DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 13/03/2006

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege are drept scop stabilirea principiilor si a cadrului general pentru utilizarea creantelor, in vederea obtinerii de finantare prin intermediul securitizarii, precum si reglementarea drepturilor si obligatiilor partilor la o operatiune de securitizare.

Art. 2
(1) Securitizarea este o operatiune financiara de valorificare a creantelor de catre un vehicul investitional care le achizitioneaza, le grupeaza si le afecteaza garantarii unei emisiuni de valori mobiliare.
(2) Pot face obiectul securitizarii, conform prevederilor prezentei legi, creante izvorate din:
a) contracte de credit, inclusiv contracte de credit ipotecar, contracte de credit pentru achizitia de autoturisme, contracte pentru emiterea de carduri de credit;
b) contracte de leasing;
c) contracte de vanzare-cumparare cu plata pretului la termen, inclusiv contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate;
d) instrumente financiare de tip participativ sau obligatar, emise potrivit prevederilor prezentei legi;
e) orice titlu de creanta, altele decat cele specificate la lit. a)-d), cu conditia ca drepturile pe care le confera sa poata face obiectul unei cesiuni.

Art. 3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. agent - persoana juridica sau organizatia fara personalitate juridica numita si autorizata, in conditiile cap. VII din prezenta lege, sa reprezinte interesele detinatorilor de instrumente financiare securitizate apartinand aceleiasi emisiuni;
2. arhiva - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
3. autoritate competenta - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu atributii de reglementare, supraveghere si control al emitentilor si al emisiunilor de instrumente financiare securitizate, potrivit prevederilor prezentei legi;
4. cedent - titularul dreptului de creanta ce se transfera catre un vehicul investitional, in vederea securitizarii;
5. creanta - dreptul de a incasa o suma de bani in temeiul unui titlu de creanta de tipul celor prevazute cu toate drepturile accesorii aferente;
6. debitor cedat - debitorul creantei transmise catre un vehicul investitional;
7. drepturi accesorii - totalitatea drepturilor reale ori personale aferente creantelor, inclusiv drepturi de garantie reala si drepturi de creanta decurgand din politele de asigurare incheiate de debitorul cedat;
8. emitent - vehicul investitional autorizat de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sa emita instrumente financiare securitizate, in conditiile prezentei legi;
9. fond de securitizare - vehicul investitional fara personalitate juridica, constituit pe baza unui contract de societate civila, in conditiile cap. III sectiunea a 2-a din prezenta lege;
10. instrumente financiare securitizate - valori mobiliare de tip obligatar sau de tip participativ, emise in forma dematerializata in cadrul unei operatiuni de securitizare;
11. investitor - orice persoana care detine instrumente financiare securitizate in cont propriu;
12. investitor calificat - entitate care are capacitatea de a evalua caracteristicile de risc si randament ale instrumentelor financiare securitizate, definita conform art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. obligatiune securitizata - valoare mobiliara de tip obligatar garantata cu un portofoliu de creante, emisa de o societate de securitizare in conditiile cap. VI din prezenta lege si tranzactionabila pe piata de capital;
14. oferta publica de instrumente financiare securitizate - comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre instrumentele financiare securitizate oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor instrumente financiare securitizate. Aceasta definitie se va aplica, de asemenea, si in situatia plasamentului de instrumente financiare securitizate prin intermediari financiari;
15. oferta adresata investitorilor calificati - vanzarea in integralitate a unei emisiuni de instrumente financiare securitizate catre investitori calificati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor de aplicare a prezentei legi;
16. persoana afiliata - persoana fizica sau juridica ce, conform art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, este prezumata a actiona concertat cu o alta persoana fizica sau juridica;
17. portofoliu de creante sau portofoliu - totalitatea creantelor achizitionate si afectate de catre un vehicul investitional, in vederea garantarii drepturilor detinatorilor de obligatiuni sau titluri de participare securitizate dintr-o singura emisiune;
18. prospect de emisiune sau prospect - prospectul de oferta publica de vanzare de instrumente financiare securitizate, intocmit cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 si ale normelor emise in aplicarea acestora;
19. societate de securitizare - vehicul investitional constituit ca societate comerciala pe actiuni, in conditiile cap. III sectiunea a 2-a din prezenta lege;
20. titlu de participare securitizat - titlu de credit reprezentand un drept de proprietate indiviza asupra unui portofoliu de creante emis de un fond de securitizare in conditiile cap. VI din prezenta lege si tranzactionabil pe piata de capital;
21. valoare nominala - valoarea initiala a creantei ori, in cazul garantiilor, suma maxima pentru care acestea au fost constituite;
22. valoarea creantei - suma ramasa de rambursat din valoarea nominala a creantei;
23. valoarea portofoliului - suma valorilor creantelor din portofoliu;
24. valoare de referinta - valoarea determinata potrivit regulilor prevazute in prospectul de emisiune;
25. vehicul investitional - entitate cu sau fara personalitate juridica, ce are drept obiect de activitate exclusiv emiterea de instrumente financiare securitizate in baza unui portofoliu de creante.


Capitolul II - Cesiunea creantelor


Art. 4
(1) Titularii pot cesiona creante prezente sau viitoare catre un vehicul investitional, in scopul securitizarii acestora, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Pot face obiectul cesiunii in scopul securitizarii numai creantele care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) actul juridic generator de creanta sa fie conform cu toate prevederile legale in vigoare la data incheierii;
b) asupra creantei, in mod individual ori ca element al unei universalitati, sa nu fi fost constituit un drept de garantie sau un alt drept real, altfel decat pentru scopul securitizarii.

Art. 5
(1) Vehiculul investitional achizitioneaza creante individuale ori grupate in portofolii de la unul sau mai multi cedenti si le afecteaza garantarii de obligatiuni ori titluri de participare securitizate.
(2) Cesiunea de creante cu titlu gratuit catre un vehicul investitional este nula.

Art. 6
(1) Achizitionarea de creante de catre un vehicul investitional se face exclusiv in vederea emiterii de instrumente financiare securitizate.
(2) Utilizarea creantelor achizitionate in alt scop decat cel mentionat la alin. (1), precum si constituirea de sarcini asupra acestora in favoarea unor terti fata de emisiunile de instrumente financiare securitizate pe care le garanteaza se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Art. 7
Calitatea de titlu executoriu recunoscuta de lege unui titlu de creanta in considerarea titularului originar al dreptului de creanta profita si cesionarilor acestuia, inclusiv vehiculului investitional, investitorilor sau altor titulari de drepturi de proprietate ori de garantie asupra creantei.

Art. 8
(1) Pentru opozabilitate, cesiunea creantelor afectate garantarii unei emisiuni de instrumente financiare securitizate se inscrie la arhiva cu cel putin 15 zile inainte de emiterea prospectului, se notifica de catre cedent debitorilor cedati prin scrisoare recomandata si se aduce la cunostinta creditorilor cedentului fie individual, prin scrisoare recomandata, fie prin afisare la sediul cedentului, cu indicarea cesionarului si a pretului la care s-a efectuat cesiunea.
(2) Actiunea pentru anularea cesiunii de creante care afecteaza interesele creditorilor cedentului se prescrie in termen de 45 de zile de la data intrunirii cumulative a cerintelor de publicitate privind inscrierea la arhiva si notificarea creditorilor cedentului, potrivit alin. (1), si nu se poate exercita de catre administratori, lichidatori ori creditori in cadrul unei proceduri de reorganizare judiciara sau de faliment, deschise conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004.

Art. 9
In cazul in care realizarea unui drept de creanta este asigurata cu garantii reale imobiliare, cesiunea de creanta este supusa formalitatilor de publicitate prevazute in legea privind obligatiunile ipotecare.

Art. 10
Cesiunea efectuata potrivit prezentei legi este scutita de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 141 alin. (2) lit. c) pct. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11
In schimbul creantelor cesionate cedentul poate primi titluri de participare sau obligatiuni securitizate emise in baza acestora.


Capitolul III - Emitenti


SECTIUNEA 1 - Reguli comune


Art. 12
Vehiculul investitional este o entitate constituita ca fond de securitizare pe baza unui contract de societate civila sau ca societate de securitizare organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni.

Art. 13
Vehiculul investitional nu are personal angajat propriu.

Art. 14
Vehiculul investitional nu are dreptul:
a) sa vanda, sa transfere cu orice titlu, sa greveze cu sarcini sau sa dispuna in alt mod de portofoliul de creante sau de o parte a acestuia, altfel decat in limitele prevazute de prospect;
b) sa efectueze compensari sau retineri asupra sumelor incasate de la debitorii cedati, cu exceptia impozitelor prin retinere la sursa prevazute de lege si a costurilor cu serviciile de agent, de administrare, de audit si a altor asemenea costuri, in limitele prevazute in prospectul de emisiune;
c) sa contracteze orice fel de imprumuturi, in afara de cele prevazute in prospect;
d) sa schimbe sediul social, fara notificarea cu 30 de zile inainte a agentului sau a fiecarui detinator de instrumente financiare securitizate;
e) sa modifice, fara aprobarea adunarii generale a detinatorilor de instrumente financiare securitizate: actul constitutiv, prevederile contractului incheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu, prevederile contractului de cesiune de creante;
f) sa noveze contractul de cesiune de creante sau contractul incheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu fara aprobarea adunarii generale a detinatorilor de instrumente financiare securitizate.

Art. 15
Dizolvarea, fuziunea ori divizarea unui vehicul investitional se hotaraste cu votul tuturor detinatorilor de instrumente financiare securitizate emise de acesta si se aduce la cunostinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M.

Art. 16
(1) Vehiculul investitional este supus autorizarii prealabile de catre C.N.V.M., care decide cu privire la autorizarea acestuia in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii documentelor prevazute in regulamentul emis in aplicarea prezentei legi.
(2) Orice modificare a conditiilor pe baza carora a fost autorizata functionarea unui vehicul investitional se notifica C.N.V.M., in termen de 5 zile de la adoptarea hotararii organului statutar competent. Obiectul de activitate si forma juridica a vehiculelor investitionale nu pot fi modificate.
(3) In cazul in care constata ca modificarile operate contravin normelor legale in vigoare, iar emitentul nu remediaza aceasta situatie in termenul acordat in acest scop, C.N.V.M. modifica, suspenda ori revoca autorizatia, dupa caz, cu luarea masurilor corespunzatoare pentru protectia investitorilor.
(4) C.N.V.M. tine un registru special de evidenta a fondurilor si societatilor de securitizare. Registrul special de evidenta are caracter public.
(5) Fondurile si societatile de securitizare sunt obligate sa inscrie, in toate actele, documentele si corespondenta lor, numarul de inregistrare din registrul special prevazut la alin. (4).

SECTIUNEA 2 - Constituirea, autorizarea si functionarea fondurilor de securitizare si a societatii de securitizare


Art. 17
(1) Fondul de securitizare se constituie in baza unui contract de societate civila, incheiat de catre un numar de cel putin 5 membri fondatori, persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine. Capitalul initial minim al fondului de securitizare reprezinta echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro.
(2) Fondul de securitizare se constituie pentru o singura operatiune de securitizare, la data realizarii creantelor din portofoliu fondul intrand de drept in procedura de dizolvare si lichidare.

Art. 18
Prin contractul de societate civila se stabilesc conditiile pentru conducerea, administrarea, functionarea fondului, transferul titlurilor, convocarea si tinerea adunarilor membrilor fondului, aderarea ulterioara la fond, retragerea si excluderea din acesta, dizolvarea si lichidarea fondului.

Art. 19
Titlurile de participare securitizate incorporeaza fractiuni din dreptul de proprietate indiviza asupra portofoliului de creante achizitionat de fond.

Art. 20
Constituirea unei societati de securitizare se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Inregistrarea societatii de securitizare la oficiul registrului comertului se face numai dupa autorizarea prealabila a acesteia de catre C.N.V.M., in conformitate cu art. 16.


Capitolul IV - Administrarea vehiculelor investitionale


Art. 21
(1) Administrarea fondurilor si societatilor de securitizare se realizeaza de catre persoane juridice constituite sub forma societatii comerciale pe actiuni. Inregistrarea la oficiul registrului comertului a unei societati avand ca obiect de activitate administrarea de vehicule investitionale se face numai cu autorizarea prealabila a acesteia de catre C.N.V.M.
(2) O societate comerciala se autorizeaza de catre C.N.V.M. pentru administrarea de vehicule investitionale daca indeplineste cumulativ cel putin urmatoarele conditii:
a) capitalul social subscris si varsat reprezinta echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro;
b) are ca obiect de activitate exclusiv administrarea de vehicule investitionale;
c) cel putin 2 actionari semnificativi sunt institutii financiare si/sau de credit in intelesul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata;
d) are un consiliu de administratie format din minimum 3 persoane; membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba o buna reputatie profesionala si morala, iar majoritatea acestora trebuie sa intruneasca cerintele de experienta in domeniul financiar-bancar, stabilite de C.N.V.M.
(3) Documentatia si procedura de autorizare a societatilor de administrare a vehiculelor investitionale se stabilesc prin norme ale C.N.V.M.
(4) Orice modificare a conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei trebuie notificata C.N.V.M. in termen de 5 zile de la adoptarea hotararii organului statutar competent.
(5) In cazul in care constata ca modificarile operate contravin normelor legale in vigoare, iar societatea nu remediaza aceasta situatie in termenul acordat in acest scop, C.N.V.M. poate modifica, suspenda ori revoca autorizatia, dupa caz, cu luarea masurilor corespunzatoare pentru protectia investitorilor.
(6) C.N.V.M. tine un registru special de evidenta a societatilor de administrare de vehicule investitionale. Registrul special de evidenta are caracter public.
(7) Societatile prevazute la alin. (1) sunt obligate sa inscrie, in toate actele, documentele si corespondenta lor, numarul de inregistrare din registrul special prevazut la alin. (6).

Art. 22
(1) Activitatea de administrare a vehiculelor investitionale include:
a) infiintarea vehiculului investitional;
b) asigurarea serviciilor de secretariat si a altor servicii administrative;
c) achizitionarea de creante pe seama si in numele vehiculului investitional, organizarea si documentarea emisiunii de instrumente securitizate;
d) efectuarea sau, dupa caz, urmarirea efectuarii formalitatilor de publicitate privind drepturile investitorilor asupra portofoliului de creante, in conformitate cu prevederile prospectului de emisiune;
e) tinerea registrului detinatorilor de instrumente financiare securitizate;
f) efectuarea raportarilor curente si periodice catre C.N.V.M. si catre agent;
g) reprezentarea vehiculului investitional in raporturile cu tertii;
h) structurarea portofoliilor de creante;
i) alte activitati autorizate de catre C.N.V.M.
(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. c) si f) sunt obligatorii.
(3) Administratorul vehiculelor investitionale poate angaja, in numele vehiculului investitional, societati de consultanta ori de servicii de investitii financiare, dar nu poate subcontracta sau delega unui tert nici una dintre responsabilitatile asumate in baza contractului de administrare incheiat cu vehiculul investitional decat cu acordul prealabil al C.N.V.M.


Capitolul V - Servicii de management de portofoliu


Art. 23
(1) Pentru a presta servicii de management de portofoliu, o entitate trebuie sa fie institutie de credit sau institutie financiara, in intelesul Legii nr. 58/1998, republicata.
(2) Documentatia si procedura de autorizare a societatilor de management de portofoliu se stabilesc prin norme ale Bancii Nationale a Romaniei pentru institutiile de credit, respectiv prin norme ale C.N.V.M. pentru institutiile financiare care opereaza pe piata de capital.
(3) Cedentul unui portofoliu de creante poate sa efectueze in continuare managementul acestuia.

Art. 24
Pentru managementul unui portofoliu de creante emitentul, prin administratorul care il reprezinta in raporturile cu tertii, poate angaja serviciile uneia sau mai multor societati de management de portofoliu, conform prevederilor prospectului de emisiune.

Art. 25
Societatea de management de portofoliu raspunde fata de vehiculul investitional, precum si fata de detinatorii de instrumente financiare emise in conformitate cu prevederile prezentei legi, pentru orice pierdere suferita de acestia, ca urmare a neindeplinirii, a indeplinirii cu intarziere ori necorespunzatoare a obligatiilor ce ii revin.

Art. 26
(1) Rezilierea contractului cu societatea de management de portofoliu indicata in prospect si angajarea unei alte entitati pentru managementul portofoliului se pot face numai pe baza unei hotarari luate cu votul detinatorilor de instrumente financiare securitizate, care reprezinta 25% din valoarea emisiunii garantate cu portofoliul respectiv, si cu notificarea Bancii Nationale a Romaniei sau, dupa caz, si a C.N.V.M.
(2) Administratorul vehiculului investitional raspunde solidar cu societatea de management de portofoliu, angajata cu nerespectarea conditiei prevazute la alin. (1), pentru orice pierdere suferita de catre detinatorii de instrumente financiare securitizate, ca urmare a neindeplinirii sau a indeplinirii necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor ce ii revin.

Art. 27
In cazul in care societatea de management de portofoliu este cedentul sau o persoana afiliata cedentului, contractul aferent inceteaza de drept la data notificarii de catre administratorul emitentului a incalcarii obligatiilor asumate.

Art. 28
(1) Serviciile de management de portofoliu includ:
a) realizarea creantelor din portofoliu, inclusiv notificarea debitorilor cedati, calcularea eventualelor dobanzi, penalitati de intarziere, comisioane si a altor sume datorate de catre acestia si colectarea sumelor achitate;
b) custodia inscrisurilor constatatoare de creanta;
c) monitorizarea indeplinirii obligatiilor debitorilor cedati si restructurarea creantelor; activitatea de restructurare a creantelor se face in baza unui mandat special, acordat in acest sens de catre emitent;
d) declararea creantelor din portofoliu ca fiind exigibile anticipat si executarea silita a acestora, in conditiile prevazute in contract;
e) reinnoirea ori radierea inscrierilor privind drepturile reale constituite pentru garantarea creantelor din portofoliu;
f) plata din sumele colectate in urma realizarii creantelor din portofoliu a sumelor datorate de vehiculul investitional catre detinatorii instrumentelor financiare securitizate, emise in baza portofoliului respectiv.
(2) In indeplinirea serviciilor prevazute la alin. (1), societatea de management de portofoliu actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii de securitizare, respectiv a detinatorilor de titluri de participare securitizate.

Art. 29
Sumele colectate se evidentiaza si se administreaza distinct pentru fiecare emitent si portofoliu in parte, in conturi separate de cele ale societatii de management de portofoliu.

Art. 30
(1) Societatea de management de portofoliu tine, pentru fiecare emisiune de instrumente financiare securitizate in parte, un registru de evidenta interna care contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii cu privire la fiecare creanta din portofoliu:
a) date de identificare a actului juridic, din care izvoraste creanta, cu specificarea categoriei din care face parte;
b) date de identificare a debitorilor cedati;
c) date de identificare a garantiilor constituite pentru asigurarea satisfacerii creantelor din portofoliu;
d) valoarea creantei si valoarea nominala, precum si valoarea de referinta a garantiei, in cazul garantiilor personale, calculata la data incheierii contractului de garantie.
(2) Registrul de evidenta interna se completeaza de catre societatea de management de portofoliu. Lunar, societatea de management de portofoliu are obligatia de a transmite administratorului vehiculului investitional o copie a registrului de evidenta interna, semnata pe fiecare pagina de reprezentantul legal al acesteia, precum si o informare scrisa cu privire la structura portofoliului de creante, suma obligatiilor patrimoniale ale emitentului fata de detinatorii de instrumente financiare securitizate din emisiunea respectiva, valoarea creantelor din portofoliul administrat, valoarea nominala si, dupa caz, valoarea de referinta a garantiilor constituite pentru asigurarea satisfacerii acestora, conform alin. (1) lit. d).
(3) Agentul are dreptul de a solicita lunar o copie a registrului de evidenta interna, semnata pe fiecare pagina de reprezentantul legal al societatii de management de portofoliu, si de a consulta documentatia sintetica pe baza careia s-au determinat valorile mentionate la alin. (1) lit. d).
(4) Investitorii care nu si-au desemnat un agent au dreptul de a solicita lunar si de a obtine o copie a registrului de evidenta interna.
(5) In legatura cu indeplinirea atributiilor prevazute in prezenta lege, societatii de management de portofoliu i se aplica in mod corespunzator prevederile art. 49-53 din Legea nr. 58/1998 sau, dupa caz, ale titlului VII "Abuzul pe piata" din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Administratorul vehiculului investitional transmite rapoarte lunare C.N.V.M. si agentului, pe baza informatiilor primite de la societatea de management de portofoliu, potrivit alin. (2).

Art. 31
In cazul incetarii contractului de management de portofoliu, administratorul vehiculului investitional are obligatia ca, pana la luarea unei decizii pentru angajarea unei alte societati de management de portofoliu, potrivit art. 26 alin. (1), sa asigure administrarea temporara a portofoliului de catre o societate abilitata sa presteze astfel de servicii, in conformitate cu prevederile art. 23. Societatea de management de portofoliu al carei mandat a incetat raspunde fata de detinatorii de instrumente financiare securitizate si fata de emitent pentru toate daunele cauzate ca urmare a omisiunii de a colabora pentru predarea-preluarea administrarii portofoliului.


Capitolul VI - Emisiunea de instrumente financiare securitizate


Art. 32
(1) Emisiunea de instrumente financiare securitizate se realizeaza prin oferta publica, in baza unui prospect aprobat de catre C.N.V.M. si in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Oferta publica de instrumente financiare securitizate se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise in aplicarea acestora.
(3) Tranzactionarea instrumentelor financiare securitizate se efectueaza pe piete reglementate sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Art. 33
Emisiunile de instrumente financiare securitizate pot fi ordinare ori structurate in mai multe clase, in raport cu drepturile pe care le confera investitorilor cu privire la:
a) dobanda;
b) scadenta;
c) ordinea efectuarii platilor;
d) vot;
e) alte aspecte stabilite prin prospect.

Art. 34
Continutul minim al prospectului de emisiune include, pe langa informatiile prevazute in legislatia pietei de capital, urmatoarele categorii de informatii:
a) date privind emitentul si principalele prevederi ale actului constitutiv sau ale contractului de societate civila;
b) date privind cedentul si principalele prevederi ale contractului de cesiune de creante;
c) date privind administratorul emitentului si principalele prevederi ale contractului de administrare;
d) date privind societatea de management de portofoliu si principalele prevederi ale contractului de management al portofoliului;
e) date privind agentul si o descriere a drepturilor privind remunerarea acestuia;
f) date privind auditorul financiar;
g) caracteristicile emisiunii: valoarea totala a emisiunii si numarul de instrumente financiare securitizate ce urmeaza a fi emise, valoarea nominala si pretul de emisiune, pretul de achizitie a creantelor din portofoliu, sumele ce urmeaza a fi incasate de catre vehiculul investitional in temeiul acestora, perioada de derulare a ofertei publice, scadenta, dobanda (daca este cazul), metoda de calculare a cuantumului dobanzii (daca este cazul) si intervale de plata, programul de rambursare a instrumentelor financiare securitizate, optiunea de rascumparare, modalitatea de plata si de alocare a instrumentelor financiare securitizate in situatia de suprasubscriere, costurile tranzactiei, contravaloarea serviciilor de management de portofoliu si a oricaror servicii specializate prestate in legatura cu respectiva emisiune, precum si cheltuielile suportate de vehiculul investitional reprezentand costuri pentru infiintare si obligatii curente de plata; in cazul emisiunilor structurate, informatiile privind aspectele prevazute la art. 33 se prezinta distinct pentru fiecare clasa de instrumente financiare securitizate din emisiunea respectiva;
h) informatii privind respectarea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (2);
i) caracteristicile portofoliului de creante cu care se garanteaza emisiunea, inclusiv valoarea acestuia, valoarea nominala si, dupa caz, valoarea de referinta a garantiilor constituite pentru satisfacerea creantelor, calculata la data incheierii contractului de garantie, si informatii privind scadenta, dobanda, metoda de calcul al cuantumului dobanzii si intervale de plata, conditii de plata anticipata a creantelor din portofoliu;
j) conditiile si tipul de instrumente financiare in care emitentul poate investi orice surplus rezultat dupa plata detinatorilor de instrumente financiare securitizate si a costurilor tranzactiei din sumele colectate de la debitorii cedati.

Art. 35
(1) Valoarea totala a creantelor incluse in portofoliul afectat unei emisiuni la data inchiderii perioadei de subscriere trebuie sa fie cel putin egala cu suma totala principala a obligatiilor emitentului fata de detinatorii de instrumente financiare securitizate din emisiunea respectiva.
(2) Prin prospect, emitentul isi poate asuma obligatia suplimentarii portofoliului de creante, in cazul in care valoarea totala a creantelor incluse in portofoliu scade in perioada de derulare a emisiunii sub limita prevazuta la alin. (1), daca prin prospect nu se prevede o limita mai ridicata.
(3) In scopul cresterii valorii portofoliului sau pentru a compensa reducerea valorica a creantelor din portofoliu, emitentul poate include in portofoliu creante proprii, garantii constituite asupra fondurilor banesti, instrumente financiare platibile la cerere sau tranzactionabile pe piata de capital.

Art. 36
Rezultatele ofertei publice se transmit C.N.V.M. si institutiilor pietei, dupa caz, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M.


Capitolul VII - Drepturile detinatorilor de instrumente financiare securitizate


Art. 37
Interesele colective ale detinatorilor de instrumente financiare securitizate din aceeasi emisiune pot fi reprezentate de un agent. Prevederile legii privind obligatiunile ipotecare, inclusiv in ceea ce priveste numirea si revocarea agentului, drepturile, obligatiile si atributiile acestuia, precum si raspunderea ce ii revine fata de investitori, se aplica in mod corespunzator.

Art. 38
(1) Fiecare emisiune de instrumente financiare securitizate este garantata cu portofoliul de creante, descris in registrul de evidenta interna. In baza drepturilor constituite in favoarea lor, investitorii dobandesc posibilitatea de a-si satisface creantele rezultand din detinerea de instrumente financiare securitizate prin valorificarea portofoliului, cu prioritate in raport cu orice creditor, indiferent de natura creantei acestuia sau de dreptul real constituit in favoarea acestuia asupra portofoliului sau asupra oricarei componente a portofoliului, daca dreptul real nu a fost inscris la arhiva, anterior inscrierii drepturilor detinatorilor de instrumente financiare securitizate.
(2) Prevederile art. 8 si 9 privind formalitatile de publicitate se aplica in mod corespunzator la constituirea garantiei asupra portofoliului de creante in favoarea investitorilor.
(3) Constituirea in garantie a creantelor din portofoliu in favoarea detinatorilor de instrumente financiare securitizate se notifica debitorului cedat de catre societatea de management de portofoliu, cel mai tarziu in termen de 7 zile de la data constituirii garantiei asupra portofoliului.

Art. 39
(1) Detinatorii de titluri de participare la fondul de securitizare sunt de drept membri ai fondului de securitizare emitent. Membrii fondului de securitizare se intrunesc in adunari.
(2) Adunarea membrilor fondului de securitizare are competentele si ia decizii in conditiile prevazute in contractul de societate civila. Hotararile adunarii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si intr-un ziar de circulatie nationala.

Art. 40
(1) Dispozitiile legale privind adunarile generale ale detinatorilor de obligatiuni ipotecare se aplica in mod corespunzator organizarii procesului decizional al adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni securitizate din emisiuni ordinare.
(2) In cazul emisiunilor structurate in mai multe clase, drepturile detinatorilor de obligatiuni din fiecare clasa in cadrul procesului decizional se stabilesc prin prospect.


Capitolul VIII - Prevederi speciale privind falimentul societatilor de securitizare


Art. 41
(1) Dispozitiile sectiunii a 6-a "Reorganizarea" a cap. III din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile societatilor de securitizare.
(2) Dispozitiile prevazute in legea privind obligatiunile ipotecare se aplica in mod corespunzator.

Art. 42
Prin derogare in la dispozitiile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care impotriva emitentului este deschisa o procedura de faliment, adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni securitizate va putea decide, cu votul detinatorilor de instrumente financiare securitizate reprezentand 75% din valoarea tuturor emisiunilor, pentru una dintre urmatoarele modalitati de satisfacere a creantelor: vanzarea portofoliilor direct, prin licitatie publica sau prin alta modalitate prevazuta de lege; adjudecarea portofoliului in contul creantelor pe care le au fata de averea debitorului, fara obligatia efectuarii formalitatilor fata de terti, cu plata sumelor reprezentand remuneratia agentului si a administratorului de portofoliu ori costul lichidarii.


Capitolul IX - Prevederi speciale privind executarea silita


Art. 43
(1) Executarea silita asupra unui portofoliu afectat unei emisiuni in integralitatea sa, ca universalitate, poate fi pornita doar de catre detinatorii de obligatiuni securitizate din emisiunea garantata cu portofoliul respectiv.
(2) Distribuirea sumelor rezultate din executare se va face potrivit urmatoarei ordini de preferinta:
a) creantele reprezentand cheltuieli de orice fel facute cu urmarirea si managementul portofoliului supus executarii, inclusiv remuneratia agentului;
b) creantele rezultand din detinerea instrumentelor financiare din emisiunea garantata cu portofoliul supus executarii;
c) alte categorii de creditori, in ordinea stabilita de lege.


Capitolul X - Contraventii si sanctiuni


Art. 44
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) incalcarea conditiilor prevazute in autorizatie in cazul oricaror activitati si operatiuni pentru care prezenta lege impune autorizarea;
b) nerespectarea de catre vehiculul investitional a prevederilor art. 14;
c) tinerea incorecta de catre societatile de management de portofoliu a registrului de evidenta interna.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:
a) amenda cuprinsa intre 10 mii lei si 50 mii lei;
b) urmatoarele sanctiuni complementare: retragerea autorizatiei si/sau interzicerea, temporara sau definitiva, pentru persoane fizice ori juridice, a ocuparii unor functii ori a desfasurarii unor activitati si servicii prevazute de prezenta lege.
(3) Savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se constata si se sanctioneaza de catre organele abilitate si cu respectarea dispozitiilor procedurale prevazute in Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998, republicata.
(4) Savarsirea faptei prevazute la alin. (1) lit. b) se constata si se sanctioneaza cu respectarea dispozitiilor procedurale prevazute in Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Prevederile referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care acestea nu contravin prezentului capitol.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor de catre C.N.V.M. deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul XI - Dispozitii finale


Art. 45
Denumirea "fond de securitizare" sau "societate de securitizare" va fi folosita exclusiv pentru a denumi tipurile de vehicule investitionale reglementate de prezenta lege.

Art. 46
Prevederile art. 167 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica obligatiunilor securitizate emise in temeiul prezentei legi.

Art. 47
In functie de competentele de autorizare si supraveghere, Banca Nationala a Romaniei si C.N.V.M. vor emite normele si regulamentele prevazute in prezenta lege in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Art. 48
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Legea 192/2013 pentru modificarea si completarea OUG 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Particip
Procedura privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publi
Lege privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, legea nr. 200/2006
Recuperarea creantelor prin procedura insolventei
Alexandru-Paul Dimitriu

Pret: 69.9 lei
59.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: