DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitarPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 23 iunie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 si art. 8 alin. (6) din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv a personalului contractual din unitatile sanitare publice si din serviciile publice deconcentrate, denumite in continuare institutii publice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Dispozitiile prezentei hotarari nu se aplica personalului pentru care angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale are reglementari proprii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, dupa cum urmeaza:
a) membrii comitetului director din unitatile sanitare cu paturi;
b) membrii comitetului director din serviciile de ambulanta;
c) medici, farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti;
d) sef de sectie, sef de laborator si sef serviciu medical;
e) farmacist-sef, sef compartiment.

Art. 3
(1) Incadrarea personalului contractual se face prin concurs sau examen organizat in limita posturilor vacante prevazute in statul de functii.
(2) In cazul in care la concursul organizat in vederea ocuparii unui post vacant nu s-au prezentat mai multi candidati, incadrarea in munca se face prin examen.

Art. 4
Conditiile de desfasurare, bibliografia si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei publice organizatoare a concursului, pe pagina de internet si, dupa caz, se publica in presa nationala sau locala cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii concursului.

Art. 5
(1) La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de lege.
(2) Criteriile specifice de studii si vechime privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului din unitatile sanitare publice se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.

Art. 6
(1) Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu.
(2) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test-grila, dupa caz, in prezenta comisiei de concurs.
(3) Pentru functiile din activitatea de intretinere-reparatii, de deservire, paza si curatenie, precum si alte categorii de personal stabilite de conducatorul institutiei publice, proba scrisa poate fi inlocuita cu proba practica.
(4) Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei orale.
(6) Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.
(7) Probele se sustin in limba romana.

Art. 7
(1) Candidatii declarati admisi sunt incadrati, in conditiile legii, pe baza rezultatelor finale obtinute, pe posturile pentru care au candidat.
(2) In vederea angajarii, candidatul declarat admis trebuie sa se prezinte, in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut pentru contestatii, la institutia publica in al carei stat de functii este prevazut postul vacant.
(3) Neprezentarea candidatului in termenul prevazut la alin. (2) in vederea angajarii atrage decaderea din dreptul de a ocupa postul pentru care a candidat. In aceasta situatie institutia publica notifica urmatorului candidat declarat admis din lista cuprinzand rezultatele finale ale concursului posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv sau, dupa caz, declara postul vacant, urmand sa se organizeze un nou concurs in conditiile legii.
(4) Emiterea actului administrativ de angajare se face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), actul administrativ de angajare poate fi emis cu acordul conducatorului institutiei publice la solicitarea scrisa si motivata a candidatului declarat admis, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data declararii acestuia ca admis.

Art. 8
In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin act administrativ al conducatorului institutiei publice organizatoare a concursului, in conditiile prezentei hotarari, cu cel putin 5 zile inainte de data de sustinere a concursului.

Art. 9
(1) Comisia de concurs este formata din maximum 5 membri, dupa cum urmeaza:
a) seful compartimentului in care urmeaza sa se faca angajarea;
b) conducatorul ierarhic al acestuia sau, dupa caz, un reprezentant al institutiei publice ierarhic superioare;
c) 1—2 specialisti din cadrul institutiei publice, dintre care cel putin unul sa aiba experienta si cunostintele necesare in domeniul in care urmeaza sa se ocupe postul vacant;
d) un specialist din invatamantul superior de specialitate/Academia de Stiinte Medicale, dupa caz, conform prevederilor legale;
e) un reprezentant al organizatiei profesionale in conditiile prevazute de lege;
f) 1—2 membri supleanti care vor inlocui membrii comisiei in caz de incompatibilitate a acestora.
(2) In situatia in care in cadrul institutiei publice nu exista specialisti in profilul postului scos la concurs, in comisia de concurs pot fi cooptati specialisti din afara unitatii.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor este formata din 3 membri, dintre care cel putin un membru sa aiba experienta si cunostintele necesare in domeniul in care urmeaza sa se ocupe postul vacant.
(4) Comisia de solutionare a contestatiilor are un membru supleant pentru situatia de incompatibilitate a unuia dintre membrii titulari ai comisiei.

Art. 10
(1) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Presedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemneaza din randul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(3) Nu pot fi membri in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoanele care au calitatea de:
a) sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati;
b) au relatii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidati.
(4) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizata de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul institutiei publice organizatoare a concursului sau de orice alta persoana interesata. In acest caz, persoana care are competenta de numire a membrilor in comisia de concurs, potrivit prevederilor prezentei hotarari, va constata situatia de incompatibilitate si va lua masuri de inlocuire, in termen de doua zile de la data sesizarii, a membrului respectiv cu o alta persoana care sa indeplineasca conditiile cerute.
(5) Fiecare comisie de concurs si, respectiv, fiecare comisie de solutionare a contestatiilor au un secretariat a carui componenta se stabileste prin actul administrativ de constituire a comisiilor. Aceasta activitate se realizeaza de catre o persoana desemnata din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de catre o persoana cu atributii in acest domeniu, prevazute in fisa postului.

Art. 11
(1) Din comisia de concurs si din comisia de solutionare a contestatiilor face parte cu statut de observator si fara drept de notare un reprezentant al sindicatelor reprezentative la nivel de institutie publica semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.
(2) Membrii desemnati potrivit prevederilor alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 10 alin. (1) si (3).
(3) Reprezentantul desemnat potrivit prevederilor alin. (1) din randul organizatiilor sindicale reprezentative in cadrul comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor va fi numit cu acordul federatiei sau, dupa caz, al uniunii la care sunt afiliate organizatiile sindicale respective.

Art. 12
(1) Institutia publica organizatoare a concursului pune la dispozitie candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care contin date cu caracter personal ale candidatilor. (3) Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a concursului.

Art. 13
Concursurile si examenele se organizeaza in temeiul regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.


Capitolul II - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 14
(1) Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu alte prevederi legale privind angajarea si promovarea, stabilite prin acte normative pentru anumite categorii de personal.
(2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie.

Art. 15
Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutiilor publice organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hotarari sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta competenta potrivit legii.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitarCapitolul I - Activitati premergatoare desfasurarii concursului


Art. 1
(1) In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor, compartimentele din cadrul institutiei publice in ale caror structura se regasesc posturile vacante si care pot organiza concurs, potrivit legii, au obligatia sa solicite avizul consultativ al compartimentului resurse umane si aprobarea conducatorului institutiei publice cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.
(2) Solicitarea trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) conditiile de participare la concurs, respectiv posturile vacante pentru ocuparea carora se organizeaza concursul, alte conditii specifice prevazute in fisa postului aferenta postului vacant;
b) bibliografia, stabilita de catre conducatorul compartimentului;
c) fisa postului vacant anexata.
(3) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs persoane care indeplinesc conditiile de grad/treapta profesionala si specialitate, indiferent de nivelul studiilor (M, PL, SSD, S).

Art. 2
Pe baza avizului compartimentului resurse umane si cu aprobarea conducatorului institutiei publice, inainte cu cel putin 15 zile de data sustinerii concursului institutia publica organizatoare a concursului are obligatia sa afiseze la sediul institutiei publice si sa publice, daca este cazul, printr-un anunt in presa nationala sau locala ori pe pagina de internet a institutiei publice organizatoare conditiile de desfasurare a concursului, conditiile de participare la concurs, bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere.


Capitolul II - Atributiile comisiei de concurs, ale comisiei de solutionare a contestatiilor si ale secretariatului


Art. 3
Comisiile de concurs au urmatoarele atributii principale:
a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;
b) stabilesc subiectele pentru proba scrisa;
c) stabilesc planul interviului si realizeaza interviul;
d) stabilesc planul probei practice si asigura conditiile necesare realizarii ei;
e) noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba a concursului;
f) transmit secretariatului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 4
Comisiile de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea fiecarei probe a concursului;
b) transmit secretariatului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 5
Secretariatul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale:
a) preia dosarele de concurs depuse de candidati;
b) urmareste respectarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului;
c) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
d) asigura transmiterea rezultatelor concursului pentru a fi comunicate candidatilor;
e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

Art. 6
Secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor indeplineste in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 4 lit. b).


Capitolul III - Procedura de desfasurare a concursului


Art. 7
Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea personalului contractual, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania; b) are varsta de minimum 18 ani impliniti; c) are capacitate deplina de exercitiu; d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; e) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant; f) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant; g) nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Art. 8
(1) In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului, candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de inscriere;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
h) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs.
(2) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
(3) Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul institutiei publice organizatoare a concursului.
(4) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii concursului, institutia publica are obligatia de a anunta prin aceleasi mijloace de informare prevazute la art. 2 modificarile intervenite in desfasurarea concursului.

Art. 9
(1) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la art. 8 alin. (1), comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs.
(2) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, cu mentiunea „admis” sau „respins”, la sediul institutiei publice organizatoare a concursului, in termenul prevazut la alin. (1).

Art. 10
(1) In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.
(2) Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Art. 11
(1) Subiectele sau testul-grila pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, in concordanta cu nivelul si specificul postului pentru care se organizeaza concursul.
(2) Comisia de concurs va stabili subiectele sau testul-grila pentru proba scrisa in ziua concursului.
(3) Seturile de subiecte sau testele-grila se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila institutiei publice organizatoare a concursului.

Art. 12
(1) Cu 30 de minute inainte de inceperea probei scrise se va face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.
(2) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
(3) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
(4) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte sau testelegrila si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.
(5) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfasurarii probei. In acest caz candidatul este eliminat din concurs.
(6) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor scrise orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sala a candidatului, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu. Comisia de concurs, constatand incalcarea acestor dispozitii, va elimina candidatul din sala, va face mentiunea „frauda” pe lucrare si va consemna cele intamplate in procesul-verbal.
(7) Lucrarile vor fi redactate, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de institutia publica organizatoare a concursului, purtand stampila acesteia pe fiecare fila, in coltul din stanga sus. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta sus, va fi lipita astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se va aplica stampila institutiei publice organizatoare a concursului.
(8) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.

Art. 13
Comisia de concurs stabileste modul de acordare a punctajului pentru proba scrisa, care se afiseaza la finalizarea acestei probe, la locul desfasurarii concursului.

Art. 14
(1) Interviul se sustine, de regula, nu mai tarziu de doua zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
(2) Comisia de concurs stabileste planul de interviu in care vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale, in raport cu cerintele postului:
a) pregatirea profesionala;
b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
e) motivatia candidatului;
f) capacitatea de decizie si organizare pentru functiile de conducere.
(3) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala si origine sociala.

Art. 15
La finalizarea fiecarei probe a concursului se intocmeste cate un proces-verbal. La finalizarea concursului se intocmeste un proces-verbal care sa contina modul de desfasurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de concurs.


Capitolul IV - Notarea probelor si comunicarea rezultatelor


Art. 16
(1) Notarea probei scrise si a interviului se face, de regula, in termen de 24 de ore de la data sustinerii probelor.
(2) Rezultatul final pentru fiecare proba se intocmeste pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(3) In situatia in care starea de incompatibilitate a unui membru al comisiei de concurs se constata ulterior desfasurarii uneia dintre probele concursului, se procedeaza la inlocuirea membrului incompatibil cu unul dintre membrii supleanti si se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru proba scrisa se resigileaza lucrarea in vederea notarii acesteia de catre membrul supleant si se recalculeaza nota finala prin anularea notei acordate de membrul comisiei de concurs incompatibil si notarea acesteia de catre membrul supleant;
b) se reiau desfasurarea si notarea interviului.

Art. 17
(1) Lucrarile scrise se corecteaza sigilate.
(2) Lucrarile scrise care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor se anuleaza si nu vor mai fi notate. Mentiunea „anulat” se va face atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal.
(3) Lucrarile scrise, dupa notarea de catre fiecare membru al comisiei de concurs, se desigileaza.

Art. 18
Sunt declarati admisi candidatii care au promovat cele doua probe prevazute la art. 6 alin. (1) sau (3) din hotarare, dupa caz, si care au obtinut cel putin nota 7 la fiecare proba. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.

Art. 19
(1) Punctajele obtinute, cu mentiunea „admis” sau „respins”, se comunica candidatilor prin afisare la sediul institutiei publice organizatoare a concursului, in termenul prevazut la art. 16 alin. (1).
(2) Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.
(3) La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, are prioritate cel care are specializari in domeniul postului pentru care a candidat.
(4) Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la locul desfasurarii concursului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.

Art. 20
Rezultatele finale ale concursului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un centralizator nominal in care se va mentiona, pentru fiecare candidat, nota obtinuta la fiecare dintre probele concursului, in vederea depunerii eventualelor contestatii. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.


Capitolul V - Solutionarea contestatiilor


Art. 21
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor pentru fiecare proba a concursului, la sediul institutiei publice organizatoare a concursului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Art. 22
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza modul in care a fost notata fiecare proba a concursului.
(2) Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:
a) daca in urma analizarii contestatiei se constata ca notele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa;
b) daca nota acordata de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mica decat nota acordata de comisia de concurs.

Art. 23
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face in termen de 24 ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare la sediul institutiei publice organizatoare a concursului.

Art. 24
In cazul respingerii contestatiei candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.


Capitolul VI - Criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare


Art. 25
(1) Promovarea in functii, grade si trepte profesionale se face prin examen, in conditiile legii.
(2) Comisia de examen va evalua si nota urmatoarele criterii de evaluare:
a) abilitatile profesionale, pe baza unui probe scrise/test-grila din domeniul de activitate al angajatului care sa ateste pregatirea profesionala si gradul de acumulare a experientei profesionale;
b) asumarea responsabilitatii;
c) adaptarea la complexitatea muncii;
d) initiativa si creativitatea.
(3) Criteriile prevazute la alin. (2) lit. b), c) si d) se vor evalua in cadrul probei orale pe baza de interviu.
(4) Comisia de examen va nota fiecare criteriu cu note de la 1 la 10. Nota finala este media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei la fiecare dintre criteriile de evaluare. Poate promova angajatul care a obtinut cel putin nota 7.
(5) Comisia de examen la promovare se constituie prin act administrativ al conducatorului institutiei publice si este formata din 3 membri, dupa cum urmeaza:
a) seful compartimentului unde se afla angajatul care urmeaza sa fie promovat;
b) conducatorul ierarhic al acestuia;
c) reprezentantul compartimentului de resurse umane care asigura si secretariatul comisiei.
(6) Pentru solutionarea contestatiilor prin act administrativ al conducatorului institutiei publice se constituie comisia de solutionare a contestatiilor la promovare.
(7) Comisia de solutionare a contestatiilor la promovare va avea o alta componenta decat comisia de examen la promovare si cel putin un membru trebuie sa aiba experienta si cunostintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea.

Art. 26
Prevederile privind promovarea nu se aplica la promovarea in grade si trepte profesionale a asistentilor medicali.

Art. 27
Examenul de promovare in cazul persoanelor incadrate in functii de debutant se face, in conditiile legii, pe baza urmatoarelor criterii:
a) experienta profesionala, pe baza unui test-grila care sa ateste capacitatea de indeplinire a atributiilor specifice locului de munca;
b) gradul de cunoastere a activitatilor specifice locului de munca/domeniului de activitate;
c) adaptarea la complexitatea muncii.

Art. 28
Prevederile art. 27 se aplica tuturor categoriilor de personal contractual din sistemul sanitar.

Art. 29
Pentru functiile din activitatea de intretinerereparatii, de deservire, paza si curatenie, precum si altor categorii de personal stabilite de conducatorul institutiei publice comisia de examen la promovare poate stabili criterii de evaluare specifice.

Art. 30
(1) La finalizarea examenului de promovare se intocmeste un proces-verbal care contine rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de promovare.
(2) Rezultate examenului de promovare se aduc la cunostinta angajatilor in termen de 24 de ore de la data sustinerii ultimei probe.
(3) Angajatii nemultumiti de rezultatele examenului de promovare pot face contestatie in termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatelor finale.
(4) Contestatia se analizeaza si se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor la promovare.
(5) Rezultatele contestatiilor se aduc la cunostinta angajatilor in termen de doua zile de la data depunerii acesteia.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin 149/2014 privind procedura de infiintare a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta in scopul efectuarii activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
HG 396/2013 pentru modificarea HG 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare. Hotarare nr. 396/2013
Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man
Ordin 1067/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
OUG 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011
Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
OUG 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2010
Drept civil. Culegere de teste grila pentru examenele de an, de licenta si de admitere in profesii juridice. Editia 2
Alexandra Lelia Turza, Alice Cristina Tomescu, Octavian Minea, Mirela

Pret: 29.9 lei
25.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: