DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 68/2008, ordonanta de urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 06/06/2008

Avand in vedere necesitatea accelerarii procesului de reforma a asistentei medicale ambulatorii, componenta de baza a sistemului sanitar romanesc, precum si necesitatea adoptarii urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activitatii de asistenta medicala, luand in considerare ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 871 din 9 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, a fost declarat neconstitutional actul normativ care reglementa acest domeniu, iar multe acte si proceduri pentru vanzarea spatiilor medicale, incepute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005, nu sunt definitivate, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001.
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin spatiu medical se intelege spatiul in care se desfasoara efectiv activitate medicala si activitate medicala conexa, precum si cota indiviza corespunzatoare dreptului de proprietate asupra spatiului comun.
(3) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si cabinetelor medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost concesionate in urma unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
(4) Spatiile prevazute la alin. (1) si terenurile aferente acestora se vand numai daca este clarificata situatia lor juridica.
(5) Prevederile alin. (1) nu se aplica spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitara proprie.

Art. 2
(1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu sunt aplicabile spatiilor medicale situate in imobilele aflate in zona de protectie a unui monument istoric.
(2) Spatiile medicale situate in imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pot fi vandute dupa definitivarea procedurilor legale privind situatia juridica a acestora, potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 3
(1) Au dreptul de a cumpara spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului medical si care detin in mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice care, detinand in mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1), care doresc cumpararea spatiului in care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisa de cumparare, insotita de copii certificate de pe actele care atesta detinerea legala a spatiului respectiv la sediul vanzatorului, in termen de 45 de zile de la publicarea/afisarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau, dupa caz, la expirarea termenului prevazut la alin. (4).
(3) Vanzarea spatiilor medicale care se afla in sediile consiliilor locale si judetene se face in baza hotararii consiliului local sau a consiliului judetean, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
(4) Spatiile medicale concesionate in temeiul Hotararii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, cu modificarile ulterioare, pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumparare in termenul prevazut la alin. (2), vor fi folosite in continuare de acestia pana la expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul.


Capitolul II - Reguli privind vanzarea spatiilor medicale


Art. 4
(1) Consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, pot aproba prin hotarare lista spatiilor si a terenurilor aferente din proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale ori din proprietatea privata a statului, pentru care sunt mandatate sa vanda, ce urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Listele astfel aprobate sunt afisate in mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului local/judetean in termen de 15 zile de la aprobare.
(2) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, in termen de 15 zile de la aprobarea listei prevazute la alin. (1), prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, faptul ca spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgenta.
(3) In cazul imobilelor proprietate privata a municipiului Bucuresti, lista spatiilor supuse vanzarii se aproba de catre:
a) consiliile locale ale sectoarelor, cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru spatiile aflate in administrarea lor;
b) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru spatiile aflate in proprietatea ori in administrarea acestuia.

Art. 5
(1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau judet in care exista spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta se constituie o comisie pentru vanzarea spatiilor medicale, denumita in continuare comisie, si o comisie de contestatie.
(2) Comisia si comisia de contestatie se constituie prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, si fiecare are urmatoarea componenta:
a) doua persoane din aparatul de specialitate al primarului localitatii sau, dupa caz, al presedintelui consiliului judetean din localitatea, respectiv judetul in a carui proprietate sau administrare se afla spatiul medical;
b) un reprezentant al autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor si, dupa caz, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentisti;
d) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat de directorul general;
e) 2 consilieri locali ai comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, 2 consilieri judeteni ai judetului in a carui proprietate, respectiv administrare se afla spatiul medical.
(3) In cazul imposibilitatii membrilor titulari de a participa la lucrarile comisiei, acestia vor fi inlocuiti de membrii supleanti stabiliti prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.
(4) In termen de 15 zile de la data primirii solicitarii din partea primarilor, respectiv a presedintilor consiliilor judetene, institutiile prevazute la alin. (2) au obligatia de a-si desemna reprezentantii si/sau, dupa caz, inlocuitorii.
(5) Membrii comisiei si ai comisiei de contestatie isi desemneaza un presedinte. Secretariatul tehnic al comisiilor este asigurat prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.
(6) Membrii comisiilor nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoana juridica care solicita cumpararea spatiului medical. Membrii comisiilor nu pot solicita cumpararea de spatii medicale si nu pot fi sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpararea spatiilor medicale. In caz de incompatibilitate, in termen de 5 zile de la constatarea acesteia de catre comisie, aceasta se completeaza cu alti membri din randul supleantilor.
(7) Membrii comisiilor au dreptul la o indemnizatie pentru activitatea depusa, ale carei cuantum si conditii de acordare se stabilesc prin hotarare a consiliului local sau judetean, cu avizul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, si constituie cheltuieli in sensul prevederilor art. 15 alin. (2).

Art. 6
(1) Comisia are urmatoarele atributii:
a) desemneaza la prima sedinta presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei;
b) tine evidenta spatiilor medicale care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta;
c) in cazul vanzarii prin negociere directa, negociaza cu cumparatorul si aproba pretul minim de vanzare al spatiilor medicale, care nu poate fi mai mic decat pretul stabilit in baza raportului de evaluare;
d) participa la desfasurarea licitatiei publice cu strigare.
(2) Hotararile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

Art. 7
(1) Pretul de vanzare al spatiului medical si al terenului aferent se stabileste in momentul vanzarii, in urma unei negocieri directe intre cumparator si comisie, si nu poate fi mai mic decat pretul de vanzare din raportul de evaluare, raport care va evidentia si valoarea investitiilor efectuate de catre solicitant, pe baza de acte justificative. Valoarea investitiilor efectuate se poate deduce numai daca acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al detinatorului dreptului de administrare sau in baza contractului de concesiune, dupa caz, valoare ce nu poate depasi jumatate din pretul stabilit in raportul de evaluare.
(2) Raportul de evaluare prevazut la alin. (1) se intocmeste de catre un evaluator independent autorizat in conditiile legii, care este selectat prin licitatie publica, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, de catre autoritatea administratiei publice locale, titulara a dreptului de administrare asupra spatiilor medicale aprobate a fi vandute.
(3) Evaluatorul, prin raportul de evaluare, stabileste valoarea spatiului medical si a terenului aferent la pretul de piata pentru imobilele respective, pe baza indicatorilor de piata si a criteriilor de evaluare acceptati de comun acord.
(4) Valoarea prevazuta la alin. (3) reprezinta pretul care s-ar putea obtine in situatia in care orice persoana interesata ar putea cumpara spatiul respectiv.

Art. 8
(1) La finalizarea procedurii de vanzare a fiecarui spatiu, comisia incheie un proces-verbal cuprinzand datele cu privire la desfasurarea procedurii de vanzare si pretul obtinut pentru spatiul vandut.
(2) Procesul-verbal se depune la sediul vanzatorului, prin grija secretarului comisiei.
(3) Refuzul de a incheia procesul-verbal sau incheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestata la comisia de contestatii, in termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vanzare.
(4) Comisia de contestatii este obligata sa solutioneze contestatiile in termen de 5 zile de la depunerea acestora.
(5) Partea interesata poate contesta hotararea comisiei de contestatii in conditiile legislatiei in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 9
Contractul de vanzare-cumparare a spatiului medical se incheie in termen de maximum 15 zile de la data incheierii procedurii de solutionare a contestatiilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta, si se semneaza, din partea vanzatorului, de presedintele consiliului judetean ori de primar, dupa caz.

Art. 10
(1) Pretul de vanzare a spatiilor se va plati de cumparator integral la incheierea contractului sau in rate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Imobilele dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu pot fi instrainate, inchiriate sau folosite de cumparator pentru alte activitati decat in scopul desfasurarii activitatii medicale si/sau a activitatilor conexe actului medical.
(3) In localitatile in care exista un singur spatiu medical cu destinatia medicina de familie, acesta isi va mentine destinatia in cazul instrainarii.
(4) Anual, o comisie formata din 2 reprezentanti ai vanzatorului si un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) si (3), dupa caz.
(5) In cazul incalcarii conditiilor prevazute la alin. (2) si (3), contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate.
(6) In situatia prevazuta la alin. (5), imobilele reintra in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau in proprietatea privata a statului, in conditiile legii, iar sumele inaintate de cumparator ii vor fi restituite, fara dobanda aferenta acestora.

Art. 11
(1) In cazul in care un cumparator, persoana fizica sau juridica, se afla in situatia de a cumpara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, doua sau mai multe spatii medicale situate in aceeasi comuna, oras sau municipiu ori in unitati administrativ-teritoriale diferite, comisia va aproba vanzarea doar pentru unul dintre spatii, la alegerea cumparatorului.
(2) In acest scop cumparatorul va semna o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 12
(1) Vanzarea spatiilor medicale se poate face cu plata in rate catre cumparatorii prevazuti la art. 3, in urmatoarele conditii:
a) avans de 15% din pretul de vanzare;
b) rate lunare, esalonate pe un termen de maximum 15 ani, cu posibilitatea cumparatorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de un an; cumparatorul poate opta pentru un termen mai mic de plata sau pentru achitarea anticipata;
c) perceperea unei dobanzi anuale cel putin egale cu rata de referinta stabilita periodic de Comisia Europeana pentru Romania si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta 4 rate sau nu respecta clauzele contractuale, contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), imobilele reintra in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau in proprietatea privata a statului, in conditiile legii, iar sumele inaintate de cumparator ii vor fi restituite, fara dobanda aferenta acestora.

Art. 13
In cazul vanzarii in rate a spatiului medical si a terenului aferent, cumparatorul este obligat sa constituie in favoarea vanzatorului o ipoteca asupra imobilului care face obiectul vanzarii, pana la achitarea in totalitate a bunului cumparat.

Art. 14
(1) Cheltuielile ocazionate de procedura de vanzare in ceea ce priveste efectuarea masuratorilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al statului, precum si inscrierea ipotecii prevazute la art. 13 sunt suportate de catre cumparator.
(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiului medical, altele decat cele prevazute la alin. (1), sunt suportate de vanzator din bugetul propriu, iar in cazul incheierii contractului de vanzare-cumparare, acestea se deduc cu prioritate din incasarile obtinute.

Art. 15
(1) Sumele obtinute din vanzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, proprietate privata a statului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se fac venit la bugetul de stat, dupa recuperarea cheltuielilor aferente vanzarii, efectuate de vanzator.
(2) Sumele obtinute din vanzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se fac venit la bugetele locale respective, intr-un cont special, si se utilizeaza pentru realizarea unor proiecte de interes public in domeniul sanitar, aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale vanzatoare.

Art. 16
(1) In situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin impreuna un spatiu medical ce urmeaza sa fie vandut, daca unul dintre acestia si-a exprimat intentia de cumparare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita in scris de la fiecare codetinator exprimarea intentiei de cumparare sau nu a spatiului, care trebuie sa fie comunicata in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii de la comisie.
(2) In cazul in care nu toti codetinatorii cabinetului medical sau ai spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical doresc cumpararea, insa cel putin unul a solicitat ferm acest lucru, vanzarea se va face exclusiv catre solicitant pentru intregul spatiu detinut in comun.
(3) In situatia in care doar unul dintre codetinatorii spatiului il cumpara, raporturile dintre cumparator si ceilalti codetinatori se stabilesc potrivit conventiei dintre acestia, conform legislatiei in vigoare.
(4) In situatia in care mai multi codetinatori solicita cumpararea spatiului medical, respectivul spatiu se vinde acestora in cote proportionale cu sumele de bani platite, daca prin conventia codetinatorilor nu se stabileste altfel.

Art. 17
Comisia comunica solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.


Capitolul III - Vanzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare


Art. 18
(1) Spatiile medicale nevandute in conformitate cu prevederile cap. II, altele decat cele aflate in situatia mentionata la art. 3 alin. (4), se pot vinde prin licitatie publica cu strigare.
(2) Pretul minim de pornire este cel stabilit in raportul de evaluare prevazut la art. 7.

Art. 19
(1) Comisia face public anuntul de vanzare a spatiilor prevazute in lista aprobata potrivit art. 4, in termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.
(2) Anuntul de vanzare cuprinde:
a) denumirea si sediul vanzatorului, precum si datele de identificare a spatiului supus vanzarii;
b) locul, data si ora inceperii licitatiei;
c) numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relatii suplimentare;
d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;
e) garantia de participare la licitatie, constituita potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mica decat suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare;
f) taxa de participare la licitatie.
(3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitatie:
A. pentru persoane juridice:
a) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
b) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala romana;
c) dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;
d) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in litigii, reorganizare judiciara sau faliment;
e) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
f) imputernicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;
B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, din care rezulta ca are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora;
c) dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;
d) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(4) Anuntul de vanzare se publica in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale, de larga circulatie, si se afiseaza la sediul vanzatorului, cu cel putin 15 zile inainte de data organizarii licitatiei.

Art. 20
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, documentele prevazute la art. 19 alin. (3) si dovada privind achitarea taxei de participare.

Art. 21
Comisia verifica, in prezenta ofertantilor, existenta tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia verifica si analizeaza ulterior documentele de participare depuse de ofertanti si intocmeste lista cuprinzand ofertantii acceptati, care include toti potentialii cumparatori care au depus documentatia completa de participare la licitatie, si o va afisa la locul desfasurarii licitatiei, cu cel putin o ora inainte de ora fixata pentru inceperea acesteia.

Art. 22
Ofertantilor acceptati la licitatie li se inmaneaza taloane cu numere de identificare, corespunzatoare numarului de ordine din lista cuprinzand ofertantii acceptati. Presedintele comisiei de licitatie anunta denumirea spatiului medical care se pune in vanzare, pretul de vanzare, denumirea si numarul de ordine ale ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare a licitatiei.

Art. 23
In cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie.

Art. 24
(1) Licitatia are loc la data stabilita in anuntul de vanzare si este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia in care se prezinta un singur ofertant care ofera pretul de pornire al licitatiei, acesta este declarat adjudecatar.

Art. 25
(1) Daca se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitare pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare.
(2) Daca nu se formuleaza oferte de cumparare cu plata integrala a pretului minim de pornire, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate.

Art. 26
Daca la sedintele de licitatie prevazute de prezentul capitol nu se prezinta niciun ofertant, institutia publica implicata poate decide organizarea unei noi licitatii cu strigare.


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 27
Presedintii consiliilor judetene si primarii vor comunica lunar Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Ministerului Sanatatii Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vanzare a spatiilor medicale proprietate privata a statului, aflate in administrarea lor.

Art. 28
(1) Instrainarea prin vanzare a spatiilor si a terenurilor dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta se poate face prin exercitarea dreptului de preemptiune.
(2) Dreptul de preemptiune la instrainarea imobilelor prevazute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, daca este cazul, si apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) si se exercita prin Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania sau Colegiul Farmacistilor din Romania, dupa caz.
(3) Proprietarul spatiului si terenului care urmeaza sa fie vandute este obligat sa incunostinteze Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania sau Colegiul Farmacistilor din Romania, dupa caz, iar acesta va comunica in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, persoanelor prevazute la alin. (2) despre intentia de vanzare si pret, in termen de cel mult 15 zile de la data cand a fost incunostintat.
(4) In termen de cel mult 15 zile, colegiile prevazute la alin. (3) afiseaza intentia si pretul de vanzare pe site-urile proprii si la sediul primariei in a carei raza se afla spatiul medical ce urmeaza sa fie vandut.
(5) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati sa se pronunte asupra exercitarii acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
(6) In situatia in care la implinirea termenului prevazut la alin. (5) titularii dreptului de preemptiune nu au comunicat intentia lor de a cumpara bunurile prevazute la alin. (1), dreptul de preemptiune se considera stins, iar spatiul medical si terenul aferent se vand liber.
(7) In cazul in care bunurile se vand liber, proprietarul spatiului si terenului care urmeaza sa fie vandute nu le va putea vinde la un pret mai mic decat cel oferit titularilor dreptului de preemptiune.

Art. 29
Contractele de vanzare-cumparare prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra spatiilor medicale si terenurilor aferente fara respectarea dreptului de preemptiune sunt lovite de nulitate relativa.

Art. 30
(1) Spatiile medicale si terenurile aferente in care functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001, care apartin domeniului public al statului trec in domeniul privat al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii Publice, prin hotarare a Guvernului, in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Se mandateaza consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale sa intreprinda masurile necesare pentru vanzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, prevazute la alin. (1), in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(3) Inventarierea spatiilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 31
Spatiile medicale prevazute la art. 3 alin. (3) trec in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale in conditiile Legii nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 32
(1) Spatiile medicale care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta si care nu sunt vandute de consiliile judetene sau de consiliile locale sunt amenajate si dotate de catre autoritatile administratiei publice locale, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, conform standardelor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Sumele necesare amenajarii si dotarii spatiilor prevazute la alin. (1) se asigura de la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala se afla acestea.

Art. 33
Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 34
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului republicata 2014. Lege nr. 104/2003 republicata 2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Curierul Fiscal, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: