DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 28/08/2006

Atentie: Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali din 2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Camera Consultantilor Fiscali, avand sigla "CCF", este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, si functioneaza in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.

Art. 2
Camera Consultantilor Fiscali, denumita in continuare Camera, asigura organizarea, coordonarea si autorizarea activitatii de consultanta fiscala in Romania.

Art. 3
(1) Activitatea de consultanta fiscala se desfasoara conform prevederilor art. 3 din ordonanta si consta in:
a) acordarea de servicii profesionale privind asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
b) asistenta pe probleme fiscale;
c) asistenta privind creantele bugetare, cum sunt: amenzi, penalitati si majorari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
d) reprezentare in fata organelor fiscale;
e) reprezentare in fata organelor judecatoresti, in calitate de expert fiscal.
(2) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, in baza art. 17 din ordonanta, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, si activitati de:
a) expertiza contabila;
b) audit financiar;
c) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.

Art. 4
Activitatea de consultanta fiscala se exercita numai de persoanele care au obtinut certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal, emis de Ministerul Finantelor Publice, ca urmare a promovarii unui examen, si sunt inregistrate la Camera.

Art. 5
(1) Exercitarea independenta a activitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate.
(2) In exercitarea profesiei consultantul fiscal se supune legii, prezentului regulament si Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.

Art. 6
Exercitarea profesiei de consultant fiscal se realizeaza de persoane fizice independente, cabinete individuale si societati comerciale de consultanta fiscala.


Capitolul II - Organizarea si functionarea Camerei


Art. 7
(1) In baza prevederilor art. 11 din ordonanta, Camera are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala;
b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor Camerei;
c) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale;
d) elaboreaza norme si proceduri privind activitatea de consultanta fiscala;
e) tine Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala;
f) autorizeaza exercitarea activitatii de consultanta fiscala;
g) controleaza calitatea activitatii de consultanta fiscala;
h) elaboreaza propuneri privind actualizarea legislatiei, precum si a normelor de consultanta fiscala, in concordanta cu reglementarile organizatiilor profesionale internationale;
i) reprezinta profesia de consultant fiscal din Romania in cadrul institutiilor si organizatiilor profesionale internationale;
j) mediaza intre membrii Camerei in caz de diferende si la cerere;
k) mediaza intre membrii Camerei si clientii lor in caz de diferende, precum si la cerere;
l) elaboreaza programul de pregatire si perfectionare continua a membrilor Camerei si asigura materialele pentru pregatirea profesionala si informarea periodica a acestora;
m) editeaza publicatii de specialitate;
n) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;
o) stabileste masuri disciplinare;
p) exercita alte atributii prevazute de ordonanta sau de regulament.
(2) Camera poate infiinta unitati teritoriale fara personalitate juridica in tara si reprezentante in strainatate.

Art. 8
Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior al Camerei si Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei, denumite in continuare Conferinta, Consiliul superior si Biroul permanent.

Art. 9
(1) Conferinta este formata din toti consultantii fiscali inscrisi in evidenta Camerei, cu drept de vot.
(2) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultantii fiscali care si-au indeplinit obligatiile fata de Camera, conform prezentului regulament.
(3) Conferinta este ordinara sau extraordinara.

Art. 10
Conferinta ordinara se intruneste anual, la convocarea Consiliului superior, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent, cu exceptia primei Conferinte, care se intruneste in conditiile art. 14 alin. (2) din ordonanta.

Art. 11
Conferinta ordinara are urmatoarele atributii principale:
a) dezbaterea si aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;
b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale ale Camerei;
c) dezbaterea si aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiara;
d) aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat;
e) stabilirea nivelului taxei de autorizare pentru societatile comerciale de consultanta fiscala, al taxei de inscriere in evidenta Camerei si al cotizatiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei;
f) stabilirea nivelului si conditiilor de acordare a indemnizatiilor cuvenite membrilor Consiliului superior pentru activitatile efectiv prestate catre Camera si pentru indemnizatia/diurna de deplasare;
g) aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
h) alegerea si eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;
i) alegerea si eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
j) alegerea si eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;
k) stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei;
l) aprobarea programului de activitate al Consiliului superior pe anul in curs;
m) aprobarea constituirii, reorganizarii sau desfiintarii structurilor din tara si din strainatate ale Camerei;
n) modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei, a Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale si a normelor de pregatire si perfectionare a consultantilor fiscali;
o) hotaraste asupra propunerilor de sanctionare disciplinara a membrilor Consiliului superior;
p) exercita alte atributii prevazute de lege sau de prezentul regulament.

Art. 12
(1) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei ordinare este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotararile trebuie sa fie adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
(2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), Conferinta intrunita la a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu majoritatea simpla de voturi a acestora.

Art. 13
(1) Conferinta extraordinara poate fi convocata la cererea Biroului permanent sau la cererea a cel putin doua treimi din numarul membrilor Consiliului superior ori la cererea unei cincimi din numarul membrilor Camerei cu drept de vot, care adreseaza cererea secretarului general, specificand problemele propuse a fi dezbatute in cadrul Conferintei extraordinare.
(2) Conferinta extraordinara va fi convocata si pentru completarea locurilor de membri in cadrul organelor alese, ramase vacante ca urmare a retragerii, demisiilor, excluderii sau decesului a mai mult de o treime din numarul locurilor prevazute in prezentul regulament.

Art. 14
Conferinta extraordinara poate adopta hotarari privind:
a) modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei, a Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale si a normelor de pregatire si perfectionare a consultantilor fiscali;
b) schimbarea sediului social al Camerei;
c) indeplinirea altor atributii prevazute de ordonanta sau de prezentul regulament.

Art. 15
(1) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei extraordinare este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotararile se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
(2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), Conferinta intrunita la a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu majoritatea simpla de voturi a acestora.

Art. 16
(1) Convocarea conferintelor se face cu 30 de zile inainte de data intrunirii. Anuntul privind convocarea se publica in doua cotidiene de circulatie nationala si pe site-ul Camerei si cuprinde locul, data si ora de desfasurare, precum si ordinea de zi. In acelasi anunt se stabilesc locul, data si ora pentru o a doua convocare a Conferintei, in caz de neintrunire a cvorumului statutar, care urmeaza sa aiba loc in cel mult 5 zile.
(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot.
(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentati in Conferinta de alti membri, in baza unei procuri speciale, autentificata de un notar public. Procurile se depun in original la Secretariatul general, inainte de data la care are loc Conferinta, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de sedinta. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii alesi si cei care si-au depus candidaturile nu pot reprezenta alti membri.
(4) Lucrarile Conferintei sunt conduse de presedintele Consiliului superior sau de inlocuitorul de drept al acestuia. Presedintele propune un secretariat format din 3 membri, pe care il supune la vot plenului Conferintei. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale pentru desfasurarea Conferintei se trece la dezbaterea subiectelor inscrise pe ordinea de zi.
(5) Hotararile Conferintei se adopta prin vot deschis.
(6) Alegerea membrilor Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel se face prin vot secret.
(7) Prin procesul-verbal semnat de presedintele si de membrii secretariatului lucrarilor Conferintei se constata si se consemneaza indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul de desfasurare a Conferintei, numarul membrilor prezenti, numarul de voturi valabil exprimate, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea celor care au luat cuvantul, afirmatiile acestora in cadrul sedintei.

Art. 17
(1) Organele de conducere alese ale Camerei sunt: Consiliul superior si Biroul permanent.
(2) Consiliul superior alege dintre membrii sai Biroul permanent, respectiv persoanele care indeplinesc functiile de conducere in cadrul acestuia.

Art. 18
Organizarea si functionarea Camerei sunt asigurate de organele alese, care au functie reprezentativa, de conducere, decizie si control. Aplicarea hotararilor organelor alese ale Camerei se realizeaza de aparatul executiv al acesteia, prevazut la art. 38.

Art. 19
Membrii organelor alese care in perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate sunt obligati sa solicite renuntarea la functie in termen de 5 zile de la data la care au devenit incompatibili.

Art. 20
(1) Membrii Consiliului superior sunt alesi in cadrul Conferintei ordinare pentru o perioada de 5 ani, conform procedurilor prevazute in prezentul regulament, avand posibilitatea de a indeplini cel mult doua mandate. Consiliul superior are in componenta sa 15 membri.
(2) Orice membru cu drept de vot al Camerei poate fi ales in Consiliul superior.
(3) Candidaturile se depun la Secretariatul general cu cel putin 10 zile inainte de data alegerii, pe baza unei cereri, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba capacitate deplina de exercitiu la data depunerii candidaturii sale;
b) sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani de Camera;
c) sa nu detina o functie eligibila intr-un alt organism profesional.
(4) Consiliul superior are dreptul sa solicite declaratii candidatilor privind respectarea conditiilor de eligibilitate mentionate mai sus. Consiliul superior poate respinge candidatura persoanei care refuza sa faca asemenea declaratii sau care face o declaratie falsa ori incompleta. In cazul in care un candidat a fost ales membru al Consiliului superior, iar declaratiile sale au fost incorecte, Consiliul superior declara alegerea sa ca fiind nula, ceea ce nu afecteaza validitatea alegerii celorlalti candidati, iar locul ramas vacant se ocupa potrivit prevederilor art. 22.

Art. 21
(1) Candidaturile admise de Consiliul superior vor fi anuntate in Conferinta de catre presedinte, pentru fiecare dintre candidati facandu-se o scurta prezentare a activitatii desfasurate anterior.
(2) Votarea se efectueaza pe baza unui buletin de vot, in forma aprobata de Consiliul superior.
(3) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei poate vota dintre candidatii propusi un numar care sa nu depaseasca numarul locurilor eligibile, prin taierea numelor celorlalti candidati. In caz contrar, votul se considera nul.
(4) La propunerea presedintelui Consiliului superior, Conferinta alege comisia de votare, care are urmatoarele atributii principale:
a) primirea si distribuirea buletinelor de vot;
b) numararea voturilor exprimate si constatarea voturilor nule;
c) stabilirea candidatilor care au fost alesi;
d) elaborarea unui raport scris catre Conferinta cu privire la rezultatul alegerilor;
e) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, in vederea sigilarii si pastrarii acestora pe o perioada egala cu mandatul Consiliului superior;
f) alte atributii stabilite de Conferinta.
(5) Sunt declarati alesi candidatii care au intrunit numarul cel mai mare de voturi. In caz de egalitate, candidatii aflati in aceasta situatie sunt supusi din nou votului Conferintei, urmand a fi declarat ales candidatul care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.

Art. 22
(1) La prima sedinta de dupa alegeri membrii Consiliului superior aleg din randul lor, prin vot secret, un presedinte, un prim-vicepresedinte si 5 vicepresedinti, ale caror mandate se incheie, ca si in cazul celorlalti membri ai Consiliului superior, la data urmatoarelor alegeri desfasurate in cadrul Conferintei, daca intre timp nu le inceteaza calitatea de membru al Consiliului superior.
(2) Orice loc vacant de membru al Consiliului superior va fi ocupat de urmatorul candidat in ordinea descrescatoare a numarului de voturi intrunit la Conferinta, conform raportului comisiei de votare, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la art. 20 alin. (3).
(3) Orice loc vacant de presedinte, prim-vicepresedinte sau de vicepresedinte trebuie ocupat in conditiile prevazute la alin. (1).
(4) Orice membru al consiliului poate comunica in scris, cu 30 de zile inainte, Secretariatului general intentia sa cu privire la retragerea din Consiliul superior, iar de la data demisiei locul sau devine vacant.
(5) Consiliul superior nu poate functiona in conditiile in care s-a vacantat o treime din numarul locurilor prevazute in prezentul regulament. Pentru completarea locurilor vacante se convoaca Conferinta extraordinara in vederea alegerilor.

Art. 23
Calitatea de membru al Consiliului superior inceteaza in urmatoarele situatii:
a) pierderea calitatii de membru al Camerei;
b) pierderea capacitatii de exercitiu;
c) interzicerea exercitarii, in conditiile legii, a unor drepturi incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului superior;
d) aplicarea de catre Camera a unei sanctiuni disciplinare ramase definitiva impotriva sa;
e) neparticiparea la 3 sedinte consecutive ale Consiliului superior, fara un motiv obiectiv;
f) demisia din aceasta calitate.

Art. 24
Consiliul superior se intruneste trimestrial si ori de cate ori se considera necesar, la cererea presedintelui sau cel putin a unei treimi din numarul membrilor sai. Convocarea sedintelor se face prin Secretariatul general.

Art. 25
(1) Sedintele Consiliului superior pot avea loc in prezenta majoritatii simple a membrilor sai.
(2) In absenta presedintelui sau a prim-vicepresedintelui, sedintele sunt conduse de un vicepresedinte desemnat de presedinte sau de Biroul permanent.

Art. 26
(1) Hotararile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.
(2) Fiecare membru al Consiliului superior are dreptul la un singur vot, iar in cazul egalitatii voturilor, votul presedintelui de sedinta determina rezultatul final.
(3) Secretariatul general pastreaza procesele-verbale ale tuturor sedintelor intr-un registru special intocmit in acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toti membrii prezenti la sedinta.

Art. 27
Consiliul superior coordoneaza, conduce si controleaza activitatea Camerei.

Art. 28
(1) Consiliul superior are urmatoarele atributii principale:
a) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Conferintei;
b) asigura conditiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
c) stabileste strategia si adopta proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
d) prezinta spre aprobare Conferintei raportul de activitate pe perioada anterioara, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare si proiectul programului de activitate a Camerei;
e) aproba norme de organizare si functionare a Biroului permanent;
f) aproba organigrama si politicile privind resursele umane ale Camerei;
g) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a aparatului executiv al Camerei;
h) stabileste anual indemnizatiile membrilor Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel;
i) elaboreaza propuneri de modificare si completare a Regulamentului de organizare si functionare al Camerei, a Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale si a normelor de pregatire si perfectionare a consultantilor fiscali;
j) aproba normele privind conditiile si termenele de plata a cotizatiilor membrilor Camerei;
k) emite hotarari in cazurile de abateri disciplinare sesizate de Directia de conduita si disciplina profesionala, potrivit procedurilor prevazute la cap. IX;
l) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament si de hotararile Conferintei.
(2) Pentru activitatile prestate pentru Camera, membrii Consiliului superior primesc indemnizatii, iar pentru deplasari si reprezentari cheltuielile se deconteaza. Nivelul si conditiile de acordare a acestor drepturi sunt aprobate de Conferinta potrivit art. 11 lit. f).
(3) In exercitarea atributiilor sale Consiliul superior emite hotarari.

Art. 29
(1) Presedintele ales de Consiliul superior devine de drept si presedintele Camerei, precum si al Biroului permanent si are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Camera in raporturile cu terte persoane fizice si juridice, cu autoritatile publice, precum si cu organizatiile nationale profesionale din alte tari si organismele internationale ale profesiei de consultant fiscal, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor Camerei;
b) semneaza acorduri/conventii privind exercitarea profesiei de consultant fiscal in strainatate si pe teritoriul Romaniei cu organizatii similare din alte tari;
c) convoaca si conduce lucrarile Conferintei, Consiliului superior si Biroului permanent;
d) semneaza hotararile emise de Consiliul superior si deciziile adoptate de Biroul permanent;
e) prezinta anual, spre adoptare, Consiliului superior proiectul de buget pentru exercitiul viitor;
f) aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor prevazute in buget;
g) prezinta situatiile financiare anuale si executia bugetului de venituri si cheltuieli spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei;
h) numeste si revoca in baza aprobarii prevazute la art. 31 secretarul general si personalul din cadrul aparatului executiv al Camerei prevazut in organigrama;
i) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta, Consiliul superior si Biroul permanent.
(2) In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt duse la indeplinire de catre prim-vicepresedinte.
(3) Presedintele poate sa delege un membru al Consiliului superior pentru o actiune sau o activitate determinata.
(4) In exercitarea atributiilor sale presedintele Consiliului superior emite ordine.

Art. 30
(1) Biroul permanent are in componenta sa: presedintele, prim-vicepresedintele si 5 vicepresedinti.
(2) Biroul permanent se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar si ia decizii cu votul majoritatii simple a membrilor sai. Deciziile emise de Biroul permanent, intre sedintele Consiliului superior, se prezinta acestuia pentru validare.

Art. 31
(1) Biroul permanent exercita urmatoarele atributii principale:
a) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual, pe care il inainteaza spre adoptare Consiliului superior, nu mai tarziu de data de 15 decembrie a fiecarui an anterior anului la care se refera bugetul respectiv;
b) supravegheaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
c) examineaza si propune spre aprobare Consiliului superior programul de activitate al Camerei;
d) aproba programele de activitate ale directiilor executive;
e) aproba programul deplasarilor in strainatate;
f) aproba numirea, sanctionarea si revocarea secretarului general, sefilor directiilor Camerei si a altor persoane cu functii de conducere din aparatul executiv al Camerei;
g) aproba salarizarea pentru fiecare functie prevazuta in organigrama;
h) monitorizeaza Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala;
i) aproba eliberarea carnetelor profesionale si a autorizatiilor de functionare;
j) aproba documentele emise de Camera, supuse publicarii;
k) indeplineste si alte atributii stabilite de Conferinta si de Consiliul superior.
(2) Activitatea directiilor de specialitate ale Camerei este coordonata de catre vicepresedinti.
(3) In exercitarea atributiilor sale Biroul permanent adopta decizii.

Art. 32
Comisia de auditori statutari este alcatuita din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, care pentru activitatea depusa primesc indemnizatii. Membrii comisiei participa la sedintele Consiliului superior, fara drept de vot.

Art. 33
Comisia de auditori statutari a Camerei are urmatoarele atributii:
a) efectueaza auditul situatiilor financiare ale Camerei;
b) intocmeste raportul anual de audit, precum si alte rapoarte solicitate de Consiliul superior si le prezinta Conferintei spre dezbatere si aprobare.

Art. 34
Mandatul Comisiei de auditori statutari este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.

Art. 35
Urmatoarele categorii de persoane nu pot indeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:
a) membrii Consiliului superior;
b) personalul executiv al Camerei;
c) asociatii, angajatii, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea ai persoanelor prevazute la lit. a).

Art. 36
(1) Comisia de apel este compusa din 5 membri: 3 consultanti fiscali, membri ai Camerei, alesi de Conferinta, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice si un reprezentant al Ministerului Justitiei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un presedinte, care este consultant fiscal.
(2) Atributiile Comisiei de apel sunt prevazute la art. 83-85. Pentru activitatea depusa membrii comisiei primesc indemnizatii.

Art. 37
Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.

Art. 38
(1) Aparatul executiv al Camerei este format din:
a) secretarul general;
b) Secretariatul general;
c) Directia de invatamant;
d) Directia de servicii pentru membri;
e) Directia de monitorizare si competenta profesionala;
f) Directia de conduita si disciplina profesionala;
g) Directia de servicii generale;
h) Directia de relatii internationale.
(2) Secretarul general coordoneaza activitatea Secretariatului general, a Directiei de servicii pentru membri si a Directiei de servicii generale.
(3) Structura Secretariatului general si a directiilor se stabileste prin organigrama Camerei.

Art. 39
(1) Secretarul general al Camerei este propus de Biroul permanent si numit de presedintele Consiliului superior.
(2) Secretarul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) prezinta Biroului permanent proiectul programului de activitate al Camerei;
b) propune spre aprobare presedintelui Biroului permanent angajarea personalului executiv, potrivit organigramei Camerei;
c) asigura punerea in aplicare a deciziilor Biroului permanent cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
d) propune Biroului permanent ordinea de zi a sedintelor acestuia si ale Consiliului superior, asigurand elaborarea si prezentarea documentelor care fac obiectul sedintelor respective;
e) executa alte atributii stabilite de Consiliul superior si Biroul permanent.

Art. 40
Secretariatul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) serviciile de secretariat pentru lucrarile Conferintei, Consiliului superior si Biroului permanent;
b) conducerea Registrului de procese-verbale de sedinta si urmarirea realizarii sarcinilor stabilite;
c) serviciile juridice pentru activitatile proprii ale Camerei;
d) serviciile de registratura, relatii publice si protocol;
e) intocmirea raportului de activitate pe perioada anterioara si elaborarea proiectului programului de activitate al Camerei;
f) executarea altor atributii stabilite de Consiliul superior si Biroul permanent.

Art. 41
Directia de invatamant are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste cerintele de pregatire profesionala si organizarea acestei activitati;
b) elaboreaza normele privind pregatirea profesionala a consultantilor fiscali;
c) intocmeste evidenta si documentatia privind pregatirea profesionala a consultantilor fiscali;
d) asigura asistenta profesionala pentru membrii Camerei;
e) asigura materialele pentru pregatirea profesionala si informarea periodica a consultantilor fiscali;
f) executa alte atributii stabilite de Biroul permanent.

Art. 42
Directia de servicii pentru membri are, in principal, urmatoarele atributii:
a) conduce Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si toate evidentele operative privind consultantii fiscali, in sistem informatizat;
b) elibereaza carnetele profesionale si autorizatiile de functionare;
c) primeste declaratiile cu veniturile realizate si acorda viza anuala pe carnetele profesionale si autorizatiile de functionare;
d) publica anual lista consultantilor fiscali si comunica modificarile intervenite pe parcurs directiilor generale ale finantelor publice;
e) organizeaza activitatea de documentare si informare;
f) la cererea membrilor Camerei, acorda sprijin privind asigurarea pentru riscul profesional;
g) gestioneaza dosarele profesionale ale consultantilor fiscali si ale societatilor comerciale de consultanta fiscala;
h) executa alte atributii stabilite de Biroul permanent.

Art. 43
(1) Directia de monitorizare si competenta profesionala are, in principal, urmatoarele atributii:
a) controlul calitatii activitatii profesionale a consultantilor fiscali;
b) controlul respectarii normelor financiar-contabile in vederea stabilirii realitatii veniturilor declarate Camerei;
c) urmarirea respectarii normelor de conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
d) elaborarea normelor si procedurilor privind activitatea de consultanta fiscala;
e) executarea altor atributii stabilite de Biroul permanent.
(2) In cazul unor constatari privind incalcarea Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, precum si a actelor cu caracter intern, Directia de monitorizare si competenta profesionala sesizeaza Directia de conduita si disciplina profesionala.

Art. 44
(1) Directia de conduita si disciplina profesionala analizeaza cazurile de abatere disciplinara, potrivit prevederilor cap. IX.
(2) Directia de conduita si disciplina profesionala executa si alte atributii stabilite de Biroul permanent.

Art. 45
Directia de servicii generale are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei, pe care il prezinta spre dezbatere si avizare Biroului permanent;
b) conducerea si organizarea activitatii financiar-contabile, precum si asigurarea executiei bugetare, in sistem informatizat;
c) urmarirea incasarii cotizatiilor, taxelor si a altor venituri ale Camerei;
d) asigurarea functionarii serviciilor de tehnologia informatiei, administrative si de gestionare a patrimoniului Camerei;
e) executarea altor atributii stabilite de Biroul permanent.

Art. 46
Directia de relatii internationale are, in principal, urmatoarele atributii:
a) efectuarea documentarilor referitoare la activitatea de consultanta fiscala si la organizatiile profesionale din alte tari si prezentarea de informari Consiliului superior si Biroului permanent;
b) asigurarea realizarii masurilor necesare in vederea aderarii Camerei la organismele profesionale internationale de profil, initierea si incheierea acordurilor/conventiilor cu organizatii similare din alte tari privind exercitarea profesiei de consultant fiscal in strainatate si pe teritoriul Romaniei;
c) asigurarea colaborarii si cooperarii cu institutiile din alte tari, care activeaza in domeniul consultantei fiscale;
d) asigurarea participarii reprezentantilor Camerei la diverse manifestari internationale pe teme profesionale;
e) elaborarea de propuneri privind actualizarea legislatiei, precum si a normelor de consultanta fiscala, in concordanta cu reglementarile organizatiilor profesionale internationale;
f) executarea altor atributii stabilite de Biroul permanent.


Capitolul III - Calitatea de membru al Camerei


Art. 47
(1) Persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal, pentru a deveni membri ai Camerei, vor solicita inregistrarea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de inscriere, prevazuta in anexa nr. 1;
b) actul de identitate, in copie legalizata;
c) certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal, eliberat de Ministerul Finantelor Publice, in copie legalizata;
d) documentul de plata a taxei de inscriere in evidenta Camerei, in copie, cu prezentarea actului in original;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) actul in baza caruia detine spatiul pentru desfasurarea activitatii profesionale, in copie legalizata;
h) doua fotografii de 2/3 cm.
(2) Odata cu depunerea documentelor, solicitantul se angajeaza ca dupa inscrierea in evidentele Camerei sa respecte dispozitiile ordonantei, ale prezentului regulament si ale normelor interne, iar in cazul retragerii calitatii de membru al Camerei, sa nu uzeze de titlul profesional de consultant fiscal sau de alta titulatura care ar putea sugera vreo asociere cu Camera.
(3) Dosarul se inregistreaza la Secretariatul general si se transmite Directiei de servicii pentru membri.
(4) Directia de servicii pentru membri verifica indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) si face propuneri de aprobare sau respingere motivata, dupa caz, Biroului permanent. Pentru cazurile aprobate se efectueaza inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si se elibereaza carnetul profesional, prevazut in anexa nr. 2, si parafa.
(5) Parafa de membru al Camerei va avea urmatoarele inscrisuri:
 • "Consultant Fiscal";
 • numele si prenumele, numarul si anul inregistrarii in Registrul de evidenta al Camerei.

  Art. 48
  Consultantii fiscali care au devenit membri ai Camerei si desfasoara orice alta activitate salarizata, cu exceptia activitatilor de expertiza contabila, audit financiar, instruire si perfectionare in domeniul fiscal, sunt considerati membri inactivi si sunt obligati sa solicite in scris trecerea in aceasta categorie. Revenirea la statutul de membru activ se face la cerere si se aproba de Biroul permanent.

  Art. 49
  (1) Societatile comerciale de consultanta fiscala infiintate conform ordonantei, la solicitarea autorizatiei de functionare, vor depune un dosar cu urmatoarele documente:
  a) cererea-tip de inscriere, prevazuta in anexa nr. 3, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
  b) certificatul de inmatriculare la registrul comertului, in copie legalizata;
  c) actul constitutiv autentificat, in copie legalizata;
  d) certificatul constatator eliberat de registrul comertului, care sa contina date referitoare la numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor, directorilor si administratorilor/ membrilor consiliilor de administratie;
  e) certificatul de cazier fiscal;
  f) documentul de plata a taxei de autorizare, in copie.
  (2) Dosarul se inregistreaza la Secretariatul general si se transmite Directiei de servicii pentru membri.
  (3) Directia de servicii pentru membri verifica indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) si face propuneri de aprobare sau respingere motivata, dupa caz, Biroului permanent. Pentru cazurile aprobate se efectueaza inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si se elibereaza autorizatia, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
  (4) In situatia in care cererea nu este aprobata, Directia de servicii pentru membri comunica in scris decizia motivata a Biroului permanent.
  (5) Societatile comerciale de consultanta in domeniul fiscal, expertiza contabila si audit financiar, care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament au inscrisa in actul lor constitutiv si activitatea de consultanta fiscala pe care o desfasoara in alte conditii decat cele prevazute de ordonanta, urmeaza ca in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament sa indeplineasca conditiile prevazute de ordonanta si, respectiv, de acesta.


  Capitolul IV - Registrul consultantilor fiscali si al societatilor
  comerciale de consultanta fiscala

  Art. 50
  (1) Conform prevederilor art. 21 din ordonanta, Camera are obligatia sa intocmeasca Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, structurat in plan administrativ-teritorial.
  (2) Pentru consultantii fiscali inregistrarea se face in ordine alfabetica, cu mentionarea numelui, prenumelui, CNP-ului persoanei, domiciliului, numarului si datei carnetului profesional, denumirii biroului si sediului profesional, dupa caz.
  (3) Pentru societatile comerciale de consultanta fiscala se vor mentiona, in ordine alfabetica, denumirea, sediul social, numarul si data inregistrarii la registrul comertului, codul unic de inregistrare fiscala, numarul si data autorizatiei, precum si numele, prenumele, domiciliul, numarul si data carnetului profesional, pentru persoanele fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatilor comerciale, si asociatii/actionarii, directorii si membrii consiliilor de administratie ale societatilor comerciale.
  (4) Inscrierea in registrul prevazut la alin. (1) confera dreptul exercitarii profesiei pe intreg teritoriul tarii, precum si in strainatate, in conformitate cu prevederile din acordurile/conventiile incheiate cu organizatii similare din alte tari.
  (5) Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala este format din doua capitole:
  a) capitolul I - Consultantii fiscali persoane fizice, activi si inactivi;
  b) capitolul II - Societatile comerciale de consultanta fiscala.
  (6) Modelul Registrului consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala este prevazut in anexa nr. 5.
  (7) Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala se conduce informatizat.
  (8) Arhivarea dosarelor consultantilor fiscali si ale societatilor comerciale de consultanta fiscala se face de catre Directia de servicii pentru membri, iar gestiunea acestora se conduce informatizat.


  Capitolul V - Drepturile si indatoririle consultantilor fiscali si ale societatilor comerciale de consultanta fiscala, membri ai Camerei


  Art. 51
  (1) Consultantii fiscali inscrisi in evidentele Camerei au dreptul sa desfasoare activitatile specifice profesiei, potrivit ordonantei si prezentului regulament.
  (2) Consultantii fiscali pot folosi in exercitarea profesiei titlul profesional de consultant fiscal.
  (3) Consultantii fiscali au dreptul sa-si instaleze firma la sediul profesional.
  (4) Consultantii fiscali au dreptul la aparare si mediere din partea Camerei in activitatea profesionala.

  Art. 52
  (1) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala care doresc sa renunte la calitatea de membru al Camerei comunica in scris acest lucru Consiliului superior.
  (2) Consiliul superior poate hotari amanarea incetarii calitatii de membru si implicit a radierii persoanei respective din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala in urmatoarele situatii:
  a) existenta unor datorii ale consultantilor fiscali si ale societatilor comerciale de consultanta fiscala fata de Camera;
  b) existenta unor masuri sanctionatorii disciplinare impotriva consultantului fiscal, aflate in curs de solutionare, potrivit legii.

  Art. 53
  Orice consultant fiscal care a renuntat sau caruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobandirea acesteia, respectand conditiile prevazute de ordonanta si de prezentul regulament referitoare la procedura de atribuire a calitatii de membru al Camerei.

  Art. 54
  In fata organelor de conducere ale Camerei, problemele, interesele si propunerile societatilor comerciale de consultanta fiscala pot fi sustinute si de catre asociatii/actionarii sau administratorii acestor societati, care sunt membri ai Camerei si care au drepturile prevazute de ordonanta si de prezentul regulament.

  Art. 55
  Consultantii fiscali, in exercitarea profesiei, precum si societatile comerciale de consultanta fiscala aplica si respecta:
  a) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
  b) normele privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, emise de Camera;
  c) procedurile de control al calitatii activitatii de consultanta fiscala, emise de Camera;
  d) normele referitoare la obligatiile financiare privitoare la cotizatii si taxe, elaborate de Camera;
  e) normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Camera.

  Art. 56
  (1) Consultantii fiscali sunt obligati sa transmita Camerei, in scris, in termen de 15 zile:
  a) schimbarea numelui, situatie in care persoana in cauza va solicita eliberarea unui nou carnet profesional;
  b) schimbarea adresei ori a adresei de corespondenta;
  c) modificarile privind statutul de angajat, asociat/actionar, administrator al unei societati de consultanta fiscala;
  d) orice alte date care se refera la identitatea si statutul juridic ale acestora.
  (2) Odata cu cererea inaintata Camerei vor fi depuse si actele prin care se dovedesc situatiile prevazute la alin. (1), in copie legalizata.

  Art. 57
  Consultantii fiscali sunt obligati sa comunice Camerei, in scris, in termen de pana la 15 zile, producerea unor evenimente in activitatea acestora, mentionand toate informatiile corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
  a) aplicarea unor sanctiuni pe linie profesionala consultantului fiscal de catre o autoritate sau un alt organism profesional al carui membru este persoana in cauza;
  b) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instanta competenta;
  c) existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice consultantului fiscal exercitarea functiei de administrator al unei societati comerciale sau, in general, exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati comerciale;
  d) orice alte informatii pentru evaluarea reputatiei profesionale si etice a consultantului fiscal.

  Art. 58
  (1) Societatile comerciale de consultanta fiscala sunt obligate sa comunice, in scris, Camerei, in termen de 15 zile, urmatoarele:
  a) schimbarea denumirii sau sediului social, solicitand eliberarea unei noi autorizatii;
  b) schimbarea adresei de corespondenta;
  c) deschiderea sau inchiderea unei filiale sau a unei subunitati;
  d) orice modificare privind calitatea de asociat/actionar, administrator sau consultant fiscal care desfasoara activitate in numele societatii;
  e) orice alte date care se refera la calitatea de membru al Camerei;
  (2) Odata cu comunicarea inaintata Camerei vor fi depuse si actele prin care se dovedesc situatiile prevazute la alin. (1), in copie legalizata.

  Art. 59
  Societatile comerciale de consultanta fiscala sunt obligate sa comunice in scris, in termen de 15 zile:
  a) schimbarea administratorilor, directorilor sau asociatilor/actionarilor;
  b) aplicarea unor sanctiuni pe linie profesionala cu privire la activitatea societatii de consultanta fiscala ori luarea de masuri impotriva acesteia de catre o autoritate sau un alt organism profesional al carui membru este persoana juridica in cauza;
  c) orice condamnare penala definitiva, pronuntata de instantele competente din tara si din strainatate impotriva consultantului fiscal ca reprezentant al societatii de consultanta fiscala;
  d) existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societatii de consultanta fiscala exercitarea functiei de administrator sau exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati;
  e) orice modificari survenite in continutul informatiilor furnizate anterior Camerei;
  f) daca se afla in procedura de insolventa sau lichidare.

  Art. 60
  In desfasurarea independenta a activitatii consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au urmatoarele obligatii:
  a) pastrarea secretului profesional care vizeaza toate informatiile si datele de orice tip, in orice forma si pe orice suport, puse la dispozitie de client, documentatia intocmita de consultant, precum si gestionarea si arhivarea corespunzatoare a acestora la sediul profesional;
  b) plata taxelor si cotizatiilor, in cuantumurile si la termenele stabilite;
  c) conducerea evidentelor financiar-contabile si fiscale, potrivit legii, precum si orice alte evidente in legatura cu desfasurarea activitatii, solicitate de Camera, conform prezentului regulament;
  d) conducerea evidentei contractelor de consultanta fiscala, gestionarea si arhivarea corespunzatoare a acestora;
  e) utilizarea stampilei si parafei profesionale;
  f) participarea la cursurile de pregatire profesionala;
  g) declararea cu exactitate a veniturilor realizate si respectarea termenelor de depunere a declaratiilor;
  h) punerea la dispozitie organelor de control ale Camerei a tuturor documentelor privind activitatea profesionala;
  i) indeplinirea altor obligatii, potrivit prevederilor ordonantei si prezentului regulament.


  Capitolul VI - Exercitarea profesiei de consultant fiscal


  Art. 61
  (1) Consultantul fiscal isi poate exercita in mod independent profesia numai daca intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) are calitatea de consultant fiscal;
  b) este membru activ al Camerei;
  c) indeplineste conditiile stabilite de prezentul regulament.
  (2) Pentru a putea desfasura activitatile de consultanta fiscala prevazute la art. 3 din ordonanta, este obligatorie vizarea anuala a carnetelor profesionale si a autorizatiilor societatilor comerciale de consultanta fiscala. Vizarea se efectueaza in luna decembrie a anului in curs, pentru anul urmator.

  Art. 62
  (1) Consultantul fiscal isi exercita profesia conform prevederilor ordonantei si este liber sa opteze pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute la art. 6, fiind obligat sa instiinteze in scris Camera in legatura cu modificarile intervenite.
  (2) Potrivit ordonantei, consultantul fiscal poate exercita activitate de consultanta fiscala la doua sau mai multe societati comerciale, atata timp cat nu sunt afectate obiectivitatea si independenta lui profesionala.
  (3) Consultantii fiscali nu pot efectua si activitate in nume propriu la societatile de consultanta la care au calitatea de asociat/actionar, administrator.

  Art. 63
  (1) Exercitarea activitatii se face pe baza de contract de consultanta fiscala incheiat cu clientul.
  (2) Contractul de consultanta fiscala se incheie in forma scrisa, dobandind data certa prin inregistrarea sa in Registrul de evidenta a contractelor de consultanta fiscala prevazut in anexa nr. 6.
  (3) Consultantul fiscal va tine o evidenta stricta a contractelor incheiate, in registrul prevazut la alin. (2), si va pastra, conform legii, in arhiva sa un exemplar original al fiecarui contract si o copie a imputernicirii de reprezentare primite in executarea contractului, daca este cazul.
  (4) Contractul de consultanta fiscala prevazut in anexa nr. 7 trebuie sa cuprinda urmatoarele:
  a) numarul si data contractului;
  b) datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional si reprezentantul firmei de consultanta;
  c) datele de identificare ale clientului si, dupa caz, ale reprezentantului legal;
  d) obiectul contractului, care cuprinde activitatile prevazute la art. 3 din ordonanta;
  e) onorariul;
  f) cheltuielile aferente activitatii, care sunt suportate de client separat de plata onorariului;
  g) alte clauze prevazute de lege sau convenite intre parti;
  h) locul si data incheierii contractului;
  i) numarul si data inregistrarii in registrul de evidenta a contractelor;
  j) semnaturile partilor.
  (5) Partile pot modifica contractul de consultanta fiscala cu respectarea dispozitiilor legale, a prezentului regulament, si dupa caz, a conditiilor prevazute in contract.
  (6) Contractul de consultanta fiscala prevede in mod expres activitatile pe care consultantul urmeaza sa le presteze la solicitarea clientului. Contractul de consultanta fiscala incheiat cu clientul trebuie sa cuprinda clauza de confidentialitate si eventualele conditii speciale, adaptate de la caz la caz. In baza acestuia, consultantul se legitimeaza fata de terti prin imputernicirea prevazuta in anexa nr. 8.
  (7) Pentru activitatile prevazute la art. 17 din ordonanta consultantul fiscal va incheia contracte separate sau va intocmi anexe la contractul de baza, mentionand obiectul acestuia, onorariul si eventualele cheltuieli aferente activitatii, care sunt suportate de client separat de plata onorariului.
  (8) Cheltuielile prevazute la alin. (4) lit. f) se estimeaza anticipat, la momentul incheierii contractului de consultanta fiscala, si se regularizeaza pe masura informarii documentate a clientului cu privire la cuantumul si destinatia lor. Partile pot modifica aceste cheltuieli pe parcursul derularii contractului, prin acte aditionale.
  (9) Pentru activitatea sa consultantul fiscal are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului. Stabilirea onorariului se face in mod liber intre consultant si client, avandu-se in vedere timpul si volumul de munca, natura, noutatea si dificultatea cazului, reputatia si experienta profesionala ale consultantului, precum si alte elemente relevante.
  (10) Daca pe durata exercitarii profesiei consultantul fiscal nu mai indeplineste conditiile de exercitare a profesiei, acesta are obligatia sa renunte imediat la indeplinirea contractului de consultanta fiscala si sa notifice clientului motivul renuntarii la acesta.

  Art. 64
  Consultantii fiscali trebuie sa se conformeze urmatoarelor reguli generale:
  a) sa nu incheie un contract de consultanta fiscala daca in conducerea sau in actionariatul semnificativ al clientului ori al unei entitati economice din cadrul aceluiasi grup se regasesc rude sau afini pana la gradul al II-lea inclusiv ai consultantului fiscal;
  b) sa nu se implice direct sau indirect in desfasurarea activitatii financiare a clientului, neavand dreptul sa detina actiuni ori parti sociale, sa incheie contracte de imprumut sau de garantare a unor imprumuturi, precum si alte acte de comert ori sa beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu exceptia onorariilor;
  c) sa isi organizeze propriile mecanisme de evaluare privind acceptarea sau continuarea in mod corespunzator a fiecarui angajament.

  Art. 65
  (1) Consultantii fiscali au obligatia ca in exercitarea profesiei sa coopereze cu Camera potrivit ordonantei si prezentului regulament.
  (2) Pentru desfasurarea in mod eficient a procesului de monitorizare consultantii fiscali vor prezenta Camerei toate datele si informatiile solicitate.
  (3) Monitorizarea activitatii consultantilor fiscali se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu normele privind procedurile de control al calitatii consultantei fiscale emise de Camera, potrivit carora consultantii fiscali au obligatia de a intocmi si de a prezenta acesteia, pana la data de 31 martie a anului urmator, raportul anual asupra activitatii pentru anul expirat.
  (4) Directia de monitorizare si competenta profesionala a Camerei va organiza inspectii asupra realitatii si legalitatii informatiilor cuprinse in rapoartele inaintate Camerei de catre consultantii fiscali.
  (5) Anual, Camera va intocmi si va transmite Ministerului Finantelor Publice un raport sintetic asupra calitatii activitatii de consultanta fiscala.

  Art. 66
  (1) In desfasurarea activitatii lor consultantii fiscali trebuie sa dea dovada de integritate in relatiile profesionale, de afaceri si personale. Integritatea implica onestitate si corectitudine si nu trebuie sa fie afectata de interese personale sau de natura familiala.
  (2) Consultantii fiscali sunt obligati sa dea dovada de obiectivitate in exercitarea profesiei si sa evite orice conflict de interese in cazul incheierii fiecarui angajament profesional.
  (3) Consultantii fiscali trebuie sa dea dovada de independenta in exercitarea profesiei. Prin independenta se intelege exercitarea profesiei de catre consultantii fiscali care nu au raporturi juridice, de munca sau civile cu clientii si nu au niciun fel de alte interese materiale directe ori indirecte in raport cu acestia, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in calitate de consultant fiscal si a cheltuielilor aferente activitatii, care sunt suportate de client separat de plata onorariului.
  (4) Consultantii fiscali trebuie sa accepte si sa desfasoare activitatea pentru care sunt autorizati. In cazurile in care este necesar, consultantii fiscali pot colabora cu specialisti si din alte domenii de activitate.
  (5) Consultantii fiscali trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala cu respectarea confidentialitatii asupra informatiilor primite de la client. Ca urmare a atributiei sale privind controlul calitatii consultantei fiscale, Camera are acces la aceste informatii, cu conditia respectarii confidentialitatii.

  Art. 67
  Consultantii fiscali nu pot desfasura activitati care prejudiciaza sau care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta ori reputatia profesionala, astfel cum acestea sunt definite in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.


  Capitolul VII - Retragerea calitatii de consultant fiscal si a autorizatiei de functionare, suspendarea si incetarea dreptului de exercitare a profesiei


  Art. 68
  Retragerea calitatii de consultant fiscal si a autorizatiei de functionare se face in conformitate cu prevederile art. 19 si 20 din ordonanta.

  Art. 69
  (1) Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal se face in urmatoarele situatii:
  a) la cerere;
  b) in caz de incompatibilitate;
  c) in cazul executarii unei pedepse privative de libertate pentru savarsirea unei fapte care nu ii interzice dreptul de gestiune si de administrare a unei societati comerciale;
  d) ca urmare a interdictiei de a profesa pe o anumita perioada, dispusa prin hotarare judecatoreasca sau ca urmare unei sanctiuni disciplinare aplicate de Camera.
  (2) Exercitarea profesiei de consultant fiscal inceteaza in urmatoarele situatii:
  a) la cerere;
  b) prin deces;
  c) in cazul excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinara aplicata de Camera;
  d) in cazul condamnarii definitive pentru o fapta prevazuta de legea penala, daca aceasta il face nedemn de a fi consultant fiscal.


  Capitolul VIII - Veniturile si cheltuielile Camerei


  Art. 70
  (1) Camera, in calitate de persoana juridica fara scop lucrativ, isi constituie veniturile din activitatile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-si cheltuielile in intregime din aceste venituri.
  (2) Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Camera se conduce potrivit legii.
  (3) Inregistrarea veniturilor in contabilitate se face pe baza documentelor legale care atesta crearea dreptului de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora.
  (4) Inregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative, vizate pentru controlul financiar preventiv si semnate de presedintele Biroului permanent.

  Art. 71
  (1) Veniturile Camerei se constituie din urmatoarele surse:
  a) taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala;
  b) taxa de inscriere in evidenta Camerei;
  c) cotizatiile profesionale ale membrilor Camerei, respectiv cotizatiile fixe anuale;
  d) cotizatiile anuale calculate asupra veniturilor realizate de membrii Camerei care isi exercita profesia individual sau de societati comerciale de consultanta fiscala autorizate de Camera;
  e) incasarile din vanzarea publicatiilor proprii;
  f) donatiile si sponsorizarile;
  g) alte venituri din activitatea Camerei.
  (2) Taxa de inscriere in evidenta Camerei este datorata si se achita anticipat depunerii cererii de inscriere.
  (3) Consultantul fiscal care a fost radiat din registrul Camerei si caruia i se aproba reinscrierea datoreaza taxa de inscriere.
  (4) Taxa de inscriere in evidenta Camerei se stabileste in suma fixa, anual, de Conferinta ordinara.
  (5) Cotizatiile profesionale anuale datorate de membrii Camerei, persoane fizice si juridice, se stabilesc in cadrul Conferintei ordinare.
  (6) Conditiile si termenele de achitare a cotizatiilor se stabilesc prin hotarari ale Consiliului superior.

  Art. 72
  Consultantii fiscali, membri activi si inactivi, sunt obligati sa plateasca cotizatiile si taxele datorate catre Camera, dupa caz, in conditiile prevazute prin hotararile Consiliului superior.


  Capitolul IX - Sanctiuni disciplinare


  Art. 73
  Fapta savarsita de un membru al Camerei, prin care se incalca dispozitiile ordonantei, ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, ale Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, hotararile, normele sau alte acte emise de Camera, constituie abatere disciplinara.

  Art. 74
  (1) Consultantii fiscali, membri ai Camerei, pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:
  a) mustrare;
  b) avertisment;
  c) suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 3 luni pana la un an;
  d) excluderea din Camera si interzicerea dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal.
  (2) Hotararile de sanctionare se publica pe site-ul Camerei.
  (3) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de 3 luni de la constatare, dar nu mai mult de un an de la data savarsirii faptei.
  (4) Raspunderea disciplinara a consultantului fiscal nu exclude raspunderea civila, penala sau patrimoniala a acestuia.

  Art. 75
  (1) Abaterile disciplinare savarsite de consultantii fiscali sunt urmatoarele:
  a) comportament necuviincios fata de membrii Camerei, fata de alti participanti la lucrarile Conferintei sau fata de organele de conducere si control ale Camerei;
  b) exercitarea profesiei in perioada de suspendare;
  c) nerespectarea prevederilor codului privind conduita etica si profesionala a consultantilor fiscali;
  d) absente nejustificate de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala;
  e) neplata cotizatiilor si a celorlalte obligatii banesti pe o perioada de un an;
  f) nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional;
  g) incalcarea normelor de lucru si desfasurarea unei activitati profesionale in conditii de incompetenta, cu prejudicierea reputatiei profesionale;
  h) prestarea de servicii de consultanta fiscala fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu au fost inscrise toate elementele cu privire la identitatea consultantului fiscal;
  i) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in prezentul regulament;
  j) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale Camerei a documentelor privind activitatea profesionala;
  k) nedepunerea raportului si a declaratiei prevazute la art. 65 alin. (3) din prezentul regulament pana la data de 31 martie a anului urmator;
  l) declaratii neconforme cu realitatea, in relatiile cu Camera sau cu tertii, in vederea producerii de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale;
  m) nedeclararea in termen de 15 zile a situatiilor prevazute la art. 56 si 57.
  (2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:
  a) mustrare, cele prevazute la lit. a);
  b) avertisment, cele prevazute la lit. d), k) si m);
  c) suspendarea calitatii de membru al Camerei pe o perioada de la 6 luni pana la un an, cele prevazute la lit. c), f), h) si l);
  d) excluderea din Camera, cele prevazute la lit. b), e), g), i) si j).
  (3) La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea incalcarii si de urmarile acesteia, precum si de calitatile profesionale si morale ale celui in cauza. In cazul repetarii unei abateri disciplinare, se va aplica sanctiunea imediat urmatoare ca grad de severitate.
  (4) Abaterile disciplinare se constata de Directia de conduita si disciplina profesionala, iar sanctiunile disciplinare se aplica de Consiliul superior si de Comisia de apel, potrivit competentelor.
  (5) Actele, contractele si conventiile incheiate de persoane care nu au dreptul de a practica profesia de consultant fiscal, conform ordonantei si prezentului regulament, sunt considerate nule.
  (6) In cazul aplicarii sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal, cel in cauza este obligat sa depuna sub luare de semnatura carnetul profesional si parafa, in termen de 5 zile de la data aplicarii sanctiunii. In situatia refuzului, se procedeaza la radierea din Registrul consultantilor fiscali. Aceeasi obligatie ii revine si in cazul aplicarii masurii de excludere si de interzicere a exercitarii profesiei de consultant fiscal.
  (7) La expirarea termenului de suspendare se restituie consultantului fiscal carnetul profesional si parafa.

  Art. 76
  Toate problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unui membru se aduc la cunostinta Secretariatului general. Dupa analiza, Secretariatul general transmite documentatia Directiei de conduita si disciplina profesionala.

  Art. 77
  (1) Directia de conduita si disciplina profesionala efectueaza cercetari asupra documentatiei primite, putand sa solicite informatiile pe care le considera necesare, inclusiv registre, dosare sau evidente, consultantul fiscal fiind obligat sa le prezinte.
  (2) Directia de conduita si disciplina profesionala se pronunta asupra unei sanctiuni disciplinare, stabilind termene pentru furnizarea de catre persoana in cauza a informatiilor necesare, oferindu-i posibilitatea sa isi exprime punctul de vedere inainte de a lua decizia cu privire la sesizarea Consiliului superior.

  Art. 78
  (1) In situatia in care Directia de conduita si disciplina profesionala considera ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru atragerea raspunderii disciplinare, persoana reclamata si reclamantul primesc notificari corespunzatoare.
  (2) In situatia in care Directia de conduita si disciplina profesionala considera ca sunt indeplinite conditiile necesare pentru atragerea raspunderii disciplinare, intocmeste proiectul de ordin, cu consimtamantul persoanei reclamate, respectiv ordin cu consimtamant, si sesizeaza Consiliul superior in vederea aprobarii sanctiunii propuse.
  (3) In cazul in care Directia de conduita si disciplina profesionala hotaraste sa sesizeze Consiliul superior, trimite acestuia un raport cuprinzand faptele reclamate la adresa consultantului fiscal si o sinteza a probelor care vin in sprijinul reclamatiei, precum si orice alte informatii pe care s-a bazat in sustinerea propunerii de sanctionare disciplinara.

  Art. 79
  In vederea solutionarii sesizarilor primite, Consiliul superior respecta procedurile referitoare la comunicare, audiere, deliberare si comunicare a hotararii.

  Art. 80
  Consiliul superior comunica in scris persoanei reclamate, in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii, urmatoarele:
  a) continutul reclamatiei primite, locul si data la care va avea loc audierea persoanei respective;
  b) elementele care stau la baza reclamatiei;
  c) o sinteza a procedurilor Consiliului superior privind solutionarea reclamatiei, in forma aprobata de acesta;
  d) solicitarea adresata persoanei reclamate de a confirma, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii, acceptarea totala sau partiala a faptelor puse in sarcina acesteia, intentia de a participa la audiere si de a fi reprezentata sau asistata de avocat ori de un alt specialist. Pentru faptele neacceptate, persoana reclamata poate prezenta probe in apararea sa.

  Art. 81
  (1) Audierea se stabileste de Consiliul superior in termen de pana la 30 de zile de la data primirii sesizarii. In acest scop persoanele sunt citate la Camera.
  (2) Persoana reclamata poate solicita, fie cu ocazia audierii, fie anterior acesteia, prin cerere scrisa adresata Consiliului superior, amanarea audierii pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in caz de boala sau in alte imprejurari temeinic motivate.
  (3) In absenta nemotivata a persoanei reclamate sau a reprezentantului acesteia, audierea nu mai are loc si se trece la procedura urmatoare.

  Art. 82
  (1) Dupa procedura audierii sau in caz de absenta nemotivata, Consiliul superior se retrage pentru deliberare.
  (2) Consiliul superior delibereaza in raport cu fiecare fapta a persoanei reclamate si emite o hotarare impotriva acesteia, cuprinzand una dintre sanctiunile prevazute la art. 75 alin. (2).
  (3) In cazul in care Consiliul superior a constatat ca faptele reclamate au fost neintemeiate, emite o hotarare de respingere.
  (4) Consiliul superior anunta hotararea sa in sedinta si informeaza partile implicate despre dreptul de a ataca hotararea in fata Comisiei de apel. Hotararea se comunica in scris partilor implicate, in termen de 5 zile de la adoptare.
  (5) Hotararea Consiliului superior devine executorie de la data implinirii termenului de apel, cu exceptia cazului in care, inainte de implinirea termenului, partile ataca hotararea Consiliului superior la Comisia de apel.
  (6) Sedintele Consiliului superior sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care s-ar afecta principiul confidentialitatii, acestea urmand a fi hotarate de Consiliul superior, precum si la solicitarea partilor.

  Art. 83
  Hotararile Consiliului superior pot fi atacate, in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii scrise, atat de catre persoana reclamata, cat si de reclamant. Cererea de apel trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa fie formulata in scris si sa fie adresata Comisiei de apel prin Secretariatul general;
  b) sa prezinte motivele atacarii hotararii Consiliului superior.

  Art. 84
  (1) Comisia de apel notifica ambelor parti data si locul judecarii apelului. La judecare, apelantul are dreptul sa fie reprezentat sau asistat.
  (2) Apelul poate fi judecat in absenta apelantului, cu respectarea cerintelor privind trimiterea comunicarii scrise. Prezenta celeilalte parti este obligatorie.
  (3) Comisia de apel poate amana judecarea apelului pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in caz de boala sau in alte imprejurari temeinic motivate.
  (4) Procedura de judecare a apelului este similara cu cea din faza audierii in fata Consiliului superior.

  Art. 85
  (1) La incheierea judecarii apelului, Comisia de apel poate hotari confirmarea, modificarea sau anularea hotararii Consiliului superior.
  (2) Comisia de apel anunta hotararea sa in sedinta publica. Hotararea Comisiei de apel se va comunica in scris partilor in termen de 15 zile de la pronuntare.
  (3) Sedintele Comisiei de apel sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care s-ar afecta principiul confidentialitatii, acestea urmand a fi hotarate de Consiliul superior, precum si la solicitarea partilor.
  (4) Hotararile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate pe site-ul Camerei.
  (5) Hotararile Comisiei de apel sunt de natura disciplinara si pot fi atacate, in conditiile legii, la instanta competenta. Masurile sanctionatorii luate pot fi contestate, in conditiile legii si direct, la instantele judecatoresti competente.


  Capitolul X - Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor Publice ca autoritate publica


  Art. 86
  (1) Activitatea Camerei se desfasoara, potrivit prevederilor ordonantei, sub supravegherea autoritatii de stat reprezentate de Ministerul Finantelor Publice. Autoritatea de stat acorda calitatea de consultant fiscal potrivit ordonantei si urmareste permanent ca reglementarile emise de Camera si deciziile si/sau hotararile luate de organele de conducere ale acesteia sa nu contravina reglementarilor legale.
  (2) Supravegherea autoritatii de stat nu aduce atingere independentei Camerei ca organism profesional, aceasta activitate fiind privita in contextul colaborarii, astfel incat activitatea de consultanta fiscala sa corespunda exigentelor in domeniu impuse de normele si standardele internationale.
  (3) Camera coopereaza si colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice in urmatoarele domenii:
  a) cresterea calitatii activitatii de consultanta fiscala in vederea eficientizarii acesteia;
  b) constatarea cazurilor de utilizare ilegala a titlului de consultant fiscal sau a denumirii societatii de consultanta fiscala;
  c) pregatirea si perfectionarea membrilor Camerei in activitatea de consultanta fiscala;
  d) promovarea de proiecte de acte normative pe linia imbunatatirii legislatiei fiscale si activitatii de consultanta fiscala.


  Capitolul XI - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 87
  Hotararile Conferintei si ale Consiliului superior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 88
  Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor membrilor Camerei.

  Art. 89
  (1) Pana la data primei conferinte, membrii Comitetului provizoriu al Camerei vor exercita prerogativele prevazute la art. 14 din ordonanta si de prezentul regulament.
  (2) Comitetul provizoriu al Camerei va indeplini urmatoarele atributii:
  a) inregistrarea Camerei la organul fiscal teritorial;
  b) deschiderea contului curent al Camerei;
  c) elaborarea primului buget de venituri si cheltuieli al Camerei si supravegherea executiei acestuia;
  d) stabilirea nivelului taxei de inscriere in evidenta Camerei;
  e) stabilirea nivelului taxei de autorizare pentru persoanele juridice;
  f) deschiderea Registrului de evidenta al consultantului fiscal si al societatilor comerciale care au ca obiect de activitate consultanta fiscala;
  g) pregatirea lucrarilor primei Conferinte si organizarea alegerilor pentru Consiliul superior, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel;
  h) prezentarea unui raport de activitate a Camerei;
  i) alte atributii stabilite de ordonanta sau prin regulament.
  (3) Pana la alegerea primului Consiliu superior, Comitetul provizoriu al Camerei va indeplini toate atributiile acestuia, conform prezentului regulament.
  (4) Primul Consiliu superior se compune din 15 membri, din care 8 membri alesi de prima Conferinta ordinara si 7 membri ai Comitetului provizoriu care au dobandit calitatea de consultant fiscal, numiti prin ordin al ministrului finantelor publice.

  Art. 90
  Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul regulament.


  Poate fi de interes si:
  Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
  Ordonanta de urgenta nr. 106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Hotarare privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Hotarare nr. 495/2007
  Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
  Ordin nr. 1995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale
  Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
  Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007
  Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, legea nr. 91/2007
  Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, 2007
  Ordin privind legitimatiile de inspectie fiscala, ordin nr. 709/2007
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, legea nr. 352/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oug nr. 155/2007
  Hotarare pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, hotarare nr. 7/2007
  Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin nr. 71/2008
  Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare, ordin nr. 152/2008
  Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008
  OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare. Ordonanta 3/2009
  Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea martie 2008, hotarare nr. 11/2008
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, oug nr. 19/2008
  Codul de Procedura Fiscala, republicat 2007


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  52 useri online

  Useri autentificati: