DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 1/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Electorale PermanentePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 19 februarie 2013

HOTARARI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

In temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (2) si (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 51 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului aproba prezenta hotarare.

Art. I
Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, aprobat prin Hotararea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Autoritatea Electorala Permanenta, institutie publica administrativa autonoma, se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) si art. 62-65 din legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 35-40 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentului regulament."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Autoritatea are misiunea de a asigura organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor, precum si finantarea partidelor politice, cu respectarea Constitutiei, a legii si a standardelor intenrationale in materie.

(2) Pentru indeplinirea misiunii prevazute la alin. (1), Autoritatea exercita urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul sau de activitate;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea si supunerea spre aprobare a cadrului normativ privind domeniul sau de activitate, precum si elaborarea si aprobarea actelor normative proprii;
c) de management, prin care se asigura organizarea si coordonarea activitatilor si resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale;
d) de autoritate de stat, prin care asigura aplicarea unitara a legislatiei in domeniul sau de activitate;

e) de control, prin care se realizeaza verificarea respectarii legii si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, unde este cazul;
f) de informare, prin care se asigura transmiterea de informatii corecte privind procesele electorale catre alegatori, autoritati si organisme publice, precum si partide politice;
g) de educare, prin care se realizeaza instruirea alegatorilor si se incurajeaza exercitarea drepturilor electorale;
h) de instruire, prin care se transmit competente profesionale persoanelor implicate in organizarea si desfasurarea proceselor electorale;
i) de reprezentare a statului roman in domeniul sau de activitate, in plan intern si extern.
(3) Principiile care stau la baza activitatii Autoritatii sunt:
a) independenta;
b) impartialitatea;
c) legalitatea;
d) transparenta;
e) eficienta;
f) profesionalismul;
g) responsabilitatea;
h) sustenabilitatea;
i) predictibilitatea;
j) legitimitatea."

3. Articolul 3 se abroga.

4. La articolul 4, alineatele (2), (2^1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin aparatul propriu, Autoritatea asigura la nivel central indeplinirea urmatoarelor atributii principale:
a) aplicarea unitara a dispozitiilor legale in domeniul sau de activitate;
b) elaborarea si avizarea proiectelor de acte normative din domeniul sau de activitate;
c) elaborarea si implementarea de strategii, programe si proiecte in domeniul sau de activitate;
d) organizarea si coordonarea activitatilor si resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale;
e) administrarea registrului electoral;
f) administrarea registrului sectiilor de votare;
g) actualizarea delimitarii colegiilor uninominale pentru alegerea celor doua Camere ale Parlamentului;
h) controlul si monitorizarea indeplinirii sarcinilor care revin autoritatilor publice si altor organisme in pregatirea si organizarea proceselor electorale;
i) alocarea subventiei de stat pentru partidele politice;
j) controlul finantarii partidelor politice;
k) controlul finantarii campaniilor electorale;
l) acreditarea observatorilor electorali si a reprezentantilor mass-mediei care doresc sa observe alegerile;
m) informarea Parlamentului asupra activitatii proprii, a modului de organizare si desfasurare a alegerilor si referendumurilor, precum si asupra altor aspecte din domeniul sau de activitate;
n) informarea, educarea si instruirea participantilor la procesele electorale.
(2^1) Compartimentele de specialitate prezinta presedintelui Autoritatii rapoarte trimestriale de activitate.
(3) In perioadele electorale, personalul aparatului propriu al Autoritatii isi poate desfasura activitatea in cadrul birourilor electorale sau in aparatul tehnic al acestora, potrivit desemnarii facute de presedintele Autoritatii, conform legii."

5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) In indeplinirea atributiilor care ii revin, presedintele Autoritatii emite ordine.
(2) Se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii urmatoarele regulamente si metodologii:
a) regulamentul intern al Autoritatii;
b) codul de conduita etica si profesionala a personalului din aparatul propriu al Autoritatii;
c) regulamentul concediului de odihna si al altor concedii acordate functionarului public parlamentar din aparatul propriu al Autoritatii;
d) regulamentul de organizare si functionare a comisiei de disciplina din cadrul Autoritatii;
e) regulamentul de organizare si functionare a comisiei paritare din cadrul Autoritatii si de incheiere a acordurilor colective;
f) metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice parlamentare si posturilor contractuale vacante din aparatul propriu al Autoritatii;
g) metodologia de promovare a functionarului public parlamentar din aparatul propriu al Autoritatii;
h) metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale si de contestare a calificativelor pentru personalul din aparatul propriu al Autoritatii;
i) criteriile pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al Autoritatii;
j) planul strategic anual de formare profesionala continua a personalului din aparatul propriu al Autoritatii;
k) metodologia de evaluare a posturilor si criteriile de evaluare a posturilor;
l) metodologia privind circuitul documentelor in cadrul Autoritatii.
(3) Regulamentele si metodologiile aplicabile personalului din serviciile Camerei Deputatilor si Senatului se aplica in mod corespunzator."

6. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Aparatul propriu al Autoritatii are urmatoarea structura organizatorica:
a) in cadrul aparatului central:
1. cabinetele demnitarilor;
2. Biroul juridic;
3. Biroul resurse umane;
4. Biroul de audit public intern;
5. Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale;
6. Departamentul de organizare a proceselor electorarle:
6.1. Directia management, monitorizare si logistica electorala;
6.2. Directia control electoral, instrurire si coordonarea activitatii in teritoriu;
7. Directia legislatie, legatura cu Parlamentul si contencios electoral;
8. Directia informatica si registru electoral;
9. Directia comunicare si relatii externe;
10. Directia financiar-administrativa;
11. Registratura (la nivel de birou);
12. Biroul achizitii publice:
b) in teritoriu:
13. filiale;
14. birouri judetene."

7. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In realizarea atributiilor care le revin, directorii pot fi ajutati de directori adjuncti. Infiintarea acestor posturi se aproba de presedintele Autoritatii conform alin. (2)."

8. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La stabilirea structurii organizatorice, in conditiile alin. (2), precum si la organizarea si functionarea aparatului propriu nu se aplica prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 229/2008 privind masuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administratiei publice, aprobata prin Legea nr. 144/2009."

9. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) In cadrul Autoritatii sunt organizate si functioneaza cabinetul presedintelui si cabinetele vicepresedintilor.
(2) Angajarea personalului din cadrul cabinetelor, precum si stabilira atributiilor acestuia se fac potrivit legii.
(3) Cabinetul presedintelui asigura inregistrarea dezbaterilor din Colegiul consultativ."

10. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. Registratura
Art. 16
Registratura este organizata la nivel de birou si este subordonata secretarului general.

Art. 17
(1) Registratura indeplineste urmatoarele atributii:
a) primeste si inregistreaza corespondenta adresata Autoritatii si o transmite, pe baza de condica, compartimentelor de specialitate competente; avertizarile in interes public se inainteaza, de indata, dupa caz, cabinetului presedintelui sau sefului compartimentului caruia ii este adresata sesizarea;
b) preia, pe baza de borderouri, corespondenta adresata de Autoritatile tertilor, intocmeste documentatia necesara in vederea expedierii sale si o preda unitatii postale desemnate;
c) asigura programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petitii, cereri, sesizari sau alte solicitari de informatii si/sau solicitari telefonice;
d) asigura constituirea arhivei curente, potrivit legii.
(2) Registratura indeplineste orice alte atributii prevazute de prezentul regulament, incredintate de secretarul general sau de presedintele Autoritatii."

11. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. Biroul juridic
Art. 18
(1) Biroul juridic functioneaza in subordinea presedintelui Autoritatii si indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Autoritatea in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, pe baza delegatiei date de conducerea Autoritatii, precum si in raporturile cu alte organe, cu persoane fizice ori juridice si/sau formuleaza propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
b) redacateaza, in termenele procedurale, cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, concluziile scrise, motivele care stau la baza exerctarii cailor de atac, in dosarele in care Autoritatea este parte; intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea Autoritatii in fata organelor jurisdictionale;
c) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotararile judecatoresti definitive si/sau irevocabile privind obligatiile stabilite in sarcina Autoritatii, in dosarele avand ca obiect actiuni promovate de personalul din aparatul propriu;
d) formuleaza propuneri, ori de cate ori apreciaza necesar, cu privire la executarea pe cale amiabila a obligatiilor stabilite prin hotararile judecatoresti;
e) pastreaza dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si le transmite ulterior spre arhivare;
f) elaboreaza si prezinta conducerii Autoritatii, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;
g) elaboreaza si prezinta conducerii Autoritatii, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri privind oportunitatea promovarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti nefavorabile Autoritatii;
h) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, clauzele contractelor si actelor aditionale incheiate de Autoritate, atribuite in urma aplicarii unor proceduri de achizitie publica;
i) verifica si avizeaza notele justificative elaborate in materia achizitiilor publice, in situatiile in care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;
j) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, ordinele emise de presedintele Autoritatii, de inlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana careia i s-a delegat dreptul de semnatura;
k) formuleaza observatii sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentatiei de atribuire intocmite de Biroul achizitii publice odata cu elaborarea proiectelor de contract de achizitie publica;
l) avizeaza, sub aspectul legalitatii, masurile dispuse de Autoritate, in calitate de autoritate contractanta, in situatia in care sunt formulate contestatii in materia achizitiilor publice.
(2) Biroul juridic indeplineste si alte atributii si insarcinari stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii."

12. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza planul anual privind controlul finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale, care este dezbatut de Colegiul consultativ si aprobat de presedintele Autoritatii;
b) elaboreaza programe lunare privind actiunile de control in domeniul finantarii partidelor politice, incluzand obiectivele urmarite in timpul controlului;
c) intocmeste rapoarte lunare privind activitatea desfasurata in domeniul finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale;
d) intocmeste estimari si bugete de cheltuieli necesare pentru desfasurarea activitatii;
e) desfasoara actiuni de control referitoare la respectarea dispozitiilor elgale privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, potrivit obiectivelor cuprinse in planul anual de control;
f) desfasoara actiuni de control cand exista suspiciuni de incalcare a prevederilor legale privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, pe baza sesizarilor sau din oficiu;
g) publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritatii rezultatele fiecarui control, in termen de 15 zile de la efectuare;
h) propune sanctiunile ce urmeaza sa fie aplicate in urma constatarii unor incalcari ale legii, care se dezbat in Colegiul consultativ si se aproba de presedintele Autoritatii;
i) pastreaza evidenta donatiilor primite in cursul unui an de catre formatiunile politice, precum si acelor declarate dupa inceperea campaniilor electorale, de catre mandatarii financiari;
j) pastreaza evidenta cotizatiilor semestriale primite de catre formatiunile politice;
k) pastreaza evidenta altor surse de venituri inregistrate in decursul unui an de catre formatiunile politice;
l) elaboreaza propuneri privind suspendarea temporara a acordarii subventiei de la bugetul de stat;
m) inregistreaza si pastreaza evidenta mandatarilor financiari desemnati de catre formatiunile politice si candidatii independenti;
n) pastreaza declaratiile intocmite de cate formatiunile politice si candidatii independenti privind numarul materialelor de propaganda electorala produse, defalcat pe categorii;
o) pastreaza declaratiile conducerii formatiunilor politice sau, dupa caz, ale candidatilor independenti referitaore la respectarea plafoanelor de cheltuieli pentru campania electorala;
p) pastreaza rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale intocmite de catre mandatarii financiari cu ocazia alegerilor generale sau partiale;
q) asigura aducerea la cunostinta publica a listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale, pe masura ce acestea sunt depuse, prin publicari succesive in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
r) publica rapoartele mentionate la lit. q) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor;
s) pastreaza registrul fiscal al partidelor politice, al aliantelor politice si al candidatilor independenti in care vor fi completate taote datele referitoare la activitatea financiara a acestora, precum si sanctiunile aplicate;
t) elaboreaza propuneri privind imbunatatirea activitatii de control al finantarii partidelor poltiice si a campaniilor electorale;
u) desfasoara activitati de monitorizare si control al finantarii campaniilor electorale;
v) desfasoara activitati de instruire si informare a mandatarilor financiari desemnati de catre formatiunile politice si candidatii independenti;
w) realizeaza actiuni de indrumare a formatiunilor politice si a candidatilor independenti privind legalitatea finantarii;
x) colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul Autoritati isi cu alte institutii publice pentru exercitarea in bune conditii si potrivit legii a controlului finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale;
y) coordoneaza activitatea de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale desfasurata in teritoriu;
z) formuleaza raspunsuri la cererile de informatii de interes public si la petitiile repartizate spre solutionare Departamentului.
(2) Departamentul de control al finantarii partidelor poltiice si a campaniilor electorale indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii."

13. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"6. Departamentul de organizare a proceselor electorale
Art. 20
(1) Departamentul de organizare a proceselor electorale cuprinde Directia management, monitorizare si logistica electorala si Directia control electoral, instruire si coordonarea activitatii in teritoriu.
(2) Departamentul de organizare a proceselor electorale este conduse de un sef de departament, asimilat, inclusiv din punctul de vedere al salarizarii, cu sefii de departamente din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului.
(3) Seful Departamentului de organizare a proceselor electorale are urmatoarele atributii principale:
a) asigura coordonarea activitatilor si resurselor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea proceselor electorale;
b) conduce personalul compartimentelor aflate in subordine;
c) propune presedintelui Autoritatii persoanele care vor face parte din aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central;
d) coordoneaza activitatea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central;
e) coordoneaza activitatea reprezentantilor Autoritatii in birourile electorale.
(4) Seful Departamentului de organizare a proceselor electorale indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii."

14. La capitolul III sectiunea a 2-a, dupa articolul 20 se introduc doua noi articole, articolele 20^1 si 20^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 20^1
(1) Directia management, monitorizare si logistica electorala are urmatoarele atributii principale:
a) urmareste asigurarea din timp a dotarilor specifice sectiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea;
b) asigura evidenta la nivel national a resurselor necesare organizarii procesului electoral; centralizeaza la nivel national neajunsurile privitoare la asigurarea materialelor si dotarilor logistice, precum si propunerile privitoare la o mai buna organizare si desfasurare a alegerilor; asigura elaborarea unor proiecte-tip pentru logistica necesara derularii votarii;
c) elaboreaza propuneri privind logistica electorala si managementul operatiunilor electorale; urmareste si controleaza modul de realizare de catre autoritatile administratiei publice locale, inclusiv de catre prefecti, a masurilor stabilite in acest domeniu; urmareste modul de pastrare a cabinelor de vot, a urnelor si a recipientelor pentru transportul buletinelor de vot in conditii corespunzatoare pentru a putea fi utilizate in mod repetat;
d) administreaza Registrul national al sectiilor de votare cuprinzand delimitarea si numerotarea sectiilor de votare de pe teritoriul Romaniei, potrivit legii;
e) tine evidenta localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale; stabileste conditiile minimale necesare pentru organizarea localurilor sectiilor de votare; stabileste procedura de contestare si atestare a ineplinirii conditiilor minimale necesare pentru organizarea localurilor sectiilor de votare;
f) face propuneri pentru proiectul de buget necesar alegerilor, altor tipuri de consultari si pentru actiuni legate de acestea;
g) elaboreaza propuneri pentru asigurarea protectiei sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente specifice;
h) actualizeaza delimitarea colegiilor uninominale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului;
i) tine evidenta comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a judetelor in care sunt vacante posturile de primar, de presedinte al consiliului judetean sau in care au fost dizolvate consiliile locale sau consiliile judetene; tine evidenta locurilor vacante de deputat sau senator; colaboreaza cu Directia legislatie, legatura cu Parlamentul si contencios electoral la elaborarea propunerilor privind stabilirea datei de organizare si desfasurare a alegerilor partiale;
j) urmareste modul de obtinere esalonata a fondurilor necesare pentru asigurarea logisticii; realizeaza propuneri, estimari si previziuni privind resursele necesare derularii operatiunilor electorale, centralizeaza necesarul cheltuielilor pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea proceselor electorale si intocmeste propuneri de buget;
k) asigura transparenta cheltuielilor realizate de autoritatile si institutiile publice cu pregarirea, organizarea si desfasurarea proceselor electorale;
l) realizeaza studii si analize privind finantarea procesului electoral si asigurarea logisticii electorale; elaboreaza proiecte, materiale de informare si instruire in domeniul specific de activitate si sprijina instruirea participantilor la procesul electoral;
m) asigura legatura cu mediul academic si societatea civila in vederea stabilirii de catre Autoritate a unor parteneriate pentru realizarea de studii, programe si campanii nationale si internationale vizand educarea si responsabilizarea civica, promovarea participarii la vot, dezvoltarea managementului electoral si imbunatatirea capacitatii administrative a organismelor electorale prin adecvarea la standardele si practicile recunoscute international;
n) organizeaza si asigura functionarea Centrului de studii, parteneriate si programe pentru dezvoltarea managementului electoral;
o) elaboreaza si deruleaza, cu sprijinul celorlalte compartimente, programe privind exercitarea dreptului de vot de catre categoriile speciale de alegatori (persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap etc.);
p) asigura monitorizarea, analiza, evaluarea si planificarea strategica a operatiunilor electorale in vederea realizarii unui management integrat al procesului electoral;
q) avizeaza propunerile de presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si de loctiitori ai acestora;
r) formuleaza raspunsuri la cererile de informatii de interes public si la petitiile repartizate spre solutionare Directiei.
(2) Directia management, monitorizare si logistica electorala indeplinese si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de seful Departamentului de organizare a proceselor electorale.

Art. 20^2
(1) Directia control electoral, instruire si coordonarea activitatii in teritoriu are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si monitorizeaza activitatea filialelor si a birourilor judetene, potrivit ordinului presedintelui Autoritatii;
b) controleaza si monitorizeaza modalitatea de indeplinire a atributiilor legale in materie electorala de catre autoritatile administratiei publice locale;
c) controleaza si monitorizeaza actualizarea registrului electoral, potrivit legii;
d) intocmeste, la solicitarea conducedrii, informari, sinteze, note, analize si rapoarte, pe diverse teme in materie electorala;
e) elaboreaza si actualizeaza periodic metodologiile si instrumentele necesare indeplinirii atributiilor filialelor si birourilor judetene;
f) asigura indrumarea si instruirea prefectilor, primarilor, secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a altor catgegorii de persoane din administratgia publica centrala si locala cu privire la atributiile in materie electorala care le revin potrivit legii;
g) asigura instruirea in materie electorala a persoanelor care pot deveni presedinti si loctiilori ai birourilor electorale;
h) asigura instruirea presedintilor si loctiitorilor birourilor electorale ale sectiilor de votare;
i) asigura aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, cand situatia o impune, autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
j) organizeaza, in baza dispozitiilor primite, intalniri de lucru si instruiri ale personalului filialelor si birourilor judetene;
k) sprijina organizarea si desfasurarea alegerilor partiale, face propuneri privind asigurarea permanentei la nivelul Autoritatii, filialelor si birourilor judetene;
l) propune reprezentantii Autoritatii in birourile si oficiile electorale si monitorizeaza activitatea acestora;
m) elaboreaza ghiduri, pliante si materiale de inforamre pentru persoanele implicate in pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor;
n) asigura, la solicitarea Directiei legislatie, legatura cu Parlamentul si contencios electoral, consultarea filialelor si birourilor judetene la elaborarea proiectelor de legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, precum si ale altor acte normative;
o) formuleaza raspunsuri la cererile de informatii de interes public si la petitiile repartizate spre solutionare Directiei.
(2) Directia control electoral, instruire si coordonarea activitatii in teritoriu indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de seful Departamentului de organizare a proceselor electorale."

15. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"7. Directia legislatie, legatura cu Parlamentul si contencios electoral
Art. 21
(1) Directia legislatie, legatura cu Parlamentul si contencios electoral este compartimentul prin care se asigura indeplinirea atributiilor si functiilor Autoritatii privind elaborarea, sustinerea si avizarea proiectelor de acte normative, cercetarea si dezvoltarea sistemului electoral, legatura cu Parlamentul si aplicarea unitara a legislatiei in domeniul de activitate al Autoritatii.
(2) Directia legislatie, legatura cu Parlamentul si contencios electoral indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) urmareste aplicarea unitara a legislatiei din sfera de competenta a Autoritatii; vegheaza la respectarea ordinii de drept si a drepturilor electorale, prin mijloacele si procedurile stabilite de lege;
b) elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative in sfera de competenta a Autoritatii si participa la sustinerea acestora in Guvern sau Parlament, dupa caz;
c) asigura transpunerea acquis-ului comunitar in domeniul de competenta a Autoritatii; formuleaza propuneri si observatii privind proiectele de acte normative comunitare in sfera de competenta a Autoritatii;
d) intocmeste proiecte de hotarari, decizii si instructiuni ale Autoritatii; avizeaza proiectele de hotarari, decizii si instructiuni ale Autoritatii intocmite de alte compartimente;
e) asigura transparenta decizionala si consultarea tuturor structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;
f) intocmeste puncte de vedere referitoare la initiativele legislative ale parlamentarilor, in domeniul de competenta al Autoritatii; formuleaza raspunsuri la intrebarile si interpelarile parlamentarilor;
g) elaboreaza, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, rapoartele Autoritatii catre Parlament;
h) urmareste ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Parlamentului si a plenului celor doua Camere ale Paelamentului si informeaza conducerea Autoritatii ori de cate ori se dezbat sau se voteaza propuneri ori proiecte in domeniul de activitate al acesteia;
i) participa la prezentarea si sustinerea propunerilor legislative si a proiectelor de legi in domeniul de activitate al Autoritatii, precum si a rapoartelor Autoritatii in plenul celor doua Camere ale Parlamentului si al comisiilor de specialitate ale Parlamentului;
j) elaboreaza buletine informative, culegeri de acte normative, de practica judiciara si jurisprudenta electorala, precum si alte materiale de informare si instruire din domeniul sau de activitate;
k) realizeaza analize, evaluari, studii, puncte de vedere, note privind diverse probleme de drept din sfera de competenta a Autoritatii;
l) realizeaza analize, studii si cercetari pentru imbunatatirea sistemului electoral romanesc;
m) formuleaza raspunsuri la cererile de informatii de interes public si la petitiile repartizate spre solutionare Directiei;
n) asigura spirjin de specialitate pentru activitatea de contencios electoral a birourilor si oficiilor electorale;
o) urmareste evolutia jurisprudentei electorale si formuleaza propuneri pentru unificarea practicii birourilor electorale;
p) reprezinta Autoritatea in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale in litigiile de contencios electoral, pe baza delegatiei date de conducerea Autoritatii;
q) intomceste sau contribuie la intocmirea elementelor de pozitie ale Romaniei in domeniul de activitate al Autoritatii in relatia cu Tribunalul Uniunii Europene, Curtea de Justitie a Uniunii Europene, celelalte institutii ale Uniunii Europene, Curtea Europeana a Drepturilor Omului si Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei.
(3) Directia legislatie, legatura cu Parlamentul si contencios electoral indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii."

16. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 8 se abroga.

17. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"9. Directia financiar-administrativa
Art. 23
(1) Directia financiar-administrativa are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului propriu anual al Autoritatii si urmareste realizarea acestuia, in conditiile legii;
b) raspunde de respectarea dispozitiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii;
c) verifica si avizeaza pentru controlul financiar preventiv, in faza de angajare, lichidare, ordonantare si de plata, toate documentele care cuprind sau din care deriva operatiuni patrimoniale privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondurilor prevazute in bugetul Autoritatii, evolutia si modul de administrare a patrimoniului, utilizarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, cele din care deriva drepturi si obligagii fata de persoane juridice sau fizice, precum si instrumente de plata intocmite ca urmare a efectuarii operatiunilor respectived;
d) inregistreaza operatiunile patrimoniale in evidenta contabila si analitica privind cheltuielile curente si de capital;
e) valorifica inventarierile periodice si anuale prin stabilirea diferentelor dintre situatia faptica si cea scriptica; urmareste ducerea la indeplinire a masurile aprobate, potrivit competentelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii;
f) intocmeste bilantul contabil si contul anual de executie a bugetului Autoritatii;
g) gestioneaza fondul de salarii aprobat; intocmeste documentele necesare calculului si acordarii drepturilor legale;
h) calculeaza si vireaza la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, la fondurile speciale sau la terti sumele retinute de la salariati, precum si obligatiile financiar-fiscale ale Autoritatii;
i) asigura raportarea lunara a cheltuielilor de personal catre Ministerul Finantelor Publice;
j) asigura raportarea angajamentelor bugetare si legale la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
k) asigura raportarea activitatii de control financiar preventiv propriu la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
l) verifica si asigura plata pentru deconturile de cheltuieli materiale si de deplasare pentru structurile teritoriale (filiale si birouri judetene);
m) asigura plata pentru facturile de utilitati, achizitii de bunuri si servicii pentru structurile teritoriale;
n) inregistreaza operatiunile patrimoniale in evidenta contabila sintetica si analitica privind cheltuielile curente si de capital pentru structurile teritoriale (filiale si birouri judetene);
o) valorifica inventarierile periodice si anuale prin stabilirea diferentelor dintre situatia faptica si cea scriptica pentru structurile teritoriale (filiale si birouri judetene);
p) urmareste ducerea la indeplinire a masurile aprobate, potrivit competentelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii pentru structurile teritoriale (filiale si birouri judetene);
q) urmareste modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilitatilor si a contractelor de achizitii publice;
r) organizeaza activitatea de dotare, de intretienre a sediului Autoritatii si a bunurilor sale si stabileste masuri pentru folosirea acestora;
s) organizeaza activitatea de protectie, de securitate a muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor;
t) asigura activitatea de transport pentru conducerea si compartimentele Autoritatii;
u) asigura procurarea documentelor de calatorie pentru deplasarile externe;
v) gestioneaza magazia Autoritatii;
w) organizeaza activitatea de protocol la nivelul Autoritatii;
x) ia masuri pentru asigurarea pazei sediului Autoritatii;
y) calculeaza cuantumul subventiei de la bugetul de stat, pe baza dispozitiilor legale in vigoare;
z) intocmeste si depune lunar la Ministerul Finantelor Publice cererea privind deschiderea creditelor bugetare necesare acordarii subventiilor pentru luna urmatoare;
aa) intocmeste luna documentele privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata subventiilor catre partidele politice;
bb) depune lunar prin virament subventia de la bugetul de stat in contul fiecarui partid politic;
cc) publica pe pagina de internet a Autoritatii subventiile acordate lunar partidelor politice;
dd) colaboreaza cu Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale in vedera suspendarii temporare a acordarii subventiei de la bugetul de stat ca urmare a neregulilor constatate in urma controlului si cu privire la ridicarea suspendarii transelor lunare in urma remedierii acestora;
ee) deschide conturi pentru constituirea depozitelor candidatilor la functia de deputat sau de senator, restituite, potrivit legii, depozitele candidatilor la functia de deputat sau de senator, varsa, potrivit legii, catre bugetul de stat depozitele candidatilor la functia de deputat sau de senator;
ff) aduce la cunostinta publica in cel mult 5 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin publicarea pe pagina de internet a Autoritatii, lista competitorilor electorali care au indeplinit conditiile prevazute de Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru restituirea depozitelor;
gg) indeplineste atributiile specifice pe linie de subventii prevazute de Legea nr. 334/2006, republicata, cu completarile ulterioare;
hh) formuleaza raspunsuri la cererile de informatii de interes public si la petitiile repartizate spre solutionare Directiei.
(2) Directia financiar-administrativa indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii."

18. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctele 10-12 se abroga.

19. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"13. Directia informatica
Art. 27
(1) Directia informatica are urmatoarele atributii:
a) asigura organizarea si functionarea sistemului informatic al Autoritatii, al filialelor si al birourilor judetene;
b) spriijina constituirea bazei materiale specifice sistemului informational la nivel national necesar stabilirii rezultatului alegerilor, prin realizarea programelor informatice necesare pentru procesul electoral si pentru intocmirea evidentelor folosite in organizarea si desfasurarea alegerilor;
c) adminsitreaza registrul electoral, potrivit legii;
d) ia masuri pentru asigurarea serviciilor si aplicatiilor informatice pentru centralizarea rezultatelor votarii, repartizarea si atribuiea mandatelor, precum si pentru intocmirea altor evidente electorale;
e) certifica, spre neschimbare, programele de calculator achizitionate potrivit legii si le pune la dispozitia partidelor politice inscrise in competitia electorala, in cazul in care acestea le solicita;
f) administreaza pagina de internet a Autoritatii;
g) asigura securitatea si protectia retelei informatice a Autoritatii;
h) asigura administrarea, mentenanta si innoirea retelei informatice a Autoritatii;
i) asigura protectia prelucrarii datelor cu caracter personal, potrivit legii;
j) formuleaza raspunsuri la cererile de informatii de interes public si la petitiile repartizate spre solutionare Directiei.
(2) Directia informatica indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii."

20. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"14. Directia comunicare si relatii externe
Art. 28
(1) Directia comunicare si relatii externe are urmatoarele atributii principale:
a) gestioneaza vizibilitatea Autoritatii si relatia acesteia cu societatea civila si mass-media;
b) asigura actualizarea paginii de internet a Autoritatii;
c) asigura relationarea si comunicarea directa cu petitionarii prin preluarea apelurilor telefonice;
d) asigura relationarea si comunicarea directa cu petitionarii pe probleme de specialitate juridica prin acordarea audientelor, la cerere, prin personalul de specialitate juridica desemnat;
e) la solicitarea cetatenilor romani care doresc sa candideze la alegerile pentru Parlamentul European si la alegerile locale in alt stat membru al Uniunii Europene, elibereaza adeverinte care atesta ca nu au fost lipsiti de dreptul de a fi ales in Romania sau ca o asemenea interdictie nu este cunoscuta de autoritatile romane;
f) formuleaza raspunsuri la cererile de informatii de interes public si la petitiile repartizate spre solutionare Directiei;
g) elaboreaza programe de informare si educare a alegatorilor;
h) analizeaza dosarele de acreditare a observatorilor electorali si a reprezentantilor mass-mediei si propune eliberarea adeverintelor privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege, respectiv acreditarea sau respingerea solicitarilor de eliberare a adeverintelor ori de acreditare;
i) elaboreaza si prezinta spre dezbatere Colegiului consultativ Planul anual de relatii externe al Autoritatii si urmareaste realizarea acestuia;
j) intocmeste documentatia pentru deplasarile in interes de serviciu in strainatate ale delegatiilor Autoritatii;
k) intocmeste documentatia, inclusiv programul delegatiilor straine, si asigura insotirea acestora pe toata perioada sederii lor in Romania, conform legii;
l) informeaza presedintele Autoritatii si Colegiul consultativ in legatura cu evenimentele externe care privesc activitatea institutiei;
m) prezinta conducerii Autoritatii propuneri de colaborare si cooperare cu institutiile similare din strainatate si cu organizatiile internationale cu activitate din domeniul electoral; asigura stabilirea si mentinera legaturii Autoritatii cu acestea;
n) inainteaza presedintelui Autoritatii propuneri de participare la activitati de monitorizare/observare a alegerilor din alte state, precum si la misiuni de asistenta electorala sub egida unor organizatii internationale sau in nume propriu;
o) ia masuri si asigura realizarea traducerilor unor analize si sinteze documentare privind diferite aspecte ale problematicii electorale ce urmeaza a fi utilizate in activitatea Autoritatii;
p) asigura coordonarea, programarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare nerambursabile si coordoneaza programele de asistenta in care Romania actioneaza ca furnizor de expertiza tehnica si/sau financiara catre alte state in domeniul de activitate al Autoritatii, in conformitate cu principiile si rigorile managementului de proiect;
q) pune in practica, cu sprijinul celorlalte compartimente din cadrul Autoritatii, documentele de cooperare bilaterala sau multilaterala incheiate cu autoritati similare.
(2) Directia comunicare si relatii externe indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii."

21. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 15 se abroga.

22. La articolul 29^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29^1
(1) Biroul achizitii publice are urmatoarele atributii principale:
a) achizitioneaza, in numele Autoritatii, produse, servicii sau lucrari necesare bune desfasurari a activitatilor si proiectelor institutiei;
b) elaboreaza programul anual al achizitiilor publice pe baza referatelor de necesitate anuala a tuturor structurilor Autoritatii;
c) intocmeste si transmite in format electronic, pana la data de 31 martie a fiecarui an, Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) aportul anual privind monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica;
d) incomeste pentru achizitiile ce urmeaza a fi derulate note justificative, invitatii de participare si documentatii de atribuire;
e) intocmese si transmite Unitatii de control si verificare a achizitiilor publice (UCVAP) fisele de prezentare a achizitiilor publice pe care Autoritatea le deruleaza prin aplicarea procedurilor de achizitie publica;
f) publica in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) anuntul de intentie/participare/atribuire sau invitatia de participare, dupa caz;
g) publica in SEAP documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica si solicitarile de clarificari, insotite de raspunsurile aferente;
h) asigura, potrivit legii, presedintia comisiilor de evaluare a ofertelor economico-financiare depuse de operatorii economici in cadrul derularii procedurilor de achizitie publica;
i) identifica ofertele economico-financiare de pe piata sau prin utilizarea catalogului de produse/servicii/lucrari disponibil in cadrul SEAP in vederea achizitionarii de produse/servicii/lucrarri necesare bunei desfasurari a activitatilor si proiectelor institutiei;
j) cosntituie si pastreaza dosarele de achizitie publica."

23. La capitolul III sectiunea a 2-a, dupa punctul 15^1 se introduce un nou punct, punctul 15^2, cu urmatorul cuprins:
"15^2. Biroul resurse umane

Art. 29^2
(1) Biroul resurse umane are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste si transmite raportari catre Ministerul Finantelor Publice;
b) intocmeste si transmite raportari statistice catre Institutul National de Statistica;
c) gestioneaza declaratiile de avere si declaratiile de interese ce cad in sarcina Autoritatii, conform actelor normative in vigoare;
d) intocmeste si transmite proiectul de buget privind salariile de baza;
e) intretine si exploateaza aplicatia informatica REVISAL;
f) elaboreaza proceduri interne specifice activitatii de resurse umane;
g) intocmeste proiecte de ordine ale presedintelui Autoritatii pe domeniul sau de activitate;
h) intocmeste organigrama Autoritatii;
i) intocmeste statul de functii al Autoritatii;
j) intocmeste statul de personal al Autoritatii;
k) intomeste planul de pregatire profesionala a personalului institutiei si urmareste modul de realizare al acestuia;
l) organizeaza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante;
m) gestioneaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului Autoritatii;
n) gestioneaza activitatea de evidenta si actualizare a dosarelor profesionale;
o) gestioneaza activitatea de promovare a personalului;
p) tine legatura cu toate compartimentele Autoritatii privind problemele de personal aparute, pe care le solutioneaza legal;
q) tine evidenta prezentei la lucru, a concediilor, a biletelor de voie, a orelor suplimentare, a vechimii in munca pentru personalul Autoritatii;
r) intocmeste pontajele lunare;
s) elaboreaza documente tipizate specifice;
t) solutioneaza corespondenta interna si externa specifica compartimentului.
(2) Biroul resurse umane indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii."

24. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
(1) In cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se procedeaza la reincadrarea personalului corespunzator transelor de vechime in munca avute la nivelul maxim de salarizare prevazut de lege pentru categoria, gradul si/sau treapta profesionala corespunzatoare functiilor detinute, stabilindu-se clasa de salarizare si coeficientul de ierarhizare corespunzator acestora.
(2) Personalul pentru care aplicarea prevederilor alin. (1) conduce la diminuarea drepturilor salariale avute isi pastreaza nivelul de salarizare avut la momentul punerii in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.


Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta comuna a birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului din 13 februarie 2013.


AnexaMaterialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 78/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Lege nr. 113/2015
Hotarare 1/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 si a aparatului de lucru al acestora
Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
HG 706/2014 pentru stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014. Hotararea 706/2014
OUG 45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Ordonanta de Urgenta 45/2014
OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor p
Legea 341/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Lege nr. 341/2013
Legea 338/2013 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Lege nr. 338/2013
OUG 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratie
OUG 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca
Legea 153/2012 privind aprobarea OUG 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Lege nr. 153/2012
Hotararea 1/2012 privind interpretarea sintagmei de jurist prevazute de art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
Legea 98/2011 pentru aprobarea OUG 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Lege nr. 98/2011
Decizie nr. 210/2010 privind principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile partiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale
Hotarare nr. 12/2009 pentru desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale judetene, in birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si in biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatat
Decizie nr. 792/2008 privind principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale
OUG nr. 98/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
Regulament electoral al Colegiului Medicilor din Romania, 2007
Regulament de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, 2007
Raspunderea patrimoniala pentru actele administrative de autoritate nelegale
Trailescu Alin

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: