DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agriculturaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 14 mai 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:


1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta aproba schemele de plati, ca mecanisme de sustinere si de garantare a producatorilor agricoli si a operatorilor economici, respectiv schemele de plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii, care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020.”


2. La articolul (2) alineatul (1), dupa litera p) se introduc trei noi litere, literele q), r) si s), cu urmatorul cuprins:
"q) institutie financiara nebancara reprezinta acea forma de organizare definita potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare;
r) utilizarea terenului inseamna utilizarea pentru activitati agricole a suprafetei de teren agricol din cadrul exploatatiei aflate la dispozitia fermierului pe tot parcursul anului de cerere; s) zone cu strat vegetal reprezinta suprafete arabile cultivate cu specii considerate culturi secundare, care participa la calculul diversificarii culturilor si care asigura acoperirea solului pe timpul iernii, pana la data de 1 martie. Speciile considerate culturi secundare vor fi stabilite prin ordinul autoritatii publice centrale care raspunde de agricultura, de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.”

3. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola. In cazul in care nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).”

4. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care din actul de infiintare nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b)."

5. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul concesionarii/ inchirierii unei suprafete de pajisti de catre o asociatie de crescatori de animale, beneficiarii platilor pot fi:
a) asociatia crescatorilor de animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plata de catre asociatie, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul National al Exploatatiilor, numarul de animale si suprafata care revine pe fiecare membru al asociatiei proportional cu numarul de animale detinute si hotararea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor;
b) dupa un an de gratie, asociatiile prevazute la lit.a) constituite in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor transforma in grupuri de producatori sau cooperative agricole conform prevederilor legislatiei in vigoare.”

6. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cazul pajistilor permanente detinute, in calitate de proprietari, de catre formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, cooperative, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri, mentionate in Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarii platilor pot fi:
a) forma asociativa de proprietate, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecarui membru detinator de animale privind depunerea cererii unice de plata de catre forma asociativa, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul National al Exploatatiilor, numarul de animale pe fiecare membru al formei asociative si hotararea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor;
b) membrii formei asociative de proprietate care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata detinuta in proprietate. Dovada utilizarii legale a acestor suprafete de pajisti de catre fiecare membru al formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de proprietate al formei asociative si centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul National al Exploatatiilor, numarul de animale detinute de fiecare membru, precum si suprafetele repartizate membrilor de catre forma asociativa si hotararea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor.”

7. La articolul 8 alineatul (1), litera s) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"s) sa identifice, sa declare, sa delimiteze si sa localizeze fara echivoc parcelele agricole utilizate in aplicatia electronica GIS, pusa la dispozitie de catre APIA, care permite prelucrarea datelor spatiale si alfanumerice privind suprafetele declarate si sa utilizeze datele cadastrale disponibile.”

8. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prin exceptie de la alin. (2), in anul 2015, in cazul in care legislatia Uniunii Europene prevede, se procedeaza astfel:
a) cererile unice de plata se depun pana la data limita de 15 iunie la centrele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura ;
b) modificarile la cererile unice de plata se depun pana la data limita de 15 iunie la centrele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, fara penalizari.”

9. Dupa capitolul X se introduce un nou capitol, capitolul X^1, cu articolele 29^1 si 29^2, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL X^1 - Mecanisme de garantare

Art. 29^1
Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, cu modificarile si completarile ulterioare, fermierii si operatorii economici inregistrati in baza de date a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pot utiliza in activitatea agricola si cea de comert exterior, scrisori, garantii, credite, asigurari/ asigurari de garantie si alte asemenea, emise de institutia financiara nebancara si de societatea de asigurare in conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de plati si alte organisme, gestiunea financiara, verificarea si inchiderea conturilor, garantiile si utilizarea monedei euro, ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de plati si alte organisme, gestiunea financiara, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare si transparenta, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 28 august 2014, ale Legii nr.93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare si cu ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 29^2
Masurile pentru care se instituie mecanisme de garantare, sunt urmatoarele:
a) schimburi comerciale de produse agricole cu tari care nu fac parte din Uniunea Europeana, denumite in continuare tari terte;
b) promovarea produselor agricole pe piata interna si pe pietele tarilor terte;
c) promovarea vinurilor, in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol;
d) programul de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole;
e) finantarea programelor operationale ale organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume;
f) interventia publica reglementata prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 si (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;
g) depozitarea privata reglementata prin Regulamentul (CE) nr. 1308/2013;
h) masurile Programului Operational pentru Pescuit si ale Autoritatii de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit.”

10. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) Criteriile de eligibilitate, conditiile specifice si modul de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) si a masurilor compensatorii de dezvoltare rurala prevazute la art. 33 alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.”

11. La articolul 34 dupa alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Ghidul Informativ privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole – LPIS – se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.”

Art. II
In tot textul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, sintagma "utilizare legala” se inlocuieste cu sintagma "utilizare”.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.