DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Regulament de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 20/05/2008

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania

In temeiul art. 500, 502 si 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania decide:

Art. 1
Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania adopta Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cuprins in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2
Componenta Comisiei superioare de disciplina este cuprinsa in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 3
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Regulament de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania 2008


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
La nivel national si la nivel teritorial se vor infiinta Comisia superioara de disciplina a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, respectiv comisii de disciplina.

Art. 2
(1) La nivelul fiecarui colegiu judetean se va organiza si va functiona o comisie de disciplina alcatuita din 5 pana la 7 membri, propusi de biroul executiv local si votati de consiliul judetean.
(2) La nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se va organiza si va functiona Comisia superioara de disciplina, alcatuita din 7 membri propusi de Biroul executiv national si votati de Consiliul national al CMDR.
(3) Membrii Comisiei superioare de disciplina trebuie sa aiba o vechime de peste 7 ani in profesie.
(4) Mandatul comisiilor de disciplina este de 4 ani.

Art. 3
Autoritatea de Sanatate Publica si Ministerul Sanatatii Publice numesc cate un reprezentant in comisiile de disciplina teritoriale, respectiv in Comisia superioara de disciplina, cu rol consultativ.

Art. 4
Calitatea de membru al comisiilor de disciplina inceteaza prin deces, demisie, demitere de catre cei care l-au numit, pierderea calitatii de membru al CMDR ori prin numirea unui alt reprezentant, in cazul membrilor desemnati de catre Ministerul Sanatatii Publice sau de autoritatile de sanatate publica.

Art. 5
(1) Medicul dentist raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, a regulilor de buna practica profesionala, a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat prin Decizia Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007, denumit in continuare ROF, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMDR, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei CMDR.
(2) Raspunderea disciplinara a membrilor CMDR, potrivit prezentului regulament, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.

Art. 6
Comisia de disciplina va avea la dispozitie personal auxiliar si aparatura logistica din dotarea existenta la Colegiul National al CMDR, respectiv la colegiile teritoriale.

Art. 7
Plata membrilor comisiilor de disciplina se va face pe sedinta de lucru, conform Legii nr. 95/2006 titlul XIII, a ROF si a deciziei Consiliului National al CMDR.

Art. 8
Comisiile de disciplina de la nivelul colegiilor teritoriale si Comisia superioara de disciplina de la nivelul CMDR isi vor alege un presedinte dintre membrii sai, cu majoritate simpla de voturi.

Art. 9
Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medico-dentare pe o durata de la o luna la 6 luni;
e) interdictia de a mai candida si de a mai face parte din organele de conducere, pana la radierea sanctiunii, pentru cele prevazute la lit. b), c) si d);
f) retragerea calitatii de membru al CMDR;
g) sanctiunile vor avea termenele prevazute de lege.

Art. 10
(1) Presedintele comisiei de disciplina are urmatoarele atributii:
a) organizeaza si conduce activitatea comisiei;
b) organizeaza completele de judecata ale cauzelor disciplinare;
c) tine evidenta cauzelor disciplinare;
d) reprezinta comisia de disciplina in fata autoritatilor si institutiilor publice;
e) informeaza organele de conducere ale colegiului despre activitatea comisiei de disciplina si a problemelor aparute in cursul desfasurarii cercetarilor disciplinare ori solutionarii cauzelor;
f) propune proiectul de buget necesar desfasurarii activitatii comisiei de disciplina;
g) prezinta adunarii generale raportul anual al activitatii comisiei de disciplina.
(2) Presedintele poate delega o parte din atributiile sale catre un alt membru din cadrul comisiei de disciplina.

Art. 11
Cauzele disciplinare se vor judeca, potrivit legii, de catre complete de judecata formate dint-un numar de membri, dupa cum urmeaza:
a) 3 membri pentru comisiile de disciplina de la nivelul colegiilor teritoriale;
b) 5 membri pentru Comisia superioara de disciplina.

Art. 12
(1) Desfasurarea sedintelor de judecata ale fiecarui complet vor fi consemnate sub forma de proceseverbale de sedinta.
(2) Fiecare proces-verbal va fi semnat la sfarsitul sedintei de membrii completului si va fi anexat la dosarul cauzei disciplinare.
(3) Procesul-verbal va putea fi intocmit de personalul administrativ al CMDR national sau teritorial.

Art. 13
Procesul-verbal de sedinta va fi intocmit la fiecare sedinta si va contine urmatoarele elemente:
a) data la care a avut loc sedinta;
b) membrii completului de judecata;
c) consemnarea celor intamplate in timpul sedintei;
d) actele ori inscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare;
e) masurile dispuse in solutionarea cauzei de catre completul de judecata;
f) semnaturile membrilor completului de judecata si a persoanei care a redactat procesul-verbal.

Art. 14
(1) Toate adresele sau comunicarile facute de catre completul de judecata se vor trimite prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau se vor inmana, sub semnatura de primire, persoanei careia ii sunt destinate.
(2) Un exemplar al adreselor sau comunicarilor se va pastra la dosarul cauzei disciplinare, impreuna cu dovada de primire sau de inmanare.
(3) Se vor face maximum doua convocari.

Art. 15
Comisia de disciplina are dreptul sa solicite toate actele si masurile necesare solutionarii cauzei.


Capitolul II - Inregistrarea cererii si declansarea actiunii disciplinare


Art. 16
(1) Biroul consiliului national, respectiv teritorial, este obligat ca, in prima sedinta convocata dupa data primirii sesizarii, sa analizeze sesizarea primita din punctul de vedere al indeplinirii conditiilor prevazute de art. 94 alin (1) si art. 105 alin. (1) din ROF si sa adopte o decizie cu una dintre variantele prevazute de art. 106 din ROF.
(2) Atat Biroul executiv national, cat si birourile consiliilor teritoriale se pot autosesiza potrivit art. 107 din ROF; se va emite, de asemenea, o decizie care va dispune declansarea procedurii disciplinare. In decizia de autosesizare se vor mentiona elementele care au stat la baza luarii acestei decizii, fiind necesara atasarea de dovezi corespunzatoare.

Art. 17
(1) Daca decizia biroului consiliului teritorial este de respingere a sesizarii ca vadit nefondata, respectiv pentru nerespectarea conditiilor impuse de art. 105 alin (1), un exemplar al acesteia se va trimite prin scrisoare recomandata persoanei care a facut sesizarea. In decizia de respingere a sesizarii se va face mentiune despre posibilitatea persoanei care a facut sesizarea de a contesta aceasta decizie in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Contestatia se va depune la sediul colegiului national sau teritorial, competenta de solutionare a acesteia revenind Biroului executiv al Consiliului National al CMDR.
(3) In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii contestatiei, secretarul colegiului teritorial va inainta contestatia impreuna cu tot dosarul cauzei, inclusiv sesizarea initiala, catre Biroul executiv al Consiliul National al CMDR.
(4) Daca Biroul executiv national considera ca se impune deschiderea unei anchete disciplinare, va emite o decizie prin care va dispune declansarea anchetei disciplinare de catre comisia de disciplina teritoriala.

Art. 18
Plangerea formulata fata de un medic dentist poate fi facuta in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei.

Sectiunea I - Cercetarea disciplinara in cazul medicului dentist fata de care s-a formulat o plangere


Art. 19
(1) Dupa primirea sesizarii si a deciziei biroului consiliului national, respectiv teritorial de declansare a anchetei disciplinare si dupa constituirea dosarului disciplinar potrivit dispozitiilor ROF, comisia de disciplina il va instiinta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire pe medicul reclamat despre faptul ca impotriva sa s-a declansat o ancheta disciplinara si ca este convocat pentru data de ....... ora .... la sediul comisiei de disciplina din .... (se specifica sediul comisiei de disciplina) pentru audiere.
(2) La adresa de convocare se va anexa o copie a sesizarii.
(3) Medicul va fi informat si va fi convocat cu cel putin 10 zile lucratoare inaintea datei la care urmeaza sa aiba loc sedinta comisiei de disciplina.
(4) In conditiile art. 108 alin. 4 din ROF, comisia de disciplina de comun acord cu medicul, poate conveni un alt termen la care sa aiba loc audierea. Despre acest aspect se va face mentiune in procesul-verbal de sedinta.

Art. 20
(1) Medicul chemat pentru audiere la comisia de disciplina poate da si explicatii scrise (aceasta prevedere se va interpreta in sensul ca medicul nu este obligat sa dea explicatii scrise, dar trebuie sa stie ca daca doreste are acest drept).
(2) In situatia in care medicul s-a prezentat la comisia de disciplina pentru audieri, acesta va fi audiat de catre comisia de disciplina, iar declaratiile acestuia vor fi consemnate si atasate la dosarul disciplinar.
(3) Daca, pe parcursul derularii cercetarii disciplinare, comisia de disciplina apreciaza ca este necesara reaudierea medicului, se va face mentiune in procesul-verbal din sedinta in care s-a hotarat acest lucru si se va dispune citarea medicului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(4) Persoana care a facut sesizarea va fi audiata si examinata in cauza respectiva.
(5) Refuzul petentului de a se prezenta la audierea stabilita de comisia de disciplina duce la suspendarea cauzei. Suspendarea cauzei disciplinare va fi comunicata si petentului in scris, cu confirmare de primire.

Art. 21
(1) In momentul la care s-au adunat toate materialele, datele si informatiile solicitate de comisia de disciplina, daca au fost audiate toate persoanele in cauza, daca nu mai sunt alte aspecte de lamurit, se va face mentiune in procesul-verbal al sedintei din data respectiva despre acest aspect si comisia de disciplina va analiza toate declaratiile, probele, inscrisurile, expertizele si va adopta una dintre solutiile prevazute la art. 112 din ROF.
(2) In procesul-verbal de sedinta se vor consemna cele constatate si se va dispune solutia adoptata.
(3) Daca se constata ca nu s-au primit toate informatiile solicitate sau daca comisia de disciplina considera ca se impun a fi clarificate unele aspecte ori imprejurari, se va face mentiune despre aceste aspecte in procesul-verbal de sedinta, se vor dispune masurile care se impun si se va fixa o noua data de intrunire a comisiei de disciplina.
(4) Ancheta disciplinara va fi efectuata direct de catre comisia de disciplina sau prin intermediul unui referent imputernicit dintre membrii comisiei de disciplina.
(5) Fata de natura cauzei, comisia de disciplina poate consulta o comisie de specialitate formata din 3 personalitati in domeniu, propuse de Comisia profesional-stiintifica si invatamant si acceptate de cel acuzat.
(6) In cazul in care persoana care a facut plangerea nu este multumita de concluziile comisiei de specialitate, va putea solicita pe cheltuiala sa o noua comisie de expertiza medicala.

Art. 22
Solutia luata in cauza si consemnata in procesulverbal de sedinta va trebui sa contina in mod obligatoriu elementele prevazute de art. 113 din ROF, respectiv:
a) numarul deciziei si data pronuntarii;
b) componenta comisiei de disciplina;
c) descrierea pe scurt a faptei ce a facut obiectul actiunii disciplinare;
d) prezentarea masurilor de cercetare a faptei (declaratiile partilor, martorii care au fost audiati, inscrisurile folosite ca proba, documentele cercetate si retinute in solutionarea cauzei etc.);
e) faptele, imprejurarile care au constituit abaterea disciplinara, deontologica ori de practica medicala si elementele, argumentele care au format convingerea comisiei de disciplina. Comisia de disciplina va folosi in argumentarea solutiei pronuntate, atunci cand este cazul si posibil, literatura medicala de specialitate, facandu-se, totodata, mentiune in elementele de identificare ale materialului stiintific folosit (cursul, tratatul, articolul etc., editura, anul publicarii sau numarul si anul, in cazul revistelor medicale, numarul paginii etc.);
f) solutia pronuntata;
g) temeiul legal al adoptarii ei (articolele din Legea nr. 95/2006 - titlul XIII si cele din Codul deontologic al medicului dentist, din regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic sau din regulamentele de ordine interna ori din alte acte normative care au fost incalcate de medicul vinovat);
h) termenul de contestare si instanta competenta;
i) mentiunea ca a fost validata de consiliul teritorial si data in care a avut loc sedinta consiliului in care a fost validata decizia de sanctionare;
j) semnatura presedintelui comisiei de disciplina si stampila colegiului national, respectiv teritorial.

Art. 23
(1) Decizia pronuntata se comunica medicului in cauza si Biroului executiv national.
(2) Deciziile privind aplicarea sanctiunilor care se soldeaza cu suspendarea sau interzicerea exercitarii profesiei se comunica Ministerului Sanatatii Publice si colegiului national si, respectiv, teritorial.
(3) Persoana care a facut sesizarea va fi informata cu privire la solutionarea cauzei de catre comisia de disciplina.

Art. 24
(1) Contestatia medicului impotriva deciziei de sanctionare se va trimite Comisiei superioare de disciplina a Consiliului National al CMDR, spre competenta solutionare.
(2) In adresa de inaintare se va face referire la data inregistrarii contestatiei si la numarul de file ale dosarului disciplinar, semnate fiecare pentru conformitate de catre presedintele comisiei de disciplina.
(3) Decizia de sanctionare pronuntata de comisia de disciplina de la nivelul colegiului teritorial poate fi contestata de medicul dentist sanctionat, in termen de 15 zile de la comunicare.
(4) Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina medicul sanctionat va putea formula actiune in anulare, conform art. 101 alin. (2) din ROF.

Sectiunea II - Solutionarea litigiilor dintre membri


Art. 25
Membrii CMDR sunt obligati ca atunci cand se gasesc intr-o situatie conflictuala, litigioasa, legata de exercitarea profesiei, sau in oricare dintre situatiile prevazute la art. 5 din prezentul regulament, fata de alt membru al colegiului, inainte de orice alt demers vor apela la medierea comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial.

Art. 26
Comisia de disciplina va convoca partile in litigiu si, pe baza probelor administrate de catre parti, va incerca solutionarea amiabila a litigiului.

Art. 27
La terminarea procedurilor de impacare a partilor, comisia de disciplina va incheia un proces-verbal in care va consemna situatia de fapt, pozitiile partilor, probele administrate si rezultatul final. Procesul-verbal va fi semnat de catre membrii comisiei de disciplina si de catre parti.

Art. 28
(1) In situatia in care comisia de disciplina nu va putea solutiona pe cale amiabila conflictul, la cererea medicului care a facut sesizarea, va putea retine cauza spre solutionare.
(2) In aceasta situatie comisia de disciplina, pe baza probelor administrate de parti, va putea dispune una dintre sanctiunile prevazute de art. 9 din prezentul regulament, atunci cand este cazul, si va comunica ambelor parti hotararea luata.

Art. 29
Fata de hotararea comisiei de disciplina teritoriale medicul sanctionat va putea formula contestatie in conditiile prezentului regulament.

Art. 30
(1) Fata de medicul dentist membru al organelor de conducere ale Colegiului national sau colegiilor teritoriale va fi sesizat direct Biroul executiv national.
(2) Biroul executiv national va dispune respingerea plangerii ca vadit nefondata sau declansarea procedurii disciplinare.
(3) In cazul in care se va dispune declansarea procedurii disciplinare Biroul executiv national va trimite plangerea Comisiei superioare de disciplina, care va putea stabili una dintre solutiile prevazute de art. 112 din ROF, respectiv de art. 9 din prezentul regulament.

Art. 31
(1) Pentru toate situatiile cuprinse in prezenta sectiune, Biroul executiv national se poate autosesiza, procedand conform dispozitiilor prezentului regulament, completat cu dispozitiile Legii nr. 95/2006 - titlul XIII si ale ROF.

Art. 32
(1) Biroul executiv national are obligatia sa se autosesizeze in toate situatiile in care constata ca oricare dintre membrii CMDR nu respecta deciziile obligatorii adoptate de organele de conducere ale colegiului.
(2) In urma autosesizarii Biroul executiv national va intocmi un proces-verbal prin care va sesiza Comisia superioara de disciplina, aceasta urmand sa analizeze sesizarea primita si sa dispuna in consecinta.

Art. 33
Prezentele dispozitii se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste functionarea Comisiei superioare de disciplina.

Art. 34
Prezentul regulament se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Legii nr. 95/2006 - titlul XIII, cu cele ale ROF si cu dispozitiile Codului deontologic al CMDR.

Art. 35
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Poate fi de interes si:
Codul deontologic al medicului dentist. Decizia nr. 15/2010
Decizie nr. 36/2009 privind stabilirea formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare
OUG nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Lege nr. 269/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania
HG nr. 970/2004, hotarare privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei
Decizie privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti, decizie nr. 11/2007
Regulament de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007
Regulament de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007
Drept international privat
Sitaru Dragos-Alexandru

Pret: 149 lei
126.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: