DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozitPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20 august 2014

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


In temeiul prevederilor:
 • art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
 • art. 5 alin. (4), art. 49 alin. (5) art. 62^3 si art. 82 alin. (7)-(9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • pct. 49 din titlul III – Impozitul pe venit din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dat in aplicarea art. 49 din legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, prevazuta in anexa nr. 1.


  Art. 2
  Se aproba modelul si continutul formularului "Referat privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit", prevazut in anexa nr. 2.

  Art. 3
  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 4
  Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


  Art. 5
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA Nr. 1 - PROCEDURA privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit


  I. Dispozitii generale

  1. Procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplica pentru urmatoarele situatii:
  a) rezilierea, in cursul anului fiscal, a contractelor de inchiriere, pentru care chiria este exprimata in lei, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda. Pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 82 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile dispozitiile art. 83 alin. (1^1) din cuprinsul aceluiasi act normativ;
  b) incetarea activitatii in cursul anului fiscal sau suspendarea temporara a acesteia, potrivit legislatiei in materie, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole impuse in sistem real, din silvicultura si din piscicultura;
  c) corectia normelor de venit ca urmare a incetarii activitatii in cursul anului, a intreruperii temporare a acesteia, potrivit pct. 45 din titlul III din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dat in aplicarea art. 49 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia dobandirii/pierderii calitatii de salariat;
  d) depasirea numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal de catre persoanele care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;
  e) completarea obiectului de activitate, in cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activitati impuse pe baza normelor de venit de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza normelor de venit;
  f) completarea obiectului de activitate, in cursul anului fiscal, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activitati care nu sunt incluse in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

  2. Recalcularea platilor anticipate, pentru situatiile prevazute la pct. 1, se efectueaza la solicitarea contribuabilului, de catre compartimentul cu atributii privind gestionarea declaratiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent.

  3. Prin organ fiscal competent se intelege:
  a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
  b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fara domiciliu fiscal in Romania.

  II. Solicitarea recalcularii platilor anticipate cu titlu de impozit

  1. Solicitarea privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit se face de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 "Declaratia privind venitul estimat/norma de venit", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

  2. Formularul 220, in care se bifeaza casuta "Recalcularea platilor anticipate", va fi insotit de documente justificative din care rezulta situatia contribuabilului: documente din care sa rezulte rezilierea contractelor de inchiriere (acordul de reziliere a contractului incheiat intre parti, declaratia pe propria raspundere etc.), documente care atesta incetarea activitatii si/sau suspendarea temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, documente care atesta intreruperea temporara a activitatii sau alte documente care atesta situatia contribuabilului si care justifica solicitarea privind recalcularea platilor anticipate.

  3. In situatia in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, la termenele prevazute la pct. 5, asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligatia depunerii, la organul fiscal la care asocierea este inregistrata in evidenta fiscala, a formularului 223 "Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale", in care se bifeaza casuta "Recalcularea platilor anticipate".

  4. Formularul 220, insotit de documentele justificative, se depune in format hartie la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

  5. In vederea recalcularii platilor anticipate, formularul 220 se depune la termenele prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
  a) in termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de inchiriere sau de la data aparitiei uneia dintre situatiile pentru care se poate solicita corectia venitului net stabilit pe baza normelor de venit [cap. I pct. 1 lit. a) si c)];
  b) in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii sau suspendarii temporare a acesteia, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, impuse in sistem real, din silvicultura si/sau din piscicultura [cap. I pct. 1 lit. b)];
  c) in termen de 15 zile de la depasirea numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal, de catre contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic [cap. I pct. 1 lit. d)];
  d) in termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate cu activitati noi [cap. I pct. 1 lit. e) si f)].

  6. In situatia in care formularul 220 se depune dupa expirarea termenelor mentionate la pct. 5 lit. a)-c), organul fiscal procedeaza la recalcularea platilor anticipate de la data depunerii acestuia.

  7. Data depunerii formularului 220 este data inregistrarii acestuia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz. In cazul depunerii formularului 220 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, data depunerii este data inregistrarii acestuia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.

  III. Recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit

  1. Solicitarea privind recalcularea platilor anticipate cu tilu de impozit se solutioneaza de compartimentul cu atributii privind gestionarea declaratiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent, in termen de 15 zile de la data primirii formularului 220 "Declaratia privind venitul estimat/norma de venit".

  2. In situatia in care documentatia depusa nu este suficienta pentru recalcularea platilor anticipate, organul fiscal notifica contribuabilul in vederea prezentarii documentelor necesare. Notificarea se comunica contribuabilului sau imputernicitului acestuia, potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  3. Termenul de solutionare a cererii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data notificarii contribuabilului si data prezentarii documentelor suplimentare solicitate.

  4. Pe baza formularului 220 si a documentelor prezentate, organul fiscal intocmeste referatul privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

  5. Referatul cuprinde elementele avute in vedere la recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, cum ar fi: situatia care a generat recalcularea platilor anticipate sau corectarea normei de venit, documentele justificative depuse de contribuabil, baza impozabila pentru recalcularea platilor anticipate etc.

  6. Referatul se intocmeste intr-un singur exemplar, se avizeaza de seful compartimentului cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale ale persoanelor fizice si se aproba de catre conducatorul unitatii fiscale.

  7. In situatia in care pe baza documentelor depuse se justifica recalcularea platilor anticipate, organul fiscal emite "Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale" (formularul 260), in care se evidentiaza suma stabilita initial (decizie anterioara) si suma recalculata (decizie curenta).

  8. Stabilirea bazei impozabile pentru recalcularea platilor anticipate:
  a) In situatia prevazuta la cap. I pct. 1 lit. a), baza impozabila se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul privind cedarea folosintei bunurilor incheiat intre parti.
  b) In situatia prevazuta la cap. I pct. 1 lit. b), baza impozabila se stabileste pe baza venitului net estimat prin declaratia privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220).
  c) In situatia prevazuta la cap. I pct. 1 lit. c), baza impozabila se stabileste pe baza normei de venit de la locul desfasurarii activitatii.
  Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizari si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata.
  d) In situatia prevazuta la cap. I pct. 1 lit. d), baza impozabila se stabileste dupa cum urmeaza:
  - pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, organul fiscal va recalcula norma de venit si platile stabilite in contul impozitului anual datorat.
  Venitul net, determinat pe baza de norme anuale de venit, se reduce proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal;
  - pentru perioada ramasa din anul fiscal, organul fiscal stabileste platile anticipate pe baza venitului net estimat, declarat prin declaratia privind venitul estimat/norma de venit.
  e) In situatia prevazuta la cap. I pct. 1 lit. e), venitul net pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit se determina prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.
  f) In situatia prevazuta la cap. I pct. 1 lit. f), venitul net pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit se determina prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net estimat declarat de contribuabil.

  9. Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  10. In termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, compartimentul cu atributii privind gestionarea declaratiilor fiscale ale persoanelor fizice procedeaza la inregistrarea in evidenta fiscala a datei comunicarii, precum si la transferul debitelor catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori.

  11. Dupa comunicarea deciziei de impunere, compartimentul cu atributii privind gestionarea declaratiilor fiscale ale persoanelor fizice transmite compartimentului Registrul contribuabililor informatii privind persoanele fizice care si-au incetat/suspendat temporar activitatea (date de identificare, data incetarii activitatii, perioada de suspendare a activitatii).

  12. Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit se arhiveaza de organul fiscal competent, la dosarul contribuabilului, dupa caz, impreuna cu:
  a) declaratia privind venitul estimat/norma de venit;
  b) documentele justificative care au stat la baza recalcularii platilor anticipate;
  c) notificare privind prezentarea unor documente pentru recalcularea platilor anticipate;
  d) referatul privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit.

  13. Persoanele fizice a caror activitate a fost suspendata temporar depun la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la reinceperea activitatii, "Declaratia privind venitul estimat/norma de venit" (formularul 220), completata corespunzator, in vederea stabilirii platilor anticipate.


  ANEXA Nr. 2


  SIGLA**)

  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Unitatea fiscala*) ...........................
  Serviciul/Biroul/Compartimentul .................................
  Nr. ............/........................
  ______
  *) Se mentioneaza denumirea organului fiscal emitent.
  **) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
  ______

  REFERAT privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit


  A. Prezentarea situatiei contribuabilului
  1. Datele de identificare a contribuabilului
  Numele si prenumele .....................................................
  Codul numeric personal/Numarul de identificare fiscala ..................................
  Domiciliul ..............................................................

  2. Natura venitului pentru care se solicita recalcularea platilor anticipate
  - activitati independente
  - activitati agricole
  - piscicultura
  - silvicultura
  - cedarea folosintei bunurilor
  - cedarea folosintei bunurilor in scop turistic

  3. Situatia care a generat recalcularea platilor anticipate
  - suspendarea temporara a activitatii
  - incetarea activitatii
  - rezilierea contractului de inchiriere
  - recalcularea platilor anticipate conform pct. 45 din titlul III din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dat in aplicarea art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare***)
  ______
  ***) Se va mentiona cauza pentru care persoana solicita recalcularea platilor anticipate.
  ______

  - depasirea numarului de 5 camere de inchiriat
  - completarea obiectului de activitate cu activitati noi

  4. Documente prezentate
  - declaratie privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220) inregistrata sub nr. ............ din data ..........................
  - documente justificative:
  ..................................................................................................................

  5. Alte constatari:
  ..........................................................................................................

  B. Concluzii
  Avand in vedere urmatoarele:
  ....................................................................................................................
  se propune:
  - recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit
  - mentinerea deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale nr. ................. din data ............................... (formularul 260).

  C. Stabilirea bazei de impunere:
  Venitul net recalculat pentru stabilirea platilor anticipate .......................... lei
  ................................................................................................................

  Aprobat:
  Conducatorul unitatii fiscale,
  Numele si prenumele
  .......................................
  Data .......................

  Avizat:
  Seful compartimentului de specialitate,
  Numele si prenumele
  ........................................
  Data .........................

  Intocmit:
  Functia ..................................,
  Numele si prenumele
  ...........................................
  Data ......................
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  28 useri online

  Useri autentificati: