DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, oug nr. 116/2007
Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 31/10/2007

In cadrul strategiei Uniunii Europene, definita la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune sociala, Romania s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala in directia unei abordari globale a politicilor de dezvoltare sociala.
Pentru a completa aceste obiective de coerenta si de transversalitate in domeniul politicilor sociale, Legea nr. 47/2006, care constituie reglementarea-cadru, prevede realizarea unei noi constructii institutionale, in scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenta sociala, a modalitatilor de finantare, a tipurilor de prestatii, a beneficiarilor si a nevoilor concrete ale acestora.
In baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 47/2006, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse s-a infiintat Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, ce are drept scop crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestatiilor sociale.
Conform Planului de masuri prioritare pentru integrare europeana si angajamentelor asumate de Romania, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale trebuie sa se organizeze incepand cu 1 ianuarie 2008, fapt pentru care, in vederea organizarii si functionarii acestei institutii, este necesar a se adopta masuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ.
Totodata, neadoptarea cadrului normativ necesar prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgenta va conduce la nerespectarea unor angajamente asumate in vederea integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, dar si la imposibilitatea crearii sistemului unitar de plata si gestiune a tuturor prestatiilor sociale si la nemultumiri in randul beneficiarilor. Aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizeaza interesul public.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, denumita in continuare Agentie, are in subordine agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica.
(3) Agentiile teritoriale, in functie de nevoile locale si pentru eficientizarea activitatii proprii, pot organiza in subordine unitati fara personalitate juridica.
(4) Agentia se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale statutului propriu de organizare si functionare.

Art. 2
(1) Agentia are ca scop administrarea si gestionarea tuturor prestatiilor sociale acordate de la bugetul de stat, asa cum sunt ele definite la art. 17 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, intr-un sistem unitar de plata.
(2) Agentia asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii agentiilor teritoriale si a unitatilor din subordine, in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific de activitate si al realizarii atributiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 3
Finantarea cheltuielilor privind organizarea si functionarea Agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

Art. 4
Principiile care stau la baza functionarii Agentiei sunt urmatoarele:
a) solidaritate sociala;
b) respectarea drepturilor sociale ale cetatenilor;
c) asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalitatii de sanse si promovarea nediscriminarii;
d) protectia si respectarea confidentialitatii datelor personale;
e) eficienta in administrarea si gestionarea prestatiilor sociale;
f) facilitarea accesului beneficiarilor la prestatiile sociale;
g) asigurarea continuitatii drepturilor si platilor prestatiilor sociale pentru beneficiari;
h) asigurarea unei abordari unitare a legislatiei privind prestatiile sociale;
i) transparenta si responsabilitatea publica.

Art. 5
Agentia aplica politicile si strategiile din domeniul asistentei sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, avand urmatoarele obiective principale:
a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata prestatiilor sociale;
b) asigurarea unui sistem eficient si integrat de gestionare si plata a prestatiilor sociale la nivel national;
c) prevenirea fraudei in sistemul de acordare a prestatiilor sociale;
d) monitorizarea sumelor cheltuite din bugetul de stat pentru plata prestatiilor sociale;
e) organizarea si asigurarea serviciilor de stabilire, evidenta si plata a prestatiilor sociale;
f) organizarea si asigurarea unui sistem de evidenta si evaluare a beneficiarilor de prestatii sociale;
g) asigurarea furnizarii informatiilor necesare realizarii politicilor si strategiilor in domeniul asistentei sociale;
h) facilitarea accesului la prestatii sociale al beneficiarilor;
i) gestionarea eficienta a resurselor umane si materiale in domeniul sau de activitate.

Art. 6
(1) In vederea realizarii obiectivelor sale, Agentia incheie anual un contract de gestiune si performanta manageriala cu Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in care sunt stabiliti indicatorii de performanta manageriala. Modelul contractului se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse exercita controlul asupra modului in care sunt implementate politicile nationale elaborate in domeniul de competenta al Agentiei, precum si asupra realizarii indicatorilor de performanta manageriala.
(3) Presedintele Agentiei prezinta ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse semestrial rapoarte cu privire la stadiul indeplinirii indicatorilor prevazuti in contractul de gestiune si performanta manageriala.
(4) Raportul anual privind indeplinirea indicatorilor de performanta manageriala se prezinta de catre presedintele Agentiei ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse pentru aprobare.


Capitolul II - Atributiile, organizarea si functionarea Agentiei


Sectiunea 1 - Atributiile Agentiei


Art. 7
(1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia are, in principal, urmatoarele atributii:
a) urmareste si asigura aplicarea corecta, unitara si nediscriminatorie a legislatiei privind prestatiile sociale;
b) elaboreaza propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ din domeniul sau de competenta si le inainteaza Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pentru promovare, precum si altor autoritati ale administratiei publice centrale pentru informare;
c) stabileste procedurile administrative privind acordarea prestatiilor sociale de catre agentiile teritoriale si elaboreaza instructiuni de aplicare a prevederilor legislatiei privind gestiunea prestatiilor sociale;
d) fundamenteaza si propune Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse proiectul de buget incluzand fonduri pentru plata prestatiilor sociale si pentru functionarea Agentiei;
e) administreaza si gestioneaza bugetul propriu, organizeaza si asigura plata prestatiilor sociale;
f) administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu;
g) prezinta Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse raportul de executie bugetara a bugetului alocat;
h) negociaza si incheie acorduri cu institutii financiare, in vederea efectuarii platilor prestatiilor sociale;
i) elaboreaza rapoarte si analize pentru fundamentarea politicilor si programelor in domeniul prestatiilor sociale;
j) elaboreaza indicatorii statistici aferenti domeniului sau de competenta;
k) asigura evidenta la nivel national a tuturor beneficiarilor din sistemul prestatiilor sociale;
l) elaboreaza rapoarte de activitate si le transmite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
m) monitorizeaza si asigura controlul intern asupra modului de acordare a prestatiilor sociale;
n) asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii in domeniul sau de activitate;
o) organizeaza activitati de informare a cetatenilor cu privire la drepturile la prestatii sociale;
p) asigura indrumarea metodologica a agentiilor teritoriale si a unitatilor din subordine cu privire la modul de aplicare a dispozitiilor legale in domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
q) indruma persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind prestatiile sociale;
r) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, in conditiile legii;
s) asigura reprezentarea in relatiile cu organismele similare din strainatate si orice alta reprezentare in domeniul sau de activitate, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
t) asigura pentru activitatea proprie dezvoltarea, mentenanta si protectia sistemelor automatizate de calcul si inregistrare, in special in functie de evolutiile tehnologice;
u) asigura gestiunea bazelor nationale de date referitoare la sistemul de informatii privind prestatiile sociale;
v) garanteaza securitatea si integritatea sistemului de informatii, precum si confidentialitatea datelor in conformitate cu prevederile legii;
w) aplica prevederile conventiilor internationale in domeniu, la care Romania este parte, inclusiv ansamblul reglementarilor comunitare in domeniu, si colaboreaza cu institutii similare din Uniunea Europeana;
x) negociaza, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, acorduri bilaterale cu organisme din alte state, in domeniul sau de competenta;
y) realizeaza selectia, stabileste planul de formare profesionala continua a personalului propriu si este responsabila de punerea lui in aplicare.
(2) Atributiile si responsabilitatile Agentiei sunt cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si cele prevazute de statutul de organizare si functionare.

Art. 8
(1) In realizarea atributiilor sale, Agentia poate stabili relatii de parteneriat sau de colaborare cu alte autoritati si institutii publice si private, din tara si din strainatate, reprezentanti ai societatii civile sau ai partenerilor sociali.
(2) In vederea eficientizarii activitatii sale, Agentia poate incheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor activitati ori servicii in conditiile legii.

Art. 9
In realizarea obiectivelor sale, Agentia preia atributiile si responsabilitatile de administrare si gestionare a prestatiilor sociale de la compartimentele de specialitate ale Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si ale structurilor sale deconcentrate.

Sectiunea 2 - Organizarea si functionarea Agentiei


Art. 10
(1) Personalul Agentiei si al agentiilor teritoriale este format din functionari publici cu statut reglementat de Legea nr. 188/1999, republicata, si personal incadrat in baza contractului individual de munca.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile acestuia.
(3) Atributiile si responsabilitatile personalului Agentiei la nivel central si local se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, la propunerea presedintelui Agentiei.

Art. 11
Structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale Agentiei atat la nivel central, cat si la nivel local se stabilesc prin statutul de organizare si functionare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 12
(1) Agentia, pentru indeplinirea atributiilor sale, preia in administrare bunurile mobile si imobile si orice alte resurse materiale aflate in proprietate publica, de la autoritatile administratiei publice centrale si locale, in conditiile legii.
(2) Agentia detine in proprietatea privata bunuri mobile si imobile provenite din surse proprii, donatii sau din alte surse, potrivit legii.
(3) Agentia preia bunurile mobile si imobile existente la actualele directii de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

Sectiunea 3 - Conducerea Agentiei


Art. 13
(1) Agentia este condusa de un presedinte a carui functie este asimilata celei de secretar de stat.
(2) Presedintele este numit in functie prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
(3) Presedintele beneficiaza de drepturile salariale si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru functia de secretar de stat.

Art. 14
(1) Conducerea executiva a Agentiei se exercita de catre un secretar general, inalt functionar public numit in conditiile legii.
(2) Atributiile si responsabilitatile secretarului general se stabilesc prin statutul de organizare si functionare al Agentiei.

Art. 15
(1) Mandatul presedintelui este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii.
(2) Mandatul presedintelui inceteaza la expirarea perioadei prevazute la alin. (1), prin revocare la propunerea ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, prin demisie, prin pensionare sau prin deces.

Art. 16
(1) Presedintele are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) exercita functia de ordonator secundar de credite;
b) coordoneaza activitatea Agentiei si a structurilor sale subordonate;
c) raspunde de intreaga activitate a Agentiei si a structurilor subordonate in fata ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse;
d) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, in conditiile legii, proiectul de buget incluzand fonduri pentru plata prestatiilor sociale si pentru functionarea Agentiei;
e) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse raportul anual de activitate al Agentiei;
f) aproba, numeste, incadreaza, modifica, suspenda si dispune incetarea raporturilor de serviciu sau de munca ale personalului din subordine, in conditiile legii;
g) aproba planul de formare profesionala continua a personalului Agentiei;
h) aproba regulamentul de organizare si functionare al Agentiei la nivel central si local;
i) organizeaza si coordoneaza activitatea de control intern privind gestionarea si plata prestatiilor sociale;
j) evalueaza activitatea conducatorilor agentiilor teritoriale;
k) reprezinta Agentia in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice si fizice, precum si cu organisme din tara si din strainatate;
l) dezvolta relatii de colaborare cu institutii similare din tara si din strainatate, in limita competentelor prevazute de lege;
m) asigura promovarea imaginii Agentiei.
(2) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine cu caracter individual si normativ in domeniul de activitate al Agentiei.
(3) Presedintele Agentiei poate delega atributii personalului din subordine, in conditiile legii.
(4) Presedintele indeplineste si alte atributii care se stabilesc prin statutul propriu de organizare si functionare al Agentiei.


Capitolul III - Agentiile teritoriale


Art. 17
(1) Agentiile teritoriale au, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica legislatia privind acordarea si plata prestatiilor sociale;
b) informeaza si indruma persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind prestatiile sociale;
c) gestioneaza informatiile in vederea efectuarii platilor prestatiilor sociale;
d) prelucreaza documentatia aferenta stabilirii drepturilor la prestatii sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
e) inregistreaza datele privind beneficiarii de prestatii sociale;
f) utilizeaza sistemul de informatii conform cu instructiunile si instrumentele de gestiune a informatiei, stabilite de Agentie;
g) asigura evidenta la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul prestatiilor sociale;
h) actualizeaza baza de date cu privire la beneficiari si prestatiile sociale acordate;
i) asigura caracterul confidential al datelor personale ale solicitantilor si beneficiarilor de prestatii sociale;
j) verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestatii sociale;
k) stabilesc dreptul la prestatii sociale si efectueaza plata acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
l) recupereaza drepturile incasate necuvenit de beneficiari, in conditiile legii;
m) fundamenteaza si propun Agentiei proiectul de buget incluzand fonduri pentru plata prestatiilor sociale si pentru functionarea agentiei teritoriale;
n) administreaza bugetul aprobat si prezinta Agentiei raportul de executie bugetara;
o) organizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul alocat;
p) exercita functia de ordonatori tertiari de credite;
q) intocmesc rapoarte periodice, precum si raportul anual de activitate si le transmit Agentiei;
r) elaboreaza, implementeaza si cofinanteaza programe de activitate proprii si actiuni specifice privind domeniul sau de activitate;
s) furnizeaza Agentiei si altor organisme cu competente in domeniu informatii in vederea elaborarii de studii, rapoarte si analize in domeniul lor de activitate;
t) asigura comunicarea permanenta cu autoritatile, institutiile si alte persoane juridice cu responsabilitati in domeniul social si in special cu autoritatile publice locale si judetene;
u) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, conform legii;
v) asigura caracterul confidential al datelor personale ale solicitantilor si beneficiarilor de prestatii sociale;
w) rezolva contestatii, sesizari si reclamatii potrivit competentelor legale;
x) realizeaza selectia si formarea profesionala a personalului la nivel teritorial, in conformitate cu planul stabilit de Agentie in domeniu;
y) editeaza materiale informative in domeniul lor de activitate;
z) utilizeaza orice mijloc de comunicare in masa pentru promovarea si informarea asupra drepturilor beneficiarilor.
(2) Atributiile si responsabilitatile agentiilor teritoriale sunt cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si cele prevazute de statutul propriu de organizare si functionare al Agentiei.
(3) Pentru indeplinirea atributiilor lor, agentiile teritoriale coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civila, precum si cu partenerii sociali.

Art. 18
(1) Conducerea agentiei teritoriale se exercita de catre un director executiv, functionar public de conducere.
(2) Functia de director executiv se ocupa pe baza de concurs organizat in conditiile legii.
(3) Directorul executiv este numit prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 19
(1) Directorii executivi ai agentiilor teritoriale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.
(2) Atributiile si responsabilitatile directorilor executivi se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 20
(1) Numarul de posturi cu care functioneaza Agentia se asigura, prin redistribuire, in conditiile legii, din cadrul compartimentelor de specialitate ale aparatului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si structurilor sale deconcentrate, precum si ale institutiilor din subordinea ministerului, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
(2) La nivel teritorial, numarul de posturi va fi repartizat conform criteriilor prevazute in regulamentul de organizare si functionare.
(3) Salarizarea personalului incadrat in aparatul central al Agentiei se face la nivelul utilizat pentru ministere, iar salarizarea personalului incadrat la nivel teritorial se face la nivelul utilizat pentru structurile deconcentrate ale ministerelor, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 21
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primul-ministru va numi presedintele Agentiei.

Art. 22
(1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia va prelua de la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse atributiile si responsabilitatile legate de administrarea, gestionarea si plata prestatiilor sociale.
(2) Pana la preluarea de catre Agentie a atributiilor si responsabilitatilor legate de administrarea, gestionarea si plata prestatiilor sociale, acestea sunt indeplinite in continuare de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de structurile sale deconcentrate.
(3) Odata cu preluarea atributiilor si responsabilitatilor legate de administrarea, gestionarea si plata prestatiilor sociale, Agentia se subroga Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in toate contractele referitoare la domeniul sau de activitate.

Art. 23
In cazul transferului catre Agentie a atributiilor de administrare, gestionare si plata a prestatiilor sociale efectuate de alte institutii ale administratiei publice, acestea sunt obligate sa aloce Agentiei mijloacele si resursele umane, materiale si financiare necesare.

Art. 24
Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetelor ordonatorilor principali de credite.

Art. 25
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse supune spre aprobare Guvernului statutul propriu de organizare si functionare al Agentiei, elaborat la propunerea acesteia.


Poate fi de interes si:
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 2013
Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, legea nr. 263/2007
Lege privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, legea nr. 200/2006
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, OUG nr. 91/2007
Lege nr. 97/2007, aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 91/2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate
Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 35/2007
Ordonanta privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, ordonanta nr. 36/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal, oug nr. 88/2006
Legea nr. 120/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor
Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007
Lege privind cantinele de ajutor social, lege nr. 208/1997
Lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, legea nr. 17/2000, republicata in 2007
Norma metodologica privind asigurarile voluntare de sanatate, 2007
Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, 2008
Registru National al Asistentilor Sociali, 2008
Codul deontologic al profesiei de asistent social, codul nr. 1/2008
Ordin privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, ordin nr. 123/2008
Contract cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, hotarare nr. 324/2008
Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr. 47/2006
Ordonanta de urgenta OUG 90/2007 privind unele masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si reglementari in domeniul cheltuielilor de personal
Legea nr. 84/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari
Acord Social Sectorial pentru Constructii 2007-2009
Ordin nr. 368/2008 privind repartizarea biletelor de odihna
OUG nr. 83/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
OG nr. 68/2003, ordonanta privind serviciile sociale, consolidata
Legea nr. 116/2002, legea privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
Ordin nr. 4898/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu
Ordin nr. 529/2008 privind desemnarea institutiei din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate responsabile pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistr
HG nr. 1102/2008, hotarare privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012
OUG nr. 118/2008, Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
HG nr. 1237/2008 privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi
Lege nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale
Lege nr. 234/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata
Lege nr. 55/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si ni
Lege nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala. Ordonanta de urgenta nr. 28/2009
Lege nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
Lege nr. 262/2008 pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
Ancheta sociala in caz de divort
OUG nr. 209/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
HG nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Lege nr. 307/2008 privind asocierea Guvernului Romaniei la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC)
Ordin nr. 619/2009 privind repartizarea biletelor de odihna
Legea nr. 161/2009 pentru aprobarea OUG nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat
HG nr. 594/2009 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu". Hotarare nr. 594/200
Lege nr. 209/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
OUG nr. 85/2009 pentru modificarea OUG nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nati
HG 939/2009 pentru modificarea anexei la HG nr. 1102/2008 privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012. Hotararea 939/2009
HG 997/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare. Hotarare nr. 997/2009
Ordin nr. 841/2009 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinu
Ordin 5092/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de
Legea 318/2009 ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabila relatiilor de munca, securitate sociala si securitate si sanatate in munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si
Legea 361/2009 privind aprobarea OUG nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege nr. 361/2009
HG nr. 1456/2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din HG nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001. Ho
HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Hotarare nr. 23/2010
OG 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale. Ordonanta nr. 5/2010
OUG 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 4/2010 privind somajul tehnic
Legea 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale. Lege nr. 49/2010
OUG 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Ordinul 470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale
HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala
Decizie nr. 65/2010 privind infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia
Legea 129/2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 129/2010
Legea 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Legea nr. 153/2010
Ordin 2007/2010 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010
HG 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Hotararea nr. 737/2010
Hotararea 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social
Ordin 1294/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 340
Ordin 753/2010 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului national de asigurari sociale de sanatate
Ordin nr. 1382/2010 privind modificarea Ordinului nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru a
OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 97/2010
Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Legea 276/2010
OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei Delta Dunarii. Ordonanta de Urgenta 127/2010
Ordinul 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap. Ordin nr. 1507/2010
Ordin nr. 959/2011 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2011
HG 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale. Hotararea 113/2011
OUG 36/2011 pentru modificarea si completarea OUG 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, compan
Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali
Legea dialogului social. Lege nr. 62/2011
Ordin nr. 1171/1787/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1849/401/2008 privind monitorizarea platii unor drepturi de natura sociala
Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale. Lege nr. 130/2011
OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta de urgenta 70/2011
Ordin nr. 2091/2011 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2012, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu perso
HG 938/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
Ordinul 1252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
Ordinul ANAF 78 din 26 ianuarie 2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul ANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a docume
Ordin nr. 108/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta
OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice. Ordonanta de urgenta nr. 15/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
HG 578/2012 privind modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. Hotarare nr. 578/2012
Ordinul 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate
HG 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Hotararea nr. 850/2012
HG 929/2012 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partiala a sumei destinate finantarii actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazuta la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 29
Legea 166/2012 privind aprobarea OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala. Lege nr. 166/2012
Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Lege nr. 197/2012
Ordin 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania s
OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013
HG 75/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012
HG 80/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
OUG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Ordonanta de urgenta 16/2013
Legea 115/2013 privind aprobarea OUG 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. Lege nr. 115/2013
Ordin nr. 883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2013. Ordin nr. 883/2013
OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare. Ordonanta de urgenta nr. 36/2013
Ordin nr. 636/2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregatirea infirmierilor/infirmierelor de catre furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Legea 217/2013 privind aprobarea OUG 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 217/2013
Legea 200/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate. Lege nr
Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social. Lege nr. 248/2013
Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013
Legea 259/2013 pentru aprobarea OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare
OUG 93/2013 pentru modificarea art. 1 din OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 93/2013
HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
Legea 61/1991 republicata pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Lege nr. 61/1991 republicata 2014
Legea 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata 2014. Lege nr. 129/1998 republicata 2014
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
Ordin 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale
Ordin 698/2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2014
OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordo
Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Ordin nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014
Ordin nr. 2208/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2014
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
Legea 66/2015 privind aprobarea OG 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Legea 66/2015
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Legea 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
Legea 52/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 52/2016
Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceri
OUG 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din OUG 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri in acordarea unor bene
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: