DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Cursuri Lupu&Partners

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 17 martie 2017

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se infiinteaza Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala, denumit in continuare Comitetul, ca structura de cooperare interinstitutionala, fara personalitate juridica, din care fac parte reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei, Autoritatii de Supraveghere Financiara si ai Guvernului.
(2) Fara a aduce atingere prerogativelor conferite de lege autoritatilor prevazute la alin. (1), misiunea Comitetului este de a asigura coordonarea in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national, prin stabilirea politicii macroprudentiale si a instrumentelor adecvate pentru punerea in aplicare a acesteia.


Art. 2
(1) Obiectivul fundamental al Comitetului este de a contribui la salvgardarea stabilitatii financiare, inclusiv prin consolidarea capacitatii sistemului financiar de a rezista socurilor si prin diminuarea acumularii de riscuri sistemice, asigurand pe aceasta cale o contributie sustenabila a sistemului financiar la cresterea economica. Sintagmele sistem financiar si risc sistemic au intelesul prevazut in Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de infiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic.
(2) In indeplinirea obiectivului fundamental prevazut la alin. (1), Comitetul este independent din punct de vedere operational.


Art. 3
(1) In vederea indeplinirii obiectivului fundamental prevazut la art. 2 alin. (1), Comitetul are urmatoarele atributii:
a) identificarea, colectarea si analiza informatiilor necesare in vederea indeplinirii obiectivului fundamental;
b) identificarea, monitorizarea si evaluarea riscurilor sistemice;
c) identificarea institutiilor si structurilor sistemului financiar care sunt relevante din punct de vedere sistemic;
d) elaborarea strategiei privind politica macroprudentiala in vederea indeplinirii obiectivului fundamental;
e) emiterea de recomandari si avertizari in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor sistemice la adresa stabilitatii sistemului financiar national;
f) emiterea de recomandari si, dupa caz, avertizari pentru asigurarea implementarii recomandarilor Comitetului european pentru risc sistemic sau, dupa caz, emiterea de recomandari si avertizari necesare ca urmare a avertismentelor Comitetului european pentru risc sistemic, emise in baza atributiilor conferite acestuia prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010;
g) monitorizarea implementarii recomandarilor emise de Comitet si a masurilor adoptate la nivel national, ca urmare a recomandarilor si avertizarilor emise de Comitet;
h) stabilirea, reevaluarea periodica si urmarirea obiectivelor intermediare ale politicii macroprudentiale;
i) stabilirea, la nivel national, a instrumentelor macroprudentiale si reevaluarea periodica a acestora, precum si recunoasterea instrumentelor macroprudentiale stabilite de autoritatile din alte state membre;
j) emiterea de opinii consultative in domeniul sau de competenta, potrivit prevederilor legale in vigoare;
k) emiterea de recomandari pentru asigurarea punerii in aplicare la nivel national a regulamentelor, deciziilor, recomandarilor, orientarilor, ghidurilor emise in domeniul supravegherii macroprudentiale, adoptate la nivelul Uniunii Europene.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), Comitetul actioneaza in calitate de:
a) autoritate macroprudentiala in sensul Recomandarii Comitetului european pentru risc sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale (CERS/2011/3);
b) autoritate desemnata, in sensul dispozitiilor cuprinse in Sectiunile I si II, Capitolul 4, Titlul VII din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE;
c) autoritate desemnata, in sensul prevederilor art.458 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
(3) In aplicarea prevederilor alin.(2) lit.b), Comitetul este imputernicit sa emita un regulament privind metodologia si procedura utilizate de acesta pentru stabilirea instrumentelor macroprudentiale prevazute in Sectiunile I si II, Capitolul 4, Titlul VII din Directiva 2013/36/UE, precum si sfera de aplicare a acestor instrumente, in vederea emiterii de recomandari in acest sens. Regulamentul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si potrivit art. 10 alin. (4).
(4) In exercitarea atributiilor sale, Comitetul monitorizeaza modul in care se asigura respectarea si, dupa caz, luarea masurilor necesare punerii in aplicare a regulamentelor, deciziilor, recomandarilor, orientarilor, ghidurilor emise in domeniul supravegherii macroprudentiale, adoptate la nivelul Uniunii Europene.
(5) In plus fata de atributiile prevazute la alin. (1), Comitetul este responsabil de coordonarea gestiunii crizelor financiare sens in care emite recomandari in vederea stabilirii masurilor necesare pentru reducerea riscului de contaminare, in cazul in care unul sau mai multi participanti la sistemul financiar se confrunta cu dificultati care au impact sistemic, si monitorizeaza implementarea acestora.
(6) In exercitarea atributiilor sale, Comitetul are competenta de a solicita toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii obiectivului sau fundamental, inclusiv informatii de la Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara, informatii de la alte autoritati si institutii, inclusiv aflate in afara ariei de reglementare a acestor autoritati, precum si informatii la nivel de institutie in urma unei solicitari justificate, luand totodata masurile necesare in vederea asigurarii confidentialitatii acestora, autoritatile si institutiile sesizate fiind obligate sa furnizeze informatiile solicitate.
(7) Comitetul are obligatia de a transmite Guvernului, Bancii Nationale a Romaniei si Autoritatii de Supraveghere Financiara informatiile relevante necesare in vederea indeplinirii atributiilor acestora.
(8) In scopul exercitarii atributiilor conferite prin prezenta lege, Comitetul asigura cooperarea si schimbul de informatii cu Comisia Europeana, cu Autoritatea Bancara Europeana, cu Comitetul european pentru risc sistemic, precum si cu autoritati echivalente din alte state membre, luand masurile necesare in vederea asigurarii confidentialitatii informatiilor primite.
(9) Comitetul informeaza Comitetul european pentru risc sistemic asupra actiunilor intreprinse in vederea prevenirii si diminuarii riscurilor sistemice la nivel national, cu respectarea, dupa caz, a termenelor prevazute in recomandarile acestuia ori in alte acte relevante emise la nivelul Uniunii Europene.

Art. 4
(1) Pentru implementarea la nivel national a masurilor necesare in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor sistemice, Comitetul este imputernicit:
a) sa emita recomandari si avertizari adresate Bancii Nationale a Romaniei si Autoritatii de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritati nationale de supraveghere financiara sectoriala;
b) sa emita recomandari adresate Guvernului, in scopul mentinerii stabilitatii financiare;
c) sa solicite Comitetului european pentru risc sistemic sa emita o recomandare in vederea recunoasterii de catre unul sau mai multe state membre a instrumentelor macroprudentiale recomandate de Comitet.
(2) Destinatarii recomandarilor sau avertizarilor Comitetului prevazuti la alin. (1) pot sa adopte masurile corespunzatoare, inclusiv emiterea de reglementari, in vederea respectarii recomandarilor sau, dupa caz, pot sa intreprinda actiuni in vederea diminuarii riscurilor asupra carora au fost avertizati. Destinatarii informeaza Comitetul cu privire la masurile adoptate sau, in cazul in care nu au adoptat astfel de masuri, informarea va cuprinde motivele neadoptarii acestora.
(3) In cazul in care Comitetul constata ca nu s-a dat curs recomandarii sale sau ca destinatarii nu au justificat in mod adecvat lipsa lor de actiune, acesta informeaza, in conditii de stricta confidentialitate, destinatarii.


Capitolul II - Organizarea Comitetului


Art. 5
(1) Comitetul are urmatoarea structura organizationala:
a) Consiliul general;
b) Comisia tehnica privind riscul sistemic;
c) Comisia tehnica privind gestiunea crizelor financiare;
d) Comitetul stiintific consultativ, alcatuit din reprezentanti ai mediului academic si universitar;
e) Secretariatul.
(2) Consiliul general este responsabil cu adoptarea deciziilor in vederea indeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului prevazut la art. 2 alin. (1).
(3) Comisia tehnica privind riscul sistemic are responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului general prin elaborarea analizelor de identificare, evaluare si monitorizare a riscului sistemic si propunerea masurilor necesare in vederea indeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului prevazut la art. 2 alin. (1).
(4) Comisia tehnica privind gestiunea crizelor financiare are responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului general prin elaborarea de analize referitoare la unul sau mai multi participanti la sistemul financiar care se confrunta sau sunt susceptibili de a se confrunta cu dificultati majore care au impact sistemic si prin propunerea masurilor necesare, in vederea reducerii riscului de contaminare a celorlalte institutii sau piete financiare ori a sistemului financiar in ansamblul sau.
(5) Secretariatul este asigurat de Banca Nationala a Romaniei si acorda sprijin administrativ si logistic Comitetului.
(6) Organizarea si functionarea Comitetului se stabilesc prin regulamente interne adoptate de Consiliul general al Comitetului.

Art. 6
(1) Presedintele Comitetului este guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Presedintele reprezinta Comitetul in relatia cu tertii. In cazul imposibilitatii temporare de exercitare a atributiilor de catre presedinte, reprezentarea se asigura de unul dintre membri, desemnat de catre Consiliul general.

Art. 7
(1) Consiliul general al Comitetului este format din 9 membri, dupa cum urmeaza:
a) din partea Bancii Nationale a Romaniei: guvernatorul, prim-viceguvernatorul si un viceguvernator desemnat de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei;
b) din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara: presedintele, prim-vicepresedintele si un vicepresedinte desemnat de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara;
c) din partea Guvernului: 3 reprezentanti desemnati de Prim-ministru.
(2) Directorul Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar participa la sedintele Consiliului general, fara drept de vot.
(3) Desfasurarea activitatii in calitate de membru al Consiliului general de catre persoanele prevazute la alin. (1) nu atrage o stare de incompatibilitate ori de conflict de interese in sensul prevazut de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cel prevazut in legile speciale care guverneaza statutul autoritatilor din care fac parte aceste persoane.
(4) Componenta comisiilor tehnice si a Comitetului stiintific consultativ se stabileste de Consiliul general.

Art. 8
(1) Consiliul general se intruneste in sedinte ordinare de cel putin 4 ori pe an.
(2) Consiliul general se intruneste in sedinte extraordinare la solicitarea oricarui membru al sau.
(3) Sedintele Consiliului general sunt convocate de Presedintele Comitetului.
(4) Membrii Consiliului general participa personal la sedintele acestuia. In mod exceptional, este permisa inlocuirea membrilor cu persoane imputernicite de Consiliul general, in conditiile in care inlocuirea este justificata de imposibilitatea temporara de exercitare a atributiilor de catre membrii de drept.
(5) Persoanele imputernicite in conditiile alin. (4) trebuie sa faca parte din aceeasi institutie cu membrii de drept care sunt inlocuiti.
(6) Membrii Consiliului general nu sunt remunerati pentru activitatea desfasurata.

Art. 9
(1) Fiecare membru al Consiliului general are dreptul la un vot.
(2) Consiliul general delibereaza valabil in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai.
(3) Deciziile Consiliului general se adopta cu majoritatea voturilor exprimate.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 10
(1) Comitetul asigura comunicarea catre partile interesate a recomandarilor si avertizarilor emise, precum si publicarea pe site-ul propriu a unui comunicat de presa in termen de 3 zile de la emiterea acestora.
(2) In cazul in care emiterea recomandarilor si avertizarilor este conditionata de proceduri anterioare de notificare si aprobare din partea institutiilor si autoritatilor europene, comitetul asigura comunicarea catre partile interesate a recomandarilor si avertizarilor, precum si publicarea pe site-ul propriu a unui comunicat de presa in termen de 3 zile de la primirea unui raspuns din partea institutiilor si autoritatilor europene sau de la expirarea termenului de raspuns.
(3) In cazul in care Comitetul considera ca nu sunt repercusiuni la adresa stabilitatii financiare, acesta poate publica recomandarile si avertizarile emise.
(4) Comitetul asigura publicarea pe site-ul propriu a regulamentului prevazut la art. 3 alin. (3), a doua zi dupa publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 11
Presedintele Comitetului prezinta Parlamentului Romaniei, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual.

Art. 12
(1) Membrii Consiliului general si oricare alte persoane care au lucrat sau lucreaza pentru sau in legatura cu activitatea Comitetului nu vor divulga informatii care fac obiectul secretului profesional.
(2) Informatiile primite de Comitet vor fi utilizate in mod exclusiv pentru indeplinirea atributiilor acestuia.
(3) Regimul de confidentialitate al documentelor si regimul de arhivare se stabilesc prin regulament intern adoptat de Consiliul general al Comitetului, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu.

Art. 13
Comitetul adopta si urmareste implementarea strategiei privind politica macroprudentiala, fara a aduce atingere independentei Bancii Nationale a Romaniei, conform art. 130 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Art. 14
(1) Operationalizarea Comitetului se asigura in maximum 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Recomandarile emise potrivit art. X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 29/2015, isi pastreaza valabilitatea.


***


Prezenta lege asigura:
 • transpunerea dispozitiilor cuprinse in Sectiunile I si II, Capitolul 4, Titlul VII din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;
 • implementarea Recomandarii Comitetului european pentru risc sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale (CERS/2011/3), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.41 din 14 februarie 2012;
 • cadrul legal pentru implementarea Recomandarii Comitetului european pentru risc sistemic din 4 aprilie 2013 privind obiectivele intermediare si instrumentele politicii macroprudentiale (CERS/2013/1), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 170 din 15 iunie 2013.


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

  Poate fi de interes si:
  Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
  OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
  Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
  Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
  Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
  HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
  HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
  OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
  OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
  OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
  OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
  Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
  OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
  Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
  HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
  OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
  OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
  OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
  Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
  Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
  Curierul Fiscal, Nr. 12/2014
  Editura C.H. Beck

  Pret: 28.9 lei
  24.57 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  72 useri online

  Useri autentificati: