DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 19/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele masuri de corelare legislativa. Ordonanta nr. 19/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 30 iulie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 si pct. XI din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se aproba Programul national de dezvoltare locala, program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, denumit in continuare program.
(2) Programul are ca obiectiv general echiparea unitatilor administrativ-teritoriale cu toate dotarile tehnico-edilitare, de infrastructura educationala, de sanatate si de mediu, sportiva, social-culturala si turistica, administrativa si de acces la caile de comunicatie, in conformitate cu reglementarile cuprinse in Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cresterea accesabilitatii la resurse si a calitatii vietii pentru toti locuitorii Romaniei."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) obiective de investitii noi reprezinta acele obiective al caror stadiu de executie este la nivelul documentatiei tehnico- economice studiu de fezabilitate sau documentatie de avizare a lucrarilor de interventie;
b) obiective de investitii in continuare reprezinta acele obiective al caror stadiu de executie este cel putin la nivelul documentatiei tehnico-economice proiect tehnic;
c) obiectivele de investitii incluse in program sunt obiectivele care au fost finantate prin prezentul program in baza unui contract de finantare sau au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice in cadrul programului, inclusiv cele preluate in program in baza art. 14 alin. (1) si nu au avut incheiat contract de finantare sau nu au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice in cadrul programului."


3. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Finantarea programului se asigura din:
a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
b) sume din bugetele locale alocate cu aceasta destinatie;
c) alte surse legal constituite.
(2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin prezentul program, sunt surse de finantare complementare pentru bugetele locale."

4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, beneficiarii programului transmit Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investitii in continuare si pentru obiectivele incluse in program pentru anul in curs si estimarile pentru urmatorii ani, in functie de graficul de executie, precum si propunerile de obiective noi de investitii propuse a fi incluse in program, dupa caz.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice centralizeaza propunerile transmise conform alin. (1) si, in baza criteriilor aprobate prin hotarare a Guvernului, si a analizei proprii de specialitate, si in limita creditelor de angajament si a creditelor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie si a estimarilor pentru urmatorii 3 ani, prevazute in legea bugetara anuala, intocmeste lista de obiective propuse spre finantare, lista care se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(3) Pentru obiectivele de investitii nou-introduse in program, beneficiarii sunt obligati sa transmita Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice urmatoarele documente sau acte justificative:
1. pentru obiective de investitii noi: documentatiile tehnico- economice, intocmite in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobate si finantate de beneficiari, in conformitate cu obiectivele si domeniile specifice ale programului, cu incadrarea in standardele de cost in vigoare;
2. pentru obiectivele de investitii in continuare, finantate din alte surse de finantare si care nu au fost incluse in program:
a) autorizatia de construire valabila;
b) documente care sa prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizata a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii;
c) contractele de achizitii publice care au fost incheiate, inclusiv actele aditionale incheiate, dupa caz."

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) In termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevazut la art. 9 alin. (2), pentru obiectivele de investitii nou-introduse in program, se incheie contracte de finantare multianuale intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si beneficiari, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Sumele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a), pentru obiectivele de investitii nou-introduse in program, se cuprind in contractele de finantare in limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie si se esaloneaza pe ani, astfel: in primul an in limita creditelor bugetare aprobate, iar, in urmatorii ani, in limita creditelor bugetare estimate pe urmatorii 3 ani prevazute in legea bugetara anuala.
(3) In termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevazut la art. 9 alin. (2), pentru obiectivele de investitii incluse in program care au incheiate contracte multianuale de finantare, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice notifica fiecare beneficiar cu privire la transferurile bugetare aferente anului financiar respectiv.
(4) Pentru obiectivele de investitii incluse in program care au incheiate contracte multianuale de finantare, sumele reprezentand estimarile din anii ulteriori/din urmatorii 3 ani prevazute in contract nu reprezinta obligatie certa de plata si vor fi aditionate anual, dupa intrarea in vigoare a legilor bugetare anuale, in limita creditelor bugetare aprobate prin acestea, prin aplicarea a cel putin unui criteriu dintre cele aprobate prin hotararea prevazuta la art. 9 alin. (2).
(5) In scopul utilizarii eficiente a creditelor bugetare alocate in anul in curs, la finalul trimestrului III, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice analizeaza executia creditelor bugetare pe fiecare obiectiv de investitii si in functie de aceasta poate dispune redistribuirea acestora pe alte obiective de investitii.
(6) In cazul in care beneficiarii solicita, in baza lucrarilor/serviciilor executate si asumate, transferuri de sume mai mari decat esalonarea anuala din contractul de finantare, acestea se pot efectua, in limita bugetului aprobat cu aceasta destinatie si a contractului de finantare.
(7) In conditiile alin. (5) si (6), transferurile pentru anii urmatori se modifica corespunzator, prin notificarea beneficiarilor si modificarea contractelor in acest sens, in conditiile legii.".

6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Beneficiarii raspund de organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrari, in conformitate cu prevederile legale si cu obligatiile din contractele prevazute la art. 10, precum si de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinatiei pentru care au fost alocate.
(2) Beneficiarii au obligatia sa transmita Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice toate documentele necesare monitorizarii si finantarii prin program a obiectivelor de investitii si sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea si legalitatea datelor prezentate."

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice transfera beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele necesare finantarii realizarii obiectivului de investitii, in baza contractului de finantare prevazut la art. 10."

8. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru obiectivele de investitii incluse in program, dar nefinantate sau finantate partial din sume prevazute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera sume si pentru lucrarile efectuate anterior incheierii contractului de finantare multianual si nedecontate de beneficiar, in limita creditelor bugetare aferente anului in curs, conform contractului de finantare."

9. La articolul 14, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Obiectivele de investitii cuprinse in programele prevazute la alin. (1) se pot finanta cu respectarea prevederilor programului.
(3) In cadrul programului pot fi finantate si obiective de investitii nou-introduse in program, definite potrivit art. 2, cu conditia incadrarii in domeniile specifice prevazute la art. 7."

Art. II
(1) In vederea respectarii caracterului multianual al programului, contractele aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se modifica in conditiile legii.
(2) Pentru obiectivele de investitii incluse in program si care nu au contracte de finantare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se pot incheia contracte de finantare multianuale in limita creditelor de angajament aprobate, in baza criteriilor si analizelor de specialitate efectuate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. III
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se aproba criteriile de selectare pentru finantarea prin program a obiectivelor de investitii, prin hotarare a Guvernului.

Art. IV
In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se modifica si se completeaza Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14 alineatul (2) litera b), la punctul (v), dupa litera C se introduce o noua litera, litera D, cu urmatorul cuprins:
"D. pentru plata in avans integral a taxei anuale aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine, prevazute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i), datorata pentru fiecare mijloc de joc, se acorda o bonificatie de 10% din suma anuala ce trebuie achitata la bugetul de stat.".

2. La articolul 14 alineatul (2) litera b) punctul (vi), litera C se abroga.

Art. VI
Dupa alineatul (3) al articolului I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obiectivele de investitii prevazute la alin. (1) si (2), in bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finantarii valorii aferente partii ramase de executat din obiectivele de investitie aflate in executie."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels. Legea privind investitorii individuali Business Angels
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
Legea 39/2015 privind aprobarea OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Lege nr. 39/2015
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
Ordin 2206/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
HG 517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-2020 pentru investitii initiale. Hotarare nr. 517/2014
Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
Hotarare 52/2013 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte
Ordin 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale
OG 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Ordonanta Guvernului nr. 31/2013
HG 453/2013 pentru modificarea si completarea anexei la HG 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 453/2013
Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. Lege nr. 186/2013
HG 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2012
Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Ordin 132/2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania nivel de ocupatie (sase caractere)
Regulament BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare
HG 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. Hotararea 7/2013
HG 166/2012 pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului
Curierul Fiscal, Nr. 1/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.11 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: