DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 33/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 18/05/2007

In baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, potrivit carora se constituie o autoritate unica de reglementare in sectorul energiei si gazelor naturale, respectiv Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care preia atributiile, bugetul, sursele de finantare, personalul, drepturile si obligatiile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinteaza, este necesara adoptarea cu caracter de urgenta a unor reguli de organizare si functionare specifice unei singure autoritati, care sa asigure ducerea la indeplinire a competentelor si atributiilor acesteia in conditii de eficienta, transparenta si tratament nediscriminatoriu, avand in vedere faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la dificultati in ceea ce priveste o functionare optima, la cel mai inalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Autoritatea competenta in sectorul energiei electrice si gazelor naturale este Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, aflata in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului."
2. Alineatul (1) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestari, pentru prestari de servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale."
3. Alineatele (1), (2), (3), (7), (10), (12) si (14) ale articolului 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Conducerea ANRE se asigura de un presedinte, ajutat de 3 vicepresedinti, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRE in relatiile cu tertii.
(2) Pentru aprobarea reglementarilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori.
(3) Cei 7 reglementatori din Comitetul de reglementare, prevazuti la alin. (2), sunt numiti de primul-ministru pe o perioada de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea presedintelui ANRE.
...............................................................................................................................
(7) Calitatea de membru in Comitetul de reglementare este incompatibila cu exercitarea oricaror activitati cu caracter comercial in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale si cu exercitarea de functii publice, cu exceptia celei didactice din invatamantul superior, in conditiile legii.
...............................................................................................................................
(10) Ordinele si deciziile emise de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 60 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate partilor interesate.
...............................................................................................................................
(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, din care:
a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort;
b) 2 membri din partea asociatiilor patronale din domeniul energiei si gazelor naturale;
c) 2 membri din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei si gazelor naturale;
d) un membru din partea asociatiilor din administratia publica locala;
e) 2 membri din partea organizatiilor profesionale;
f) 2 membri din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrica si gaze naturale.
...............................................................................................................................
(14) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evalueaza impactul reglementarilor ANRE si face propuneri de imbunatatire a acestora."
4. Alineatul (2) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Salarizarea personalului ANRE si celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile banesti si cheltuielile de cazare, pentru perioada delegarii si detasarii in alta localitate in interesul serviciului, se stabilesc prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivelul ANRE si al contractului individual de munca."
5. Dupa alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu in cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia si pentru membrii Consiliului consultativ, in conditiile prevazute de lege."
6. Alineatul (1) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) ANRE elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, precum si a gazelor naturale, in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor."
7. Dupa alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Atributiile si competentele prevazute la alin. (2) se completeaza cu atributiile si competentele prevazute la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
8. Dupa alineatul (4) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In vederea exercitarii atributiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informatiile si documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora."
9. Dupa articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 891, cu urmatorul cuprins:
"Art. 891. - Prezenta lege reglementeaza sectorul si piata energiei electrice si se completeaza cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza sectorul si piata gazelor naturale."


Art. II

Legea gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Autoritatea competenta in sectorul energiei electrice si gazelor naturale este Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, aflata in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestari, pentru prestari de servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale."
2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - ANRE elaboreaza, stabileste si urmareste respectarea sistemului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei gazelor naturale, precum si a energiei electrice, in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor."
3. Dupa alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Atributiile si competentele prevazute la alin. (1) se completeaza cu atributiile si competentele prevazute la art. 11 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007."
4. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.
5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Conducerea ANRE se asigura de un presedinte, ajutat de 3 vicepresedinti, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRE in relatiile cu tertii.
(2) Pentru aprobarea reglementarilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori.
(3) Cei 7 reglementatori prevazuti la alin. (2) sunt numiti de primul-ministru pe o perioada de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea presedintelui ANRE.
(4) Comitetul de reglementare isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.
(5) Mandatele presedintelui, vicepresedintilor si ale membrilor Comitetului de reglementare inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;
e) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (6);
f) prin revocare.
(6) Calitatea de membru in Comitetul de reglementare este incompatibila cu exercitarea oricaror activitati cu caracter comercial in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale si cu exercitarea de functii publice, cu exceptia celei didactice din invatamantul superior, in conditiile legii.
(7) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, din care:
a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort;
b) 2 membri din partea asociatiilor patronale din domeniul energiei si gazelor naturale;
c) 2 membri din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei si gazelor naturale;
d) un membru din partea asociatiilor din administratia publica locala;
e) 2 membri din partea organizatiilor profesionale;
f) 2 membri din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrica si gaze naturale.
(8) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul gazelor naturale si al energiei electrice cu cele ale consumatorilor, evalueaza impactul reglementarilor ANRE si face propuneri de imbunatatire a acestora."
6. Articolul 11 se abroga.
7. Articolul 12 se abroga.
8. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Personalul ANRE este angajat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare si functionare, ale contractului colectiv de munca la nivelul ANRE si ale legislatiei muncii.
(2) Salarizarea personalului ANRE si celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile banesti si cheltuielile de cazare, pentru perioada delegarii si detasarii in alta localitate in interesul serviciului, se stabilesc prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivelul ANRE si al contractului individual de munca."
9. Articolul 14 se abroga.
10. Articolul 15 se abroga.
11. Articolul 16 se abroga.
12. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 99. - (1) Preturile si tarifele reglementate in sectorul gazelor naturale se aproba prin ordin al presedintelui ANRE, care va contine inclusiv data intrarii in vigoare a acestora.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
13. Dupa alineatul (1) al articolului 120 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prezenta lege reglementeaza sectorul si piata gazelor naturale si se completeaza cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, care reglementeaza sectorul si piata energiei electrice."
14. In cuprinsul Legii gazelor nr. 351/2004, denumirea "Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE)".


Poate fi de interes si:
Program national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007
Legea energiei electrice, legea nr. 13/2007
Hotarare privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, 457/2003, republicata 2007
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor, 2007
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, hotarare nr. 90/2008
Regulament de functionare al Comitetului de arbitraj, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, 2005
OUG nr. 50/2008, ordonanta de urgenta pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie
Ordin nr. 66/2008 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici
Ordin nr. 116/2008 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice
OG nr. 22/2008, ordonanta privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale
Lege nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin nr. 124/2008 privind modalitati de plata pe Piata de echilibrare si pentru dezechilibrele partilor responsabile cu echilibrarea
OUG nr. 172/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
OG 13/2009 - modificarea si completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. Ordonanta 13/2009
OUG 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice . Ordonanta de urgenta nr. 106/2009
OUG 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei electrice in sistem centralizat catre populatie. Ordonanta de urgenta nr. 110/2009
Lege 358/2009 privind aprobarea OUG nr. 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
72 useri online

Useri autentificati: