DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 02/03/2007


Sectiunea 1


Art. 1
(1) La examenul de promovare in clasa a functionarilor publici pot participa functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.
(2) Examenul de promovare in clasa se organizeaza de catre autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarii publici, in conditiile prezentului regulament-cadru.
(3) Cu cel putin 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:
a) componenta comisiei de examen;
b) data sustinerii examenului;
c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarii publici care participa la examen.
(4) Compartimentul de resurse umane are obligatia sa afiseze la sediul autoritatii sau institutiei publice, cu 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, data, ora, locul desfasurarii si bibliografia examenului.
(5) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii examenului de promovare in clasa, compartimentul de resurse umane are obligatia de a afisa la sediul autoritatii sau institutiei publice modificarile intervenite in desfasurarea acestuia.

Art. 2
Functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, trebuie sa prezinte diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga ori de scurta durata, precum si o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 5 zile de la data afisarii.


Sectiunea 2 - Atributiile membrilor si secretarului comisiei de examen


Art. 3
(1) Examenul de promovare in clasa consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:
a) verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 2;
b) proba scrisa;
c) interviul.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), comisia de examen va verifica indeplinirea urmatoarelor conditi:
a) functionarul public sa fi absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata;
b) functionarul public sa fi depus cererea de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 5 zile de la data afisarii.
(3) Pot participa la probele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) functionarii publici admisi de comisia de examen, in conditiile prezentului regulament-cadru.

Art. 4
(1) Probele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
(2) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau in rezolvarea unor teste-grila in prezenta comisiei de examen.
(3) Promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului. Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de puncte si se obtine prin cumularea punctajului obtinut la fiecare dintre probele prevazute.

Art. 5
(1) Comisia de examen este formata din 3 functionari publici, dintre care cel putin unul detine o functie publica de clasa I.
(2) Presedintele comisiei de examen este desemnat din randul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.
(3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, functionar public in cadrul compartimentului de resurse umane sau cu atributii in acest domeniu, prevazute in fisa postului, desemnat prin actul administativ de constituire a comisiei.
(4) Nu pot fi membri in comisia de examen persoanele care au calitatea de sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati.
(5) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizata de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a examenului de promovare in clasa sau de orice alta persoana interesata. In acest caz, conducatorul autoritatii sau institutiei publice, potrivit prevederilor prezentului regulament-cadru, va constata situatia de incompatibilitate si va lua masuri de inlocuire, in termen de doua zile de la data sesizarii, a membrului respectiv cu o alta persoana care indeplineste conditiile cerute.

Art. 6
Comisiile de examen au urmatoarele atributii principale:
a) verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 2 si afiseaza la sediu, cu mentiunea "Admis" sau "Respins", lista functionarilor publici care pot participa la examen, cu maximum 5 zile inainte de data organizarii acestuia;
b) stabilesc subiectele pentru proba scrisa;
c) stabilesc planul interviului si realizeaza interviul;
d) noteaza fiecare proba a examenului;
e) transmit compartimentelor de resurse umane, prin secretarul comisiei de examen, rezultatele examenului, pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 7
Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale:
a) vegheaza la respectarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului;
b) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei de examen intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
c) asigura transmiterea rezultatelor examenului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidatilor;
d) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.


Sectiunea 3 - Procedura de desfasurare a examenului


Art. 8
(1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei afisate, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatului, in concordanta cu specialitatea in care functionarul public isi desfasoara activitatea, respectiv cu studiile superioare absolvite.
(2) Comisia de examen stabileste doua seturi de subiecte pentru proba scrisa si punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, cu doua ore inainte de inceperea acestei probe.
(3) Seturile de subiecte se semneaza de membrii si de secretarul comisiei de examen.
(4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen, in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
(5) Iesirea din sala pe durata desfasurarii examenului atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgenta, in care functionarii publici pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de examen sau de persoanele care asigura supravegherea.
(6) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise comisia de examen prezinta candidatului seturile de subiecte si il invita sa extraga un plic cu subiectele de examen.
(7) In incaperea in care are loc examenul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanta. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.

Art. 9
(1) Interviul se sustine, de regula, in aceeasi zi, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
(2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala si origine sociala.
(3) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza in anexa la procesul-verbal intocmit de secretarul comisiei de examen, semnata de membrii comisiei si de candidat.

Art. 10
(1) La finalizarea examenului de promovare in clasa se intocmeste un proces-verbal care contine modul de desfasurare a celor doua probe si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii si de secretarul comisiei de examen.
(2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a examenului.


Sectiunea 4 - Notarea probelor si comunicarea rezultatelor


Art. 11
(1) Notarea probei scrise si a interviului se face, de regula, in termen de 24 de ore, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data sustinerii probelor.
(2) Acordarea punctajului pentru fiecare proba se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
(3) Se considera admis la examenul de promovare in clasa functionarul public care a obtinut punctajul minim necesar promovarii.
(4) Punctajele obtinute cu mentiunea "Admis" sau "Respins" se comunica candidatilor prin afisare la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a examenului de promovare in clasa, in termen de 3 zile de la sustinerea interviului.

Art. 12
Functionarul public nemultumit de rezultatul examenului de promovare in clasa se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 13
Functionarii publici declarati respinsi se pot prezenta la urmatorul examen de promovare in clasa organizat de autoritatea sau institutia publica.

Art. 14
(1) Promovarea functionarilor publici care au fost admisi la examenul de promovare se face prin transformarea postului pe care sunt incadrati intr-un post de nivel superior, corespunzator studiilor absolvite, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007.
(2) In vederea transformarii postului in conditiile alin. (1), autoritatea sau institutia publica are obligatia sa transmita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici:
a) solicitarea de transformare a postului, cu indicarea denumirii, a clasei si a gradului profesional al functiei publice detinute de functionarul public si al functiei publice pe care urmeaza a fi promovat, precum si salariul stabilit potrivit art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007;
b) o copie a diplomei de absolvire sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata de catre functionarul public;
c) procesul-verbal final al examenului de promovare in clasa a functionarului public, in original.
(3) Dupa primirea avizului de transformare a posturilor, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite, in termen de 5 zile lucratoare, actul administrativ de numire in functia publica, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007.Poate fi de interes si:
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
Drept penal. Teste grila pentru examene si admiterea in profesii juridice
Hotca Adrian Mihai

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
80 useri online

Useri autentificati: