DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 30/08/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1 Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu urmatorul cuprins:
"Art. 121. - (1) In cazul unei operatiuni de transport combinat, daca segmentul rutier initial este efectuat in cont propriu de un transportator rutier in conditiile prevazute la art. 12, segmentul rutier final pentru transportarea la destinatie a marfurilor se considera a fi efectuat in cont propriu daca transportatorul rutier caruia ii sunt destinate marfurile utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier initial.
(2) Daca segmentul rutier final este efectuat in cont propriu de un transportator rutier in conditiile prevazute la art. 12, segmentul rutier initial se considera a fi efectuat in cont propriu daca transportatorul rutier care expediaza marfurile utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final."
2 Alineatul (2) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Conditia de onorabilitate, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se considera ca fiind indeplinita daca persoana desemnata:
a) nu a fost condamnata pentru infractiuni grave, inclusiv infractiuni de natura comerciala;
b) nu a fost declarata inapta pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale in vigoare;
c) nu a indeplinit functia de persoana desemnata pentru un operator de transport sau o intreprindere care a fost sanctionat/sanctionata pentru incalcari grave ale legislatiei cu privire la:
- conditiile de plata si de angajare;
- conditiile de desfasurare a operatiunilor de transport rutier, in special in ceea ce priveste regulile referitoare la perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, incarcarea vehiculelor, utilizarea in conditii de siguranta a vehiculelor rutiere, siguranta rutiera si protectia mediului."
3 Dupa alineatul (2) al articolului 18 se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)-(25), cu urmatorul cuprins:
"(21) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) si b), conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita de la momentul in care persoana in cauza este reabilitata, potrivit reglementarilor in vigoare, sau de la momentul in care au incetat cauzele pentru care a fost declarata inapta, dupa caz.
(22) In cazul prevazut la alin. (2) lit. c), conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita dupa o perioada de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau intreprinderea pentru care persoana in cauza indeplineste functia de persoana desemnata a fost sanctionat/sanctionata pentru incalcari grave.
(23) Autoritatea competenta va stabili lista infractiunilor considerate ca fiind grave, precum si lista infractiunilor de natura comerciala, care afecteaza onorabilitatea persoanei desemnate in sensul alin. (2) lit. a).
(24) Autoritatea competenta va stabili situatiile si circumstantele in care incalcarile legislatiei sunt considerate grave si afecteaza onorabilitatea persoanei desemnate in sensul alin. (2) lit. c).
(25) Daca faptele la care se face referire la alin. (23) si (24) sunt savarsite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul Romaniei, autoritatea competenta va informa autoritatile competente din statele membre de stabilire ale acestora in legatura cu faptele constatate si sanctiunile aplicate."
4 Dupa articolul 50 se introduc doua noi articole, articolele 501 si 502, cu urmatorul cuprins:
"Art. 501. - Intreprinderile/operatorii de transport rutier care efectueaza operatiuni de transport de pasageri au obligatia de a-i informa pe acestia cu privire la obligativitatea purtarii centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor, in unul dintre urmatoarele moduri:
a) de catre conducatorul auto;
b) de catre conducatorul grupului sau de catre o persoana desemnata oficial drept conducator al grupului;
c) prin mijloace audiovizuale;
d) prin afisarea in loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme stabilite prin norme.
Art. 502. - (1) In scopul facilitarii controlului cu privire la vehiculele utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii vehiculelor rutiere detinute cu placute sau asigurarii existentei la bordul acestora a unui document emis de autoritatea competenta, din care sa rezulte numele producatorului, numarul de identificare al vehiculului, dimensiunile si masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.
(2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin norme elaborate de autoritatea competenta.
(3) Placutele si documentele prevazute la alin. (1) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admise/autorizate.
(4) Controlul vehiculelor prevazute la alin. (1) se face:
a) pentru respectarea conformitatii maselor, in mod aleatoriu;
b) pentru respectarea conformitatii dimensiunilor se verifica doar acele vehicule care prezinta indicii ca ar putea fi neconforme prevederilor legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise."
5 Dupa alineatul (3) al articolului 65 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC) se elibereaza de catre autoritatea competenta numai:
a) conducatorilor auto cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au resedinta curenta, asa cum este aceasta definita la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile si completarile ulterioare, in Romania;
b) conducatorilor auto cetateni ai unui alt stat care sunt angajati in mod legal de un operator sau de o intreprindere de transport cu sediul sau domiciliul in Romania ori care sunt detinatori ai unui permis de munca valabil eliberat de autoritatile romane.
(5) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC), eliberate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei Parlamentului European si a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si pregatirea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, sunt recunoscute in Romania."
6 Dupa articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 651, cu urmatorul cuprins:
"Art. 651. - Certificatele de competenta profesionala si/sau atestatele valabile eliberate de autoritatile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conducatori auto, consilieri de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase si persoanele desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport sunt recunoscute in Romania ca fiind echivalente cu cele eliberate de autoritatile romane."
7 La articolul 71, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) si (3), art. 3 alin. (1) si (2), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 6 alin. (1) si (2), art. 7 alin. (1) si ale art. 8, 9 si 10 din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, p. 1-10, asa cum a fost modificata de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, p. 17-25, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranta in vehiculele cu capacitate mai mica de 3,5 tone, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991, p. 26-28, ale art. 2 liniuta a 11-a, art. 4 alin. (3) si art. 6 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) si (4) din Directiva Consiliului 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circula in interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate in traficul national si international si a greutatii maxime autorizate in traficul international, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, p. 59-75, ale art. 9 din Directiva Consiliului 92/106/CEE din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de marfuri intre state membre, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 368 din 17 decembrie 1992, p. 38-42, precum si ale art. 9, 10 si art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregatirea initiala si periodica a conducatorilor auto care efectueaza transport de marfa si calatori, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226 din 10 septembrie 2003, p. 4-17, ce amendeaza Regulamentul nr. 3.820/85/CE si Directiva 91/439/CEE si abroga Directiva 76/914/CEE."

Art. II
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor va modifica in mod corespunzator Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.

Art. III
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Poate fi de interes si:
Ordin pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto, ordinul nr. 987/2007
Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, legea nr. 333/2007
Ordonanta de urgenta privind transporturile rutiere, oug nr. 109/2005
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, lege nr. 42/2008
Hotarare nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masuri
OUG nr. 74/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Ordin nr. 826/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor 1 si 2, precum si a rectificarii lit. g) a art. 11, la Acordul privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea recipro
Hotarare nr. 901/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera
OUG nr. 110/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Ordin nr. 1339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri
HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Ordin nr. 1463/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
Ordin nr. 1566/2008 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehicul
Ordin nr. 21/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident
Ordin nr. 535/2009 privind efectuarea controlului respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier / intreprinderi prin echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Aut
Legea nr. 157/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
HG nr. 770/2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
Legea nr. 289/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania
Legea nr. 288/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora
OG 21/2009 - modificarea si completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii ace
Ordin 200/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 1777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv tra
Ordin 208/2009 - modificarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute in OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul mi
HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania. Hotararea nr. 1326/2009
OG 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
OUG 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane
OG 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. Ordonanta 27/2010
OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitat
Legea 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor con
Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011
OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Ordonanta nr. 26/2011
Legea 18/2012 pentru aprobarea OG 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Lege nr. 18/2012
Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera. Lege nr. 125/2012
OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Ordonanta de urgenta nr. 11/2013
Legea 218/2013 pentru modificarea si completarea OG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizare la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Leg
Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
Ordin 277/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produ
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Legea 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: