DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de consilier de probatiune si inspector de probatiune [2006][Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 20/11/2006


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Poate fi consilier de probatiune sau inspector de probatiune persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 20, respectiv la art. 16 si 21 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, denumita in continuare lege.


Capitolul II - Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de consilier de probatiune


Art. 2
(1) Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier de probatiune, candidatii vor prezenta un dosar de inscriere care va contine:
a) copie a actului de identitate;
b) copie a certificatului de casatorie, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau adeverinta provizorie;
d) declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale si a celor fiscale sau certificatele de cazier judiciar si cazier fiscal, in original;
e) o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la universitatea absolvita;
f) curriculum vitae (format european);
g) cerere-tip de inscriere la concurs;
h) chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs, emisa de casieria tribunalului in raza caruia se afla domiciliul candidatului.
(2) Vor fi luate in considerare diplomele ori adeverintele care atesta studiile absolvite, indiferent de forma sau emitent.
(3) In momentul repartizarii pe posturi, candidatii declarati admisi isi completeaza dosarul cu certificatele de cazier judiciar si fiscal, daca acestea nu au fost depuse in momentul inscrierii, si prezinta originalul documentelor depuse in copie la dosarul de inscriere, pentru verificarea conformitatii acestor copii cu originalul.
(4) Cuantumul taxei de inscriere la concurs se stabileste de catre ministrul justitiei prin ordin, astfel incāt sa acopere costurile necesare organizarii si desfasurarii concursului.

Art. 3
Concursul pentru ocuparea posturilor de consilier de probatiune cuprinde urmatoarele etape:
a) selectia dosarelor;
b) proba de interviu;
c) proba scrisa de verificare a cunostintelor generale si specifice;
d) testarea medicala si psihologica;
e) repartizarea pe posturi.

Art. 4
(1) Data si locul sustinerii concursului, tematica, bibliografia, numarul si distributia geografica a posturilor vacante in functie de specialitatea de baza, categoriile de posturi vacante, cerintele generale ale fiecarui post, regulamentul si probele de concurs, datele de contact, termenul limita de depunere a actelor de concurs, precum si cuantumul taxei de inscriere la concurs vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii concursului.
(2) Anuntul de concurs, publicat prin intermediul mass-media, cuprinde data si locul desfasurarii concursului, numarul de posturi vacante, probele de concurs si indicarea sursei de unde se pot obtine informatii suplimentare in legatura cu concursul.
(3) In situatia in care se modifica data sau locul desfasurarii concursului, se va publica un nou anunt prin mijloacele prevazute la alin. (1), cu cel putin 5 zile inainte de data sustinerii primei probe de concurs.

Art. 5
Tematica, bibliografia de concurs, precum si criteriile de interviu se elaboreaza de Directia de probatiune, care le supune spre aprobare ministrului justitiei. Se mentioneaza temele, capitolele si subcapitolele care fac parte din tematica, cu indicarea autorilor si a materialelor aferente bibliografiei (inclusiv editia).

Art. 6
(1) Cererea pentru inscrierea la concurs, impreuna cu actele prevazute la art. 2 alin. (1), se adreseaza ministrului justitiei si se depun, cu cel putin 15 zile inainte de data concursului, la tribunalul in raza caruia isi are domiciliul candidatul.
(2) Formularul-tip pentru cererea de inscriere este pus la dispozitie candidatilor la momentul inscrierii, fiind publicat si pe site-ul Ministerului Justitiei. Pe aceeasi pagina se publica si modelul de curriculum vitae (format european), ce trebuie atasat la dosarul candidatului.
(3) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care isi anunta retragerea cu cel putin 5 zile inainte de prima etapa de concurs.
(4) Dosarele candidatilor inscrisi la concurs sunt transmise de indata de tribunale, dupa finalizarea perioadei de inscriere, Ministerului Justitiei - Directia de probatiune.

Art. 7
(1) Pentru fiecare concurs organizat, in raport cu specificul posturilor scoase la concurs, cu numarul candidatilor si cu probele sustinute, ministrul justitiei numeste, prin ordin:
a) comisia de organizare a concursului;
b) comisia de interviu;
c) comisia de verificare a cunostintelor;
d) comisia de solutionare a contestatiilor;
e) comisia de repartizare pe posturi, precum si presedintii acestor comisii.
(2) Fiecare comisie are in componenta sa un presedinte, membri si un secretar.
(3) In functie de numarul si distributia posturilor vacante in acord cu specialitatea de baza, in vederea intervievarii candidatilor, pot exista mai multe comisii de interviu.
(4) Din comisii fac parte reprezentanti ai directiei si serviciilor de probatiune, ai altor directii din Ministerul Justitiei, precum si alti colaboratori externi, cum ar fi cadre universitare sau reprezentanti ai organizatiilor partenere.

Art. 8
Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:
a) verifica cererile de inscriere si actele depuse la dosarul candidatului, conform art. 2 si 6, si respinge cererile de inscriere ale candidatilor daca nu sunt insotite de actele prevazute la art. 2 alin. (1) sau din actele depuse nu rezulta indeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea postului;
b) asigura afisarea rezultatelor verificarii dosarelor candidatilor;
c) asigura afisarea rezultatelor probelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului;
d) asigura transmiterea rezultatelor concursului Directiei de probatiune;
e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

Art. 9
Comisia de interviu are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste intrebarile si baremul pentru interviu;
b) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
c) comunica in scris rezultatele interviului comisiei de organizare a concursului, in vederea afisarii acestora.

Art. 10
Comisia de verificare a cunostintelor are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste subiectele pentru proba scrisa si corecteaza lucrarile scrise;
b) stabileste baremul pentru fiecare subiect;
c) corecteaza lucrarile candidatilor si stabileste media notelor acordate candidatilor de fiecare membru al comisiei;
d) recorecteaza si stabileste nota finala acordata fiecarui subiect al probei, daca exista o diferenta in notare mai mare de doua puncte intre corectori;
e) comunica in scris rezultatele probei comisiei de organizare a concursului, in vederea afisarii acestora.

Art. 11
Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul selectiei dosarelor candidatilor;
b) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la interviu;
c) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea lucrarii scrise;
d) comunica in scris comisiei de organizare a concursului rezultatele solutionarii contestatiilor, in vederea afisarii acestora.

Art. 12
Comisia de repartizare pe posturi are ca atributie principala repartizarea candidatilor pe posturile de consilieri de probatiune scoase la concurs.

Art. 13
(1) Nu pot face parte din comisiile prevazute la art. 7 alin. (1) acele persoane care sunt soti, rude sau afini pāna la gradul IV inclusiv cu oricare dintre candidatii inscrisi la concurs.
(2) Fiecare membru al comisiilor sus-mentionate semneaza o declaratie pe propria raspundere, in care precizeaza ca:
a) nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (1);
b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrarilor comisiei si variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
(3) Membrii comisiilor prevazute la art. 7 alin. (1), precum si persoanele care vor asigura supravegherea desfasurarii probei scrise vor fi retribuiti pentru munca depusa, in conditiile Hotarārii Guvernului nr. 257/2005 privind infiintarea pe lānga Ministerul Justitiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii.
(4) Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a responsabilitatilor de catre persoanele mentionate la alin. (3) atrage neplata sau reducerea corespunzatoare a indemnizatiei platite pentru contributia la desfasurarea concursului.

Art. 14
(1) Lista cu candidatii admisi sau respinsi dupa selectia dosarelor este afisata pe site-ul Ministerului Justitiei si la sediile tribunalelor in termen de maximum 5 zile de la ultima zi de inscriere.
(2) Candidatii declarati respinsi in urma selectiei dosarelor pot depune la Directia de probatiune, personal sau prin fax, contestatie in termen de doua zile lucratoare de la afisarea listelor.
(3) Contestatiile candidatilor respinsi in urma selectiei dosarelor sunt solutionate in termen de maximum 3 zile de la sesizare de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
(4) Lista finala cu candidatii admisi dupa selectia dosarelor, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de desfasurare a interviului vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediile tribunalelor in termenul prevazut la alin. (3).

Art. 15
(1) A doua etapa de concurs consta in sustinerea unui interviu in vederea evaluarii motivatiei, abilitatilor de comunicare, atitudinii si experientei profesionale ale candidatilor, dupa caz. Comisia de interviu va acorda un punctaj fiecarui candidat. La finalizarea interviurilor se va afisa grila de interviu pe usa salii de examinare si pe site-ul Ministerului Justitiei.
(2) Interviul are caracter eliminatoriu.
(3) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza audio. In acest sens, in cuprinsul cererii de inscriere la concurs candidatii isi vor exprima acordul in vederea inregistrarii interviului, urmānd ca aceasta inregistrare sa fie pusa la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor, daca este cazul.
(4) Rezultatele la interviu se exprima prin "admis"/"respins". Vor fi considerati admisi candidatii care au obtinut minimum nota 7 la interviu. Rezultatele interviului vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor, in maximum doua zile de la ultima zi a probei.
(5) Rezultatele interviului pot fi contestate in termen de doua zile lucratoare de la afisare. Contestatia se depune la Directia de probatiune din cadrul Ministerului Justitiei.
(6) Contestatiile se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (5).
(7) Lista cu candidatii admisi dupa proba interviului, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de desfasurare a probei scrise vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor, in termenul prevazut la alin. (6).

Art. 16
(1) Candidatii declarati admisi in urma interviului se vor prezenta la proba scrisa.
(2) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate, cu o jumatate de ora inainte de inceperea probei scrise. Pe lista se mentioneaza prezenta fiecarui candidat.
(3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul. Este interzisa intrarea in sala a candidatilor cu mijloace de comunicare la distanta, computere personale, PDA-uri etc.
(4) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hārtie avānd stampila Directiei de probatiune. Se poate folosi numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.
(5) Inainte de a se dicta subiectele, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza sa fie lipit, pe care se aplica stampila Directiei de probatiune si semnatura unuia dintre membrii comisiei de verificare a cunostintelor.
(6) Pe toata durata desfasurarii probei scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de verificare a cunostintelor si persoanele care supravegheaza desfasurarea probei.
(7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii este cel stabilit de comisia de verificare a cunostintelor; candidatii predau lucrarile nu mai tārziu de expirarea timpului stabilit pentru proba scrisa, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea acesteia strānge toate lucrarile si le preda cu numar comisiei de verificare a cunostintelor, care le inscrie intr-un borderou.
(8) Daca examinarea se face in mai multe sali, se intocmeste cāte un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
(9) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului si dupa semnarea de catre candidat in borderou.
(10) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea temporara a salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se poate face numai cu insotitor.
(11) Pentru asigurarea ordinii in timpul concursului, membrii comisiei de verificare a cunostintelor sau persoanele care supravegheaza desfasurarea probei pot reaseza candidatii in sala.
(12) Orice frauda sau incercare de frauda dovedita se sanctioneaza prin eliminarea din concurs; in aceste cazuri, delegatii care supravegheaza desfasurarea probei il sesizeaza de indata pe presedintele comisiei de verificare a cunostintelor, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza, cu mentiunea "frauda".
(13) La finalizarea probei scrise, baremul de corectare se va afisa la locatia de desfasurare a acesteia si pe site-ul Ministerului Justitiei.

Art. 17
(1) Comisia de verificare a cunostintelor corecteaza lucrarile in termen de maximum 10 zile de la data sustinerii probei scrise. Comisia de verificare a cunostintelor apreciaza lucrarile cu note de la 0 la 10, intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, trimite rezultatele comisiei de organizare a concursului in vederea afisarii acestora si preda intregul material de concurs Directiei de probatiune.
(2) Comisia de organizare a concursului ia masurile necesare pentru afisarea rezultatelor concursului pe site-ul Ministerului Justitiei, la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.
(3) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisa pot depune, personal sau prin fax, contestatii la Directia de probatiune, in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor.
(4) Contestatiile se solutioneaza, in termen de maximum 5 zile de la depunerea acestora, de catre comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 18
Rezultatele probei scrise vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.

Art. 19
Prin derogare de la prevederile art. 4 si 6, in cazul in care intre data anuntarii concursului si data incheierii probelor de concurs se vacanteaza posturi, acestea pot fi ocupate de catre candidati, in conditiile art. 20 si 21.

Art. 20
(1) Candidatii pentru posturile de consilier de probatiune care au obtinut minimum media 5 la proba scrisa sunt supusi unei testari medicale si psihologice, cu caracter eliminatoriu.
(2) Rezultatele testarii medicale si psihologice si data stabilita pentru repartizarea pe posturi a candidatilor pentru posturile de consilier de probatiune vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.
(3) Candidatii pentru posturile de consilier de probatiune, declarati apti in urma testarii medicale si psihologice, vor participa la repartizarea pe posturi.

Art. 21
(1) Repartizarea candidatilor pe posturile de consilier de probatiune se face in maximum 5 zile de la comunicarea rezultatelor prevazute la art. 20 alin. (2).
(2) Repartizarea pe posturi se va face in functie de:
a) numarul si categoriile de posturi vacante in functie de specialitatea de baza;
b) mediile obtinute la proba scrisa; departajarea candidatilor cu note egale, care opteaza pentru posturile vacante din cadrul aceluiasi serviciu, se face in functie de mediile de la examenul de licenta.
(3) Sunt declarati admisi candidatii repartizati pe posturi, in conditiile prezentului articol.
(4) Lista candidatilor declarati admisi in urma repartizarii pe posturi va fi publicata pe site-ul Ministerului Justitiei si afisata la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor in termen de 24 de ore de la finalizarea procedurii de repartizare.

Art. 22
(1) Candidatii admisi in conditiile prezentului regulament trebuie sa se prezinte la post in maximum 15 zile de la data afisarii listei candidatilor declarati admisi in urma repartizarii pe posturi. In cazul in care candidatii admisi nu pot respecta termenul mentionat, acestia inainteaza o cerere motivata, in scris, directorului Directiei de probatiune, in care prezinta motivele intārzierii si termenul la care se pot prezenta la post.
(2) In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmānd sa se comunice urmatorului candidat posibilitatea de a-si exprima optiunea in vederea ocuparii postului respectiv, in conditiile prezentului regulament.


Capitolul III - Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector de probatiune


Art. 23
(1) Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de inspector de probatiune, candidatii vor prezenta un dosar de inscriere care va contine:
a) copie a actului de identitate;
b) copie a certificatului de casatorie, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
c) copie de pe carnetul de munca din care sa rezulte calitatea de consilier de probatiune si gradul profesional necesar inscrierii la concurs;
d) declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale si a celor fiscale sau certificatele de cazier judiciar si cazier fiscal, in original;
e) curriculum vitae (format european);
f) cerere-tip de inscriere la concurs;
g) chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs, emisa de casieria tribunalului pe lānga care functioneaza serviciul de probatiune unde isi desfasoara activitatea candidatul.
(2) Inaintea numirii pe post candidatii declarati admisi isi completeaza dosarul cu certificatul de cazier judiciar si fiscal, daca acestea nu au fost depuse in momentul inscrierii, si prezinta originalul documentelor depuse in copie la dosarul de inscriere pentru verificarea conformitatii acestor copii cu originalul.
(3) Cuantumul taxei de inscriere la concurs se stabileste de catre ministrul justitiei, prin ordin, astfel incāt sa acopere costurile necesare organizarii si desfasurarii concursului.

Art. 24
Concursul pentru ocuparea posturilor de inspector de probatiune cuprinde urmatoarele etape:
a) selectia dosarelor;
b) proba de interviu;
c) testarea medicala si psihologica;
d) proba scrisa de verificare a cunostintelor generale si specifice.

Art. 25
(1) Data si locul sustinerii concursului, tematica, bibliografia, numarul posturilor vacante, cerintele generale ale postului, regulamentul si probele de concurs, datele de contact, termenul limita de depunere a actelor de concurs, precum si cuantumul taxei de inscriere vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii concursului.
(2) Anuntul de concurs publicat prin intermediul mass-media cuprinde data si locul desfasurarii concursului, numarul de posturi vacante, probele de concurs si indicarea sursei de unde se pot obtine informatii suplimentare in legatura cu concursul.
(3) In situatia in care se modifica data sau locul desfasurarii concursului, se va publica un nou anunt prin mijloacele prevazute la alin. (1), cu cel putin 5 zile inainte de data sustinerii primei probe de concurs.

Art. 26
Tematica, bibliografia de concurs, precum si criteriile de interviu se elaboreaza de Directia de probatiune, care le supune spre aprobare ministrului justitiei. Se mentioneaza temele, capitolele si subcapitolele care fac parte din tematica, cu indicarea autorilor si a materialelor aferente bibliografiei (inclusiv editia).

Art. 27
(1) Cererea pentru inscrierea la concurs, impreuna cu actele prevazute la art. 23 alin. (1), se adreseaza ministrului justitiei si se depun, cu cel putin 15 zile inainte de data concursului, la tribunalul pe lānga care functioneaza serviciul de probatiune unde isi desfasoara activitatea candidatul.
(2) Formularul-tip pentru cererea de inscriere este pus la dispozitia candidatilor la momentul inscrierii, fiind publicat si pe site-ul Ministerului Justitiei. Pe aceeasi pagina se publica si modelul de curriculum vitae (format european), ce trebuie atasat la dosarul candidatului.
(3) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care isi anunta retragerea cu cel putin 5 zile inainte de prima etapa de concurs.
(4) Dosarele candidatilor inscrisi la concurs sunt transmise de indata de tribunale, dupa finalizarea perioadei de inscriere, Ministerului Justitiei - Directia de probatiune.

Art. 28
(1) Pentru fiecare concurs organizat ministrul justitiei numeste, prin ordin:
a) comisia de organizare a concursului;
b) comisia de interviu;
c) comisia de verificare a cunostintelor;
d) comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Fiecare comisie are in componenta sa un presedinte, membri si un secretar.
(3) Din comisii fac parte reprezentanti ai Directiei de probatiune, ai altor directii din Ministerul Justitiei, precum si alti colaboratori externi, cum ar fi cadre universitare sau reprezentanti ai organizatiilor partenere.
(4) In cazul in care concursul pentru ocuparea posturilor de inspector de probatiune se desfasoara simultan cu cel pentru ocuparea posturilor de consilier de probatiune, se pot stabili comisii comune de concurs.

Art. 29
Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:
a) verifica cererile de inscriere si actele depuse la dosarul candidatului, conform art. 23 si 27, si respinge cererile de inscriere ale candidatilor daca nu sunt insotite de actele prevazute la art. 23 alin. (1) sau daca din actele depuse nu rezulta indeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea postului;
b) asigura afisarea rezultatelor verificarii dosarelor candidatilor;
c) asigura afisarea rezultatelor probelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului;
d) asigura transmiterea rezultatelor concursului Directiei de probatiune;
e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

Art. 30
Comisia de interviu are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste intrebarile si baremul pentru interviu;
b) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
c) comunica in scris rezultatele interviului comisiei de organizare a concursului, in vederea afisarii acestora.

Art. 31
Comisia de verificare a cunostintelor are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste subiectele pentru proba scrisa si corecteaza lucrarile scrise;
b) stabileste baremul pentru fiecare subiect;
c) corecteaza lucrarile candidatilor si stabileste media notelor acordate candidatilor de fiecare membru al comisiei;
d) recorecteaza si stabileste nota finala acordata fiecarui subiect al probei, daca exista o diferenta in notare mai mare de doua puncte intre corectori;
e) comunica in scris rezultatele probei comisiei de organizare a concursului, in vederea afisarii acestora.

Art. 32
Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul selectiei dosarelor candidatilor;
b) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la interviu;
c) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea lucrarii scrise;
d) comunica in scris comisiei de organizare a concursului rezultatele solutionarii contestatiilor, in vederea afisarii acestora.

Art. 33
(1) Nu pot face parte din comisiile prevazute la art. 28 alin. (1) acele persoane care sunt soti, rude sau afini pāna la gradul IV inclusiv cu oricare dintre candidatii inscrisi la concurs.
(2) Fiecare membru al comisiilor sus-mentionate semneaza o declaratie pe propria raspundere, in care precizeaza ca:
a) nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (1);
b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrarilor comisiei si variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
(3) Membrii comisiilor prevazute la art. 28 alin. (1), precum si persoanele care vor asigura supravegherea desfasurarii probei scrise vor fi retribuiti pentru munca depusa, in conditiile Hotarārii Guvernului nr. 257/2005.
(4) Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a responsabilitatilor de catre persoanele mentionate la alin. (3) atrage neplata sau reducerea corespunzatoare a indemnizatiei platite pentru contributia la desfasurarea concursului.

Art. 34
(1) Lista cu candidatii admisi sau respinsi dupa selectia dosarelor este afisata pe site-ul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor, in termen de maximum 5 zile de la ultima zi de inscriere.
(2) Candidatii declarati respinsi in urma selectiei dosarelor pot depune la Directia de probatiune, personal sau prin fax, contestatie in termen de doua zile lucratoare de la afisarea listelor.
(3) Contestatiile candidatilor respinsi in urma selectiei dosarelor sunt solutionate in termen de maximum 3 zile de la sesizare, de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
(4) Lista finala cu candidatii admisi dupa selectia dosarelor, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de desfasurare a interviului vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor de la care provin candidatii, in termenul prevazut la alin. (3).

Art. 35
(1) A doua etapa de concurs consta in sustinerea unui interviu in vederea evaluarii motivatiei, abilitatilor de comunicare, atitudinii si experientei profesionale ale candidatilor. Comisia de interviu va acorda un punctaj fiecarui candidat. La finalizarea interviurilor se va afisa grila de interviu pe usa salii de examinare si pe site-ul Ministerului Justitiei.
(2) Interviul are caracter eliminatoriu.
(3) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza audio. In acest sens, in cuprinsul cererii de inscriere la concurs candidatii isi vor exprima acordul in vederea inregistrarii interviului, urmānd ca aceasta inregistrare sa fie pusa la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor, daca este cazul.
(4) Rezultatele la interviu se exprima prin "admis"/"respins". Vor fi considerati admisi candidatii care au obtinut minimum nota 7 la interviu. Rezultatele interviului vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor de la care provin candidatii, in maximum doua zile de la ultima zi a probei.
(5) Rezultatele interviului pot fi contestate in termen de doua zile lucratoare de la afisare. Contestatia se depune la Directia de probatiune din cadrul Ministerului Justitiei.
(6) Contestatiile se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (5).
(7) Lista cu candidatii admisi dupa proba interviului, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de desfasurare a testarii medicale si psihologice vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor de la care provin candidatii, in termenul prevazut la alin. (6).

Art. 36
(1) Candidatii admisi dupa proba interviului sunt supusi unei testari medicale si psihologice, cu caracter eliminatoriu.
(2) Rezultatele testarii medicale si psihologice vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor de la care provin candidatii.

Art. 37
(1) Candidatii declarati apti in urma testarii medicale si psihologice se vor prezenta la proba scrisa.
(2) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate, cu o jumatate de ora inainte de inceperea probei scrise. Pe lista se mentioneaza prezenta fiecarui candidat.
(3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul. Este interzisa intrarea in sala a candidatilor cu mijloace de comunicare la distanta, computere persoanele, PDA-uri etc.
(4) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hārtie avānd stampila Directiei de probatiune. Se poate folosi numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.
(5) Inainte de a se dicta subiectele, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza sa fie lipit, pe care se aplica stampila Directiei de probatiune si semnatura unuia dintre membrii comisiei de verificare a cunostintelor.
(6) Pe toata durata desfasurarii probei scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de verificare a cunostintelor si persoanele care supravegheaza desfasurarea probei.
(7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii este cel stabilit de comisia de verificare a cunostintelor; candidatii predau lucrarile nu mai tārziu de expirarea timpului stabilit pentru proba scrisa, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea acesteia strānge toate lucrarile si le preda cu numar comisiei de verificare a cunostintelor, care le inscrie intr-un borderou.
(8) Daca examinarea se face in mai multe sali, se intocmeste cāte un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
(9) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului si dupa semnarea de catre candidat in borderou.
(10) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea temporara a salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se poate face numai cu insotitor.
(11) Pentru asigurarea ordinii in timpul concursului, membrii comisiei de verificare a cunostintelor sau persoanele care supravegheaza desfasurarea probei pot reaseza candidatii in sala.
(12) Orice frauda sau incercare de frauda dovedita se sanctioneaza prin eliminarea din concurs; in aceste cazuri, delegatii care supravegheaza desfasurarea probei il sesizeaza de indata pe presedintele comisiei de verificare a cunostintelor, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza, cu mentiunea "frauda".
(13) La finalizarea probei scrise, baremul de corectare se va afisa la locatia de desfasurare a acesteia si pe site-ul Ministerului Justitiei.

Art. 38
(1) Comisia de verificare a cunostintelor corecteaza lucrarile in termen de maximum 10 zile de la data sustinerii probei scrise. Comisia de verificare a cunostintelor apreciaza lucrarile cu note de la 0 la 10, intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, trimite rezultatele comisiei de organizare a concursului, in vederea afisarii acestora, si preda intregul material de concurs Directiei de probatiune.
(2) Comisia de organizare a concursului ia masurile necesare pentru afisarea rezultatelor concursului pe site-ul Ministerului Justitiei, la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.
(3) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisa pot depune personal sau prin fax contestatii la Directia de probatiune in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor.
(4) Contestatiile se solutioneaza in termen de maximum 5 zile de la depunerea acestora de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
(5) Sunt admisi, in ordinea descrescatoare a mediilor, in limita posturilor vacante, candidatii pentru posturile de inspector de probatiune care au obtinut cel putin media 7 la proba scrisa.

Art. 39
Prin derogare de la prevederile art. 25 si 27, in cazul in care intre data anuntarii concursului si data incheierii probelor de concurs se vacanteaza posturi, acestea pot fi ocupate de catre candidatii pentru posturile de inspector de probatiune care indeplinesc conditiile prevazute la art. 38 alin. (5), cu respectarea celorlalte conditii prevazute de prezentul regulament.

Art. 40
Rezultatele probei scrise vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor de la care provin candidatii.

Art. 41
(1) Candidatii admisi pentru posturile de inspector de probatiune trebuie sa se prezinte la post la data numirii in functie prin ordin al ministrului justitiei. In cazul in care candidatii admisi nu se pot prezenta la post la data precizata in ordinul de numire, inainteaza o cerere motivata, in scris, directorului Directiei de probatiune, in care prezinta motivele intārzierii si termenul la care se pot prezenta la post.
(2) In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmānd sa se comunice urmatorului candidat, care indeplineste conditiile prevazute de prezentul regulament, posibilitatea ocuparii postului respectiv.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 42
Candidatii admisi in urma concursului vor fi numiti in functia de consilier de probatiune, respectiv inspector de probatiune, prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 43
Lucrarile scrise ale candidatilor admisi si procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise Directiei pentru resurse umane si relatii cu Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi incluse la dosarul profesional al candidatilor. Dosarele, procesele-verbale, lucrarile scrise referitoare la ceilalti candidati si orice alte documente in legatura cu concursul se arhiveaza si se pastreaza la Directia de probatiune.


Poate fi de interes si:
Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune
Ordin nr. 1813/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii
Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
Statut al profesiei de consilier juridic, 2004
Comunitate juridica. Informatii pentru profesiile juridice
Lege nr. 209/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Ordin 113/2009 pentru modificarea Instructiunilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala
Proiect de Lege privind organizarea si exercitarea profesiei de Avocat, 2010
OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Ordonanta nr. 26/2010
Legea 13/2012 pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 13/2012
Legea 74/2012 pentru completarea art. 21 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 74/2012
Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Legea 119/2015 pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001
OUG 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Ordonanta de urgenta nr. 14/2015
OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere. Garzile forestiere


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: