DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 01/08/2007

Avand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, ale Regulamentului Consiliului nr. 1.084/2006 de instituire a Fondului de Coeziune, ale Regulamentului nr. 1.081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul Social European, ale Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 in care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru implementarea Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si ale Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 56 alin. (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Obiectul prezentei hotarari il constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, sub Obiectivul Convergenta.
(2) Regulile stabilite in prezenta hotarare sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenta comunitara, precum si din cofinantarea nationala a operatiunilor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.
(3) Termenii program operational, axa prioritara, autoritate de management, organism intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operatiune, proiect generator de venituri au intelesul prevazut in Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 si in Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.
(4) In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) instrumente structurale (denumite in continuare fonduri) reprezinta asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, denumit in continuare FEDR, Fondului social european, denumit in continuare FSE, si Fondului de coeziune, denumit in continuare FC;
b) contract de finantare reprezinta documentul juridic prin care se acorda asistenta financiara nerambursabila aferenta unei operatiuni in scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operational si care stabileste drepturile si obligatiile partilor;
c) cheltuieli generale de administratie reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activitati din cadrul operatiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse in aceasta categorie se elaboreaza de fiecare autoritate de management si se aproba prin ordin comun al ministrului coordonator al autoritatii de management si al ministrului economiei si finantelor, potrivit art. 13;
d) costuri directe eligibile reprezina costurile care pot fi atribuite unei anumite activitati individuale din cadrul operatiunii si pentru care poate fi demonstrata legatura cu activitatea in cauza.

Art. 2
(1) Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general, fara a incalca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 si art. 5 alin. (2):
a) sa fie efectiv platita de catre beneficiar, intre 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, daca autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finantare;
b) sa fie insotita de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalenta facturilor, pe baza carora cheltuielile sa poata fi auditate si identificate;
c) sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare incheiat de catre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru si in numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii, cu respectarea art. 54(5) si art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
d) sa fie conforma cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.
(2) In cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeana, conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o cheltuiala pentru a fi eligibila, prevazute in prezenta hotarare, li se adauga si prevederile nationale si comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura in care acestea sunt mai stricte decat prevederile prezentei hotarari.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si b), cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, iar cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederilor art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 si ale art. 43-46 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.

Art. 3
Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) si in conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila, in conformitate cu prevederile art. 2, daca indeplineste si urmatoarele conditii specifice:
a) contributia este de natura terenului, cladirilor, echipamentelor, materialelor;
b) contributia in natura sub formele prevazute la lit. a) este considerata contributie proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei beneficiarului stabilite prin contractul de finantare;
c) obiectul contributiei in natura sub formele prevazute la lit. a) nu trebuie sa fi fost achizitionat prin intermediul unor finantari comunitare nerambursabile;
d) in cazul terenului, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat;
e) in cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii;
f) in cazul terenurilor si cladirilor, acestea trebuie sa fie libere de orice sarcini sau interdictii si sa nu faca obiectul unor litigii aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;
g) respecta prevederile art. 12 lit. e).

Art. 4
Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerata cheltuiala eligibila daca respecta prevederile aplicabile de la art. 2 si indeplineste urmatoarele conditii specifice:
a) bunul amortizabil nu a fost achizitionat prin intermediul unor finantari comunitare nerambursabile;
b) amortizarea este calculata in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) amortizarea este eligibila exclusiv pentru perioada de finantare a operatiunii, conform prevederilor contractului de finantare;
d) costul de achizitie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuiala eligibila si respecta prevederile art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1.081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului;
e) valoarea amortizarii poate fi evaluata si auditata.

Art. 5
(1) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile daca respecta prevederile art. 2 si daca sunt alocate proportional operatiunii, in conformitate cu metoda elaborata de autoritatea de management si prevazuta in contractul de finantare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul granturilor finantate din FSE, cheltuielile generale de administratie declarate in mod forfetar sunt eligibile daca se bazeaza pe costuri reale si in procent de pana la 20% din costurile directe eligibile ale operatiunii.

Art. 6
(1) Costul achizitiei de teren fara constructii este eligibil in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale operatiunii, daca sunt indeplinite prevederile art. 2 si urmatoarele conditii specifice:
a) costul de achizitie al terenului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata;
b) operatiunea nu beneficiaza de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor in care se aplica prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) si ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotarare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), procentul de eligibilitate poate fi mai mare in cazuri exceptionale si justificate, pentru operatiunile de protectie a mediului care beneficiaza de finantare din FEDR, daca:
a) achizitia de teren a fost facuta in conformitate cu decizia autoritatii de management, asa cum este prevazut in contractul de finantare;
b) achizitia este facuta de catre sau in numele unei institutii publice;
c) terenul este utilizat pentru destinatia stabilita, pe perioada din contractul de finantare.
(3) In cazul in care se achizitioneaza o cladire in scopul demolarii acesteia si utilizarii terenului, in scopul atingerii obiectivelor operatiunii, cheltuiala cu achizitia cladirii, pentru a fi eligibila, trebuie sa indeplineasca prevederile alin. (1) si, dupa caz, prevederile alin. (2).

Art. 7
Costul de achizitie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se afla constructia, este eligibil daca sunt indeplinite prevederile art. 2 si ale art. 6 alin. (3), precum si urmatoarele conditii specifice:
a) operatiunea nu beneficiaza de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor in care se aplica prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) si ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotarare;
b) imobilul nu a beneficiat de finantari comunitare nerambursabile in ultimii 10 ani pentru constructie sau reabilitare;
c) costul de achizitie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata si ca imobilul respecta conditiile tehnice prevazute in legislatia nationala.

Art. 8
Cheltuielile pentru locuinte sunt eligibile numai pentru operatiunile care beneficiaza de finantare din FEDR, cu respectarea prevederilor art. 2 din prezenta hotarare, ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului si ale art. 47 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.

Art. 9
(1) Cheltuielile realizate de catre beneficiar care intervin in proiectarea, monitorizarea si managementul operatiunii sunt eligibile daca indeplinesc prevederile art. 2 si se pot incadra in una dintre urmatoarele categorii:
a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei nationale, in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din aplicarea legislatiei comunitare specifica instrumentelor structurale;
b) sunt aferente unor studii si/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, in numele si pentru autoritatea de management, in scopul acordarii asistentei financiare nerambursabile;
c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
d) sunt efectuate pentru managementul si/sau monitorizarea operatiunii pe parcursul perioadei de implementare, aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarii.
(2) In cazul contractarii managementului proiectului, contractorul trebuie sa furnizeze organelor de audit si control toate informatiile necesare legate de activitatile subcontractate.

Art. 10
(1) In cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se calculeaza de autoritatea de management in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006.
(2) In cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligatia rambursarii sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de catre Autoritatea de certificare si plata, conform prevederilor art. 55 pct. 3 si 4 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006.

Art. 11
In cazul leasingului financiar, astfel cum este definit in Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 90/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile utilizatorului de leasing sunt eligibile daca respecta prevederile art. 2 si urmatoarele conditii specifice:
a) obiectul contractului de leasing respecta prevederile din contractul de finantare;
b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;
c) ratele de leasing platite de utilizator sunt aferente contractului de leasing si sunt justificate de documente contabile;
d) valoarea maxima eligibila nu depaseste valoarea de piata a bunului care face obiectul contractului de leasing;
e) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finantare a operatiunii.

Art. 12
Urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
c) cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing;
d) dezafectarea centralelor nucleare;
e) achizitia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructura, teren si alte imobile, pentru operatiunile care beneficiaza de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor in care se aplica prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) si ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotarare;
f) cheltuielile pentru locuinte, pentru operatiunile care beneficiaza de finantare din FSE si FC;
g) achizitia de echipamente second-hand;
h) amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
i) costurile pentru operarea obiectivelor de investitii.

Art. 13
(1) In conformitate cu prevederile prezentei hotarari, autoritatile de management stabilesc liste cu cheltuielile eligibile, avand in vedere continutul programului operational gestionat si prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 7 alin. (3) si art. 8 din Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului si ale art. 3 alin. (7) si art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006.
(2) Listele prevazute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului coordonator al autoritatii de management si al ministrului economiei si finantelor.
(3) Autoritatea de management poate stabili reguli mai stricte decat prevederile prezentei hotarari, prin ordin comun, potrivit alin. (2).
(4) In vederea verificarii si confirmarii eligibilitatii cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei operatiuni, autoritatea de management stabileste proceduri specifice.Poate fi de interes si:
OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 78/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Lege nr. 113/2015
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
Ordin 729/2014 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2014
OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
OUG 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar ner
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014
HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
Drept international privat
Sitaru Dragos-Alexandru

Pret: 149 lei
126.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: