DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 447/2014 privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 264/2014



Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 7 aprilie 2014

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE

Luand in considerare Referatul de aprobare al Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 175/CAB din 31 martie 2014 privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national,
in temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul mediului si schimbarilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I
Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 364/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2 alineatul (1), litera w) se abroga.

2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) la achizitionarea unui autovehicul nou al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 g/km, in regim de functionare mixt, potrivit mentiunilor inscrise in certificatul de conformitate al autovehiculului nou;".

3. La articolul 6, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Acordarea primei de casare proprietarului - operator economic, cu sau fara personalitate juridica, se face in baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national", denumita in continuare schema de minimis, instituita in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013."

4. La articolul 16 alineatul (2), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) introducerea in aplicatia PSIPAN a atributelor de identificare a proprietarului si, dupa caz, a beneficiarului caruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare (in cazul proprietarului persoana fizica: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, localitatea sau resedinta de judet, numarul de telefon; in cazul proprietarului persoana juridica: denumire, cod de identificare fiscala, numar de inregistrare in registrul comertului/registrul asociatiilor si fundatiilor/tribunal/judecatorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numarul de telefon), a datelor de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de inmatriculare, numarul de identificare, seria, puterea si capacitatea cilindrica a motorului, anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania, numarul certificatului de inmatriculare, seria cartii de identitate), precum si, in cazul proprietarului persoana fizica, a numarului de inregistrare si datei de eliberare a certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autoritatii publice locale emitente, cu mentionarea faptului ca autovehiculul uzat se afla inregistrat pe numele proprietarului in evidentele fiscale ale autoritatii publice locale emitente si, dupa caz, a numarului de inregistrare si datei de eliberare a certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autoritatii publice locale emitente in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta beneficiarul;
......
e) generarea automata a notei de inscriere in baza datelor enumerate la lit. c) si d) si/sau a datelor solicitate conform formularelor prevazute in anexele nr. 4.1 si 4.2 si eliberarea acesteia proprietarului si, dupa caz, beneficiarului;".


5. La articolul 16 alineatul (2), litera f) se abroga.

6. La articolul 17 alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) imediat dupa efectuarea corecturii, aplicatia PSIPAN efectueaza o noua verificare a informatiilor introduse;".

7. La articolul 17 alinetul (6), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) infirma, din nou, corectitudinea si realitatea informatiilor, situatie care atrage excluderea autovehiculului respectiv din program, fapt ce va fi comunicat proprietarului la data afisarii infirmarii sau in urmatoarea zi lucratoare."

8. La articolul 17 alineatul (8), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) imediat dupa efectuarea corecturii, aplicatia PSIPAN efectueaza o noua verificare a informatiilor introduse;".

9. La articolul 17, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) In situatiile prevazute la alin. (6) lit. b) si alin. (9) lit. b), producatorul validat restituie proprietarului documentele depuse, nota de inscriere se anuleaza si se poate initia inscrierea altui autovehicul."

10. La articolul 17 alineatul (11), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) numarul, data, partile contractului de vanzare-cumparare, precum si datele de identificare a autovehiculului nou care face obiectul acestuia (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, sistemul de propulsie, norma de poluare Euro, cantitatea de emisii de CO2 per kilometru)."

11. La articolul 17, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) In cazul neintroducerii in aplicatia PSIPAN, in termenul stabilit, a datelor prevazute la alin. (11), nota de inscriere va fi anulata, iar autovehiculul va fi exclus din program, fapt ce va fi comunicat proprietarului."

12. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Decontarea primelor de casare se face prin virament in contul de trezorerie al producatorului validat, in baza cererii de decontare al carei formular este prevazut in anexa nr. 5. Decontarea se efectueaza in ordinea depunerii de catre producatorii validati a cererilor de decontare, in masura in care acestea sunt complete si corect intocmite, in limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu si a esalonarilor platilor lunare pe categorii de proiecte si programe finantate de catre Autoritate."

13. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 22 - Casarea autovehiculului uzat
(1) In termenul prevazut la art. 16 alin. (6), proprietarul inscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare, dezmembrare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regaseste in lista operatorilor economici autorizati, elaborata si publicata pe pagina de internet proprie de catre ANPM, in vederea predarii autovehiculului uzat pentru distrugere.
(2) Certificatul de distrugere a autoturismului uzat se elibereaza cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz."

14. La articolul 24, alinetul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In termenul prevazut la art. 17 alin. (11), producatorul validat va incheia cu beneficiarul contractul de vanzare-cumparare a autovehiculului nou."

15. La articolul 28, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"m) hotararea consiliului local, consiliului judetean, Consiliului General al municipiului Bucuresti sau a subdiviziunilor, dupa caz, privind participarea la program, in original sau copie legalizata; hotararea trebuie sa contina acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat si achizitionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare si cuantumul eco-bonusului solicitat (daca este cazul), precum si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculului nou;".

16. La articolul 34, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"o) certificatul de grefa eliberat de catre instanta competenta, care atesta ca organizatia nu a fost radiata din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se afla in procedura de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata, daca este cazul;".

17. La articolul 34, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
"s) actul de infiintare, in copie certificata "conform cu originalul" (lege/hotarare a Guvernului/hotarare judecatoreasca, dupa caz)."

18. In anexa nr. 3, la articolul 1 punctul 1.4, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) ........... lei, pentru achizitionarea unui autovehicul nou, al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 g/km, in regim de functionare mixt, potrivit mentiunilor inscrise in certificatul de conformitate al autovehiculului nou;".

19. In anexa nr. 4.1, la punctul I, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) actul de identitate al proprietarului/actul de identitate al persoanei imputernicite: tip ......., seria ....... nr. .............., eliberat de catre ................................ la data de ..............., in copie;".

20. In anexa nr. 4.1, la punctul III, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) contractul de vanzare-cumparare nr. .................... incheiat intre subscrisa S.C. .............................. - S.R.L./S.A. si beneficiarul ...................................................., pentru autovehiculul nou: categoria de folosinta: ............. marca ..........................., modelul ..............., sistemul de propulsie ........................, norma de poluare Euro ......., cantitatea de emisii de CO2 per kilometru .........".

21. Anexa nr. 4.2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

22. In anexa nr. 6, la punctul 4, litera i) se abroga.

23. In anexa nr. 9.1, la punctul I, punctul 1.2.8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1.2.8. A depus hotararea consiliului local/consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti/subdiviziunilor privind participarea la program, in original sau copie legalizata; hotararea contine acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat si achizitionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare solicitat si cuantumul eco-bonusului (daca este cazul), precum si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculului nou."

24. In anexa nr. 9.4, la punctul I, punctul 1.2.9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1.2.9. Certificatul de grefa eliberat de catre instanta competenta, care atesta ca organizatia nu a fost radiata din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se afla in procedura de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata, daca este cazul."

25. In anexa nr. 9.4, la punctul I, dupa punctul 1.2.10 se introduce un nou punct, punctul 1.2.11, cu urmatorul cuprins:
"1.2.11. Actul de infiintare, in copie certificata "conform cu originalul" (lege/hotarare a Guvernului/hotarare judecatoreasca, dupa caz)."

26. La anexa nr. 10, titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Declaratie privind situatia economico-financiara a proprietarului - operator economic fara personalitate juridica, organizatie neguvernamentala, unitate apartinand unui cult religios recunoscut in Romania, unitate sau institutie de invatamant privata."

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa nr. 4.2 la ghid)


Nr. de inregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . .
(Se completeaza la eliberarea Notei de inscriere cu numarul generat de aplicatia PSIPAN si data)


NOTA DE INSCRIERE a proprietarului - persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica

I. INSCRIERE
S.C. ...................................................... - S.R.L./S.A., cu sediul social in Romania, localitatea ....................................., str. .............................................................. nr. ........, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul .............................., cod postal ................., telefon (fix si mobil) .........................................., fax .............................., e-mail ............................, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul .......................... sub nr. ....../....../.................., cod de identificare fiscala ............................, cont nr. .............................. deschis la Trezoreria ......................................., prin reprezentant legal*1) ............................................................... -, avand calitatea de producator validat in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ........, denumit in continuare program, titular al Contractului de finantare nerambursabila nr. ....../....../.................. incheiat cu AFM, confirma inscrierea in cadrul programului a ............................................................................................., (denumirea persoanei juridice sau operatorului economic fara personalitate juridica) inregistrat/inregistrata la ........................... sub nr. .........., cod de identificare fiscala ........................., cu sediul/sediul social/sediul profesional in Romania, localitatea ........................, str. ....................................................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ....................., cod postal ................., telefon (fix si mobil) ................................., fax. ................................., e-mail ............................, reprezentat/reprezentata de catre ......................................................................, cod numeric personal ........................., posesor al actului de identitate tip ......, seria ...... nr. ................., eliberat de catre ............................... la data de ...................., domiciliat/cu resedinta in Romania, localitatea ..........................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ................., cod postal ..................., telefon (fix si mobil) ........................................., fax . ............................., e-mail ............................., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal, denumit in continuare proprietar, in baza dosarului de participare la program inregistrat sub nr. ......../................. si care cuprinde urmatoarele documente:
a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei imputernicite/delegate/desemnate sa inscrie proprietarul, sa predea spre casare autovehiculul uzat, sa radieze autovehiculul uzat si sa achizitioneze autovehiculul nou, in termen de valabilitate, in copie;
b) actul de imputernicire/delegare/desemnare a persoanei care inscrie proprietarul, preda spre casare autovehiculul uzat, radiaza autovehiculul uzat si achizitioneaza autovehiculul nou, in copie/nu este cazul;
c) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";
d) actul de infiintare/certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor/certificatul de inregistrare in registrul comertului, in copie certificata "conform cu originalul";
e) certificatul de inmatriculare/inregistrare nr. ............, eliberat de catre ................................. la data de ..................,in copie;
f) cartea de identitate a autovehiculului, seria ...., nr. .............., eliberata de catre .................................... la data de ...................., daca aceasta exista, in copie;
g) actul doveditor cu titlul ............................................, inregistrat sub nr. ....../......................, eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor ..........................................., in copie certificata "conform cu originalul"/actul doveditor cu titlul ......................................., inregistrat sub nr. ....../......................, eliberat de catre structura proprie de specialitate ...................................................... (in cazul institutiei din sistemul de aparare, ordine publica sau siguranta nationala al carei autovehicul uzat este inregistrat in sistem propriu)/nu este cazul;
h) suma aprobata de catre Autoritate cu titlu de prima de casare: ......................;
i) numarul de unitati alocate: ............ .
Mentionam ca proprietarul a fost aprobat in sedinta Comitetului de avizare din data de ...................., la pozitia ............ .
Modalitatea de comunicare a rezultatului verificarii*2) si a etapelor de urmat a fost stabilita de comun acord, astfel:
............................................................................................................................................... .
Valabilitatea prezentei note de inscriere inceteaza la data .......................... . 

Declaratia proprietarului inscris
Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevazut la prezentul punct, declar ca informatiile inscrise in prezenta nota sunt verificate si corespund celor prezentate de mine.
Declar, de asemenea, ca am fost informat cu privire la conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplinim pentru a beneficia de facilitatile Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ......, precum si asupra cauzelor care atrag decaderea din dreptul de a beneficia de prima de casare.
Cunoscand prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca nu ne-am inscris la un alt producator validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevazut la prezentul punct.

Data: .........................

Semnaturile autorizate ale producatorului validat
..........................
L.S.

Proprietar inscris,
..................................

*1) Poate fi completata si semnata de catre imputernicitul reprezentantului legal, in conditiile in care la nota de inscriere se ataseaza documentul de imputernicire.
*2) In termen de cel mult 5 zile de la data introducerii in aplicatia PSIPAN, Autoritatea verifica informatiile privind proprietarul inscris si autovehiculul uzat si confirma sau infirma corectitudinea si realitatea acestora, cu afisarea datei confirmarii ori infirmarii, in cazul infirmarii se afiseaza si motivul care sta la baza acesteia.

II. VERIFICAREA INSCRIERII
La data de ........................, aplicatia PSIPAN a verificat inscrierea datelor prevazute la pct. I si a generat rezultatul ........................................ . 

Observatii:
............................................................................................................................................. .

Semnaturile autorizate ale producatorului validat
................................ 
L.S.

Proprietar inscris,
................................


III. COMPLETAREA DOSARULUI DE INSCRIERE
S.C. .......................................................... - S.R.L./S.A. confirma prezentarea proprietarului inscris si completarea dosarului de participare la data de ................, cu urmatoarele documente obligatorii:
a) certificatul de distrugere nr. ....../....................... emis de catre ............................................, in copie certificata "conform cu originalul";
b) certificatul de radiere nr. ....../..................... emis de catre ........................................., avand inscris mentiunea "vehicul dezmembrat", in original.
Modalitatea de comunicare a rezultatului verificarii si a etapelor de urmat a fost stabilita de comun acord, astfel: ............................................................................................................................................... . 
Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevazut la pct. I, declar ca informatiile inscrise in prezentul punct sunt verificate si corespund celor prezentate de mine.

Data: ....................

Semnaturile autorizate ale producatorului validat
.........................
L.S.

Proprietar inscris,
............................


IV. VERIFICARE COMPLETARE DOSAR DE INSCRIERE
La data de ................... aplicatia PSIPAN a verificat inscrierea datelor prevazute la pct. III si a generat rezultatul ......................................................
Observatii: .......................................................................................................................................... .

Semnaturile autorizate ale producatorului validat
...........................
L.S.

Proprietar inscris,
............................

Prezenta nota de inscriere a fost realizata in doua exemplare originale, un exemplar pentru producatorul validat si celalalt pentru proprietarul inscris.




Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 261/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 261/2015
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
OUG 42/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 42/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 149/2015 privind modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Lege nr. 149/2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Ordin nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania ? S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere
OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
Legea 75/2015 privind aprobarea OG 14/2014 pentru modificarea si completarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor. Lege nr. 75/2015
Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
Legea 53/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 53/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Drept comercial roman
Stefan Mihaila,Dumitrescu Aida Diana

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica




Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: