DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 172/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 25/11/2008

Avand in vedere declansarea procedurii de infringement impotriva Romaniei pentru necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei 2005/89/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind masurile menite sa garanteze siguranta aprovizionarii cu energie electrica si investitiile in infrastructuri, tinand cont de faptul ca neadoptarea in regim de urgenta in legislatia nationala a prevederilor directivei poate aduce Romania in fata Curtii Europene de Justitie, fapt ce constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:
"g1) imbunatatirea competitivitatii pietei interne de energie electrica si participarea activa la formarea atat a pietei regionale, cat si a pietei interne de energie a Uniunii Europene si la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere;".
2. La articolul 3, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 211, cu urmatorul cuprins:
"211. echilibru intre productie si consum - acoperirea cererii previzibile de energie electrica, fara a fi necesara reducerea consumului."
3. La articolul 3, dupa punctul 59 se introduc doua noi puncte, punctele 591 si 592, cu urmatorul cuprins:
"591. siguranta alimentarii cu energie electrica - capacitatea sistemului energetic national de a asigura alimentarea cu energie electrica a clientilor finali, cu respectarea legislatiei in vigoare;
592. siguranta in functionare a retelei - functionarea continua a retelei de transport si, dupa caz, a retelei de distributie in circumstante previzibile."
4. La articolul 11 alineatul (2), literele h) si u) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"h) aproba reglementari tehnice si comerciale pentru operatorii economici din sector. Reglementarile tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si functionare pentru racordarea la reteaua de transport a instalatiilor de producere, a retelelor de distributie, a echipamentelor consumatorilor conectate direct, a circuitelor interne si a liniilor directe se notifica Comisiei Europene in conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice;
...............................................................................................................................
u) monitorizeaza piata de energie electrica in vederea evaluarii nivelului de eficienta, transparenta si concurenta al acesteia, a continuitatii in alimentare, pe baza de reglementari proprii, si prezinta rapoarte anuale primului-ministru si ministerului de resort privind problemele sesizate si solutiile aplicate."
5. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, articolele 111 si 112, cu urmatorul cuprins:
"Art. 111. - (1) Raportul prevazut la art. 11 alin. (2) lit. u) cuprinde, in special, informatii privind:
a) siguranta in functionare a retelelor electrice;
b) prognoza balantei dintre resursele si consumul de energie electrica pentru urmatorii 5 ani;
c) noi capacitati de productie planificate sau in curs de realizare;
d) calitatea si nivelul de intretinere al retelelor electrice;
e) masurile intreprinse pentru acoperirea varfului de consum si pentru acoperirea deficitelor de energie;
f) estimarea evolutiei sigurantei alimentarii cu energie electrica pentru o perioada curpinsa intre 5 si 15 ani de la data intocmirii raportului;
g) proiectele sau intentiile de investitii, pe cel putin 5 ani calendaristici, ale operatorului de transport si de sistem si cele ale oricaror altor operatori, despre care au cunostinta, privind punerea in functiune a unei capacitati de interconexiune transfrontaliera.
(2) La elaborarea sectiunii din raport referitoare la proiectele de investitii in interconexiuni prevazute la alin. (1) lit. g) se iau in considerare urmatoarele elemente:
a) principiile managementului congestiilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.228/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2003 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica;
b) capacitatile de transport al energiei electrice, existente si planificate;
c) prognoza productiei pe tipuri de resurse, a furnizarii, a schimburilor transfrontaliere si a consumului intern de energie electrica cu luarea in considerare a masurilor de gestionare a cererii; si
d) obiectivele regionale, nationale si europene de dezvoltare durabila.
(3) ANRE, pe baza reglementarilor proprii, elaboreaza raportul prevazut la art. 11 alin. (2) lit. u) in stransa colaborare cu operatorul de transport si de sistem, care se consulta, daca este cazul, cu operatorii de transport si de sistem din tarile vecine.
(4) Primele doua rapoarte prevazute la art. 11 alin. (2) lit. u) se publica pe site-ul ANRE pana la data de 30 iunie 2009, respectiv 31 iulie 2010, iar ministerul de resort le transmite Comisiei Europene.
(5) Dupa anul 2010, raportul prevazut la art. 11 alin. (2) lit. u) se publica la fiecare 2 ani, pana la data de 31 iulie, iar ministerul de resort il transmite Comisiei Europene."
Art. 112. - (1) Pentru informarea Comisiei Europene, ANRE elaboreaza si transmite primului-ministru si ministerului de resort un raport cu privire la masurile adoptate pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu universal si serviciu public, inclusiv cele privind protectia consumatorului si protectia mediului si efectul posibil al acestora asupra concurentei la nivel national si international, indiferent daca acestea necesita sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2003/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de abrogare a Directivei 96/92/CE.
(2) La fiecare 2 ani de la elaborarea primului raport, acesta se reactualizeaza avand in vedere schimbarile aferente masurilor prevazute la alin. (1), indiferent daca acestea necesita sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2003/54/CE.
6. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Autorizarea capacitatilor de interconexiune care se realizeaza prin investitii comerciale private se face fara a aduce atingere prevederilor Regulamentului CE nr. 1.228/2003 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica.
(5) Deciziile privind investitiile aferente capacitatilor de interconexiune se iau in urma unei analize comune efectuate de catre operatorii de transport si de sistem in cauza."
7. Dupa articolul 29 se introduc doua noi articole, articolele 291 si 292, cu urmatorul cuprins:
"Art. 291. - In urma consultarii cu ANRE, Consiliul Concurentei elaboreaza si transmite factorilor responsabili un raport privind pozitia dominanta pe piata si comportamentul de specula si anticoncurential. De asemenea, raportul cuprinde o analiza a schimbarilor de proprietate si a masurilor practice adoptate la nivel national pentru a asigura un numar suficient al actorilor pe piata sau masurilor practice destinate cresterii interconectarii si concurentei. Raportul se transmite ministerului de resort, care il transmite Comisiei Europene pana in anul 2010, pana la data de 31 iulie a fiecarui an. Incepand din anul 2010, raportul se transmite Comisiei Europene la fiecare doi ani.
Art. 292. - (1) In cazul unor situatii neasteptate de criza pe piata de energie si in cazul in care este amenintata siguranta fizica sau securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalatiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport si de sistem propune ministerului de resort adoptarea unor masuri de siguranta.
(2) Masurile mentionate la alin. (1) trebuie sa afecteze cat mai putin buna functionare a pietei interne europene si sa se rezume strict la remedierea situatiei de criza care le-a generat.
(3) Punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se face prin hotarare a Guvernului initiata de ministerul de resort.
(4) Ministerul de resort notifica, in regim de urgenta, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum si Comisiei Europene masurile de siguranta adoptate in fiecare caz."
8. La articolul 37, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
"(51) Restrictiile in aprovizionarea cu energie electrica in situatii de urgenta trebuie sa respecte criterii predefinite in ceea ce priveste gestionarea dezechilibrelor de catre operatorul de transport si de sistem. Orice masura de siguranta trebuie luata in stransa colaborare si cu consultarea altor operatori ai retelelor de transport implicati, cu respectarea contractelor bilaterale aplicabile, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informatii."
9. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu urmatorul cuprins:
"Art. 381. - Operatorul de transport si de sistem este obligat, conform reglementarilor ANRE, sa intocmeasca din 3 in 3 luni un raport cu privire la fluxurile fizice de energie electrica care s-au derulat in cadrul importurilor de energie electrica din tari terte Uniunii Europene in cursul ultimelor 3 luni anterioare datei raportarii, care se transmite ANRE si ministerului de resort in vederea informarii Comisiei Europene."
10. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Prezenta lege transpune Directiva 2003/54/CE privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de abrogare a Directivei 96/92/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 176 din 15 iulie 2004, Directiva 2005/89/CE privind masurile menite sa garanteze siguranta aprovizionarii cu energie electrica si investitiile in infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. 33 din 4 februarie 2006, si prevederile art. 4 paragraful 3 din Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerarii pe baza cererii de energie termica utila pe piata interna a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 52 din 21 februarie 2004".

Art. II
Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.Poate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: