DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C.. Hotarare 527/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 7 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 14 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, precum si al art. 1 alin. (1) lit. b), art. 2 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 5 iulie 2007, cu modificarile ulterioare.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C.Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) A.N.R.S.C. are sediul central in municipiul Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3.

Art. 2
(1) A.N.R.S.C. are ca scop reglementarea, monitorizarea si controlul la nivel central al activitatilor din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aflate in sfera sa de reglementare, potrivit legii.
(2) A.N.R.S.C. efectueaza incasarea veniturilor din activitatile desfasurate, urmareste si executa creantele, in conditiile legii.
(3) A.N.R.S.C. are competentele si atributiile prevazute de Legea nr. 51/2006, republicata, si de legislatia specifica fiecarui serviciu comunitar de utilitate publica.

Art. 3
(1) A.N.R.S.C. isi exercita prerogativele de autoritate publica centrala in conditii de echidistanta si tratament nediscriminatoriu fata de utilizatori, fata de toti furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, precum si fata de autoritatile administratiei publice locale.
(2) A.N.R.S.C. isi exercita competentele si atributiile fata de toti furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, operatorii economici si institutiile publice care desfasoara in conditii de monopol activitati specifice serviciilor de utilitati publice din sfera sa de reglementare, precum si fata de operatorii economici care monteaza si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor.Capitolul II - Conducerea A.N.R.S.C.


Sectiunea 1 - Presedintele A.N.R.S.C.


Art. 4
(1) A.N.R.S.C. este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat.
(2) Presedintele este numit si revocat in/din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltarii rebionale si administratiei publice, in conditiile legii.
(3) Presedintele asigura indeplinirea atributiilor si competentelor care revin A.N.R.S.C., potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, republicata, ale prezentului regulament, precum si a atributiilor specifice prevazute de alte acte normative.
(4) Presedintele, in exercitarea atributiilor sale, emite ordine, decizii si avize. Presedintele A.N.R.S.C. poate delega, prin ordin, atributiile sale vicepresedintelui sau altor persoane cu functii de conducere.

Art. 5
Presedintele A.N.R.S.C. reprezinta institutia in relatiile cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.

Art. 6
Presedintele indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza, conduce si controleaza activitatea structurilor A.N.R.S.C.;
b) exercita calitatea de ordonator de credite;
c) comunica ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice rapoarte anuale cu privire la starea serviciilor comunitare de utilitati publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. si la activitatea A.N.R.S.C., in vederea prezentarii acestora Guvernului;
d) asigura colaborarea cu ministerele, autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutii similare din strainatate, furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice si reprezentantii utilizatorilor de servicii comunitare de utilitati publice si alti operatori economici, pentru indeplinirea atributiilor ce revin A.N.R.S.C., potrivit legii;
e) coordeoneaza procesul de elaborare a reglementarilor specifice serviciilor comunitare de utilitati publice aflate in sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;
f) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de alte autoritati ale administratiei publice centrale care au implicatii si consecinte asupra activitatilor din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice;
g) stabileste obiectivele de performanta individuala ale personalului A.N.R.S.C., precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

Sectiunea 2 - Vicepresedintele A.N.R.S.C.


Art. 7
Vicepresedintele este numit si revocat in/din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in conditiile legii.

Art. 8
In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator de credite, precum si celelalte atributii ce ii revin se exercita in numele presedintelui A.N.R.S.C. de catre vicepresedintele A.N.R.S.C.

Art. 9
Vicepresedintele are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea institutiei in limita dispozitiilor specifice primite de la presedinte;
b) indeplineste orice alte sarcini si dispozitii primite de la presedintele A.N.R.S.C., in conditiile legii.


Capitolul III - Consiliul consultativ al A.N.R.S.C.


Art. 10
(1) Presedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale carui lucrari le coordoneaza.
(2) Consiliul consultativ este constituit dintr-un presedinte si 9 membri, numiti prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., conform legii. Presedintele A.N.R.S.C. conduce activitatea consiliului consultativ, fiind presedintele acestuia.
(3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de o persoana din cadrul A.N.R.S.C., desemnata de presedinte prin ordin si care nu este membru al consiliului.

Art. 11
(1) Consiliul consultativ se intruneste cel putin o data pe trimestru sau la cererea presedintelui.
(2) Principalele sarcini si atributii ale membrilor consiliului consultaativ:
a) aproba, in sedinta de constituire, cu majoritate de voturi, regulamentul propriu de functionare, la propunerea presedintelui;
b) adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor din numarul total al acestora; in caz de paritate a voturilor, votul presedintelui este hotarator;
c) analizeaza si propune modificari ale normelor si normativelor tehnico-economice in raport cu politicile economice guvernamentale, evolutia tehnologiilor aplicate si dinamica puterii de cumparare;
d) analizeaza si propune elaborarea/abrogarea, modificarea sau completarea, dupa caz, de acte normative in sprijinul dezvoltarii serviciilor pentru populatie, reducerii componentelor birocratice si armonizarii intereselor si raporturilor dintre furnizori/prestatori si utilizatori;
e) intocmeste raportul anual de analiza si sinteza a activitatii proprii, aprobat cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor consiliului.


Capitolul IV - Organizarea si functionarea A.N.R.S.C.


Sectiunea 1 - Lorganizarea A.N.R.S.C.


Art. 12
(1) Structura organizatorica a A.N.R.S.C. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) Numarul maxim de posturi in aparatul central al A.N.R.S.C. si in agentiile teritoriale este de 96, exclusiv presedintele si vicepresedintele, din care 68 de posturi pentru aparatul central si 28 de posturi pentru agentiile teritoriale.
(3) In structura A.N.R.S.C. se organizeaza si functioneaza agentii teritoriale, fara personalitate juridica. Sediile agentiilor teritoriale ale A.N.R.S.C., precum si arondarea lor geografica se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(4) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui, in fucntie de nevoile institutionale si structura proprie de personal, pot fi constituite servicii, birouri si compartimente in aparatul central, iar in cadrul agentiilor teritoriale birouri si/sau compartimente judetene.
(5) Statul de functii si normativele proprii de personal ale A.N.R.S.C. se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice la propunerea presedintelui A.N.R.S.C., in conditiile legii.

Sectiunea 2 - Atributiile generale ale compartimentelor de specialitate din cadrul A.N.R.S.C.


Art. 13
Compartimentele de specialitate din cadrul A.N.R.S.C. asigura indeplinirea atributiilor ce le revin in urmatoarele domenii de activitate:
a) Compartimentul audit intern: realizeaza auditarea activitatilor desfasurate de intreg aparatul A.N.R.S.C., in vederea gestionarii in mod corespunzator a patrimoniului A.N.R.S.C.;
b) Directia financiar, contabilitate, administrativ: gestioneaza elementele de activ si pasiv ale patrimoniului autoritatii, intocmeste documentatia de urmarire a debitorilor rezultati din neachitarea creantelor datorate A.N.R.S.C., asigura exercitarea controlului financiar preventiv privind executia bugetului A.N.R.S.C. si organizeaza procedurile de achizitii publice pentru bunuri, servidii si lucrari conform legislatiei privind achizitiile publice;
c) Serviciul juridic, contencios si metodologie: asigura activitatea de asistenta si reprezentare juridica a A.N.R.S.C., coordoneaza activitatea de avizare/elaborare a proiectelor de acte normtive la nivelul A.N.R.S.C., avizeaza pentru legalitate actele cu caracter juridic emise la nivelul institutiei;
d) Compartimentul comunicare si relatii cu publicul: promoveaza, prin mijloace specifice, imaginea publica a A.N.R.S.C., gestioneaza si solutioneaza petitiile, in conditiile legii;
e) Biroul resurse umane, IT si prevenirea si protectia muncii: gestioneaza politica de resurse umane si securitate si sanatate in munca, initiaza si organizeaza programe de instruire si pregatire profesionala in domeniile de activitate reglementate de A.N.R.S.C., imbunatateste permanent si mentine in functiune sistemul informatic;
f) Directia reglementari, licente, preturi si tarife: elaboreaza reglementari tehnice si comerciale, proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice, din competenta de reglementare a A.N.R.S.C. Propune eliberarea de licente pentru serviciile comunitare de utilitati publice, precum si eliberarea de autorizatii pentru operatorii economici care monteaza si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor. Propune spre avizare/aprobare preturile si tarifele conform competentelor conferite de lege;
g) Directia generala monitorizare si control: analizeaza si evalueaza starea serviciilor comunitare de utilitati publice la nivel national, supravegheaza si monitorizeaza desfasurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, controleaza implementarea si respectarea de catre furnizori/prestatori si autoritatile administratiei publice locale a legislatiei si a reglementarilor din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice si coordoneaza activitatea desfasurata la nivelul agentiilor teritoriale;
h) Compartimentul executarea silita a creantelor: asigura executarea silita a creantelor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 3 - Resurse umane


Art. 14
(1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariati angajati pe baza de contract individual de munca.
(2) Angajarea, promovarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului A.N.R.S.C. se fac in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare si functionare si ale contractului colectiv de munca si se aproba prin decizie a presedintelui.
(3) Criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale anuale ale personalului contractual din cadrul A.N.R.S.C., precum si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante si a examenelor de promovare si avansare a personalului contractual din structura A.N.R.S.C. se aprba prin ordin al ministrului dezvolarii regionale si administratiei publice la propunerea presedintelui A.N.R.S.C., in conditiile legii.

Art. 15
(1) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileste in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
(2) Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc in conditiile legii.

Sectiunea 4 - Finantarea A.N.R.S.C.


Art. 16
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale A.N.R.S.C. se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sau din alte surse, in conditiile legii.
(2) Tarifele percepute pentru acordarea licentelor, cele pentru eliberarea autorizatiilor, precum si pentru activitatea de pregatire si specializare profesionala a furnizorilor/prestatorilor de servicii comunitare de utilitati publice, contributiile furnizorilor/prestatorilor de servicii de utilitati publice aflati in sfera sa de reglementare si orice alte sume incasate in conditiile legii se fac venit la bugetul de stat.
(3) Se fixeaza in cuantum de 0,12% contributia datorata de:
a) furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, din veniturile inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor aflate in sfera de reglementare a A.N.R.S.C. sau din fondurile banesti alocate de autoritatile administratiei publice locale pentru desfasurarea acestor activitati;
b) operatorii economici care presteaza activitati specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si serviciului public de alimentare cu energie termica si care nu exploateaza sisteme publice, din veniturile inregistrate ca urmare a furnizarii serviciilor.
(4) Modul de achitare a contributiei prevazute la alin. (3) se stabileste cu avizul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Nivelul tarifelor prevazute la alin. (2) se stabileste in actele normative de aprobare a regulamentelor privind acordarea licentelor/autorizatiilor, precum si in actul normativ privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de pregatire sispecializare profesionala a furnizorilor/prestatorilor de servicii comunitare de utilitati publice.

Art. 17
A.N.R.S.C. are un parc auto normat pentru activitati specifice de 19 autoturisme. Consumul lunar de carburanti normat pe fiecare autoturism este de 450 litri.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 18
(1) Atributiile si sarcinile compartimentelor de specialitate se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
(2) Atributiile, sarcinile si responsabilitatile posturilor din structura A.N.R.S.C. se stabilesc prin fisele posturilor, aprobate de presedinte.

Art. 19
Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi se face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament si cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin decizie a presedintelui A.N.R.S.C.


ANEXA
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006. Lege nr. 99/2014
Legea 220/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local. Lege nr. 220/2013
Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013
OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
Ordinul 1297/2010 privind modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, dupa caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicala, a materialelor de natura obiectelor de inventar
Ordin nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitar
Ordin 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Ordin nr. 222/2009
Lege nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit
Lege privind modelele de utilitate, legea nr. 350/2007
HG nr. 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, oug nr. 13/2008
Drept procesual civil. Partea speciala. Editia 5
Rosu Claudia

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: