DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 30 ianuarie 2015

Avand in vedere art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT), cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 769 din 13 noiembrie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 52/2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta creeaza cadrul legal national care asigura aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.302/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT) in ceea ce priveste clarificarea, simplificarea si imbunatatirea constituirii si functionarii unor astfel de grupari, denumit in continuare Regulament, in scopul de a facilita promovarea cooperarii transfrontaliere, transnationale si/sau interregionale, denumita in continuare cooperare teritoriala, avand ca obiectiv consolidarea coeziunii economice, sociale si teritoriale."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) GECT reprezinta, in sensul prezentei ordonante de urgenta, persoana juridica romana de drept privat, constituita pe teritoriul Romaniei, fara scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, prin care este facilitata si promovata in special cooperarea teritoriala, transnationala si interregionala intre membrii sai, in scopul consolidarii coeziunii economice, sociale si teritoriale a Uniunii Europene.

(2) GECT se constituie prin asocierea, dupa caz, a urmatoarelor entitati romanesti:
a) autoritati publice centrale;
b) unitatile administrativ-teritoriale;
c) intreprinderi publice in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau organisme de drept public in sensul art. 1 paragraful 9 alin. (2) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii;
d) operatorii de servicii de utilitati publice astfel cum sunt definiti de Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare.

(3) Entitatile romanesti prevazute la alin. (2) au dreptul ca, in limitele competentelor lor legale, sa coopereze si sa se asocieze cu entitati similare din alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului si prezentei ordonante.
(4) In conformitate cu prevederile Regulamentului autoritatile sau organismele nationale, regionale sau locale ori intreprinderile publice echivalente celor prevazute la alin. (2) lit. c) apartinand unor state invecinate care nu sunt membre ale Uniunii Europene se pot asocia cu entitati romanesti similare in cadrul unei GECT cu sediul in Romania, daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:
a) statul tert invecinat a aprobat participarea la GECT in conformitate cu procedurile si conditiile echivalente celor prevazute in Regulament;
b) intre Romania si statul tert este incheiat un acord privind cooperarea in domeniul economic, financiar, tehnic sau pentru dezvoltare ori daca statul tert respectiv are incheiat un astfel de acord cu un alt stat membru al Uniunii Europene reprezentat in GECT."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Se desemneaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ca autoritate de notificare in sensul prezentei ordonante de urgenta.
(2) Atributiile autoritatii de notificare sunt:
a) sa verifice eligibilitatea entitatilor care depun documentatia in vederea constituirii sau participarii la o GECT;
b) sa primeasca si sa analizeze proiectele de conventie si statut ale GECT, intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului, denumite in continuare documente constitutive;
c) sa analizeze conformitatea clauzelor statutului cu prevederile conventiei;
d) sa aprobe sau sa respinga participarea membrului potential, precum si conventia GECT, care se constituie cu sediul in Romania;
e) sa ia masuri si sa se incredinteze inclusiv prin consultare cu celelalte state implicate in GECT ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de Regulament si de prezenta ordonanta de urgenta privind participarea entitatilor din statele terte la GECT;
f) sa primeasca notificarile transmise de GECT deja constituite la care participa si o entitate romaneasca si sa aprobe, dupa caz, orice modificare adusa conventiei sau statutului gruparii in conformitate cu prevederile Regulamentului;
g) sa pastreze, la sediul sau, evidenta GECT prevazuta la lit. b), precum si a participarilor prevazute la lit. d) prin Registrul gruparilor europene de cooperare teritoriala, denumit in continuare Registrul GECT;
h) sa informeze Comitetul Regiunilor cu privire la inregistrarea GECT sau publicarea conventiei si statutului;
i) sa emita decizie de interzicere a functionarii unei GECT cu sediul in Romania sau retragerea membrului roman dintr-o GECT, daca activitatea acesteia contravine ordinii, securitatii, sanatatii sau moralitatii publice ori este contrara interesului public;
j) sa ceara instantei judecatoresti dizolvarea unei GECT, in cazul in care constata ca aceasta nu mai indeplineste cerintele prevazute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevazute la art. 7 din Regulament;
k) sa informeze autoritatile competente din statele membre in conformitate cu legislatia carora au fost constituiti membrii GECT, in urma solicitarilor scrise ale acestora, asupra activitatilor GECT desfasurate pe teritoriul Romaniei;
l) sa informeze autoritatile competente din statele membre in conformitate cu legislatia carora au fost constituiti membrii GECT cu privire la inregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul in Romania;
m) sa informeze autoritatile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultati constatate in timpul controlului si auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament si art. 5 din prezenta ordonanta de urgenta;
n) sa solicite si sa primeasca de la membrii GECT si de la institutiile implicate in functionarea GECT orice date, informatii sau documente in legatura cu activitatea GECT;
o) sa emita certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvarii;
p) orice alte atributii prevazute de lege."

4. La articolul 4, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Cuantumul tarifelor percepute se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de notificare."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul Romaniei sunt necesare urmatoarele documente:
a) cerere a solicitantului privind aprobarea conventiei si a participarii la constituirea GECT cu sediul in Romania;
b) documentele constitutive ale GECT, respectiv statutul si conventia, semnate de toti membrii acesteia, care cuprind toate elementele prevazute de Regulament;
c) actul emis de organele competente potrivit legii, ale entitatilor enumerate la art. 2 alin. (2), privind participarea la GECT;
d) aprobarile emise de autoritatile competente din statele reprezentate in GECT, privind conventia si participarea la GECT pentru toti membrii.
(2) Toate documentele enumerate la alin. (1) se transmit autoritatii de notificare, in original, in limba romana sau in traducere legalizata in limba romana, dupa caz.
(3) Competentele pe care entitatile prevazute la art. 2 alin. (2) le exercita in calitate de autoritate publica nu pot constitui obiectul unei conventii sub sanctiunea inadmisibilitatii cererii de constituire a GECT.
(4) Autoritatea de notificare din Romania poate solicita membrilor potentiali ai unei GECT cu raspundere limitata constituirea de catre acestia a unei garantii in sensul art. 12 alin. (2a) din Regulament, care sa acopere riscurile specifice activitatii asumate de GECT prin documentele constitutive."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Pentru a participa la o GECT care se constituie cu sediul in Romania, solicitantii romani enumerati la art. 2 alin. (2), precum si membrii straini au obligatia de a obtine de la autoritatile de notificare competente aprobarea conventiei si a participarii lor la GECT.
(2) Inainte de a aproba conventia GECT si participarea solicitantului roman la aceasta, autoritatea de notificare din Romania primeste si analizeaza documentatia enumerata la art. 6 in scopul verificarii conformitatii acestora cu prevederile Regulamentului si ale legislatiei nationale in vigoare. Autoritatea de notificare din Romania are obligatia de a lua decizia privind aprobarea sau refuzul acesteia, dupa caz, in termen de 6 luni de la data primirii documentatiei prevazute la art. 6.
(3) In scopul aprobarii conventiei si a participarii membrilor romani, autoritatea de notificare solicita avizele consultative autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de competentele acestora in domeniul de activitate al GECT. Avizele conslutative se elibereaza in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii din partea autoritatii de notificare. Daca in termenul mentionat autoritatea administratiei publice centrale sesizata nu transmite avizul sau, se considera ca nu exista observatii care privesc documentatia de constituire a GECT.
(4) Autoritatea de notificare comunica in scris solicitantului, in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea cererii prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), observatiile privind documentatia depusa, precum si copiile avizelor consultative emise de autoritatile prevazute la alin. (3).
(5) Dupa primirea documentelor prevazute la alin. (4), solicitantii au obligatia analizarii si preluarii observatiilor transmise de autoritatea de notificare in documentele constitutive.
(6) Termenul de 6 luni prevazut la alin. (2) este intrerupt pana la primirea de catre autoritatea de notificare a raspunsului membrului solicitant la observatiile transmise. Termenul nu este intrerupt daca membrul potential a transmis autoritatii de notificare raspunsul sau la observatiile formulate in termen de 10 zile lucratoare de la momentul inceperii perioadei de intrerupere.
(7) In cazul in care la constituirea GECT cu sediul in Romania participa si membri potentiali din state terte, autoritatea de notificare solicita autoritatii publice centrale cu competente in domeniul realizarii politicii externe comunicarea cu celeritate de date si informatii privind indeplinirea conditiilor referitoare la aderarea membrilor din tari terte, prevazute in Regulament.
(8) Decizia autoritatii de notificare privind aprobarea conventiei si a participarii membrilor romani la GECT poate fi contestata in conditiile legii contenciosului administrativ."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Membrii GECT aproba, cu unanimitate de voturi, conventia si statutul, modificate potrivit observatiilor transmise de autoritatea de notificare din Romania si, pentru membrii care nu au sediul pe teritoriul Romaniei, de autoritatile similare din respectivele state membre sau terte, dupa caz.
(2) Dupa aprobarea actelor prevazute la alin. (1), membrii GECT transmit autoritatii de notificare o cerere de eliberare a autorizatiei de functionare a GECT, precum si documentele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), in vederea emiterii autorizatiei de functionare a GECT."

8. La articolul 9, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prevazute la art. 8 alin. (2), pe baza aprobarii conventiei si a participarii emise conform art. 7 pentru membrii romani si a documentelor echivalente emise pentru membrii straini ai GECT, autoritatea de notificare verifica indeplinirea conditiilor prevazute in Regulament si decide, dupa caz, asupra autorizarii sau neautorizarii functionarii GECT.
......
(3) Daca autoritatea de notificare nu autorizeaza functionarea, va comunica membrilor GECT decizia sa motivata, in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei. Decizia de refuz al autorizarii de functionare va cuprinde si propunerile de modificare a conventiei.
(4) Decizia de refuz al autorizarii de functionare a GECT emisa de autoritatea de notificare poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

9. La articolul 10, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) GECT dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in Registrul GECT. Dupa efectuarea inscrierii, GECT transmite Regiei Autonome «Monitorul Oficial», pe cheltuiala sa, un anunt de constituire, spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si informeaza statele membre in cauza si Comitetul Regiunilor cu privire la inregistrarea GECT, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulament."

10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Unei GECT inregistrata in conditiile prezentei ordonante de urgenta pe teritoriul Romaniei ii sunt aplicabile prevederile Regulamentului, ale conventiei aferente, iar in ceea ce priveste aspectele care nu sunt reglementate de Regulament sau sunt reglementate partial de acesta, legea romana, in sensul art. 2 din Regulament."

11. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Pentru a participa la o GECT care se constituie cu sediul pe teritoriul altui stat membru, entitatile romanesti sunt obligate sa solicite autoritatii de notificare din Romania aprobarea conventiei si a participarii acestora la GECT.
(2) Autoritatea de notificare ia decizia aprobarii dupa depunerea de catre solicitant a documentatiei prevazute la art. 6.
(3) Pentru emiterea aprobarii participarii la o GECT care se constituie cu sediul pe teritoriul altui stat sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2)-(8). Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator."

12. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 13^1
(1) Pentru a participa la o GECT inregistrata pe teritoriul altui stat, membrii romani aproba documentele constitutive.
(2) Daca pentru respectiva GECT inregistrata pe teritoriul altui stat autoritatea de notificare din Romania a aprobat anterior conventia si participarea unei alte entitati romanesti, GECT transmite autoritatii de notificare documentatia prevazuta la art. 6 si notifica statului in care GECT isi are sediul modificarea conventiei.
(3) Daca autoritatea de notificare din Romania nu a aprobat anterior conventia si participarea unei entitati romanesti, GECT inregistrata pe teritoriul altui stat solicita autoritatii de notificare din Romania aprobarea conventiei si a participarii membrului roman.
(4) Autoritatea de notificare din Romania este competenta sa examineze potrivit prevederilor Regulamentului solicitarea de aderare a unui nou membru dintr-un stat tert la o GECT inregistrata pe teritoriul sau."

13. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Modul de organizare si functionare a GECT se stabileste prin documentele constitutive, cu respectarea prevederilor corespunzatoare din Regulament."

14. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Modificarile documentelor constitutive se transmit de catre GECT autoritatii de notificare, in vederea aprobarii, potrivit art. 13^1 si conform art. 4 alin. (6) si (6a) din Regulament, insotite de documentele constitutive consolidate si de acordul membrilor GECT."

Art. II
In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 52/2008, sintagma "Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 367/2014 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general si conditiile pentru cooperarea in domeniul dezvoltarii, semnat la Bucuresti la 28 august 2013. Hotararea 367/2014
Legea 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei republicata 2014. Lege nr. 1/2005 republicata 2014
OUG 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar ner
OUG 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, republicata. Ordonanta de urgenta nr. 103/2006 republicata 2014
Legea 300/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala. Lege nr. 300/2013
HG 373/2013 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013. Hotarare 373/2013
HG 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2012
HG 80/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
Legea 35/2012 pentru modificarea si completarea OUG123/2007 privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene. Lege nr. 35/2012
Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala republicata 2011. Lege nr. 302/2004 republicata 2011
Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat. Lege nr. 178/2010
Legea 101/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea politieneasca transfrontaliera in materie penala, semnat la Vidin la 19 mai 2009, si a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guver
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala
Legea nr. 224/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala
Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, oug nr. 123/2007
Ordonanta de urgenta privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala, oug 127/2007
Conventie intre Romania si Spania privind cooperarea in lupta impotriva criminalitatii, 2006
Tratat de Cooperare judiciara internationala in materie penala
Coordonator Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Pret: 179 lei
152 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: