DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HOTARAREA NR. 449 din 21 februarie 2009 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat



Materialul de fata a fost preluat de pe site-ul oficial al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL UNIUNII


Avand in vedere Hotararea nr. 17 a Congresului avocatilor, Costinesti, iunie 2008, privind mandatarea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (in continuare U.N.B.R.) ca in perioada dintre Congresele avocatilor sa indeplineasca atributia prevazuta la art. 61 alin. (1) lit. d) si g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, urmand ca deciziile Consiliului U.N.B.R. sa fie ratificate la Congresul imediat urmator;
 • tinand cont de imprejurarea ca aplicarea O.U.G. nr. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 impune aplicarea imediata a unor masuri organizatorice adecvate,

  CONSILIUL U.N.B.R.

  HOTARASTE:

  Art. 1
  Art. I. din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45/13 ianuarie 2005, astfel cum a fost modificat si completat prin Hotararile Congresului avocatilor nr. 10/2007 si nr. 6/2008, se modifica si se completeaza astfel:
  (1). - Art. 36 - alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul continut:

  "(2) Candidatul este obligat sa achite la barou, odata cu depunerea dosarului de inscriere, o taxa de participare la examen, stabilita de Consiliul U.N.B.R., ce va fi afisata pe website-ul U.N.B.R. Din taxa de participare la examen o cota va reveni baroului la care a fost depusa cererea de primire in profesie. Cota cuvenita baroului se stabileste prin hotarare a Consiliului U.N.B.R.
  (3) Dosarele de inscriere ale candidatilor vor fi pastrate si arhivate de barourile la care au fost inregistrate cererile acestora de primire in profesie. Pentru candidatii cu privire la care a fost pronuntata, in conditiile prezentului statut, o hotarare favorabila privind cererea de primire in profesie, barourile vor transmite U.N.B.R., cu cel putin 10 zile mai inaintea datei anuntate a examenului national de primire in profesie, in vederea intocmirii listelor participantilor la examen, o copie a cererii de primire in profesie, insotita de o adresa prin care se confirma ca respectivii candidati intrunesc conditiile prevazute de Lege si de statut in vederea primirii in profesie si de dovada achitarii taxei de participare. Cota din taxa de participare cuvenita U.N.B.R. va fi virata de barouri in contul U.N.B.R. cel tarziu pana la data examenului, cu exceptia taxei incasate de la acei candidati ale caror cereri de primire in profesie au fost respinse, care va fi restituita acestora."
  (2). - Dispozitiile cuprinse in Subsectiunea 5 din Capitolul III "Activitatea profesionala a avocatului ",Sectiunea a IV-a "Formele de exercitare a profesiei", se modifica si vor avea urmatorul continut:

  "Subsectiunea 5.
  Societatea profesionala cu raspundere limitata
  Art. 188. - (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata este constituita din doi sau mai multi avocati definitivi, aflati in exercitiul profesiei, are personalitate juridica si un patrimoniu propriu de afectatiune destinat exercitarii profesiei de avocat.
  (11) In sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu de afectatiune este alcatuit din bunurile corporale, in numerar sau in natura, si cele incorporale, reprezentand capitalul social, precum si din cele dobandite de societate, cu orice titlu, pe durata functionarii sale. Aportul in industrie constand in activitatea profesionala a avocatului asociat este luat in considerare numai in raporturile dintre asociati.
  (12) Obligatiile si raspunderea societatii profesionale cu raspundere limitata sunt garantate cu patrimoniul de afectatiune. Avocatii asociati care isi exercita profesia in cadrul societatii profesionale cu raspundere limitata raspund personal in limita aportului social al fiecaruia.
  (2) Societatea profesionala cu raspundere limitata va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat in conditiile art. 3 din Lege.
  (3) Activitatea profesionala se realizeaza de catre avocatii asociati, avocati colaboratori si avocati salarizati in interiorul profesiei.
  Art. 189. - (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata se individualizeaza printr-o denumire specifica care cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de sintagma societate profesionala de avocati cu raspundere limitata (exemplu: "ION IONESCU - Societate profesionala de avocati cu raspundere limitata" sau "IONESCU, POPESCU - Societate profesionala de avocati cu raspundere limitata").
  (2) Dispozitiile alineatelor (2)-(4) ale art. 180 se aplica in mod corespunzator.
  Art. 190. - (1) Actul constitutiv si statutul societatii profesionale cu raspundere limitata sunt incheiate in forma scrisa, cu respectarea anexelor nr. XIV si XV la prezentul statut. Actul constitutiv se incheie in forma autentica daca printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla si teren.
  (2) Statutul societatii profesionale cu raspundere limitata va cuprinde:
  a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii si domiciliul asociatilor;
  b) data dobandirii calitatii de avocat si data definitivarii in profesie a avocatilor asociati;
  c) denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
  d) capitalul social, integral varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in industrie, in bani sau in natura ori de clientela, valoarea aporturilor in industrie, in natura sau in clientela precum si modul evaluarii lor; aportul in numerar la formarea capitalului social nu va putea fi inferior echivalentului in lei al sumei 3.000 de EURO;
  e) numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, respectiv participarea la beneficii si pierderi a fiecarui asociat;
  f) asociatii coordonatori care reprezinta si administreaza societatea impreuna cu puterile ce li s-au conferit; daca sunt mai multi administratori si ei formeaza un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare si functionare ale acestui organism;
  g) reguli privind transmiterea partilor sociale si conditiile de retragere a asociatilor;
  h) durata societatii;
  i) modul de transformare, reorganizare, dizolvare si lichidare, inclusiv cu privire la situatia clientelei.
  (3) Actul constitutiv si statutul societatii profesionale cu raspundere limitata, incheiate in conditiile Legii si prezentului statut, sunt guvernate de legea civila.
  (4) Orice modificare a actului constitutiv si/sau statutului societatii profesionale cu raspundere limitata se poate face numai in scris, cu respectarea legii si a prezentului statut.
  Art. 191. - (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii ei la barou, in baza deciziei emise de catre consiliul baroului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau principal.
  (2) Dovada personalitatii juridice in raporturile cu tertii se va face in baza unui certificat de inregistrare, intocmit conform anexei nr. XVI la prezentul statut.
  (3) Baroul va tine "Registrul de evidenta al societatilor profesionale cu raspundere limitata" care are caracter public. Modelul acestuia este specificat in anexa nr. XXX la prezentul statut.
  Art. 192. - Pot avea calitatea de asociati doi sau mai multi avocati definitivi si aflati in exercitiul profesiei, indiferent daca detin sau nu ori daca apartin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei, inscrisi in acelasi barou sau in barouri diferite. In acest caz societatea isi va stabili sediul principal in circumscriptia unuia dintre barourile de apartenenta al unuia dintre asociatii fondatori. Actul constitutiv al unei asemenea societati se depune spre verificare la consiliul baroului de la sediul principal al societatii. Actul constitutiv se va transmite, exclusiv in scop de informare si catre toate barourile unde sunt inscrisi asociati ai societatii profesionale cu raspundere limitata, altii decat acela sau aceia care sunt inscrisi in Tabloul avocatilor baroului de la sediul principal al societatii.
  Art. 193. - (1) Capitalul social al societatii profesionale cu raspundere limitata reprezentand echivalentul in lei al minimum 10.000 EURO se va varsa la momentul constituirii societatii. Consiliul baroului unde va fi inregistrata societatea este obligat sa verifice varsarea integrala a capitalului social si, daca este cazul, a evaluarii aporturilor in industrie, in natura sau in clientela.
  (2) Nu va putea fi inregistrata de catre nici un barou o societate profesionala cu raspundere limitata decat in conditiile varsarii integrale a capitalului social.
  (3) Clientela apartine societatii profesionale cu raspundere limitata si nu avocatilor care au calitatea de asociati.
  (4) In cazul transmiterii partilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei societati profesionale cu raspundere limitata, toate bunurile impreuna cu orice alte drepturi, inclusiv clientela, aportate la capitalul societatii de catre respectivul asociat raman proprietatea societatii, daca prin lege, actul constitutiv sau statutul societatii nu se prevede altfel.
  (5) Prevederile art. 181 alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
  Art. 194. - (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata este condusa de adunarea generala a asociatilor. Activitatea executiva este condusa de unul sau mai multi avocati coordonatori alesi de majoritatea avocatilor asociati.
  (2) Adunarea generala se convoaca de catre oricare dintre asociati prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii.
  (3) Adunarea generala se va intruni la sediul principal al societatii sau cu acordul unanim al asociatilor in orice alt loc.
  ...
  Art. 196. - (1) Competentele si puterile asociatului coordonator sau, dupa caz, asociatilor coordonatori vor fi stabilite prin actul constitutiv si statutul societatii.
  (2) Mandatul asociatului coordonator sau, dupa caz, al asociatilor coordonatori este de 2 ani, daca in statutul societatii nu se prevede o durata mai mare.
  Art. 197. - Asociatii societatii profesionale cu raspundere limitata pot hotari numirea unor cenzori sau a unui auditor.
  Art. 198. - (1) Asociatul care intentioneaza sa transmita partile sociale pe care le detine intr-o societate profesionala cu raspundere limitata este obligat sa notifice aceasta intentie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti ceilalti asociati indicand persoana sau persoanele catre care doreste sa transmita respectivele parti sociale si pretul.
  (2) Transmiterea catre terti poate fi efectuata oricand cu acordul unanim, exprimat in scris, al celorlalti asociati, sau daca in termenul prevazut la alin. (1) nici un asociat nu si-a exercitat dreptul de preemtiune.
  (3) Dreptul de preemptiune la dobandirea partilor sociale ale societatii cu privire la care exista intentia de instrainare apartine asociatilor ramasi in societate. Acesta urmeaza sa fie exercitat proportional cu cota de capital detinuta de fiecare dintre asociatii ramasi si care intentioneaza sa dobandeasca respectivele parti sociale.
  Art. 199. - (1) Asociatul se poate retrage oricand din societate, cu conditia de a notifica, in scris, celorlalti asociati si baroului din care face parte intentia de retragere, cu cel putin 3 luni inainte.
  (2) La implinirea termenului prevazut in notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare in evidentele sale.
  (3) In caz de retragere, desocotirea dintre asociati se face in mod amiabil, tinandu-se seama de prevederile din statutul societatii. In caz de neintelegere sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul din prezentul statut.
  Art.1991. - Daca, din orice motive, in societate ramane un singur asociat, acesta nu poate detine aceasta calitate mai mult de 3 luni. In situatia in care societatea nu este transformata in cabinet individual, aceasta se dizolva de drept."
  (3). - Dispozitiile cuprinse in Subsectiunea 5 din Capitolul V "Pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatului" Sectiuna I "Stagiul profesional ", se modifica si vor avea urmatorul continut:
  "Subsectiunea 6. Examenul de definitivare in profesia de avocat
  Art. 295. - (1) Examenul de definitivare in profesia de avocat se organizeaza de U.N.B.R. Consiliul U.N.B.R. va elabora regulamentul de desfasurare a examenului, in care se vor prevedea programa analitica si materiile obligatorii si optionale la care urmeaza a se face examinarea. Examinarea candidatilor se va face atat cu privire la pregatirea profesionala generala, cat si cu privire la deprinderile practice specifice profesiei, tinandu-se cont de optiunea candidatilor, in cazul materiilor optionale la care urmeaza a se face examinarea. Data si locul organizarii examenului stabilesc prin hotarare a Consiliului U.N.B.R.
  (2) Comisia de examen va fi stabilita prin hotarare a Consiliului U.N.B.R. si va fi formata din avocati definitivi cu competenta profesionala deplina si cu reputatie profesionala nestirbita.
  (3) Regulamentul de examen va fi publicat pe website-ul U.N.B.R. cu minimum 45 de zile anterior datei examenului.
  (4) La data inscrierii la examenul de definitivare candidatul este obligat sa depuna o taxa de participare la examen, stabilita de Consiliul U.N.B.R. Dispozitiile art. 36 alin. (2) si (3) ale prezentului Statut privind taxa de participare la examen se aplica in mod corespunzator.
  Art. 296. - (1) Rezultatele examenului vor fi validate de Comisia Permanenta a U.N.B.R.. I.N.P.P.A. va comunica, in mod corespunzator, rezultatele examenului de absolvire.
  (2) Dupa promovarea examenului avocaul dobandeste titlul profesional de avocat definitiv si va fi inscris in Tabloul avocatilor definitivi.
  (3) Avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. dobandeste certificatul de absolvire a cursurilor acestuia.
  (31) In baza rezultatelor examenului de definitivare, validate potrivit dispozitiilor alin. (1) de mai sus, si a rezultatelor examenului de absolvire comunicate de I.N.P.P.A., Comisia Permanenta a U.N.B.R. va emite hotararea de constatare a calitatii de avocat definitiv pe care o va comunica barourilor in vederea efectuarii inscrierii pe Tabloul avocatilor definitivi si o va publica pe website-ul U.N.B.R."
  (3). - Anexele nr. XIV, XV, XVI si XXX la Statutul profesiei de avocat se modifica in mod corespunzator si vor avea urmatorul continut:

  "Anexa nr. XIV

  CONTRACT
  pentru constituirea unei
  societati profesionale de avocati
  cu raspundere limitata

  Intre:
  1. Dl. ......................................... avocat definitiv inscris in tabloul avocatilor;
  2. Dl. ......................................... avocat definitiv inscris in tabloul avocatilor;
  3. Dl. ......................................... avocat definitiv inscris in tabloul avocatilor,
  au convenit constituirea unei societati profesionale cu raspundere limitata, supusa reglementarilor prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si in conformitate cu Statutul profesiei de avocat.

  Art. 1. Denumirea societatii
  Societatea profesionala cu raspundere limitata poarta denumirea de ..................................................................................... si are sediul in -
  Art. 2. Societatea se constituie pe o durata de ............................................
  Art. 3. Conditiile de asociere sunt prevazute in statutul societatii profesionale cu raspundere limitata, incheiat potrivit Statutului profesiei si care face parte integranta din prezentul contract.

  Localitatea ...................... Data ...................................


  Semnatura,


  Anexa nr. XV

  SOCIETATE PROFESIONALA
  CU RASPUNDERE LIMITATA
  - STATUT -

  Subsemnatii:
  - .......................... domiciliat in ........................................... , cod numeric personal ......................, nascut in ................., la data de ................, inscris in tabloul avocatilor in data de ......... si avocat definitiv din data de ..............;
  - .......................... domiciliat in ........................................... , cod numeric personal ......................, nascut in ................., la data de ................, inscris in tabloul avocatilor in data de ......... si avocat definitiv din data de ..............;
  - .......................... domiciliat in ........................................... , cod numeric personal ......................, nascut in ................., la data de ................, inscris in tabloul avocatilor in data de ......... si avocat definitiv din data de ..............,
  au convenit, dupa cum urmeaza, Statutul societatii profesionale cu raspundere limitata ........................................ infiintata conform art. 51 din Legea nr. 51/1995 si prevederilor corespunzatoare din Statutul profesiei de avocat.

  Titlul I. Forma, obiect, scop, denumirea
  (forma profesionala), sediu, durata

  Art. 1. Forma
  Prezenta Societate este infiintata ca o societate profesionala cu raspundere limitata si este compusa din subsemnatii avocati inscrisi pe tabloul Baroului .............................. ca avocati definitivi:
  - ................................................................................ - asociat;
  - ................................................................................ - asociat;
  - ................................................................................ - asociat.
  Art. 2. Obiect
  Societatea are ca obiect exercitarea in comun a profesiei de avocat conform Legii nr. 51/1995 si Statutului profesiei de avocat.
  Art. 3. Scop profesional
  3.1. Fiecare asociat raspunde personal in limita aportului sau social.
  3.2. Societatea este denumita .................................. - Societate profesionala de avocati cu raspundere limitata (S.P.R.L.).
  Art. 4. Sediul
  Sediul principal al Societatii este situat in ..........................................................
  Societatea isi poate deschide birouri de lucru in circumscriptia Baroului .............. sau sedii secundare in circumscriptia altor barouri din tara si strainatate.
  Art. 5. Durata
  Societatea se constituie pentru o durata de ..................... ani din momentul inscrierii sale pe tabloul Baroului .................................. .

  Titlul II. Capitalul social

  Art. 6. Compunerea capitalului social
  6.1. Capitalul social este compus dupa cum urmeaza:
  Dl. :
  - aport in industrie/numerar/natura/ clientela: ........... lei(...............) lei;
  Dl. :
  - aport in industrie/numerar/natura/ clientela: ........... lei(...............) lei;
  Dl. :
  - aport in industrie/numerar/natura/ clientela: ............ lei(...............) lei.

  6.2. Aporturile in natura ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele bunuri:
  - ....................., evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. .......... din data de ..................... la valoarea de ......................... lei;
  - ....................., evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. .......... din data de ..................... la valoarea de ......................... lei;
  - ....................., evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. .......... din data de ..................... la valoarea de ......................... lei.

  6.3. Aporturile in industrie/ clientela ale asociatilor constau in:
  - .................., evaluat de catre asociati la valoarea de ..................... lei;
  - .................., evaluat de catre asociati la valoarea de ..................... lei;
  - .................., evaluat de catre asociati la valoarea de ..................... lei;

  Art. 7. Repartizare
  Capitalul social este divizat in ............ parti sociale a cate .......... lei fiecare, integral subscrise si varsate de catre asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 6, astfel:
  - ............................................... - ............................... parti sociale;
  - ............................................... - ............................... parti sociale;
  - ............................................... - ............................... parti sociale.

  Titlul III. Adunarea generala

  Art. 8. Adunarile generale
  8.1. Adunarea generala reprezinta totalitatea asociatilor. Hotararile adunarii generale sunt obligatorii pentru toti asociatii.
  8.2. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata da dreptul la un vot.
  8.3. Asociatii nu pot fi reprezentati in adunarea generala decat de alti asociati.
  8.4. Adunarile generale se convoaca de oricare dintre asociati prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii cu minimum 5 zile inainte de data tinerii lor.
  8.5. Adunarea generala se va intruni la sediul principal al societatii sau cu acordul unanim al asociatilor in orice alt loc.
  8.6. Hotararile adunarilor generale se iau prin votul asociatilor reprezentand majoritatea partilor sociale, cu exceptia situatiilor in care Statutul profesiei de avocat prevede alt cvorum.
  8.7. Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociatilor.
  Art. 9. Atributiile Adunarii generale
  Principalele atributii ale Adunarii Generale sunt:
  a) aprobarea bilantului anual;
  b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
  c) marirea sau reducerea capitalului social;
  d) fuziunea;
  e) schimbarea denumirii societatii;
  f) schimbarea sediului principal, infiintarea de birouri de lucru sau sedii secundare;
  g) crearea sau anularea partilor de industrie;
  h) primirea de noi asociati;
  i) excluderea asociatului/asociatilor;
  j) alegerea avocatului coordonator sau, dupa caz, a avocatilor coordonatori, ai societatii;
  k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
  l) orice modificare a statutului societatii.
  Art. 10. Procedura adunarii generale si procesele-verbale
  10.1. Adunarile generale sunt prezidate de unul dintre avocatii coordonatori sau de asociatul desemnat de catre acestia.
  10.2. Procesul-verbal va fi intocmit de secretarul adunarii, desemnat dintre asociati si va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotararile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotarare. Procesul-verbal va fi semnat de asociatii prezenti.
  10.3. Lucrarile adunarii generale se consemneaza intr-un registru numerotat si parafat de coordonatorul/coordonatorii Societatii.

  Titlul IV. Coordonarea activitatii

  Art. 11. Coordonarea
  11.1. Societatea este coordonata de unul sau mai multi avocati coordonatori. Ei sunt numiti prin hotararea asociatilor ce detin impreuna mai mult de 1/2 din capitalul social.
  11.2. Mandatul avocatului coordonator este de doi ani.
  11.3. Calitatea de avocat coordonator inceteaza prin revocare, deces, demisie, retragere voluntara din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunarii asociatilor.
  Art. 12. Desemnarea avocatului coordonator
  Dl. (d-na) .......................................................... este desemnat(a) incepand cu data de ................................... avocatul coordonator al societatii.
  Art. 13. Drepturi si obligatiile avocatului coordonator
  13.1. Avocatul coordonator, sau, dupa caz, avocatii coordonatori reprezinta Societatea in raporturile cu tertii.
  13.2. Actele de instrainare cu privire la drepturile si bunurile Societatii se incheie numai cu autorizarea prealabila a asociatilor conform art. 8. Asociatii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi instrainate de catre avocatul coordonator fara a fi necesara autorizarea prealabila si fara ca aceasta valoare sa poata depasi 10% din valoarea capitalului social.
  13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator si ceilalti avocati ai societatii nu implica nici o subordonare in plan profesional.
  Art. 14. Remunerare
  Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotararii adunarii generale.

  Titlul V. Conturile si informarea asociatilor cu privire
  la rezultatele obtinute de Societate
  Art.15. Exercitiul financiar
  Exercitiul financiar incepe de la 01 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie al fiecarui an cu exceptia primului an, cand incepe la data infiintarii si dureaza pana la 31 decembrie.
  Art.16. Conturile si informarea asociatilor
  16.1. Operatiunile in conturile bancare ale Societatii sunt efectuate de catre avocatul coordonator, sau, dupa caz, avocatii coordonatori, precum si de catre alte persoane desemnate prin hotararea adunarii generale. La incheierea exercitiului financiar, avocatul coordonator intocmeste bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de activitate.
  16.2. Asociatii pot lua cunostinta de bilant, de anexele acestuia, si pot consulta orice registru si document contabil al Societatii.
  16.3. Societatea poate angaja cenzori si auditori pentru a verifica evidentele contabile ale Societatii si a intocmi raportul asupra gestiunii.
  Art. 17. Rezultatele financiare
  Adunarea generala ordinara aproba conturile, exercitiul financiar, bilantul si hotaraste cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
  Art. 18. Repartizarea beneficiilor
  18.1. Beneficiul net al societatii va fi stabilit dupa scaderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile si a sumei datorate de societate cu titlu de impozit pe profit.
  18.2. Dupa deducerea tuturor celorlalte obligatii si contributii care pot greva profitul net al societatii, repartizarea rezultatelor financiare ramase, se va face astfel:
  - cota alocata detinatorilor partilor sociale ........................................................;
  - cota alocata detinatorilor partilor de industrie ................................................;
  - alte alocari (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerva, fond de investitii, etc.) .................................................................-

  Titlul VI. Cesiunea si transmiterea partilor sociale

  Art. 19. Cesiunea partilor sociale
  19.1. Cesiunea de parti sociale poate fi facuta numai catre avocati definitivi cu drept de exercitare a profesiei, in conditiile Legii si Statutului.
  19.2. Cesiunea intre asociati este libera.
  19.3. Partile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim si exprimat in scris al asociatilor.
  19.4. Oricare asociat isi poate exercita dreptul de preemptiune in termen de 30 de zile de la primirea notificarii ofertei de cesiune. In caz de concurs intre asociati, la pret egal, este preferat asociatul care doreste sa achizitioneze numarul total de parti sociale ofertate, sau, in lipsa, dupa caz, asociatii vor achizitiona partile sociale proportional cu cotele detinute la capitalul social.
  Art. 20. Notificarea cesiunii
  20.1. Asociatul care intentioneaza sa cedeze partile sociale este obligat sa notifice intentia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti asociatii.
  20.2. In cazul de neexercitare a dreptului de preemptiune, cesiunea poate fi facuta catre avocat/avocati neasociat/neasociati, fara ca ceilalti asociati sa se poata opune, dispozitiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.
  20.3. Oferta notificata este irevocabila pe toata durata ei de valabilitate.
  Art. 21. Retragerea asociatilor
  21.1. Asociatul se poate retrage oricand din societate cu conditia de a notifica, in scris, celorlalti asociati si baroului din care face parte intentia de retragere cu cel putin 3 luni inainte.
  21.2. In caz de neintelegere cu privire la desocotirea consecutiva a retragerii se aplica corespunzator urmatoarele prevederi ale prezentului statut:.............................................................................................................................................................................................................................................................
  Art. 22. Incetarea calitatii de asociat
  22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdictie are la dispozitie un termen de 3 luni pentru cesionarea partilor sociale, in conditiile prevazute in prezentul titlu.
  22.2 In cazul in care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, partile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzator.
  Art. 23. Decesul asociatului
  23.1. (1) La data decesului unui asociat, partile sociale detinute de acesta se anuleaza.
  23.2. Partile semnatare convin ca desocotirea dintre asociati si succesorii asociatului decedat se va face potrivit urmatoarelor reguli:

  23.3. In termen de maxim 3 luni de la data anularii partilor sociale, asociatii vor proceda dupa cum urmeaza:
  a) reducerea corespunzatoare a capitalului social;
  b) emiterea de noi parti sociale in vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existenta la momentul decesului;
  c) incetarea formei de exercitare a profesiei.
  Art. 24. Alte dispozitii
  Cesionarii sunt obligati sa depuna la barou un exemplar original al actului de cesiune.
  (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea fortata, retragerea voluntara etc.)

  Titlul VII. Exercitarea profesiei

  Art. 25. Activitatea si raspunderea profesionala
  25.1. Asociatii, avocatii colaboratori si avocatii salarizati in interiorul profesiei exercita profesia de avocat in numele societatii.
  25.2. Fiecare avocat raspunde pentru actele profesionale pe care le indeplineste.
  25.3. Societatea va incheia contracte de asigurare profesionala, in nume propriu si pentru fiecare avocat care isi exercita profesia in cadrul acesteia.
  Art. 26. Suspendarea asociatilor

  Art. 27. Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

  Titlul VIII. Dizolvarea si lichidarea

  Art. 28. Dizolvarea
  Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:
  a) prin hotararea luata in unanimitate de asociati;
  b) prin hotarare judecatoreasca;
  c) prin radierea din profesie a tuturor asociatilor;
  d) prin decesul simultan al tuturor asociatilor;
  e) prin dobandirea tuturor partilor sociale de catre un singur asociat si pastrarea lor de catre acesta o perioada mai mare de 3 luni;
  f) la cererea simultana de retragere din Societate formulata de toti asociatii.
  Art. 29. Lichidarea
  29.1. Societatea intra in lichidare din momentul dizolvarii sale. In toate actele sale se va mentiona "in lichidare".
  29.2. Asociatii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului coordonator. In caz contrar acesta va fi numit de catre decan.
  29.3. Asociatii vor fi convocati pentru a decide cu privire la rezultatele obtinute de lichidatori, a repartizarii activului net si pentru a constata incheierea lichidarii.
  29.4. In situatiile in care in societate ramane un singur asociat pentru o perioada mai mare de trei luni, societatea intra in lichidare, cu exceptia cazului in care asociatul ramas decide reorganizarea acesteia.

  Titlul IX. Conditia suspensiva si publicitate

  Art. 30. Conditia suspensiva
  30.1. Societatea este constituita intre asociati de la data semnarii statutului, sub conditia suspensiva a inscrierii sale in tabloul baroului.
  30.2. Dupa inscrierea Societatii, avocatul coordonator sau, dupa caz, unul dintre avocatii coordonatori va convoca o adunare generala extraordinara pentru a se constata indeplinirea tuturor conditiilor cerute pentru inceperea activitatii.
  Art. 31. Publicitate
  In termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat decanului.
  Art. 32. Dobandirea personalitatii juridice
  Societatea dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii la barou a deciziei emise de catre consiliul baroului in a carei raza teritoriala se afla sediul ei principal.
  Semnaturi:

  Av. .....................................

  Av. .....................................

  Av. .....................................



  Anexa nr. XVI

  UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
  Baroul .......................................................

  CERTIFICAT Nr. ........................................
  de inregistrare a societatii profesionale
  cu raspundere limitata

  1. Denumirea ......................................................................................... "S.P.R.L."
  2. Sediul .....................................................................................................................-
  3. Durata de functionare ..............................................................-
  4. Data dobandirii personalitatii juridice (data de inregistrarea la barou a deciziei Consiliului Baroului ..............................................................-
  5. Semnatura si stampila ..............................................................-

  Semnatura decanului
  L.S.


  Anexa nr. XXX


 • Se vor inregistra mentiuni privind notificarile cesiunilor, transformarea sau reorganizarea societatii, decesul asociatilor, situatia inscrierii in tablou, etc."

  Art. 2
  Prezenta Hotarare intra in vigoare de la data adoptarii, conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si va fi adusa la cunostinta avocatilor prin publicarea ei pe site-ul www.unbr.ro si prin grija barourilor.

  Art. 3
  Statutul profesiei de avocat, cu modificarile ulterioare, va fi republicat, dandu-se textelor o noua numerotare.


  Materialul prezentat are un caracter pur informativ, nu unul oficial. Pentru versiunea oficiala, DreptOnline.ro va invita sa consultati textul original al documentului pe site-ul UNBR: click


  Pagina Comunitatii