DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 200/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 04/12/2008

In contextul in care, la nivelul Uniunii Europene, conform orientarilor recente determinate de noul cadru generat de "Strategia Lisabona" revizuita, cercetarea-dezvoltarea si inovarea sunt considerate instrumentele cheie pentru cresterea competitivitatii economice si asigurarea dezvoltarii pe termen lung, aceasta orientare predominanta reflectandu-se printr-o serie de decizii majore la nivel politic, dintre care mentionam fixarea tintei de minimum 3% din PIB cheltuieli totale pentru CD pana in anul 2010, din care minimum 2% din partea industriei, se impune adoptarea de masuri fiscale care sa sprijine activitatile in domeniul cercetarii-dezvoltarii in Romania.
In domeniul impozitarii nerezidentilor, ca masura de atragere a veniturilor pe piata bancara, s-a prevazut ca venitul din dobanda la depozitele la termen si la instrumentele de economisire realizata de persoanele fizice nerezidente sa nu reprezinte venit impozabil in Romania.
Avand in vedere ca prin modificarea Regulamentului Comisiei nr. 2.454/2007 se creeaza posibilitatea operatorilor economici din Comunitate de a obtine o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, care permite acestora sa declare intr-un singur stat, respectiv statul de autorizare, toate importurile efectuate intr-o anumita perioada in diferite state membre, se impune modificarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la taxa pe valoarea adaugata si accize, pentru a se asigura in continuare incasarea acestor venituri la bugetul de stat al Romaniei, in situatia in care se depune declaratia vamala de import intr-un alt stat membru, pentru bunurile importate in Romania.
In vederea prevenirii propagarii efectelor crizei economice mondiale in Romania,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu urmatorul cuprins:
"Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
Art. 191. - (1) La calculul profitului impozabil, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se acorda urmatoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil in proportie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26;
b) aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.
(2) Stimulentele fiscale pentru cercetare-dezvoltare se acorda in conditiile elaborarii de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, a unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv cercetarea-dezvoltarea si inovarea in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)."
2. Articolul 47 se abroga.
3. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen si/sau instrumentele de economisire realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2009 inclusiv sunt venituri neimpozabile."
4. La articolul 117, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) dobanda la depozitele la termen si/sau instrumentele de economisire, realizata din Romania de persoanele fizice rezidente in alte state decat cele ale Uniunii Europene, incepand cu data de 1 ianuarie 2009."
5. La articolul 140, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 140. - (1) Cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse."
6. La articolul 140 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cota redusa de 9% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:".
7. La articolul 140, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu urmatorul cuprins:
"(21) Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. In sensul prezentului titlu, prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege:
a) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari;
b) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap;
c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol a locuintei, in cazul caselor de locuit individuale. In cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte, cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%, respectiv:
1. in cazul persoanelor necasatorite, sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%;
2. in cazul familiilor, sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina, fiecare sau impreuna, nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%;
d) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei."
8. La articolul 146 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, altele decat cele prevazute la lit. d), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru trebuie sa detina o declaratie de import pentru TVA si accize;
d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) si (5), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor in scopuri de taxa, precum si suma taxei datorate. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru trebuie sa detina o declaratie de import pentru TVA si accize. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa inscrie taxa pe valoarea adaugata ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea;".
9. La articolul 1512, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Persoana care il reprezinta pe importator, persoana care depune declaratia vamala de import sau declaratia de import pentru TVA si accize si proprietarul bunurilor sunt tinuti raspunzatori individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu importatorul prevazut la art. 1511."
10. La articolul 1563 alineatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la alin. (1), (2) si (4);".
11. La articolul 1563, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru trebuie sa depuna la organele vamale o declaratie de import pentru TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136."
12. La articolul 157, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize."
13. Dupa articolul 191 se introduce un nou articol, articolul 1911, cu urmatorul cuprins:
"Deplasarea unui produs accizabil in regim suspensiv dupa ce a fost pus in libera circulatie in procedura vamala simplificata
Art. 1911. - (1) Deplasarea produselor accizabile puse in libera circulatie de catre un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea competenta din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum in Romania, se poate efectua in regim suspensiv, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) importatorul este autorizat de autoritatea competenta din statul sau pentru efectuarea de operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv;
b) importatorul detine cod de accize in statul membru de autorizare;
c) deplasarea are loc intre:
1. un birou vamal de intrare din Romania si un antrepozit fiscal, un operator inregistrat sau un operator neinregistrat din Romania;
2. un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar situat in alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal, un operator inregistrat sau un operator neinregistrat din Romania, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care incepe la frontiera;
3. un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar situat intr-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal, un operator inregistrat sau un operator neinregistrat din Romania, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care incepe la frontiera;
d) produsele accizabile sunt insotite de minimum 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire pentru situatia prevazuta la lit. c) pct. 1 sau ale documentului administrativ unic pentru situatiile prevazute la lit. c) pct. 2 si 3.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul importatorului inregistrat in Romania care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea vamala din Romania, iar produsele sunt eliberate pentru consum in alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate.
(3) Destinatiile celor 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire si ale documentului administrativ unic sunt cele prevazute in normele aferente art. 187 si 191 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."
14. La articolul 211, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul produselor provenite din operatiuni de import efectuate de un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru, acesta are obligatia de a depune la autoritatea vamala declaratia de import pentru TVA si accize. Exigibilitatea accizei intervine la data inregistrarii declaratiei de import pentru TVA si accize."

Art. II
Scutirea impozitului pe dividendele reinvestite
(1) Dividendele reinvestite incepand cu 2009, in scopul pastrarii si cresterii de noi locuri de munca pentru dezvoltarea activitatii persoanelor juridice romane distribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora inscris la Oficiul National al Registrului Comertului, sunt scutite de la plata impozitului pe dividende.
(2) Sunt scutite de la plata impozitului pe dividende si dividendele investite in capitalul social al altei persoane juridice romane, in scopul crearii de noi locuri de munca, pentru dezvoltarea activitatii acesteia, conform obiectului de activitate inscris la Oficiul National al Registrului Comertului.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) si (2) se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. III
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 1 ianuarie 2009, cu exceptia prevederilor art. I pct. 5-7, care intra in vigoare la data de 15 decembrie 2008.

Art. IV
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Politica penala si libertatea individuala
Madalina Cristina Putinei

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: