DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Statut al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, 2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/11/2006

Modificari aduse
 • Hotarare nr. 640/2007


  Capitolul I - Dispozitii generale

  Art. 1
  Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, denumita in continuare Agentia Nationala, institutie publica cu personalitate juridica, aflata sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, denumita in continuare lege, si ale prezentului statut.

  Art. 2
  (1) Agentia Nationala aplica politicile si strategiile privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute de lege, si asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor unitatilor din subordine in scopul realizarii atributiilor ce le revin acestora, potrivit legii, si al aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific de activitate.
  (2) Agentia Nationala promoveaza principiul transparentei activitatilor profesionale in folosirea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare alocate in acest scop.


  Capitolul II - Organizarea si functionarea Agentiei Nationale

  Art. 3
  Pentru realizarea obiectivelor prevazute de lege, Agentia Nationala indeplineste si urmatoarele atributii:
  a) implementeaza strategiile de formare profesionala elaborate potrivit legii;
  b) monitorizeaza activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in raport cu indicatorii de performanta stabiliti la nivel national/teritorial;
  c) stabileste relatii de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate in activitatea de ocupare si formare profesionala;
  d) efectueaza controlul asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  e) verifica acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
  f) verifica respectarea obligatiilor prevazute in conventiile sau in contractele incheiate potrivit legii;
  g) asigura, la nivel regional, implementarea schemelor de finantare nerambursabila, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2003 - Coeziune economica si sociala;
  h) indeplineste atributiile de autoritate de implementare pentru schemele de finantare nerambursabila, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2004 - 2006 - Coeziune economica si sociala;
  i) indeplineste atributiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru axele prioritare cu implementare la nivel regional, respectiv "Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a companiilor", "Promovarea masurilor active de ocupare" si "Promovarea incluziunii sociale";
  j) indeplineste atributiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru axa prioritara "Modernizarea serviciului public de ocupare";
  k) gestioneaza, prin agentiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
  l) asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii.

  Art. 4
  Atributiile prevazute de lege si de prezentul statut sunt indeplinite de Agentia Nationala prin aparatul central si prin unitatile aflate in subordinea sa.

  Art. 5
  (1) Agentia Nationala are in subordine urmatoarele unitati cu personalitate juridica:
  a) agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale;
  b) centrele regionale de formare profesionala a adultilor, denumite in continuare centre regionale;
  c) Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu.
  (2) Agentia Nationala are in subordine unitati fara personalitate juridica, cu rol de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane finantate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional, denumite in continuare unitati de implementare a programului.
  (3) Unitatile de implementare a programului sunt alcatuite din doua structuri distincte: Unitatea de implementare a Programului PHARE si Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.
  (4) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, unitatile prevazute la alin. (2) trec in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

  Art. 6
  (1) In structura Agentiei Nationale functioneaza, la nivel de directie, Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.
  (2) Directia prevazuta la alin. (1) indeplineste atributiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, care functioneaza in aparatul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ca organism intermediar la nivel national pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - axa prioritara "Modernizarea serviciului public de ocupare".

  Art. 7
  (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale este prevazuta in anexa nr. 1.
  (2) Structura organizatorica a unitatilor de implementare a programului este prevazuta in anexa nr. 2.
  (3) Cu aprobarea consiliului de administratie, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale, in cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1), in functie de necesitatile care se impun in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege, pot fi organizate servicii, birouri si compartimente, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

  Art. 8
  Agentia Nationala functioneaza cu un numar maxim de 3.781 de posturi, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, din care pentru aparatul central 208 posturi, 3.093 de posturi pentru agentiile teritoriale, 115 posturi pentru centrele regionale, 15 posturi pentru Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu si 350 de posturi pentru unitatile de implementare a programului.

  Art. 9
  Repartizarea numarului de posturi pentru unitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale.

  Art. 10
  (1) Atributiile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din aparatul central al Agentiei Nationale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al institutiei, aprobat de consiliul de administratie.
  (2) Atributiile personalului din aparatul central al Agentiei Nationale sunt prevazute in fisa postului.

  Art. 11
  (1) Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Agentia Nationala si unitatile din subordine sunt prevazute in anexa nr. 3.
  (2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru institutiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale.


  Capitolul III - Conducerea Agentiei Nationale

  Art. 12
  Agentia Nationala este condusa de consiliul de administratie, care este constituit si functioneaza potrivit prevederilor legii.

  Art. 13
  In exercitarea actului de conducere, consiliul de administratie al Agentiei Nationale indeplineste, conform art. 18 alin. (2) din lege, si urmatoarele atributii principale:
  a) adopta hotarari privind imbunatatirea activitatii Agentiei Nationale;
  b) aproba rapoartele de activitate ale Agentiei Nationale;
  c) aproba criteriile de infiintare a agentiilor locale;
  d) aproba structurile organizatorice cadru ale unitatilor prevazute la art. 5 alin. (1);
  e) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale;
  f) aproba tematica anuala a studiilor, cercetarilor si analizelor privind domeniul specific de activitate al Agentiei Nationale;
  g) hotaraste cu privire la utilizarea donatiilor si a bunurilor dobandite, in conditiile legii, din alte surse decat bugetul asigurarilor pentru somaj.

  Art. 14
  (1) Presedintele Agentiei Nationale este si presedinte al consiliului de administratie si indeplineste, conform art. 22 alin. (2) din lege, si urmatoarele atributii principale:
  a) repartizeaza creditele bugetare pentru bugetul propriu si pentru bugetele unitatilor din subordine, conform aprobarii consiliului de administratie;
  b) asigura elaborarea propunerilor pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj si le supune spre aprobare consiliului de administratie;
  c) aproba anual calificarile sau competentele profesionale pentru care angajatorii care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de munca pot beneficia de masurile de stimulare prevazute de lege;
  d) coordoneaza implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii.
  (2) Presedintele Agentiei Nationale exercita o functie asimilata functiilor de demnitate publica, avand rang de secretar de stat.
  (3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Agentiei Nationale beneficiaza de drepturile salariale, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru functia de secretar de stat.

  Art. 15
  In cadrul aparatului central al Agentiei Nationale se organizeaza si functioneaza, in conditiile legii, cabinetul presedintelui Agentiei Nationale.

  Art. 16
  Activitatea executiva a Agentiei Nationale se exercita de secretarul general, care indeplineste, conform art. 24 alin. (2) din lege, si urmatoarele atributii principale:
  a) asigura ducerea la indeplinire a ordinelor emise de presedintele Agentiei Nationale;
  b) avizeaza regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor din subordine si le supune spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale;
  c) coordoneaza elaborarea metodologiilor de aplicare unitara a legislatiei din domeniul specific de activitate;
  d) coordoneaza elaborarea de studii, prognoze si programe privind domeniul specific de activitate;
  e) asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii.


  Capitolul IV - Unitatile din subordinea Agentiei Nationale SECTIUNEA 1 Agentiile teritoriale

  Art. 17
  (1) Agentiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti.
  (2) Agentiile teritoriale asigura, potrivit legii, implementarea masurilor de prevenire a somajului, a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca, organizeaza si realizeaza activitatea de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca.

  Art. 18
  Agentiile teritoriale realizeaza, in principal, urmatoarele activitati:
  a) informarea si consilierea profesionala;
  b) medierea muncii;
  c) formarea profesionala;
  d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
  e) completarea, in conditiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare;
  f) stimularea mobilitatii fortei de munca;
  g) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor;
  h) stimularea angajatorilor care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de munca;
  i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
  j) efectuarea platii drepturilor de protectie sociala ce se suporta din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit legii;
  k) efectuarea platii creantelor salariale ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, in limitele si in conditiile prevazute de lege.

  Art. 19
  (1) In subordinea agentiilor teritoriale functioneaza urmatoarele subunitati fara personalitate juridica:
  a) agentii locale pentru ocuparea fortei de munca, denumite in continuare agentii locale;
  b) centre proprii de formare profesionala, denumite in continuare centre proprii.
  (2) La nivelul fiecarui sector al municipiului Bucuresti functioneaza o agentie locala.

  Art. 20
  (1) In functie de necesitatile care se impun in vederea indeplinirii sarcinilor prevazute de lege, in subordinea agentiilor teritoriale se pot infiinta si alte subunitati din categoria celor prevazute la art. 19 alin. (1), cu aprobarea consiliului de administratie al Agentiei Nationale.
  (2) Agentiile locale se infiinteaza in vederea realizarii, la nivelul municipiilor resedinta de judet, la nivelul principalelor localitati din cadrul fiecarui judet, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, a activitatilor prevazute la art. 18 lit. a), b), e), f) si j).
  (3) In unitatile administrativ-teritoriale in care se inregistreaza un nivel ridicat al somajului, in subordinea agentiilor locale se pot infinta puncte de lucru.
  (4) Agentiile locale si punctele de lucru din subordinea acestora se pot desfiinta, cu aprobarea consiliului de administratie.

  Art. 21
  Structura organizatorica cadru si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale agentiilor teritoriale se aproba de consiliul de administratie al Agentiei Nationale.

  Art. 22
  (1) Structurile organizatorice ale agentiilor teritoriale, elaborate pe baza structurii organizatorice cadru, se aproba de consiliul de administratie al Agentiei Nationale.
  (2) Regulamentele de organizare si functionare ale agentiilor teritoriale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare si functionare, se aproba de presedintele Agentiei Nationale.

  Art. 23
  (1) Cu aprobarea consiliului de administratie, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale, in cadrul structurilor organizatorice ale agentiilor teritoriale, in functie de necesitatile care se impun in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege, pot fi organizate servicii, birouri si compartimente, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
  (2) Atributiile serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale agentiilor teritoriale.
  (3) Atributiile personalului din cadrul agentiilor teritoriale si al subunitatilor prevazute la art. 19 sunt prevazute in fisa postului.

  Art. 24
  (1) Agentiile teritoriale sunt conduse de directori executivi si de directori executivi adjuncti.
  (2) Agentiile locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti sunt conduse de directori executivi adjuncti.
  (3) Ocuparea posturilor de director executiv si director executiv adjunct ai agentiilor teritoriale, precum si ai agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se face pe baza de concurs sau de examen, organizat in conditiile legii.
  (4) Directorii executivi si directorii executivi adjuncti au statut de functionari publici si sunt numiti de presedintele Agentiei Nationale, in conditiile legii.
  (5) In exercitarea atributiilor lor, directorii executivi ai agentiilor teritoriale emit decizii cu caracter nenormativ.

  Art. 25
  In indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agentiilor teritoriale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite, care sunt constituite si functioneaza potrivit prevederilor legii.

  Art. 26
  Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale isi desfasoara activitatea numai in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor lor, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata. SECTIUNEA a 2-a Centrele regionale

  Art. 27
  (1) Centrele regionale sunt unitati cu personalitate juridica, constituite la nivel regional, care organizeaza si realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, potrivit legii, precum si a altor persoane care pot participa la programe de formare profesionala in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Centrele regionale organizeaza si coordoneaza activitatea prevazuta la alin. (1) la nivelul judetelor arondate acestora.

  Art. 28
  (1) Centrele regionale furnizeaza, in principal, urmatoarele servicii:
  a) formarea profesionala a persoanelor prevazute la art. 27 alin. (1), realizata la solicitarea agentiilor teritoriale, a angajatorilor, precum si a altor entitati interesate in domeniul formarii profesionale, in vederea dobandirii, mentinerii si ridicarii nivelului competitivitatii profesionale pe piata muncii;
  b) informarea si consilierea profesionala;
  c) evaluarea si monitorizarea formarii profesionale;
  d) certificarea formarii profesionale a persoanelor prevazute la art. 27 alin. (1).
  (2) Centrele regionale pot fi autorizate, in conditiile legii, ca centre de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe cai nonformale si informale.

  Art. 29
  (1) Arondarea judetelor in sfera de competenta a centrelor regionale se aproba de consiliul de administratie al Agentiei Nationale.
  (2) Centrele regionale pot desfasura si activitati de formare profesionala si de evaluare a competentelor profesionale ale persoanelor prevazute la art. 27 alin. (1) din alte judete nearondate, la solicitarea agentiilor teritoriale, a angajatorilor, precum si a altor entitati interesate.

  Art. 30
  Structura organizatorica-cadru si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale centrelor regionale se aproba de consiliul de administratie al Agentiei Nationale.

  Art. 31
  (1) Structurile organizatorice ale centrelor regionale, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru, se aproba de consiliul de administratie al Agentiei Nationale.
  (2) Regulamentele de organizare si functionare ale centrelor regionale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare si functionare, se aproba de presedintele Agentiei Nationale.

  Art. 32
  (1) Cu aprobarea consiliului de administratie, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale, in cadrul structurilor organizatorice ale centrelor regionale, in functie de necesitatile care se impun in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege, pot fi organizate servicii, birouri si compartimente, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
  (2) Atributiile serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale centrelor regionale.
  (3) Atributiile personalului din cadrul centrelor regionale sunt prevazute in fisa postului.

  Art. 33
  (1) Centrele regionale sunt conduse de directori.
  (2) Conducerea activitatilor financiar-contabila si administrativa ale centrelor regionale este asigurata de directori adjuncti.
  (3) Conducerea activitatii de formare profesionala desfasurate de centrele regionale este asigurata de responsabili cu formarea profesionala, aflati in subordinea directorilor centrelor regionale.

  Art. 34
  (1) Ocuparea posturilor de director si director adjunct ai centrelor regionale se face pe baza de concurs, organizat in conditiile legii.
  (2) Directorii si directorii adjuncti ai centrelor regionale sunt numiti de presedintele Agentiei Nationale, in conditiile legii.
  (3) Personalul centrelor regionale este incadrat pe baza de contract individual de munca, potrivit legii, si este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.
  (4) Responsabilii cu formarea profesionala sunt desemnati de directorii centrelor regionale.
  (5) In exercitarea atributiilor lor, directorii centrelor regionale emit decizii cu caracter nenormativ.

  Art. 35
  (1) In vederea asigurarii indeplinirii de catre centrele regionale a cerintelor de autorizare a acestora ca furnizori de formare profesionala si ca centre de evaluare a competentelor, potrivit legii, conducerea centrelor regionale adopta masuri tehnice si organizatorice.
  (2) Masurile tehnice au ca scop asigurarea cerintelor de echipamente si logistica necesare instruirii teoretice si practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborarii materialelor didactice si a metodelor de pregatire adoptate.
  (3) Masurile organizatorice au ca scop asigurarea conditiilor necesare derularii in mod eficient a serviciilor furnizate.

  Art. 36
  In indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite, care sunt constituite si functioneaza potrivit prevederilor legii.

  Art. 37
  Consiliile consultative ale centrelor regionale isi desfasoara activitatea numai in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor lor, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.

  Art. 38
  Finantarea cheltuielilor privind organizarea si functionarea centrelor regionale se asigura din urmatoarele surse:
  a) venituri proprii;
  b) subventii acordate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

  Art. 39
  Veniturile prevazute la art. 38 lit. a) se incaseaza, se administreaza si se utilizeaza de catre centrele regionale potrivit legii si pot proveni din furnizarea de servicii specifice centrelor regionale, valorificarea de produse si servicii rezultate din activitati desfasurate in conditiile legii, chirii, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, prestari de alte servicii.

  Art. 40
  Centrele regionale au obligatia de a furniza cu prioritate servicii persoanelor in cautarea unui loc de munca, inregistrate in evidenta agentiilor teritoriale, care beneficiaza in mod gratuit, potrivit legii, de aceste servicii.

  Art. 41
  (1) In scopul constituirii, dezvoltarii, alocarii si utilizarii eficiente si durabile a resurselor materiale si financiare destinate formarii profesionale a adultilor, centrele regionale stabilesc relatii de parteneriat cu:
  a) agentii teritoriale;
  b) angajatori;
  c) organizatii patronale, sindicale sau profesionale;
  d) institutii de invatamant;
  e) alte structuri organizationale, la nivel regional, judetean si al comunitatilor locale.
  (2) Parteneriatele stabilite cu institutiile prevazute la alin. (1) lit. a) asigura corelarea sarcinilor de ocupare a fortei de munca, cuprinse in planurile de ocupare ale agentiilor teritoriale, cu capacitatea si programele de formare profesionala organizate de centrele regionale, potrivit legii.
  (3) In parteneriatele prevazute la alin. (2) se prevad obligatiile agentiilor teritoriale privind consilierea, orientarea profesionala, constituirea grupelor de cursanti si incadrarea in munca a absolventilor, precum si obligatiile centrelor regionale privind inmatricularea, formarea, evaluarea si certificarea formarii profesionale a persoanelor prevazute la art. 27 alin. (1), cu respectarea indicatorilor de perfomanta manageriala stabiliti prin contractul anual de performanta manageriala.

  Art. 42
  (1) Centrele regionale suporta cheltuielile ocazionate de programele de formare profesionala prevazute la art. 32 alin. (1) lit. A si B din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cheltuielilor pentru consultatii medicale, analize medicale si teste, necesare participarii la programele de formare profesionala, care se suporta de agentiile teritoriale pentru persoanele care beneficiaza gratuit de servicii de formare profesionala, atunci cand serviciile de formare profesionala se asigura in judetele in care isi au sediile centrele regionale.
  (2) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesionala, suportate de centrele regionale, atunci cand acestea asigura servicii in alte judete decat cele in care isi au sediul, sunt cele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. A din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. SECTIUNEA a 3-a Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu

  Art. 43
  (1) Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu este unitate cu personalitate juridica, avand sediul in orasul Rasnov, judetul Brasov.
  (2) Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu asigura, pe baza strategiilor si programelor anuale de formare a personalului, aprobate de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale, formarea si perfectionarea personalului Agentiei Nationale, precum si a personalului din unitatile aflate in subordine.

  Art. 44
  Obiectivele principale ale Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu sunt urmatoarele:
  a) formarea si dezvoltarea abilitatilor, aptitudinilor, cunostintelor si competentelor personalului Agentiei Nationale si al unitatilor din subordine, prin cursuri de specialitate;
  b) dezvoltarea capacitatilor manageriale ale personalului Agentiei Nationale si al unitatilor din subordine, prin programe de formare si perfectionare, organizate in parteneriat cu institutii de invatamant superior, institute de cercetare, precum si cu alte institutii de profil;
  c) specializarea personalului Agentiei Nationale si al unitatilor din subordine in domeniile specifice ocuparii si formarii fortei de munca, prin cursuri organizate in parteneriat cu institutii de ocupare din alte tari.

  Art. 45
  (1) Structura organizatorica a Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu se aproba de consiliul de administratie al Agentiei Nationale.
  (2) Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu se aproba de presedintele Agentiei Nationale.

  Art. 46
  (1) Cu aprobarea consiliului de administratie, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale, in cadrul structurii organizatorice a Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu pot fi organizate servicii, birouri si compartimente, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
  (2) Atributiile si sarcinile serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu.
  (3) Atributiile si sarcinile personalului din cadrul Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu sunt prevazute prin fisa postului.

  Art. 47
  (1) Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu este condus de un director executiv.
  (2) Conducerea activitatii financiar-contabile a Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu este asigurata de un director executiv adjunct.
  (3) Personalul Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu este format din functionari publici si salariati incadrati pe baza de contract individual de munca si este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din sectorul bugetar.

  Art. 48
  (1) Ocuparea posturilor de director executiv si director executiv adjunct ai Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu se face pe baza de concurs, organizat in conditiile legii.
  (2) Directorul executiv si directorul executiv adjunct ai Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu au statut de functionari publici si sunt numiti de presedintele Agentiei Nationale, in conditiile legii.
  (3) In exercitarea atributiilor sale, directorul executiv al Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu emite decizii cu caracter nenormativ. SECTIUNEA a 4-a Unitatile de implementare a programului

  Art. 49
  Unitatile de implementare a programului sunt unitati fara personalitate juridica, aflate din punct de vedere administrativ in subordinea Agentiei Nationale, care functioneaza in cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare in aceleasi localitati in care isi au sediile agentiile de dezvoltare regionala.

  Art. 50
  (1) In structura unitatilor de implementare a programului functioneaza, la nivel judetean, compartimente de implementare a programului.
  (2) Compartimentele de implementare a programului indeplinesc functii delegate de unitatile de implementare a programului.

  Art. 51
  Unitatile de implementare a programului indeplinesc, la nivel regional, atributiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, atat pentru implementarea fondurilor de preaderare PHARE, cat si pentru Fondul Social European, pentru axele prioritare delegate.

  Art. 52
  Unitatile de implementare a programului indeplinesc atributia de implementare tehnica a schemelor de finantare nerambursabila, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2003 - Coeziune economica si sociala.

  Art. 53
  (1) Unitatile de implementare a programului indeplinesc atributia de implementare tehnica a schemelor de finantare nerambursabila, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2004-2006 - Coeziune economica si sociala.
  (2) Pentru implementarea tehnica a schemelor de finantare nerambursabila, componenta "Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2004-2006 - Coeziune economica si sociala, unitatile de implementare a programului indeplinesc atributiile de implementare sub coordonarea Agentiei de Implementare PHARE din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

  Art. 54
  Implementarea, la nivel judetean, a schemelor de finantare nerambursabila pentru dezvoltarea resurselor umane se realizeaza de catre unitatile de implementare a programului prin compartimentele de implementare a programului.

  Art. 55
  Organismele intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din structura unitatilor de implementare a programului indeplinesc atributiile prevazute la art. 3 lit. i).

  Art. 56
  Anexele nr. 1-3*) fac parte integranta din prezentul statut. ___________ *) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse in facsimil.


  ANEXA Nr. 1 - STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NATIONALE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA


   
                                                                 
  Numar maxim de posturi: 208
                         +---------------------------------------------+
                         ¦     CONSILIUL DE ADMINISTRATIE     ¦
                         +---------------------------------------------+
                           +-----------------------------------+
                           ¦      PRESEDINTELE      ¦
                           ¦    AGENTIEI NATIONALE     ¦
                           +-----------------------------------+
                            ¦  CABINETUL PRESEDINTELUI  ¦
                            +-------------------------------+
    +---------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------- - - - - - - - -+
    ¦      ¦                 +-----------------------------------+                  ¦        |
    ¦      ¦                 ¦     SECRETAR GENERAL     ¦                  ¦        |
    ¦      ¦                 +-----------------------------------+                  ¦        |
    ¦      ¦     +--------------------------------------------------------------------------------+        ¦        |
  +--------++----------++--------++------------++------------++---------++-----------++--------------+    ¦    +----------------++-------------+
  ¦    ¦¦     ¦¦DIRECTIA¦¦      ¦¦      ¦¦     ¦¦      ¦¦       ¦    ¦    ¦  ORGANISMUL  ¦¦       ¦
  ¦DIRECTIA¦¦     ¦¦ANALIZA ¦¦      ¦¦      ¦¦     ¦¦      ¦¦       ¦+-------------+¦ INTERMEDIAR  ¦¦ UNITATILE ¦
  ¦ AUDIT ¦¦ DIRECTIA ¦¦ PIETEI ¦¦ DIRECTIA ¦¦ DIRECTIA ¦¦     ¦¦ DIRECTIA ¦¦  DIRECTIA  ¦¦       ¦¦PENTRU PROGRAMUL¦¦   DE   ¦
  ¦ INTERN ¦¦ RESURSE ¦¦ MUNCII ¦¦ FORMARE  ¦¦MANAGEMENTUL¦¦DIRECTIA ¦¦ JURIDICA ¦¦  RELATII  ¦¦ SERVICIUL ¦¦ OPERATIONAL  ¦¦IMPLEMENTARE ¦
  ¦  SI  ¦¦ UMANE SI ¦¦  SI  ¦¦PROFESIONALA¦¦ BAZELOR DE ¦¦ECONOMICA¦¦  SI   ¦¦INTERNATIONALE¦¦COMUNICARE SI¦¦SECTORIAL PENTRU¦¦   A   ¦
  ¦CONTROL ¦¦SALARIZARE¦¦PROGRAME¦¦      ¦¦  DATE  ¦¦     ¦¦METODOLOGIE¦¦       ¦¦SECRETARIATUL¦¦ DEZVOLTAREA  ¦¦PROGRAMULUI**¦
  ¦    ¦¦     ¦¦  DE  ¦¦      ¦¦      ¦¦     ¦¦      ¦¦       ¦¦ CONSILIULUI ¦¦  RESURSELOR  ¦¦ (8 REGIUNI) ¦
  ¦    ¦¦     ¦¦OCUPARE ¦¦      ¦¦      ¦¦     ¦¦      ¦¦       ¦¦   DE   ¦¦   UMANE*   ¦¦       ¦
  +--------++----------++--------++------------++------------++---------++-----------++--------------+¦ADMINISTRATIE¦+----------------++-------------+
                                                    ¦       ¦
  
  +-------------+

  * Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este organizat la nivel de directie.
  ** Cele 8 Unitati de Implementare a Programului sunt in prezent unitati fara personalitate juridica, organizate la nivel de directii, care functioneaza pana la data de 31 decembrie 2006 in subordinea Presedintelui ANOFM.


  ANEXA Nr. 2 - UNITATILE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI


                      + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
                      |       PRESEDINTELE       |
                      |     AGENTIEI NATIONALE*     |
                      + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
     +-------------------+                |
     ¦   Auditor   ¦      +---------------------------------------+
     ¦          ¦      ¦       DIRECTOR UIP       ¦
     +-------------------+      +---------------------------------------+
          |                     ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦+---------------------------------------------------------+  +-----------------------------------------------------+¦
  ¦¦            UIP Phare            ¦  ¦    Organism Intermediar Regional POSDRU     ¦¦
  ¦¦                             ¦  ¦                           ¦¦
  ¦¦+------------++------------++------------++-------------+¦  ¦  +------------+  +------------+  +------------+ ¦¦
  ¦¦¦Compartiment¦¦Compartiment¦¦Compartiment¦¦Compartiment ¦¦  ¦  ¦Compartiment¦  ¦Compartiment¦  ¦Compartiment¦ ¦¦
  ¦¦¦ Tratarea ¦¦Implementare¦¦Monitorizare¦¦Administrarea¦¦  ¦  ¦Implementare¦  ¦ Management ¦  ¦Monitorizare¦ ¦¦
  ¦¦¦Neregulilor ¦¦   si   ¦¦   si   ¦¦ Sistemului ¦¦  ¦  ¦   si   ¦  ¦ Financiar ¦  ¦   si   ¦ ¦¦
  ¦¦¦      ¦¦ Programare ¦¦ Evaluare ¦¦ Informatic ¦¦  ¦  ¦ Evaluare ¦  ¦ si Control ¦  ¦  SMIS  ¦ ¦¦
  ¦¦¦      ¦¦      ¦¦      ¦¦       ¦¦  ¦  ¦      ¦  ¦      ¦  ¦      ¦ ¦¦
  ¦¦+------------++------------++------------++-------------+¦  ¦  +------------+  +------------+  +------------+ ¦¦
  ¦+---------------------------------------------------------+  +-----------------------------------------------------+¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  


  * Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, Unitatile de Implementare a Programului trec in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.


  ANEXA Nr. 3 - PARCUL NORMAT de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Agentia Nationala si unitatile din subordine


  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦  ¦                  ¦                ¦   ¦ Consum de ¦
  ¦Nr. ¦     Agentia Nationala     ¦       Tipul       ¦Parcul¦ carburanti ¦
  ¦crt.¦   si unitatile din subordine   ¦  mijlocului de transport  ¦normat¦(litri/luna/¦
  ¦  ¦                  ¦                ¦   ¦ vehicul*) ¦
  +----+------------------------------------+-------------------------------+------+------------¦
  ¦  ¦                  ¦autoturism           ¦  4 ¦   300  ¦
  ¦ 1 ¦Agentia Nationala (aparatul propriu)+-------------------------------+------+------------¦
  ¦  ¦                  ¦autovehicul pentru transport  ¦  1 ¦   350  ¦
  ¦  ¦                  ¦persoane            ¦   ¦      ¦
  +----+------------------------------------+-------------------------------+------+------------¦
  ¦  ¦                  ¦autoturism           ¦ 95 ¦   250  ¦
  ¦ 2 ¦Agentiile teritoriale        +-------------------------------+------+------------¦
  ¦  ¦                  ¦salupa si ponton (capacitate de¦  1 ¦  1.500  ¦
  ¦  ¦                  ¦pana la 30 persoane)      ¦   ¦      ¦
  +----+------------------------------------+-------------------------------+------+------------¦
  ¦ 3 ¦Centrele regionale         ¦autoturism           ¦ 12 ¦   250  ¦
  +----+------------------------------------+-------------------------------+------+------------¦
  ¦  ¦                  ¦autoturism           ¦  1 ¦   250  ¦
  ¦  ¦                  +-------------------------------+------+------------¦
  ¦ 4 ¦Centrul National de Formare     ¦autovehicul pentru transport  ¦  1 ¦   350  ¦
  ¦  ¦Profesionala a Personalului Propriu ¦marfa             ¦   ¦      ¦
  ¦  ¦                  +-------------------------------+------+------------¦
  ¦  ¦                  ¦autovehicul pentru transport  ¦  1 ¦   350  ¦
  ¦  ¦                  ¦persoane            ¦   ¦      ¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  


  * Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consum care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat, in raport cu numarul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unitatile subordonate Agentiei Nationale.


  Poate fi de interes si:
  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 2013
  Certificat de conformitate
  Lege pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, legea nr. 194/2005
  Codul muncii, republicat 2011
  Legea privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, legea nr 67/2006
  OUG nr. 56/2007, ordonanta de urgenta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, oug nr. 84/2006
  Lege privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, legea nr. 202/2006
  Contract colectiv de munca la nivelul ramurii constructii pe anii 2008-2009, contract nr. 631 din 05/12/2007
  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001,
  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 617/2004 privind infiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, hotarare nr. 76/2008
  Hotarare privind stabilirea numarului de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2008, hotarare nr. 150/2008
  Contractul Colectiv de munca la nivel national 2007 - 2010
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, oug nr. 55/2006
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, legea nr. 94/2007
  Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, oug nr. 65/2005
  Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, legea nr. nr. 371/2005
  Ordin privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, ordin nr. 123/2008
  Ordin privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania nr. 170 din 10/03/2008
  Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  73 useri online

  Useri autentificati: