DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 780/2013 pentru modificarea si completarea HG 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari. Hotarare nr. 780/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 16 octombrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Hotararea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul hotararii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"HOTARARE privind organizarea, structura si fucntionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari"


2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
Misiunea asumata de A.N.C. este de asigurare a cadrului general pentru realizarea formarii profesionale continue si dezvoltarea de calificari necesare sustineri unei resurse umane competitive, capabile sa functioneze eficient in societatea actuala si intr-o comunitate a cunoasterii."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4
(1) In conformitate cu legislatia privind formarea profesionala a adultilor si cea privind educatia nationala, A.N.C. indeplineste rolul de Punct national de coordonare pentru Cadrul european al calificarilor, avand urmatoarele atributii:
a) elaboreaza, actualizeaza si implementeaza Cadrul national al calificarilor, precum si Registrul national al calificarilor;
b) elaboreaza criteriile si procedurile de evaluare si certificare a evaluatorilor de competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor externi;
c) elaboreaza si implementeaza programe si proiecte nationale, internationale sau ale Uniunii Europene pentru indeplinirea misiunilor sale;
d) elaboreaza si aproba Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a secretariatelor tehnice ale acestora;
e) propune Ministerului Educatiei Nationale elemente de politici si de strategii nationale, acte normative referitoare la sistemul national al calificarilor si la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesionala a adultilor;
f) propune spre aprobare Ministerului Educatiei Nationale tarifele pentru serviciile de asistenta tehnica si/sau de specialitate ale A.N.C. privind: verificarea, validarea si aprobarea standardelor ocupationale; elaborarea si validarea calificarilor; evaluarea si acreditarea centrelor de evaluare a competentelor profesionale, a organismelor de evaluare; certificarea evaluatorilor de evaluatori, a evaluatorilor cu competente si a evaluatorilor externi;
g) propune Ministerului Educatiei Nationale si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice elemente de politici si de strategii nationale, acte normative referitoare la sistemul national al calificarilor si la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv la formarea profesionala a adultilor;
h) asigura compatibilitatea sistemului national al calificarilor cu celelalte sisteme de calificari existente la nivel european si international;

i) asigura calitatea in formarea profesionala continua a adultilor, inclusiv prin elaborarea si aplicarea de metodologii, standarde si proceduri specifice, in colaborare cu institutiile interesate;
j) asigura realizarea, gestionarea si actualizarea urmatoarelor registre: Registrul national al furnizorilor de formare profesionala autorizati, Registrul national al furnizorilor de formare profesionala neautorizati, Registrul national al furnizorilor de formare profesionala transfrontalieri, pecum si Registrul national al evaluatorilor cu competente profesionale, evaluatorilor de evaluatori si evaluatorilor externi certificati;
k) asigura informrea opiniei publice cu privire la functionarea sistemului national de calificari, formare profesionala si la modalitatea de accesare si valorificare a informatiilor oferite si publica anual un raport cu privire la propria activitate;
l) asigura realizarea cadrului legal in sistemul de educare si formare profesionala a adultilor;
m) aproba standardele ocupationale cu avizul consiliului si al comitetelor sectoriale, coordoneaza si controleaza la nivel national elaborarea standardelor ocupationale si a standardelor de pregatire profesionala;
n) coordoneaza activitatea de formare profesionala continua a adultilor si coopereaza cu institutiile internationale din acest domeniu;
o) coordoneaza asigurarea calitatii in formarea profesionala a adultilor;
p) coordoneaza, monitorizeaza si controleaza autorizarea si procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor;
q) corodoneaza autorizarea centrelor de evaluare a competentelor profesionala si certificarea evaluatorilor de competente profesionale;
r) participa la elaborarea unor planuri sau programe de interes national in domeniul calificarilor si al formarii profesionale a adultilor;
s) participa, alaturi de Ministerul Educatiei Nationale si alte ministere interesate, la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea si recunosterea rezultatelor invatarii in contexte nonformale si informale si a metodologiei de acordare a creditelor transferabile;
s) participa la derularea unor programe sau proiecte finantate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;
t) autorizeaza si monitorizeaza centrele de evaluare a competentelor profesional; tipareste si gestioneaza certificatele de competenta profesionala, eliberate de centrele de evaluare autorizate;
t) promoveaza dialogul social;
u) sprijina realizarea validarii invatarii nonformale si informale;
v) avizeaza infiintarea comitetelor sectoriale, cu acordul consiliului de administratie al A.N.C., si sprijina desfasurarea activitatii acestora;
w) sprijina institutiile de invatamant superior si preuniversitar in organizarea de programe de studii de formare si dezvoltare profesionala continua;
x) impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice controleaza la nivel national activitatea furnizorilor de pregatire profesionala, activitatea comisiilor judetene de autorizare;
y) impreuna cu comitetele sectoriale, controleaza activitatea centrelor de evaluare a competentelor;
z) evalueaza si certifica evaluatorii de competente profesionale, evaluatorii de evaluatori si evaluatorii externi;
aa) efectueaza activitati de transfer de cunostine, formare, consultanta si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate;
bb) publica manuale si ghiduri de bune practici, rapoarte nationale privind implementarea sistemului de calificari din Romania, lucrari de sinteza in domeniul calificarilor si al formarii profesionale a adultilor, elaboreaza statistici;
cc) indeplineste si ale atributii prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Criteriile si procedurile de evaluare si certificare a evaluatorilor de competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor externi se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale."

4. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"CAPITOLUL III - Organizarea, structura si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari"


5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) A.N.C. este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza de concurs organizat potrivit prevederilor legale in vigoare.
(2) Presedintele are calitatea de reprezentant legal si de ordonator secundar de credite, potrivit legii.
(3) Presedintele este ajutat de un vicepresedinte, numit prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza de concurs organizat in conditiile legii.
(4) Metodologia de concurs se aproba, prin ordin al ministrului educatiei nationale, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(5) A.N.C. functioneaza cu un numar de 56 de posturi, care se incadreaza in numarul total de posturi aprobate pentru unitatile de invatamant si cercetare care functioneaza in subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(6) A.N.C. foloseste colaboratori externi si experti in domeniul sau de activitate.
(7) A.N.C. administreaza si gestioneaza resursele financiare alocate de la bugetul de stat si pe cele rezultate din venituri proprii.
(8) Salarizarea personalului A.N.C. se face potrivit legislatiei in vigoare pentru personalul contractual platit din fonduri publice.
(9) Regulamentul privind organizarea si functionarea A.N.C., precum si statul de functii se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(10) Structura organizatorica a A.N.C. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) La nvielul A.N.C. functioneaza un Consiliu cu rol consultativ, fara personalitate juridica.
(2) Consiliul este format din reprezentanti ai institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, ai studentilor, ai asociatiilor profesionale, ai administratiei publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor, precum si ai comitetelor sectoriale.
(3) Consiliul sprijina si asista A.N.C. in stabilirea strategiilor nationale si a planurilor de actiuni pentru dezvoltarea Cadrului national al calificarilor si a formarii profesionale a adultilor.
(4) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului, componenta si criteriile privind numirea membrilor se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale, la propunerea A.N.C."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Pentru participarea la sedintele Consiliului, membrii acestuia nu beneficiaza de indemnizatie.
(2) Finantarea activitatilor de protocol aferente organizarii sedintelor Consiliului se face din bugetul A.N.C., in conditiile legii.
(3) Presedintele si vicepresedintele A.N.C. sunt membri de drept in Consiliu.
(4) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Consiliul este condus de presedintele A.N.C.
(2) Consiliul este convocat de presedinte sau la cereea a cel putin 1/3 din numarul membrilor acestuia.
(3) Consiliul este convocat de presedinte cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesara consultarea membrilor sai."

9. La articolul 10, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) sprijina A.N.C. in realizarea si extinderea relatiilor cu mediul economico-social, cu toate structurile implicate in sistemul national al calificarilor."

10. Articolul 12 se abroga.


Anexa