DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata 2014. Ordonanta nr. 4/2010, republicata 2014Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 13 iunie 2014

Republicata in temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013, aprobata prin Legea nr. 15/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2014, dandu-se textelor o noua numerotare.
Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010 si a mai fost modificata prin:
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2011 privind unele masuri de organizare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata in monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 5 octombrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 219/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 23 noiembrie 2012;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 16 mai 2012, cu modificarile ulterioare.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Prezenta ordonanta stabileste cadrul general pentru instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, denumita in continuare INIS, prin care Romania contribuie la realizarea Infrastructurii pentru informatii spatiale in Uniunea Europeana - INSPIRE, prevazuta de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Uniunea Europeana (INSPIRE), denumita in continuare Directiva INSPIRE, inclusiv in scopul realizarii politicilor comunitare din domeniul protectiei mediului si al politicilor sau activitatilor care pot avea un impact asupra mediului.
  (2) Pentru coordonarea realizarii si actualizarii INIS functioneaza Consiliul Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, denumit in continuare Consiliul INIS, structura fara personalitate juridica, alcatuita din reprezentanti ai autoritatilor publice prevazute in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta.
  (3) Membrii Consiliului INIS isi desemneaza reprezentantii in Consiliul INIS in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
  (4) Presedintia si secretariatul Consiliului INIS sunt asigurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, iar vicepresedintia Consiliului INIS este asigurata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

  Art. 2
  (1) Prezenta ordonanta nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, cu modificarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informatiilor din sectorul public, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 345 din 31 decembrie 2003, sau ale Hotararii Guernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informatiile despre mediu si de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 41 din 14 februarie 2003.
  (2) Prevederile prezentei ordonante nu afecteaza existenta drepturilor de proprietate intelectuala privind elementele constitutive ale infrastructurii pentru informatii spatiale sau dreptul de detinere a acestora de catre autoritatile publice, in domeniul specific de activitate.

  Art. 3
  In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

  a) infrastructura pentru informatii spatiale - metadate, seturi de date spatiale si servicii de date spatiale, servicii si tehnologii de retea, acorduri de punere in comun, accesare si utilizare, precum si mecanisme, procese si proceduri de coordonare si monitorizare stabilite, utilizate sau puse la dispozitie in conformitate cu prevederile prezentei ordonante;
  b) date spatiale - orice date avand o legatura directa sau indirecta cu un amplasament ori cu un areal geografic specific;
  c) set de date spatiale - o colectie identificabila de date spatiale;
  d) servicii de date spatiale - operatiunile care pot fi executate, prin utilizarea unei aplicatii informatice, asupra datelor spatiale incluse in seturile de date spatiale sau asupra metadatelor corespunzatoare;
  e) obiect spatial - o reprezentare abstracta a unui fenomen real, care corespunde unui amplasament sau unui areal geografic specific;
  f) metadate - informatii care descriu seturile de date spatiale si serviciile aferente care permit descoperirea, inventarierea si utilizarea acestora;
  g) interoperabilitate - posibilitatea de combinare a seturilor de date spatiale si de interactionare a serviciilor, fara interventie manuala repetitiva, astfel incat rezultatul sa fie coerent, iar valoarea adaugata a seturilor si serviciilor de date spatiale sa creasca;
  h) autoritate publica, in sensul prezentei ordonante, atunci cand aceasta nu exercita o competenta judiciara sau legislativa:
  1. orice autoritate publica centrala sau orice alta autoritate a administratiei publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel national, regional ori local;
  2. orice persoana fizica sau juridica care indeplineste functii publice prevazute de lege, inclusiv sarcini, activitati ori servicii specifice legate de mediu;

  3. orice persoana fizica sau juridica care detine responsabilitati sau functii publice ori care presteaza servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau al unei entitati prevazute la pct. 1 sau 2;
  i) geo-portal INSPIRE - un site internet sau un echivalent care permite accesul la serviciile prevazute la art. 9 alin. (1);
  j) tert - orice persoana fizica sau juridica, alta decat cele definite la lit. h).

  Art. 4
  (1) Prezenta ordonanta se aplica seturilor de date spatiale care indeplinesc urmatoarele conditii:
  a) se refera la o zona in care Romania detine si/sau isi exercita competenta teritoriala;
  b) sunt in format electronic;
  c) sunt detinute de sau in numele unei autoritati publice, sunt produse de catre ori primite de la o autoritate publica sau administrate ori actualizate de catre aceasta si se incadreaza in sfera atributiilor publice a acesteia sau, dupa caz, sunt detinute de ori in numele unui tert la dispozitia caruia a fost pusa reteaua de servicii in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);
  d) se refera la una sau la mai multe dintre temele prevazute in anexele nr. 1-3.
  (2) Temele de date spatiale care determina seturile de date spatiale sunt prevazute in anexele nr. 1-3.
  (3) In cazul in care sunt detinute mai multe copii identice ale aceluiasi set de date spatiale de catre sau in numele autoritatilor publice, prezenta ordonanta se aplica numai versiunii de referinta din care provin diferitele copii.
  (4) Prezenta ordonanta se aplica si serviciilor de date spatiale asociate datelor incluse in seturile de date spatiale prevazute la alin. (1).
  (5) Pentru punerea in aplicare a prezentei ordonante se colecteaza si se actualizeaza datele spatiale existente, iar colectarea unor date spatiale noi se realizeaza daca acestea sunt necesare pentru constituirea temelor de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3.
  (6) In cazul seturilor de date spatiale care respecta conditia prevazuta la alin. (1) lit. c), dar fata de care un tert detine drepturi de proprietate intelectuala, autoritatile publice pot actiona in temeiul prezentei ordonante numai cu consimtamantul tertului respectiv.
  (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prezenta ordonanta se aplica seturilor de date spatiale detinute de sau in numele unei autoritati publice locale numai in cazul in care exista acte normative ori reglementari care impun colectarea sau difuzarea acestora.


  Capitolul II - Metadate


  Art. 5
  (1) In vederea realizarii INIS, autoritatile publice sunt obligate sa creeze si sa actualizeze metadatele pentru seturile de date spatiale si serviciile aferente temelor prezentate in anexele nr. 1-3, precum si pentru cele stabilite de catre Consiliul INIS.
  (2) Metadatele includ informatii cu privire la:
  a) conformitatea seturilor de date spatiale cu normele de aplicare prevazute la art. 7 alin. (1);
  b) condtiile aplicabile accesarii si utilizarii seturilor si serviciilor de date spatiale, precum si tarifele corespunzatoare, dupa caz;
  c) calitatea si validitatea seturilor de date spatiale;
  d) autoritatile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, intretinerea si distribuirea seturilor si serviciilor de date spatiale;
  e) limitarea accesului publicului si motivele acestor limitari in conformitate cu prevederile art. 11.
  (3) Autoritatile publice iau masurile necesare pentru ca metadatele sa fie complete si de o calitate corespunzatoare indeplinirii scopului stabilit la art. 3 lit. f).
  (4) Crearea si actualizarea metadatelor se realizeaza potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de puere in aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste metadatele, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008.

  Art. 6
  Autoritatile publice creeaza metadatele in conformitate cu urmatorul calendar:
  a) pana la data de 3 decembrie 2010, in cazul seturilor de date spatiale care corespund temelor enumerate in anexele nr. 1 si 2;
  b) pana la data de 3 decembrie 2013, in cazul seturilor de date spatiale care corespund temelor enumerate in anexa nr. 3.


  Capitolul III - Interoperabilitatea seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente


  Art. 7
  (1) Interoperabilitatea si armonizarea seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente acestora se realizeaza potrivit normelor de aplicare a Directivei INSPIRE, elaborate de Comisia Europeana.
  (2) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara furnizeaza, la cerere, Comisiei Europene informatiile necesare analizelor privind fezabilitatea si proportionalitatea in ceea ce priveste eventualele costuri si beneficii pe care le-ar putea genera normele care stabilesc modalitatile tehnice de interoperabilitate si de armonizare a seturilor si serviciilor de date spatiale, pe baza informatiilor transmise de catre autoritatile publice prevazute la art. 1 alin. (2).
  (3) Autoritatile publice iau masuri pentru ca toate seturile de date spatiale nou-colectate si restructurate masiv, precum si serviciile de date spatiale corespunzatoare acestora sa fie disponibile in conformitate cu normele elaborate de Comisia Europeana, prevazute la alin. (1), in termen de 2 ani de la adoptarea acestora, iar celelalte seturi si servicii de date spatiale, aflate inca in uz, in termen de 7 ani de la adoptarea acestora. Seturile de date se furnizeaza in conformitate cu prevederile normelor de aplicare prevazute la alin. (1), fie prin adaptarea seturilor de date spatiale existente, fie prin serviciile de transformare prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d).

  Art. 8
  (1) Autoritatile publice mentionate la art. 1 alin. (2) iau masuri pentru a pune la dispozitia tuturor autoritatilor publice, precum si a tertilor orice informatii, inclusiv date, coduri si clasificari tehnice, necesare pentru respectarea normelor de aplicare prevazute la art. 7 alin. (1), care nu restrictioneaza utilizarea lor in acest scop, in conditiile legii.
  (2) Pentru a asigura coerenta datelor spatiale aferente unui element geografic a carui localizare depaseste frontiera Romaniei cu unul sau mai multe state membre ale uniunii Europene, autoritatea publica centrala care detine aceste date spatiale decide, de comun acord, atunci cand este cazul, cu institutia omoloaga din statul membru respectiv, cu privire la descrierea si pozitia acestor elemente comune.


  Capitolul IV - Servicii facilitate de retea


  Art. 9
  (1) Pentru seturile si serviciile de date spatiale pentru care au fost create metadate in conformitate cu prezenta ordonanta se realizeaza, opereaza si se intretin prin intermediul geoportalului INIS urmatoarele servicii:
  a) servicii de cautare, care permit identificarea seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente pe baza continutului metadatelor corespunzatoare si afisarea continutului metadatelor;
  b) servicii de vizualizare, care permit cel putin afisarea, navigarea, marirea/micsorarea, rotirea panoramica, suprapunerea vizuala a seturilor de date spatiale, precum si afisarea legendei si a oricarui continut relevant al metadatelor;
  c) servicii de descarcare, care permit descarcarea de copii ale seturilor de date spatiale sau ale unor parti ale acestora, precum si accesarea directa a acestora, atunci cand este posibil;
  d) servicii de transformare, care permit transformarea seturilor de date spatiale in vederea realizarii interoperabilitatii;
  e) servicii care permit apelara la serviciile de date spatiale.
  (2) Serviciile prevazute la alin. (1) trebuie sa tina seama de cerintele relevante ale utilizatorilor si sa fie usor de utilizat, sa fie disponibile publicului si sa fie accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicatii electronice adecvat.
  (3) Pentru utilizarea serviciilor prevazute la alin. (1) lit. a) se aplica cel putin urmatoarea combinatie de criterii de cautare:
  a) cuvinte-cheie;
  b) clasificarea seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente;
  c) calitatea si validitatea seturilor de date spatiale;
  d) gradul de conformitate cu normele prevazute la art. 7 alin. (1);
  e) localizarea geografica;
  f) conditiile de accesare si de utilizare a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente;
  g) autoritatile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, intretinerea si distribuirea seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente.
  (4) Serviciile de transformare prevazute la alin. (1) lit. d) sunt combinate cu celelalte servicii prevazute la alin. (1), astfel incat sa se permita utilizarea tuturor acestor servicii in conformitate cu normele prevazute la art. 7 alin. (1).
  (5) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt asigurate de autoritatile publice prin intermediul unor aplicatii informatice proprii, care se conecteaza la geoportalul INIS.
  (6) Accesul utilizatorilor la serviciile prevazute la alin. (1) se asigura prin intermediul geoportalului INIS.

  Art. 10
  (1) Autoritatile publice asigura conditiile tehnice necesare punerii la dispozitie a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente, conform prevederilor art. 9 alin. (5).
  (2) Serviciile facilitate de retea prevazute la art. 9 alin. (1) trebuie sa fie disponibile, la cerere, tertilor ale caror seturi de date si servicii respecta normele de aplicare care stabilesc obligatiile privind metadatele, serviciile facilitate de retea si interoperabilitatea.
  (3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale furnizeaza servicii de comunicatii electronice securizate pentru autoritatile publice, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1).

  Art. 11
  (1) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1) si (2), autoritatile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spatiale si servicii aferente prin intermediul serviciilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), in cazul in care un astfel de acces afecteaza in mod negativ relatiile internationale, siguranta publica sau apararea nationala.
  (2) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1) si (2), autoritatile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spatiale si servicii aferente prin intermediul serviciilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b)-e) sau la serviciile de comert electronic prevazute la art. 12 alin. (4), in cazul in care un astfel de acces afecteaza in mod negativ oricare dintre urmatoarele:
  a) confidentialitatea lucrarilor autoritatilor publice, in cazul in care legislatia prevede o astfel de confidentialitate;
  b) relatiile internationale, siguranta publica sau apararea nationala;
  c) desfasurarea procedurilor judiciare, posibilitatea oricarei persoane de a avea parte de un proces echitabil sau capacitatea unei autoritati publice de a efectua o ancheta de natura penala sau disciplinara;
  d) confidentialitatea informatiilor comerciale sau industriale, in cazul in care legislatia nationala ori comunitara prevede o astfel de confidentialitate in vederea protejarii intereselor economice legitime, inclusiv a interesului public privind pastrarea confidentialitatii informatiilor statistice si a secretului fiscal;
  e) drepturile de proprietate intelectuala;
  f) confidentialitatea datelor cu caracter personal, in situatia in care persoana respectiva nu a consimtit la dezvaluirea publica a informatiilor, in cazul in care legislatia nationala sau comunitara prevede o astfel de confidentialitate;
  g) interesele sau protectia oricarei persoane care a furnizat in mod voluntar informatiile solicitate, fara a avea sau fara a i se putea impune o obligatie legala in acest sens, cu exceptia cazului in care persoana respectiva a consimtit la dezvaluirea informatiilor in cauza;
  h) protectia mediului la care se refera aceste informatii, cum ar fi localizarea unor specii rare.
  (3) Motivele care justifica limitarea accesului public asa cum se prevede la alin. (1) si (2) se interpreteaza in mod restrictiv, tinandu-se seama in fiecare caz particular de interesul pe care accesul la aceste informatii il prezinta pentru public.
  (4) Interpretarea in mod restrictiv a motivelor care justifica limitarea accesului public, asa cum se prevede la alin. (3), se realizeaza prin compararea interesului publicului pentru dezvaluirea informatiilor fata de cel pe care il prezinta limitarea sau conditionarea accesului la aceste informatii.
  (5) Acesul la informatiile privind emisiile in mediu nu se poate limita in temeiul alin. (2) lit. a), d), f), g) si h).
  (6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) lit. f), autoritatile publice prevazute la art. 1 alin. (2) respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 281 din 23 noiembrie 1995, asa cum a fost amendata de Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozitiilor privind comitetele care asista Comisia in exercitarea competentelor de executare prevazute de actele care fac obiectul procedurii mentionate la articolul 251 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 284 din 31 octombrie 2003.
  (7) Autoritatile publice cu atributii in domeniul securitatii nationale interzic publicarea informatiilor care ar putea pune in pericol securitatea nationala sau care ar putea fi folosite pentru desfasurarea unor actiuni de terorism, sabotaj ori crima organizata.
  (8) Furnizarea datelor spatiale si a serviciilor aferente de catre autoritatile publice se face cu respectarea legislatiei nationale cu privire la protectia informatiilor clasificate.

  Art. 12
  (1) Serviciile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) si b) sunt disponibile publicului cu titlu gratuit.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatile publice care asigura serviciile de vizualizare prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) pot percepe tarife cu unica destinatie, in cazul in care acestea asigura intretinerea seturilor de date spatiale si a serviciilor de date corespunzatoare, in special in situatii in care sunt implicate volume mari de date actualizate frecvent.
  (3) Datele puse la dispozitie prin intermediul serviciilor de vizualizare prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) pot fi intr-o forma care sa impiedice reutilizarea acestora in scopuri comerciale.
  (4) In cazul in care autoritatile publice percep taxe sau tarife pentru serviciile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) sau e), acestea asigura disponibilitatea serviciilor de comert electronic.
  (5) Serviciile de comert electronic prevazute la alin. (4) pot fi supuse unor clauze de exonerare de raspundere, unor licente obtinute prin accesare electronica sau, daca este cazul, unor licente.

  Art. 13
  (1) Accesul la serviciile prevazute la art. 9 alin. (1) se realizeaza prin intermediul geoportalului INIS catre geoportalul INSPIRE.
  (2) Geoportalul INIS reprezinta geoportalul oficial al Romaniei care se utilizeaza in vederea realizarii INIS.


  Capitolul V - Punerea in comun a datelor


  Art. 14
  (1) Prin hotarare a Guvernului se aproba masurile necesare pentru punerea in comun a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 lit. h) pct. 1 si 2.
  (2) Datele spatiale raman si se actualizeaza la autoritatile publice.
  (3) Masurile prevazute la alin. (1) trebuie sa permita autoritatilor publice sa aiba acces la seturile de date spatiale si serviciile aferente, sa faca schimb si sa utilizeze seturile si serviciile respective, in scopul indeplinirii sarcinilor publice care pot avea un impact asupra mediului, precum si al realizarii INIS.
  (4) Masurile prevazute la alin. (1) trebuie sa excluda orice posibilitate de creare, in momentul utilizarii, a obstacolelor concrete punerii in comun a seturilor si serviciilor de date spatiale.
  (5) Autoritatile publice care furnizeaza seturi de date spatiale si servicii aferente pot sa acorde licente si/sau sa solicite plata unor tarife de la autoritatile, institutiile si organismele publice comunitare care folosesc aceste seturi si servicii de date spatiale.
  (6) Licentele si tarifele prevazute la alin. (5) trebuie sa fie pe deplin compatibile cu obiectivul general de facilitare a punerii in comun a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente de catre autoritatile publice.
  (7) In cazurile in care se percep tarife, acestea trebuie sa se mentina la nivelul minim care sa asigure calitatea necesara si furnizarea de seturi de date spatiale si servicii aferente, precum si recuperarea rezonabila a investitiei, respectandu-se in acelasi timp, dupa caz, cerintele de autofinantare a autoritatilor publice care furnizeaza seturi si servicii de date spatiale.
  (8) Seturile de date spatiale si serviciile aferente referitoare la mediu, furnizate de autoritatile publice catre institutiile si organismele comunitare, in vederea indeplinirii obligatiilor de raportare de catre acestea in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare privind mediul, sunt scutite de plata.
  (9) Modalitatile de punere in comun a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente, prevazute la alin. (1)-(8), sunt disponibile autoritatilor publice prevazute la art. 3 lit. h) pct. 1 si 2 din alte state membre ale Uniunii Europene, precum si institutiilor, organelor, oficiilor si agentiilor Uniunii Europene, pentru indeplinirea sarcinilor publice care pot avea impact asupra mediului.
  (10) Modalitatile de punere in comun a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente, prevazute la alin. (1)-(8), sunt disponibile, conform principiului reciprocitatii si al egalitatii de tratament, organismelor instituite prin acorduri internationale la care Uniunea Europeana si statele membre sunt parte, in scopul indeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului.
  (11) In cazul in care modalitatile privind punerea in comun a seturilor si serviciilor de date spatiale prevazute la alin. (1)-(8) sunt puse la dispozitie in conformitate cu prevederile alin. (9) si (10), acestea pot fi insotite de cerintele prevazute de legislatia nationala privind utilizarea lor.
  (12) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(11), autoritatile publice pot limita punerea in comun a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente in cazul in care aceasta aduce atingere desfasurarii procedurilor judiciare, sigurantei publice, apararii nationale sau relatiilor internationale.
  (13) Institutiilor si organelor, oficiilor si agentiilor Uniunii Europene li se asigura, conform art. 16 alin. (3) lit. f), accesul la seturile si serviciile de date spatiale din Romania, in conditii armonizate conforme cu regulile de implementare elaborate de Comisia Europeana.
  (14) Masurile prevazute la alin. (1) se asigura prin operationalizarea si administrarea unei arhitecturi informatice si de comunicatii a infrastructurii pentru informatii spatiale din Romania.


  Capitolul VI - Coordonare si masuri complementare


  Art. 15
  (1) Autoritatile publice asigura, prin structurile proprii, coordonarea, dupa caz, la nivel national, regional si local, a contributiilor tuturor celor pentru care infrastructura de informatii spatiale prezinta un interes.
  (2) Structurile prevazute la alin. (1) coordoneaza contributiile, inter alia, a utilizatorilor, producatorilor, furnizorilor de servicii cu valoare adaugata si ale organismelor de coordonare, in ceea ce priveste identificarea seturilor de date corespunzatoare, a nevoilor utilizatorilor, a furnizarii informatiilor privind practicile existente si asigurarea feedbackului cu privire la informatiile aferente punerii in aplicare a prezentei ordonante.

  Art. 16
  (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara reprezinta punctul de contact cu Comisia Europeana privitor la Directiva INSPIRE.
  (2) In activitatea sa, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara este sustinuta de Consiliul INIS.
  (3) In vederea realizarii INIS, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara indeplineste urmatoarele atributii principale:
  a) realizeaza si intretine geoportalul INIS;
  b) asigura compatibilitatea geoportalului INIS cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene;
  c) asigura functionalitatea serviciului de comert electronic prin geoportalul INIS;
  d) asigura resursele materiale si umane necesare pentru dezvoltarea si actualizarea INIS, potrivit competentelor specifice domeniului propriu de activitate;
  e) monitorizeaza punerea in aplicare si utilizarea INIS, asigura raportarea catre Comisia Europeana si face publice rezultatele monitorizarii;
  f) asigura accesul institutiilor si organelor, oficiilor si agentiilor Uniunii Europene la seturile si serviciile de date spatiale din Romania, in conditii armonizate conforme cu regulile de implementare elaborate de Comisia Europeana;
  g) asigura accesul la serviciile prevazute la art. 9 alin. (1) prin intermediul geoportalului INIS.

  Art. 17
  (1) Consiliul INIS are urmatoarele atributii principale:
  a) supune aprobarii prin hotarare a Guvernului planul de activitati pentru realizarea si actualizarea INIS, intocmit in baza propunerilor tuturor autoritatilor publice cu responsabilitati in acest sens;
  b) propune teme de date spatiale, altele decat cele prevazute in anexele nr. 1-3;
  c) propune alte informatii care pot fi continute in metadate, altele decat cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere in aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste metadatele, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 4 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare;
  d) raporteaza anual Guvernului stadiul implementarii activitatilor prevazute in planul de activitati pentru realizarea si actualizarea INIS;
  e) adopta decizii in vederea realizarii INIS;
  f) constituie grupuri de experti in vederea indeplinirii atributiilor Consiliului INIS, in conditiile prevazute la art. 18;
  g) solicita autoritatilor publice responsabile justificarea neindeplinirii obligatiilor acestora pentru realizarea si actualizarea INIS;
  h) informeaza Guvernul cu privire la neindeplinirea de catre autoritatile responsabile a atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si cu privire la consecintele situatiei create;
  i) in vederea utilizarii eficiente a fondurilor publice si a evitarii suprapunerilor de achizitii publice de date spatiale, informeaza autoritatile publice cu privire la datele spatiale care se realizeaza de catre acestea in folosul INIS;
  j) propune Guvernului pentru aprobare, potrivit art. 14 alin. (1), masurile privind operationalizarea si administrarea arhitecturii informatice, de comunicatii a infrastructurii pentru informatii spatiale din Romania.
  (2) Consiliului INIS se organizeaza si functioneaza potrivit propriului regulament, care se aproba prin hotarare a Gubernului.

  Art. 18
  (1) Atributiile grupurilor de experti prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g)*) se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Consiliului INIS.
  (2) Grupurile de experti pot fi alcatuite din reprezentanti ai:
  a) autoritatilor publice membre ale Consiliului INIS si ai institutiilor aflate in subordinea si coordonarea acestora;
  b) altor autoritati publice;
  c) tertilor, pentru care INIS prezinta interes si care isi arata disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea acestei infrastructuri, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante, precum si a regulamentelor si ghidurilor tehnice aferente acesteia, realizate de Comisia Europeana.
  -----------
  *) In prezent, norma de trimitere la "art. 17 alin. (1) lit. g)" se va realiza la "art. 17 alin. (1) lit. f", intrucat lit. f) are in vedere atributia potrivit careia Consiliul INIS constituie grupuri de experti.


  Capitolul VII - Dispozitii finale


  Art. 19
  (1) Agentia Nationala de Cadastru si Pulicitate Imobiliara monitorizeaza implementarea si utilizarea INIS si face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizari Comisiei Europene si publicului.
  (2) Pana la data de 15 mai 2010, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara transmite Comisiei Europene un raport care cuprinde descrierea sumara a:
  a) modului in care se asigura coordonarea furnizorilor si utilizatorilor de seturi de date spatiale si servicii aferente din sectorul public si organismele intermediare, legatura cu tertii, precum si organizarea asigurarii calitatii;
  b) contributiei aduse de autoritatile publice sau de terti la functionarea si coordonarea infrastructurii pentru informatii spatiale;
  c) informatiilor privind utilizarea infrastructurii pentru informatii spatiale;
  d) acordurilor dintre autoritatile publice privind punerea in comun a datelor;
  e) costurilor si beneficiilor punerii in aplicare a prezentei ordonante.
  (3) La intervale de 3 ani, incepand cu data de 15 mai 2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara transmite Comisiei Europene un raport care sa contina informatii actualizate privind aspectele prevazute la alin. (2).

  Art. 20
  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara transmite Comisiei Europene actele normative nationale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE.

  Art. 21
  (1) Autoritatile publice responsabile pentru realizarea seturilor si serviciilor de date spatiale corespunzatoare temelor prevazute in anexele nr. 1-3, precum si a metadatelor aferente prevad in bugetul propriu sumele necesare pentru realizarea obiectivelor care le revin conform prezentei ordonante si a planului de activitati specificat la art. 17 alin. (1) lit. a).
  (2) Pentru anul 2010 finantarea obiectivelor ce decurg din aplicarea prezentei ordonante este asigurata de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate pe anul 2010 autoritatilor publice coordonatoare responsabile pentru seturile de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3.
  (3) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare autoritatilor publice in vederea realizarii atributiilor ce le revin conform prezentei ordonante, prin legile bugetare anuale se aproba sume autoritatilor publice care au in responsabilitate realizarea unor seturi de date spatiale corespunzatoare temelor prevazute in anexele nr. 1-3, a metadatelor si a serviciilor facilitate de retea aferente.
  (4) In cazul activitatilor care pot beneficia de finantari din fonduri ale Uniunii Europene, autoritatile publice intreprind demersuri pentru obtinerea finantarii in limita eligibilitatii acestora.
  (5) Pana la data avizarii raportului prevazut la art. 19 alin. (2), Ministerul Afacerilor Interne asigura resursele necesare finantarii obiectivelor pentru anul 2010.

  Art. 22
  (1) Autoritatile publice responsabile pentru temele prevazute in anexele nr. 1-3 emit reglementari interne pentru punerea in aplicare a INIS.
  (2) Pentru realizarea fiecareia dintre temele prevazute in anexele nr. 1-3, autoritatile publice incheie intre ele protocoale de colaborare.
  (3) Pentru indeplinirea responsabilitatilor ce le revin, autoritatile publice infiinteaza compartimente specializate, cu exceptia acelora care au deja structuri specifice cu atributii in acest sens.

  Art. 23
  In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Afacerilor Interne elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare privind regulamentul de organizare si functionare a Consiliului INIS.**)
  ------------
  **) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010, cu modificarile ulterioare.

  Art. 24
  (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
  (2) Anexele se reactualizeaza prin hotarare a Guvernului.


  *


  Prezenta ordonanta transpune prevederile Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (INSPIRE), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 108 din 25 aprilie 2007.


  NOTA: 
  Reproducem mai jos prevederile art. III si IV din Ordonanta Guvernului nr. 32/2013, aprobata prin Legea nr. 15/2014, care nu sunt incorporate in forma republicata a Ordonantei Guvernului nr. 4/2010, si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Ordonantei Guvernului nr. 32/2013:
  "Art. III
  Hotararea Guvernului mentionata la art. 18 alin. (1) lit. a)***) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba la propunerea Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin Secretariatul General al Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
  ----------
  ***)Art. 18 alin. (1) lit. a) a devenit in forma republicata art. 17 alin. (1) lit. a).

  Art. IV
  In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul adopta prin hotarari modificarea si completarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului INIS, stabilirea responsabilitatilor specifice ale autoritatilor publice pentru realizarea temelor prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a structurilor tehnice care se constituie in scopul facilitarii realizarii seturilor de date spatiale, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara."


  Anexa nr. 1 - TEME DE DATE SPATIALE I


  I.1. Sisteme de coordonate de referinta
  Sisteme de referinta unica in spatiu a informatiilor spatiale, alcatuite dintr-un set de coordonate rectangulare (x, y, z) si/sau latitudine si longitudine si altitudine, bazate pe un datum geodezic orizontal si un datum geodezic vertical

  I.2. Sisteme de caroiaj geografic
  Caroiaj multirezolutie armonizat, avand punct de origine comun, cu localizarea si marimea standard a celulelor

  I.3. Denumiri geografice
  Nume de zone, regiuni, localitati, orase mari, suburbii, orase mici ori asezari sau orice alt element geografic ori topografic de interes public sau istoric

  I.4. Unitati administrativ-teritoriale
  Unitati administrative delimitand zonele in care Romania detine si/sau isi exercita competenta, la nivel local, regional si national, separate prin limite administrative

  I.5. Adrese
  Localizarea proprietatilor, bazata pe identificatori de adresa, de obicei numele strazii, numarul imobilului si codul postal

  I.6. Parcele cadastrale
  Suprafetele stabilite in registre cadastrale

  I.7. Retele de transport
  Retele de transport rutier, feroviar, aerian si pe apa si infrastructura asociata. Cuprinde, de asemenea, legaturi intre diferite retele. Mai cuprinde si reteaua transeuropeana de transport, astfel cum este definita in Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientarile comunitare pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport si modificarile ulterioare.

  I.8. Hidrografie
  Elementele hidrografice, inclusiv zonele marine, precum si toate celelalte corpuri de apa si elementele legate de acestea, inclusiv bazinele si sub-bazinele hidrografice. Dupa caz, in conformitate cu definitiile din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 22 decembrie 2000, si sub forma de retele

  I.9. Arii protejate
  Zone desemnate sau administrate in cadrul legislativ international, comunitar sau intern, in vederea indeplinirii unor obiective specifice de conservare


  Anexa nr. 2 - TEME DE DATE SPATIALE II


  II.1. Altitudine
  Modele digitale altimetrice ale suprafetelor: terestre, de gheata sau oceanice. Include altimetria terestra, batimetria si linia de coasta.

  II.2. Acoperirea terenurilor
  Acoperirea fizica si biologica a suprafetei terestre, inclusiv suprafetele artificiale, zonele agricole, padurile, zonele (semi) naturale, zonele umede si corpurile de apa

  II.3. Imagini ortorectificate
  Imagini georeferentiate ale suprafetei terestre, obtinute cu senzori plasati pe sateliti sau aeroportati

  II.4. Geologie
  Caracterizarea geologica in functie de structura si compozitie. Include roca de baza, straturile acvifere si geomorfologia.  Anexa nr. 3 - TEME DE DATE SPATIALE III


  III.1. Unitati statistice
  Unitati de diseminare sau de utilizare a informatiilor statistice

  III.2. Cladiri
  Localizarea geografica a cladirilor

  III.3. Soluri
  Soluri si subsoluri, caracterizate in functie de adancime, textura, structura si continut al particulelor si materialului organic, aspect pietros, eroziune, inclinatie medie si capacitate anticipata de stocare a apei

  III.4. Utilizarea terenului
  Teritoriul caracterizat de functionalitatea, actuala sau viitoare, planificata ori in scop socioeconomic (de exemplu, rezidential, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreatie)

  III.5. Sanatate si siguranta umana
  Distributia geografica a predominantei patologiilor (alergii, cancere, boli respiratorii etc.), precum si informatii care indica efectul asupra sanatatii (markeri biologici, scaderea fertilitatii, epidemii) sau asupra bunastarii oamenilor (oboseala, stres etc.), legata direct (poluarea aerului, substante chimice, deprecierea stratului de ozon, zgomot etc.) sau indirect (alimente, organisme modificate genetic etc.) de calitatea mediului

  III.6. Servicii de utilitati publice si alte servicii publice
  Includ servicii de utilitate publica, precum sistemele de canalizare, de gestionare a deseurilor, de aprovizionare cu energie electrica si apa, precum si servicii administrative si sociale publice, cum ar fi: adaposturi de protectie civila, scolile si spitalele.

  III.7. Instalatii de monitorizare a mediului
  Amplasarea si exploatarea instalatiilor de monitorizare a mediului, inclusiv observarea si masurarea emisiilor, a starii mediului inconjurator si a altor parametri ai ecosistemului (biodiversitate, starea ecologica a vegetatiei etc.), de catre sau in numele autoritatilor publice

  III.8. Instalatii de productie si industriale
  Parcuri de productie industriala, inclusiv instalatiile reglementate de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si instalatiile de captare a apei, extractie miniera si locurile de depozitare

  III.9. Instalatii agricole si pentru acvacultura
  Echipament si instalatii de productie agricola (inclusiv sisteme de irigatie, sere si grajduri)

  III.10. Repartizarea populatiei - demografie
  Repartizare geografica a populatiei, inclusiv caracteristicile populatiei si nivelurile de activitate, cumulate pe unitati de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativa sau alta unitate analitica

  III.11. Zone de administrare/restrictie/reglementare si unitati de raportare
  Zone administrate, reglementate sau folosite pentru raportarea la nivel international, european, national, regional si local. Includ gropile de gunoi, zonele de protectie a surselor de apa potabila, zonele vulnerabile la nitrati, senalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descarcarii deseurilor, zonele in care exista limitari cu privire la nivelurile de zgomot, zonele aprobate pentru prospectare si exploatare miniera, districtele bazinelor hidrografice, unitatile relevante de raportare si zonele de administrare a litoralului.

  III.12. Zone de risc natural
  Zone vulnerabile caracterizate in functie de riscurile naturale (orice fenomen atmosferic, hidrologic, seismic, vulcanic, precum si incendiile, care, din cauza localizarii, gravitatii si frecventei, pot afecta grav societatea), de exemplu, inundatiile, alunecarile si surparile de teren, avalansele, incendiile forestiere, cutremurele de pamant, eruptiile vulcanice

  III.13. Conditii atmosferice
  Parametrii fizici din atmosfera. Includ datele spatiale bazate pe masuratori, pe modele sau pe o combinatie intre acestea, precum si locatiile de masurare.

  III.14. Caracteristici geografice meteorologice
  Conditiile meteorologice si masuratorile acestora: precipitatii, temperatura, evapotranspiratie, viteza si directia vantului

  III.15. Caracteristici geografice oceanografice
  Parametrii fizici ai oceanelor (curenti, salinitate, inaltimea valurilor etc.)

  III.16. Regiuni maritime
  Parametrii fizici ai marilor si corpurilor de apa sarata divizate in regiuni si subregiuni cu caracteristici comune

  III.17. Regiuni biogeografice
  Zone relativ omogene pe baza conditiilor ecologice, avand caracteristici comune

  III.18. Habitate si biotopuri
  Zone geografice caracterizate prin conditii ecologice specifice, procese, structura si functii (de mentinere a vietii) care sprijina fizic organismele care traiesc acolo. Includ zonele terestre si acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice si biotice, indiferent ca acestea sunt naturale sau seminaturale.

  III.19. Repartizarea speciilor
  Distributia geografica a speciilor de animale si plante, cumulate pe unitati de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativa sau alta unitate analitica

  III.20. Resurse energetice
  Resurse energetice, incluzand hidrocarburi, energia hidro, bioenergia, energia solara, energia eoliana etc., insotite de informatii relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adancimea/inaltimea la care se afla, dupa caz, in conditiile legii

  III.21. Resurse minerale
  Resurse minerale, incluzand minereurile metalifere, mineralele industriale etc., insotite de informatii relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adancimea/inaltimea la care se afla, dupa caz, in conditiile legii


  Anexa nr. 4 - AUTORITATI PUBLICE MEMBRE ALE CONSILIULUI INIS


  1. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
  2. Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
  3. Departamentul pentru ape, paduri si piscicultura
  4. Ministerul Apararii Nationale
  5. Ministerul Afacerilor Interne
  6. Ministerul Afacerilor Externe
  7. Ministerul Finantelor Publice
  8. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
  9. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
  10. Ministerul Transporturilor
  11. Ministerul Economiei
  12. Ministerul Educatiei Nationale
  13. Ministerul Sanatatii
  14. Ministerul Culturii
  15. Ministerul pentru Societatea Informationala
  16. Academia Romana
  17. Institutul National de Statistica
  18. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
  19. Serviciul de Telecomunicatii Speciale
  20. Asociatia Comunelor din Romania
  21. Asociatia Municipiilor din Romania
  22. Asociatia Oraselor din Romania
  23. Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  32 useri online

  Useri autentificati: