DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industrialePublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 1 octombrie 2013

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

Avand in vedere:
 • Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis;
 • Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);
 • art. 2 si 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale,
  in temeiul art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Facilitatile prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale se acorda de unitatile administrativ-teritoriale, cu respectarea conditiilor prevazute in una din urmatoarele scheme:
  a) Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate in parcurile industriale, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin;
  b) Schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa nr. 1 - SCHEMA privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate in parcurile industriale  CAPITOOLUL I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Obiectivul prezentei scheme de minimis, denumita in continuare schema, il reprezinta instituirea unui mecanism de sprijin sub forma de ajutoare de minimis, pentru investitiile realizate de intreprinderile care isi desfasoara activitatea in parcurile industriale, cu titlu sau declarate prin hotarare a Guvernului.

  (2) In cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87^1) si 88^2) din tratat ajutoarelor de minimis^3), denumit in continuare Regulament.
  (3) Ajutoarele de minimis nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana conform Regulamentului.
  (4) Schema se aplica pe intregul teritoriu al Romaniei.
  -------
  ^1) Actualul art. 107 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
  ^2) Actualul art. 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
  ^3) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006.

  Art. 2
  Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor localizate in parcurile industriale, prin renuntari la venituri bugetare, sub forma scutirilor prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale^4), in limita echivalentului in lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier.
  ----------
  ^4) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013.


  Art. 3
  In sensul schemei, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) acordul de principiu al autoritatii administratiei publice locale actul juridic care atesta dreptul de principiu al intreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilitatilor fiscale prevazute la art. 20 din Legea nr. 186/2013;
  b) intreprindere orice operator economic angajat intr-o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare, astfel cum este definita in jurisprudenta Uniunii Europene;
  c) parc industrial infrastructura de afaceri constituita conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonantei Guvernului nr. 65/2001^5) privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2002, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 65/2001, care detine titlu de parc industrial sau a fost declarat prin hotarare a Guvernului;
  d) administratorul parcului industrial persoana juridica de drept privat, romana si/sau straina, infiintata in conditiile legii de catre fondatori in scopul de a constitui un parc industrial, de a dobandi si detine titlul de parc industrial, respectiv de a gestiona si administra, potrivit legii, parcul industrial;
  e) rezident al parcului industrial orice intreprindere, persoana juridica romana si/sau straina, ONG-uri, institutii de cercetare si alte unitati care nu au personalitate juridica, care functioneaza conform legii si desfasoara activitati economice, de cercetare stiintifica, de valorificare a cercetarii stiintifice si/sau de dezvoltare tehnologica, agroindustriale, logistice si inovative, industriale etc., in cadrul parcului industrial:
  - in baza unui contract de administrare si prestari de servicii conexe; sau
  - in calitate de proprietar ori chirias, dupa caz, al unui imobil situat in perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului;
  f) plan de investitii document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile si a activelor necorporale aferente investitiei ce urmeaza a fi realizata de solicitantul ajutorului de minimis, cu indicarea denumirii activului, cantitatii, pretului unitar de achizitie/constructie si a valorii totale, precum si a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;
  g) studiu de fezabilitate documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferent obiectivulu ide investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutii functionale, tehnologice, constructive si economice care fundamenteaza investitia realizata in parcul industrial; aceasta documentatie cuprinde inclusiv planul de investitii, definit potrivit lit. f);
  h) costuri eligibile cheltuielile realizate cu achizitionarea/constructia activelor corporale si necorporale;
  i) active corporale terenuri, cladiri, utilaje sau instalatii;
  j) active necorporale transferul de tehnologie prin achizitionarea de patente, licente, know-how sau informatii tehnice nepatentate;
  k) infrastructura parcului industrial ansamblul de constructii, sisteme de alimentare cu energie electrica, retele de telecomunicatii, retele de alimentare cu gaze, retele de alimentare cu apa, retele de canalizare, cai de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se afla in proprietatea administratorului parcului sau, dupa caz, a rezidentilor parcului industrial, parcari si servicii de internet.
  -----------
  ^5) Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 a fost abrogata prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013.


  CAPITOLUL II - Forma ajutorului de minimis


  Art. 4
  (1) Ajutorul de minimis acordat intreprinderilor eligibile consta in:
  a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
  b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzator terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) scutire de la plata impozitului pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, in conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) scutiri, numai cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, de la plata oricaror taxe datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricaror certificate de urbanism, autorizatii de construire si/sau autorizatii de desfiintare de constructii pentru terenurile si cladirile din infrastructura parcului, ce fac parte integranta din parcul industrial;
  e) alte facilitati ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale.
  (2) Furnizorii ajutorului de minimis prevazut de schema sunt:
  a) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru scutirea prevazuta la alin. (1) lit. a);
  b) unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul careia este situat parcul industrial, pentru scutirile si facilitatile prevazute la alin. (1) lit. b)-e).


  CAPITOLUL III - Criterii de eligibilitate


  Art. 5
  (1) Sunt elibigile in cadrul prezentei scheme intreprinderile care isi desfasoara activitatea in toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute la art. 1 alin. (1) din Regulament, si anume:
  a) sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
  b) productia primara de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare Tratat;
  c) transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratat, atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari ori introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
  d) transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratat, atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari;
  e) sectorul carbunelui, in sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui.
  (2) Prin schema nu se acorda:
  a) ajutoare destinate activitatii de export catre tari terte sau catre state membre ale Uniunii Europene, si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  b) ajutoare conditionate de utilizarea produselor nationale in locul produselor importate;
  c) ajutoare pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

  Art. 6
  Beneficiarii ajutorului de minimis, in temeiul schemei, sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) isi desfasoara activitatea intr-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 ori declarat prin hotarare a Guvernului;
  b) desfasoara activitatea economica;
  c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare;
  d) prezinta un studiu de fezabilitate/plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;
  e) nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C244/02)^6);
  f) nu este emisa impotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care o asemenea decizie a fost emisa, aceasta a fost executata si creanta a fost integral recuperata.
  -----------
  ^6) 2004/C244/02, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

  Art. 7
  (1) Sunt considerate costuri eligibile cheltuielile legate de activele corporale si necorporale utilizate de intreprinderea beneficiara a ajutorului de minimis in parcul industrial, inclusiv cheltuielile realizate inainte de depunerea cererii de acord de principiu.
  (2) La calculul costurilor eligibile nu vor fi luate in considerare cheltuielile realizate inainte de depuenrea cererii de acord de principiu, pentru care intreprinderea solicitanta a beneficiat de ajutor de stat sau de minimis.
  (3) Cheltuielile privind TVA, taxele, avizele, comisioanele, ambalajul, transportul, punerea in functiunea, instruirea personalului pentru utilizarea activelor achizitionate nu sunt eligibile.


  CAPITOLUL IV - Reguli procedurale


  Art. 8
  (1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis in baza schemei, administratorul parcului industrial sau rezidentii trebuie sa obtina un acord de principiu al autoritatii administratiei publice locale, prevazut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 185/2013. Pentru administratorul parcului industrial care se doreste a fi infiintat in baza Legii nr. 186/2013, acordul autoritatii administratiei publice locale se obtine inainte de data depunerii documentatiei pentru obtinerea titlului de parc industrial.
  (2) In vederea obtinerii acordului de principiu, intreprinderea solicitanta transmite primarului unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este constituit parcul industrial urmataorele documente:
  a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completata in limba romana, prin tehnoredactare, stampilata si semnata in original de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea solicitanta, al carei model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta schema;
  b) opis cu documentele anexate cererii de acord;
  c) certificat constatator, dupa caz, in original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru, data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia, activitatea desfasurata in parcul industrial, cu mentionarea codului CAEN corespunzator;
  d) studiu de fezabilitate sau plan de investitii, cu evidentierea cheltuielilor eligibile, prezentat in format tabelar, cu detalierea pe elemene de activ;
  e) extras de carte funciara pentru informare;
  f) o declaratie scrisa a reprezentantului legal, sub sanctiunea art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, referitoar la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului fiscal in curs;
  g) imputernicire prin act notarial, in original, in cazul in care o alta pesoana decat reprezentantul legal al intreprinderii solicitante semneaza cererea de acord pentru finantare si documentatia aferenta.
  (3) Unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de furnizor de ajutor de minimis, are dreptul sa solicite orice alte documente/date/informatii necesare eliberarii acordului de principiu, inclusiv sa introduca termene in procedurile de analiza si verificare.
  (4) Documentele emise de intreprinderea solicitanta in original sunt datate, stampilate si semnate de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea. Documentele prezentate in copie poarta pe fiecare pagina mentiunea "Conform cu originalul", stampila intreprinderii solicitante si semnatura persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea.

  Art. 9
  (1) Furnizorii prezentei scheme tin un registru special al schemei in format electronic, cu evidenta cererilor de acord de principiu inregistrate.
  (2) Inregistrarea cererilor de principiu se face pe masura depunerii acestora.
  (3) Cererile de acord de principiu vor fi analizate de structura/structurile stabilite de primar, prin dispozitie.
  (4) In urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu, aparatul de specialitate al primarului solutioneaza cererea, dupa caz:
  a) cu emiterea acordului de principiu;
  b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord de principiu, in cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentei scheme.
  (5) Cererea de acord de principiu este considerata completa atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
  a) contine toate informatiile si documentele prevazute in prezenta schema;
  b) contine toate informatiile si documentele solicitate de aparatul de specialitate al primarului unitatii administrativ-teritoriale;
  c) nu prezinta neconcordante in informatiile furnizate;
  d) sunt respectate prevederile prezentei scheme.
  (6) In cazul in care cererea de acord de principiu nu indeplineste prevederile alin. (5), structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilita prin dispozitia prevazuta la alin. (3), transmite intreprinderii o solicitare de completare a cererii de acord de principiu cu informatiile si/sau documentele necesare.
  (7) In evaluarea cererii si emiterea acordului de principiu, structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilita prin dispozitia prevazuta la alin. (3), va avea in vedere respectarea plafonului prevazut la art. 2.
  (8) Acordul de principiu prevede in mod expres care sunt facilitatile de care va beneficia intreprinderea solicitanta.
  (9) Pot fi acordate doar facilitatile instituite prin art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 a caror valoare cumulata cu ajutoarele de minimis acordate anterior, intr-o perioada de 3 ani fiscali, nu depasesc plafonul prevazut la art. 2.
  (10) Daca o masura de sprijin din cele prevazute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 depaseste plafonul prevazut la art. 2, atunci acestea nu se acorda.
  (11) Pentru situatia prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013, acordul de principiu va face parte din raportul care insoteste proiectul de hotarare a consiliului local sau judetean privind acordul autoritatii administratiei publice locale privind infiintarea parcului industrial.

  Art. 10
  (1) Administratorul si rezidentii parcului industrial beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 in baza:
  a) acordului de principiu, emis potrivit prezentei scheme sau, dupa caz, hotararii consiliului lcoal ori judetean, potrivit art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013;
  b) titlului de parc industrial acordat prin ordin al ministrului sau declarat prin hotarare a Guvernului.
  (2) Cele doua inscrisuri prevazute la alin. (1) se depun anual, ca anexe la declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren si cladiri, inregistrate, potrivit legii, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde se afla situat parcul industrial.
  (3) Ajutorul de minimis nu se cumuleaza cu ajutorul de stat acordat in legatura cu aceleasi costuri eligibile, in cazul in care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depaseste intensitatea ajutorului stabilita pentru conditiile speciale ale fiecarui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptata de Comisia Europeana.
  (4) Unitatea administrativ-teritoriala publica lunar pe site-ul sau situatii cu cererile de acord privind acordarea ajutorului de minimis inregistrate si solutionate.
  (5) Unitatea administrativ-eritoriala actualizeaza ajutorul la valoarea de la momentul acordarii. Echivalentul in euro al valorii ajutorului de minimis acordat intreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data acordarii.

  Art. 11
  Acordul de principiu privind ajutorul de minimis se va comunica in scris solicitantului si va contine, cel putin, informatii cu privire la valoarea fixa maxima potentiala a ajutorului de minimis, la perioada de acordare a acestuia si la caracterul de minimis al acestuia, facand trimitere explicita la Regulamentul (CE) nr, 1.998/2006.

  Art. 12
  Ajutorul de minimis sub forma scutirilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) si c) se acorda o singura data intr-un an fiscal.

  Art. 13
  (1) La calculul ajutorului de minimis, unitatea administrativ-teritoriala are in vedere si valoarea scutirii la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial.
  (2) Furnizorii de ajutor de minimis pot verifica la sediul intreprinderilor benefriciare de ajutor de minimis veridicitatea si conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de intreprinderi in cadrul schemei.
  (3) Furnizorii de ajutor de minimis au obligatia de a transmite Consiliului Concurentei rapoarte anuale privind ajutoarele de minimis acordate convform prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

  Art. 14
  (1) Furnizorii de ajutor de minimis in baza prezentei scheme pastreaza evidentele detaliate a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioada de 10 ani de la data la care a fost acordata ultima alocare specifica in cadrul schemei. Aceasta evidenta trebuie sa contina informatii necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul si modalitatea acordarii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
  (2) Furnizorii de ajutor de minimis au obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul nerespectarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala ori europeana aplicabila la momentul respectiv.

  Art. 15
  (1) Prezenta schema se aplica de la data intrarii in vigoare pana la data de 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reguli comunitare in materia ajutorului de minimis, aferent perioadei 2014-2020.
  (2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 8 milioane lei.
  (3) Numarul estimat de intreprinderi beneficiare de ajutor de minimis este de 125.
  (4) In cazul in care legislatia Uniunii Europene in domeniul acordarii ajutoarelor de minimis se modifica, prevederile prezentei schemei vor fi actualizate corespunzator.
  (5) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schema in termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.


  ANEXA la schema - Model de formular de cerere pentru ajutorul de minimis
 • Informatii cu privire la beneficiarul ajutorului de minimis:
  * denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod CAEN);
  * declaratie conform careia nu este o intreprindere aflata in dificultate, conform definitiei din Comunicarea Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C244/02), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
  * declaratie prin care sa se specifice ajutorul (atat cel de minimis, cat si ajutoarele de stat) primit deja pentru alte proiecte in ultimii 3 ani;
  * declaratie prin care sa se specifice ajutorul care urmeaza sa fie primit pentru acelasi proiect din partea altor autoritati care acorda ajutoare.
 • Informatii despre proiectul/activitatea care urmeaza sa beneficieze de ajutor de minimi:
  * descrierea proiectului;
  * temeiul juridic relevant (national, UE sau ambele);
  * datele preconizate pentru inceperea si incheierea proiectului;
  * locatia (locatiile) proiectului.
 • Informatii despre finantarea proiectului:
  * investitiile si alte costuri legate de acestea;
  * costurile eligibile totale;
  * valoarea ajutorului de minimis;
  * intensitatea ajutorului de minimis.
 • Informatii despre tipul facilitatii de ajutor de minimis asupra careia opteaza:
  Beneficiarul va opta pentru tipul de facilitate fiscala prevazuta la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.


  Anexa nr. 2 - SCHEMA de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale  CAPITOLUL I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, denumita in continuare schema, il reprezinta instituirea unui mecanism de sprijin sub forma de ajutoare de stat regionale, pentru investitiile initiale realizate de intrepridnerile care isi desfasoara activitatea in parcurile industriale cu titlu sau declarate prin hotarare a Guvernului.
  (2) Prin prezenta schema nu se acorda:
  a) ajutoare destinate activitatii de export, si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  b) ajutoare conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.
  (3) Sunt eligibile in cadrul prezentei scheme intreprinderile care isi desfasoara activitatea in toate sectoarele, cu exceptia urmatoarelor:
  a) sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
  b) productia primara de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare Tratat;
  c) transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratat, atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari ori introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
  d) transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratat, atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari;
  e) sectorul carbunelui;
  f) sectorul siderurgic;
  g) sectorul constructiilor navale;
  h) activitatile din sectorul fibrelor sintetice.
  (4) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale in cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 87^1 si 88^2 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)^3 si este exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia Europeana.
  (5) Prezenta schema se aplica pe intregul teritoriu al Romaniei.
  (6) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Consiliul Concurentei, informeaza Comisia Europeana in termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei scheme, in vederea publicarii acesteia in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
  --------------
  ^1 Actualul art. 107 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
  ^2 Actualul art. 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
  ^3 Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008.

  Art. 2
  In sensul prezentei scheme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) acordul de principiu al autoritatii administratiei publice locale actul juridic care atesta dreptul de principiu al intreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de stat regional sub forma facilitatilor fiscale prevazute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;
  b) intreprindere orice operator economic angajat intr-o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare, astfel cum este definita in jurisprudenta Uniunii Europene;
  c) parc industrial infrastructura de afaceri constituita conform dispozitiilor Legii nr. 186/2013 sau ale Ordonantei Guvernului nr. 65/2001^4 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2002, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 65/2001, care detine titlu de parc industrial sau a fost declarat prin hotarare a Guvernului;
  d) fondatori ai parcului industrial autoritatile administratiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, romane ori straine, impreuna sau separat, care initiaza constituirea unui parc industrial, conform Legii nr. 186/2013;
  e) administratorul parcului industrial persoana juridica de drept privat, romana si/sau straina, infiintata in conditiile legii de catre fondatori in scopul de a constitui un parc industrial, de a dobandi si de a detine titlul de parc industrial, respectiv de a gestiona si administra, potrivit legii, parcul industrial;
  f) rezident al parcului industrial orice intreprindere, persoana juridica romana si/sau straina, ONG-uri, institutii de cercetare si alte unitati care nu au personalitate juridica, care functioneaza conform legii si desfasoara activitati economice, de cercetare stiintifica, de valorificare a cercetarii stiintifice si/sau de dezvoltare tehnologica, agroindustriale, logistice si inovative, industriale etc., in cadrul parcului industrial:
  - in baza unui contract de administrare si prestari de servicii conexe; sau
  - in calitate de proprietar ori chirias, dupa caz, al unui imobil situat in perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului aprcului;
  g) plan de investitii document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile si a activelor necorporale aferente investitiei care urmeaza a fi realizata de solicitantul ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, cu indicarea denumirii activului, cantitatii, pretului unitar de achizitie/constructie si a valorii totale, precum si a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;
  h) studiu de fezabilitate documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutii functionale, tehnologice, constructive si economice care fundamenteaza investitia realizata in parcul industrial; aceasta documentatie cuprinde inclusiv planul de investitii, definit potrivit lit. g);
  i) contributia intreprinderii la dezvoltarea regionala contributia intreprinderii la bugetul de stat consolidat si bugetul local, aferenta investitiei, realizata prin plata de taxe si impozite la bugetul general consolidat si la bugetul local pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale;
  j) demararea investitiei inceperea lucrarilor de constructii sau prima comanda ferma de active aferente planului de investitii, excluzand studiile de prefezabilitate;
  k) investitia initiala investitia constand in active corporale si/sau necorporale legate de realizarea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de noi produse, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului general de productie a unei unitati existente;
  l) costuri eligibile sunt costurile legate de realizarea investitiei initiale, respectiv cheltuielile realizate cu achizitionarea/constructia activelor corporale si necorporale;
  m) active corporale terenuri, cladiri, utilaje sau instalatii;
  n) active necorporale transferul de tehnologie prin achizitionarea de patente, licente, know-how sau informatii tehnice nepatentate;
  o) intensitatea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale reprezinta raportul dintre valoarea bruta actualizata a ajutorului si valoarea actualizata a costurilor eligibile. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordarii ajutorului. Rata de actualizare este rata de referinta in vigoare la data acordarii acestuia, care se stabileste periodic de catre Comisia Europeana si se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ajutoarele fiscale platibile in mai multe transe sunt actualizate pe baza ratelor de referinta aplicabile la momentele in care avantajele fiscale devin efective;
  p) proiect mare de investitii o investitie initiala cu o cheltuiela eligibila mai mare de 50 milioane euro, echivalent in lei;
  q) infrastructura parcului industrial ansamblul de constructii, instalatii, sisteme de alimentare cu energie electrica, retele de telecomunicatii, retele de alimentare cu gaze, retele de alimentare cu apa, retele de canalizare, cai de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se afla in proprietatea administratorului parcului sau, dupa caz, a rezidentilor parcului industrial, parcari si servicii de internet.
  ----------
  ^4 Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 a fost abrogata prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013.


  CAPITOLUL II - Forma ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale


  Art. 3
  (1) Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale acordat intreprinderilor eligibile consta in:
  a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
  b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzator terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 572/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) scutire de la plata impozitului pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, in conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) scutiri, numai cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, de la plata oricaror taxe datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricaror certificate de urbanism, autorizatii de construire si/sau autorizatii de desfiintare de constructii pentru terenurile si cladirile din infrastructura parcului, ce fac parte integranta din parcul industrial;
  e) alte facilitati ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale.
  (2) Furnizorii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale prevazut de prezenta schema sunt:
  a) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru scutirea prevazuta la alin. (1) lit. a);
  b) unitatea administrartiv-teritoriala pe teritoriul careia este situat parcul industrial, pentru scutirile si facilitatile prevazute la alin. (1) lit. b)-e).


  CAPITOLUL III - Criterii de eligibilitate


  Art. 4
  (1) Beneficiarii eligibili de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, acordat potrivit prezentei scheme, pot fi intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:
  a) isi desfasoara activitatea intr-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 sau declarat prin hotarare a Guvernului;
  b) desfasoara activitate economica;
  c) intentioneaza sa realizeze o investitie initiala intr-un parc industrial;
  d) nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate, potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C244/02)^5;
  e) nu a fost emisa impotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care o asemenea decizie a fost emisa, aceasta a fost executata si creanta a fost integral recuperata;
  f) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat/ajutoare de minimis pentru aceleasi costuri eligibile.
  (2) Daca lucrarile cu investitia incep anterior depunerii cererii de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, prevazuta la art. 10 alin. (2) lit. a), proiectul se va considera neeligibil pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale.
  ----------
  ^5 Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 noiembrie 2004.

  Art. 5
  Investitiile eligibile in cadrul prezentei scheme trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sa fie considerate investitii initiale conform prevederilor art. 2 lit. k);
  b) sa faca dovada viabilitatii proiectului de investitii si a eficientei economice a intreprinderii pe baza studiului de fezabilitate sau planului de afaceri potrivit prevederilor art. 2 lit. g) si h);
  c) sa faca dovada contributiei la dezvoltarea regionala potrivit prevederidlor art. 2 lit. l).

  Art. 6
  Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale se acorda daca are un efect stimulativ, respectiv documentatia depusa de intreprindere trebuie sa demonstreze indeplinirea unuia sau a mai multora dintre urmatoarele criterii:
  a) o crestere substantiala a dimensiunii investitiei/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale;
  b) o crestere substantiala a domeniului de aplicare a investitiei/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale;
  c) o crestere substantiala a valorii totale a costurilor suportate de intreprindere pentru proiect/activitate ca urmare a acordarii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcuri industriale;
  d) o crestere substantiala a ritmului de finalizare a investitiei/activitatii in cauza;
  e) investitia nu ar fi fost realizata in regiunea asistata in cauza in absenta acordarii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale.

  Art. 7
  (1) Sprijinul financiar in cadrul prezentei scheme se acorda numai pentru realizarea de investitii initiale, in regiunile eligibile pentru ajutor regional, conform hartii ajutoarelor regionale aprobate de Comisia Europeana pentru Romania.
  (2) Intensitatea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale in echivalent subventie bruta actualizata nu va depasi plafonul ajutorului regional in vigoare la momentul acordarii ajutorului, plafon aferent regiunii in care se realizeaza investitia, asa cum este stabilit in Harta nationala a ajutoarelor de stat regionale, respectiv 50% pentru toate regiunile, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov unde intensitatea maxima a ajutorului regional este de 40%.
  (3) Cu exceptia ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, aceste intensitati se pot majora cu 20% in cazul microintreprinderilor si intreprinderilor mici si cu 10% in cazul intreprinderilor mijlocii. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordarii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale. Rata de actualizare este rata de referinta in vigoare la data acordarii acestuia, care se stabileste periodic de catre Comisia Europeana pe baza criteriilor obiective si care se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet. Ajutoarele fiscale platibile in mai multe trnse sunt actualizate pe baza ratelor de referinta aplicabile la momentele in care avantajele fiscale devin efective.
  (4) Nu se acorda sprijin financiar in cadrul prezentei scheme pentru "proiecte mari de investitii".
  (5) Cheltuielile cu activele corporale considerate eligibile pentru ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale in cadrul prezentei scheme sunt aferente achizitiei de teren, precum si costurilor activelor noi sub forma de cladiri, utilaje si instalatii, suprotate de beneficiar, in legatura cu proiectul.
  (6) Cheltuielile legate de achizitionarea unui activ in leasing, altele decat terenuri si cladiri, vor fi luate in considerare numai daca leasingul ia forma leasingului financiar si contine obligatia cumpararii activului la exprirarea termenului contractului de leasing.
  (7) Pentru intreprinderile mici si mijlocii este luat in considerare costul complet al investitiilor in active necorporale prin transfer de tehnologie prin achizitia de brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate. In cazul intreprinderilor mari, aceste costuri sunt eligibile numai in limita a 50% din cheltuielile totale de investitii eligibile ale proiectului.
  (8) Cheltuielile privind TVA, taxele, avizele, comisioanele, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului privind utilizarea activelor achizitionate nu sunt eligibile.

  Art. 8
  (1) Beneficiarii sunt obligati sa mentina investitia pentru care au beneficiat de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale pe o perioada minima de 5 ani de la finalizarea acesteia, daca sunt intreprinderi mari, respectiv pe o perioada minima de 3 ani, daca sunt intreprinderi mici si mijlocii.
  (2) Aceasta regula nu impiedica inlocuirea instalatiilor sau a echipamentelor uzate moral in decursul acestei perioade de 5 ani pentru intreprinderi mari si, respectiv, 3 ani pentru intreprinderi mici si mijlocii, datorata schimbarilor tehnologice rapide, cu conditia ca activitatea economica sa se desfasoare in continuare in regiunea in cauza pentru o durata egala cu perioada minima prevazuta la alin. (1).

  Art. 9
  Ajutoarele acordate in temeiul prezentei scheme nu se cumuleaza cu niciun alt ajutor acordat in baza unui regulament de exceptare pe categorii sau cu ajutorul de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare legat de aceleasi costuri elibibile care se suprapun partial sau integral in cazul in care un astfel de cumul ar conduce la depasirea intensitatii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor in temeiul Schemei.


  CAPITOLUL IV - Reguli procedurale


  Art. 10
  (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale in baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial sau rezidentii trebuie sa obtina un acord de principiu al autoritatii administratiei publice locale, prevazut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 186/2013. Pentru administratorul parcului industrial care se doreste a fi infiintat in baza Legii nr. 186/2013, acordul de principiu al autoritatii administratiei publice locale se obtine inainte de data depunerii documentatiei pentru obtinerea titlului de parc industrial.
  (2) In vederea obtinerii acordului de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, inainte de data inceperii lucrarilor intreprinderea solicitanta transmite primarului unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza este constituit parcul industrial urmatoarele documente:
  a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, completata in limba romana, prin tehnoredactare, stampilata si semnata in original de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea solicitanta, potrivit modelului prevazut in anexa care faca parte integrantra din prezenta Schema;
  b) opis cu documentele anexate cererii de acord de principiu;
  c) certificat constatator, in original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu, unde este cazul, de oficiul registului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii, data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia, activitatea desfasurata in parcul industrial, cu mentionarea codului CAEN corespunzator;
  d) studiu de fezabilitate sau plan de investitii, cu evidentierea cheltuielilor eligibile, prezentat in format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ. Totodata, aceste documente trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 6 privind efectul stimulativ;
  e) o declaratie care sa specifice ajutorul de stat/de minimis primit deja pentru alte proiecte in ultimii 3 ani;
  f) o declaratie care sa specifice ajutorul primit sau care urmeaza sa fie primit pentru acelasi proiect din partea altor furnizori de ajutor de stat;
  g) imputernicire prin act notarial, in original, in cazul in care o alta persoana decat reprezentantul legal al intreprinderii solicitante semneaza cererea de acord pentru finantare si documentatia aferenta;
  h) extras de carte funciara pentru informare.
  (3) Unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de furnizor al ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, are dreptul sa solicite orice alte documente/date/informatii necesare eliberarii acordului de principiu, inclusiv sa introduca termene in procedurile de analiza si verificare.
  (4) Documentele emise de intreprinerea solicitanta in origina sunt datate, stampilate si semnate de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea. Documentele prezentate in copie poarta pe fiecare pagina mentiunea "Conform cu originalul", stampila intreprinderii solicitante si semnatura persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea.

  Art. 11
  (1) Furnizorii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale tin un registru special al schemei in format electronic, cu evidenta cererilor de acord de principiu inregistrate privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investiiilor initiale realizate in parcurile industriale.
  (2) Inregistrarea cererilor de acord de principiu se face pe masura depunerii acestora.
  (3) Cererile de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale vor fi analizate de structura/structurile stabilite de primar, prin dispozitie.
  (4) In urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu, aparatul de specialitate al primarului solutioneaza cererea, dupa caz:
  a) cu emiterea acordului privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale;
  b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord pentru finantare in cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentei scheme.
  (5) Cererea de acord de principiu privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale este considerata completa acunti cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
  a) contine toate informatiile si documentele prevazute in prezenta schema;
  b) contine toate informatiile si documentele solicitate de aparatul de specialitate al primarului unitatii administrativ-teritoriale;
  c) nu prezinta neconcordante in informatiile furnizate;
  d) sunt respectate prevederile prezentei scheme.
  (6) In cazul in care cererea de acord de principiu nu indeplineste prevederile alin. (5), structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilita prin dispozitia prevazuta la alin. (3), transmite intreprinderii o solicitare de completare a cererii cu informatiile si/sau documentele necesare.
  (7) In evaluarea cereri isi emiterea acordului de principiu, structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilita prin dispozitia prevazutra la alin. (3), va avea in vedere respectarea intensitatilor maxim admise, precum si dovada efectului stimulativ.
  (8) Acordul de principiu privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale face trimitere explicita la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 si prevede in mod expres care sunt facilitatile de care va beneficia intreprinderea solicitanta, durata acestora, intensitatea aprobata a ajutorului, precum si mentiunea ca, sub rezerva unor verificari detaliate, proiectul indeplineste conditiile prezentei scheme.
  (9) Pentru situatia prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 186/2013, acordul de principiu va face parte din raportul care insoteste proiectul de hotarare a consiliului local sau judetean privind acordul autoritatii administratiei publice locale privind infiintarea parcului industrial.

  Art. 12
  (1) Administratorul si rezidentii parcului industrial benefriciaza de facilitatile prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 in baza:
  a) acordului de principiu, emis potrivit art. 10 sau, dupa caz, potrivit art. 16 lit. b) ori, dupa caz, hotararii consiliului local sau judetean, potrivit art. 17 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 186/2013;
  b) titlului de parc industrial acordat prin ordin al ministrului sau declarat prin hotarare a Guvernului.
  (2) Cele doua inscrisuri prevazute la alin. (1) se anexeaza anual la declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren si cladiri, depuse, potrivit legii, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde se afla situat parcul industrial.
  (3) Unitatea administrativ-teritoriala publica lunar pe pagina sa de web situatii actualizate cu cererile de acord de principiu privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, inregistrate si solutionate.

  Art. 13
  (1) La calculul ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, unitatea administrativ-teritoriala are in vedere si valoarea scutirii la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial.
  (2) Furnizorii de ajutor de stat verifica anual, la sediul intreprinderilor beneficiare de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, stadiul realizarii/mentinerii, dupa caz, a investitiei initiale, potrivit art. 8 alin. (1).
  (3) In cazul in care beneficiarul nu realizeaza investitia sau nu o mentine ori nu indeplineste conditiile privind contributia la dezvoltarea regionala (asa cum este prevazuta la art. 2 lit. l), furnizorul de ajutor de stat procedeaza la recuperarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007. Ajutorul de stat care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii pana la data recuperarii. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE^6, cu modificarile ulterioare.
  (4) Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurentei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.
  -----------
  ^6 Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999.

  Art. 14
  (1) Furnizorii de ajutor de stat pastreaza evidente detaliate ale ajutoarelor de stat regionale pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale acordate in baza prezentei scheme. Aceste evidente trebuie sa contina informatii necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul si modalitatea acordarii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
  (2) Furnizorii de ajutor de stat au obligatia de a supraveghea permanent ajutaorele de stat acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul nerespectarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala ori europeana aplicabila la momentul respectiv.

  Art. 15
  (1) Prezenta schema se aplica de la data intrarii in vigoare pana la data de 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reguli comunitare in materia ajutorului de stat regional aferente perioadei 2014-2020.
  (2) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale este de 15 milioane lei.
  (3) Numarul estimat de intreprinderi beneficiare de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale este de 15.
  (4) In cazul in care legislatia Uniunii Europene in domeniul acordarii ajutoarelor de stat regionale pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale se modifica, prevederile prezentei scheme vor fi actualizate corespunzator.

  Art. 16
  Cu exceptie de la prevederile art. 4 alin. (2), ajutoarele de stat regionale pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) se pot acorda, in limita maxima a intensitatii, si pentru o investitie care a demarat inainte de intrarea in vigoare a prezentei scheme, daca se indeplinsc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) investitia se realizeaza intr-un parc industrial al carui titlu a fost acordat prin ordin;
  b) investitia se realizeaza in baza acordului de principiu privind eligibilitatea proiectului si a investitiilor;
  c) pentru investitia in cauza, beneficiarul a fost scutit de la plata impozitului pe teren si a impozitului pe cladiri, anterior intrarii in vigoare a prezentei scheme, in baza unor scheme de ajutor de stat sau de minimis, asigurandu-se astfel, prin intermediul prezentei scheme, continuitate in aplicarea facilitatilor fiscale;
  d) sunt indeplinite conditiile de eligibilitate ale proiectului si ale beneficiarului, prevazute in prezenta schema.


  ANEXA la schema - Model de formular de cerere pentru ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale
 • Informatii cu privire la beneficiarul ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale:
  * denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod CAEN);
  * declaratie conform careia nu este o intreprindere aflata in dificultate, conform definitiei din Comunicarea Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C244/02), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
  * declaratie care sa specifice ajutorul (atat cel de minimis, cat si ajutoarele de stat) primit deja pentru alte proiecte in ultimii 3 ani;
  * declaratie care sa specifice ajutorul primit sau care urmeaza sa fie primit pentru acelasi proiect din partea altor autoritati care acorda ajutoare.
 • Informatii despre proiect/activitatea care urmeaza sa beneficieze de sprijnin:
  * descrierea proiectului;
  * descrierea efectelor pozitive preconizate pentru zona in cauza (de exemplu, numarul de locuri de munca create sau mentinute, activitatile de cercetare, dezvoltare si inovare; activitatile de formare, crearea unui grup de intrprinderi);
  * temeiul juridic relevant (national, UE sau ambele);
  * datele preconizate pentru inceperea si incheierea proiectului;
  * locul (locurile) de desfasurare a proiectului.
 • Informatii despre finantarea proiectului:
  * investitii si alte costuri legate de acestea;
  * costuri eligibile totale;
  * valoarea ajutorului necesar executarii proiectului/activitatii;
  * intensitatea ajutorului.
 • Inforamtii despre nevoia de ajutor si impactul preconizat al acestuia:
  Scurta explicatie a nevoii de ajutor si a impactului acestuia asupra deciziei de realizare a investitiei sau de amplasare in parcul industrial; de asemenea, se mentioneaza investitiile sau locurile alternative in absenta ajutorului.