor sunt solutionate in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).
(5) Lista finala a candidatilor declarati admisi dupa selectia dosarelor, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de sustinere a testarii medicale si psihologice prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la alin. (4).

Art. 18
(1) Candidatii declarati admisi in urma etapei de selectie a dosarelor sunt supusi unei testari medicale si psihologice cu caracter eliminatoriu.
(2) Pentru respectarea confidentialitatii la publicarea rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat i se va atribui, la intrarea in sala, un cod alcatuit dintr-o litera si 4 cifre.
(3) Testarea medicala si psihologica se va realiza in termen de cel putin 10 zile lucratoare de la data stabilita de organizatori.
(4) Lista candidatilor care vor sustine interviul, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de sustinere a acestuia vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea testarii.

Art. 19
(1) A treia etapa a concursului consta in sustinerea de catre candidati a unui interviu, in vederea evaluarii urmatoarelor dimensiuni: abilitati, atitudini si motivatie.
(2) Pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de sef serviciu, prevederile art. 5 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(3) Comisia de interviu va acorda o nota fiecarui candidat. La finalizarea etapei, baremul grilei de interviu se afiseaza pe site-ul Ministerului Justitiei.
(4) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza audio, iar inregistrarile sunt utilizate exclusiv in scopul concursului.
(5) Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut minimum nota 7, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare dintre dimensiunile enumerate la alin. (1) si (2). Rezultatele interviului sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea etapei.

Art. 20
(1) Rezultatele interviului pot fi contestate in termen de doua zile lucratoare de la afisare. Contestatia se depune, personal sau prin fax, la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), iar rezultatele se publica imediat dupa solutionare pe site-ul Ministerului Justitiei.
(3) In situatia prevazuta la art. 14, termenul prevazut la alin. (2) se prelungeste cu 5 zile lucratoare.
(4) Lista candidatilor declarati admisi dupa proba interviului, notele obtinute pentru fiecare dimensiune si media finala, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de desfasurare a urmatoarei probe sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la alin. (2) si (3).
(5) Notarea comisiei de solutionare a contestatilor este definitiva, cu exceptia situatiei prevazute la art. 14.

Art. 21
(1) Candidatii pentru posturile de consilier de probatiune si inspector de probatiune, care au fost declarati admisi la proba interviului, sustin proba scrisa in concordanta cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d).
(2) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate, cu o jumatate de ora inainte de inceperea probei scrise. Pe lista se mentioneaza prezenta fiecarui candidat.
(3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul. Este interzisa intrarea in sala a candidatilor cu mijloace de comunicare la distanta, computere personale, PDA-uri etc.
(4) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hartie avand stampila Directiei de probatiune. Se poate folosi numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.
(5) Inainte de a se dicta subiectele candidatii scriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza sa fie lipit, pe care se aplica stampila Directiei de probatiune si semnatura presedintelui comisiei de verificare a cunostintelor.
(6) Pe toata durata desfasurarii probei scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei, si, daca este cazul, personalul medical.
(7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii este de 3 ore. Candidatii predau lucrarile in functie de momentul finalizarii lor sau la expirarea timpului stabilit pentru proba scrisa, iar responsabilul fiecarei sali de concurs intocmeste un borderou care cuprinde numarul de pagini al lucrarilor si semnatura candidatilor, pe care il preda, impreuna cu lucrarile, presedintelui comisiei de verificare a cunostintelor, printr-un proces-verbal.
(8) Lucrarea se considera predata de catre candidat dupa verificarea starii acesteia de catre responsabilul de sala si dupa semnarea de catre candidat in borderou.
(9) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea temporara a salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se poate face numai cu insotirea unui supraveghetor.
(10) Pentru asigurarea ordinii in timpul concursului, membrii comisiei de verificare a cunostintelor sau persoanele care supravegheaza desfasurarea probei pot reaseza candidatii in sala.
(11) Orice frauda sau incercare de frauda dovedita se sanctioneaza prin eliminarea din concurs; in aceste cazuri, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei il sesizeaza de indata pe presedintele comisiei de verificare a cunostintelor, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda".
(12) La finalizarea probei scrise baremul de corectare se afiseaza la locatia de desfasurare a acesteia si pe site-ul Ministerului Justitiei.

Art. 22
(1) Lucrarile scrise sunt corectate in termen de cel putin 10 zile lucratoare de la data sustinerii etapei, iar rezultatele sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.
(2) Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii pentru posturile vacante de consilier de probatiune care au obtinut minimum nota 7, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare dintre criteriile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d).
(3) In cazul concursului organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de inspector de probatiune, sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum nota 7.
(4) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisa pot depune, personal sau prin fax, contestatii la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor.
(5) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise sunt resigilate si renumerotate, fiind notate intr-un borderou.
(6) Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
(7) Daca exista situatii dintre cele prevazute la art. 14, termenul destinat afisarii rezultatelor dupa verificarea contestatiilor se prelungeste cu inca 5 zile. Prevederile art. 20 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 23
Rezultatele finale ale probei scrise vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.

Art. 24
(1) Candidatii pentru posturile vacante de sef serviciu, care au fost declarati admisi la proba interviului, sustin oral un plan strategic de dezvoltare a serviciului in cadrul caruia intentioneaza sa ocupe functia de conducere, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).
(2) Planul strategic se depune la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de cel mult 5 zile dupa afisarea rezultatelor la proba interviului, pe suport hartie, purtand pe fiecare pagina semnatura candidatului.
(3) Dupa finalizarea termenului de depunere a planului strategic, baremul dupa care se evalueaza acesta se va afisa pe site-ul Ministerului Justitiei.
(4) Sustinerea planului strategic de catre candidati se inregistreaza audio. Prevederile art. 19 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(5) Sunt declarati admisi in urma sustinerii planului strategic candidatii care au obtinut minimum nota 7. Rezultatele obtinute in urma sustinerii planului strategic sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea etapei. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(6) Rezultatele obtinute in urma sustinerii planului strategic pot fi contestate in termen de doua zile lucratoare de la afisare. Contestatia se depune, personal sau prin fax, la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.
(7) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (6).
(8) In situatia prevazuta la art. 14 termenul prevazut la alin. (7) se prelungeste cu 5 zile.
(9) Lista candidatilor declarati admisi in urma sustinerii planului strategic este publicata pe site-ul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la alin. (7). Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

Art. 25
(1) Fiecare proba va fi notata de la 0 la 10. Nu se acorda puncte din oficiu.
(2) Notele acordate la fiecare proba de concurs se trec in litere si in cifre in borderoul de notare, care este semnat pe fiecare fila de membrii comisiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).
(3) Nota finala a fiecarei probe de concurs este media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).
(4) Nota finala a concursului este media aritmetica dintre notele obtinute la proba interviului si proba scrisa, in cazul sustinerii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune si inspector de probatiune, respectiv dintre notele obtinute la proba interviului si proba sustinerii planului strategic, pentru ocuparea posturilor vacante de sef serviciu.

Art. 26
(1) Media generala de promovare a concursului este de cel putin 7.
(2) Candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune si sef serviciu vor fi repartizati pe posturi in cel mult 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor, de catre comisia prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. f).
(3) Repartizarea candidatilor pe posturile vacante de consilier de probatiune se va face in functie de:
a) numarul si categoriile de posturi vacante in functie de specializare;
b) optiunile candidatilor;
c) nota finala obtinuta.
(4) Repartizarea candidatilor pe posturile vacante de sef serviciu se va face in functie de criteriile prevazute la alin. (3) lit. b) si c).
(5) Departajarea candidatilor cu note egale, care opteaza pentru posturile vacante de consilier de probatiune din cadrul aceluiasi serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de probatiune, se face intai in functie de nota obtinuta la proba scrisa, apoi in functie de nota obtinuta la dimensiunea atitudine din cadrul interviului.
(6) Departajarea candidatilor cu note egale, care opteaza pentru functia vacanta de conducere din cadrul aceluiasi serviciu, se realizeaza intai in functie de nota obtinuta la planul strategic, apoi in functie de nota obtinuta la dimensiunea cunostinte din cadrul interviului.
(7) Candidatii declarati admisi pentru posturile vacante de inspector de probatiune si sef serviciu vor fi numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei.
(8) Lista candidatilor declarati admisi si repartizati pe posturi va fi publicata pe site-ul Ministerului Justitiei in termen de doua zile de la finalizarea concursului.

Art. 27
Prin derogare de la prevederile art. 6, in cazul in care intre data anuntarii concursului si data incheierii probelor de concurs se vacanteaza sau se suplimenteaza posturi, acestea pot fi ocupate de catre candidati in conditiile prezentului regulament.

Art. 28
(1) Candidatii admisi in conditiile prezentului regulament trebuie sa se prezinte la post in cel mult 15 zile de la data comunicarii rezultatelor repartizarii candidatilor pe post, respectiv la data numirii in functie prin ordin al ministrului justitiei. In cazul in care candidatii admisi nu pot respecta termenul mentionat, acestia inainteaza o cerere, in scris, directorului Directiei de probatiune, in care prezinta motivele intarzierii si termenul la care se pot prezenta la post.
(2) In cazul neprezentarii la post in termenul stabilit, postul este declarat vacant. Directia de probatiune va comunica urmatorului candidat posibilitatea ocuparii acestuia, in conditiile prezentului regulament.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 29
Lucrarile scrise ale candidatilor declarati admisi la concurs si procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a fi incluse in dosarele profesionale ale candidatilor. Dosarele, procesele-verbale, lucrarile scrise referitoare la ceilalti candidati si orice alte documente in legatura cu concursul se arhiveaza si se pastreaza la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.Poate fi de interes si:
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Lege nr. 252/2013
Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 253/2013
HG 508/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. Hotararea nr. 508/2012
Legea 224/2011 privind aprobarea OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Lege nr. 224/2011
OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Ordonanta nr. 26/2010
Ordinul 1871/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiune
Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune
Ordin nr. 915/2008 pentru stabilirea locatiilor in care se deruleaza activitatea serviciilor de probatiune
Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de consilier de probatiune si inspector de probatiune [2006]
Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
79 useri online

Useri autentificati: