DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 356/2001, legea patronatelorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 380/2001 din 12 iulie 2001

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, patronul este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta, si care angajeaza munca salariata.


Capitolul II - Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor


Sectiunea 1 - Constituire si organizare


Art. 3

(1) Patronatele sunt constituite pe activitati economice si organizate pe sectiuni, diviziuni, ramuri si la nivel national.
(2) Un numar de cel putin 15 persoane juridice inmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii poate constitui un patronat.
(3) Se pot constitui patronate si cu un numar de cel putin 5 membri in ramurile in care acestia detin peste 70% din volumul productiei.
(4) Patronatele isi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza statutului patronatului din care fac parte.

Art. 4

(1) Patronatele se pot constitui in uniuni, federatii, confederatii sau in alte structuri asociative.
(2) Doua sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau federatii patronale.
(3) Mai multe uniuni sau federatii patronale se pot asocia in confederatii patronale.
(4) Patronatele isi desfasoara activitatea in baza statutului si regulamentului proprii, potrivit prevederilor prezentei legi.
(5) Confederatiile patronale reprezentative la nivel national, potrivit legii, se pot constitui intr-un organism de reprezentare a patronatelor, cu statut si regulament de organizare si functionare proprii, pentru reprezentarea unitara a miscarii patronale la nivel national si international.
(6) Patronatele au dreptul sa se afilieze la organizatii internationale.

Art. 5
Demnitarii, precum si persoanele care detin functii de conducere in structurile administratiei publice nu pot face parte din organele de conducere ale patronatelor.

Sectiunea 2 - Statutul


Art. 6
Modul de constituire, organizare, functionare si dizolvare a unui patronat se reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 7

(1) Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea patronatului, sediul principal si, dupa caz, structurile teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica;
b) obiectul de activitate si scopul;
c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia, cotizatiile, precum si alte surse de finantare legale;
d) drepturile si obligatiile membrilor;
e) organele de conducere;
f) raspunderi;
g) dizolvarea si lichidarea patronatului.
(2) Personalitatea juridica a patronatului se dobandeste potrivit legii asociatiilor si fundatiilor; cererea de acordare a personalitatii juridice va fi insotita de procesul-verbal de constituire, statutul autentificat, tabelul cuprinzand adeziunile, dovada existentei sediului si a mijloacelor financiare necesare in vederea desfasurarii activitatii.

Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile patronatelor


Art. 8
Patronatele reprezinta, sustin si apara interesele membrilor lor in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, atat in plan national, cat si international, potrivit propriilor statute si in acord cu prevederile prezentei legi.

Art. 9
La elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatile patronale initiatorii vor solicita in prealabil avizul consultativ scris si motivat al structurilor patronale reprezentative.

Art. 10
In vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate, patronatele:
a) reprezinta, promoveaza, sustin si apara interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor lor;
b) activeaza pentru deplina libertate de actiune a patronilor in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;
c) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii lor;
d) sunt consultate de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;
e) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social.

Art. 11

(1) Patronatele asigura pentru membrii lor informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca.
(2) Organizatiile patronale sunt abilitate sa asigure orice alte servicii cerute de membrii lor, cu respectarea legii.

Art. 12

(1) Elaborarea statutelor, a regulamentelor de organizare si functionare, alegerea organelor de conducere, organizarea gestiunii si a activitatii sunt atribute proprii patronatelor.
(2) Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigura protectia legii impotriva oricaror forme de discriminare, conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege.

Art. 13
Patronatele pot adresa autoritatilor publice competente propuneri de legiferare in domeniile de interes patronal.

Sectiunea 4 - Patrimoniul si finantarea activitatii


Art. 14
Bunurile mobile si imobile apartinand patronatelor pot fi folosite numai in interesul acestora si potrivit scopului pentru care au fost infiintate prin lege.

Art. 15

(1) Patronatele pot dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare in vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate.
(2) Confederatiile si federatiile patronale reprezentative pot primi in locatie, pe baza unei cereri motivate, imobile sau spatii din fondul locativ de stat, pe care le vor folosi ca sedii si pentru care vor plati chirie calculata potrivit dispozitiilor privitoare la locuinte. Pentru construirea de sedii proprii confederatiile si federatiile patronale reprezentative pot primi in concesiune sau cu chirie terenuri din proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativteritoriale. Inchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta.

Art. 16
Patronatul poate, in conditiile legii si ale statutului sau:
a) sa acorde ajutor si credit mutual membrilor sai;
b) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii;
c) sa infiinteze si sa administreze, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta.

Art. 17

(1) Activitatea economico-financiara a patronatelor se desfasoara potrivit bugetului propriu de venituri si cheltuieli.
(2) Sursele veniturilor patronatelor sunt: taxe de inscriere, cotizatii, contributii pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de munca si activitati specifice, donatii, sponsorizari si alte venituri, potrivit statutelor si legilor in vigoare.
(3) Taxa de inscriere, cotizatiile si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca se inregistreaza in contabilitate la capitolul cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel care le efectueaza.
(4) Veniturile patronatelor sunt destinate realizarii scopurilor pentru care au fost infiintate si nu pot fi repartizate membrilor acestora.


Capitolul III - Reorganizarea si dizolvarea patronatelor


Art. 18
In cazul reorganizarii unui patronat situatia patrimoniului va fi solutionata de organele de conducere ale acestuia ori, in caz de divergenta, de catre instanta de judecata competenta, potrivit legii.

Art. 19
In cazul dizolvarii unui patronat patrimoniul acestuia se imparte cu respectarea prevederilor statutului si ale dreptului comun in materie.

Art. 20

(1) In termen de 15 zile de la dizolvare conducatorul patronatului sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa solicite instantei judecatoresti competente sa faca mentiunea dizolvarii.
(2) Dupa expirarea termenului de 15 zile orice persoana interesata poate solicita instantei judecatoresti competente operarea mentiunii prevazute la alin.
(1).


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 21

(1) In termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, patronatele care pana la data respectiva au dobandit personalitate juridica vor depune la instanta de judecata competenta noul statut in concordanta cu prevederile prezentei legi.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.
(1) determina suspendarea dreptului de reprezentare incepand cu ziua urmatoare expirarii termenului de 6 luni.

Art. 22
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr.503/1991 privind organizatiile patronale ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.175 din 26 august 1991.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.
(2) din Constitutia Romaniei.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.
(2) din Constitutia Romaniei.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Nu este


Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
33 useri online

Useri autentificati: