DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, oug nr. 120/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 02/11/2007

Avand in vedere:
 • obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana;
 • prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune, ale Regulamentului Consiliului nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat de Fondul european agricol de dezvoltare rurala si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005;
 • necesitatea completarii masurilor financiare privind modul de alocare a prefinantarii si a cofinantarii de la bugetul de stat in bugetul institutiilor implicate in gestionarea fondurilor europene destinate Politicii agricole comune, pentru accelerarea si eficientizarea procesului de implementare a Programului national de dezvoltare rurala 2007-2013,
  se impune modificarea in regim de urgenta a cadrului legal prin masuri apreciate ca reprezentand o situatie extraordinara.
  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Articol unic
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 787 din 18 septembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1 Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1.- (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si a prefinantarii si cofinantarii aferente acestei asistente, in vederea asigurarii unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul european de garantare agricola si din Fondul european agricol de dezvoltare rurala.
  (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
  a) plafonul anual pentru cheltuielile aferente Fondului european de garantare agricola, denumit in continuare FEGA, se constituie din sumele maxime stabilite in conformitate cu cadrul financiar multianual prevazut de Acordul interinstitutional si din angajamente bugetare stabilite in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune;
  b) plafonul anual pentru cheltuielile aferente Fondului european agricol de dezvoltare rurala, denumit in continuare FEADR, se constituie din sumele maxime stabilite in conformitate cu cadrul financiar multianual prevazut de Acordul interinstitutional si din angajamente bugetare pentru FEADR, in conformitate cu art. 12 si 23 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 si cu angajamentele bugetare comunicate pentru programul de dezvoltare rurala, aprobate prin decizie a Comisiei;
  c) contributia financiara a Comunitatii Europene - sume care se transfera Guvernului Romaniei de catre Comisia Comunitatii Europene, cu titlu de contributie financiara nerambursabila acordata Romaniei de catre Comunitatea Europeana, in conformitate cu cadrul financiar multianual prevazut prin Acordul interinstitutional si angajamentele bugetare;
  d) fonduri publice - asa cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
  e) structuri de implementare - agentiile de plati, autoritatea de management din structura Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si alte entitati prevazute in regulamentele comunitare si in legislatia nationala din domeniul politicii agricole comune;
  f) prefinantarea reprezinta suma care se acorda pentru asigurarea resurselor financiare din bugetul de stat necesare efectuarii cheltuielilor implicate de derularea FEGA si FEADR, dupa cum urmeaza:
 • suma alocata temporar de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor aferente schemelor de plata, implicate de FEGA, conform art. 14 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005, pana la transferarea platilor lunare de la Comisia Europeana;
 • sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru masurile finantate din FEADR, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeana;
  g) cofinantarea reprezinta suma alocata de la bugetul de stat, pentru finantarea contributiei nationale, ca parte a cheltuielilor publice totale alocate pentru masurile implicate de FEGA si FEADR, conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005;
  h) cheltuielile neeligibile reprezinta sumele asigurate de la bugetul de stat pentru FEGA si FEADR si reprezinta cheltuieli cu diferentele de curs nefavorabile, pierderi datorate debitelor nerecuperate, costuri bancare rezultate din operatiunile de transfer si reintregire a fondurilor si alte cheltuieli neeligibile rezultate din derularea procesului de gestionare si utilizare a fondurilor, care urmeaza a fi definite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
  i) Acordul interinstitutional este acel acord incheiat intre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si Comisia Comunitatii Europene, la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetara si managementul financiar sanatos;
  j) Program - documentul de programare elaborat de Romania si adoptat de Comisia Europeana pentru dezvoltare rurala, respectiv Programul national pentru dezvoltare rurala, finantat din FEADR, denumit in continuare PNDR;
  k) organismul de certificare - organismul responsabil de certificarea realitatii, integralitatii si acuratetei conturilor agentiei de plati acreditate care deruleaza fonduri transferate Romaniei din FEGA si FEADR, reprezentat de autoritatea de audit constituita pe langa Curtea de Conturi a Romaniei;
  l) autoritate de management - structura organizatorica din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, responsabila pentru managementul PNDR, reprezentata de Directia generala dezvoltare rurala, denumita in continuare DGDR;
  m) agentii de plata - structuri organizatorice din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, responsabile cu plata masurilor finantate din FEGA, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, si din FEADR, prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, denumita in continuare APDRP;
  n) beneficiar - persoana fizica, organismul, autoritatea, institutia sau societatea comerciala din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritoriala, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, judetean sau national, responsabile pentru initierea ori initierea si implementarea proiectelor aprobate spre finantare in cadrul PNDR;
  o) avans - sume transferate din FEADR si de la bugetul de stat pentru beneficiarii prevazuti in PNDR, in baza contractului de finantare si a dosarului de achizitii aprobat de APDRP in cadrul unui proiect finantat din FEADR, conform legii;
  p) debite fata de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectarii prevederilor legale comunitare sau a altor documente incheiate ori convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei."
  2 Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente FEGA si FEADR, se aloca si se deruleaza in baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006, precum si a prevederilor PNDR.
  (2) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile FEGA si FEADR au caracter previzional si se reflecta in anexa la bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca ordonator principal de credite si in anexa la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, in calitate de beneficiar."
  3 La articolul 4, alineatele (2), (3) si (4) se abroga.
  4 Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Sumele din fondurile publice destinate cofinantarii si prefinantarii in bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene se vor utiliza pentru plata cheltuielilor aferente FEGA si FEADR, la termenele prevazute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene si ale Comisiei Comunitatii Europene.
  (2) Creditele bugetare aferente cofinantarii si prefinantarii de la bugetul de stat a contributiei financiare a Comunitatii Europene se cuprind in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, astfel:
  1. La pozitia distincta denumita «Finantare FEGA» se includ:
  a) sumele reprezentand cofinantare publica din fonduri de la bugetul de stat;
  b) sumele necesare asigurarii prefinantarii;
  c) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in scopul efectuarii platilor;
  d) sumele pentru acoperirea platii taxei pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene;
  e) sumele aferente platii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorarilor de intarziere ca urmare a nerecuperarii la timp de la beneficiari;
  f) alte sume rezultate din derularea procesului de gestionare si utilizare a FEGA, definite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu avizul ministrului economiei si finantelor.
  2. La pozitia distincta denumita «Finantare FEADR» se includ:
  a) sumele reprezentand cofinantare publica din fonduri de la bugetul de stat;
  b) sumele necesare asigurarii prefinantarii, inclusiv sumele necesare asigurarii avansului pentru beneficiarii unui sprijin pentru investitii;
  c) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in scopul efectuarii platilor;
  d) sumele pentru plata taxei pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica;
  e) sumele aferente platii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorarilor de intarziere ca urmare a nerecuperarii la timp de la beneficiari;
  f) alte sume rezultate din derularea procesului de gestionare si utilizare a FEADR, definite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu avizul ministrului economiei si finantelor.
  (3) In bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica in calitate de beneficiar se cuprind sumele necesare asigurarii cofinantarii locale, precum si finantarii cheltuielilor neeligibile aferente implementarii proiectelor proprii.
  (4) Alocarea sumelor prevazute la alin. (2) pct. 1 lit. e) si pct. 2 lit. e) pentru plata debitelor fata de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorarilor de intarziere ca urmare a nerecuperarii la timp de la beneficiari, in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare. Sumele alocate in acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinatii.
  (5) Creditele bugetare aferente FEGA si FEADR se transfera de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin intermediul APIA si APDRP, catre beneficiarii finali.
  (6) Sumele prevazute la alin. (2) pct. 1 lit. d) si pct. 2 lit. d) se transfera de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin intermediul APIA si APDRP, in conturi deschise la Trezoreria Statului, urmatorilor beneficiari: unitati administrativ-teritoriale si asociatii ale acestora legal constituite si in conturi deschise la institutii de credit pentru organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica."
  5 Dupa articolul 5 se introduc doua noi articole, articolele 51 si 52, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Beneficiarii publici si privati ai unui sprijin pentru investitii, finantat din FEADR, pot solicita APDRP plata unui avans din FEADR si de la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile din PNDR.
  (2) Suma avansului nu poate depasi 20% din ajutorul public pentru investitii si plata acestuia trebuie sa fie subordonata constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente care corespunde procentului de 110% din suma avansului.
  (3) In cazul beneficiarilor publici prevazuti la alin. (1), APDRP poate accepta o garantie scrisa din partea autoritatii ierarhice superioare acestora, in conformitate cu dispozitiile in vigoare, echivalenta cu procentul prevazut la alin. (2), cu conditia ca autoritatea respectiva sa se angajeze sa plateasca suma acoperita de garantie, in cazul in care avansul platit nu a fost justificat.
  (4) Garantia este eliberata in cazul in care APDRP constata ca suma cheltuielilor reale care corespund ajutorului public pentru investitii depaseste suma avansului.
  (5) Suma prevazuta la alin. (2) se justifica pe baza de documente pana la finalizarea proiectului.
  Art. 52. - (1) Sumele utilizate reprezentand prefinantare din bugetul de stat a masurilor finantate din FEGA si FEADR se reintregesc cu sumele primite de la Comisia Europeana si cu cele recuperate de la beneficiari.
  (2) Sumele reprezentand prefinantare de la bugetul de stat, reintregite in acelasi an in care s-a efectuat plata, se utilizeaza cu aceeasi destinatie. Daca reintregirea si/sau recuperarea sumelor se realizeaza in anii urmatori anului in care s-a efectuat plata, acestea se vireaza ca venit la bugetul de stat.
  (3) Disponibilitatile din fondurile aferente FEGA si FEADR si din fondurile publice destinate cofinantarii/prefinantarii ramase in conturile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la sfarsitul anului bugetar se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."
  6 Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7. - In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elabora, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, norme metodologice care urmeaza a fi aprobate prin hotarare a Guvernului si instructiuni care urmeaza a fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu avizul ministrului economiei si finantelor."


  Poate fi de interes si:
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 140/2007
  Norma de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar
  Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, legea nr. 32/2007
  Legea privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 231/2005
  Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea
  Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura, oug nr. 148/2007
  Lege pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare, legea nr. 10/2008
  Hotarare privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare, hotarare nr. 134/2008
  Hotarare nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei specialitati traditionale garantate, 2008
  Ordonanta de urgenta privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de inghetul tarziu de primavara in pomicultura, oug nr. 41/2008
  Legea pomiculturii, legea nr. 348/2003, republicata 2008
  OUG nr. 67/2008, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare
  Lege nr. 153/2008 privind efectuarea recensamantului general agricol din Romania
  Hotarare nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura
  Lege nr. 312/2003 republicata 2007, legea privind producerea si valorificarea legumelor
  Legea nr. 381/2002, lege privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
  Hotarare nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume
  HG nr. 1195/2008, hotarare privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica
  Legea nr. 72/2002, legea zootehniei


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  78 useri online

  Useri autentificati: