DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Lege nr. 377/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 23 decembrie 2013

Avand in vedere prevederile Directivei 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerintele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 306 din 23 noiembrie 2011,
tinand cont de necesitatea respectarii prevederilor Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare, ratificat prin Legea nr. 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Dispozitiile prezentei legi se aplica autoritatilor, institutiilor si entitatilor publice si/sau de utilitate publica prevazute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, finantate potrivit art. 62 din Legea nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 67 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor entitati clasificate in administratia publica conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013, privind Sistemul european de conturi nationale si regionale din Uniunea Europeana (1), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 174 din 26 iunie 2013."

2. La articolul 3, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. bugetul general consolidat - ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, incluzand bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum si al altor entitati clasificate in administratia publica, agregate, consolidate si ajustate conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 174 din 26 iunie 2013, pentru a forma un intreg;"


3. La articolul 3, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 2^1 si 2^2, cu urmatorul cuprins:
"2^1. cadru fiscal-bugetar - prezentare sintetica a principalilor indicatori bugetari, atat pe partea de venituri, cat si pe cea de cheltuieli, incluzand o descriere agregata a politicii fiscal-bugetare;
2^2. datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene, - datoria administratiei publice raportata catre Comisia Europeana (Eurostat) si publicata de Eurostat, exprimata ca procent in produsul intern brut;"

4. La articolul 3, dupa punctul 6 se introduc sase noi puncte, punctele 6^1 - 6^6, cu urmatorul cuprins:
"6^1. sold structural anual al administratiei publice - soldul anual ajustat ciclic din care se deduc masurile cu caracter exceptional si masurile temporare, calculat pe baza metodologiei agreate la nivelul Uniunii Europene;
6^2. obiectiv bugetar pe termen mediu - tinta a soldului structural anual al administratiei publice, stabilita potrivit Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozitiilor bugetare si supravegherea si coordonarea politicilor economice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 209 din 2 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
6^3. administratie publica - unitate institutionala parte componenta a economiei nationale, definita conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 174 din 26 iunie 2013;
6^4. circumstante extraordinare - un eveniment neobisnuit asupra caruia autoritatile administratiei publice nu au niciun control si care are o influenta majora asupra pozitiei financiare a administratiei publice sau perioade de recesiune economica severa, astfel cum este definita in Pactul de stabilitate si crestere revizuit;
6^5. Pactul de stabilitate si crestere - instrument prin care se asigura disciplina bugetara a statelor membre, pentru a evita aparitia deficitului excesiv conform Regulamentului (CE) nr. 1466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 209 din 2 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si Regulamentului (CE) nr. 1467/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea si clarificarea aplicarii procedurii de deficit excesiv, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 209 din 2 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
6^6. administratii de securitate sociala - au intelesul prevazut de Regulamentul (UE) nr.549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 174 din 26 iunie 2013;"


5. La articolul 3, punctul 9 se abroga.

6. La articolul 3, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"12. sintagma cheltuieli de investitii are intelesul prevazut de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;"

7. La articolul 3, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins:
"12^1. cheltuieli fiscale - totalitatea prevederilor legislatiei fiscale, reglementari sau norme legislative al caror efect este reducerea veniturilor bugetare sau amanarea incasarii acestora, aplicabile anumitor categorii de contribuabili, in raport de standardele de impozitare stabilite in mod general. Acestea pot include scutiri, deduceri si facilitati fiscale, cote reduse de impozitare, reguli diferentiate de calcul al impozitelor, taxelor si contributiilor stabilite in scopul acordarii unui tratament preferential unei categorii de contribuabili, precum si orice alte reglementari fiscale de natura sa reduca incasarile bugetare."

8. La articolul 5 alineatul (2), litera b) se abroga.

9. Dupa titlul Sectiunii a 3-a "Regulile politicii fiscal-bugetare" a Capitolului II se introduc sase noi articole, articolele 5^1 - 5^6, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
In vederea respectarii valorilor de referinta pentru deficitul bugetar si datoria publica, astfel cum sunt acestea mentionate in Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabila deficitelor excesive, anexa la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pozitia bugetara a administratiei publice este echilibrata sau in excedent.

Art. 5^2
Regula prevazuta la art. 5^1 se considera respectata daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) obiectivul bugetar pe termen mediu nu depaseste o limita inferioara a soldului structural anual al administratiei publice de -0,5% din produsul intern brut la preturile pietei;
b) atunci cand raportul dintre datoria publica calculata conform metodologiei Uniunii Europene si produsul intern brut, la preturile pietei, este semnificativ sub nivelul de 60% si cand riscurile in ceea ce priveste sustenabilitatea pe termen lung a finantelor publice sunt scazute, limita inferioara a obiectivului bugetar pe termen mediu nu poate depasi un sold structural anual al administratiei publice de cel mult -1,0% din produsul intern brut, la preturile pietei;
c) deficitul structural anual al administratiei publice converge catre obiectivul bugetar pe termen mediu, conform unui calendar de ajustare agreat cu institutiile Uniunii Europene, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 209 din 2 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5^3
(1) Este permisa devierea temporara de la regulile prevazute la art. 5^2 si la art. 6^2 doar in conditiile manifestarii unor circumstante extraordinare, iar aceasta deviere nu pericliteaza sustenabilitatea fiscal-bugetara pe termen mediu.
(2) In urma analizarii periodice a situatiei macroeconomice, inclusiv a prognozelor indicatorilor macroeconomici, Guvernul anunta public, daca este cazul, inceperea manifestarii unor circumstante extraordinare si solicita opinia Consiliului fiscal asupra acestui aspect.
(3) Consiliul fiscal poate semnala in mod direct, Guvernului, inceperea manifestarii unor circumstante extraordinare, prezentand totodata o analiza economica, care sa sustina aceasta optiune.
(4) Dupa analizarea opiniei Consiliului fiscal exprimate potrivit prevederilor alin. (2) sau (3), Guvernul informeaza, daca este cazul, Parlamentul Romaniei si Comisia Europeana, asupra inceperii manifestarii unor circumstante extraordinare si asupra aplicarii prevederilor alin. (1).
(5) In urma analizarii periodice a situatiei macroeconomice, inclusiv a prognozelor indicatorilor macroeconomici, Guvernul anunta public, daca este cazul, incetarea manifestarii unor circumstante extraordinare si solicita opinia Consiliului fiscal asupra acestui aspect.
(6) Consiliul fiscal poate semnala in mod direct, Guvernului, incetarea manifestarii unor circumstante extraordinare, prezentand, totodata, o analiza economica, care sa sustina aceasta optiune.
(7) Dupa analizarea opiniei Consiliului fiscal, exprimata potrivit prevederilor alin. (5) sau (6), Guvernul informeaza, daca este cazul, Parlamentul Romaniei si Comisia Europeana, asupra incetarii manifestarii unor circumstante extraordinare si asupra reintrarii sub incidenta regulilor prevazute la art. 5^2 si art. 6^2.
(8) Dupa fiecare situatie de incetare a manifestarii unor circumstante extraordinare, masurile de corectare a devierii, aplicate potrivit prevederilor art. 6^2, conduc la o imbunatatire a soldului structural al bugetului general consolidat cel putin egala cu cerintele Pactului de stabilitate si crestere.
(9) In cazul in care Guvernul nu este de acord cu opiniile Consiliului fiscal emise in sensul aplicarii prevederilor art. 5^1 - 5^4 si art. 6^2, explica public diferentele de opinie.

Art. 5^4
Datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene, nu va depasi 60% din produsul intern brut.

Art. 5^5
In cazul in care raportul dintre datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene, si produsul intern brut, depaseste valoarea de referinta de 60% din produsul intern brut, mentionata la art. 1 din Protocolul nr.12 privind procedura aplicabila deficitelor excesive, anexat la tratatele Uniunii Europene, datoria publica se va reduce cu o rata medie de 5% pe an, ca rata de referinta, astfel cum este prevazut la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1467/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 209 din 2 august 1997, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 306 din 23 noiembrie 2011.

Art. 5^6
Pentru imbunatatirea coordonarii planificarii privind contractarea datoriei publice la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Finantelor Publice transmite ex ante, Comisiei Europene, rapoarte referitoare la planul de contractare a datoriei publice."

10. La articolul 6, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) cresterea anuala a cheltuielilor administratiei publice respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 209 din 2 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare."

11. La articolul 6, literele e) si f) se abroga.

12. La articolul 6, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) pe parcursul exercitiului bugetar, creditele de angajament si cele bugetare aprobate si neutilizate pentru cheltuieli de investitii nu pot fi virate si utilizate pentru cheltuieli curente;"

13. La articolul 6, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:
"g^1) prin exceptie de la prevederile lit. g), pe parcursul exercitiului bugetar se pot efectua virari de credite de angajament si bugetare aprobate si neutilizate pentru cheltuieli de investitii, in cazul in care aceste virari sunt realizate pentru asigurarea fondurilor necesare proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile sau cand sunt realizate in structura acestor proiecte, si numai in limita a 20% din creditele aprobate pentru cheltuieli de investitii;"

14. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 6^1
Limite pentru datoria publica calculata conform metodologiei Uniunii Europene:
1. Daca datoria publica depaseste 45% din produsul intern brut dar se situeaza sub 50% din produsul intern brut, Ministerul Finantelor Publice prezinta Guvernului un raport privind justificarea cresterii datoriei si prezinta propuneri pentru mentinerea acestui indicator la un nivel sustenabil.

2. Daca datoria publica depaseste 50% din produsul intern brut, dar se situeaza sub 55% din produsul intern brut:
a) Guvernul prezinta public si aplica in cel mai scurt timp un program pentru reducerea ponderii datoriei publice in produsul intern brut;
b) programul prevazut la lit. a) cuprinde, fara a se limita la acestea, si masuri care determina inghetarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public;
c) masurile cuprinse in programul prevazut la lit. a) se aplica prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel incat sa se asigure aplicabilitatea masurilor intr-un termen cat mai scurt, cel mai tarziu in semestrul urmator celui in care s-a constatat depasirea procentului de datorie publica.

3. Daca datoria publica depaseste 55% din produsul intern brut, dar se situeaza sub 60% din produsul intern brut:
a) se aplica prevederile pct. 2;
b) Guvernul initiaza masuri care sa determine inghetarea cheltuielilor totale privind asistenta sociala din sistemul public;
c) masurile prezentate potrivit lit. b) se aplica prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel incat sa se asigure aplicabilitatea acestora intr-un termen cat mai scurt, cel mai tarziu in semestrul urmator celui in care s-a constatat depasirea procentului de datorie publica.

4. Daca datoria publica depaseste 60% din produsul intern brut:
a) se aplica prevederile pct. 3;
b) Guvernul initiaza si aplica un program de reducere a datoriei publice potrivit prevederilor art. 5^5;
c) masurile cuprinse in programul prevazut la lit. b) se aplica prin aprobarea unor acte normative la nivel de lege, prin care sa fie identificate masuri urgente de reducere a deficitului bugetar si a datoriei publice, cel mai tarziu in semestrul urmator celui in care s-a constatat depasirea procentului de datorie publica.

5. Prevederile pct. 2, 3 si pct. 4 lit. a) nu se aplica in conditiile manifestarii unor circumstante extraordinare, daca neaplicarea nu pericliteaza sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu si lung."

15. Dupa Sectiunea a 3-a "Regulile politicii fiscal-bugetare" a Capitolului II se introduce o noua sectiune, Sectiunea a 3^1-a "Mecanismul de corectie", cuprinzand articolul 6^2, cu urmatorul cuprins:
SECTIUNEA 3^1 - Mecanismul de corectie


Art. 6^2
(1) In cazul in care se constata o deviere de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la calendarul de ajustare catre acesta, Guvernul aproba sau, dupa caz, transmite Parlamentului, spre adoptare, un set de masuri, cu scopul de a corecta aceasta deviere.
(2) In sensul aplicarii prezentului articol, devierea de la obiectivul bugetar pe termen mediu are intelesul prevazut la art.6 din Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 209 din 2 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Masurile de corectare a devierii sunt formulate in termeni cuantificabili, esalonate pe ani, si vor produce efecte cel tarziu asupra exercitiului bugetar al urmatorului an.
(4) Masurile de corectare a devierii sunt proportionale cu dimensiunea devierii.
(5) Masurile de corectare a devierii sunt aplicate cu prioritate acelor bugete sau entitati componente ale administratiei publice care au generat devierea.
(6) Masurile de corectare a devierii vor asigura implementarea recomandarilor adresate Romaniei de catre institutiile Uniunii Europene, precum si un ritm de corectare stabilit in conformitate cu Pactul de stabilitate si crestere.
(7) Constatarea situatiei de deviere de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la calendarul de ajustare catre acesta poate avea loc in oricare dintre urmatoarele moduri:
a) pe baza documentelor emise de institutiile Uniunii Europene, in contextul procesului de supraveghere bugetara;
b) la initiativa Guvernului, caz in care acesta solicita opinia Consiliului fiscal.
(8) Consiliul fiscal emite opinii asupra masurilor de corectare a devierii, precum si asupra implementarii acestora.
(9) Guvernul informeaza comisiile pentru buget, finante si banci ale Parlamentului asupra constatarii situatiei de deviere, precum si asupra masurilor de corectare a acestora."

16. La articolul 10, alineatul (7) se abroga.

17. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul inrautatirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici care au stat la baza legii bugetare, se poate promova o rectificare bugetara in primul semestru al anului."

18. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Pana la data de 31 iulie a fiecarui an, Ministerul Finantelor Publice va inainta Guvernului strategia fiscal-bugetara pentru urmatorii 3 ani, ce va contine cadrul macroeconomic ce sta la baza politicii fiscal-bugetare, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscal-bugetara si o declaratie de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, pe care acesta o va prezenta Parlamentului pana la data de 15 august a fiecarui an."

19. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate in cadrul fiscal-bugetar cuprinde si obiectivul bugetar pe termen mediu, precum si calea de ajustare catre acesta."

20. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 18^1
Cadrul macroeconomic utilizeaza cele mai actuale informatii si reprezinta scenariul macrofiscal cel mai probabil sau un scenariu mai prudent."

21. La articolul 19, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) o declaratie privind concordanta sau diferentele fata de cele mai recente prognoze ale Comisiei Europene. Diferentele semnificative dintre scenariul macrobugetar ales si previziunile Comisiei Europene sunt descrise si motivate, in special daca nivelul sau cresterea variabilelor din ipotezele externe se indeparteaza in mod semnificativ de valorile mentionate in previziunile Comisiei."

22. La articolul 20 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) soldul structural anual al administratiei publice, exprimat ca pondere in produsul intern brut;"

23. La articolul 20 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere in produsul intern brut;"

24. La articolul 20 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) datoria publica, calculata conform metodologiei Uniunii Europene;"

25. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar in curs si rezultatele estimate ale anului in curs, precum si prognozele pentru 3 ani ulteriori acestuia pentru bugetul general consolidat si pentru bugetele componente ale acestuia, referitoare la:
- nivelul veniturilor bugetului general consolidat, pe tipuri de venituri;
- nivelul cheltuielilor bugetului general consolidat, in clasificatie economica si in clasificatie functionala;
- cheltuieli de investitii;
- datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene;
- garantiile guvernamentale acordate conform legislatiei nationale;
- orice alte informatii pe care Ministerul Finantelor Publice le considera importante pentru strategia fiscal-bugetara;
- premisele-cheie care stau la baza determinarii indicatorilor din strategia fiscal-bugetara;
- analiza de senzitivitate a tintelor fiscale la schimbarile indicatorilor macroeconomici, precum si analize de senzitivitate a datoriei publice si a cheltuielilor cu dobanzile, in functie de diferite ipoteze privind ratele de crestere economica si ratele de dobanda."

26. La articolul 20 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) proiectele de investitii publice prioritare ale Guvernului propuse sa fie finantate pe perioada de 3 ani acoperiti de strategia fiscal-bugetara."

27. La articolul 22, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) informatii privind datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene, si garantiile guvernamentale, conform metodologiei Uniunii Europene;"

28. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 22^1
Raportul care insoteste legea bugetului de stat cuprinde si informatii detaliate referitoare la impactul cheltuielilor fiscale asupra veniturilor bugetare."

29. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 23^1
Sunt permise abateri de la regulile prevazute la art. 6 lit. a), art. 18 alin. (3) si art. 20 alin. (1) lit. d^1), in cazul in care se inregistreaza revizuiri statistice ale produsului intern brut."

30. Dupa articolul 26 se introduc doua noi articole, articolele 26^1 si 26^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 26^1
(1) Ministerul Finantelor Publice publica, pe propria pagina de internet, date bugetare bazate pe contabilitatea de casa sau datele echivalente provenite din contabilitatea publica, in cazul in care datele bazate pe contabilitatea de casa nu sunt disponibile, cel putin cu urmatoarea frecventa:
- lunar si inainte de sfarsitul lunii urmatoare, pentru administratia centrala, administratia de stat si subsectoarele administratiilor de securitate sociala;
- trimestrial si inainte de sfarsitul trimestrului urmator, pentru subsectorul administratiei locale.
(2) Ministerul Finantelor Publice publica, pe propria pagina de internet, datele privind datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene, cu urmatoarea frecventa:
- lunar si inainte de sfarsitul lunii urmatoare, pentru datoria publica aferenta subsectorului administratiei publice centrale si aferenta subsectorului sistemului fondurilor de asigurare sociala;
- trimestrial si inainte de sfarsitul trimestrului urmator, pentru datoria publica aferenta subsectorului administratiei publice locale.

Art. 26^2
Ministerul Finantelor Publice publica anual, pe propria pagina de internet, pentru toate subsectoarele administratiei publice, informatii relevante referitoare la datoriile contingente cu impact potential major asupra bugetelor publice, inclusiv informatii cu privire la garantiile de stat, creditele neperformante si pasivele care rezulta din functionarea societatilor publice, inclusiv cuantumul pasivelor. De asemenea, Ministerul Finantelor Publice publica, pe propria pagina de internet, informatii privind participatiile administratiei publice in capitalul societatilor comerciale si companiilor nationale."

31. Articolul 32 se abroga.

32. La articolul 33, partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
In termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului bugetar, Ministerul Finantelor Publice va publica, pe site-ul propriu, un raport cu privire la executia bugetara finala, care va include:
a) informatii cu privire la rezultatele politicii bugetare in anul incheiat si compararea acestor rezultate, atat cu obiectivele si prioritatile strategice, cat si cu tintele fiscale din strategia fiscal-bugetara si din bugetul anual;"

33. Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 34^1
Raportul privind executia bugetara finala cuprinde si un tabel de corespondenta detaliat privind indicatorii bugetari si cei aferenti datoriei publice, care indica metodologia de tranzitie intre datele bazate pe contabilitatea publica si datele bazate pe standardele Uniunii Europene."

34. La articolul 40 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) monitorizeaza respectarea si aplicarea regulilor fiscale prevazute de prezenta lege, inclusiv a celor referitoare la mecanismul de corectie si circumstantele extraordinare;"

35. La articolul 40, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Opiniile si recomandarile Consiliului fiscal vor fi analizate de catre Guvern si Parlament la elaborarea strategiei fiscal-bugetare, a legilor bugetare anuale, precum si la elaborarea altor masuri determinate de aplicarea prezentei legi si, respectiv, la insusirea/aprobarea acestora."

36. La articolul 40, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) In cazul in care Consiliul fiscal constata, potrivit prevederilor art. 48 alin. (2), deviatii persistente de acelasi sens ale prognozelor macroeconomice fata de datele efective, care s-au inregistrat pe o perioada de cel putin 4 ani consecutivi, Guvernul ia masurile necesare si le face publice."

37. La articolul 47, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Secretariatul tehnic al Consiliului fiscal nu poate depasi un numar de 10 posturi. Drepturile salariale ale personalului din Secretariatul tehnic se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale ale personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice."

38. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1) Pana la sfarsitul lunii mai a fiecarui an, Consiliul fiscal va elabora si va publica un raport anual."

39. La articolul 48 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) evaluarea ex post a prognozelor macroeconomice si bugetare cuprinse in strategia fiscal-bugetara si in bugetul anual din anul bugetar care face obiectul raportului, inclusiv semnalarea, daca este cazul, a unor eventuale deviatii persistente de acelasi sens ale prognozelor macroeconomice fata de datele efective, care s-au inregistrat pe o perioada de cel putin 4 ani consecutivi;"

Art. II
Prevederile art. I se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Art. III
Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.