DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Statut al Corpului Executorilor pentru Societatile de Microfinantare, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. nr. 519 din 01/08/2007Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) In temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 240/2005 privind societatile de microfinantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 26 iulie 2005, se adopta prezentul statut privind organizarea si functionarea Corpului Executorilor pentru Societatile de Microfinantare.
(2) Corpul executorilor se poate infiinta in fiecare societate de microfinantare, constituita ca persoana juridica, notificata Bancii Nationale a Romaniei, declarata la Centrala Riscurilor Bancare si la Biroul de credit, in conditiile prevazute de art. 3, 5 si 18 din Legea nr. 240/2005, sau in cadrul asociatiilor profesionale ale acestor societati.
(3) Executorii organizati in corpul prevazut la alin. (2) sunt denumiti in continuare in prezentul statut executori sau executor, dupa caz.

Art. 2
(1) Executorii sunt investiti sa indeplineasca orice activitati legale, in scopul realizarii voluntare sau, cand este cazul, prin executare silita a obligatiilor stabilite prin titlurile executorii ce apartin societatii de microfinantare.
(2) In tot cursul executarii, executorii au indatorirea sa isi exercite atributiile si sa efectueze orice act necesar pentru indeplinirea executarii, cu respectarea stricta a dispozitiilor Codului de procedura civila si a celorlalte reglementari aplicabile in materie.
(3) Actul indeplinit de executor, purtand stampila si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 3
Executorii, precum si oricare alt personal angajat in compartimentul acestora au obligatia sa pastreze secretul profesional, inclusiv secretul cu privire la actele, datele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.

Art. 4
(1) Cand este cazul, pe baza datelor prezentate de executor, conducerea societatii de microfinantare sau a asociatiei prevazute la art. 1 alin. (2) se poate adresa instantei de executare solicitandu-i sa obtina, potrivit legii, informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite de la cei care datoreaza sume de bani debitorilor urmariti sau detin alte bunuri ale acestora, supuse urmaririi.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care, pentru indeplinirea efectiva a executarii silite, executorul considera necesar concursul organelor de politie, al jandarmeriei sau al altor agenti ai fortei publice.

Art. 5
(1) Daca, referitor la aceleasi bunuri, se efectueaza mai multe executari silite pentru societati de microfinantare diferite, intreaga executare se va reuni la executorul care a inceput cel dintai executarea.
(2) In cazul in care bunurile prevazute la alin. (1) sunt urmarite si pentru realizarea unei executari silite de competenta executorului judecatoresc sau a altor organe de executare prevazute de lege, intreaga executare se va reuni la executorul judecatoresc investit, daca legea nu prevede altfel.

Art. 6
Avizarea prealabila asupra legalitatii actelor intocmite de executori se va asigura de catre compartimentul juridic al institutiilor sau al asociatiilor lor profesionale ori, in lipsa compartimentelor respective, prin asistenta juridica a unui avocat autorizat potrivit legii.

Capitolul II - Organizarea activitatii executorilor


Art. 7
Corpul executorilor se infiinteaza, dupa caz, de conducerea societatii sau a asociatiei prevazute la art. 1 alin. (2), care hotaraste numarul executorilor necesari, corespunzator volumului activitatii curente, numeste seful corpului executorilor, stabileste atributiile corpului respectiv, precum si relatiile functionale ale acestuia cu celelalte compartimente ale societatii sau ale asociatiei profesionale. Cand corpul executorilor se infiinteaza la asociatia profesionala a societatilor de microfinantare, conducerea acesteia repartizeaza executorii necesari fiecarei societati, membra a aceleiasi asociatii.

Art. 8
Executor pentru societatile de microfinantare poate fi persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de reglementarile in vigoare pentru numirea in functia de executor judecatoresc.

Art. 9
(1) In termen de 10 zile de la numirea unei persoane in functia de executor, conducerea societatii sau a asociatiei prevazute la art. 1 alin. (2) va solicita Ministerului Justitiei inregistrarea executorului in evidenta speciala intocmita la compartimentul de resort, scop in care se vor prezenta stampila acestuia, specimenul lui de semnatura, datele privind starea sa civila, domiciliul si studiile efectuate.
(2) Dupa confirmarea in scris a inregistrarii prevazute la alin. (1), executorul isi poate exercita efectiv atributiile ca atare, in baza legitimatiei de serviciu eliberate sub semnatura conducatorului societatii sau al asociatiei prevazute la art. 1 alin. (2).

Capitolul III - Competenta executorilor pentru societatile de microfinantare


Art. 10
(1) Executorii au urmatoarele atributii:
a) pun in executare titlurile executorii apartinand societatii de microfinantare pentru care isi desfasoara activitatea si efectueaza actele de executare necesare in toate formele de executare silita prevazute de Codul de procedura civila si de alte dispozitii legale aplicabile in materie;
b) notifica actele judiciare si extrajudiciare;
c) comunica actele de procedura;
d) recupereaza pe cale amiabila creantele societatii de microfinantare creditoare;
e) aplica masurile asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca in favoarea societatii de microfinantare;
f) intocmesc procesele-verbale de constatare in cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de catre debitorul urmarit, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
g) intocmesc, potrivit legii, protestul de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
h) constata starea de insolvabilitate a debitorului urmarit;
i) efectueaza orice alte acte sau operatiuni prevazute de dispozitiile legale, aplicabile executarii titlurilor executorii apartinand societatilor de microfinantare.
(2) Executorilor pentru societatile de microfinantare le este strict interzis sa efectueze acte de executare in temeiul unor titluri executorii apartinand persoanelor fizice sau juridice, altele decat cele pentru care sunt abilitati sa isi desfasoare activitatea.

Art. 11
Executorii pentru societatile de microfinantare isi desfasoara activitatea, exercitandu-si atributiile prevazute la art. 10, pe intregul teritoriu al Romaniei.

Capitolul IV - Drepturile, indatoririle si raspunderea executorilor pentru societatile de microfinantare


Art. 12
Drepturile si indatoririle executorilor pentru societatile de microfinantare, corespunzatoare activitatii depuse in baza unui contract de munca sau a altei conventii, sunt cele prevazute de reglementarile legale aplicabile fiecaruia dintre raporturile juridice respective, precum si de regulamentele interne ale acestor societati sau ale asociatiei prevazute la art. 1 alin. (2).

Art. 13
Exercitarea functiei de executor pentru societatile de microfinantare este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata sau in baza unui contract de colaborare in afara societatii sau asociatiei prevazute la art. 1 alin. (2), pentru care isi desfasoara activitatea, cu exceptia activitatii didactice universitare;
b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;
c) desfasurarea unei activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
d) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, de asociat comanditat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, de administrator al unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, de membru al consiliului de conducere, de director general sau director al unei societati comerciale, de administrator al unei societati civile, precum si cu orice activitati care lezeaza demnitatea profesiei de executor sau care aduc atingere bunelor moravuri.

Art. 14
(1) Raspunderea civila a executorului pentru societatile de microfinantare poate fi angajata, in conditiile legii, pentru cauzarea de prejudiciu prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
(2) Asigurarea de raspundere profesionala a executorului se poate realiza de catre si in contul societatii sau asociatiei prevazute la art. 1 alin. (2), in care isi desfasoara activitatea, daca aceasta este expres stipulata, dupa caz, in regulamentul intern al acestora sau in conventia incheiata cu executorul.

Art. 15
Este interzis executorilor pentru societatile de microfinantare sa achizitioneze, direct sau prin interpusi, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au format obiectul activitatii de executare silita sau sa faca acte de executare in propria lor cauza ori in cauzele privind rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 16
Raspunderea disciplinara a executorului pentru societatile de microfinantare se stabileste in conditiile si in cazurile prevazute de regulamentul intern al societatii sau al asociatiei prevazute la art. 1 alin. (2), in care isi desfasoara activitatea, si de celelalte reglementari aplicabile in materie. In aceleasi conditii, raspunderea disciplinara a executorului intervine si pentru urmatoarele abateri:
a) incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de prezentul statut;
b) intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor;
c) nerespectarea secretului profesional;
d) savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale.

Art. 17
In afara raspunderii prevazute la art. 14 si 16, in conditiile legii, poate fi angajata, dupa caz, si raspunderea patrimoniala, administrativa sau penala a executorului pentru societatile de microfinantare.

Art. 18
(1) In caz de suspendare sau de incetare a raportului de munca, stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului in cauza vor fi predate sefului corpului de executori in cadrul caruia si-a desfasurat activitatea.
(2) In termen de 3 zile de la suspendarea sau incetarea raportului de munca al executorului, conducerea societatii sau a asociatiei prevazute la art. 1 alin. (2), in care si-a desfasurat activitatea, va solicita Ministerului Justitiei radierea acestuia din evidenta prevazuta la art. 9 alin. (1).

Capitolul V - Desfasurarea activitatii executorilor pentru societatile de microfinantare


Art. 19
(1) Executorul pentru societatile de microfinantare indeplineste actele de executare silita si celelalte acte care sunt de competenta sa, in baza dispozitiei scrise a sefului corpului de executori si a avizului prealabil obligatoriu prevazut la art. 6.
(2) Toate actele intocmite de executor se redacteaza in limba romana.
(3) Persoanele interesate in efectuarea executarii, care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana, au dreptul sa ia cunostinta, printr-un interpret sau traducator, de cuprinsul oricaror acte intocmite de executor, precum si de celelalte acte depuse la dosarul executarii.

Art. 20
(1) In indeplinirea atributiilor lor, executorii pentru societatile de microfinantare intocmesc procese-verbale in care consemneaza constatarile facute si masurile luate, daca reglementarile aplicabile in materie nu prevad altfel.
(2) Unul dintre exemplarele proceselor-verbale intocmite potrivit alin. (1) se depune la dosarul executarii, iar celelalte se comunica persoanelor interesate.

Art. 21
Actele care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite vor fi corectate sau completate de catre executor, la cererea partilor ori din oficiu. Despre corectarea sau completarea efectuata se va face mentiune pe toate exemplarele actului, sub semnatura executorului si cu aplicarea stampilei. In acest scop, partile vor fi instiintate sa prezinte toate exemplarele actului care urmeaza sa fie corectat sau completat, dupa caz.

Art. 22
(1) Actele executorilor sunt supuse, in conditiile legii, controlului judecatoresc.
(2) Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatii la executare in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, daca prin lege nu se dispune altfel.

Art. 23
Corpul executorilor va intocmi evidenta si arhiva lucrarilor indeplinite pentru fiecare societate de microfinantare pentru care s-au efectuat acte de executare silita.

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 24
Dosarele de executare aflate in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a prezentului statut pot fi preluate de catre executorii pentru societatile de microfinantare, pe baza solicitarilor scrise adresate presedintelui instantei de executare.

Art. 25
Prezentul statut intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Examenul de admitere in profesia de Executor Judecatoresc, pentru persoanele 3 ani vechime in specialitate juridica, noiembrie 2007
Examen de admitere in profesia de executor judecatoresc stagiar: 06 octombrie 2006
Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, oug nr. 144/2007
Tabloul executorilor judecatoresti pe anul 2008
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, actualizat 2009
Statut al Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit, 2004
Comunitate juridica. Informatii pentru profesiile juridice
OUG nr. 225/2008 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei
Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata 2011. Legea privind executorii judecatoresti, republicata 2011
OUG nr. 42/2009 modificarea Codului de procedura civila. Ordonanta de urgenta 42/2009
OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Hotarare nr. 1/2009 privind completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti
OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de Urgenta nr. 18/2010
OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
Legea 92/2011 pentru aprobarea OUG 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii
Legea 151/2011 privind aprobarea OUG 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Lege nr. 151/2011
Legea 154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Lege nr. 154/2011
Legea 230/2011 pentru aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Legea 230/2011
Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
108 useri online

Useri autentificati: