DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 163/2015 privind standardizarea nationalaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 30 iunie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege stabileste cadrul legal pentru organizarea activitatii de standardizare nationala, participarea Romaniei la standardizarea europeana si internationala si masurile necesare in vederea aplicarii dispozitiilor prevazute in Regulamentul (UE) nr.1025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr.1673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 316 din 14 noiembrie 2012, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr.1025/2012.

Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) standardizare - activitatea specifica desfasurata de un organism recunoscut, prin care sunt elaborate, aprobate, revizuite, modificate, adoptate si anulate standarde si alte documente de standardizare, destinate unei utilizari comune si repetate;
b) standardizare nationala - standardizarea care se desfasoara la nivel national de catre organismul national de standardizare recunoscut;
c) program de standardizare nationala - programul anual de lucru al organismului national de standardizare, continand lista cu temele care fac obiectul activitatii de standardizare;
d) standard national conflictual - standardul national avand acelasi domeniu de aplicare cu un standard european si care contine conditii in contradictie cu cele din standardul european;
e) conformitate cu un standard - indeplinirea tuturor cerintelor dintr-un standard;

f) marca de conformitate - marca protejata, aplicata sau emisa pe baza regulilor unui sistem de evaluare a conformitatii, indicand cu un grad suficient de incredere ca produsul, procesul sau serviciul in cauza este conform cu cerintele din standardul national;
g) reglementare - documentul care contine reguli cu caracter obligatoriu si care este adoptat de catre o autoritate a statului sau la nivel european;

h) comitet tehnic - structura de lucru care desfasoara activitatea de standardizare pe domenii specifice, fara personalitate juridica, infiintata in cadrul unui organism de standardizare recunoscut si in care partile interesate isi desemneaza reprezentanti;
i) parte interesata - persoana, grupul sau organizatia, inclusiv autoritatile publice, care au un interes sau o preocupare in activitatea de standardizare.
(2) In sensul prezentei legi, termenii standard, standard international, standard european, standard armonizat, document de standardizare europeana, specificatie tehnica, proiect de standard, produs, serviciu, organizatie de standardizare europeana, organism de standardizare international si organism national de standardizare au semnificatia prevazuta in Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Art. 3
Activitatea de standardizare nationala este activitate de interes public general si contribuie la:
a) cresterea competitivitatii economiei nationale;
b) inlaturarea barierelor tehnice din calea comertului;
c) buna aplicare a reglementarilor si a politicilor publice;
d) promovarea rezultatelor cercetarii-dezvoltarii si inovarii;
e) protectia intereselor consumatorilor si a mediului;
f) utilizarea durabila a resurselor;
g) reprezentarea intereselor nationale in activitatea de standardizare internationala si europeana.

Art. 4
In standardizarea nationala se aplica urmatoarele principii:
a) elaborarea si adoptarea standardelor romane pe baza de consens al partilor interesate;
b) transparenta, coerenta si disponibilitatea publica;
c) participarea tuturor partilor interesate;
d) caracterul voluntar al aplicarii standardelor romane;
e) independenta fata de orice posibil interes predominant;
f) respectarea regulilor standardizarii europene si internationale;
g) corelarea standardelor romane cu evolutia legislatiei;
h) reprezentarea intereselor nationale in activitatea de standardizare internationala si europeana.


Capitolul II - Standardele romane


Art. 5
(1) Standardele romane sunt standardele care se elaboreaza si se aproba in cadrul standardizarii nationale. Ele se identifica cu indicativul alcatuit din sigla SR, numarul standardului si anul publicarii acestuia. Sigla SR semnifica standard roman si se aplica numai pe standardele romane. Atunci cand standardele romane adopta standarde europene si/sau internationale, sigla SR va fi urmata de combinatia de litere care identifica standardele europene si/sau internationale adoptate.
(2) Standardele romane trebuie sa contina prevederi care sa nu contravina legislatiei in vigoare.
(3) Standardele europene, standardele internationale si alte documente de standardizare se adopta la nivel national ca standarde romane prin una dintre urmatoarele metode:
a) nota de confirmare;
b) fila de confirmare;
c) versiune romana.

Art. 6
(1) Aplicarea standardelor romane are caracter voluntar.
(2) Aplicarea unui standard roman poate deveni obligatorie, in totalitate sau in parte, pe intreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai printr-o reglementare, in cazul in care considerente de ordin public, de protectie a vietii, a sanatatii si a securitatii persoanelor fizice, a mediului si a intereselor consumatorilor fac necesara o astfel de masura.

Art. 7
(1) Referirile la standarde in legislatie trebuie sa prevada explicit ca aplicarea acestora reprezinta modalitatea recomandata, fara a fi singura insa, pentru a demonstra conformitatea cu cerintele din actele normative respective.
(2) Reglementarile cuprind numai referiri la standardele romane elaborate si aprobate la nivel national, precum si la standarde romane care adopta la nivel national standarde europene, standarde internationale sau alte documente de standardizare, conform art. 5 alin. (3).
(3) Pentru facilitarea utilizarii standardelor prevazute la art. 5 alin. (3) lit. a) si b), acestea se publica in versiune romana, in termen de maximum 2 ani de la intrarea in vigoare a reglementarii, in conditiile prevazute la art.17.

Art. 8
(1) Standardele romane, standardele europene, standardele internationale si documentele de standardizare europeana si internationala, inclusiv proiectele lor, sunt considerate documentatii stiintifice in sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt protejate prin drepturi de autor.
(2) Reproducerea integrala sau partiala si difuzarea standardelor romane, europene si internationale si a documentelor de standardizare europeana si internationala se admit numai daca exista in prealabil acordul scris al organismului national de standardizare.
(3) Oricine declara conformitatea cu un standard roman, printr-o marca, declaratie sau certificat, trebuie sa faca dovada detinerii in mod legal a standardului respectiv in conditiile prezentei legi.


Capitolul III - Organismul national de standardizare


Art. 9
(1) Activitatea de standardizare nationala se realizeaza de catre Asociatia de Standardizare din Romania - ASRO, denumita in continuare ASRO, care este organismul national de standardizare recunoscut prin hotarare a Guvernului, notificat Comisiei Europene si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) ASRO este persoana juridica de drept privat, de interes public general, avand statut juridic de asociatie fara scop patrimonial, care aplica principiile standardizarii nationale prevazute la art. 4 si indeplineste atributiile prevazute la art. 12 alin. (l).
(3) Statutul ASRO trebuie sa respecte prevederile prezentei legi.
(4) Organul de conducere al ASRO este adunarea generala, care cuprinde toti membrii asociatiei, si care este structurata in urmatoarele colegii:
a) Colegiul A - colegiul organismelor acreditate;
b) Colegiul B - colegiul beneficiarilor;
c) Colegiul C - colegiul consumatorilor;
d) Colegiul D - colegiul cercetarii-dezvoltarii si inovarii;
e) Colegiul E - colegiul autoritatilor.
(5) Consiliul director al ASRO este structura organizatorica formata din membrii alesi ai ASRO, care asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale, si este condusa de presedintele ASRO.
(6) Membrii titulari ai consiliului director aleg din randul lor vicepresedintii ASRO. Reprezentantul desemnat al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului detine de drept si functia de vicepresedinte al ASRO.

Art. 10
(1) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile ulterioare, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice pune la dispozitia ASRO, in folosinta, pe baza de contract de inchiriere, un spatiu cu destinatia de sediu in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1.
(2) Contractul isi produce efectele pana cand ASRO isi poate desfasura activitatea intr-un alt sediu.

Art. 11
(1) ASRO reprezinta Romania, ca membru, in urmatoarele organizatii de standardizare europene si internationale:
a) CEN - Comitetul European de Standardizare;
b) CENELEC - Comitetul European de Standardizare in Electrotehnica;
c) ETSI - Institutul European de Standardizare in Telecomunicatii;
d) ISO - Organizatia Internationala de Standardizare;
e) CEI - Comisia Electrotehnica Internationala.
(2) Sumele reprezentand cotizatiile aferente calitatii de membru in organizatiile de standardizare prevazute la alin. (1) se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Turismului.

Art. 12
(1) ASRO are urmatoarele atributii principale:
a) stabilirea metodologiei de standardizare nationala, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1025/2012, ale prezentei legi si cu regulile standardizarii europene si internationale;
b) participarea la activitatea de standardizare europeana si internationala;
c) elaborarea, publicarea si implementarea anuala a programului de standardizare nationala;
d) elaborarea, aprobarea si publicarea standardelor romane;
e) examinarea, modificarea, revizuirea, reconfirmarea si anularea standardelor romane;
f) adoptarea standardelor europene si internationale ca standarde romane;
g) adoptarea altor documente de standardizare ca standarde romane;
h) infiintarea si asigurarea cadrului necesar functionarii comitetelor tehnice nationale de standardizare;
i) asigurarea cadrului metodologic pentru participarea la standardizarea europeana si internationala a partilor interesate;
j) indeplinirea obligatiilor ce revin din reprezentarea Romaniei in organizatiile europene si internationale de standardizare;
k) asigurarea informarii publice prin publicarea si difuzarea standardelor romane si a altor publicatii relevante privind standardizarea nationala;
l) comercializarea standardelor romane;
m) comercializarea standardelor internationale si a standardelor nationale ale altor tari, inclusiv operatiuni de import/export de standarde;
n) gestionarea fondului national documentar de standarde romane, inclusiv specificatii tehnice private;
o) elaborarea si publicarea lunara a Buletinului standardizarii;
p) prestarea de servicii de consultanta, expertiza, instruire, transfer de cunostinte, asistenta tehnica si altele asemenea in domeniul standardizarii;
q) acordarea dreptului de utilizare a marcilor de conformitate cu standardele romane, la cerere, pentru produsele si serviciile conforme cu standardele romane, pe baza procedurilor proprii;
r) emiterea unui aviz consultativ, la solicitarea autoritatilor, in procesul de elaborare a actelor normative care au legatura cu standardele sau cu standardizarea;
s) indeplinirea sarcinilor de raportare a activitatii prevazute la art. 24 alin. (1) din Regulamentului (UE) nr. 1025/2012;
s) participarea la schimbul de informatii privind standardele si activitatea de standardizare in cadrul sistemului european si international de standardizare, conform art. 3 si 4 din Regulamentul (UE) nr.1025/2012 si Legii nr.133/1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, a Acordului international privind carnea de bovina si a Acordului international privind produsele lactate, incheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994;
t) participarea la cercetarea in standardizare, la programe si proiecte de cercetare cu finantare nationala, europeana si/sau internationala.
(2) ASRO are de drept exclusivitatea exercitarii atributiilor prevazute la alin. (l) lit. a) -1), n), o) si q) - s).
(3) Activitatea de standardizare nationala se desfasoara in baza metodologiei de standardizare nationala prevazuta la alin. (l) lit. a) si publicata pe pagina de internet a ASRO.
(4) Pentru serviciile prestate prevazute la alin. (l) lit. d) - h), 1), m), p) si q), precum si pentru alte servicii, ASRO are dreptul de a stabili si incasa tarife.
(5) Tarifele stabilite de ASRO pentru serviciile prestate prevazute la alin. (4) se avizeaza de Ministerul Finantelor Publice.


Capitolul IV - Transparenta si participarea in standardizare


Art. 13
(1) Programul de standardizare nationala, prevazut la art. 12 alin. (l) lit. c), se elaboreaza anual de catre ASRO, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 si se avizeaza de catre Ministerul Economiei, Comertului si Turismului.
(2) Programul de standardizare nationala, in proiect, se supune consultarii publice pentru o perioada de 30 de zile, prin publicarea acestuia pe pagina de internet a ASRO. Programul de standardizare nationala, in forma finala, se publica pe pagina de internet a ASRO.
(3) Orice parte interesata poate formula si depune la ASRO propuneri de elaborare, modificare, revizuire sau adoptare a unui standard roman, cu respectarea metodologiei de standardizare nationala.

Art. 14
Programul de standardizare nationala cuprinde standardele europene, standardele nationale, a caror elaborare sau revizuire se impune si standardele internationale sau alte documente de standardizare identificate ca fiind necesare in urma consultarilor autoritatilor publice si a altor parti interesate din mediul privat.

Art. 15
(1) Standardele europene, standardele internationale si alte documente de standardizare sunt aplicabile in Romania numai in forma standardelor romane, care le adopta la nivel national.
(2) Toate standardele europene trebuie adoptate ca standarde romane, iar standardele nationale conflictuale se anuleaza.
(3) Standardele internationale si alte documente de standardizare se adopta ca standarde romane, la cererea partilor interesate.

Art. 16
(1) Orice parte interesata din Romania poate sa participe, prin intermediul ASRO, la standardizarea europeana si internationala, cu respectarea metodologiei de standardizare nationala.
(2) ASRO formuleaza si transmite votul national la proiectele de standarde europene si internationale sau la alte documente de standardizare, aflate in ancheta publica, pe baza punctelor de vedere exprimate de partile interesate.

Art. 17
In vederea realizarii programului de standardizare nationala si pentru sprijinirea aplicarii unor reglementari sau promovarea unor politici publice in propriile domenii de competenta, autoritatile publice incheie contracte de prestari servicii cu ASRO, pentru adoptarea standardelor europene, ca standarde romane, elaborarea, modificarea, sau revizuirea standardelor romane ori adoptarea standardelor internationale sau a altor documente de standardizare ca standarde nationale.


Capitolul V - Relatiile autoritatilor cu ASRO


Art. 18
(1) Autoritatile publice au obligatia sa consulte ASRO in procesul de elaborare a actelor normative care fac referire sau au legatura cu standardele sau standardizarea nationala.
(2) Pentru asigurarea coerentei intre reglementarile si standardele nationale, autoritatile publice participa la activitatea de standardizare prin nominalizarea reprezentantilor in comitetele tehnice de interes.

Art. 19
In calitate de coordonator al infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului:
a) indeplineste atributiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 in relatia cu ASRO, statele membre si Comisia Europeana;
b) asigura masurile necesare in vederea corelarii politicilor nationale cu politicile Uniunii Europene care cuprind aspecte privind standardizarea;
c) se asigura si ia masuri, atunci cand este cazul, ca ASRO, prin politicile, strategia si practicile sale, sa raspunda cu competenta, promptitudine si deschidere, solicitarilor in legatura cu standardizarea;
d) avizeaza, in prealabil, orice modificare a statutului ASRO;
e) desemneaza, prin ordin al ministrului economiei, comertului si turismului, un reprezentant al sau, care are calitatea de vicepresedinte al ASRO cu drept de veto in luarea deciziilor vizand politica nationala in domeniul standardizarii.


Capitolul VI - Finantarea standardizarii nationale


Art. 20
Sursele de finantare a standardizarii nationale sunt, in principal:
a) tarife percepute conform art. 12 alin. (4), pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii, inclusiv a contractelor finantate pe baza art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 50/2015, cu modificarile ulterioare, prin prevederea in bugetele ministerelor si ale autoritatilor publice a sumelor necesare pentru plata contractelor de prestari servicii incheiate cu ASRO;
b) alocarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, in limita prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie, pe baza contractului-cadru de finantare pentru activitatile de interes public, in domeniul standardizarii, care este reinnoit anual.

Art. 21
(1) Activitatile de interes public prevazute la art. 20 lit. b) sunt cele aferente atributiilor ASRO, stabilite la art. 12 alin. (l) lit. b), j), n), o), r), s) si s).
(2) ASRO organizeaza evidenta contabila distincta pentru activitatile prevazute la alin. (l).

Art. 22
Pentru incurajarea si cresterea gradului de participare a expertilor romani la standardizarea europeana si internationala in domenii de interes national, autoritatile publice interesate pot finanta costurile aferente acestor participari.


Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 23
(1) Marcile de conformitate cu standardele romane prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege sunt proprietatea ASRO si sunt inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
(2) Marcile de conformitate prevazute la alin. (l) pot fi utilizate de catre entitatile interesate, numai cu acordul ASRO.

Art. 24
(1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului elaboreaza si aproba prin ordin, contractul-cadru de finantare a activitatilor de interes public in domeniul standardizarii prevazute la art. 21 alin. (1).
(2) Pana la avizarea tarifelor de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 12 alin. (5), ASRO va presta serviciile prevazute la art. 12 alin. (4) la tarifele practicate la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 25
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 355/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexa - MARCI DE CONFORMITATE CU STANDARDELE ROMANEMarcile de conformitate cu standardele romane sunt urmatoarele: SR si SR-S.
Simbolurile marcilor SR si SR-S sunt cele din figura de mai jos.

SIMBOLURI
Marca SR este acordata produselor certificate in conformitate cu cerintele unui standard roman.
Marca SR-S este acordata produselor certificate in conformitate cu cerintele unui standard roman care prevede cerinte de securitate.

NOTA:
Dimensiunile marcilor sunt urmatoarele:
- marca SR - 38 mm inaltime/37 mm lungime;
- marca SR-S - 38 mm inaltime/41 mm lungime.
Culoarea marcii se alege de catre titular, cu conditia ca marca sa fie distincta in context.
In cazul in care marca trebuie sa fie marita sau micsorata, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in figura de mai sus. Dimensiunea pe verticala a marcii nu trebuie sa fie mai mica de 10 mm.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
19 useri online

Useri autentificati: