DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG nr. 4/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 31/01/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - In sensul prezentei legi:
a) prin artisti interpreti sau executanti se intelege actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, dirijeaza, exprima ori executa in orice modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete;
b) prin activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist se intelege activitatea artistilor interpreti sau executanti, realizata in conditiile prevazute la art. 1 in regim de colaborare cu institutii publice de stat, cu persoane juridice de drept public sau cu persoane juridice de drept privat de profil."
2. La articolul 5, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Perioada prevazuta la alin. (1) lit. b) se constituie din:
a) insumarea anilor calendaristici in care s-a realizat o activitate artistic-interpretativa de cel putin 92 de zile lucratoare, prin echivalarea activitatilor stabilite conform prevederilor art. 10;
b) insumarea perioadelor reprezentand vechime in specialitate, realizata prin desfasurarea de activitate artisticinterpretativa, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficienta pentru obtinerea unei pensii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
...............................................................................................................................
(5) In cazul vechimii in specialitate, realizata conform alin. (2) lit. b), fractiunile mai mari de 6 luni se intregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau in calcul."
3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti si stabilirea perioadei de activitate artisticinterpretativa se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat, pe baza documentelor oficiale eliberate de catre Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum si de catre orice alta persoana juridica de drept public sau privat prevazuta la art. 3 lit. b), la care artistii interpreti sau executanti liber-profesionisti au prestat activitati artistic-interpretative in regim de colaborare.
(2) Persoanele juridice prevazute la alin. (1) au obligatia de a pune la dispozitie solicitantilor documentele care pot dovedi desfasurarea activitatii artistic-interpretative, in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
(3) In lipsa sau in completarea documentelor oficiale, dovada activitatii artistic-interpretative sau a atestarii se poate face cu orice mijloc de proba prevazut de lege, afise, programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declaratii notariale."
4. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se abroga.
5. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Hotararea prevazuta la alin. (1) se emite si se comunica solicitantului in termen de 60 de zile de la data solicitarii."
6. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) In cazuri intemeiate, Comisia poate stabili prelungirea termenului prevazut la alin. (2), pentru completarea de catre solicitant a dosarului propriu, fara a se depasi insa 30 de zile de la depunerea ultimelor documente de catre solicitant."
7. La articolul 8, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Solicitantii pot contesta hotararea prevazuta la alin. (1), in termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Contestatiile se solutioneaza in termen de 15 zile de la data inregistrarii lor.
(4) Hotararea finala a Comisiei se comunica casei teritoriale de pensii competente, in termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare sau, dupa caz, de la solutionarea contestatiilor."
8. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) La primirea hotararii Comisiei, casa teritoriala de pensii are urmatoarele obligatii:
a) sa inregistreze hotararea;
b) sa verifice perioadele de vechime care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei in sistemul public de pensii, in vederea identificarii eventualelor suprapuneri;
c) sa emita, in termen de 45 de zile de la primirea hotararii, decizia administrativa in baza careia se efectueaza plata indemnizatiei."
9. La articolul 8, alineatul (5) se abroga.
10. La articolul 10 alineatul (1), literele b), d) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) o participare la realizarea unui spectacol sau a unei reprezentari artistice organizate de o persoana juridica de drept public sau privat - 10 zile lucratoare, la care se adauga cate o zi pentru fiecare reprezentatie;
...............................................................................................................................
d) o participare la realizarea unei inregistrari de teatru radiofonic, de poezii sau povestiri pentru radio, televiziune sau casa de discuri - 30 de zile lucratoare;
...............................................................................................................................
i) un turneu artistic in tara sau in strainatate - un numar de zile lucratoare egal cu dublul numarului de zile calendaristice din perioada in care s-a desfasurat turneul, la care se adauga ziua plecarii si cea a revenirii din turneu."
11. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Cuantumul indemnizatiei lunare, in suma fixa, acordata pentru activitatea artistic-interpretativa este:
a) 315 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevazuti la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor;
b) 236 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevazuti la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor;
c) 184 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevazuti la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor."
12. La articolul 11, alineatul (2) se abroga.
13. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
"Art. 111. - (1) In functie de documentele oficiale si/sau de dovezile depuse de solicitant, Comisia va stabili nivelul indemnizatiei pentru activitatea artistic-interpretativa, dupa cum urmeaza:
a) persoanele care au studii superioare ori medii de specialitate, care fac dovada ca au prestat activitate artistic-interpretativa, in conditiile prezentei legi, vor beneficia de indemnizatia corespunzatoare atestatului de categoria I;
b) artistii interpreti sau executanti care fac dovada ca au prestat activitati artistic-interpretative in conditiile prezentei legi, dar care nu mai detin atestatele vor beneficia de indemnizatia corespunzatoare atestatului de categoria a II-a;
c) artistii interpreti sau executanti care fac dovada ca au prestat activitati artistic-interpretative in conditiile prezentei legi, fara a fi obtinut atestate, vor beneficia de indemnizatia corespunzatoare atestatului de categoria a III-a;
d) artistii de circ, fara atestate, angajati ai Circului de Stat, care fac dovada ca au prestat activitate artistic-interpretativa, in conditiile prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie corespunzatoare atestatului de categoria I.
(2) In functie de notorietatea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b) si c), a celor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. b) si c), precum si de activitatea artistic-interpretativa a acestora, Comisia poate hotari, cu unanimitate de voturi, acordarea indemnizatiei corespunzatoare atestatului de categoria I."
14. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pentru acordarea indemnizatiei prevazute la art. 11 se iau in considerare toate veniturile realizate din activitati profesionale, inclusiv pensiile, pe care le realizeaza beneficiarul acestui drept, cu exceptia indemnizatiei de merit prevazute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare."
15. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Indemnizatia pentru activitatea artistic-interpretativa se plateste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis hotararea prevazuta la art. 8 alin. (4)."
16. La articolul 18, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Incalcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea solicitantului."

Art. II
(1) Componenta Comisiei pentru atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liberprofesionist a artistilor interpreti sau executanti, prevazuta la art. 7 din Legea nr. 109/2005, denumita in continuare Comisia, este urmatoarea: 2 reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, 2 reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor si un reprezentant desemnat din randul uniunilor de artisti interpreti sau executanti legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, se modifica, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului culturii si cultelor, componenta comisiei prevazute la alin. (1).
(3) Comisia va functiona pe langa Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului culturii si cultelor.

Art. III
Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. IV
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Poate fi de interes si:
Legea 53/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 53/2015
Legea 91/2010 privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 91/2010
Decizie nr. 97/2009 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, alt
Lege nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata 2009
HG nr. 376/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1089/2006 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din Bucuresti. Hotarare nr. 376/2009
HG nr. 1089/2006, hotarare privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din Bucuresti, consolidata 2009
HG nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, legea nr. 353/2007
Ordonanta privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, ordonanta nr. 21/2007
Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
Protectia dreptului de autor in dreptul penal
Lucian-Traian Poenaru

Pret: 59.9 lei
51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: