DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 20 noiembrie 2014

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA

Avand in vedere Proiectul Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania, inregistrat la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania cu nr. 4.502 din 15 septembrie 2014, prezentat Congresului de doamna notar public Virginia Beldea, presedintele Consiliului de adminitratie,
tinand seama de votul celor 274 de notari publici, reprezentanti ai Camerelor Notarilor Publici, prezenti la Congresul al XII-lea al notarilor publici din Romania,
in conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata,
Congresul notarilor publici din Romania, cu majoritate de voturi pentru si 1 vot impotriva, adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
(1) Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2015, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 251 din 6 august 2011 de aprobare a Statutului Casei de Asigurari, nepublicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga la data intrarii in vigoare a prezentului statut.

Art. 3
Prezenta hotarare se transmite Consiliului de administratie al Casei de Asigurari a Notarilor Publici, precum si tuturor notarilor publici.

Art. 4
Prezenta hotarare se va comunica Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, in vederea publicarii.

Art. 5
Biroul executiv al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.


ANEXA - STATUTUL Casei de Asigurari a Notarilor Publici din RomaniaCapitolul I - Reglementari generale


Art. 1
In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania se organizeaza si functioneaza, in temeiul legii, Casa de Asigurari a Notarilor Publici, denumita in continuare Casa de Asigurari.

Art. 2
(1) Casa de Asigurari are, potrivit legii, personalitate juridica, organe de conducere si patrimoniu proprii.
(2) Sediul Casei de Asigurari este in municipiul Bucuresti.

Art. 3
(1) Sunt asigurati ai Casei de Asigurari toti notarii publici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.

(2) Asigurarea de raspundere civila a notarilor publici in exercitiu este obligatorie, drepturile si obligatiile fiecarei parti fiind stabilite prin prezentul statut, prin contractul de asigurare si prin Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata.
(3) Calitatea de asigurat al Casei de Asigurari se dobandeste inainte ca notarul public sa inceapa sa isi desfasoare activitatea, potrivit legii, prin incheierea contractului de asigurare si va deveni efectiva la data inceperii activitatii.
(4) Prin notar public in functie se intelege orice notar a carui calitate nu a incetat, in conditiile legii.


Art. 4
Casa de Asigurari are drept scop asigurarea de raspundere civila a notarului public in exercitiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte si acte notariale, cu exceptia prejudiciilor cauzate prin fapte savarsite cu intentie.

Art. 5
Casa de Asigurari isi desfasoara activitatea prin autofinantare. Mijloacele financiare ale Casei de Asigurari sunt formate din primele de asigurare, taxele de inscriere, donatii, legate si din alte surse legale.

Art. 6
In intelesul prezentului statut, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) asigurator: Casa de Asigurari;
b) asigurat: notarul public;
c) beneficiar (pagubit): terta persoana careia asiguratorul urmeaza sa ii plateasca despagubirea, ca urmare a producerii evenimentului asigurat;
d) contractul de asigurare (polita de asigurare): actul juridic bilateral prin care asiguratul se obliga sa plateasca prima de asigurare asiguratorului, in schimbul preluarii de catre acesta a riscului asigurat;
e) obiectul asigurarii: raspunderea civila a notarului public (asigurat) pentru daunele patrimoniale cauzate tertilor, din culpa, in exercitarea activitatii;
f) despagubire: suma datorata de asigurator in cazul producerii evenimentului asigurat potrivit conditiilor contractului de asigurare;
g) limita de despagubire: suma maxima pe care Casa de Asigurari o va plati in caz de producere a evenimentului asigurat daca sunt indeplinite conditiile de despagubire din contractul de asigurare;
h) prima de asigurare: suma datorata si platita de asigurat asiguratorului in schimbul asumarii riscului de catre Casa de Asigurari (pretul asigurarii);
i) riscul asigurat: evenimentul viitor, posibil, dar incert, care implica raspunderea civila profesionala a notarilor publici pentru ale carui urmari/consecinte se incheie contractul de asigurare;
j) eveniment asigurat: actul sau faptul care antreneaza raspunderea civila profesionala pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale savarsite de asigurat in legatura cu activitatea notariala;
k) franciza: suma fixa sau procentul din valoarea daunei lichidabile care ramane in sarcina exclusiva a asiguratului.
l) riscurile excluse:
- operatiunile care sunt interzise notarilor publici prin intermediul textelor legale si reglementarile cu privire la statutul notarului (se au in vedere operatiunile interzise notarilor publici prin textele care reglementeaza profesia);
- fapta intentionata;
- fapta penala.


Capitolul II - Drepturile si obligatiile notarilor asigurati


Art. 7
Notarii publici asigurati au urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de despagubiri civile pentru riscul asigurat, in conformitate cu prevederile prezentului statut;
b) sa primeasca, la cerere, informatii cu privire la sumele de bani subscrise si depuse si orice alte informatii, referitoare la activitatea Casei de Asigurari;
c) sa beneficieze de sprijin din partea Casei de Asigurari si a camerelor notarilor publici din care fac parte, in procesele de raspundere civila;
d) sa participe la reuniunile Camerei Notarilor Publici din care fac parte si la cele ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, in care se discuta probleme referitoare la Casa de Asigurari, sa isi prezinte opiniile si sa fie alesi in organele de conducere ale Casei de Asigurari;
e) sa incheie, la libera alegere, si alte contracte de asigurare la societati de specialitate din Romania;
f) sa angajeze, la libera alegere, avocati in procesele de raspundere civila in care figureaza ca parti.

Art. 8
Notarii publici, asigurati ai Casei de Asigurari, au urmatoarele obligatii:
a) inainte de inceperea activitatii, notarul public este obligat, sub sanctiunea neemiterii licentei de functionare, sa incheie contractul de asigurare cu Casa de Asigurari si sa plateasca taxa de inscriere, devenind astfel asigurat al acesteia;
b) sa se asigure pentru raspundere civila, cel putin la nivelul minim al primelor de asigurare prevazute in prezentul statut;
c) pe perioada exercitarii functiei, notarul public este obligat, sub sanctiunea retragerii licentei de functionare, sa achite, anual si integral, costul politei de asigurare, in conditiile stabilite prin contractul de asigurare.
d) pe data retragerii licentei de functionare, contractul de asigurare inceteaza sau se suspenda, dupa caz, in functie de incetarea ori, respectiv, suspendarea calitatii de notar public;
e) sa depuna toate diligentele, sa administreze probele necesare si sa exercite in mod corespunzator dreptul la aparare, folosind caile de apel si recurs, pentru dovedirea nevinovatiei, in caz de chemare in judecata pentru raspundere civila;
f) sa depuna la Casa de Asigurari o copie de pe actiunea de chemare in judecata, pentru raspundere civila, in maximum 10 zile de la primirea citatiei impreuna cu toate documentele justificative si o cerere scrisa adresata Casei de Asigurari in care sa prezinte punctul de vedere;
g) sa depuna toate demersurile in vederea exercitarii in conditii corespunzatoare a dreptului la aparare, sa invoce toate exceptiile necesare si sa conlucreze cu organele Casei de Asigurari in vederea sustinerii apararii;
h) sa respecte prevederile prezentului statut, hotararile Camerei Notarilor Publici, din care fac parte si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, referitoare la asigurarea de raspundere civila a notarilor publici;
i) sa declare existenta altor asigurari, pentru aceeasi raspundere, la asiguratori diferiti, la data producerii evenimentului asigurat;
j) sa nu faca nicio promisiune sau plata tertului ce pretinde despagubiri;
k) sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei, altii decat notarii publici.


Capitolul III - Organele de conducere


Art. 9
Organele de conducere ale Casei de Asigurari sunt:
- Congresul notarilor publici;
- consiliul de administratie;
- presedintele.

Art. 10
Atributiile Congresului notarilor publici privind activitatea de asigurare a notarilor publici sunt:
a) adopta Statutul Casei de Asigurari, completarile si modificarile ce i se aduc;
b) analizeaza si aproba raportul Comisiei de cenzori, privind activitatea Consiliului de administratie al Casei de Asigurari;
c) ratifica modificarile sau completarile aduse statutului.

Art. 11
(1) Consiliul de administratie este format din 5 membri, inclusiv presedintele.
(2) Membrii Consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt desemnati pe o durata de 4 (patru) ani sau revocati, dupa caz, de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, dintre notarii publici cu experienta in domeniul organizatoric si managerial.
(3) Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare, semestrial, si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, din proprie initiativa si la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale.
(4) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin 3 membri si adopta hotarari cu votul majoritatii acestora.
(5) Membrii Consiliului de administratie raspund solidar pentru prejudiciile cauzate Casei de Asigurari, prin hotararile pentru care acestia au votat pentru adoptare. Obligarea la plata eventualelor despagubiri se face de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

Art. 12
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza fondurile Casei de Asigurari si aproba, anual, atat bugetul de venituri si cheltuieli, in baza avizului dat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, cat si exercitiul bugetar;
b) aproba modelul contractului de asigurare care se incheie cu notarii publici;
c) aproba plata despagubirilor pentru riscul asigurat;
d) angajeaza, prin concurs, personalul Casei de Asigurari, in conformitate cu nomenclatorul de functii, numarul de functii, numarul de posturi si grila de salarizare, aprobate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania;
e) accepta donatiile si legatele facute Casei de Asigurari;
f) anual, la emiterea politei de asigurare, Casa de Asigurari va solicita Uniunii informatii cu privire la conduita profesionala a notarului public, iar, in functie si de aceasta, se va intocmi fisa de evaluare de risc profesional a notarului public, pe baza caruia se vor stabili, in conditiile statutului, de catre Consiliul de administratie, cuantumul anual al primei de asigurare, suma asigurata obligatorie, obligativitatea reintregirii sumei maxime asigurate si, corelativ, plata primei de asigurare, precum si felul politei de asigurare;
g) informeaza anual notarii publici, prin camerele notarilor publici, cu privire la primele de asigurare subscrise si depuse;
h) informeaza anual Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania despre activitatea desfasurata si situatia financiar-contabila;
i) stabileste taxa de inscriere la Casa de Asigurari;
j) indeplineste orice alte atributii rezultate din lege, statut si hotararile Consiliului Uniunii.

Art. 13
Presedintele Consiliului de administratie este si presedintele Casei de Asigurari si are urmatoarele atributii:
a) asigura activitatea curenta a Casei de Asigurari, intre sedintele Consiliului de administratie, aplicarea legilor, a Statutului si a hotararilor Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania;
b) reprezinta Casa de Asigurari in raporturile cu Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, camerele notarilor publici, cu notarii publici asigurati si cu orice persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate;
c) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Casei de Asigurari;
d) incheie contractele de munca si, dupa caz, de colaborare cu personalul Casei de Asigurari, aplica sanctiuni, emite decizii de imputare si desface contractele de munca si de colaborare in baza hotararilor Consiliului de administratie;
e) informeaza periodic conducerea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si conducerile camerelor notarilor publici despre activitatea Casei de Asigurari;
f) indeplineste orice alte atributiuni stabilite prin lege, statut si prin hotararile Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania;
g) in lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt indeplinite de un membru al Consiliului de administratie, desemnat de presedinte. Cand presedintele absenteaza mai mult de 3 luni, inlocuitorul acestuia se stabileste de conducerea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

Art. 14
Verificarea activitatii Consiliului de administratie al Casei de Asigurari se realizeaza de Comisia de cenzori a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.


Capitolul IV - Riscul asigurat si politele de asigurare


Art. 15
(1) Riscul asigurat reprezinta prejudiciul cauzat de notarii publici, din culpa, prin fapte si acte juridice notariale.
(2) Polita de asigurare reprezinta contractul de asigurare incheiat intre Casa de Asigurari si notarii publici.
(3) Polita de asigurare va contine riscul asigurat, primele anuale de asigurare, modul si procedurile de acordare a despagubirilor.
(4) Asigurarea este valabila de la inceperea activitatii notarului public si pana la incetarea calitatii sale, fiind operanta atat pentru perioada in care notarul public este in exercitiul functiei, cat si dupa aceasta perioada, cu conditia ca evenimentul asigurat sa se fi produs in timpul exercitiului functiei.
(5) Nerespectarea in cursul anului a termenului pentru depunerea primelor de asigurare subscrise, fara aprobarea Casei de Asigurari, atrage dupa sine, in anul respectiv, neacordarea de despagubiri.
(6) Valoarea primelor de asigurare anuale subscrise reprezinta optiunea fiecarui notar public si este cuprinsa intre 1.000 si 6.000 lei, pentru primul eveniment asigurat/an.
(7) Pentru producerea, in decursul aceluiasi an, si a altor evenimente asigurate in afara celui prevazut la alin. (6), se va achita franciza obligatorie in valoare de 10% din fiecare dauna lichidabila.
(8) Primele de asigurare se vor depune in contul Casei de Asigurari sau la casieria acesteia integral, pana cel tarziu la data de 15 aprilie a anului in curs.
(9) Contractul de asigurare constituie titlu executoriu pentru suma cuvenita cu titlu de prima de asigurare si penalitatile aferente.

Art. 16
Asigurarea acopera:
a) prejudiciile cauzate de notarul public, din culpa, prin fapte proprii sau ale angajatilor sai, in exercitarea atributiilor profesionale;
b) prejudiciile produse de notarul public pentru valorile incredintate in depozit, in afara de cazurile in care disparitia, distrugerea sau pierderea acestora este urmare a unui caz fortuit ori caz de forta majora;
c) prejudiciile produse de notarul public, ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale date de clienti in depozit, in vederea intocmirii actelor solicitate, limitate la costul de refacere a documentelor.

Art. 17
Asiguratorul nu este tinut raspunzator pentru cererile de despagubiri in legatura cu:
a) pretentiile de despagubiri, formulate pentru pagubele stabilite prin hotarari judecatoresti, care au fost produse cu intentie de catre asigurat, si nici pentru cele produse din vina beneficiarului asigurarii sau de catre alte persoane, pentru care asiguratul ori beneficiarul raspund in baza altor legi;
b) prejudicii datorate intocmirii gresite a actelor, produse exclusiv din vina beneficiarului sau a persoanelor, pentru care beneficiarul raspunde in baza legii;
c) partea din prejudiciu care depaseste limita maxima a despagubirii asigurate;
d) cheltuielile de executare a hotararilor judecatoresti privind plata despagubirilor;
e) raspunderea civila ce ii poate reveni asiguratului pentru pagubele cauzate tertilor, altele decat cele ce decurg strict din exercitarea profesiunii de notar public;
f) prejudiciile cauzate de asigurat decurgand din calitatea de lichidator/fiduciar, mediator si/sau agent al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM);
g) prejudiciile datorate de asigurat cu titlu de daune morale;
h) prejudiciile datorate de asigurat pentru acte incheiate inainte de inceperea activitatii, pe perioada suspendarii sau dupa incetarea calitatii de notar public;
i) prejudiciile cauzate prin savarsirea de infractiuni;
j) prejudiciile cauzate prin neexercitarea sau exercitarea defectuoasa a dreptului la aparare de catre notarul public.

Art. 18
Asiguratorul poate fi chemat in garantie de asigurat, in limitele obligatiilor ce ii revin acestuia din asigurare sau poate interveni, in apararea asiguratului pe calea interventiei accesorii, in actiunile civile indreptate impotriva asiguratului.

Art. 19
(1) Stabilirea despagubirilor se poate face pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si Casa de Asigurari in conditiile contractuale si/sau prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
(2) Limita maxima a despagubirilor ce se acorda pagubitului sau notarului, dupa caz, este egala cu valoarea primelor de asigurare achitate de asigurat, multiplicata de 40 de ori, dar nu mai mult de 240.000 lei.
(3) In toate cazurile, despagubirile se platesc numai in Romania si numai in moneda nationala.

Art. 20
(1) Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit, in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat, despagubire ce nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
(2) Despagubirea se plateste asiguratului, in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.

Art. 21
(1) In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii, fata de alte persoane raspunzatoare de producerea pagubei.
(2) Asiguratul raspunde de prejudiciile cauzate asiguratorului, produse prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut in alineatul precedent.
(3) Asiguratorul poate opune beneficiarului sau asiguratului, care invoca drepturi derivand din asigurare, toate exceptiile care sunt opozabile asigurarii obligatorii de raspundere civila, potrivit prezentului statut.

Art. 22
(1) In cazul in care repararea pagubei a fost acordata, actiunea in regres impotriva acelui notar public care a provocat situatia generatoare de daune este obligatorie, atunci cand Casa de Asigurari a fost obligata la plata despagubirilor pentru riscurile care nu fac obiectul contractului de asigurare (riscuri excluse) sau depasirea limitei sumei maxime asigurate anual.
(2) In cazul obligarii Casei de Asigurari la acordarea de despagubiri in baza unei hotarari definitive, Consiliul de administratie, in functie de actele existente la dosarul ce a facut obiectul cererii de despagubiri si hotararea instantei de judecata, poate hotari introducerea actiunii in regres impotriva asiguratului in cazul in care se constata ca nu poate fi tinut raspunzator conform art. 17.
(3) In situatia in care se hotaraste ca sunt intrunite conditiile pentru promovarea actiunii in regres anterior demararii oricarei proceduri judiciare, asiguratul si asiguratorul au obligatia de a conveni, prin negociere directa, recuperarea pe cale amiabila a despagubirilor achitate.
(4) Daca nu se poate conveni pe cale amiabila, litigiile dintre asigurati si Casa de Asigurari sunt supuse, anterior oricarei alte proceduri judiciare, medierii sau, dupa caz, arbitrajului efectuat de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania in conditiile art. 133 din Legea nr. 36/1995, republicata, si art. 289-294 din regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013.
(5) Solutia pronuntata de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania este definitiva si executorie in sistemul de organizare si desfasurare a profesiei de notar public.
(6) Termenul de prescriptie a dreptului de introducere a actiunii in regres este de 2 ani si incepe sa curga de la data nasterii dreptului la actiune.

Art. 23
Daca prejudiciul cauzat este mai mare decat prima subscrisa si achitata, majorata de 40 de ori, asiguratorul nu este raspunzator pentru acoperirea diferentei. In acest caz, pentru diferente de prejudiciu, notarul public ramane singurul raspunzator fata de persoana pagubita.

Art. 24
Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudiciile cauzate de notarul public, prin fapte proprii sau ale angajatilor sai, in exercitarea atributiilor profesionale, cand evenimentul s-a produs:
a) dintr-un caz de forta majora;
b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
c) din culpa exclusiva a unei terte persoane.

Art. 25
Asiguratorul efectueaza operatiunile de asigurare numai in moneda nationala.

Art. 26
(1) Casa de Asigurari poate incheia contracte de reasigurare cu societati comerciale de asigurari, cu aprobarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.
(2) In operatiunile de reasigurare, conditiile si primele se stabilesc prin contractul de reasigurare.


Capitolul V - Patrimoniul Casei de Asigurari


Art. 27
(1) Fondurile Casei de Asigurari se constituie din primele de asigurare, taxele de inscriere, dobanzi, donatii, legate si din alte surse legale.
(2) Fondul de asigurare se compune din primele de asigurare si nu poate fi afectat cu cheltuieli de functionare a Casei de Asigurari.
(3) Cheltuielile de functionare a Casei de Asigurari si indemnizatiile pentru presedinte si ceilalti membri ai Consiliului de administratie se asigura din dobanzile obtinute din fondurile Casei de Asigurari, precum si din alte fonduri, altele decat fondul de asigurare.
(4) Indemnizatiile pentru presedinte si ceilalti membri ai Consiliului de administratie se stabilesc de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.
(5) Cheltuielile Casei de Asigurari si ale organelor sale se pot efectua, numai pe baza de documente justificative, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 28
In cazul in care, conform prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicata, Casa de Asigurari nu va mai functiona in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, intreg patrimoniul acesteia revine Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, ca organizatie profesionala a notarilor publici.

Art. 29
(1) Casa de Asigurari are obligatia sa constituie si sa mentina rezerve tehnice, pentru activitatea de asigurare de raspundere civila.
(2) Nivelul rezervelor se stabileste anual de catre Consiliul de administratie, cu avizul Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, in functie de previziunile de risc pentru anul urmator.

Art. 30
Mijloacele financiare ale Casei de Asigurari se pastreaza la, cel putin, doua banci credibile, agreate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

Art. 31
Fondurile Casei de Asigurari, altele decat fondul de despagubire constituit din fondul de asigurare si rezerva tehnica, pot fi folosite in activitati economice aducatoare de venituri, precum si in alte investitii.


Capitolul VI - Alte prevederi


Art. 32
(1) Suspendarea din exercitiul functiei de notar public se propune numai dupa implinirea termenului de doua luni de la implinirea termenului scadent de plata a primei de asigurare, conform art. 41 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 36/1995, republicata.
(2) Primele de asigurare, depuse pentru constituirea fondului de despagubire al Casei de Asigurari, nu se restituie.

Art. 33
In caz de nevoie, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania va complini fondul de asigurare al Casei de Asigurari, in limita posibilitatilor, urmand ca asiguratii sa returneze, prin contributii suplimentare, fondurile primite de Casa de Asigurari.

Art. 34
Corelarea prevederilor prezentului statut cu actele normative ulterioare, privind raspunderea civila a notarilor publici, cu modificarile si completarile aduse intre congrese de Consiliul de administratie, se aproba de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, dupa consultarea camerelor, si se constata de Congres.

Art. 35
Prezentul statut intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2015.