DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 03/11/2008Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu urmatoarele modificari si completari la articolul unic:
1. La punctul 1, articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prevederile prezentei legi se aplica serviciului public de salubrizare a localitatilor, infiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca obiectiv serviciile de salubrizare."
2. Dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
"11. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 2

(1) Serviciul public de salubrizare a localitatilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si se desfasoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale ori ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in scopul salubrizarii localitatilor.»"
3. La punctul 2, articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Serviciul public de salubrizare a localitatilor, denumit in continuare serviciu de salubrizare, se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unitati administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz."
4. Dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
"21. La articolul 2 alineatul (3), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«k) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;»".
5. La punctul 3, articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5 - (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale elaboreaza si aproba strategiile locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, tinand seama de prevederile legislatiei in vigoare, de documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului, precum si de programele de dezvoltare economicosociala a unitatilor administrativ-teritoriale."
6. La punctul 4, articolul 5 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Strategiile adoptate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale si al sectoarelor municipiului Bucuresti vor urmari, in principal, urmatoarele obiective:".
7. La punctul 5, articolul 6 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6 - (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale au competente exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii in domeniu:".
8. Dupa punctul 5 se introduc patru noi puncte, punctele 51-54, cu urmatorul cuprins:
"51. La articolul 6 alineatul (1), litera d) a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«d) participarea la constituirea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, in vederea realizarii unor investitii de interes comun din infrastructura tehnicoedilitara aferenta serviciului de salubrizare, care se realizeaza in conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;».
52. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) Unitatile administrativ-teritoriale pot forma asociatii de dezvoltare intercomunitara, in conditiile stabilite de Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea infiintarii, organizarii si exploatarii in interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investitii comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara astfel infiintate vor actiona in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, conform mandatului incredintat de acestea prin documentele constitutive ale asociatiei.»
53. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
«Art. 61 - >(1) Consiliile judetene pot avea competente cu privire la infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea sistemelor de management integrat al deseurilor, precum si a activitatilor specifice realizate prin intermediul acestora.
(2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deseurilor sau parti ale acestuia, dupa caz, apartin domeniului public al judetului.
(3) Sistemul de management integrat al deseurilor este destinat si asigura deservirea unitatilor administrativ-teritoriale membre in asociatia de dezvoltare intercomunitara constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.»
54. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Hotararile autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, adoptate in aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instantele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, in conditiile legii.»"
9. La punctul 6, articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) sa asigure tratament egal pentru toti operatorii serviciilor de salubrizare care actioneaza in cadrul unitatii administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti sau al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz;".
10. Dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:
"61. La articolul 9, partea introductiva si litera f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 9 - Ministerul Internelor si Reformei Administrative are urmatoarele responsabilitati cu privire la gestionarea deseurilor:
...............................................................................................................................
f) elaboreaza reglementari specifice privind obligatiile si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale, deliberative sau executive, dupa caz, legate de gestionarea deseurilor.»"
11. La punctul 7, articolul 11, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, in conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecarei localitati/sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de salubrizare se organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, intocmite in conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare si caietul de sarcini-cadru, elaborate si aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al presedintelui acesteia."
12. La punctul 8, articolul 12 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 - (1) Raporturile juridice dintre unitatile administrativ-teritoriale sau dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara si operatorii serviciului de salubrizare, dupa caz, sunt reglementate prin:".
13. La punctul 9, articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotararii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara."
14. La punctul 10, articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor sunt cele stabilite de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."
15. La punctul 11, articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prelungirea va fi decisa, in conditiile alin. (2), de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de asociatia de dezvoltare intercomunitara."
16. Dupa punctul 11 se introduc doua noi puncte, punctele 111 si 112, cu urmatorul cuprins:
"111. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 17 - (1) Managementul operatorilor serviciului de salubrizare cu statut de societati comerciale, al caror capital social majoritar apartine unitatilor administrativ-teritoriale, poate fi privatizat in conditiile legii, cu conditia ca operatorul sa nu aiba in derulare proiecte finantate din fonduri nerambursabile. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara managementul operatorilor poate fi privatizat, in conditiile legii, numai cu acordul tuturor asociatiilor, in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre care au si calitatea de actionari/asociati ai operatorilor respectivi.
(2) Hotararea privind privatizarea managementului operatorilor serviciului de salubrizare avand statut de societati comerciale si capital social majoritar al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si alegerea metodei de privatizare apartin autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sub a caror autoritate operatorul isi desfasoara activitatea.
(3) Privatizarea managementului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale in vigoare in materie de privatizare si poate fi insotita sau nu de vanzarea, in totalitate ori in parte, a bunurilor apartinand domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare.
(4) Simultan cu procedura de privatizare a managementului operatorului se organizeaza si se deruleaza si procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in vederea selectarii noului operator.»
112. La articolul 18, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 18 - (1) Societatile comerciale de salubrizare infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, in functie de limitele teritoriale in care isi desfasoara activitatea.
(2) Societatile comerciale de salubrizare infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativteritoriale isi pot desfasura activitatea si in alte localitati, pe baze contractuale.»"
17. La punctul 12, articolul 19 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pe raza unitatilor administrativ-teritoriale, acordata fie in baza hotararii de dare in administrare, fie in baza hotararii de atribuire si a contractului de delegare a gestiunii."
18. La punctul 13, articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Operatorii isi pot desfasura activitatea pe baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului de delegare a gestiunii."
19. La punctul 14, articolul 24, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotarare a autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al presedintelui acesteia.
...............................................................................................................................
(4) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu primarii si presedintii consiliilor judetene, dupa caz, in calitate de autoritati executive si de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor si urmaresc respectarea de catre operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare referitoare la serviciul de salubrizare."
20. La punctul 16, articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) asigurarea prestarii serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate si indicatorii de performanta stabiliti de catre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului si prin contractele de delegare a gestiunii;".
21. La punctul 17, articolul 30, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte fapte decat cele prevazute la alin. (1) si (2) care constituie contraventii in domeniul serviciilor de salubrizare."
22. Dupa punctul 17 se introduc doua noi puncte, punctele 18 si 19, cu urmatorul cuprins:
"18. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 32 - Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de ministrul mediului si dezvoltarii durabile, de ministrul internelor si reformei administrative, de presedintele A.N.R.S.C., precum si de presedintii consiliilor judetene si primari sau de imputernicitii acestora.»
19. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 35 - Masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta lege vor fi notificate potrivit legislatiei privind ajutorul de stat si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara privind ajutorul de stat.»"

Art. II
Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se completeaza cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Niciun link inscris in sistemul contextual


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: