DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 14/05/2008


Art. 1
Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru reglementarea masurilor in scopul asigurarii terenurilor necesare desfasurarii lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit.

Art. 2
(1) In intelesul prezentei legi, se declara de utilitate publica lucrarile miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza unei licente de exploatare.
(2) In intelesul prezentei legi, prin lucrari miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit se intelege ansamblul de lucrari privind exploatarea, comercializarea produselor miniere, conservarea si inchiderea minelor, inclusiv lucrarile aferente, de refacere si reabilitare a mediului, precum si lucrarile pentru pregatirea drumurilor de acces, podurile, constructiile hidrotehnice speciale si alte amenajari necesare protectiei zacamântului.

Art. 3
(1) Pentru lucrarile declarate de utilitate publica, in conditiile art. 2 alin. (1) expropriator este statul român, prin titularii licentelor de exploatare, operatori economici.
(2) Imobilele expropriate intra in proprietatea publica a statului.

Art. 4
(1) Titularul licentei de exploatare are obligatia sa intocmeasca documentatia tehnico-economica pentru fiecare lucrare miniera, care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare, nr. 7/1996, republicata.
(2) Documentatia tehnico-economica prevazuta la alin. (1) cuprinde datele privind resursele si rezervele minerale obtinute din lucrarile miniere, fondul geologic, datele si informatiile privind perimetrul de exploatare, precum si planurile de situatie cu amplasamentul lucrarilor miniere, care contin delimitarea suprafetelor de teren si a constructiilor propuse pentru expropriere, cu indicarea numelor proprietarilor si a ofertelor de despagubire pe categorii de imobile, stabilite de catre persoane autorizate in evaluare.
(3) Planurile de situatie cu amplasamentul lucrarilor miniere si imobilele ce urmeaza a fi expropriate se vizeaza pentru neschimbare de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Art. 5
(1) Declansarea procedurii de expropriere a imobilelor pe care urmeaza a se executa lucrarea miniera si suma globala evaluata a despagubirilor se aproba prin hotarâre a Guvernului, pe baza documentatiei tehnico-economice prevazute la art. 4 alin. (2).
(2) Planul cu amplasamentul lucrarii, intocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2) pe fiecare teritoriu administrativ, se aduce la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local al comunei, orasului sau municipiului pe teritoriul caruia sunt situate imobilele ce se supun aprobarii pentru expropriere, si va ramâne afisat pâna la finalizarea procedurii de despagubire.
(3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotarârii Guvernului privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere prevazuta la alin. (1), titularii licentelor de exploatare vor notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale asupra procedurii si ofertei de despagubire.

Art. 6
(1) In afara despagubirilor acordate, titularul licentei de exploatare, in cazul in care a declansat procedura de expropriere a imobilelor pe care urmeaza a se executa lucrari miniere, are obligatia de a organiza, pe cheltuiala proprie, vetre de sat cu utilitatile necesare desfasurarii traiului in comunitatea nou infiintata, la solicitarea autoritatii administratiei publice locale.
(2) Totodata, titularul licentei de exploatare va asigura reconstituirea in totalitate, pe noi amplasamente, dobândite in conditiile stabilite de legea civila, de obiective care sa le inlocuiasca pe cele afectate de lucrarile miniere - scoli, biserici, cimitire, alimentare cu apa, cu gaze, iluminat stradal.
(3) Titularul licentei de exploatare, va transfera, cu titlu gratuit, autoritatilor administratiei publice locale imobilele si utilitatile publice realizate pe noile amplasamente, prevazute la alin. (2), in conditiile legii.

Art. 7
(1) Lucrarile prevazute la art. 6 alin. (1) si (2) vor fi efectuate pâna la data inceperii lucrarilor efective de expropriere.
(2) In situatia in care lucrarile nu vor fi executate pâna la data prevazuta la alin. (1), procedura de expropriere nu poate fi demarata.

Art. 8
(1) Plata despagubirilor pentru imobilele ce urmeaza a fi expropriate in temeiul prevederilor art.5 alin.(1) se face direct titularilor drepturilor reale, in numerar sau prin consemnarea sumelor intr-un cont bancar la dispozitia acestora.
(2) Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor ce urmeaza a fi expropriate se face prin mijloace de proba admise de lege, in functie de modalitatea de dobândire a drepturilor - conventionala, judiciara, legala, succesorala, intelegând prin dobândire si constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul unor legi speciale.
(3) In cazul in care despagubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute in concurs sau in contradictoriu de mai multe persoane indreptatite, despagubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând a fi impartite potrivit legii civile. Despagubirea va fi eliberata numai titularilor drepturilor dovedite prin hotarâri definitive si irevocabile.
(4) In situatia in care imobilele ce urmeaza a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuti sau nu pot prezenta certificat de mostenitor, daca procedura succesorala este deschisa, despagubirea se va consemna pe seama succesiunii. Daca procedura succesorala nu este deschisa, un reprezentant al titularului licentei de exploatare va solicita informatii asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentând despagubirile va fi consemnata intr-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despagubirile vor fi platite numai succesorilor care isi vor dovedi calitatea cu certificatul de mostenitor.
(5) Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt situate imobilele ce urmeaza a fi supuse exproprierii, precum si notarii publici sunt obligati sa comunice, in termen de 5 zile de la cererea titularului licentei de exploatare, informatiile cu privire la deschiderea procedurii succesorale.
(6) Dupa expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii, titularul licentei de exploatare are dreptul sa ceara eliberarea certificatului de vacanta succesorala, cu exceptia situatiilor de acceptare tacita a succesiunii.
(7) In cazul altor situatii litigioase, decât cele prevazute la alin. (4)-(6), sumele aferente exproprierii se consemneaza pe numele persoanelor aflate in litigiu, urmând a fi platite in conditiile prezentei legi.

Art. 9
(1). In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1), in temeiul careia a fost transmisa notificarea de titularul licentei de exploatare, se desemneaza comisia de verificare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) va fi formata din: 3 specialisti desemnati de titularul licentei de exploatare, 3 proprietari ale caror imobile sunt propuse pentru expropiere, din localitatea in care sunt situate imobilele propuse pentru expropriere, alesi prin tragere la sorti dintr-o lista de minimum 25 de proprietari, precum si din primarul localitatii. Conducerea comisiei va fi desemnata de titularul de licenta.
(3) Comisia prevazuta la alin. (1) stabileste cuantumul despagubirii prin negociere cu proprietarii persoane fizice sau juridice sau cu titularii altor drepturi reale.
(4) La solicitarea comisiei, persoanele notificate au obligatia sa completeze documentatia depusa privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicita despagubirea, in termen de 15 zile. In caz contrar, comisia va consemna despagubirea pe numele expropriatului, insa plata se va face numai la data la care expropriatul isi va dovedi dreptul in conditiile prezentei legi.

Art. 10
Decizia comisiei privind cuantumul despagubirilor, stabilite in conditiile prevazute la art. 9 , se comunica expropriatului si se afiseaza, in extras, la sediul consiliului local in raza caruia se afla situat imobilul ce urmeaza a fi expropriat, precum si la sediul titularului licentei de exploatare.

Art. 11
In termen de maximum 15 zile de la data intrunirii comisiei prevazute la art. 9 alin. (1), pentru toate cazurile in care s-a consemnat in procesul-verbal acordul partilor, acesta fiind semnat de ambele parti, expropriatorul efectueaza plata despagubirilor pentru imobilele ce urmeaza a fi expropriate, in orice mod convenit de parti.

Art. 12
(1) Pentru toate cazurile in care, in urma intrunirii comisiei prevazute la art. 9 alin. (1), nu s-a ajuns la invoiala intre parti asupra cuantumului despagubirii si pentru cazurile in care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adreseaza instantelor judecatoresti, potrivit prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
(2) Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite in temeiul prezentei legi se face cu precadere, iar termenele stabilite in cursul judecatii, de catre instantele investite, nu pot fi mai mari de 7 zile.

Art. 13
(1) Cererile adresate instantei judecatoresti pentru stabilirea, in contradictoriu cu statul român, a dreptului la despagubire pentru expropriere si a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciara de timbru.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii.

Art. 14
Actele juridice care se incheie dupa data comunicarii deciziei comisiei prevazute la art. 9 alin. (1) sau dupa data consemnarii sumelor stabilite ca despagubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absoluta.

Art. 15
(1) Pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenurilor necesare pentru lucrarile miniere, calculul obligatiilor banesti datorate se face in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(2) Scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenurilor proprietate publica a statului se face numai prin compensare cu terenuri apte de a fi impadurite, echivalente ca suprafata si bonitate si limitrofe fondului forestier national.
(3) Terenurile oferite in compensare se inregistreaza in evidenta terenurilor cu destinatie forestiera proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, se inscriu in amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.
(4) Plata contravalorii cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pâna la realizarea starii de masiv, de catre titularul de licenta, beneficiar al scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevazute la alin. (2), se face anticipat emiterii aprobarii. Contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pâna la realizarea starii de masiv se varsa la Fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit la Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.
(5) Cheltuielile prevazute la alin. (4) vor avea caracterul cheltuielilor de exploatare. Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in functie de posibilitatile financiare ale titularului de licenta, cheltuielile respective se pot suporta, partial, esalonat, pe baza de grafic, pe o perioada de 1-5 ani, prin evidentierea acestora in contul „cheltuieli inregistrate in avans”.

Art. 16
Transferul dreptului de proprietate opereaza de drept la data platii despagubirilor, stabilite prin hotarârea definitiva a comisiei prevazute la art. 9 alin. (1) sau, dupa caz, prin hotarâre judecatoreasca irevocabila.

Art. 17
(1) Imobilele dobândite in conditiile prezentei legi sunt cuprinse in programele de investitii ale titularului de licenta de exploatare, si vor fi suportate din surse proprii sau atrase de pe piata de capital.
(2) La scoaterea din evidenta contabila a valorii imobilelor prevazute la alin. (1), costurile de dobândire sunt deductibile fiscal.
(3) Imobilele dobândite in conditiile prezentei legi de titularul licentei de exploatare se inregistreaza in evidenta contabila la valoarea de dobândire, ca imobilizare corporala ce nu se amortizeaza.

Art. 18
Serviciile privind avizarea si inregistrarea documentatiilor cadastrale, taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii lucrarilor miniere, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale pentru realizarea procedurii de expropriere, sunt scutite de la plata.

Art. 19
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, ale Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului civil, precum si cu cele ale Codului de procedura civila, in masura in care acestea nu prevad altfel.

Art. 20
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei si Finantelor si Agentia pentru Valorificarea Activelor Statului vor elabora normele metodologice de punere in aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.


Mentiune importanta: Anexele nu fac parte din prezentul material. Pentru consultarea lor va recomandam serviciile Legenet Indaco: www.indaco.roMaterialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

Poate fi de interes si:
Legea 220/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local. Lege nr. 220/2013
Noul Cod de procedura civila. Jurisprudenta rezumata
Mihail C. Barbu

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: