DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 15/12/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 8 mai 2006, se abroga.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii BanilorCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiu, este organizat si functioneaza in baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.
(2) Sediul Oficiului este in municipiul Bucuresti.

Art. 2
Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, scop in care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza autoritatile abilitate prin lege ori se sesizeaza din oficiu cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta, in conditiile legii.

Art. 3
(1) Oficiul este condus de un presedinte, numit de Guvern din randul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite.
(2) Plenul Oficiului este structura deliberativa si de decizie, este format din cate un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor, Ministerului Justitiei, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Bancii Nationale a Romaniei, Curtii de Conturi si Asociatiei Romane a Bancilor si este numit in functie pe o perioada de 5 ani, prin hotarare a Guvernului, la propunerea institutiilor reprezentate.
(3) Activitatea deliberativa si de decizie prevazuta la alin. (2) se refera la lucrarile de specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natura economico-administrativa, plenul Oficiului se pronunta doar la solicitarea presedintelui.
(4) Membrii plenului Oficiului indeplinesc functii de demnitate publica echivalente functiei de secretar de stat.
(5) Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din analisti financiari, personal auxiliar de specialitate format din asistenti analisti, precum si personal contractual care ocupa functii specifice sectorului bugetar, format din soferi si muncitori necalificati.
(6) Numarul maxim de posturi este de 120.
(7) Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, numarul maxim de posturi este de 130.
(8) Oficiul isi constituie aparat propriu la nivel central.

Art. 4
(1) Structura organizatorica a Oficiului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) In cadrul directiilor se pot organiza servicii, birouri si compartimente, prin ordin al presedintelui Oficiului.


Capitolul II - Atributiile Oficiului


Art. 5
Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate, Oficiul are urmatoarele atributii principale: a) primeste date si informatii de la persoanele fizice si juridice prevazute la art. 3 alin. (11), art. 8 si art. 17 alin. (1) lit. a)-c) din lege, referitoare la operatiuni si tranzactii efectuate in lei si/sau in valuta; b) analizeaza si prelucreaza datele si informatiile primite conform legii pentru a identifica existenta indiciilor temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism; c) solicita oricaror autoritati si institutii publice, precum si oricarei persoane fizice si juridice datele si informatiile pe care acestea le detin si care sunt necesare in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate. Aceste date si informatii sunt prelucrate si utilizate cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si a celor referitoare la informatii clasificate; d) colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, precum si cu persoanele fizice sau juridice care pot furniza date utile, in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate; e) poate face schimb de informatii, pe baza de reciprocitate, cu institutii straine care au functii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, daca asemenea comunicari sunt facute in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor sau al finantarii actelor de terorism; f) emite, in conditiile legii, decizii de suspendare a efectuarii tranzactiilor asupra carora exista suspiciunea ca ar avea drept scop spalarea banilor si/sau finantarea actelor de terorism; g) sesizeaza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazurile prevazute de lege; h) sesizeaza de indata Serviciul Roman de Informatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a actelor de terorism, daca in urma analizei si prelucrarii informatiilor se constata indicii de finantare a unor astfel de acte; i) sesizeaza de indata organul competent in cazul in care se constata existenta unor indicii temeinice de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism; j) se sesizeaza din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta, in conditiile legii; k) intocmeste si actualizeaza liste cuprinzand persoane fizice si juridice suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Economiei si Finantelor, potrivit prevederilor legale in vigoare; l) verifica si controleaza modul de aplicare a prevederilor legii de catre persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 8 din lege si care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice; m) formuleaza propuneri Guvernului si organelor administratiei publice centrale pentru adoptarea de masuri in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, avizeaza proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul sau de activitate; n) organizeaza si realizeaza instruirea de specialitate a personalului propriu si poate participa la programele speciale de instruire ale altor institutii; o) stabileste forma si continutul rapoartelor prevazute la art. 3 alin. (1), (6) si (7) din lege, precum si metodologia de lucru privind raportarile prevazute la art. 3 alin. (6) si (7) din lege; p) elaboreaza propriile proceduri de lucru, prin directiile de specialitate, si intocmeste raportul de activitate anual, care va fi prezentat si supus spre aprobare plenului Oficiului; q) elaboreaza, negociaza si incheie conventii, protocoale, intelegeri cu institutiile din tara care au atributii in domeniu si cu institutiile similare din strainatate, in conditiile legii; poate fi membru al organismelor internationale de specialitate si poate participa la activitatile acestora.


Capitolul III - Organizarea si functionarea Oficiului


Art. 6
Organizarea, structura si functionarea Oficiului trebuie sa asigure indeplinirea atributiilor prevazute de lege si de prezentul regulament.

Art. 7
(1) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Oficiului emite ordine si instructiuni.
(2) In ceea ce priveste activitatea persoanelor fizice sau juridice prevazute la art. 8 din lege si care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice, presedintele Oficiului poate emite instructiuni in ceea ce priveste aplicarea prevederilor legale in materie.

Art. 8
Presedintele Oficiului are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Oficiul in relatiile cu Parlamentul, autoritatile judiciare si administrative, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, inclusiv cu organismele si organizatiile internationale;
b) angajeaza din punct de vedere patrimonial Oficiul, prin semnatura sa, in relatiile cu tertii;
c) prezideaza sedintele plenului si poate solicita acestuia sa se pronunte asupra chestiunilor de natura economicoadministrativa, ori de cate ori considera necesar;
d) poate delega puteri executive si de reprezentare si altor membri ai plenului Oficiului, iar pentru perioada absentei sale desemneaza un membru al plenului;
e) aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor Oficiului ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara;
f) urmareste si controleaza punerea in aplicare a actelor normative comunitare, precum si a acordurilor internationale la care Romania este parte, in domeniul de activitate al Oficiului;
g) initiaza, negociaza si incheie, pe baza imputernicirii Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, cu respectarea dispozitiilor legale;
h) coordoneaza si controleaza, potrivit competentei, aplicarea actelor normative emise potrivit legii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, cu respectarea dispozitiilor legale;
i) aproba fisele de post pentru personalul angajat, stabilind atributiile, sarcinile si limitele de competenta ale acestora, fisele de evaluare privind activitatea profesionala anuala, precum si promovarea in grade si trepte a personalului;
j) organizeaza si coordoneaza activitatea consilierilor, directiilor, serviciilor, compartimentelor si birourilor aflate in subordinea sa si raspunde de buna functionare a Oficiului;
k) intocmeste raportul de activitate anual si obiectivele strategice pe termen mediu si lung ale Oficiului, pe care le prezinta si le supune spre aprobare plenului Oficiului, in conditiile legii;
l) aproba, prin ordin, dupa prezentarea si aprobarea lor de catre plenul Oficiului, normele metodologice si procedurile interne in vederea indeplinirii obiectului de activitate, in conditiile legii.

Art. 9
(1) Plenul Oficiului are urmatoarele atributii principale: decide cu privire la:
a) notele prezentate de directia de specialitate cu privire la suspendarea efectuarii tranzactiilor si cererea de prelungire a suspendarii, adresata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile legii;
b) notele prezentate de directia de specialitate cu privire la sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazurile in care exista indicii temeinice referitoare la spalarea banilor sau la finantarea actelor de terorism, in conditiile legii, si la sesizarea Serviciului Roman de Informatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a actelor de terorism;
c) notele prezentate de directia de specialitate cu privire la sesizarea organelor competente, atunci cand se constata existenta unor indicii temeinice de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;
d) notele prezentate de directia de specialitate cu privire la pastrarea in evidenta a informatiilor primite de Oficiu in conditiile legii;
e) notele intocmite de directia de specialitate, ca urmare a solicitarii primite de la autoritatile competente, in conditiile art. 6 alin. (4) din lege;
f) notele intocmite de directia de specialitate, ca urmare a solicitarii primite de la autoritatile competente, in conditiile art. 6 alin. (5) din lege;
g) chestiunile de natura economico-administrative, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului regulament.
(2) Deciziile plenului Oficiului se adopta cu votul majoritatii membrilor acestuia.
(3) Membrii plenului Oficiului asigura si coordoneaza colaborarea cu institutiile ai caror reprezentanti sunt.

Art. 10
In cadrul Oficiului functioneaza urmatoarele structuri:
a) consilierii presedintelui;
b) Directia generala operativa, in componenta careia intra:
- Directia analiza si prelucrare a informatiilor;
- Directia tehnologia informatiei si statistica;
c) Directia cooperare interinstitutionala si relatii internationale;
d) Directia economico-financiara si administrativa;
e) Directia supraveghere si control;
f) Directia juridica si metodologie;
g) Compartimentul audit public intern;
h) Compartimentul resurse umane.

Art. 11
(1) Directia generala operativa este condusa de un director general.
(2) Directorul general poate indeplini si alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, in conformitate cu legea, Regulamentul de ordine interioara si cu procedurile interne de lucru.
(3) Directia analiza si prelucrare a informatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) primeste, analizeaza si prelucreaza cazurile suspecte de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism, in conformitate cu metodologia interna, aprobata prin decizie a plenului Oficiului;
b) solicita, in conditiile art. 5 din lege, oricarei institutii competente, precum si persoanelor mentionate la art. 8 din lege datele si informatiile necesare verificarii, analizei si prelucrarii cazurilor suspecte de spalare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism;
c) intocmeste note cu privire la rezultatul prelucrarii informatiilor, pe care le supune dezbaterii plenului Oficiului;
d) sesizeaza de indata, in baza deciziei plenului Oficiului, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) din lege, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii;
e) sesizeaza de indata organele competente, in baza deciziei plenului Oficiului, atunci cand dupa finalizarea analizei se constata existenta unor indicii temeinice de savarsire numai a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;
f) prezinta trimestrial plenului Oficiului, pentru analiza si dispunerea de masuri, situatia lucrarilor instrumentate;
g) furnizeaza persoanelor prevazute la art. 8 lit. a) si b) din lege, ori de cate ori este posibil, in regim de confidentialitate, printr-o modalitate de comunicare securizata, informatii cu privire la clienti, persoane fizice si/sau juridice expuse la risc de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism, in conformitate cu procedurile interne, in colaborare cu Directia supraveghere si control;
h) elaboreaza si implementeaza procedurile de lucru ale directiei si poate participa la elaborarea unor metodologii si analize care au legatura cu activitatea specifica Oficiului, precum si cu reglementarile si practica internationala in materie, intocmite de alte directii de specialitate din cadrul Oficiului;
i) participa la elaborarea Raportului de activitate anual al Oficiului;
j) elaboreaza, pe baza cazurilor analizate in cadrul Oficiului, studii privind tipologiile specifice de spalare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism;
k) propune plenului spre aprobare un sistem de efectuare a analizelor financiare, avizat de presedintele Oficiului, care va fi adaptat periodic in functie de indicatorii de risc identificati;
l) alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, in coformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioara si cu procedurile interne de lucru.
(4) Directia tehnologia informatiei si statistica indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura managementul sistemului informatic, administrarea si actualizarea bazelor de date;
b) primeste si preia in bazele de date proprii rapoartele privind operatiunile cu sume in numerar si rapoartele pentru transferuri externe transmise de persoanele fizice si juridice prevazute la art. 8 din lege, precum si informatiile transmise de Autoritatea Nationala a Vamilor in conditiile legii;
c) organizeaza activitatea de registratura, secretariat si arhivare in cadrul Oficiului;
d) asigura accesul personalului Oficiului la informatiile primite conform legii, precum si buna functionare a legaturilor on-line pe care Oficiul le are cu bazele de date ale institutiilor cu care colaboreaza;
e) intocmeste situatii si analize statistice in domeniul de activitate al Oficiului;
f) creeaza si actualizeaza baza de date referitoare la persoanele expuse politic, pe baza informatiilor primite de la autoritatile si institutiile publice, si pune la dispozitia personalului propriu si a persoanelor prevazute la art. 8 din lege informatiile continute in aceasta baza de date;
g) elaboreaza si implementeaza procedurile de lucru ale directiei si poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legatura cu activitatea specifica Oficiului, precum si cu reglementarile si practica internationala in materie, intocmite de alte directii de specialitate din cadrul Oficiului;
h) participa la elaborarea Raportului de activitate anual al Oficiului;
i) alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, in conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioara si cu procedurile interne de lucru.
(5) Directorul Directiei tehnologia informatiei si statistica asigura indeplinirea functiei de functionar de securitate al institutiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu celelalte prevederi legale in vigoare in domeniu

Art. 12
Directia cooperare interinstitutionala si relatii internationale indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatile privind participarea Oficiului in cadrul sistemului national de coordonare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene;
b) asigura coordonarea activitatilor de cooperare interna si internationala a Oficiului cu institutiile nationale si cu organismele internationale de profil;
c) asigura legatura si colaborarea cu organismele internationale si cu institutiile straine care au functii asemanatoare Oficiului;
d) elaboreaza propuneri de incheiere de memorandumuri/acorduri/intelegeri bilaterale cu institutii cu atributii similare din strainatate si realizeaza procedura de negociere si semnare a acestora cu institutii cu atributii similare din strainatate, potrivit prevederilor legale;
e) primeste, transmite si administreaza cereri de informatii de la si catre institutiile cu atributii similare din strainatate care au obligatia pastrarii secretului in conditiile legii, daca asemenea comunicari sunt facute in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor sau al finantarii actelor de terorism, in conformitate cu procedurile de lucru ale directiei;
f) coordoneaza activitatile prin care se realizeaza implementarea din punct de vedere tehnic a programelor cu finantare externa;
g) gestioneaza, conform legii, activitatea purtatorului de cuvant;
h) organizeaza seminarii de instruire in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
i) asigura colaborarea cu autoritatile de supraveghere prudentiala, autoritati de aplicare a legii, autoritati cu atributii de control financiar si alte institutii cu atributii in domeniu, prin incheierea de protocoale de cooperare in care sunt stabilite masurile necesare pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legii;
j) coordoneaza intocmirea proiectului Raportului de activitate anual si il prezinta presedintelui Oficiului;
k) prezinta conducerii Oficiului proiectul, elaboreaza si implementeaza procedurile de lucru ale directiei si poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legatura cu activitatea specifica Oficiului, precum si cu reglementarile si practica internationala in materie, intocmite de alte directii de specialitate din cadrul Oficiului;
l) alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, in conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioara si cu procedurile interne de lucru.

Art. 13
Directia economico-financiara si administrativa are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului;
b) intocmeste situatiile financiare anuale si trimestriale prevazute de lege;
c) urmareste utilizarea eficienta a resurselor financiare, cu respectarea dispozitiilor legale, si prezinta conducerii Oficiului situatia privind executia bugetara;
d) formuleaza propuneri de rectificare, daca este cazul, a bugetului de venituri si cheltuieli;
e) organizeaza si conduce contabilitatea Oficiului;
f) asigura achizitionarea, gestionarea si administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si a materialelor consumabile, precum si intretinerea si exploatarea parcului auto;
g) organizeaza inventarierea mijloacelor materiale si banesti ale Oficiului;
h) organizeaza activitatea de control financiar preventiv si control financiar de gestiune, in conformitate cu prevederile legale;
i) elaboreaza si verifica indeplinirea planului de prevenire si stingere a incendiilor, asigurand dotarea cu echipamentele necesare, precum si instruirea personalului in domeniu;
j) elaboreaza si implementeaza procedurile de lucru ale directiei si poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legatura cu activitatea specifica Oficiului, precum si cu reglementarile si practica internationala in materie, intocmite de alte directii de specialitate din cadrul Oficiului;
k) alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, in conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioara si cu procedurile interne de lucru.

Art. 14
Directia supraveghere si control are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, norme, metodologii si/sau proceduri de lucru privind supravegherea pe baza de risc si controlul entitatilor prevazute la art. 8 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice;
b) intocmeste note privind verificarea expunerii la risc a entitatilor prevazute la art. 8 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice, pe baza carora se pot organiza activitati de control;
c) intocmeste programul actiunilor de verificare si control pentru entitatile prevazute la art. 8 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice, si asigura indeplinirea acestuia;
d) poate solicita, in conditiile legii, date si informatii necesare efectuarii activitatilor de supraveghere pe baza de risc si control de la institutiile competente;
e) efectueaza controlul operativ si inopinat la persoanele prevazute la art. 8 din lege, in baza ordinului de serviciu cu caracter permanent emis de presedintele Oficiului, constata contraventiile savarsite si aplica sanctiunile legale prin procesverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, in conformitate cu prevederile legale in materie, atributie realizata de catre persoanele desemnate din cadrul Oficiului, denumite in mod generic agenti constatatori;
f) formuleaza propuneri, pe baza analizei de risc, privind intocmirea programelor de instruire a persoanelor prevazute la art. 8 din lege si poate participa la efectuarea acestora;
g) elaboreaza si implementeaza procedurile de lucru ale directiei si poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legatura cu activitatea specifica Oficiului, intocmite de alte directii de specialitate din cadrul Oficiului;
h) alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, in conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioara si cu procedurile interne de lucru.

Art. 15
Directia juridica si metodologie are urmatoarele atributii principale:
a) asigura asistenta juridica de specialitate in relatiile Oficiului cu tertii;
b) asigura reprezentarea Oficiului in fata instantelor judecatoresti, prin persoanele desemnate;
c) asigura intocmirea tuturor actelor de procedura necesare in vederea solutionarii cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata si intocmeste evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata;
d) ia masurile necesare pentru asigurarea punerii in executare, potrivit legii, a hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si a hotararilor primei instante care sunt executorii de drept, potrivit legii;
e) realizeaza procedura de avizare a proiectelor de acte normative initiate, potrivit legii, de catre Oficiu;
f) avizeaza pentru legalitate actele administrative ale presedintelui Oficiului, orice alte acte ce produc efecte juridice, precum si actele normative care au legatura cu obiectul de activitate al Oficiului, intocmite de alte autoritati competente;
g) avizeaza pentru legalitate contractele civile si comerciale prin care este angajata raspunderea patrimoniala a Oficiului;
h) asigura informarea structurilor din cadrul Oficiului cu privire la actele normative care au incidenta asupra activitatii acestuia;
i) efectueaza analize privind oportunitatea initierii sau modificarii unor acte normative care au legatura cu obiectul de activitate al Oficiului;
j) participa la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, reglementarilor si procedurilor interne;
k) ofera consultanta de specialitate persoanelor prevazute de art 8 din lege si altor autoritati si institutii, cu referire la modul de aplicare a prevederilor legale in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
l) elaboreaza si implementeaza procedurile de lucru ale directiei, elaboreaza metodologii, studii sau analize care au legatura cu activitatea specifica Oficiului, intocmite de alte directii de specialitate din cadrul Oficiului;
m) participa la elaborarea strategiei si programelor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
n) alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, in conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioara si cu procedurile interne de lucru.

Art. 16
Compartimentul resurse umane are urmatoarele atributii principale:
a) pastreaza si completeaza dosarele de personal, registrele si alte documente privind activitatea de personal, in conditiile legii;
b) intocmeste documentele si indeplineste activitatile necesare pentru angajari, precum si pentru modificarea ori incetarea raporturilor de munca;
c) propune, coordoneaza si urmareste indeplinirea programelor de formare, instruire si specializare a personalului Oficiului;
d) pastreaza evidenta efectuarii concediilor de odihna, precum si a concediilor de studii si a celor fara plata;
e) intocmeste dosarele de pensionare pentru limita de varsta, pensionare pentru invaliditate sau pentru pensie de urmas;
f) elaboreaza si implementeaza procedurile de lucru ale compartimentului si poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legatura cu activitatea specifica Oficiului, intocmite de alte directii de specialitate din cadrul Oficiului;
g) asigura cunoasterea si respectarea de catre personalul Oficiului a Regulamentului de organizare si functionare si a Regulamentului de ordine interioara ale Oficiului aprobat de presedintele Oficiului;
h) intocmeste metodologia privind stabilirea conditiilor de recrutare si angajare, in conditiile legii, care va fi aprobata prin ordin al presedintelui Oficiului;
i) alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, in conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioara si cu procedurile interne de lucru.

Art. 17
Compartimentul de audit public intern are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza norme metodologice de audit specifice Oficiului, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
d) informeaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandarile neinsusite de conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
e) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
g) raporteaza imediat presedintelui Oficiului identificarea unor nereguli sau unor posibile prejudicii;
h) intocmeste un raport in care prezinta, in sinteza, nivelul de asigurare a managementului asupra fiabilitatii sistemului contabil, recomandarile formulate si stadiul implementarii acestora, care va fi prezentat presedintelui Oficiului, in vederea aprobarii;
i) elaboreaza si implementeaza procedurile de lucru ale compartimentului si poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legatura cu activitatea specifica Oficiului, intocmite de alte directii de specialitate din cadrul Oficiului;
j) alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, in conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioara si cu procedurile interne de lucru.

Art. 18
Detalierea atributiilor, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Oficiului se stabilesc prin fisa postului, care se intocmeste in baza legii si a prezentului regulament, se semneaza de catre salariat si sefii ierarhici si se aproba de catre presedintele Oficiului.


Capitolul IV - Conditii de recrutare, angajare, promovare si raspundere disciplinara a personalului


Art. 19
Angajarea personalului in functii se face prin concurs, in conditiile legii. La concurs pot participa persoane din institutie sau din afara institutiei.

Art. 20
In vederea participarii la concursul de angajare in cadrul Oficiului, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba cetatenie romana;
b) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior economic sau juridic ori absolventi cu studii medii, dupa caz, cu vechimea in specialitate prevazuta de lege; pentru activitatea informatica se pot angaja in functia de analist financiar absolventi ai institutiilor de invatamant superior de profil informatic, iar pentru personalul contractual pe functii comune din sectorul bugetar se pot angaja absolventi de invatamant general sau mediu, cu calificarea corespunzatoare;
c) sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice;
d) sa aiba o reputatie profesionala si morala nestirbita;
e) sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea vreunei infractiuni;
f) sa fie declarati admisi la examenul medical si la testul psihologic.

Art. 21
(1) Dosarul de inscriere la concursul pentru angajare in cadrul Oficiului va cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
a) cererea candidatului;
b) diploma de licenta, in cazul absolventilor invatamantului superior, iar pentru absolventii invatamantului liceal sau profesional, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de absolvire a scolii generale ori profesionale, in copie conforma cu originalul;
c) curriculum vitae;
d) caracterizare-recomandare de la ultimul loc de munca, care sa contina date de contact ale persoanei care a dat recomandarea - telefon, functie, loc de munca;
e) certificat de cazier judiciar;
f) adeverinta medicala;
g) copie de pe carnetul de munca, cu mentiunea "conform cu originalul", semnatura si/sau stampila pe toate paginile fotocopiei;
h) copie conforma cu originalul a certificatului de casatorie, daca este cazul;
i) copie conforma cu originalul a certificatului de nastere pentru fiecare copil aflat in ingrijire, daca este cazul;
j) declaratie pe propria raspundere ca nu a fost condamnat in cauze penale si ca impotriva sa nu s-a dispus inceperea urmaririi penale.
(2) Pentru ocuparea unor posturi cu atributii specifice, prin ordin al presedintelui Oficiului se pot stabili si alte documente necesare.

Art. 22
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se aproba, prin ordin al presedintelui Oficiului, in conditiile legii, Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor in vederea angajarii in cadrul Oficiului.

Art. 23
La angajare, personalul Oficiului va semna un angajament de confidentialitate privind obligatia de a nu divulga informatiile primite in timpul activitatii, decat in cazul unei proceduri judiciare, inclusiv dupa incetarea functiei, pe o durata de 5 ani.

Art. 24
Personalul angajat in cadrul Oficiului nu poate desfasura nicio activitate in beneficiul uneia dintre persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 8 din lege, concomitent cu activitatea de salariat al Oficiului.

Art. 25
(1) Promovarea personalului in grade si trepte se face prin ordin al presedintelui Oficiului, in conditiile legii.
(2) Promovarea se face in gradul/treapta imediat superior/superioara celui/celei detinut/a, cu incadrarea in creditele bugetare alocate.
(3) Criteriile de promovare in grade si trepte se stabilesc prin ordin al presedintelui Oficiului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
(4) Incalcarea de catre membrii plenului si personalul angajat al Oficiului a obligatiilor legale atrage, dupa caz, raspunderea civila, penala, disciplinara sau contraventinala, in conditiile legii.

Art. 26
Oficiul are in dotare un parc auto de 8 autoturisme, cu un consum maxim de 300 litri/luna/autoturism.


ANEXA la regulament

  STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor 
  
   +----------------+        +-----------------------+       +--------------------------------+
   ¦PLENUL OFICIULUI+----------------¦            +------------->¦  CONSILIERII PRESEDINTELUI  ¦
   +----------------+        ¦   PRESEDINTE    ¦       +--------------------------------+
                    ¦            +--------+   +--------------------------------+
                    +-----------------------+    +---->¦COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN¦
                    ¦     ¦     ¦        +--------------------------------+
                    ¦     ¦     ¦        +--------------------------------+
         +---------------------+     ¦     +-------------->¦  COMPARTIMENT RESURSE UMANE  ¦
         ¦                ¦             +--------------------------------+
         v                ¦
   +---------------------------+         ¦
   ¦DIRECTIA GENERALA OPERATIVA¦         ¦
   +---------------------------+         ¦
         ¦                ¦
         ¦                ¦
         ¦                ¦
         v                ¦
    +------------------+       +------------------------------------------------------+
    ¦         ¦       ¦         ¦          ¦        ¦
    v         v       v         v          v        v
+----------------+ +-------------+ +--------------+ +-------------------+ +--------------+ +------------+
¦Directia analiza¦ ¦ Directia  ¦ ¦  Directia  ¦ ¦Directia cooperare ¦ ¦  Directia  ¦ ¦ Directia ¦
¦ si prelucrarea ¦ ¦ tehnologia ¦ ¦  juridica  ¦ ¦interinstitutionala¦ ¦ economico- ¦ ¦supraveghere¦
¦ informatiilor ¦ ¦ informatiei ¦ ¦si metodologie¦ ¦  si relatii   ¦ ¦financiara si ¦ ¦ si control ¦
+----------------+ ¦si statistica¦ +--------------+ ¦ internationale  ¦ ¦administrativa¦ +------------+
          +-------------+         +-------------------+ +--------------+
 


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Legea 656/2002 republicata 2012 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
Hotararea 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala
Regulament nr. 16/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
Lege nr. 217/2009 pentru aprobarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
Hotarare nr. 594/2008, Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
Ordin nr. 83/2008 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital
Drept procesual civil. Partea speciala. Editia 5
Rosu Claudia

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: