DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament nr. 1/2008 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 02/06/2008

Comisia de Concurs pentru Recrutarea Inaltilor Functionari Publici

___________
Regulamentul nr. 1/2008 a fost adoptat de Comisia de concurs pentru recrutarea inaltilor functionari publici in data de 10 martie 2008.


Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezentul regulament reglementeaza modalitatea de organizare si desfasurare a concursului national pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici, pe o functie publica vacanta de inspector guvernamental, denumit in continuare concurs.
(2) Concursul se organizeaza, de regula, anual, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, de catre Comisia de concurs pentru recrutarea inaltilor functionari publici, denumita in continuare comisia de concurs, si de catre Comisia de solutionare a contestatiilor la concursul pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici, denumita in continuare comisia de solutionare a contestatiilor.
Art. 2
Principiile care stau la baza organizarii si desfasurarii concursului sunt:
a) egalitatea de tratament si egalitatea de sanse, principii potrivit carora se recunoaste in mod egal vocatia tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de lege de a participa la concurs;
b) competenta, principiu potrivit caruia persoanele care doresc sa ocupe o functie publica in categoria inaltilor functionari publici trebuie sa detina si sa demonstreze cunostintele, abilitatile si competentele necesare exercitarii functiei publice de inspector guvernamental;
c) competitia, principiu potrivit caruia confirmarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor necesare exercitarii functiei publice de inspector guvernamental se face prin parcurgerea etapelor si a procedurilor de concurs;
d) relevanta, principiu potrivit caruia organizarea si desfasurarea concursului au drept scop identificarea si testarea competentelor, cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii functiei publice de inspector guvernamental;
e) transparenta, principiu potrivit caruia publicitatea concursului, in conditiile prevazute de lege, este obligatorie.
Art. 3
(1) Concursul consta in parcurgerea obligatorie a urmatoarelor etape:
a) verificarea si selectia dosarelor de inscriere pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs;
b) proba scrisa;
c) interviul.
(2) Concursul poate cuprinde si o etapa suplimentara bazata pe teste, stabilita potrivit prevederilor prezentului regulament.
(3) In etapa prevazuta la alin. (2), comisia de concurs foloseste expertiza externa.
Art. 4
(1) Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor isi desfasoara activitatea in mod legal in prezenta a cel putin 5 dintre membrii sai.
(2) Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor iau decizii, in aplicarea prevederilor legale si in indeplinirea atributiilor lor, cu votul majoritatii membrilor prezenti, cu exceptia notarii probelor de concurs, cānd nota finala se obtine prin calcularea mediei aritmetice corespunzatoare notelor acordate de membrii prezenti.
(3) Comisia de concurs trebuie sa fie formata din aceiasi membri la desfasurarea tuturor probelor concursului.


Capitolul II - Organizarea concursului

Art. 5
(1) Concursul se desfasoara, de regula, in luna septembrie a fiecarui an.
(2) La solicitarea secretarului general al Guvernului, cu acordul comisiei de concurs, se pot desfasura sesiuni extraordinare.
Art. 6
(1) Numarul de posturi vacante de inspector guvernamental care urmeaza sa fie ocupate prin concurs, stabilit in conformitate cu prevederile art. 5 din Hotarārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, se transmite comisiei de concurs in fiecare an, cel mai tārziu in luna iunie, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia.
(2) Comisia de concurs se intruneste in sedinta si stabileste urmatoarele:
a) conditiile de participare la concurs, potrivit legii;
b) probele de concurs;
c) perioada de desfasurare a concursului si data desfasurarii probei scrise a concursului;
d) bibliografia pentru concurs.
Art. 7
(1) Cu cel putin 40 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea probei scrise a concursului, comisia de concurs transmite Agentiei datele prevazute la art. 6 alin. (2).
(2) Agentia verifica documentele transmise potrivit alin. (1) si emite avizul, pe baza indeplinirii conditiilor legale, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea documentatiei transmise de comisia de concurs.
(3) Cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea probei scrise a concursului, Agentia are urmatoarele obligatii:
a) sa publice anuntul privind organizarea concursului in termenul si in conditiile prevazute de art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
b) sa publice pe pagina de internet proprie si sa afiseze la sediul sau, precum si sa solicite publicarea pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului si, respectiv, pe cea a Ministerului Internelor si Reformei Administrative numarul de posturi de inspector guvernamental vacante, conditiile de participare la concurs, probele de concurs si criteriile de evaluare a acestora, bibliografia, lista documentelor solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere la concurs, termenul-limita de depunere a dosarelor, precum si data si locul stabilite pentru desfasurarea probei scrise a concursului;
c) sa numeasca Secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor, denumit in continuare secretariat.


Capitolul III - Desfasurarea concursului


Sectiunea 1 - Selectia dosarelor de concurs

Art. 8
(1) Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) formular de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copii ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor stabilite pentru participarea la concurs, precum si, daca este cazul, cunostintele si competentele in domenii specifice corespunzatoare exercitarii functiei publice de inspector guvernamental;
d) copie a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
e) cazierul judiciar sau dovada solicitarii acestuia de la autoritatea sau institutia competenta, cu termen de primire anterior finalizarii ultimei probe a concursului;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) copie a fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, o recomandare de la ultimul loc de munca;
h) declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu au fost lucratori ai Securitatii, colaboratori ai Securitatii sau asimilati colaboratorilor, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii.
(2) Dosarul de concurs se depune la secretariat, care are obligatia de a-l inregistra la registratura Agentiei.
(3) Formularul de inscriere se posteaza pe pagina de internet a Agentiei sau se poate pune la dispozitia persoanelor interesate, la cerere, si prin secretariat.
(4) Actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copie sau in copii legalizate, insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul, in conditiile legii, de catre unul dintre membrii secretariatului. In situatia in care la dosar candidatul depune dovada solicitarii cazierului judiciar, acesta are obligatia de a completa dosarul pāna la finalizarea ultimei probe a concursului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a fi considerat admis, indiferent de rezultatele obtinute.
(5) Comisia de concurs poate sa solicite, prin intermediul secretariatului, completarea dosarului cu alte informatii privind activitatea si cariera profesionala ale persoanelor care doresc inscrierea la concursul national, considerate drept relevante in cadrul procesului de selectie, pāna la termenul-limita de depunere a dosarelor.
(6) Omisiunile evidente privind lipsa unei parti dintr-un document sau a unui document din dosarul de inscriere, lipsa semnaturii sau a datei completarii documentelor se aduc la cunostinta candidatilor de catre secretariat pāna la termenul-limita de depunere a dosarelor, in vederea completarii dosarului.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul candidatilor care refuza completarea in formularul de inscriere a datelor personale de contact sau completeaza in mod eronat aceste date.
Art. 9
(1) Dosarele de concurs se pot depune in termen de cel mult 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a III-a, a anuntului de concurs. Termenul se calculeaza incepānd cu ziua publicarii.
(2) Daca termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, ultima zi de depunere a dosarelor este prima zi lucratoare imediat urmatoare.
Art. 10
Selectia dosarelor se desfasoara in cel mult 5 zile lucratoare de la data implinirii termenului de depunere a dosarelor. Termenul se calculeaza incepānd cu ziua imediat urmatoare a ultimei zile de depunere a dosarelor.
Art. 11
(1) Comisia de concurs selecteaza dosarele candidatilor si admite dosarele care cuprind toate documentele prevazute la art. 8 alin. (1) pe baza indeplinirii conditiilor generale si conditiilor specifice pentru participarea la concurs.
(2) Candidatii trebuie sa indeplineasca conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici, cel mai tārziu in ultima zi a perioadei de depunere a dosarelor.
(3) Rezultatul selectiei dosarelor, cu mentiunea "admis" sau "respins", se afiseaza de catre secretariat la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei.

Sectiunea 2 - Proba scrisa a concursului

Art. 12
(1) Proba scrisa a concursului cuprinde urmatoarele etape:
a) testarea cunostintelor teoretice necesare exercitarii unei functii publice de inspector guvernamental;
b) testarea abilitatilor si competentelor practice necesare exercitarii unei functii publice de inspector guvernamental;
c) testarea nivelului de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala, utilizata in cadrul institutiilor comunitare, alta decāt limba romāna.
(2) Parcurgerea etapei prevazute la alin. (1) lit. a) consta in rezolvarea unor subiecte tip sinteza si/sau in teste grila, potrivit deciziei prealabile a comisiei de concurs, prin care se testeaza cunostintele teoretice de administratie publica, de specialitate si de management ale candidatilor.
(3) Parcurgerea etapei prevazute la alin. (1) lit. b) consta in rezolvarea unor situatii practice de aplicare a cunostintelor dobāndite din bibliografia stabilita pentru concurs si de verificare a competentelor si abilitatilor manageriale ale candidatilor in urmatoarele domenii: resurse umane, politici publice, planificare, drept, management de proiect, alocarea resurselor financiare si audit.
(4) Parcurgerea etapei prevazute la alin. (1) lit. c) consta in traducerea in si din limba romāna a unor texte cu relevanta pentru administratia publica, echivalente ca dificultate.
Art. 13
(1) Subiectele la proba scrisa, precum si grila de notare a acestora se stabilesc de catre comisia de concurs in ziua anterioara zilei in care se desfasoara proba scrisa, astfel incāt sa se poata intocmi doua variante de subiecte.
(2) Subiectele se formuleaza pe baza bibliografiei de concurs, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Hotarārea Guvernului nr. 341/2007, iar complexitatea acestora trebuie sa corespunda nivelului functiei publice de inspector guvernamental.
(3) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel putin unul si cel mult 3 subiecte pentru fiecare dintre etapele prevazute la art. 12 alin. (1), pe care le semneaza si le inainteaza secretariatului, impreuna cu propunerile privind grila de notare.
(4) Propunerile de subiecte, precum si propunerile privind grila de notare a acestora se sigileaza, in fata membrilor comisiei, intr-un plic cu stampila comisiei de concurs.
(5) Persoanele prevazute la alin. (3) raspund pentru pastrarea confidentialitatii subiectelor si a grilei de notare.
Art. 14
(1) Proba scrisa a concursului se organizeaza la sediul Agentiei, iar supravegherea candidatilor pe durata acesteia se asigura, prin rotatie, de catre cel putin un membru al comisiei de concurs si cel putin un membru al secretariatului. Presedintele comisiei de concurs va decide asupra planului de rotatie, care este obligatoriu pentru membrii comisiei de concurs si secretariat.
(2) La ora stabilita pentru desfasurarea probei scrise, secretariatul are obligatia de a face prezenta si de a verifica identitatea candidatilor.
(3) De la ora stabilita pentru inceperea probei scrise este interzis accesul candidatilor care intārzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei. Niciun candidat nu mai poate parasi sala de concurs dupa aceasta ora, sub sanctiunea eliminarii din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta, in care acestia pot fi insotiti de una dintre persoanele care asigura supravegherea.
(4) In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta. Orice frauda sau tentativa de frauda atrage eliminarea imediata din concurs a candidatului, prin decizia membrului comisiei de concurs care a constatat frauda sau tentativa de frauda. Candidatul eliminat este considerat respins, iar pe lucrarea acestuia se face mentiunea "anulat", sub semnatura membrului comisiei de concurs care a luat decizia de eliminare.
Art. 15
(1) Fiecare candidat primeste un set de foi stampilate cu stampila comisiei de concurs.
(2) Dupa inscrierea numelui in coltul din dreapta sus, prima pagina a fiecarei lucrari se sigileaza si se stampileaza cu stampila comisiei de concurs de catre persoanele care asigura secretariatul.
(3) Anterior orei stabilite pentru desfasurarea probei scrise, propunerile de subiecte sigilate potrivit art. 13 alin. (4) se desigileaza, se analizeaza de catre membrii comisiei si se stabilesc cāte 3 variante de subiecte pentru fiecare dintre etapele mentionate la art. 12 alin. (1). Subiectele stabilite de comun acord se semneaza de catre toti membrii prezenti ai comisiei de concurs si se multiplica intr-un numar egal cu numarul candidatilor inscrisi la concurs, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 13 alin. (5).
Art. 16
(1) Durata probei scrise este de maximum 6 ore. Etapa de testare teoretica nu poate depasi maximum 3 ore, etapa de testare practica nu poate depasi maximum 2 ore, iar etapa de testare a nivelului de cunoastere a unei limbi straine nu poate depasi maximum 1 ora.
(2) Prin decizia presedintelui comisiei de concurs, luata cu consultarea membrilor comisiei de concurs, intre perioadele de desfasurare a celor 3 etape ale probei scrise a concursului pot fi prevazute pauze. In acest caz, prevederile art. 15 alin. (3) se aplica in mod corespunzator, iar la inceputul fiecarei etape vor fi comunicate candidatilor numai subiectele pentru etapa de testare prevazuta a se desfasura pāna la pauza.
Art. 17
(1) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs. Secretariatul anunta numarul variantei extrase, cu mentiunea, daca este cazul, a etapei pentru care se desfasoara testarea, si asigura aducerea in sala de concurs si primirea de catre fiecare candidat a unui exemplar din copiile de pe varianta de subiecte extrasa.
(2) Toti candidatii vor rezolva aceleasi subiecte.
Art. 18
(1) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidatii au obligatia de a preda, iar secretariatul are obligatia de a prelua lucrarea scrisa.
(2) Dupa predarea tuturor lucrarilor, secretariatul acorda un numar, in scopul asigurarii anonimatului candidatilor, si preda lucrarile comisiei de concurs.
(3) Lucrarile se desigileaza si identitatea participantilor la proba scrisa se aduce la cunostinta membrilor comisiei de concurs doar ulterior notarii ultimei probe a concursului.
Art. 19
(1) Lucrarile se corecteaza cel mai tārziu in termen de 3 zile lucratoare de la data probei scrise.
(2) Notarea lucrarilor la proba scrisa a concursului se face in baza grilei de notare stabilite potrivit art. 13.

Sectiunea 3 - Etape suplimentare

Art. 20
(1) In situatia stabilirii unei etape suplimentare in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), aceasta se va desfasura ulterior probei scrise si inainte de proba de interviu, nu mai tārziu de 3 zile lucratoare de la desfasurarea probei scrise.
(2) Pentru desfasurarea probei suplimentare comisia de concurs are obligatia de a stabili inainte de sustinerea probei atāt tipul si modalitatea de desfasurare a acesteia, cāt si procedura de evaluare a rezultatelor.
(3) Pentru aplicarea alin. (2), desfasurarea testarii si evaluarea rezultatelor este obligatorie o expertiza externa.

Sectiunea 4 - Interviul

Art. 21
(1) La interviu participa toti candidatii ale caror dosare au fost admise la selectia dosarelor.
(2) In functie de numarul de candidati, interviul se organizeaza pe parcursul mai multor zile, potrivit planificarii realizate de presedintele comisiei de concurs si comunicate de catre secretariat prin afisare la sediul Agentiei, dupa expirarea termenului de corectare a lucrarilor la proba scrisa, respectiv dupa desfasurarea probelor suplimentare, daca este cazul. Planificarea se aduce la cunostinta candidatilor intr-un termen care sa asigure ramānerea a cel putin 24 de ore pāna la prima zi de desfasurare a interviului.
(3) Prima zi de desfasurare a interviului nu poate fi stabilita mai tārziu de a 5-a zi lucratoare de la finalizarea probei scrise.
(4) Pentru desfasurarea interviului este obligatorie stabilirea unui plan de interviu. Planul de interviu este acelasi pentru toti candidatii.
(5) Odata cu planificarea realizata in conformitate cu alin. (2), candidatilor li se aduce la cunostinta planul de interviu, prin afisare de catre secretariat la sediul Agentiei.
(6) In situatia in care interviul consta in prezentarea unui proiect managerial, dupa prezentarea proiectului managerial de catre candidat urmeaza o sesiune de intrebari si raspunsuri.
Art. 22
(1) Candidatii sunt invitati pe rānd in sala de desfasurare a probei de interviu, potrivit planificarii.
(2) Durata fiecarui interviu nu poate depasi 45 de minute.
(3) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului.
(4) Nu se pot adresa intrebari privind apartenenta politica, activitatea sindicala, etnia, convingerile religioase, statutul material sau social, preferintele sexuale.
(5) Toate intrebarile si raspunsurile, respectiv prezentarea proiectului managerial, se inregistreaza sau se consemneaza de catre o persoana din secretariat intr-o anexa la procesul-verbal. In situatia in care intrebarile si raspunsurile se consemneaza, anexa se semneaza de catre candidat, de catre membrii comisiei de concurs si de catre secretariatul acesteia.


Capitolul IV - Notarea probelor. Rezultatele concursului


Sectiunea 1 - Notarea probelor

Art. 23
(1) Notarea fiecarei etape din cadrul probei scrise se face de catre fiecare membru al comisiei de concurs, pe fise separate de notare, pentru fiecare lucrare.
(2) Notarea etapelor suplimentare se face de catre fiecare membru al comisiei de concurs, pe fise separate de notare, pentru fiecare candidat, cu respectarea prevederilor art. 20.
(3) Notarea interviului se face de catre fiecare membru al comisiei de concurs, pe fise separate de notare, pentru fiecare candidat, imediat dupa finalizarea interviului.
(4) Punctajul final obtinut de fiecare candidat este media aritmetica a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei.
Art. 24
Punctajul maxim care poate fi obtinut la concurs este de 100 de puncte, astfel:
a) maximum 25 de puncte pentru partea teoretica testata in cadrul probei scrise;
b) maximum 25 de puncte pentru partea practica testata in cadrul probei scrise;
c) maximum 10 puncte pentru nivelul de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala utilizata in cadrul institutiilor comunitare;
d) maximum 10 puncte pentru rezultate extraordinare obtinute pe parcursul carierei profesionale sau in domeniul academic;
e) maximum 30 de puncte pentru interviu.
Art. 25
(1) Punctajul maxim prevazut la art. 24 lit. a), respectiv la art. 24 lit. b) se acorda astfel:
a) maximum 5 puncte pentru aspectul general si structurarea continutului lucrarii;
b) maximum 5 puncte pentru calitatea analizei;
c) maximum 5 puncte pentru calitatea argumentatiei;
d) maximum 5 puncte pentru utilizarea de informatii relevante in cadrul analizei si evaluarea impactului in adoptarea punctului de vedere;
e) maximum 5 puncte pentru capacitatea de sinteza si concluzii.
(2) In situatia in care partea teoretica a testului consta in subiecte tip teste grila, notarea se va face dupa cum urmeaza:
a) se iau in considerare numai variantele indicate de candidati drept corecte;
b) fiecare intrebare are un singur raspuns corect;
c) fiecare raspuns se considera fie corect, fie incorect;
d) numarul de puncte alocat fiecarei intrebari este acelasi.
Art. 26
Punctajul maxim prevazut la art. 24 lit. c) se acorda astfel:
a) 5 puncte pentru traducerea in limba romāna dintr-o limba straina de circulatie internationala utilizata in cadrul institutiilor comunitare;
b) 5 puncte pentru traducerea din limba romāna intr-o limba straina de circulatie internationala utilizata in cadrul institutiilor comunitare.
Art. 27
(1) Punctajul maxim prevazut la art. 24 lit. e) se acorda astfel:
a) maximum 5 puncte pentru demonstrarea de competente personale si motivatie, cu relevanta pentru exercitarea functiei de inspector guvernamental;
b) maximum 5 puncte pentru demonstrarea calitatii experientei profesionale si de management anterioare;
c) maximum 5 puncte pentru claritatea si logica afirmatiilor si prezentarii;
d) maximum 5 puncte pentru demonstrarea de cunostinte cu relevanta in exercitarea functiei de inspector guvernamental;
e) maximum 5 puncte pentru abilitatile de comunicare;
f) maximum 5 puncte pentru capacitatea de a se adapta si de a actiona intr-un mediu in care asteptarile si presiunea timpului sunt mari.
(2) Fiecare membru al comisiei de concurs va acorda punctajul pentru interviu luānd in considerare toate raspunsurile candidatului din cadrul interviului.

Sectiunea 2 - Rezultatele concursului

Art. 28
Punctajul minim necesar numirii intr-o functie publica de inspector guvernamental este de 70 de puncte.
Art. 29
(1) Sunt declarati admisi, in ordinea punctajelor obtinute, candidatii care obtin cel putin punctajul minim, potrivit art. 28, in limita posturilor vacante de inspector guvernamental pentru care s-a organizat concursul. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare dupa evaluarea rezultatelor probelor suplimentare, daca s-au desfasurat astfel de probe, respectiv candidatul care are cel mai mare punctaj la proba scrisa, daca nu s-au desfasurat probe suplimentare.
(2) Rezultatul obtinut la concurs, precum si pozitia in clasament pe care candidatul se situeaza se inainteaza candidatilor, prin adresa, sub semnatura presedintelui comisiei de concurs, la adresele mentionate in formularele de inscriere, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la finalizarea ultimei probe a concursului. Candidatii vor fi informati in scris asupra dreptului de contestare, precum si asupra termenului-limita de depunere a contestatiei.
Art. 30
La finalizarea ultimei etape a concursului se elaboreaza un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de concurs, in care se prezinta modalitatea de desfasurare a fiecareia dintre etapele concursului, precum si rezultatele acestuia.

Sectiunea 3 - Procedura de contestare

Art. 31
Comisia de solutionare a contestatiilor are competenta de a se pronunta cu privire la contestatiile formulate de candidatii nemultumiti referitor la:
a) rezultatul selectiei dosarelor;
b) punctajul obtinut la concurs.
Art. 32
(1) Candidatii respinsi la selectia dosarelor pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
(2) Contestatia se depune la secretariat, care are obligatia de a o inregistra la registratura Agentiei.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor are obligatia de a solutiona in conditiile prezentului regulament contestatia cu privire la selectia dosarelor, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1).
(4) Comisia de concurs are obligatia de a pune la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor toate documentele necesare solutionarii contestatiei.
(5) Rezultatul contestatiei, cu mentiunea "Admis" sau "Respins", se afiseaza la sediul Agentiei, in termenul prevazut la alin. (3).
Art. 33
Contestatia formulata potrivit art. 32:
a) se admite in situatia in care candidatul avea toate documentele prevazute la art. 8 alin. (1) depuse la dosarul de concurs in termenul prevazut de prezentul regulament si indeplinea conditiile generale si specifice pentru participarea la concursul pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici, stabilite potrivit prezentului regulament, la data selectiei dosarelor;
b) se respinge in situatia in care candidatul nu avea toate documentele prevazute la art. 8 alin. (1) depuse la dosarul de concurs in termenul prevazut de prezentul regulament si nu indeplinea conditiile generale si specifice pentru participarea la concursul pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici, stabilite potrivit prezentului regulament, la data selectiei dosarelor.
Art. 34
(1) Candidatii nemultumiti de rezultatul concursului pot formula contestatii in termen de maximum 7 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 29 alin. (2), sub sanctiunea decaderii din acest drept.
(2) Contestatiile se solutioneaza in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1).
(3) Comisia de concurs are obligatia de a pune la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor toate documentele necesare solutionarii contestatiei.
(4) Rezultatul contestatiei, cu mentiunea "Admis" sau "Respins", se afiseaza la sediul Agentiei, in termenul prevazut la alin. (2).
Art. 35
Contestatia formulata potrivit art. 34 se admite, iar punctajul se modifica daca:
a) punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor la proba scrisa sau la proba de interviu;
b) exista o diferenta mai mare de 10 puncte/proba intre punctajele acordate de comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor la proba scrisa sau la proba de interviu.
Art. 36
Contestatia formulata potrivit art. 34 va fi respinsa in urmatoarele situatii:
a) daca in urma analizarii contestatiei se constata ca punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau din interviu;
b) daca intre punctajul acordat de comisia de concurs si cel apreciat de comisia de solutionare a contestatiilor nu este o diferenta mai mare de 10 puncte/proba la proba scrisa sau la proba de interviu;
c) daca punctajul acordat de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mic decāt punctajul acordat de comisia de concurs.
Art. 37
In situatia in care sunt inregistrate contestatii cu privire la procedura de organizare si desfasurare a concursului, acestea se inainteaza de indata Agentiei, care va formula raspunsul si il va inainta contestatarului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finalizarea termenului de depunere a contestatiilor.
Art. 38
In cazul respingerii contestatiei, candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
Art. 39
Rezultatele contestatiilor, insotite de rezultatul final obtinut la concurs, precum si de pozitia in clasamentul final, se aduc la cunostinta candidatilor potrivit art. 29 alin. (2).
Art. 40
(1) Lista candidatilor admisi la concurs este transmisa de presedintele comisiei de concurs, prin intermediul secretariatului, in ordinea punctajelor obtinute, Secretariatului General al Guvernului, insotita de propunerea de numire a acelor candidati care au obtinut un punctaj mai mare decāt punctajul minim prevazut la art. 28, in limita posturilor vacante de inspector guvernamental pentru care s-a organizat concursul. Rezultatele se transmit in termen de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor.
(2) Rezultatele testelor suplimentare, in situatia in care au fost aplicate astfel de teste, se transmit Secretariatului General al Guvernului, impreuna cu lista candidatilor admisi.
(3) Cāte o copie a documentelor prevazute la alin. (1) si (2) se inainteaza Agentiei.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 41
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, in anul 2008, pāna la infiintarea functiilor de inspector guvernamental in conditiile art. 68 din Hotarārea Guvernului nr. 341/2007, se pot organiza concursuri pentru ocuparea functiilor publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
(2) Concursurile prevazute la alin. (1) se organizeaza pe baza mecanismelor instituite prin Hotarārea Guvernului nr. 341/2007, la solicitarea conducatorului autoritatii publice in cadrul careia se afla functia publica vacanta, respectiv la solicitarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru functiile publice de prefect si subprefect.
(3) Agentia are urmatoarele obligatii:
a) sa emita avizul pentru organizarea concursului, pe baza indeplinirii conditiilor legale;
b) sa publice anuntul privind organizarea concursului in termenul si in conditiile prevazute de art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicata;
c) sa publice pe pagina de internet si sa afiseze la sediul sau conditiile de desfasurare a concursului, conditiile de participare la concurs si bibliografia.
(4) Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor, modul de evaluare a probelor de concurs, precum si procedura de contestare prevazuta de prezentul regulament se aplica in mod corespunzator.
Art. 42
Concursurile pentru care a fost demarata procedura de desfasurare, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a III-a, anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament, se organizeaza cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor referitoare la inaltii functionari publici cuprinse in Hotarārea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.
Art. 43
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. (2) si (3), ale art. 5-7 si 20, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009Poate fi de interes si:
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
Buletinul Casatiei nr. 1/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 32.9 lei
27.97 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
86 useri online

Useri autentificati: