DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 592 din 07/08/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 176 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Pentru motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura la efectuarea lucrarilor agricole mecanizate in anul 2008 se aplica o acciza redusa, de 80,971 euro/1.000 litri, respectiv de 0,27 lei/litru.

Art. 2
Nivelul redus al accizei, prevazut la art. 1, se aplica pentru cantitatile de motorina ce se achizitioneaza in perioada august-decembrie 2008, in cuantum unitar de 48 de litri/hectar, in limita maxima a 288.000 mii litri de motorina.

Art. 3
Diferenta dintre acciza redusa si cea standard, denumita in continuare sprijin financiar, este de 193,654 euro/1.000 litri, respectiv de 0,65 lei/litru, si se acorda beneficiarilor prevazuti la art. 4 pe baza adeverintelor pentru motorina eliberate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 4
De masurile prevazute in prezenta hotarare beneficiaza producatorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, denumite in continuare beneficiari, care exploateaza suprafete de teren agricol, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole, precum si grupurile de producatori recunoscute/recunoscute preliminar si organizatiile de producatori recunoscute.

Art. 5
Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, beneficiarii trebuie sa fie inscrisi in evidentele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu suprafetele de teren pe care le exploateaza si pentru care solicita motorina cu acciza redusa.

Art. 6
(1) Pentru obtinerea sprijinului financiar beneficiarii intocmesc cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, pe care le depun, fie personal, fie prin prestatorii de servicii, la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla terenul agricol pe care il exploateaza, insotite de urmatoarele documente:
a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de inmatriculare si/sau certificatul de inregistrare pentru persoanele juridice, dupa caz;
b) adeverinta in original, eliberata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura prin centrele sale judetene sau centrele locale si, respectiv, centrul municipiului Bucuresti, care certifica suprafata exploatatiei pentru care se solicita acordarea sprijinului financiar.
(2) Prestatorii de servicii, in intelesul prezentei hotarari, sunt persoanele fizice si juridice care detin tractoare, masini si utilaje agricole si/sau autovehicule speciale pentru transportul de combustibil, desemnate in scris de beneficiari, si anume imputernicite de primari, potrivit modelului din anexa nr. 2, pentru a ridica adeverintele prevazute la alin. (4).
(3) In situatia in care un producator agricol exploateaza suprafete de teren care sunt situate in mai multe unitati administrativ-teritoriale, acesta intocmeste cereri de sprijin financiar care se depun la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala in a carei raza teritoriala se afla terenul agricol in cauza.
(4) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti analizeaza cererile in vederea aprobarii si elibereaza adeverinte pentru cantitatile de motorina aprobate, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
(5) Beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinte pentru intreaga cantitate aprobata sau, dupa caz, eliberarea unui numar de maximum zece adeverinte pentru fractii din aceasta cantitate, pana la acoperirea cantitatii totale de motorina aprobate.
(6) Dupa primirea adeverintei/adeverintelor, beneficiarii sau prestatorii de servicii se prezinta la depozitele sau la statiile de distributie a motorinei din judet ori din judetele limitrofe apartinatoare operatorilor economici producatori, importatori si/sau distribuitori de motorina, denumiti in continuare furnizori, si achizitioneaza motorina, in baza adeverintei in original, la pretul practicat de furnizor, mai putin diferenta de acciza.
(7) Evidenta operatiunilor de livrare a motorinei cu acciza redusa va fi tinuta de catre furnizor intr-un registru separat, in care beneficiarii vor semna pentru confirmarea achizitionarii fiecarei cantitati de combustibil pentru motor.

Art. 7
(1) In baza imputernicirii eliberate de primari si a Listei beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorina, conform anexei nr. 4, insotita de documentele prevazute la art. 6 alin. (1), directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti elibereaza adeverinte prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor care nu au posibilitatea achizitionarii motorinei direct de la furnizori.
(2) Prestatorii de servicii care au fost imputerniciti pentru a ridica motorina in numele beneficiarilor de la furnizorii din judet sau din judetele limitrofe au obligatia sa pastreze motorina la dispozitia beneficiarilor ori sa o predea acestora, in functie de solicitari.
(3) Evidenta operatiunilor de livrare a motorinei cu acciza redusa va fi tinuta de catre furnizor intr-un registru separat, in care prestatorii de servicii vor semna pentru confirmarea achizitionarii fiecarei cantitati de combustibil pentru motor.

Art. 8
Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) analizeaza cererile, le aproba si elibereaza beneficiarilor, conform optiunilor acestora, adeverinte pe care le centralizeaza si le inregistreaza intr-un registru, conform anexei nr. 5;
b) verifica si monitorizeaza beneficiarii asupra modului de utilizare a motorinei cu acciza redusa, precum si asupra modului de exploatare a suprafetelor de teren pentru care s-a acordat sprijinul financiar.

Art. 9
Adeverintele neutilizate pana la data de 31 decembrie 2008 isi pierd valabilitatea devenind nule de drept si se returneaza emitentului.

Art. 10
(1) Furnizorii livreaza beneficiarilor sau prestatorilor de servicii imputerniciti, pe baza adeverintelor eliberate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cantitatile de motorina necesare, la pretul practicat, mai putin diferenta de acciza.
(2) Furnizorii persoane juridice depun, pana la data de 10 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, la directia sau directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, care au eliberat adeverintele pentru cantitatile de motorina aprobate o cerere de confirmare a cantitatii de motorina livrata cu acciza redusa, impreuna cu adeverintele emise de acestea, in original.
(3) Dupa verificarea autenticitatii adeverintelor anexate cererii furnizorului, directia pentru agricultura si dezvoltare rurala confirma cantitatea totala de motorina cu acciza redusa livrata de respectivul furnizor beneficiarilor in luna de referinta si ii emite acestuia o adeverinta.
(4) Furnizorii persoane juridice depun la autoritatea fiscala teritoriala o cerere de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa, pentru care exista confirmarea directiei sau directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, dupa caz, anexand, in original, adeverintele emise in acest sens pentru toate punctele de distribuire a combustibililor pentru motor implicate. Autoritatea fiscala va restitui sumele in cauza furnizorului persoana juridica in termenul legal de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si cu respectarea prevederilor in materia restituirii. Procedura de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa va fi aprobata prin ordin al ministrului economiei si finantelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 11
(1) Utilizarea motorinei cu acciza redusa in alte scopuri decat pentru lucrari agricole mecanizate in agricultura atrage obligarea beneficiarului sau a prestatorului de servicii, dupa caz, la plata diferentelor de accize.
(2) Fapta prevazuta la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza pentru persoanele fizice cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, iar pentru persoanele juridice, cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(3) Organismele institutionale responsabile cu verificarea si controlul respectarii masurilor stabilite de prezenta hotarare, precum si cu constatarea contraventiilor si stabilirea sanctiunilor sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform competentelor legale.

Art. 12
Contraventiei prevazute la art. 11 alin. (2) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 14
In masura in care aplicarea prevederilor prezentei hotarari va impune precizari suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
*
Prezenta hotarare este in conformitate cu prevederile art. 8 al Directivei Consiliului 2003/96/CE de restructurare a cadrului comunitar pentru impozitarea electricitatii si produselor energetice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 31 octombrie 2003.


Anexa nr. 1

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului .............../Municipiului Bucuresti   ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numar ........... data ........................¦Se aproba cantitatea de motorina de ............. litri ¦
+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------¦
¦Verificat                   ¦Director executiv (nume, prenume) ......................¦
¦Reprezentant DADR:               ¦Semnatura ......................             ¦
¦Nume, prenume/Semnatura .......................¦Stampila                         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  CERERE
- model - 

Subsemnatul:
a) persoana juridica ................................., cu sediul in Rurala a Judetului ..................../Municipiului Bucuresti. inscrisa la Registrul comertului sub nr. ............, cod CAEN .............., reprezentata de director/presedinte ........................, contabil-sef/director economic ......................, cod numeric personal (CNP) ..................................;
sau
b) persoana fizica .........................., domiciliata in localitatea ......................., judetul ....................., str. ..................... nr. ......, detinatoare a B.I./C.I. seria ........ nr. ............., eliberat/eliberata la data de ........................... de ..................., CNP ........................., solicit sprijin financiar pentru cantitatea de ......... litri motorina, fundamentata astfel:
  
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Suprafata de teren aflata in¦Cantitatea de motorina solicitata¦Cantitatea totala de motorina¦
¦exploatare in anul 2008 (ha)¦      (litri/ha)      ¦      (litri)      ¦
+----------------------------+---------------------------------+-----------------------------¦
¦      (1)       ¦        (2)        ¦     (3 = 1x2)     ¦
+----------------------------+---------------------------------+-----------------------------¦
¦   .................   ¦                 ¦               ¦
+----------------------------+---------------------------------+-----------------------------¦
¦      TOTAL:      ¦                 ¦       X       ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+


Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente*):
...............................................................................................................................
Solicit eliberarea unui numar de ........ adeverinte pentru intreaga cantitate de motorina aprobata.
Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.
Solicit ca adeverinta/adeverintele sa fie ridicata/ridicate de la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului ...................../ Municipiului Bucuresti, astfel:
a) personal;
b) de catre prestatorul de servicii .................., imputernicit de primar ................. .
Prezenta cerere s-a intocmit in doua exemplare si, dupa aprobare, un exemplar ramane la beneficiar si un exemplar la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului ..................../Municipiului Bucuresti.

Beneficiar,
.................................
(semnatura si stampila, dupa caz)
___________
*) Se inscriu toate documentele depuse, indicandu-se distinct tipul documentului, numarul si data acestuia. Documentele depuse in copie se certifica de catre reprezentantul imputernicit cu verificarea si avizarea cererii.


Anexa nr. 2


Primaria ..........................
Nr. ........ din .................

IMPUTERNICIRE
- model -

Primaria ........................, reprezentata de ................, in calitate de primar, si ..............., in calitate de secretar al comunei/orasului/municipiului, imputerniceste prestatorul de servicii:
a) persoana juridica ........................., cu sediul in localitatea .............................., judetul ..........................., inscrisa la registrul comertului sub nr. ......., cod CAEN ............, reprezentata de director/presedinte .................................., contabil-sef/director economic ...................................., cod numeric personal (CNP) ........................................;
sau
b) persoana fizica .................................., domiciliata in localitatea .............................., judetul ......................., str. .................. nr. ......, detinatoare a B.I./C.I. seria ....... nr. ..............., eliberat/eliberata la data de ................... de .................., CNP ..................,
pentru a ridica adeverintele de la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ........................., in numele beneficiarilor prevazuti in Lista beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorina anexata, si pentru a achizitiona cantitatea de motorina care se cuvine beneficiarilor prevazuti in aceasta lista.
Prestatorul de servicii .......................... se obliga sa ridice adeverintele, sa cumpere motorina in numele beneficiarului, sa o pastreze si/sau sa o predea acestuia.
Prestatorul de servicii va achizitiona in numele beneficiarului motorina la un pret care reflecta reducerea accizei.
Prezenta imputernicire s-a intocmit in 4 exemplare, dintre care un exemplar ramane la primarie, un exemplar la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii.
  
       Primar,                     Secretar,
..................................          ...........................
   (semnatura si stampila)                 (semnatura)
               Prestator de servicii,
         ...........................................
            (semnatura si stampila, dupa caz)
 Anexa nr. 3


Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ....................
Nr. ....................... din ....................................*)
___________
*) Reprezinta numarul curent si data din registrul privind eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea motorinei cu acciza redusa.

ADEVERINTA
- model -

Se adevereste prin prezenta ca:
a) persoana juridica .........................., cu sediul in localitatea ......................., judetul ......................, inscrisa la registrul comertului sub nr. ........, cod CAEN ..............., reprezentata de director/presedinte .............................., contabil-sef/director economic ......................, cod numeric personal (CNP) ..........................................;
sau
b) persoana fizica .........................., domiciliata in localitatea ........................., judetul ...................., str. .................... nr. ....., detinatoare a B.I./C.I. seria ......... nr. .............., eliberat/eliberata la data de ....................... de ....................., CNP ......................,
beneficiaza de prevederile Hotararii Guvernului.............. pentru a achizitiona o cantitate de ........ litri motorina.
  
      Director executiv,           Director executiv adjunct,
........................................     ...............................
 (nume, prenume, semnatura si stampila)      (nume, prenume si semnatura)
 Anexa nr. 4

  LISTA
beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorina 
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦               Beneficiarul                ¦
¦crt.¦ (numele, prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate) ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦                                     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦                                     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦                                     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦                                     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦... ¦                                     ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

 
Prezenta lista s-a intocmit ca anexa la Imputernicirea nr. ........... din ..........., 
in vederea ridicarii adeverintelor, in 4 exemplare, dintre care un exemplar ramane la primarie, 
un exemplar la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, un exemplar la furnizor si un 
exemplar la prestatorul de servicii (dupa caz). 
  
      Primar,                Prestator de servicii,
..............................    ................................................
 (nume, prenume si semnatura)    (nume, prenume, semnatura si stampila, dupa caz)Anexa nr. 5
  Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ................. 


  REGISTRU
privind eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea motorinei
cu acciza redusa, pentru beneficiarii din
judetul ..................... 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Nr. ¦            ¦ Cererea ¦  Nr./Data  ¦ Motorina ¦          ¦  Datele de   ¦ Semnatura ¦
¦crt./¦   Beneficiarul   ¦ avizata ¦ adeverintei ¦ aprobata ¦Valoarea sprijinului¦ identificare a ¦ persoanei ¦
¦Data ¦(nume, prenume, adresa)¦(nr./data)¦(adeverintelor)¦ (litri) ¦financiar (mii lei) ¦ persoanei care ¦ care preia ¦
¦   ¦            ¦     ¦  eliberate  ¦     ¦          ¦preia adeverintele¦adeverintele¦
+-----+-----------------------+----------+---------------+----------+--------------------+------------------+------------¦
¦ (1) ¦     (2)     ¦  (3)  ¦   (4)   ¦  (5)  ¦    (6)     ¦    (7)    ¦  (8)   ¦
+-----+-----------------------+----------+---------------+----------+--------------------+------------------+------------¦
+-----+-----------------------+----------+---------------+----------+--------------------+------------------+------------¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
Curierul Fiscal, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: