DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediuluiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 26 februarie 2014

MINISTERUL MEDIULU SI SCHIMBARILOR CLIMATICE

Luand in considerare Referatul de aprobare al Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 64 din 10 februarie 2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului,
avand in vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul mediului si schimbarilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Ghidul de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 2.533/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 13 noiembrie 2013, se abroga.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - GHID DE FINANTARE a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediuluiCAPITOLUL I - Dispozitii generale


Articolul 1 - Rolul ghidului de finantare
Ghidul de finantare constituie un suport informativ complex, avand rolul de a furniza solicitantului finantarii din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind derularea Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, denumit in continuare Program.

Articolul 2 - Scopul si indicatorii de performanta ai Programului
(1) Scopul Programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a proiectelor vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului.
(2) Indicatorii de performanta ai Programului sunt reprezentati de dimensiunea grupului-tinta vizat de activitatile intreprinse.

Articolul 3 - Sursa de finantare pentru derularea Programului
(1) Finantarea Programului se realizeaza de catre Administratia Fondului pentru Mediu.
(2) Programul poate fi derulat anual, in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu.

Articolul 4 - Definitii

In sensul prezentului ghid de finantare, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate - Administratia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - organizatiile neguvernamentale care au solicitat finantare din Fondul pentru mediu si al caror proiect a fost aprobat in vederea finantarii;
c) cerere de finantare - document completat si depus in cadrul sesiunii de depunere de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii din Fondul pentru mediu (anexa nr. 1);
d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresata in scris Autoritatii, in baza careia se face decontarea esalonata a lucrarilor prevazute in graficul de finantare;
e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de catre beneficiar cu achizitia de produse, servicii sau lucrari necesare implementarii proiectului si care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu conditia indeplinirii in mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a incadrarii lor in categoriile de cheltuieli eligibile;
f) contributie proprie - partea de cheltuieli eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu si cheltuielile neeligibile care vor fi sustinute de catre beneficiar (contributia proprie a beneficiarului consta doar in sustinere financiara);
g) criterii de eligibilitate - conditii care trebuie indeplinite cumulativ pentru obtinerea finantarii si care vizeaza solicitantul, proiectul propus si cheltuielile proiectului;
h) dosar de finantare - cererea de finantare, insotita de documentatia care trebuie depusa de catre solicitant in vederea analizarii, evaluarii, selectarii, avizarii si aprobarii finantarii de catre Autoritate;
i) dosar de decontare - cererea de tragere, insotita in mod obligatoriu de documentele justificative;
j) finantare nerambursabila - modalitate de sustinere financiara a proiectului, caracterizata prin decontarea de catre Autoritate a unei cote-parti din cheltuielile eligibile realizate de catre beneficiar cu achizitia produselor, serviciilor sau lucrarilor;
k) organizatii neguvernamentale - persoane juridice romane, asociatii sau fundatii, infiintate in baza Ordonantei Guvernuluinr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 5 - Organizarea sesiunii de finantare
(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, in limita sumei alocate in conditiile prevazute la art. 3.
(2) Organizarea sesiunii de finantare consta in stabilirea si aprobarea, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, a:
a) sesiunii de depunere a dosarelor de finantare;
b) sumei alocate sesiunii de finantare.
(3) Ordinul prevazut la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, precum si pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 10 zile inainte de data deschiderii sesiunii de finantare.
(4) Aprobarea componentei Comisiei de analiza si a Comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Articolul 6 - Etapele sesiunii de finantare
Etapele sesiunii de finantare sunt urmatoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si a Autoritatii a ghidului de finantare, a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare si a sumei alocate;
b) depunerea dosarelor de finantare;
c) analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului (anexa nr. 2);
d) analiza si selectarea proiectelor din punct de vedere economic si tehnic (anexa nr. 3);
e) analiza si aprobarea listei proiectelor respinse;
f) avizarea proiectelor selectate;
g) transmiterea scrisorilor de respingere a finantarii;
h) solutionarea contestatiilor depuse in urma scrisorilor de respingere;
i) aprobarea finantarii proiectelor avizate;
j) transmiterea scrisorilor de aprobare a finantarii;
k) negocierea, semnarea contractelor si implementarea proiectului.

Articolul 7 - Depunerea dosarului de finantare
(1) Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
(2) Un solicitant poate depune in cadrul sesiunii de finantare un singur proiect.
(3) Dosarul de finantare continand toate documentele obligatorii, mentionate in prezentul ghid de finantare, va fi depus la registratura Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice intr-un singur exemplar, in plic sigilat, iar solicitantul va inscrie pe plic urmatoarele informatii:
a) denumirea completa si adresa sa completa;
b) titlul programului: "Programul vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului";
c) titlul proiectului;
d) sesiunea de depunere, aprobata conform dispozitiilor art. 5.
(4) Dosarul de finantare poate fi transmis prin orice modalitate care asigura confirmarea, cu conditia ca data primirii si a inregistrarii la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice sa nu depaseasca data-limita a sesiunii de depunere.
(5) Cererea de finantare se completeaza prin tehnoredactare computerizata. Nu se accepta cereri de finantare cu stersaturi sau cu completari facute manual.
(6) Dosarul de finantare va avea ordinea prezentata in art. 21 alin. (2). Documentele depuse de solicitanti trebuie sa fie legate, numerotate si opisate.
(7) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea dosarului de finantare.

Articolul 8 - Analiza si selectarea
(1) Dupa inchiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiza procedeaza la:
a) verificarea informatiilor inscrise pe plicurile continand dosarul de finantare;
b) deschiderea plicurilor continand dosarul de finantare al solicitantului;
c) verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului/proiectului;
d) analiza si selectarea proiectelor pe baza documentelor care insotesc cererea de finantare;
e) inaintarea catre Comitetul director al Autoritatii a centralizatorului cuprinzand proiectele selectate, precum si a centralizatorului cuprinzand proiectele neselectate la finantare.
(2) Comisia de analiza poate solicita documente sau informatii suplimentare, in vederea clarificarii dosarului de finantare, daca pe parcursul analizei si selectiei se constata necesitatea furnizarii lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, in maximum 10 zile lucratoare de la data solicitarii, documentele si informatiile solicitate; in caz contrar, proiectul este respins.
(3) Este selectat proiectul care obtine un punctaj de minimum 71 de puncte, inclusiv.
(4) Proiectele selectate vor fi dispuse intr-un centralizator, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, cu indicarea valorii totale a acestora.
(5) Proiectele neselectate vor fi dispuse intr-un centralizator, cu indicarea motivului neselectarii.

Articolul 9 - Avizarea proiectelor
(1) Comitetul director al Autoritatii avizeaza proiectele selectate si le propune spre aprobare Comitetului de avizare, in limita bugetului alocat. In cazul obtinerii aceluiasi punctaj, criteriul de departajare il constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.
(2) Comitetul director al Autoritatii poate solicita Comisiei de analiza orice document relevant, in vederea avizarii proiectelor.

Articolul 10 - Aprobarea finantarii proiectelor
(1) Comitetul de avizare adopta hotararea privind aprobarea/respingerea finantarii proiectelor.
(2) Comitetul de avizare poate solicita atat Comisiei de analiza, cat si Comisiei de solutionare a contestatiilor si/sau Comitetului director al Autoritatii orice document relevant, in vederea fundamentarii si adoptarii hotararii.

Articolul 11 - Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare
(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare se face prin transmiterea catre solicitant a unei scrisori de aprobare/respingere a finantarii.
(2) Scrisoarea de aprobare a finantarii se transmite solicitantului prin posta/fax cu confirmare de primire si cuprinde:
a) proiectul si suma aferenta aprobata in vederea finantarii;
b) documentele care trebuie prezentate de catre solicitant in vederea perfectarii contractului pentru finantare nerambursabila cu Autoritatea;
c) defalcarea sumei aprobate pe categorii de cheltuieli si cantitati, informatii ce vor fi utilizate la intocmirea anexelor la contractul de finantare.
(3) Scrisoarea de respingere a finantarii, care cuprinde motivul neselectarii, se transmite solicitantului prin posta/fax cu confirmare de primire.
(4) Data confirmarii de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finantarii se considera ca fiind data receptionarii acesteia de catre solicitant.

Articolul 12 - Contestatiile
(1) Solicitantii nemultumiti de decizia Comitetului director al Autoritatii/Comitetului de avizare pot depune contestatie la sediul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, in termen de 5 zile de la data comunicarii scrisorii de respingere.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor analizeaza motivele respingerii si inainteaza Comitetului director al Autoritatii/Comitetului de avizare propunerea de admitere/respingere a contestatiei.
(3) In vederea solutionarii contestatiei, Comisia de solutionare a contestatiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei de analiza/Comitetului director al Autoritatii/Comitetului de avizare, in masura in care acesta este relevant in raport cu obiectul contestatiei.
(4) Comisia de solutionare a contestatiilor solutioneaza contestatia in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia la registratura Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

Articolul 13 - Perfectarea si acordarea finantarii
(1) Solicitantul, prin reprezentantul sau legal sau imputernicitul acestuia, se prezinta la sediul Autoritatii, in vederea semnarii contractului pentru finantare nerambursabila, cu documentele solicitate in cuprinsul scrisorii de aprobare a finantarii, avand asupra sa stampila persoanei juridice si urmatoarele documente:
a) actul de identitate al reprezentantului legal/imputernicitului solicitantului, in original si copie;
b) imputernicire notariala, in situatia in care semnarea contractului pentru finantare nerambursabila se face de catre o alta persoana decat reprezentantul legal;
c) documentul doveditor al deschiderii unui cont la orice unitate bancara.
(2) Se considera renuntare la finantarea aprobata neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finantare nerambursabila in termen de maximum 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare a finantarii.
(3) Modelul de contract pentru finantare nerambursabila, prevazut in anexa nr. 7, cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fara a fi interzise adaugarea de catre Autoritate a unor noi clauze de natura legala si/sau renuntarea justificata la unele dintre acestea, precum si modificarea lor, daca aceste actiuni sunt esentiale pentru indeplinirea contractului si atingerea scopului si obiectivelor Programului.
(4) Solicitantul, impreuna cu Autoritatea, stabileste planificarea temporala a implementarii proiectului aprobat si acordarea finantarii, prin intocmirea listelor cuprinzand capitolele si subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevazute in anexa nr. 1 la contractul pentru finantare nerambursabila, precum si a graficului de finantare nerambursabila a proiectului, prevazut in anexa nr. 2 la contractul pentru finantare nerambursabila.
(5) Contractul pentru finantare nerambursabila se intocmeste in doua exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.
(6) Contractul pentru finantare nerambursabila intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si are o valabilitate cu 6 luni mai mare decat durata de realizare a proiectului, dar nu mai mare de 24 de luni de la data incheierii acestuia.
(7) Durata de realizare a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrarii in vigoare a contractului.
(8) Finantarea se utilizeaza numai dupa data intrarii in vigoare a contractului pentru finantare nerambursabila si numai in termenul de valabilitate al acestuia.

Articolul 14 - Contractul pentru finantare nerambursabila
(1) Orice modificare si/sau completare a contractului pentru finantare nerambursabila si a anexelor acestuia se vor/va face cu acordul partilor, prin act aditional la contractul pentru finantare nerambursabila, cu exceptia modificarilor privind data depunerii cererii de tragere, daca prin acestea nu se modifica si durata de realizare a proiectului. In cazul in care solicitarea de modificare prin act aditional apartine beneficiarului, aceasta va fi prezentata Autoritatii cu minimum 10 zile lucratoare inainte de data la care se doreste a se opera modificarea.
(2) Pentru neregularitatile constatate pe parcursul derularii contractului pentru finantare nerambursabila, Autoritatea va transmite beneficiarului Notificarea privind deficiente constatate in derularea contractului pentru finantare nerambursabila.
(3) In conditiile neexecutarii de catre beneficiar a obligatiilor prevazute in contractul pentru finantare nerambursabila, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind instiintat asupra rezilierii contractului prin Notificarea de reziliere a contractului pentru finantare nerambursabila.
(4) Rezilierea contractului pentru finantare nerambursabila din culpa beneficiarului are drept consecinta restituirea, in termenul precizat in notificare, de catre beneficiar a finantarii primite, sub forma de plata de daune-interese in cuantum egal cu suma trasa din finantarea nerambursabila acordata, la care se adauga dobanda legala pentru suma acordata, la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata de la data platii. In cazul nerestituirii finantarii, Autoritatea procedeaza la executarea contractului pentru finantare nerambursabila, in conditiile legii.
(5) In cazul in care incetarea contractului intervine inainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

Articolul 15 - Decontarea cheltuielilor eligibile
(1) Sustinerea de catre Autoritate a finantarii proiectului se face prin decontarea, in baza documentelor justificative, a sumelor reprezentand cheltuielile eligibile stabilite prin contractul pentru finantare nerambursabila si efectuate ulterior incheierii contractului.
(2) Autoritatea nu acorda plati in avans, beneficiarul sustinand realizarea proiectului, pana la momentul decontarii, din surse financiare proprii.
(3) Autoritatea nu efectueaza plati pentru facturile reprezentand avansuri in baza contractelor incheiate intre beneficiarii finantarii si furnizorii de produse/servicii/lucrari aferente proiectului.
(4) Decontarea se realizeaza prin virament in contul beneficiarului, pe masura realizarii proiectului, in conformitate cu graficul de finantare nerambursabila a proiectului, prevazut in anexa nr. 2 la contractul pentru finantare nerambursabila.
(5) Decontarea se face pe baza dosarului de decontare depus la Autoritate, potrivit anexelor la contractul pentru finantare nerambursabila.
(6) Conditii generale referitoare la dosarul de decontare:
a) dosarul va avea opis, iar documentele cuprinse trebuie sa fie lizibile, numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar;
b) pentru documentul redactat intr-o limba straina, se va anexa traducerea in limba romana facuta de un traducator autorizat;
c) beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cheltuielilor eligibile solicitate in cererea de tragere pentru decontare se incadreaza in valoarea programata in graficul de finantare nerambursabila al contractului. Valoarea solicitata spre decontare trebuie sa fie aferenta capitolelor de cheltuieli eligibile programate in cadrul tragerii (anexele nr. 1 si 2 la contractul pentru finantare nerambursabila). Cheltuielile care depasesc valoarea din graficul de finantare nerambursabila al contractului sunt considerate cheltuieli neeligibile si sunt suportate in integralitate de catre beneficiar.
(7) Conditii generale referitoare la factura:
a) sa fie corect completata si sa existe semnatura de primire a beneficiarului finantarii;
b) datele inscrise pe factura sa fie ulterioare datei incheierii contractului pentru finantare nerambursabila cu Autoritatea;
c) data inscrisa pe factura sa fie ulterioara datei semnarii contractului de achizitii;
d) sa fie datata anterior documentului/documentelor de plata cu care se achita;
e) pe factura fiscala se vor mentiona numarul si data contractului de furnizare produse/servicii in baza caruia se va emite, dupa caz.
(8) Conditii generale privitoare la documentul de plata, corespunzator cererii de tragere anterioare:
a) sa aiba semnatura si stampila beneficiarului finantarii;
b) sa mentioneze clar numarul facturii sau contractul pe care le achita, iar contul si banca beneficiarului platii sa corespunda cu datele din contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de produse/servicii/lucrari privind contul bancar al acestuia.
(9) Conditii generale privitoare la extrasul de cont:
a) sa fie datat si stampilat de banca la care are cont deschis beneficiarul finantarii;
b) sa existe corespondenta datelor din documentele de plata si contractul de achizitii pentru produse/servicii/lucrari privind banca si numarul contului;
c) sa fie mentionate in cuprinsul sau contractele si facturile care se achita cu documentele de plata;
d) sa ateste, din punct de vedere valoric si al datei, efectuarea platilor din documentele de plata corespondente.
(10) Decontarea se face in maximum 30 de zile de la depunerea cererii de tragere, sub rezerva indeplinirii de catre beneficiar a obligatiilor ce ii revin conform contractului, la data respectiva.
(11) La data depunerii fiecarei cereri de tragere, cu exceptia primei cereri de tragere, beneficiarul finantarii este obligat sa depuna la sediul Autoritatii dovada achitarii integrale, inclusiv contributia proprie, a facturilor pentru produse/servicii/lucrari aferente tragerii anterioare.
(12) La finalul implementarii proiectului, beneficiarul finantarii va intocmi si va transmite Autoritatii, in termenul stabilit in contractul pentru finantare nerambursabila, in original, un raport de finalizare, care va fi verificat de responsabilul de proiect al Autoritatii si va fi supus aprobarii presedintelui acesteia. Odata cu transmiterea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat sa faca dovada platii integrale a produselor/serviciilor achizitionate, prin ordin de plata si extras de cont.

Articolul 16 - Publicarea informatiilor relevante privind Programul
(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu Programul se publica pe site-ul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, www.mmediu.ro, si pe site-ul Autoritatii, www.afm.ro, la sectiunea "Informatii privind Programul vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului".
(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma de comunicate de presa din partea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si/sau a Autoritatii.


CAPITOLUL II - Eligibilitatea solicitantilor, a proiectelor si a cheltuielilor


Articolul 17 - Categorii de solicitanti eligibili
Sunt solicitanti eligibili organizatiile neguvernamentale, conform definitiei de la art. 4 lit. k).

Articolul 18 - Cuantumul finantarii
(1) Finantarea se acorda in cuantum de maximum 90% din valoarea totala eligibila a proiectului si fara a se depasi suma maxima care poate fi acordata unui beneficiar in cadrul sesiunii de finantare.
(2) Suma maxima care poate fi acordata este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

Articolul 19 - Criterii de eligibilitate a solicitantilor
Solicitantul organizatie neguvernamentala trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii specifice:
a) sa fie persoana juridica romana;
b) actul constitutiv al organizatiei sa cuprinda prevederi referitoare la protectia mediului;
c) sa actioneze in nume propriu;
d) sa nu fie radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si sa nu se afle in procedura de dizolvare sau lichidare;
e) sa dispuna de surse financiare proprii, in proportia solicitata de Autoritate, in vederea sustinerii contributiei proprii;
f) sa nu inregistreze datorii la bugetul de stat si bugetul local.

Articolul 20 - Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
a) achizitionarea de consumabile;
b) realizarea, editarea si difuzarea de materiale tiparite cu continut educativ privind protectia mediului;
c) realizarea de materiale inscriptionate, de exemplu pixuri, sepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace si alte asemenea;
d) realizarea si difuzarea de materiale audiovizuale privind protectia mediului;
e) manopera aferenta activitatilor necesare realizarii campaniilor de comunicare: servicii de creatie, design materiale promotionale, materiale utilizate in cadrul conferintelor, servicii de instruire. Valoarea acesteia nu va depasi 20% din valoarea totala a proiectului. Plata salariilor membrilor echipei de realizare a proiectului nu constituie cheltuiala eligibila pentru finantarea din Fondul pentru mediu;
f) achizitionarea de aparatura profesionala necesara realizarii proiectului;
g) realizarea si montarea de panouri cu continut educativ privind protectia mediului;
h) achizitionarea de materiale necesare desfasurarii activitatilor de igienizare si ecologizare a spatiilor verzi in scop educativ: manusi de unica folosinta, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de protectie, de exemplu sort, salopeta, unelte agricole necesare activitatii de igienizare si ecologizare;
i) achizitionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor, de exemplu corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne si altele asemenea;
j) transportul participantilor la excursiile si taberele organizate cu scopul educatiei si constientizarii privind protectia mediului;
k) cazarea si masa participantilor la excursiile si taberele organizate cu scopul educatiei si constientizarii privind protectia mediului, in limita a 200 lei/zi/participant;
l) taxa de campare;
m) instruirea participantilor, de exemplu servicii de instruire, transport, cazare si diurna pentru instructori, consumabile, inchiriere sali, achizitionare de aparatura IT: video/retroproiector, laptop si altele asemenea;
n) realizarea paginii web;
o) TVA aferenta proiectului in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperata prin orice alte mijloace;
p) achizitia si plantarea de puieti in scop educativ, maximum 50 de puieti.
(2) Se finanteaza numai cheltuielile eligibile ale proiectului, justificate prin documente.
(3) Bugetul proiectului este atat o estimare, cat si un plafon maxim al cheltuielilor.

Articolul 21 - Selectia solicitantului
(1) Selectia solicitantului se face in baza dosarului de finantare.
(2) Documentele necesare pentru solicitarea finantarii de catre organizatii neguvernamentale, care insotesc cererea de finantare, sunt urmatoarele:
a) actele de infiintare a solicitantului, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copii certificate "conform cu originalul", pe fiecare pagina, de catre reprezentantul legal;
b) certificat de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul" de catre reprezentantul legal;
c) hotararea/decizia organului de decizie a organizatiei neguvernamentale, semnata si stampilata, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la contractarea finantarii, asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului, precum si responsabilul de proiect;
d) certificat de grefa eliberat la cerere, de catre instanta competenta, care atesta ca acesta nu a fost radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se afla in procedura de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, in original sau copie legalizata;
e) certificat de atestare fiscala, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie legalizata;
f) certificat fiscal emis de administratiile locale, valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie legalizata;
g) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie legalizata;
h) formularul de raportare contabila la incheierea ultimului exercitiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, si ultima balanta de verificare lunara, aferenta anului in curs; pentru solicitantii cu activitate de pana la un an se solicita ultima balanta de verificare a anului in curs transpusa in formular de bilant contabil, in copie certificata "conform cu originalul" de catre reprezentantul legal;
i) prezentarea activitatii desfasurate in cadrul proiectului, care sa includa bugetul aferent proiectului, conform anexei nr. 4;
j) prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 5;
k) declaratie privind activitatea economica a solicitantului, conform anexei nr. 6;
l) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa daca solicitantul va recupera sau nu TVA din activitatile aferente proiectului, numai in cazul in care TVA a fost solicitata.

Articolul 22 - Selectia proiectului
(1) Selectia proiectelor se realizeaza in baza punctajului obtinut, in ordinea descrescatoare a acestuia, in limita fondurilor alocate sesiunii de finantare.
(2) Criteriile pe baza carora se realizeaza selectia proiectului au in vedere:
a) relevanta proiectului, prin raportare la obiectivul/ obiectivele proiectului;
b) relevanta proiectului, prin raportare la grupurile-tinta carora li se adreseaza: grupul-tinta trebuie exact definit pentru a se corela necesitatea realizarii obiectivelor propuse cu cheltuielile;
c) descrierea detaliata a activitatilor necesare realizarii proiectului, inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizarii fiecarei activitati, justificarea fiecarei cheltuieli in cadrul proiectului si estimarea costurilor pentru fiecare cheltuiala, prezentarea succinta a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor si detalierea continutului prezentarilor abordate in cadrul conferintelor, detalierea cantitativa si altele asemenea: fiecare cheltuiala cuantificata se va justifica din punctul de vedere al necesitatii achizitionarii; achizitionarea de aparatura profesionala se va justifica din punctul de vedere al performantelor, corelat cu activitatile proiectului; tipariturile solicitate pentru finantare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului, ca, de exemplu, dimensiuni, cromatica si altele asemenea, si al temei abordate; activitatile proiectului trebuie detaliate, astfel incat evaluatorul sa aiba posibilitatea de a face corelatii intre acestea si necesitatea achizitionarii bunurilor propuse pentru finantare;
d) claritate si realism in elaborarea proiectului, respectarea legislatiei in vigoare;
e) dimensiunea impactului prevazut la nivelul grupurilor-tinta;
f) obiectivele prezentate sunt specifice protectiei mediului, realizabile in perioada declarata;
g) obiectivele proiectului se regasesc in reglementarile existente, inclusiv in directivele europene, privind protectia mediului;
h) structura si numarul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finantare;
i) modificari in structura si numarul personalului in momentul implementarii proiectului;
j) calendarul activitatilor si structura cheltuielilor;
k) plata salariilor instructorilor va fi salariul mediu pe economie/ora, ultimul publicat de Institutul National de Statistica la data depunerii dosarului de finantare;
l) bugetul proiectului intocmit pe transe de finantare;
m) riscuri ce pot surveni in implementarea proiectului;
n) aspecte legate de amplasarea geografica, acoperirea teritoriala a proiectului si efectele implementarii acestuia asupra grupurilor-tinta;
o) beneficii asupra mediului prin realizarea proiectului/analiza SWOT;
p) rezultatele proiectului contribuie la intelegerea importantei protectiei factorilor de mediu;
q) aspecte privind finantarea: venituri si cheltuieli asociate proiectului si sursele de finantare, nivelul si tipul contributiei proprii - financiara;
r) situatia institutionala si juridica: experienta in administrarea altor programe/proiecte similare, capacitatea de implementare si realizare a proiectului la nivelul propus, responsabilitati clare de elaborare si implementare a proiectului, detinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor/aprobarilor necesare, experienta de colaborare si parteneriat cu autoritati publice centrale/locale, cu organizatii guvernamentale/neguvernamentale din tara sau din strainatate, dupa caz;
s) experienta echipei de realizare a proiectului in proiecte similare;
s) dimensiunea grupului-tinta;
t) alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus.
(3) Punctajul pentru fiecare aspect tehnic in parte se va acorda in functie de indeplinirea/neindeplinirea, totala/partiala a criteriilor stabilite.

Articolul 23 - Anexe
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ghid de finantare.


Anexele 1 - 7


CLICK pentru Anexe
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului republicata 2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Ordin 2230/2013 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1239/2013
Dreptul pietei de capital
Dutescu Cristian,Dutescu Cristian

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
27 useri online

Useri autentificati: