DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea bugetului de Stat pe anul 2009, legea nr. 18/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 / 27 februarie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, activitatilor finantate integral din venituri proprii.

Sectiunea 1 - Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2009


Art. 2
(1) Sinteza bugetului de stat, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr.1.
(2) Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 75.689,7 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 94.767,5 milioane lei, cu un deficit de 19.077,8 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr.2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr.3.
(5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 3
Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

Sectiunea 2 - Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2009


Art. 4
Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 17.624,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.022,2 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr.4;
b) 12.136,6 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr.5;
c) 551,8 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevazute in anexa nr.6, a caror repartizare, pe unitati administrativ-teritoriale, se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor;
d) 1.999,7 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute in anexa nr.7, care se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art.33 alin.(3) (7) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) 914,2 milioane lei pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, care se vor repartiza pe judete si proiecte eligibile prin hotarare a Guvernului, potrivit Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007.

Art. 5
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art.4 lit.a), sunt destinate finantarii:
a) sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
b) drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore;
c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional; d) cheltuielilor aferente invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;
e) institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002;
f) platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;
g) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene.
(2) In situatiile in care produsele lactate si de panificatie, precum si mierea se contracteaza si de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu aceasta destinatie unitatilor administrativ-teritoriale respective.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art.4 lit.b), sunt destinate finantarii:
a) cheltuielilor de personal, burselor si obiectelor de inventar ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
e) ajutoarelor de stat regionale acordate in temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru administratiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
f) cheltuielilor creselor;
g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, institutiile de cultura descentralizate, incepand cu anul 2002, si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult.
(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin.(3) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupa caz, se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa consultarea consiliului judetean si a primarilor, si cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar sau a directiei de munca si incluziune sociala, dupa caz, in functie de numarul de beneficiari ai serviciilor respective.
(5) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.4, pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, autoritatile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele locale ale acestora.
(6) Numarul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitatile de cult este prevazut in anexa nr.8.

Art. 6
Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2009 sunt prevazute in anexa nr.9.

Sectiunea 3 - Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2009


Art. 7
Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr.10.

Sectiunea 4 - Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2009


Art. 8
(1) Pentru anul 2009, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, a Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, a altor facilitati si instrumente postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin.(1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora si au avizul de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii asupra eligibilitatii activitatilor din cadrul proiectelor propuse la finantare.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin.(2) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii acele proiecte/propuneri de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania.
(4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite prevazuti la alin.(1) sa efectueze pe parcursul exercitiului bugetar, fara a depasi insa data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri intre proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi, respectand conditiile prevazute la alin.(2), cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
(5) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor prevazute la alin.(1), unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza disponibilitatile fondului de rulment.
(6) In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilitatilor sunt cuprinse, dupa caz, sumele reprezentand "Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare", precum si/sau "Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept privat sau public, necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare".

Art. 9
(1) Pentru platile efectuate din cheltuielile prevazute la art.8, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art.8 alin.(1), in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ ordinului de finantare.
(2) Autoritatile de management/gestiune pe baza solicitarilor ordonatorilor de credite vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor si de alimentare a conturilor lor de disponibil catre Autoritatea de Certificare si Plata si Agentia de Plati si Interventie in Agricultura si/sau catre alte autoritati abilitate cu certificarea si plata in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare.
(3) Sumele aferente rambursarilor de la Comisia Europeana si de la alti donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia acestora la proiectele prevazute la art.8 alin.(1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza de catre autoritatile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilitatilor si de Autoritatea de Certificare si Plata la aceste bugete, dupa certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
(4) Sumele alocate bugetelor locale reprezentand contributia Uniunii Europene la proiectele prevazute la art.8 alin.(1) ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar se reflecta in excedentul bugetului local si, respectiv, in fondul de rulment, si vor fi utilizate in anul 2010 cu aceeasi destinatie pentru care acestea au fost acordate, pana la finalizarea proiectelor respective.
(5) Operatiunile privind inregistrarea in contabilitate a drepturilor si obligatiilor in relatia cu Comisia Europeana, provenite din fonduri externe nerambursabile postaderare, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Sectiunea 5 - Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri rambursabile pe anul 2009


Art. 10
(1) Pentru anul 2009 cheltuielile echivalente sumelor ramase de utilizat si de tras din imprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice si a sumelor aferente contributiei Guvernului Romaniei la finantarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat in bugetele ordonatorilor principali de credite, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, conform prevederilor art.19 alin.(1) al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin.(1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora.

Art. 11
Fac exceptie de la prevederile art.10 cheltuielile aferente acreditivelor deschise si operationale si dupa data de 1 ianuarie 2009 din cadrul proiectelor prevazute la art.10 alin.(1) si cheltuielile in cadrul proiectelor finantate din imprumuturile care nu sunt preluate spre administrare de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit art.14 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008, cu modificarile ulterioare, care sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe si, respectiv ca sume alocate din bugetul de stat in bugetul propriu, in functie de sursa de finantare a cheltuielilor respective.

Art. 12
(1) Guvernul poate aproba prin hotarare virari de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" si, respectiv in nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, in functie de derularea programelor respective.
(2) In cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre capitole si intre proiectele/programele cu finantare rambursabila, pentru asigurarea sumelor necesare derularii corespunzatoare a acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" si, respectiv in nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art. 13
In conditiile prevederilor Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila".


Capitolul II - Responsabilitati in aplicarea prezentei legi


Art. 14
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sa efectueze virari de credite de la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificarilor bugetare pe parcursul anului 2009 si nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art.54 din Legea nr.500/2002, cu modificarile ulterioare.
(3) In conditiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare".
(4) Din sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze redistribuiri de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", in functie de implementarea si derularea proiectelor aprobate.
(6) Virarile de credite bugetare prevazute la alin.(3) se pot efectua si de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.

Art. 15
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora.
(2) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse in Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C - "Alte cheltuieli de investitii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investitiilor", anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite, si reprezinta acele lucrari care se executa in scopul asigurarii mentinerii functionarii fondului fix existent pe toata durata normala de utilizare, in conditiile legii, constand in inlocuirea totala sau partiala a elementelor de constructii sau a partilor componente ale acestor elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum si repararea concomitenta a elementelor si partilor de elemente de constructii uzate fizic, in scopul aducerii lor cat mai aproape de starea initiala.

Art. 16
(1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatele "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv" si "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului" la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finantare rambursabila", "Programe comunitare", "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia realocarilor intre aceste pozitii.
(5) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila", "Programe ISPA", "Programe SAPARD" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
(6) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investitii ale agentilor economici cu capital de stat" si de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.
(7) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, a rambursarilor de credite externe, a dobanzilor si a altor costuri aferente creditelor externe, precum si derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare, pre si post aderare si a programelor cu finantare rambursabila;
b) sumelor necesare achitarii debitelor datorate bugetului Comunitatii Europene, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr.22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand majorarile de intarziere.
(8) Ministerul Finantelor Publice poate efectua in cursul intregului an virari de credite bugetare intre alineatele articolului bugetar "Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene".
(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

Art. 17
Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovarea intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social-cultural sunt prevazute in anexa nr.3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului Ministru, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 18
Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevazute in anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 19
In bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii la capitolul "Invatamant" sunt prevazute, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investitii, consolidari, reabilitari, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea si construirea de campusuri scolare, dotarea cu mobilier scolar, infiintarea si modernizarea unor scoli de arte si meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilitatilor de natura investitiilor, dotarea bibliotecilor scolare cu carti si material didactic, dotarea laboratoarelor scolare, reforma educatiei timpurii, precum si alte dotari specifice invatamantului.

Art. 20
(1) In anul 2009 se acorda transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in suma de 191,6 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
(2) Repartizarea pe comune, orase, municipii, judete si sectoarele municipiului Bucuresti si, in cadrul acestora, pe unitati de invatamant preuniversitar de stat, a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute la alin. (1), se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 21
Termenul de aplicare a Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr.7/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.71/2007, se prelungeste pana la 31 decembrie 2009.

Art. 22
In anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea si plata pensiilor militare si altor drepturi de asigurari sociale, cuvenite personalului din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate.

Art. 23
(1) Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitati.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nicio activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin.(1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 24
Fondurile alocate de la bugetul de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si infiintarea de noi locuri de munca se vor monitoriza de catre Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 25
(1) Resursele financiare aferente proiectelor privind infrastructura in domeniul educatiei, derulate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, se pot asigura prin contractarea de imprumuturi, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008, cu modificarile ulterioare.
(2) Pentru proiectele derulate de catre institutiile de invatamant superior de stat din coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, resursele financiare pot fi asigurate prin imprumuturi contractate de catre acestea in conformitate cu legislatia in vigoare, in conditiile rambursarii din surse proprii, si doar cu avizarea in prealabil a contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice.

Art. 26
In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, din suma de 22.540 mii lei prevazuta la titlul "Active nefinanciare", suma de 2.832 mii lei este utilizata pentru dotarea Scolii Superioare de Aviatie Civila cu un simulator necesar instruirii practice a cursantilor, suma de 1.500 mii lei pentru Obiect nr.2 Pavilion pregatire si cazare Strejnic, suma de 2.271 mii lei pentru Obiect nr.3 Hangar Intretinere si Reparatii Strejnic, suma de 433 mii lei pentru majorarea puterii electrice aferente echipamentului de balizaj al pistei 08-26 Strejnic si a caii de rulare aferente, suma de 690 mii lei pentru modernizarea infrastructurii depozitului de carburanti Strejnic (Obiect nr.4), suma de 1.106 mii lei pentru drumuri, platforme, imprejmuire si porti (Obiect nr.5)- realizarea drumului tehnologic perimetral pe o lungime de 4.100 m, suma de 800 mii lei pentru inlocuirea portierelor si a pardoselii hangarului Strejnic.

Art. 27
Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta lege.
-------------------------

NN: Anexele nu fac parte din prezentul material. Pentru consultarea lor va recomandam consultarea Monitorului Oficial sau a unor programe legislative de specilitate.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=9815

Poate fi de interes si:
OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
Raspunderea civila delictuala obiectiva. Editia 2
Boila Lacrima Rodica

Pret: 89.9 lei
76.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
93 useri online

Useri autentificati: