DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 1650/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei
Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului JustitieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 5 iulie 2010

MINISTERUL JUSTITIEI


In temeiul dispozitiilor art. 13 si art. 23 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul Administratiei publice centrale,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare se abroga.

Art. 3
Compartimentele din Ministerul Justitiei vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul justitiei,


Anexa - Regulament de organizare si functionare a Ministerului JustitieiTitlul I - Dispozitii generale


Art. 1
Ministerul Justitiei, denumit in continuare ministerul, este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care contribuie la buna functionare a sistemului judiciar si la asigurarea conditiilor infaptuirii justitiei ca serviciu public, apararea ordinii de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenesti.

Art. 2
(1) Organizarea si functionarea ministerului sunt prevazute de Hotararea Guvernului nr. 652/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Competenta si atributiile ministerului sunt stabilite de dispozitiile legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale altor legi, ordonante ale Guvernului Romaniei, ale hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), precum si de cele ale prezentului regulament.


Titlul II - Conducerea ministeruluiCapitolul I - Ministrul justitiei


Art. 3
(1) Conducerea ministerului se exercita de ministrul justitiei.
(2) Ministrul justitiei indeplineste, in domeniile de competenta ale ministerului, atributiile generale prevazute de lege, in special la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si atributiile specifice prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al Instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
Ministrul justitiei conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu alte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu alte autoritati, institutii publice si organizatii centrale si locale, cu institutiile Uniunii Europene (UE) si cu alte organizatii internationale, precum si cu alte persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate.

Art. 5
(1) Ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite, in conditiile legii.
(2) Ministrul justitiei, in calitate de Ordonator principal de credite, poate delega, in conditiile legii, prin ordin, dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general, precum si altor persoane imputernicite special in acest scop.


Capitolul II - Secretarii de stat, subsecretarul de stat si secretarul general


Art. 6
(1) Ministrul justitiei este ajutat in activitatea de conducere si reprezentare a ministerului de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum si de secretarul general al ministerului.
(2) Secretarii de stat si subsecretarul de stat sunt numiti prin decizie a primului-ministru si desfasoara activitatile stabilite prin ordin sau instructiune de catre ministrul justitiei, realizand operatiunile care decurg implicit din acestea.
(3) Prin ordin, ministrul justitiei stabileste conditiile in care, in perioada absentei sale, secretarul de stat care il inlocuieste exercita atributiile ce ii revin in aceasta calitate.

Art. 7
Ministrul justitiei poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legatura dintre ministrul justitiei si secretarii de stat, va coordona activitatea celorlalti secretari de stat, va evalua stadiul indeplinirii ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei si ii va indruma in realizarea acestora.

Art. 8
(1) Ministrul justitiei poate delega prin ordin oricare dintre atributiile de conducere, reprezentare si angajare a ministerului in primul rand secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau altor angajati ai ministerului.
(2) Pentru lucrarile din activitatea curenta care nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atributii din competenta ministrului justitiei poate fi dispusa prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrari, directorilor generali si altor categorii de personal din cadrul ministerului.

Art. 9
Secretarii de stat, subsecretarul de stat si secretarul general coordoneaza compartimentele stabilite prin ordin al ministrului justitiei si activitatile stabilite prin acte normative sau, dupa caz, prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 10
Secretarii de stat, subsecretarul de stat si secretarul general emit dispozitii si rezolutii scrise.

Art. 11
Secretarul general este inalt functionar public, numit in conditiile legii.

Art. 12
Secretarul general exercita urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministrul justitiei si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si ai unitatilor subordonate acestuia;
b) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, in probleme de interes comun;
c) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de minister si asigura avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;
d) Transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate in sedinta Guvernului;
e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;
f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice, prevazute de reglementarile in vigoare;
g) informeaza ministrul justitiei asupra modului de indeplinire a sarcinilor transmise de Secretariatul General al Guvernului;
h) organizeaza evidenta si constituirea structurilor din minister si a celor care se constituie de alte autoritati publice centrale cu participarea ministrului justitiei;
i) asigura comunicarea in interiorul ministerului si cu alte ministere, autoritati publice sau institutii ale administratiei centrale si cu ONG-uri;
j) elaboreaza proiecte de ordine ale ministrului justitiei, in domeniul sau de activitate, precum si in alte materii dispuse de ministrul justitiei;
k) reprezinta ministerul, pe baza imputernicirii date de ministrul justitiei, in relatiile cu alte autoritati si institutii publice si cu persoanele fizice si juridice.

Art. 13
Secretarul general indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau, dupa caz, prin ordin al ministrului justitiei.


Capitolul III - Colegiul ministerului


Art. 14
(1) Pe langa ministrul justitiei functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
(2) Colegiul ministerului are in componenta sa secretarii de stat, secretarul general, consilieri si conducatorii compartimentelor din minister.
(3) Ministrul justitiei poate dispune ca la lucrarile Colegiului ministerului sa participe si alte persoane, atunci cand, in opinia sa, situatia o impune.
(4) Colegiul ministerului se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a dezbate activitatea ministerului si politicile acestuia.
(5) Convocarea si agenda Colegiului ministerului sunt stabilite de catre ministrul justitiei, lucrarile se conduc de catre acesta sau de catre un secretar de stat desemnat in acest scop.

Art. 15
(1) In cadrul intalnirilor Colegiului ministerului se dezbat problemele referitoare la activitatile ministerului, se realizeaza o informare asupra activitatilor desfasurate si asupra proiectelor viitoare ale ministerului si se identifica solutii sau se fac recomandari care vor fi supuse deciziei ministrului justitiei.
(2) Discutiile din cadrul Colegiului ministerului se consemneaza in scris, iar consemnarile se transmit ministrului justitiei, precum si compartimentelor interesate.
(3) In cazul in care realizarea unei lucrari este de competenta mai multor compartimente, ministrul justitiei va desemna un coordonator care raspunde de efectuarea lucrarii.
(4) Saptamanal, secretarii de stat, subsecretarul de stat si secretarul general evalueaza, pe baza comunicarilor conducatorilor compartimentelor implicate, modul si stadiul de realizare a activitatilor dezbatute in sedintele Colegiului ministerului si il informeaza pe ministrul justitiei cu privire la acestea.
(5) Conducerile compartimentelor vor lua masurile corespunzatoare pentru ducerea la indeplinire in bune conditii si la termen a activitatilor date in sarcina acestora.


Titlul III - Corpul de consilieri ai ministrului si cabinetele demnitarilorCapitolul I - Corpul de consilieri ai ministrului


Art. 16
Consilierii ministrului sunt numiti de ministrul justitiei si functioneaza in subordinea directa a acestuia.

Art. 17
Consilierii ministrului indeplinesc urmatoarele atributii:
a) efectueaza sau participa, din dispozitia ministrului justitiei, la realizarea unor studii, evaluari, la elaborarea unor proiecte de acte normative sau lucrari de sinteza legate de specificul activitatii ministerului, in cadrul unor grupuri de lucru din minister sau organizate la nivelul Parlamentului, Guvernului sau al altor ministere, institutii sau autoritati publice;
b) examineaza si propun solutii in probleme privind organizarea si functionarea justitiei ca serviciu public, precum si in legatura cu organizarea si functionarea unitatilor subordonate ministerului;
c) informeaza ministrul justitiei asupra posibilitatilor de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanti straini si alte persoane primite in audienta, colaborand in acest caz cu celelalte compartimente din minister;
d) il sesizeaza cu operativitate pe ministrul justitiei cu privire la evenimentele deosebite care se produc in minister sau in unitatile subordonate acestuia;
e) colaboreaza cu personalul din cadrul ministerului si al unitatilor subordonate acestuia pentru rezolvarea sarcinilor curente;
f) colaboreaza cu orice institutie publica sau neguvernamentala, in scopul indeplinirii sarcinilor ministerului;
g) prezinta ministrului justitiei documente si lucrari intocmite de Administratia Nationala a Penitenciarelor si efectueaza lucrari in legatura cu acestea;
h) prezinta ministrului justitiei corespondenta primita la cabinet si, dupa caz, intocmesc raspunsurile;
i) prezinta ministrului justitiei proiectele de acte normative initiate de minister sau transmise, spre avizare, de catre alte institutii publice si, dupa caz, formuleaza observatii cu privire la acestea;
j) insotesc demnitarul care participa la sedintele Guvernului sau ale Parlamentului, la solicitarea acestuia, realizand sarcinile care se impun in timpul acestor sedinte;
k) colaboreaza cu directia de specialitate din minister pentru pregatirea lucrarilor Consiliului Superior al Magistraturii; participa la sedintele Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea demnitarului;
l) primesc de la secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, directorii generali si conducerile compartimentelor din minister documentele care trebuie prezentate ministrului justitiei;
m) colaboreaza cu directiile de specialitate la elaborarea de studii si formularea de propuneri in legatura cu obligatiile ce revin ministerului si autoritatilor judiciare in relatia cu organismele internationale si alte autoritati straine, in probleme juridice cu elemente de extraneitate;
n) indeplinesc orice alte sarcini incredintate de ministrul justitiei.


Capitolul II - Cabinetele demnitarilor


Art. 18
(1) Cabinetele demnitarilor din cadrul ministerului cuprind cabinetul ministrului justitiei si cabinetele secretarilor de stat.
(2) Cabinetele demnitarilor sunt organizate si functioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile ulterioare.
(3) Cabinetele demnitarilor pot cuprinde urmatoarele functii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum si curier personal.

Art. 19
(1) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor este numit sau eliberat din functie numai la propunerea demnitarului in subordinea caruia functioneaza.
(2) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in conditiile legii, pe durata mandatului demnitarului in subordinea caruia isi desfasoara activitatea, si se supune legislatiei muncii si, dupa caz, legislatiei speciale.
(3) In cadrul cabinetelor demnitarilor isi pot desfasura activitatea si judecatori si procurori detasati, conform Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor indeplineste sarcinile stabilite de acestia.


Titlul IV - Structuri permanente de lucru la nivelul ministerului


Art. 20
(1) Desemnarea reprezentantilor ministerului in comisii, comitete, consilii si alte structuri de colaborare sau decizie, nationale sau internationale, in care este implicat ministerul se face prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) vor prezenta periodic sau la cererea ministrului justitiei rapoarte privind activitatea in structurile in care au fost desemnate.
(3) Prin ordin sau instructiune a ministrului justitiei se pot organiza grupuri de lucru temporare si functionale, inclusiv intre diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrari sau operatiuni in domeniile de competenta ale ministerului.


Capitolul I - Comitetul de securitate si sanatate in munca


Art. 21
In cadrul ministerului functioneaza, potrivit legii, Comitetul de securitate si sanatate in munca, infiintat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 22
Comitetul de securitate si sanatate in munca indeplineste urmatoarele atributii:
a) analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protectie;
b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor acestuia si eficienta acestora din punctul de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;
c) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente;
d) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala;
e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor care revin serviciului extern de prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia;
f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;
h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;
i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protectie;
j) analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, a imbolnavirilor profesionale si a evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii;
k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si intocmeste un raport scris privind constatarile facute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza in anul urmator.


Capitolul II - Sistemul de management al calitatii


Art. 23
La nivelul ministerului functioneaza Sistemul de management al calitatii (SMC), reprezentand ansamblul proceselor si componentelor administrative necesare pentru a demonstra capacitatea organizatiei de a furniza servicii publice conforme cerintelor beneficiarilor si reglementarilor legale aplicabile.

Art. 24
La nivelul ministerului functioneaza Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial, pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 25
Persoanele care indeplinesc functiile specifice SMC, precum si atributiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului justitiei.


Capitolul III - Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta si Centrul operativ cu activitate temporara


Art. 26
La nivelul ministerului functioneaza Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta si Centrul operativ cu activitate temporara, ca organisme abilitate in gestionarea si asigurarea functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.

Art. 27
Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta si Centrul operativ cu activitate temporara fac parte din Sistemul national de management al situatiilor de urgenta.

Art. 28
Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta are urmatoarele atributii principale:
a) informeaza Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitetul National, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu privire la starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
b) elaboreaza regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc din domeniile de competenta ale ministerelor si celorlalte institutii publice centrale cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta si le prezinta spre avizare Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si Comitetului National;
c) evalueaza situatiile de urgenta produse in domeniile de competenta, stabileste masuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenta din domeniul de competenta al ministerului, si propune, dupa caz, declararea starii de alerta sau instituirea starii de urgenta;
d) analizeaza si avizeaza planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
e) informeaza Comitetul National si Colegiul ministerului asupra activitatii desfasurate;
f) indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de Comitetul National.

Art. 29
Centrul operativ cu activitate temporara indeplineste, la declararea starii de alerta, atributiile Centrului operativ cu activitate permanenta, dupa cum urmeaza:
a) centralizeaza si transmite operativ la centrul operational al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta;
b) monitorizeaza situatiile de urgenta si informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si celelalte centre operationale si operative interesate;
c) urmareste aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri;
d) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor, precum si mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;
e) centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si face propuneri pentru asigurarea lor;
f) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta;
g) indeplineste orice alte atributii si sarcini privind managementul situatiilor de urgenta, prevazute de lege si in Regulamentul-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.491/2004.

Art. 30
Documentele si baza de date referitoare la situatiile de urgenta, detinute de Centrul operativ cu activitate temporara, se gestioneaza permanent de catre o persoana desemnata in acest sens.


Capitolul IV - Alte structuri permanente de lucruSectiunea 1 - Comisiile de disciplina


Art. 31
Comisiile de disciplina au drept atributii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care au fost sesizate si propunerea de masuri, potrivit legii.

Art. 32
La nivelul ministerului functioneaza urmatoarele comisii de disciplina:
a) Comisia de disciplina pentru personalul de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, constituita in baza Ordinului ministrului justitiei nr. 1.483/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Criminologie;
b) Comisia de disciplina pentru functionarii publici, constituita in baza Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Comisia de disciplina pentru functionari publici cu statut special, constituita in baza Ordinului ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Sectiunea 2 - Secretariatul Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista


Art. 33
Comisia pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista isi desfasoara activitatea in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 34
(1) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista este asigurat de minister, in conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 148/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista este condus de presedintele acesteia si este coordonat de un secretar de stat din minister.
(3) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista cuprinde 7 persoane, personal de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, din cadrul ministerului, numite prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea presedintelui comisiei, precum si 4 persoane cu functia de secretar-dactilograf.


Sectiunea 3 - Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu


Art. 35
Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu are ca scop atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al ministerului.

Art. 36
Atributiile, sarcinile si responsabilitatile Comisiei pentru atribuirea locuintelor de serviciu sunt stabilite prin Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare.


Sectiunea 4 - Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar


Art. 37
Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar este asigurat de personalul din cadrul Directiei tehnologia informatiei si indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) centralizeaza solicitarile argumentate corespunzator de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar;
b) comunica membrilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar solicitarile centralizate;
c) ia parte la lucrarile Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar, prin intermediul membrilor desemnati din cadrul Directiei tehnologia informatiei;
d) elaboreaza proiectele de hotarare ale Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar si anexele acestora;
e) realizeaza service-pack-uri pentru implementarea hotararilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar;
f) comunica pachetele de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS catre curti de apel si tribunale si ia masuri pentru aplicarea acestora;
g) elaboreaza norme si instructiuni de utilizare a aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar si le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar;
h) formuleaza propuneri de modificare si completare a regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, pentru corelarea acestuia cu modul de gestionare a dosarelor in sistemul ECRIS si in celelalte aplicatii IT cu specific judiciar, si le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicatiei ECRIS si celorlalte aplicatii IT cu specific judiciar.


Sectiunea 5 - Secretariatul Comisiei de monitorizare si implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar


Art. 38
Secretariatul Comisiei de monitorizare si implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, denumita in continuare Comisie, este asigurat de personalul din cadrul Directiei tehnologia informatiei si indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) centralizeaza solicitarile de discutare a specificatiilor tehnice si a proiectelor IT inaintate de institutiile din sistemul judiciar;
b) elaboreaza rapoartele de progres al procesului de informatizare;
c) supune aprobarii presedintelui Comisiei propunerile de organizare a sedintelor sau, dupa caz, convoaca Comisia;
d) comunica membrilor Comisiei materialele primite de la institutiile care au transmis materiale spre aprobare sau discutare ori, dupa caz, materialele elaborate de Directia tehnologia informatiei ce se supun aprobarii Comisiei;
e) verifica materialele primite, formuleaza observatii, puncte de vedere de natura tehnica sau, dupa caz, procedurala, propune modificari si completari ori, dupa caz, respingerea specificatiilor tehnice sau a documentelor comunicate de celelalte institutii;
f) ia parte la lucrarile Comisiei prin intermediul membrilor desemnati din cadrul Directiei tehnologia informatiei;
g) elaboreaza proiectele de hotarare ale Comisiei si anexele acestora, atunci cand este cazul;
h) comunica normele si instructiunile aprobate de Comisie.


Sectiunea 6 - Unitatea de incluziune sociala


Art. 39
Unitatea de incluziune sociala, constituita potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania, are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza monitorizarea planurilor de implementare a masurilor de prevenire si combatere a excluziunii sociale;
b) evalueaza efectele masurilor preconizate prin planurile de implementare prevazute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regionala si judeteana;
c) actualizeaza indicatorii sectoriali de incluziune sociala;
d) elaboreaza sistemul informational privind datele cu relevanta pentru domeniul incluziunii sociale;
e) participa la procesul de consultare initiat in domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in scopul eradicarii saraciei si prevenirii excluziunii sociale;
f) monitorizeaza periodic progresul realizat in raport cu obiectivele si indicatorii stabiliti prin Raportul anual in domeniul incluziunii sociale;
g) elaboreaza documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres in domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 40
(1) Componenta nominala a unitatii de incluziune sociala cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una este desemnata coordonator, si se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Coordonatorul unitatii de incluziune sociala participa la lucrarile Comisiei nationale privind incluziunea sociala.


Sectiunea 7 - Consiliul tehnico-economic


Art. 41
Consiliul tehnico-economic al ministerului functioneaza ca structura de analiza si avizare a documentatiilor tehnico-economice elaborate de proiectanti de specialitate sau a altor documente ori documentatii din domeniul investitiilor publice, pentru obiectivele de investitii sau lucrarile de interventie finantate din fonduri publice ori din credite externe contractate sau garantate de stat, apartinand instantelor judecatoresti, aparatului propriu al ministerului si unitatilor subordonate acestuia, cu exceptia documentatiilor tehnicoeconomice ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, unitate care are Consiliu tehnico-economic propriu, pentru care ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 42
Atributiile, componenta si responsabilitatile Consiliului tehnico-economic sunt stabilite prin ordin al ministrului justitiei.


Sectiunea 8 - Structura de informare publica


Art. 43
Structura de informare publica din minister are ca principal scop rezolvarea solicitarilor privind informatiile de interes public si organizarea si functionarea punctului de informare-documentare.

Art. 44
Componenta Structurii de informare publica din minister se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 45
Toate compartimentele din cadrul ministerului au obligatia de a comunica datele si informatiile de interes public, in domeniul de activitate propriu, solicitate de Structura de informare publica, in termenele precizate de aceasta, astfel incat raspunsul final al ministerului sa poata fi comunicat petentilor in termenele prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.


Sectiunea 9 - Structura de monitorizare a proiectelor finantate din fonduri structurale


Art. 46
Structura de monitorizare a proiectelor finantate din fonduri structurale are ca principal scop monitorizarea activitatii privind accesarea si implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale ai caror beneficiari sunt ministerul si institutiile aflate in subordinea acestuia.

Art. 47
Componenta Structurii de monitorizare a proiectelor finantate din fonduri structurale este asigurata din specialisti in domeniul managementului de proiect, resurse umane, tehnologia informatiei, economic, probatiune, planificare strategica si se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.


Capitolul V - Responsabilul pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese


Art. 48
(1) Implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese in cadrul ministerului se asigura de catre o persoana desemnata de directorul Directiei resurse umane, in conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute de lege, persoana desemnata potrivit alin. (1) este subordonata direct ministrului justitiei, care raspunde pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia.
(3) Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun de catre angajatii ministerului care, potrivit legii, au aceasta obligatie, la persoana desemnata potrivit alin. (1).

Art. 49
Atributiile persoanei desemnate pentru asigurarea implementarii prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese sunt prevazute de lege.

Art. 50
Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 49, se organizeaza evidente in conditiile legii.


Titlul V - Personalul cu functii de conducere din ministerCapitolul I - Directorii generali, directorii si ceilalti conducatori ai compartimentelor din structura organizatorica a ministerului


Art. 51
Directorii generali, directorii si ceilalti conducatori ai compartimentelor din subordinea directa a directorilor generali, din cadrul ministerului, organizeaza, coordoneaza, indruma si raspund de activitatea compartimentelor sau compartimentului pe care le/il conduc si asigura buna colaborare cu alte compartimente.

Art. 52
Directorii generali, directorii si ceilalti conducatori ai compartimentelor din subordinea directa a directorilor generali sunt numiti si revocati din functie prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii.

Art. 53
Directorii generali din cadrul ministerului indeplinesc urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea compartimentelor aflate in subordine, prin repartizarea sarcinilor si a oricaror lucrari aflate in competenta acestora;
b) realizeaza, impreuna cu conducatorii compartimentelor din subordine, lucrarile repartizate de conducerea ministerului, de o complexitate si importanta deosebita;
c) urmaresc indeplinirea in mod corespunzator a atributiilor de catre fiecare compartiment din subordine;
d) asigura repartizarea echilibrata a sarcinilor, in functie de competentele fiecarui compartiment din subordine, prin intermediul conducatorilor acestor compartimente;
e) stabilesc, dupa caz, termenele pentru solutionarea lucrarilor repartizate compartimentelor din subordine;
f) urmaresc elaborarea corespunzatoare si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate compartimentelor din subordine;
g) verifica, avizeaza sau, dupa caz, aproba lucrarile intocmite de compartimentele din subordine;
h) intocmesc fisa postului pentru sefii compartimentelor aflate in subordine;
i) indeplinesc sarcinile incredintate de conducerea ministerului si raspund pentru indeplinirea acestora;
j) evalueaza, in conditiile legii, in mod obiectiv, activitatea profesionala a conducatorilor compartimentelor din subordine, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza;
k) avizeaza propunerile formulate de sefii compartimentelor din subordine, referitoare la asigurarea resurselor materiale si financiare necesare functionarii acestora;
l) gestioneaza modul de indeplinire a sarcinilor stabilite in cadrul sedintelor Colegiului ministerului, pentru compartimentele din subordine;
m) avizeaza, in functie de competentele compartimentelor pe care le coordoneaza, proiectele de acte normative elaborate in cadrul ministerului;
n) informeaza si se asigura ca persoanele din subordine au luat act de strategia si obiectivele ministerului in ansamblu, precum si de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte, potrivit prioritatilor stabilite de conducerea ministerului;
o) asigura reprezentarea institutiei, pe baza de mandat, la evenimente organizate pe plan intern si extern, in domeniul de activitate pe care il coordoneaza;
p) asigura reprezentarea institutiei in relatia cu mass-media, numai sub coordonarea Biroului mass-media si conform atributiilor stabilite de conducerea ministerului;
q) asigura o buna colaborare cu Biroul mass-media si informeaza Biroul mass-media, in timp util, in legatura cu activitatile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;
r) indeplinesc orice alte atributii legate de specificul lor de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

Art. 54
Directorii si ceilalti conducatori ai compartimentelor din subordinea directa a directorilor generali indeplinesc urmatoarele atributii:
a) stabilesc masurile necesare si urmaresc indeplinirea in mod corespunzator a obiectivelor din planurile de management;
b) organizeaza activitatea compartimentului pe care il coordoneaza, prin repartizarea echilibrata a sarcinilor;
c) intocmesc fisa postului pentru fiecare persoana aflata in subordine;
d) repartizeaza lucrarile personalului din subordine, direct sau, dupa caz, prin intermediul sefilor de serviciu ori sefilor de birou, stabilesc modul de solutionare a acestora, prioritatea lor si, dupa caz, termenele in care trebuie rezolvate;
e) urmaresc elaborarea corespunzatoare si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate;
f) verifica, avizeaza sau, dupa caz, aproba lucrarile intocmite in cadrul compartimentului pe care il coordoneaza;
g) duc la indeplinire sarcinile incredintate de conducerea ministerului si raspund pentru indeplinirea acestora;
h) realizeaza efectiv lucrarile de o complexitate si importanta deosebita;
i) coordoneaza si gestioneaza resursele umane existente la nivelul compartimentului, in sensul motivarii acestora si al identificarii nevoii de perfectionare individuala;
j) evalueaza, in mod obiectiv si in conditiile legii, activitatea profesionala a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza;
k) formuleaza propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale si financiare necesare functionarii compartimentului;
l) raspund de procesul de inventariere si arhivare a lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva ministerului;
m) raspund de gestiunea bunurilor mobile din cadrul directiei si numesc cate un responsabil pe fiecare camera cu inventarul bunurilor mobile, conform unor proceduri scrise in acest sens;
n) propun periodic indicatorii de performanta pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza si le supun aprobarii ministrului justitiei, secretarului de stat, subsecretarului de stat sau directorului general;
o) participa la sedintele Colegiului ministerului si raporteaza modul de indeplinire a sarcinilor transmise in aceste sedinte;
p) duc la indeplinire activitatile de implementare a studiilor si proiectelor initiate de minister, in scopul eficientizarii activitatii ministerului, unitatilor din subordinea acestuia si instantelor judecatoresti, potrivit domeniului de activitate al fiecarui compartiment;
q) avizeaza, in functie de competente, proiectele de acte normative elaborate de alte compartimente din minister;
r) informeaza si se asigura ca persoanele din subordine au luat act de strategia si obiectivele ministerului in ansamblu, precum si de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte, potrivit prioritatilor stabilite de conducerea ministerului;
s) asigura reprezentarea institutiei, pe baza de mandat, la evenimente organizate pe plan intern si extern, in domeniul de activitate pe care il coordoneaza;
t) asigura reprezentarea institutiei in relatia cu mass–media, numai sub coordonarea Biroului mass-media si conform atributiilor stabilite de conducerea ministerului;
u) asigura o buna colaborare cu Biroul mass-media si informeaza Biroul mass-media, in timp util, in legatura cu activitatile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;
v) indeplinesc orice alte atributii legate de specificul lor de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

Art. 55
(1) In cazul absentei din institutie, directorii generali, directorii si ceilalti conducatori ai compartimentelor din subordinea directa a directorilor generali pot delega, cu avizul sefului ierarhic superior, atributiile care le revin unei persoane cu functie de conducere sau, in lipsa acesteia, unei alte persoane din cadrul compartimentelor/compartimentului pe care le/il coordoneaza, cu acordul acesteia, prin decizie scrisa, intocmita in acest sens.
(2) Numele persoanei careia i-au fost delegate atributiile potrivit alin. (1) se comunica intregului personal al compartimentelor sau, dupa caz, compartimentului pe care le/il coordoneaza.

Art. 56
Dispozitiile art. 54 si 55 se aplica, in mod corespunzator, si conducatorilor compartimentelor aflate in subordinea directa a ministrului justitiei.


Capitolul II - Alte functii de conducere sau cu atributii de conducereSectiunea 1 - Sefii de serviciu


Art. 57
Sefii de serviciu sunt numiti si revocati din functie prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii.

Art. 58
Sefii de serviciu indeplinesc urmatoarele atributii:
a) repartizeaza lucrarile si indruma personalul din subordine in solutionarea acestora;
b) avizeaza toate documentele care vizeaza activitatea serviciului;
c) participa, verifica si raspund de realizarea in cele mai bune conditii si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate serviciului pe care il coordoneaza;
d) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate serviciului, precum si pe cele de o complexitate si importanta deosebita;
e) prezinta si sustin, dupa caz, conducatorilor de compartiment lucrarile elaborate la nivelul serviciului;
f) evalueaza, in conditiile legii, in mod obiectiv, activitatea profesionala a personalului din cadrul serviciului, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza, dupa caz;
g) duc la indeplinire sarcinile incredintate de conducerea ministerului sau a compartimentului si raspund pentru modul de indeplinire a acestora, in domeniul de competenta.

Art. 59
(1) In cazul absentei din institutie, sefii de serviciu pot delega, cu avizul sefului ierarhic superior, atributiile care le revin unei persoane cu functie de conducere sau, in lipsa acesteia, unei alte persoane din cadrul compartimentelor in care isi desfasoara activitatea, cu acordul acesteia, prin decizie scrisa, intocmita in acest sens.
(2) Numele persoanei careia i-au fost delegate atributiile potrivit alin. (1) se comunica intregului personal al serviciului.


Sectiunea 2 - Sefii de birou


Art. 60
Sefii de birou sunt numiti si revocati din functie prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii.

Art. 61
Sefii de birou indeplinesc urmatoarele atributii:
a) repartizeaza lucrarile si indruma personalul din subordine in solutionarea acestora;
b) avizeaza toate documentele care vizeaza activitatea biroului;
c) participa, verifica si raspund de realizarea in cele mai bune conditii si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate biroului pe care il coordoneaza;
d) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate biroului, precum si pe cele de o complexitate si importanta deosebita;
e) prezinta si sustin, dupa caz, conducatorilor de compartiment lucrarile elaborate la nivelul biroului;
f) evalueaza, in conditiile legii, in mod obiectiv, activitatea profesionala a personalului din cadrul biroului, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza, dupa caz;
g) duc la indeplinire sarcinile incredintate de conducerea ministerului sau a compartimentului si raspund pentru modul de indeplinire a acestora, in domeniul de competenta.

Art. 62
(1) In cazul absentei din institutie, sefii de birou pot delega, cu avizul sefului ierarhic superior, atributiile care le revin unei persoane cu functie de conducere sau, in lipsa acesteia, unei alte persoane din cadrul compartimentelor in care isi desfasoara activitatea, cu acordul acesteia, prin decizie scrisa, intocmita in acest sens.
(2) Numele persoanei careia i-au fost delegate atributiile potrivit alin. (1) se comunica intregului personal al biroului.


Sectiunea 3 - Managerul de contract


Art. 63
Managerul de contract este persoana desemnata din partea compartimentului de specialitate beneficiar al unui contract incheiat de catre Ministerul Justitiei ca autoritate contractanta, care asigura implementarea contractului, in vederea atingerii scopului si obiectivelor asumate.

Art. 64
In exercitarea atributiilor sale, managerul de contract are urmatoarele atributii principale:
a) urmareste derularea contractului, conform clauzelor contractuale, intreprinde toate demersurile necesare in vederea atingerii scopului pentru care contractul a fost incheiat si intocmeste, dupa caz, rapoarte periodice privind derularea contractului;
b) aduce la cunostinta superiorului ierarhic orice eveniment petrecut sau potential, care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost incheiat contractul sau care ar putea dauna interesului public; acest eveniment poate consta in intarziere in executarea lucrarilor, descoperirea unor acte simulate sau orice alte situatii asemanatoare;
c) fundamenteaza, dupa caz, propunerile privind incheierea de acte aditionale;
d) verifica si certifica realitatea, regularitatea si conformitatea lucrarilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;
e) asigura constituirea unui fisier auditabil privind intreaga implementare a contractului, dupa semnarea acestuia si pana la efectuarea ultimei plati; fisierul auditabil va contine o copie a contractului si a tuturor documentelor care au legatura cu implementarea acestuia;
f) arhiveaza originalul dosarului contractului si urmareste inscrierea contractului si a operatiunilor legate de acesta in registrul contractelor; preda la arhiva toate documentele elaborate in executarea si in legatura cu contractul, conform procedurii scrise elaborate in acest sens.


Titlul VI - Categoriile de personal din cadrul ministerului


Art. 65
In minister sunt incadrate urmatoarele categorii de personal:
a) personal de specialitate juridica, asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor;
b) functionari publici;
c) manageri publici;
d) functionari publici cu statut special;
e) inspectori de probatiune;
f) consilieri pentru afaceri europene;
g) personal contractual.

Art. 66
(1) Personalul de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, din cadrul ministerului, se face prin concurs, in conditiile legii.
(3) Numirea, promovarea si evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor se realizeaza potrivit legii.
(4) Salarizarea si alte drepturi ale personalului de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor se stabilesc potrivit legii.
(5) Raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor este reglementata de lege.

Art. 67
(1) Functionarii publici isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ocuparea unei functii publice vacante, din cadrul ministerului, se face prin concurs, in conditiile legii.
(3) Numirea, promovarea si evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici se realizeaza potrivit legii.
(4) Salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici se stabilesc potrivit legii.
(5) Raspunderea disciplinara a functionarilor publici este reglementata de lege.

Art. 68
(1) Managerii publici isi desfasoara activitatea in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 135/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Managerul public isi desfasoara activitatea, potrivit legii, in subordinea directa a unui inalt functionar public sau, dupa caz, in subordinea unui functionar public de conducere care ocupa o functie publica cel putin la nivelul functiei de director ori o functie publica specifica asimilata acesteia.

Art. 69
(1) Functionarii publici cu statut special din cadrul ministerului isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata.
(2) Numirea in functie, avansarea si evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special se realizeaza potrivit legii.
(3) Salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special se stabilesc potrivit legii.
(4) Raspunderea disciplinara a functionarilor publici cu statut special este reglementata de lege.

Art. 70
(1) Inspectorii de probatiune isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, precum si al altor acte normative care reglementeaza activitatea specifica serviciilor de probatiune.
(2) Numirea in functie, promovarea in grad profesional si evaluarea performantelor profesionale ale inspectorilor de probatiune se realizeaza potrivit legii.
(3) Salarizarea si alte drepturi ale inspectorilor de probatiune se stabilesc potrivit legii.
(4) Raspunderea disciplinara a inspectorilor de probatiune este reglementata de lege.

Art. 71
(1) Consilierii pentru afaceri europene isi desfasoara activitatea in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Consilierii pentru afaceri europene sunt specialisti cu atributii in domeniul realizarii programelor si reformelor necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea Romaniei de stat membru al UE.
(3) Consilierii pentru afaceri europene au calitatea de personal incadrat cu contract individual de munca, beneficiind de drepturile si exercitand obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
(4) Salarizarea si alte drepturi ale consilierilor pentru afaceri europene sunt stabilite potrivit legii.
(5) Raspunderea disciplinara a consilierilor pentru afaceri europene este reglementata de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 72
(1) Personalul din aparatul propriu al ministerului care efectueaza activitati de secretariat-administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire este angajat cu contract individual de munca, potrivit Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Numirea personalului prevazut la alin. (1) se face prin concurs, in conditiile legii.
(3) Salarizarea personalului prevazut la alin. (1) si alte drepturi se stabilesc potrivit legii.
(4) Raspunderea disciplinara a personalului prevazut la alin. (1) este reglementata de Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.


Titlul VII - Compartimentele din cadrul ministeruluiCapitolul I - Dispozitii comune


Art. 73
Compartimentele din structura organizatorica a ministerului si modul de subordonare a activitatii acestora sunt stabilite in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 652/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 74
(1) Atributiile compartimentelor din structura organizatorica a ministerului se stabilesc prin prezentul regulament.
(2) Atributiile corespunzatoare functiilor din structura organizatorica a ministerului se stabilesc prin fisele posturilor, elaborate in baza prezentului regulament.

Art. 75
Compartimentele de specialitate juridica din cadrul ministerului sunt urmatoarele:
a) Corpul de control al ministrului;
b) Directia elaborare acte normative;
c) Directia avizare acte normative;
d) Directia contencios;
e) Directia servicii conexe;
f) Directia de probatiune;
g) Directia pentru reforma sistemului judiciar si combaterea coruptiei;
h) Directia afaceri europene si drepturile omului;
i) Directia drept international si tratate;
j) Departamentul pentru comunicare si relatii publice;
k) Directia resurse umane;
l) Directia programe europene.


Capitolul II - Corpul de control al ministrului


Art. 76
(1) Corpul de control al ministrului este compartimentul care indeplineste, potrivit prevederilor legale, atributii de verificare si control in toate domeniile de activitate ale ministerului.
(2) Corpul de control al ministrului este o structura de autoritate, care beneficiaza de independenta operationala, subordonata direct ministrului justitiei.
(3) Corpul de control al ministrului isi exercita atributiile prin inspectori si este condus de un inspector-sef.

Art. 77
(1) In exercitarea atributiilor sale, Corpul de control al ministrului are acces neingradit, in conditiile legii, la documente, date si informatii necesare, oricare ar fi detinatorii acestora.
(2) Institutiile si unitatile aflate in subordinea sau coordonarea ministerului sunt obligate sa transmita, la cererea Corpului de control al ministrului, documentele, datele si informatiile solicitate, la termenele stabilite, si sa asigure, in conditiile legii, accesul neingradit al Corpului de control al ministrului in sediile lor si in orice spatii care le apartin, in vederea realizarii atributiilor sale.
(3) Pentru realizarea atributiilor ce ii revin, Corpul de control al ministrului isi va putea asocia in cadrul controalelor efectuate, cu avizul ministrului justitiei, persoane specializate din cadrul ministerului, institutiilor sau al unitatilor aflate in subordinea sau coordonarea acestuia.

Art. 78
Corpul de control al ministrului indeplineste urmatoarele atributii:
a) efectueaza, in baza ordinului ministrului justitiei, cercetarea prealabila a faptelor sesizate Comisiei de disciplina, potrivit regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, din cadrul ministerului;
b) efectueaza, in baza ordinului ministrului justitiei, verificari si controale la nivelul ministerului, al institutiilor si unitatilor aflate in subordinea sau coordonarea acestuia;
c) indeplineste, in baza ordinului ministrului justitiei, activitati de verificare si control in legatura cu modul de exercitare a prerogativelor functiei de conducere de catre personalul din cadrul ministerului si al institutiilor si unitatilor aflate in subordinea sau coordonarea acestuia si face propuneri concrete, in raport cu rezultatul verificarilor;
d) efectueaza, in baza ordinului ministrului justitiei, controlul profesional al activitatii notarilor publici si executorilor judecatoresti, potrivit prevederilor Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) analizeaza, din dispozitia ministrului justitiei, concluziile controalelor efectuate de camerele notarilor publici si ale executorilor judecatoresti si prezinta propuneri privind masurile ce urmeaza a fi dispuse ca urmare a acestor controale;
f) examineaza si solutioneaza sesizarile adresate conducerii ministerului privitoare la activitatea notarilor publici si a executorilor judecatoresti, precum si la alte domenii de competenta ale Corpului de control al ministrului, conform prevederilor legale, formuland propuneri motivate de inlaturare a deficientelor constatate, dupa caz;
g) efectueaza, la cererea ministrului justitiei, cercetarea prealabila a faptelor ce constituie abateri disciplinare, in vederea exercitarii actiunii disciplinare impotriva executorilor judecatoresti, in conditiile legii;
h) efectueaza, in baza ordinului ministrului justitiei, controale in unitatile sistemului administratiei penitenciare cu privire la respectarea regimului legal de detentie, a drepturilor si libertatilor recunoscute persoanelor private de libertate aflate in penitenciare sau minorilor din centrele de reeducare ori cu privire la raporturile profesional-ierarhice ale personalului incadrat in Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia; in acest sens, isi poate asocia specialisti din cadrul ministerului pentru realizarea activitatilor de control;
i) analizeaza concluziile inspectiilor efectuate in unitatile din sistemul administratiei penitenciare de catre Directia inspectie penitenciara din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si prezinta, dupa caz, propuneri ministrului justitiei privind oportunitatea fundamentarii unei actiuni de control;
j) verifica, in baza ordinului ministrului justitiei, modul in care unitatile penitenciare isi indeplinesc sarcinile care le revin in raporturile cu instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, precum si conditiile administrative asigurate detinutilor prezentati la respectivele organe judiciare;
k) examineaza si solutioneaza, in limita competentelor, petitiile, cererile si sesizarile adresate ministerului de catre persoanele private de libertate, de catre membrii de familie ai acestora sau de catre alte persoane fizice sau juridice, referitoare la regimul de executare a pedepselor privative de libertate, a unor masuri educative aplicate minorilor si la respectarea drepturilor omului ori la activitatea personalului sistemului administratiei penitenciare;
l) efectueaza, in baza ordinului ministrului justitiei, controlul asupra modului de organizare si desfasurare a concursurilor pentru dobandirea calitatii de executor judecatoresc definitiv sau stagiar si, respectiv, de notar public definitiv sau stagiar;
m) efectueaza, in baza ordinului ministrului justitiei, controlul asupra modului de organizare si desfasurare a concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare sau avansare a personalului din cadrul ministerului, precum si din institutiile si unitatile aflate in subordinea sau coordonarea acestuia;
n) sesizeaza organelor abilitate posibilele fapte infractionale rezultate in urma verificarilor efectuate in exercitarea atributiilor din prezentul regulament;
o) participa la elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la activitatea de infaptuire a justitiei, a activitatii sistemului penitenciar, a Oficiului National al Registrului Comertului si la organizarea si exercitarea profesiilor de notar public si de executor judecatoresc;
p) formuleaza puncte de vedere la proiectele de acte normative ce vizeaza activitatea notarilor publici, a executorilor judecatoresti, activitatea de infaptuire a justitiei, activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a Oficiului National al Registrului Comertului;
q) efectueaza, in baza ordinului ministrului justitiei, controale cu privire la proiectele finantate din fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, derulate de minister, precum si de institutiile si unitatile aflate in subordinea sau coordonarea acestuia;
r) indeplineste orice alte atributii ce decurg din actele normative in vigoare, in domeniul de competenta.

Art. 79
La nivelul Corpului de control al ministrului sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) registrul de intrare-iesire corespondenta a lucrarilor compartimentului;
c) condica de predare a corespondentei ce urmeaza a fi expediata in regim de documente clasificate;
d) condica de corespondenta cu cabinetele ministrului si secretarilor de stat;
e) condica de expediere a corespondentei catre compartimentele din minister;
f) condica de expediere a corespondentei prin Registratura ministerului;
g) registrul cuprinzand copiile ordinelor elaborate de compartiment;
h) condica de prezenta.


Capitolul III - Departamentul de audit public intern


Art. 80
(1) Departamentul de audit public intern este compartimentul aflat in subordinea directa a ministrului si desfasoara o activitate independenta si obiectiva, destinata imbunatatirii sistemelor si activitatilor din aparatul propriu al ministerului, al unitatilor subordonate acestuia si al instantelor judecatoresti.
(2) Activitatea de audit intern nu reprezinta activitate de control, ci de indrumare si sprijinire a conducerilor compartimentelor pentru inlaturarea disfunctionalitatilor.

Art. 81
Departamentul de audit public intern are urmatoarele atributii:
a) efectueaza activitati de audit intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul aparatului propriu al ministerului, in cadrul unitatilor subordonate acestuia si in institutiile publice din sistemul justitiei, care nu au instituit cadrul organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit intern — fara a interveni in actul de judecata si in cariera profesionala a judecatorilor — finantate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite. Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea bunurilor din domeniul public si privat al statului. Prin activitatile de audit intern se evalueaza daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
b) coordoneaza din punct de vedere tehnic, metodologic si profesional activitatea de audit intern a compartimentelor de audit intern din cadrul instantelor judecatoresti si al unitatilor subordonate ministerului;
c) verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica de catre auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern, in situatia in care sunt constituite la nivelul curtilor de apel si la nivelul unitatilor subordonate ministerului, si poate initia masurile corective necesare, in cooperare cu conducatorul entitatii publice in cauza;
d) desfasoara audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit intern;
e) consiliaza conducerea ministerului, a unitatilor subordonate acestuia si a institutiilor publice din sistemul justitiei, respectiv tribunale si curti de apel, in cazul in care la nivelul acestora nu este constituit un compartiment de audit public intern, pentru buna administrare a fondurilor publice, cu scopul de a perfectiona activitatile acestora si de a ajuta la indeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematica si metodica, pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern si a proceselor de administrare;
f) elaboreaza proiectul normelor metodologice de exercitare a activitatii de audit intern din cadrul ministerului, care se aproba de ministrul justitiei, avizate de Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
g) elaboreaza instructiuni de lucru in domeniul auditului intern, pentru activitatile desfasurate de compartiment, care se aproba de ministrul justitiei;
h) elaboreaza proiectul planului anual de audit intern si al planului strategic, pe care le supune spre aprobare ministrului justitiei;
i) informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
j) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit;
k) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit intern;
l) raporteaza imediat ministrului justitiei si structurii de control abilitate pentru continuarea verificarilor, in cazul in care constata existenta sau posibilitatea producerii unor iregularitati;
m) monitorizeaza implementarea de catre entitatile auditate a recomandarilor formulate in rapoartele de audit intern.

Art. 82
(1) Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, inclusiv asupra activitatilor entitatilor subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.
(2) Departamentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativteritoriale;
d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.

Art. 83
La nivelul Departamentului de audit public intern sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de predare a documentelor catre auditorii interni din cadrul compartimentului;
c) condica de expediere a corespondentei catre compartimentele din minister, cabinetele ministrului si secretarilor de stat;
d) condica de expediere a corespondentei catre institutiile aflate in subordonarea ministerului;
e) registrul de evidenta a ordinelor elaborate de compartiment;
f) condica de prezenta.


Capitolul IV - Biroul mass-media


Art. 84
Biroul mass-media indeplineste urmatoarele atributii:
a) creeaza si evalueaza imaginea publica a politicii din domeniul justitiei si elaboreaza recomandarile in consecinta;
b) elaboreaza strategiile de comunicare;
c) organizeaza activitatile publice ale ministrului justitiei si ale altor reprezentanti ai ministerului;
d) organizeaza conferintele de presa ale ministerului;
e) raspunde de asigurarea caracterului coerent si unic al mesajului public al ministerului;
f) elaboreaza si transmite comunicate de presa, fiind singurul compartiment din cadrul ministerului abilitat in acest sens;
g) comunica Guvernului datele evolutiei justitiei, deciziile ministerului, progresele inregistrate in reforma si integrarea europeana;
h) colaboreaza cu serviciile si directiile similare din ministere si Guvern;
i) elaboreaza revista presei si sinteza stirilor importante pentru justitie;
j) semnaleaza consilierilor ministrului si compartimentelor implicate din minister problematica acuta din domeniul justitiei abordata de mass-media;
k) participa la actiunile ministerului avand relevanta informationala;
l) asigura comunicarea interna intre directiile ministerului;
m) produce, editeaza si difuzeaza pliante, ghiduri si materiale documentare pentru uz intern si international, in colaborare cu alte compartimente, dupa caz;
n) efectueaza din dispozitia ministrului justitiei sau participa la efectuarea unor studii, evaluari, lucrari de sinteza privind reflectarea activitatii ministerului in mass-media;
o) informeaza ministrul justitiei cu privire la posibilitatile de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanti straini si alte persoane primite in audienta, colaborand, dupa caz, cu alte compartimente din minister;
p) sesizeaza cu operativitate ministrul justitiei in legatura cu evenimentele deosebite care se produc in unitatile din subordinea ministerului;
q) indeplineste orice alte atributii incredintate de conducerea ministerului, in domeniul sau de competenta.

Art. 85
Purtatorul de cuvant al ministerului isi desfasoara activitatea in cadrul Biroului mass-media si este numit prin ordin al ministrului justitiei. Purtatorul de cuvant indeplineste urmatoarele atributii:
a) propune strategia si planurile de actiune si coordoneaza implementarea acestora in vederea imbunatatirii comunicarii externe si interne a ministerului;
b) gestioneaza relatiile cu presa prin actiuni in principal proactive, fapt care se regaseste in reflectarea corecta a punctelor de vedere ale ministerului;
c) se asigura ca ministerul raspunde la solicitarile presei in mod eficient si ca mesajele transmise sunt unitare si coerente;
d) evalueaza riscurile imagologice si propune masuri de remediere;
e) se implica in gestionarea situatiilor de criza, propune si implementeaza planuri de actiune;
f) participa la evenimente interne si externe, relevante din punctul de vedere al comunicarii;
g) exprima, daca este cazul, pozitia ministerului prin aparitii in presa, cu acordul ministrului justitiei;
h) propune conducerii ministerului oportunitati de comunicare externa si ii pregateste pe reprezentantii ministerului pentru aparitiile publice;
i) asigura legatura cu institutiile subordonate ministerului;
j) asigura legatura cu alte ministere sau institutii publice.


Capitolul V - Directia generala legislatie si afaceri juridice


Art. 86
Directia generala legislatie si afaceri juridice este compartimentul prin care se asigura indeplinirea atributiilor si functiilor ministerului privind:
a) elaborarea proiectelor de acte normative privind functionarea sistemului judiciar si infaptuirea justitiei ca serviciu public, constituirea si coordonarea lucrarilor necesare alcatuirii de coduri si de alte acte normative complexe ce intereseaza domeniul justitiei, evaluarea legislatiei din sfera de competenta a ministerului, din punctul de vedere al constitutionalitatii, al compatibilitatii cu acquis-ul comunitar si cu tratatele si conventiile la care Romania este parte si al tehnicii legislative, precum si organizarea documentarii juridice;
b) avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalitatii acestora, precum si participarea, in conditiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritati administrative autonome;
c) asigurarea reprezentarii ministerului in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, apararea drepturilor si intereselor legitime ale acestuia in raporturile lor cu autoritatile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice, si avizarea din perspectiva legalitatii a actelor cu caracter juridic incheiate de minister;
d) aplicarea dispozitiilor legale referitoare la notarii publici, executorii judecatoresti, executorii bancari si executorii organizatiilor cooperatiste de credit, institutiilor financiare nebancare si ai societatilor de microfinantare;
e) coordonarea si controlul activitatii serviciilor de probatiune de pe langa fiecare tribunal.

Art. 87
Structura Directiei generale legislatie si afaceri juridice este urmatoarea:
a) Directia elaborare acte normative;
b) Directia avizare acte normative;
c) Directia contencios;
d) Directia servicii conexe;
e) Directia de probatiune.


Sectiunea 1 - Directia elaborare acte normative


Art. 88
Directia elaborare acte normative este compartimentul prin care se asigura indeplinirea atributiilor si functiilor ministerului privind elaborarea si sustinerea proiectelor de acte normative din domeniul sau de activitate, constituirea si coordonarea lucrarilor necesare alcatuirii de coduri, participarea, la solicitarea Guvernului, la elaborarea de acte normative initiate de alte autoritati publice, precum si organizarea documentarii juridice.

Art. 89
Directia elaborare acte normative indeplineste urmatoarele atributii:
a) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri sau de modificare substantiala a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenta al ministerului, care este autorizat, in exclusivitate, sa editeze si sa publice editiile oficiale ale acestora;
b) elaboreaza proiectele de acte normative in sfera sa de competenta si participa la sustinerea acestora in Parlament, impreuna cu reprezentantii celorlalte compartimente din minister, atunci cand este cazul; in cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare si ale tratatelor bi sau multilaterale la care Romania este parte, sustinerea acestora se realizeaza impreuna cu reprezentanti ai Directiei afaceri europene si drepturile omului si respectiv, ai Directiei drept international si tratate;
c) evalueaza legislatia, in sfera de competenta a ministerului, din punctul de vedere al constitutionalitatii, al compatibilitatii cu acquis-ul comunitar, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter international la care Romania este parte, precum si din punctul de vedere al tehnicii legislative si propune Guvernului si altor ministere sau autoritati solutii de imbunatatire legislativa, inclusiv in forma unor proiecte de acte normative;
d) formuleaza propuneri pentru programul legislativ al Guvernului in domeniul sau de competenta, in vederea indeplinirii programului de guvernare;
e) participa, de la caz la caz, potrivit sarcinilor incredintate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autoritati publice;
f) participa la comitetele si grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme in legatura cu domeniul de competenta al ministerului;
g) pregateste sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale institutiilor UE in domeniul de competenta al directiei si asigura, dupa caz, participarea la acestea;
h) intocmeste sau contribuie la intocmirea elementelor de pozitie ale Romaniei in cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizatiei Natiunilor Unite si ale altor organisme, in domeniul de competenta al directiei si asigura, dupa caz, sustinerea lor in cadrul acestor reuniuni;
i) vegheaza la respectarea ordinii de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenesti, prin mijloacele si procedurile stabilite de lege;
j) urmareste evolutia practicii judiciare si formuleaza propuneri de promovare a recursului in interesul legii;
k) editeaza buletine informative, culegeri de acte normative si de practica judiciara, precum si alte materiale din domeniul sau de activitate.

Art. 90
Structura Directiei elaborare acte normative este urmatoarea:
a) Serviciul de drept public;
b) Serviciul de drept privat;
c) Serviciul judiciar, documentare, protectia drepturilor si libertatilor fundamentale.

§1. Serviciul de drept public

Art. 91
Serviciul de drept public indeplineste urmatoarele atributii:
a) ia masuri pentru indeplinirea atributiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substantiala a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenta al ministerului, antrenand in aceasta activitate celelalte compartimente din minister, instantele judecatoresti si alte institutii interesate, precum si specialisti cu reputatie in domeniul dreptului; asigura lucrarile pregatitoare privind alcatuirea comisiilor de elaborare a codurilor si participa la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate in acest sens; asigura secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substantiala a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;
b) sustine, alaturi de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substantiala a codurilor existente sau de legi complexe in procedura de consultare interinstitutionala, in cea de adoptare in cadrul Guvernului, precum si in cea de aprobare in cadrul dezbaterilor parlamentare;
c) intocmeste si sustine proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgand in acest sens toate etapele necesare: studii de documentare, dezbatere publica sau politica publica, consultare interinstitutionala, sustinere in vederea adoptarii in Guvern si aprobarii in Parlament a acestora; in cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare si ale tratatelor bi sau multilaterale la care Romania este parte, sustinerea acestora se realizeaza impreuna cu reprezentanti ai Directiei afaceri europene si drepturile omului si, respectiv, ai Directiei drept international si tratate;
d) participa, de la caz la caz, potrivit sarcinilor incredintate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autoritati publice, colaborand in acest scop cu compartimentele de specialitate din minister;
e) pregateste sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale institutiilor UE in domeniul de competenta al directiei, indeosebi drept penal, drept procesual penal, si drept executional penal, si asigura, dupa caz, participarea la acestea;
f) intocmeste sau contribuie la intocmirea elementelor de pozitie ale Romaniei in cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizatiei Natiunilor Unite si ale altor organisme, in domeniul de competenta al directiei, indeosebi drept penal, drept procesual penal, drept executional penal, si asigura, dupa caz, sustinerea lor in cadrul acestor reuniuni;
g) intocmeste puncte de vedere referitoare la sesizarile si exceptiile privind neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante initiate de minister, precum si la reclamatiile administrative formulate impotriva hotararilor Guvernului initiate de minister sau in colaborare cu acesta;
h) intocmeste puncte de vedere referitoare la initiativele legislative ale senatorilor si deputatilor, in domeniul de competenta al directiei, in vederea formularii si prezentarii punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste initiative;
i) din dispozitia conducerii ministerului, intocmeste note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept care au legatura cu specificul atributiilor directiei sau care privesc acte normative elaborate sau avizate in cadrul acesteia;
j) intocmeste puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept si proiecte de acte normative ce au legatura cu specificul atributiilor directiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi insotita de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare si, daca este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;
k) formuleaza raspunsuri la sesizarile si memoriile adresate ministerului de catre celelalte ministere, autoritati publice si alte persoane juridice, precum si la cele transmise de catre persoane fizice, repartizate spre solutionare serviciului si care au legatura cu specificul atributiilor acestuia;
l) asigura participarea la seminarii, simpozioane, conferinte, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienta, cursuri de perfectionare, in tara si in strainatate, in domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenta ministerului;
m) desfasoara, impreuna cu celelalte servicii ale directiei, activitatile specifice necesare editarii si publicarii editiilor oficiale ale codurilor si ale altor acte normative de competenta ministerului;
n) indeplineste orice alte atributii legate de specificul sau de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

§2. Serviciul de drept privat

Art. 92
Serviciul de drept privat indeplineste urmatoarele atributii:
a) ia masuri pentru indeplinirea atributiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substantiala a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenta al ministerului, antrenand in aceasta activitate celelalte compartimente din minister, instantele judecatoresti si alte institutii interesate, precum si specialisti cu reputatie in domeniul dreptului; asigura lucrarile pregatitoare privind alcatuirea comisiilor de elaborare a codurilor si participa la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate in acest sens; asigura secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substantiala a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;
b) sustine, alaturi de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substantiala a codurilor existente sau de legi complexe in procedura de consultare interinstitutionala, in cea de adoptare in cadrul Guvernului, precum si in cea de aprobare in cadrul dezbaterilor parlamentare;
c) intocmeste si sustine proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgand in acest sens toate etapele necesare: studii de impact, dezbatere publica sau politica publica, consultare interinstitutionala, sustinerea in vederea adoptarii in Guvern si aprobarii in Parlament a acestora; in cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare si ale tratatelor bi sau multilaterale la care Romania este parte, sustinerea acestora se realizeaza impreuna cu reprezentanti ai Directiei afaceri europene si drepturile omului si, respectiv, ai Directiei drept international si tratate;
d) participa, de la caz la caz, potrivit sarcinilor incredintate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autoritati publice, colaborand in acest scop cu compartimentele de resort din minister;
e) pregateste sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale institutiilor UE in domeniul de competenta al directiei, indeosebi drept civil, drept procesual civil si drept comercial, si asigura, dupa caz, participarea la acestea;
f) intocmeste sau contribuie la intocmirea elementelor de pozitie ale Romaniei in cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizatiei Natiunilor Unite si ale altor organisme, in domeniul de competenta al directiei, indeosebi drept civil, drept procesual civil, drept comercial, si asigura, dupa caz, sustinerea lor in cadrul acestor reuniuni;
g) intocmeste puncte de vedere referitoare la sesizarile si exceptiile privind neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante initiate de minister, precum si la reclamatiile administrative formulate impotriva hotararilor Guvernului initiate de minister sau in colaborare cu acesta;
h) intocmeste puncte de vedere referitoare la initiativele legislative ale senatorilor si deputatilor, in domeniul de competenta al directiei, in vederea formularii si prezentarii punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste initiative;
i) din dispozitia conducerii ministerului, intocmeste note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legatura cu specificul atributiilor directiei sau care privesc acte normative elaborate sau avizate in cadrul acesteia;
j) intocmeste puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept si proiecte de acte normative ce au legatura cu specificul atributiilor directiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi insotita de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare si, daca este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;
k) formuleaza raspunsuri sesizarilor si memoriilor adresate ministerului de catre celelalte ministere, autoritati publice si alte persoane juridice, precum si celor transmise de catre persoane fizice, repartizate spre solutionare serviciului si care au legatura cu specificul atributiilor acestuia;
l) asigura participarea la seminarii, simpozioane, conferinte, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienta, cursuri de perfectionare, in tara si in strainatate, in domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenta ministerului;
m) examineaza cererile de recunoastere a utilitatii publice asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara activitatea in domeniul de competenta al ministerului, intocmeste proiectele de hotarari ale Guvernului si notele de fundamentare ale acestora, daca solicitarile sunt intemeiate, sau, dupa caz, raspunsurile negative motivate;
n) desfasoara, impreuna cu celelalte servicii ale directiei, activitatile specifice necesare editarii si publicarii editiilor oficiale ale codurilor si ale altor acte normative de competenta ministerului;
o) indeplineste orice alte atributii legate de specificul sau de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

§3. Serviciul judiciar, documentare, protectia drepturilor si libertatilor fundamentale

Art. 93
Serviciul judiciar, documentare, protectia drepturilor si libertatilor fundamentale indeplineste urmatoarele atributii:
1. atributii in materie judiciara:
a) asigura legaturile functionale, sub aspectul administrarii justitiei si a activitatilor judiciare, dintre minister si instantele judecatoresti;
b) intocmeste lucrarile prin care ministerul solicita, din oficiu, stramutarea cauzelor penale;
c) efectueaza lucrarile necesare pentru informarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conditiile legii, in vederea solutionarii cererilor de stramutare a cauzelor penale;
d) intocmeste raspunsurile la intrebarile si interpelarile parlamentare adresate ministrului justitiei si formuleaza puncte de vedere la intrebarile si interpelarile adresate primuluiministru, atunci cand se solicita aceasta;
e) urmareste evolutia practicii judiciare si formuleaza propuneri de promovare a recursurilor in interesul legii in toate ramurile de drept;
f) verifica punerea in executare a hotararilor judecatoresti prin care s-a dispus masura de siguranta a internarii medicale sau a obligarii la tratament medical, impreuna cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si cu Ministerul Sanatatii;
g) participa la intocmirea si sustinerea proiectelor de acte normative care au legatura cu domeniul de activitate al ministerului, alaturi de celelalte servicii ale directiei;
h) intocmeste puncte de vedere referitoare la sesizarile si exceptiile privind neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante initiate de minister, precum si la reclamatiile administrative formulate impotriva hotararilor Guvernului initiate de minister sau in colaborare cu acesta;
i) realizeaza culegeri de acte normative ori de cate ori din analiza practicii judiciare rezulta necesitatea unei mai bune cunoasteri a legislatiei intr-un anumit domeniu;
j) desfasoara, impreuna cu celelalte servicii ale directiei, activitatile specifice necesare editarii si publicarii editiilor oficiale ale codurilor si ale altor acte normative de competenta ministerului;
k) realizeaza sinteze privind practica judiciara pe ramuri de drept sau institutii ale dreptului, in vederea informarii cu privire la modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale de larg interes, formularii unor propuneri de modificare a dispozitiilor legale si intocmeste studii de practica judiciara in toate ramurile de drept;
l) comunica instantelor judecatoresti deciziile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii, precum si deciziile Curtii Constitutionale, prin care au fost admise exceptiile de neconstitutionalitate invocate;
m) intocmeste puncte de vedere referitoare la initiativele legislative ale senatorilor si deputatilor in domeniul de competenta al directiei, in vederea formularii si prezentarii punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste initiative;
n) examineaza evolutia fenomenului judiciar, observand reflectarea acestuia in doctrina si jurisprudenta, in toate domeniile dreptului, in special in privinta respectarii drepturilor omului, protectiei minorilor, dreptului de proprietate, respectarii drepturilor procesuale, insolventei, infractiunilor de coruptie, si realizeaza culegeri de practica judiciara, in urma selectarii hotararilor judecatoresti definitive si/sau irevocabile prin care au fost solutionate problemele de drept controversate;
2. atributii in domeniul protectiei drepturilor si libertatilor fundamentale:
a) intocmeste avize consultative pentru solutionarea cererilor de gratiere individuala, la solicitarea Administratiei Prezidentiale, precum si lucrarile pregatitoare pentru punerea in executare a decretelor de gratiere individuala;
b) intocmeste lucrarile pregatitoare pentru elaborarea actelor normative de gratiere colectiva si amnistie si face propuneri in legatura cu cererile de comutare si gratiere a pedepselor;
c) coopereaza cu Consiliul Superior al Magistraturii, sub aspectul administrarii justitiei, pentru ca activitatea judiciara sa se desfasoare cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si a principiilor constitutionale privind liberul acces la justitie si independenta magistratilor;
d) verifica, la solicitarea unor organisme guvernamentale sau neguvernamentale, romane sau straine, situatia respectarii drepturilor unor inculpati sau unor persoane condamnate definitiv;
3. atributii in domeniul documentarii:
a) asigura pastrarea colectiei „Monitorul Oficial al Romaniei” si completarea acestei colectii pe masura aparitiei de noi acte normative;
b) tine evidenta analizelor de drept comparat a studiilor realizate in cadrul ministerului, pe institutii de drept importante, in scopul identificarii solutiilor legislative optime pentru reglementarea activitatii din domeniul justitiei;
c) propune achizitionarea, in limita fondurilor ce se vor aloca sau prin schimburi sau donatii, a lucrarilor si revistelor de specialitate din tara si din strainatate pentru biblioteca centrala si bibliotecile de camera;
d) propune conducerii ministerului masurile necesare pentru pastrarea in bune conditii a fondului de carti, reviste si ziare din gestiunea bibliotecii ministerului;
e) organizeaza si realizeaza, in colaborare cu alte compartimente din minister, alcatuirea si publicarea colectiilor de legi, hotarari si ordonante ale Guvernului, precum si a altor reglementari de interes pentru activitatea din sistemul justitiei;
f) asigura, impreuna cu specialistii din cadrul ministerului, pregatirea materialelor pentru editarea si publicarea editiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedura penala, Codului civil, Codului de procedura civila si Codului comercial;
g) tine evidenta informatizata si instiinteaza, prin posta electronica, toate directiile cu privire la noile achizitii editoriale existente in biblioteca.

Art. 94
La nivelul Directiei elaborare acte normative sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) registrul de intrare si iesire a dosarelor proiectelor de acte normative intocmite de minister sau in colaborare cu alte organe de specialitate;
c) registrul opis alfabetic;
d) registrul de intrare-iesire a celorlalte lucrari ale directiei;
e) condica de corespondenta cu cabinetele ministrului si secretarilor de stat;
f) condica de expediere a corespondentei catre compartimentele din minister;
g) condica de expediere a corespondentei prin Registratura ministerului si prin Serviciul informatii clasificate.


Sectiunea 2 - Directia avizare acte normative


Art. 95
Directia avizare acte normative este compartimentul prin care se asigura, in principal, atributiile ministerului privind avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalitatii acestora, precum si participarea, in conditiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritati administrative autonome.

Art. 96
Directia avizare acte normative indeplineste urmatoarele atributii:
a) analizeaza si avizeaza, exclusiv din punctul de vedere al legalitatii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative elaborate de ministere si de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritatile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu exceptia proiectelor de hotarari ale Guvernului cu caracter individual prevazute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009;
b) participa, in conditiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autoritati publice;
c) la solicitarea Departamentului pentru relatia cu Parlamentul, intocmeste puncte de vedere cuprinzand note cu observatii si propuneri referitoare la propunerile legislative initiate de parlamentari, in conditiile art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata;
d) la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, examineaza dispozitiile din legi, ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului, a caror neconstitutionalitate a fost invocata in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial, in raport cu dispozitiile constitutionale si jurisprudenta Curtii Constitutionale, si formuleaza puncte de vedere asupra acestor dispozitii, ce constituie obiectul exceptiilor/sesizarilor de neconstitutionalitate;
e) la cererea Secretariatului General al Guvernului, examineaza legile adoptate de catre Parlament si semnaleaza, din cuprinsul acestora, eventualele dispozitii de natura sa ridice obiectii de neconstitutionalitate, in vederea sesizarii de catre Guvern a Curtii Constitutionale, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei, republicata;
f) intocmeste mapa pentru sedinta pregatitoare de Guvern si, respectiv, sedinta de Guvern, in colaborare cu directiile/compartimentele implicate;
g) examineaza si, dupa caz, formuleaza observatii si propuneri cu privire la proiectele de acte normative si alte materiale inscrise pe agenda de lucru a sedintelor Guvernului;
h) din dispozitia conducerii ministerului, reprezentantii directiei insotesc demnitarul la sedinta pregatitoare de Guvern si, respectiv, la sedinta Guvernului, acordand consiliere juridica cu privire la eventuale probleme de drept ivite cu prilejul desfasurarii respectivelor sedinte; in situatia in care, pe agenda de lucru a sedintei pregatitoare a Guvernului, respectiv pe agenda de lucru a sedintei Guvernului sunt inscrise proiecte de acte normative sau alte documente initiate de Ministerul Justitiei sau proiecte/documente care au incidenta in domeniul justitiei, din dispozitia conducerii ministerului, la sedintele respective participa persoanele responsabile cu proiectele de acte normative/documentele respective din cadrul altor directii ale ministerului;
i) participa, de la caz la caz, in conditiile legii, potrivit sarcinilor incredintate de Guvern, la consilierea juridica a acestuia, prin formulare de puncte de vedere, exprimand opinii juridice fundamentate in legatura cu proiectele de acte normative, precum si cu sesizarile privind existenta unor conflicte de natura constitutionala;
j) formuleaza raspuns la cererile, sesizarile, memoriile adresate ministerului de catre celelalte ministere, autoritati publice, cetateni si organizatii legal constituite, repartizate spre solutionare directiei si care au legatura cu specificul atributiilor acesteia.

Art. 97
Structura Directiei avizare acte normative este urmatoarea:
a) Serviciul drept public;
b) Serviciul drept privat.

§1. Serviciul drept public

Art. 98
Serviciul drept public indeplineste urmatoarele atributii:
a) analizeaza si avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului public elaborate de ministere si de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritatile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu exceptia proiectelor de hotarari ale Guvernului cu caracter individual prevazute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009. In acest scop, analizeaza documentatia transmisa de catre initiator, se documenteaza cu privire la legislatia aplicabila, procedand, cand este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispozitiile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune, urmarind totodata compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementarile comunitare aplicabile in domeniu, si propune avizarea proiectului sau formuleaza observatii si propuneri sub aspectul constitutionalitatii si/sau al legalitatii, precum si potrivit cerintelor normelor de tehnica legislativa, dupa caz;
b) participa, in conditiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autoritati publice;
c) formuleaza, la solicitarea Directiei drept international si tratate, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al caror obiect de reglementare il constituie negocierea si/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea unor tratate bi sau multilaterale, precum si aprobarea acordurilor-cadru de imprumut cu diverse organisme internationale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
d) formuleaza, la solicitarea Directiei afaceri europene si drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenta al celorlalte ministere sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale al caror obiect de reglementare il constituie transpunerea acquis-ului comunitar in legislatia nationala, precum si cu privire la proiectele de acte normative in domeniul apararii, securitatii nationale, gestionarii situatiilor de criza si care au legatura cu domeniul specific de activitate al Directiei avizare acte normative;
e) solicita, daca este cazul, in cadrul operatiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legatura cu domeniul specific de activitate al acestora;
f) intocmeste, la solicitarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, note cu observatii si propuneri referitoare la propunerile legislative initiate de parlamentari, in conditiile art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata;
g) examineaza, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispozitiile din legi, ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului din sfera dreptului public, a caror neconstitutionalitate a fost invocata in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial, in raport cu dispozitiile constitutionale si jurisprudenta Curtii Constitutionale, si formuleaza puncte de vedere;
h) examineaza, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de catre Parlament si semnaleaza, din cuprinsul acestora, dispozitiile neconstitutionale, in vederea sesizarii de catre Guvern a Curtii Constitutionale, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei, republicata;
i) examineaza si, dupa caz, formuleaza observatii si propuneri cu privire la proiectele de acte normative si alte materiale inscrise pe agenda de lucru a sedintelor Guvernului;
j) intocmeste note si puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legatura cu specificul atributiilor directiei, din dispozitia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;
k) participa, din dispozitia conducerii ministerului, la lucrarile comisiilor/grupurilor de lucru a caror activitate are legatura cu specificul atributiilor directiei;
l) formuleaza, in termenul prevazut de lege, raspuns la cererile si sesizarile adresate ministerului de catre cetateni si organizatii legal constituite, care au legatura cu specificul atributiilor directiei;
m) comunica Departamentului pentru comunicare si relatii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile si sesizarile adresate ministerului de catre cetateni si organizatii legal constituite, care au legatura cu specificul atributiilor directiei;
n) formuleaza raspuns la sesizarile/memoriile adresate ministerului de catre celelalte ministere, autoritati publice si alte persoane juridice, repartizate spre solutionare directiei si care au legatura cu specificul atributiilor acesteia;
o) duce la indeplinire sarcinile rezultate din sedintele Guvernului si repartizate directiei si comunica, in termenul stabilit, Secretariatului General al Guvernului, modul de rezolvare a acestora;
p) indeplineste, potrivit legii, orice alte atributii si activitati stabilite de conducerea ministerului sau a directiei.

§2. Serviciul drept privat

Art. 99
Serviciul drept privat indeplineste urmatoarele atributii:
a) analizeaza si avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului privat elaborate de ministere si de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritatile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu exceptia proiectelor de hotarari ale Guvernului cu caracter individual prevazute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009. In acest scop, analizeaza documentatia transmisa de catre initiator, se documenteaza cu privire la legislatia aplicabila, procedand, cand este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispozitiile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune, urmarind totodata compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementarile comunitare aplicabile in domeniu, si propune avizarea proiectului sau formuleaza observatii si propuneri sub aspectul constitutionalitatii si/sau al legalitatii, precum si potrivit cerintelor normelor de tehnica legislativa, dupa caz;
b) participa, in conditiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autoritati publice;
c) formuleaza, la solicitarea Directiei drept international si tratate, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al caror obiect de reglementare il constituie negocierea si/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea unor tratate bi- sau multilaterale, precum si aprobarea acordurilor-cadru de imprumut cu diverse organisme internationale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
d) formuleaza, la solicitarea Directiei afaceri europene si drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenta al celorlalte ministere sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, al caror obiect de reglementare il constituie transpunerea acquis-ului comunitar in legislatia nationala, care au legatura cu domeniul specific de activitate al Directiei avizare acte normative;
e) solicita, daca este cazul, in cadrul operatiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legatura cu domeniul specific de activitate al acestora;
f) intocmeste, la solicitarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, note cu observatii si propuneri referitoare la propunerile legislative initiate de parlamentari, in conditiile art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata;
g) examineaza, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispozitiile din legi, ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului din sfera dreptului privat, a caror neconstitutionalitate a fost invocata in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial, in raport cu dispozitiile constitutionale si jurisprudenta Curtii Constitutionale, si formuleaza puncte de vedere;
h) examineaza, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de catre Parlament si semnaleaza dispozitiile neconstitutionale din cuprinsul acestora, in vederea sesizarii de catre Guvern a Curtii Constitutionale, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei, republicata;
i) examineaza si, dupa caz, formuleaza observatii si propuneri cu privire la proiectele de acte normative si alte materiale inscrise pe agenda de lucru a sedintelor Guvernului;
j) intocmeste note si puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legatura cu specificul atributiilor directiei, din dispozitia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;
k) participa, din dispozitia conducerii ministerului, la lucrarile comisiilor/grupurilor de lucru a caror activitate are legatura cu specificul atributiilor directiei;
l) formuleaza, in termenul prevazut de lege, raspuns la cererile si sesizarile adresate ministerului de catre cetateni si organizatii legal constituite, care au legatura cu specificul atributiilor directiei;
m) comunica Departamentului pentru comunicare si relatii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile si sesizarile adresate ministerului de catre cetateni si organizatii legal constituite, care au legatura cu specificul atributiilor directiei;
n) formuleaza raspuns la sesizarile sau memoriile adresate ministerului de catre celelalte ministere, autoritati publice si alte persoane juridice, repartizate spre solutionare directiei si care au legatura cu specificul atributiilor acesteia;
o) duce la indeplinire sarcinile rezultate din sedintele Guvernului si repartizate directiei si comunica, in termenul stabilit, Secretariatului General al Guvernului, modul de rezolvare a acestora;
p) indeplineste, potrivit legii, orice alte atributii si activitati stabilite de conducerea ministerului sau a directiei.

Art. 100
La nivelul Directiei avizare acte normative sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de corespondenta catre cabinetul ministrului, precum si catre cabinetele secretarilor de stat;
c) condica de corespondenta catre cabinetul secretarului general;
d) condica de corespondenta catre compartimentele din minister;
e) condica de expediere a corespondentei prin Registratura ministerului si prin Serviciul informatii clasificate;
f) condica de prezenta.


Sectiunea 3 - Directia contencios


Art. 101
Directia contencios este compartimentul de specialitate care asigura reprezentarea ministerului, apara drepturile si interesele legitime ale acestuia in raporturile cu autoritatile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice si avizeaza din perspectiva legalitatii actele cu caracter juridic incheiate de minister.

Art. 102
Directia contencios are urmatoarele atributii:
a) reprezinta ministerul in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, pe baza delegatiei date de conducerea ministerului, apara drepturile si interesele acestuia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si in raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice, si/sau formuleaza propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
b) asigura reprezentarea ministerului in fata instantelor judecatoresti pentru protectia juridica a patrimoniului propriu al acestuia;
c) redacteaza, in termenele procedurale, cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in dosarele in care ministerul este parte;
d) intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului in fata organelor jurisdictionale;
e) elaboreaza si promoveaza, pe baza lucrarilor intocmite de Corpul de control al ministrului, actiunile avand ca obiect recuperarea sumelor incasate necuvenit de catre magistrati, personalul din organele autoritatii judecatoresti, precum si personalul din aparatul propriu;
f) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotararile judecatoresti definitive si/sau irevocabile privind obligatiile stabilite in sarcina ministerului, in dosarele avand ca obiect actiuni promovate de personalul din aparatul propriu;
g) formuleaza propuneri, ori de cate ori apreciaza necesar, cu privire la executarea pe cale amiabila a obligatiilor stabilite prin hotararile judecatoresti;
h) pastreaza dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si le transmite ulterior spre arhivare;
i) elaboreaza si prezinta conducerii ministerului, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;
j) elaboreaza si prezinta conducerii ministerului, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri privind oportunitatea promovarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti nefavorabile ministerului;
k) elaboreaza si promoveaza, pe baza documentatiei intocmite de catre Directia drept international si tratate, actiunile intemeiate pe Conventia asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, incheiata la Haga la 25 octombrie 1980, ratificata de Romania prin Legea nr. 100/1992;
l) informeaza Directia drept international si tratate asupra aspectelor legate de modul de derulare si solutionare a actiunilor promovate in temeiul Legii nr. 100/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, in vederea aducerii la cunostinta partii reprezentate de minister a tuturor masurilor dispuse de catre organele jurisdictionale;
m) sesizeaza Directia elaborare acte normative, ori de cate ori constata interpretari sau aplicari neunitare ale legii de catre instantele judecatoresti, in vederea solicitarii de catre ministrul justitiei a promovarii recursului in interesul legii de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
n) acorda asistenta juridica si asigura reprezentarea in fata organelor jurisdictionale pentru unitatile aflate in subordonarea si coordonarea ministerului, cu exceptia celor care au personalitate juridica;
o) participa in comisiile constituite la nivelul ministerului in vederea desfasurarii examenelor pentru ocuparea posturilor din aparatul propriu;
p) participa in comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului, din dispozitia ministrului justitiei sau a inlocuitorului de drept;
q) asigura secretariatul Comisiei de solutionare a reclamatiilor formulate in temeiul reglementarilor privind liberul acces la informatiile de interes public;
r) indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea ministerului in legatura cu activitatea unitatilor aflate in subordonarea si coordonarea ministerului;
s) indeplineste orice alte atributii incredintate de conducerea ministerului in domeniul de competenta al directiei.

Biroul avizare contracte si ordine

Art. 103
In cadrul Directiei contencios functioneaza Biroul avizare contracte si ordine, care exercita urmatoarele atributii:
a) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, clauzele contractelor si actelor aditionale incheiate de minister, atribuite in urma aplicarii unor proceduri de achizitie publica;
b) verifica si avizeaza notele justificative elaborate in materia achizitiilor publice, in situatiile in care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;
c) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, ordinele emise de ministrul justitiei, de inlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana careia i s-a delegat dreptul de semnatura, privind personalul incadrat in minister;
d) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, ordinele emise de ministrul justitiei privind personalul incadrat in unitatile aflate in subordonarea si coordonarea ministerului;
e) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, toate celelalte ordine ale ministrului justitiei, altele decat cele prevazute la lit. c) si d), transmise Directiei contencios pentru aviz de legalitate;
f) colaboreaza cu Serviciul achizitii publice in vederea aplicarii procedurilor de achizitie publica ori de cate ori procedura de achizitie necesita asistenta juridica de specialitate;
g) formuleaza observatii sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentatiei de atribuire intocmite de Serviciul achizitii publice o data cu elaborarea proiectelor de contract de achizitie publica;
h) participa in calitate de experti cooptati in comisiile constituite in temeiul legislatiei privind achizitiile publice ori de cate ori procedura de achizitie necesita asistenta juridica de specialitate;
i) avizeaza sub aspectul legalitatii masurile dispuse de minister, in calitate de autoritate contractanta, in situatia in care sunt formulate contestatii in materia achizitiilor publice;
j) avizeaza, sub aspectul legalitatii, punctul de vedere transmis de minister, in calitate de autoritate contractanta, Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in situatia in care sunt formulate contestatii, in conformitate cu reglementarile din materia achizitiilor publice;
k) indeplineste orice alte atributii incredintate de conducerea directiei.

Art. 104
La nivelul Directiei contencios sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) evidenta informatizata a cauzelor aflate pe rolul instantelor, incepand cu anul 2006;
c) condica de expeditie pentru circuitul intern;
d) condica de expediere a corespondentei prin Registratura ministerului si Serviciul informatii clasificate;
e) condica de prezenta.


Sectiunea 4 - Directia servicii conexe


Art. 105
Directia servicii conexe duce la indeplinire atributiile ministerului privind:
a) operatorii Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, denumita in continuare AEGRM, si birourile teritoriale ale operatorilor, in calitatea pe care acesta o are de Autoritate de supraveghere a arhivei, astfel cum acestea sunt stabilite prin titlul VI „Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare” din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin alte acte normative incidente in materie;
b) executorii judecatoresti, executorii institutiilor de credit si executorii institutiilor financiare nebancare, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin alte acte normative incidente in materie;
c) expertii tehnici judiciari, astfel cum acestea sunt stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin alte acte normative incidente in materie;
d) exercitarea profesiei de notar public, coordonarea, in conditiile Legii nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, a activitatii profesionale a acestora, precum si evidenta birourilor de notar public;
e) exercitarea activitatii de traducator si interpret, in conditiile Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in Romania;
g) atestarea titlului oficial de calificare roman de consilier juridic si a experientei in profesie dobandita in Romania de catre cetatenii romani sau cetatenii unui alt stat membru al UE sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European.

Art. 106
Structura Directiei servicii conexe este urmatoarea:
a) Serviciul publicitate mobiliara, executori si experti tehnici judiciari;
b) Biroul notari publici, interpreti si traducatori autorizati. §1. Serviciul publicitate mobiliara, executori si experti tehnici judiciari

Art. 107
Serviciul publicitate mobiliara, executori si experti tehnici judiciari indeplineste atributii privind operatorii AEGRM si birourile teritoriale ale acestora, executorii judecatoresti, executorii institutiilor de credit, executorii institutiilor financiare nebancare si expertii tehnici judiciari.

Art. 108
Serviciul publicitate mobiliara, executori si experti tehnici judiciari indeplineste urmatoarele atributii privind operatorii AEGRM si birourile teritoriale ale operatorilor:
a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care indeplinesc criteriile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor AEGRM si a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le inainteaza ministrului justitiei;
b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea autorizatiei de operator al AEGRM, in cazul in care constata ca operatorul a incalcat in mod repetat dispozitiile legale si deciziile Autoritatii de supraveghere a arhivei, propuneri pe care le inainteaza ministrului justitiei;
c) emite acordul privind inceperea activitatii de inscriere in AEGRM de catre birourile teritoriale al operatorilor;
d) suspenda sau revoca dreptul unui birou teritorial de a efectua inscrieri in AEGRM in cazul in care constata ca acesta a incalcat in mod repetat dispozitiile legale si deciziile Autoritatii de supraveghere a arhivei;
e) efectueaza, la sediul operatorilor AEGRM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activitatii operatorilor sau birourilor teritoriale si face propuneri, corespunzator celor constatate, ministrului justitiei;
f) supravegheaza desfasurarea activitatii curente a AEGRM, dupa cum urmeaza:
1. administreaza si intretine sistemul informatic al AEGRM;
2. efectueaza zilnic copii de siguranta (back-up) ale bazei de date a AEGRM;
3. verifica garantiile de raspundere profesionala constituite de operatorii autorizati (asigurari, scrisori de garantie bancara), in concordanta cu numarul de inscrieri asigurate inregistrate;
4. verifica rapoartele platii taxelor de inscriere si coopereaza cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice pentru verificarea trimestriala a modului de incasare si plata a taxelor de inscriere in AEGRM de catre operatorii autorizati;
5. controleaza de la distanta, prin sistemul informatic (vizualizare inscrieri pe server), activitatea operatorilor si/sau a birourilor teritoriale ale acestora, de inscriere in AEGRM;
6. coopereaza cu operatorii si cu Corpul operatorilor AEGRM in scopul imbunatatirii activitatii, a calitatii si performantelor tehnice, a administrarii si functionarii AEGRM, precum si a relatiei dintre AEGRM si terminalele care o deservesc;
7. vegheaza ca desfasurarea activitatii operatorilor si a birourilor teritoriale ale acestora sa se faca in conformitate cu regulile de concurenta loiala;
g) efectueaza, in cazurile prevazute de lege, inscrieri in AEGRM;
h) efectueaza, la solicitarea operatorului si in conditiile prevazute de lege, stergerea oricarei inscrieri care este nevalida din cauze tehnice;
i) face propuneri motivate, in colaborare cu Directia elaborare acte normative, de modificare a legislatiei incidente in acest domeniu;
j) tine evidenta informatizata a operatorilor autorizati si a birourilor teritoriale ale acestora;
k) examineaza orice petitie primita referitoare la nerespectarea de catre operatori, directori de arhiva sau de catre birourile teritoriale ale operatorilor a dispozitiilor legale si dispune masurile corespunzatoare pentru indreptarea situatiei.

Art. 109
Serviciul publicitate mobiliara, executori si experti tehnici judiciari indeplineste urmatoarele atributii privind executorii judecatoresti, executorii institutiilor de credit si executorii institutiilor financiare nebancare:
a) efectueaza, in conditiile legii, lucrarile necesare in vederea numirii in functia de executor judecatoresc si incetarii calitatii de executor judecatoresc;
b) efectueaza lucrarile necesare in vederea suspendarii din functie si incetarii suspendarii din functia de executor judecatoresc;
c) efectueaza lucrarile necesare in vederea asocierii si incetarii asocierii executorilor judecatoresti sau a schimbarii sediului profesional al biroului executorului judecatoresc;
d) efectueaza lucrarile necesare in vederea prelungirii termenului de inregistrare a biroului executorului judecatoresc;
e) efectueaza lucrarile necesare in vederea modificarii ordinelor de numire in functia de executor judecatoresc, ca urmare a schimbarii numelui acestuia;
f) efectueaza lucrarile necesare in vederea rectificarii erorilor materiale din ordinele ministrului justitiei privind executorii judecatoresti;
g) efectueaza, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, lucrarile necesare privind actualizarea numarului executorilor judecatoresti, cu repartizarea posturilor pe circumscriptii ale judecatoriilor, pe care le prezinta spre aprobare ministrului justitiei;
h) efectueaza, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, lucrarile necesare privind stabilirea si actualizarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, pe care le prezinta spre aprobare ministrului justitiei;
i) participa la organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor pentru dobandirea calitatii de executor judecatoresc, concursului pentru schimbari de sediu si constata indeplinirea conditiilor legale pentru admiterea in profesie fara examen;
j) intocmeste si pastreaza in evidenta mapele profesionale ale executorilor judecatoresti;
k) intocmeste si actualizeaza permanent evidenta informatizata a executorilor judecatoresti, cu privire la numirea in functie si incetarea calitatii de executor judecatoresc, suspendarea si incetarea suspendarii din functie, asociere si incetarea asocierii, precum si schimbarea sediului profesional;
l) intocmeste si actualizeaza permanent mapele profesionale si evidenta informatizata a executorilor judecatoresti, cu privire la sanctiunile disciplinare aplicate, la masura arestarii preventive, la trimiterea in judecata a acestora, precum si cu privire la solutiile pronuntate in cazurile de trimitere in judecata;
m) face propuneri motivate, in colaborare cu Directia elaborare acte normative, de modificare a legislatiei incidente in acest domeniu;
n) colaboreaza cu Directia tehnologia informatiei in vederea crearii unor programe informatice care sa permita exploatarea in cele mai bune conditii a bazei de date privind evidenta executorilor judecatoresti;
o) ia, in conditiile legii, orice alte masuri necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii executorilor judecatoresti;
p) inregistreaza in evidenta speciala intocmita in acest scop executorii institutiilor de credit si, respectiv, executorii institutiilor financiare nebancare, sau, dupa caz, radiaza din evidenta speciala a executorilor activi inregistrarile facute in conditiile legii;
q) comunica in scris persoanelor interesate confirmarea inregistrarii sau radierii in/din evidenta speciala;
r) intocmeste si actualizeaza permanent, pe suport informatic, evidenta executorilor institutiilor de credit si a executorilor institutiilor financiare nebancare;
s) informeaza persoanele interesate cu privire la procedura inregistrarii in evidenta speciala si la completarea documentatiei necesare, conform prevederilor legale in aceasta materie.

Art. 110
Serviciul publicitate mobiliara, executori si experti tehnici judiciari indeplineste urmatoarele atributii privind expertii tehnici judiciari:
a) coordoneaza, indruma si controleaza, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiza tehnica judiciara;
b) intocmeste anual si face demersurile necesare pentru publicarea pe pagina de internet a ministerului a tabelului nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, respectiv a listei nominale cuprinzand specialistii, cu datele de identificare, pe specializari si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti, in functie de domiciliul acestora;
c) actualizeaza tabelul nominal/lista nominala, cuprinzand expertii tehnici judiciari, respectiv specialistii, efectuand operativ, in evidenta informatizata, modificarile intervenite ca urmare a dobandirii calitatii de expert tehnic judiciar/specialist sau a radierii unor experti tehnici judiciari/specialisti;
d) actualizeaza tabelul nominal/lista nominala, cuprinzand expertii tehnici judiciari, respectiv specialistii, efectuand operativ, in evidenta informatizata, modificarile intervenite ca urmare a suspendarii calitatii de expert tehnic judiciar/specialist sau a incetarii suspendarii;
e) actualizeaza tabelul nominal/lista nominala, cuprinzand expertii tehnici judiciari, respectiv specialistii, efectuand operativ, in evidenta informatizata, modificarile intervenite ca urmare a schimbarii datelor de identificare si de contact sau a altor date privind expertii tehnici judiciari/specialistii;
f) comunica operativ birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile, modificarile privind evidenta expertilor tehnici judiciari si a specialistilor care pot efectua expertize tehnice judiciare si contabile;
g) aplica sanctiuni disciplinare expertilor tehnici judiciari care au savarsit abateri disciplinare in exercitarea profesiei;
h) organizeaza examenul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar;
i) organizeaza interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar;
j) organizeaza testarea pentru dobandirea calitatii de specialist;
k) intocmeste si elibereaza autorizatia de expert tehnic judiciar, care cuprinde numele si prenumele, specializarea si domiciliul expertului.

§2. Biroul notari publici, interpreti si traducatori autorizati

Art. 111
(1) Biroul notari publici, interpreti si traducatori autorizati indeplineste atributii privind notarii publici, interpretii si traducatorii autorizati, recunoasterea si atestarea calificarii profesionale de consilier juridic.
(2) Biroul notari publici, interpreti si traducatori autorizati indeplineste urmatoarele atributii privind notarii publici:
a) efectueaza, in conditiile legii, lucrarile necesare referitoare la numirea in functie si incetarea calitatii de notar public;
b) efectueaza, in conditiile legii, lucrarile necesare in vederea suspendarii si incetarii suspendarii din functia de notar public;
c) efectueaza, in conditiile legii, lucrarile necesare in vederea asocierii si incetarii asocierii notarilor publici si a schimbarii sediului profesional al biroului notarial;
d) efectueaza, in conditiile legii, lucrarile necesare in vederea modificarii ordinelor de numire in functia de notar public ca urmare a schimbarii numelui notarului public;
e) efectueaza, in conditiile legii, lucrarile necesare in vederea rectificarii erorilor materiale din ordinele ministrului justitiei;
f) efectueaza, in conditiile legii, lucrarile necesare in vederea prelungirii termenului de inregistrare a biroului notarului public la curtea de apel competenta;
g) analizeaza propunerile inaintate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici privind actualizarea numarului de notari publici pe localitati si intocmeste lucrarile necesare, pe care le prezinta ministrului justitiei pentru a fi aprobate prin ordin;
h) analizeaza propunerile de actualizare a onorariilor minimale ale notarilor publici, inaintate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, si le prezinta ministrului justitiei pentru aprobare prin ordin;
i) intocmeste si pastreaza in evidenta mapele profesionale ale notarilor publici;
j) intocmeste si actualizeaza permanent evidenta informatizata a notarilor publici, referitoare la numirea in functie, incetarea calitatii de notar public, suspendarea si incetarea suspendarii din functie, la asociere si incetarea asocierii, precum si la schimbarea sediului profesional;
k) face propuneri motivate in colaborare cu Directia elaborare acte normative de modificare a legislatiei incidente in acest domeniu;
l) colaboreaza cu Directia tehnologia informatiei in vederea crearii si actualizarii unor programe informatice care sa permita exploatarea in cele mai bune conditii a bazei de date privind evidenta notarilor publici;
m) participa la organizarea si desfasurarea examenului de notar public pentru notarii stagiari, precum si a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de notar public, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
n) ia, in conditiile legii, orice alte masuri necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii notariale.
(3) Biroul notari publici, interpreti si traducatori autorizati indeplineste urmatoarele atributii privind interpretii si traducatorii autorizati:
a) verifica cererile de autorizare ca traducator si interpret si actele doveditoare depuse de solicitanti, ia masuri pentru completarea acestora si intocmeste listele de interpreti si traducatori autorizati in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
b) intocmeste proiectele de ordin privind autorizarea traducatorilor si interpretilor si referatele corespunzatoare, pe care le supune ministrului justitiei spre aprobare prin ordin;
c) ia act de cererile de incetare a autorizarii si verifica sesizarile privind incetarea autorizarii ca traducator si interpret. Intocmeste proiecte de ordin privind incetarea autorizarii ca traducator si interpret si referatele corespunzatoare, pe care le supune ministrului justitiei spre aprobare;
d) elibereaza autorizatiile de traducator si interpret solicitantilor care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru autorizare si comunica raspunsuri motivate celor care nu indeplinesc conditiile pentru autorizare;
e) intocmeste si actualizeaza permanent evidenta informatizata a traducatorilor si interpretilor autorizati;
f) colaboreaza cu Directia tehnologia informatiei in vederea crearii unor programe informatice care sa permita exploatarea in cele mai bune conditii a bazei de date privind evidenta traducatorilor si interpretilor autorizati;
g) analizeaza petitiile, memoriile si sesizarile privind activitatea traducatorilor si interpretilor autorizati;
h) comunica institutiilor prevazute de lege listele cu persoanele autorizate ca traducator si interpret;
i) informeaza persoanele interesate cu privire la actele care sunt necesare autorizarii sau, dupa caz, cu privire la completarea acestora, in vederea obtinerii autorizatiei de traducator si interpret;
j) face propuneri motivate in colaborare cu Directia elaborare acte normative de modificare a legislatiei incidente in acest domeniu;
k) recunoaste certificatele sau alte documente similare care atesta calitatea de interpret si traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru al UE sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, de origine sau de provenienta;
l) tine evidenta traducatorilor si interpretilor autorizati in stiinte juridice de autoritatile competente din statele membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania sau care exercita temporar aceasta profesie pe teritoriul Romaniei.
(4) Biroul notari publici, interpreti si traducatori autorizati indeplineste urmatoarele atributii privind recunoasterea si atestarea calificarii profesionale de consilier juridic:
a) efectueaza lucrarile necesare pentru organizarea si desfasurarea examenului de verificare a cunostintelor profesionale ale cetatenilor statelor membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea recunoasterii calificarii profesionale de consilier juridic pentru admiterea si practicarea acestei profesii in Romania;
b) participa in comisiile constituite in vederea recunoasterii calificarii profesionale de consilier juridic pentru admiterea si practicarea acestei profesii in Romania de catre cetatenii statelor membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European;
c) efectueaza, in conditiile legii, lucrarile necesare, respectiv proiectele de ordin cu referatele corespunzatoare, in vederea recunoasterii calificarii profesionale de consilier juridic pentru cetatenii statelor membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European care au sustinut examenul de verificare a cunostintelor profesionale sau care efectueaza stagiul in domeniul dreptului romanesc in scopul admiterii si practicarii profesiei in Romania;
d) atesta titlul oficial de calificare roman de consilier juridic si experienta in profesie dobandita in Romania de catre cetatenii romani sau cetatenii unui alt stat membru al UE sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European.

Art. 112
La nivelul Directiei servicii conexe sunt constituite urmatoarele evidente:
a) dosarele de autorizare a operatorilor AEGRM si a birourilor teritoriale ale operatorilor;
b) evidenta informatizata a operatorilor AEGRM si a birourilor teritoriale ale operatorilor;
c) mapele profesionale ale executorilor judecatoresti;
d) evidenta informatizata a executorilor judecatoresti;
e) dosarele de inregistrare si radiere in/din evidenta speciala a ministerului a executorilor institutiilor de credit;
f) evidenta informatizata a executorilor institutiilor de credit;
g) dosarele de inregistrare si radiere in/din evidenta speciala a ministerului a executorilor institutiilor financiare nebancare;
h) evidenta informatizata a executorilor institutiilor financiare nebancare;
i) evidenta informatizata a expertilor tehnici judiciari, a specialistilor si contabililor autorizati care efectueaza expertize judiciare;
j) dosar cuprinzand deciziile de suspendare, incetare a suspendarii, radiere, privind expertii tehnici judiciari si specialistii;
k) evidenta notarilor publici pe suport informatic;
l) evidenta informatizata a cetatenilor statelor membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European, carora le-a fost recunoscuta calificarea profesionala de consilier juridic pentru admiterea si practicarea acestei profesii in Romania;
m) evidenta informatizata a cetatenilor carora le-a fost atestat titlul oficial de calificare roman de consilier juridic si experienta in profesie dobandita in Romania, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European;
n) evidenta pe suport informatic a traducatorilor si interpretilor;
o) registrul de evidenta a traducatorilor si interpretilor, pana in anul 2005 inclusiv;
p) opisul alfabetic al traducatorilor, pana in anul 2005 inclusiv;
q) dosarele de autorizare ale traducatorilor si interpretilor;
r) mapele profesionale ale notarilor publici;
s) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
t) condica de expediere a corespondentei prin Registratura ministerului;
u) condica de corespondenta cu cabinetele ministrului justitiei si secretarilor de stat;
v) condica de expediere a corespondentei catre compartimentele ministerului;
w) dosare, pe domenii de activitate, cuprinzand ordinele intocmite de directie;
x) condica de prezenta.


Sectiunea 5 - Directia de probatiune


Art. 113
Directia de probatiune este compartimentul prin care se asigura indeplinirea atributiilor ministerului referitoare la controlul, coordonarea si conducerea activitatii serviciilor de probatiune.

Art. 114
Directia de probatiune indeplineste urmatoarele atributii:
a) exercita, prin intermediul inspectorilor de probatiune, controlul activitatii serviciilor de probatiune;
b) coordoneaza activitatea serviciilor de probatiune;
c) asigura organizarea serviciilor de probatiune in vederea exercitarii atributiilor specifice;
d) realizeaza analize si formuleaza propuneri de ordin administrativ si financiar in vederea optimizarii conditiilor de lucru ale serviciilor de probatiune;
e) elaboreaza strategia de dezvoltare a sistemului de probatiune, planul anual de actiune aferent acesteia si monitorizeaza adaptarea si implementarea planurilor de actiune ale serviciilor de probatiune in functie de obiectivele stabilite la nivel national;
f) initiaza procesul de elaborare a legislatiei in domeniu, in colaborare cu directiile de specialitate din minister;
g) elaboreaza standarde de lucru, identifica si disemineaza modele de bune practici, in scopul uniformizarii practicii in activitatea de probatiune;
h) avizeaza programele de reintegrare sociala, derulate de serviciile de probatiune;
i) colaboreaza cu Administratia Nationala a Penitenciarelor in vederea atingerii obiectivelor comune;
j) colaboreaza cu institutiile si organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale;
k) initiaza si asigura derularea programelor interne si internationale de asistenta tehnica si financiara in domeniul probatiunii;
l) coordoneaza activitatea de colectare, centralizare si analiza a datelor referitoare la activitatile specifice ale serviciilor de probatiune;
m) promoveaza imaginea sistemului de probatiune;
n) estimeaza necesarul de personal de probatiune, realizeaza demersuri privind suplimentarea schemei de personal si distribuie posturile intre serviciile de probatiune;
o) realizeaza, in colaborare cu Directia resurse umane, recrutarea si selectia personalului de probatiune, precum si definitivarea si promovarea in grade profesionale a acestuia;
p) organizeaza activitatea de formare si perfectionare profesionala a personalului de probatiune, in colaborare cu alte compartimente din cadrul ministerului;
q) efectueaza lucrarile necesare realizarii procesului de evaluare a performantelor profesionale ale personalului de probatiune;
r) realizeaza demersuri in vederea evaluarii medicale si psihologice a personalului din sistemul de probatiune;
s) efectueaza, in colaborare cu Directia resurse umane, lucrarile necesare numirii, delegarii, detasarii, transferului, suspendarii si eliberarii din functie a personalului de probatiune;
t) pune in aplicare, potrivit competentelor, dispozitiile legale referitoare la cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probatiune;
u) rezolva cererile, sesizarile si memoriile care ii sunt repartizate spre solutionare.

Art. 115
La nivelul Directiei de probatiune sunt constituite urmatoarele evidente:
a) baza electronica de date cu privire la referatele de evaluare, intocmite conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 129/2002, cu modificarile ulterioare, art. 482 din Codul de procedura penala si cu privire la rapoartele intocmite conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare;
b) baza electronica de date cu privire la supravegherea executarii masurilor si obligatiilor stabilite de instanta de judecata in sarcina persoanelor care au savarsit infractiuni, mentinute in stare de libertate;
c) baza electronica de date cu privire la consilierea psihologica si la alte forme de asistenta acordate victimelor anumitor infractiuni, conform Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
e) condica de corespondenta catre compartimentele din minister;
f) condica de corespondenta cu cabinetele ministrului justitiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat si secretarului general;
g) condica de corespondenta cu alte institutii;
h) condica de prezenta;
i) alte evidente cerute de lege.


Capitolul VI - Directia generala cooperare


Art. 116
Directia generala cooperare este compartimentul care asigura ducerea la indeplinire a functiilor si atributiilor ministerului privind:
a) planificarea strategica a realizarii reformelor sistemului judiciar, implementarea politicilor publice de modernizare a acestuia, de prevenire si combatere a coruptiei si a criminalitatii organizate;
b) realizarea obiectivelor Romaniei ca stat membru al UE, prin participarea la procedurile decizionale ale UE si indeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia si sunt de competenta ministerului;
c) coordonarea, la nivel tehnic, a demersurilor interinstitutionale pentru realizarea obiectivelor din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare;
d) dezvoltarea relatiilor internationale, exercitarea competentelor de autoritate centrala in domeniul cooperarii judiciare internationale, precum si cele care decurg din tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte;
e) comunicarea cu societatea civila, relatiile publice, facilitarea colaborarii interinstitutionale si cu mediul asociativ, evidenta persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial si gestiunea fondului arhivistic.

Art. 117
Structura Directiei generale cooperare este urmatoarea:
a) Directia pentru reforma sistemului judiciar si combaterea coruptiei;
b) Directia afaceri europene si drepturile omului;
c) Directia drept international si tratate;
d) Departamentul pentru comunicare si relatii publice.


Sectiunea 1 - Directia pentru reforma sistemului judiciar si combaterea coruptiei


Art. 118
Directia pentru reforma sistemului judiciar si combaterea coruptiei este compartimentul prin care se planifica strategic realizarea reformelor sistemului judiciar, implementarea politicilor publice de modernizare a acestuia si de prevenire si combatere a coruptiei si a criminalitatii organizate si se asigura autoritatea prevazuta la art. 132 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar si a infaptuirii justitiei ca serviciu public.

Art. 119
Directia pentru reforma sistemului judiciar si combaterea coruptiei indeplineste urmatoarele atributii:
a) propune, in colaborare cu celelalte compartimente din minister, masurile ce urmeaza a fi cuprinse in Programul de guvernare si in programul legislativ al Guvernului in domeniul justitiei;
b) colaboreaza cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, celelalte compartimente din minister, precum si cu orice alte autoritati dintre cele prevazute la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, coordoneaza si monitorizeaza implementarea acestora;
c) din dispozitia ministrului justitiei indeplineste lucrarile specifice pentru exercitarea autoritatii prevazute de art. 132 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata;
d) din dispozitia ministrului justitiei indeplineste lucrarile specifice pentru exercitarea atributiilor prevazute de Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, cu modificarile ulterioare;
e) examineaza si propune solutii la sesizarile si cererile adresate ministrului justitiei de catre membrii Guvernului si ai Parlamentului in legatura cu activitatea Ministerului Public;
f) participa, in conditiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale in domeniul sau de competenta;
g) elaboreaza la solicitarea unor ministere sau alte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si la solicitarea altor compartimente din aparatul propriu al ministerului puncte de vedere referitoare la proiecte de acte normative sau de politici publice;
h) asigura reprezentarea ministerului la reuniunile periodice ale Comitetului de experti privind prevenirea si combaterea spalarii banilor (Moneyval), comitet specializat al Consiliului Europei, precum si la cele ale Initiativei Regionale Anticoruptie (Regional Anticorruption Initiative — RAI);
i) coordoneaza sau contribuie la elaborarea, dupa caz, a documentelor necesare pentru reuniunile periodice ale Moneyval si RAI;
j) asigura participarea la alte reuniuni internationale in domeniul sau de competenta, inclusiv in cadrul grupurilor de lucru, comitetelor si comisiilor de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite, ale institutiilor UE, Consiliului Europei, Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si altor organizatii internationale si regionale;
k) pregateste sau contribuie la elaborarea, dupa caz, a documentelor necesare pentru grupurile de lucru, comitetele si comisiile de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite, ale institutiilor UE, Consiliului Europei, Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si altor organizatii internationale si regionale, in domeniul sau de competenta;
l) initiaza sau efectueaza, impreuna cu alte compartimente din minister si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, analize si studii privind evolutia fenomenului coruptiei si a diferitelor forme de criminalitate organizata; m) asigura participarea la comitetele si grupurile de lucru interinstitutionale, constituite in tara, in domeniul sau de competenta;
n) rezolva cererile, sesizarile si memoriile care ii sunt repartizate spre competenta solutionare. Serviciul pentru prevenirea criminalitatii si a coruptiei

Art. 120
Serviciul pentru prevenirea criminalitatii si a coruptiei indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza, coordoneaza, monitorizeaza implementarea strategiilor, programelor si planurilor de prevenire si combatere a coruptiei, evalueaza rezultatele si impactul acestora;
b) participa la elaborarea, modificarea si completarea strategiilor, programelor si planurilor de prevenire si combatere a criminalitatii organizate;
c) propune initierea unor proiecte de acte normative sau, dupa caz, colaboreaza cu Directia elaborare acte normative la elaborarea unor proiecte de acte normative in materia prevenirii si combaterii coruptiei si criminalitatii organizate;
d) initiaza si dezvolta programe cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale, cu atributii in domeniul studierii si prevenirii coruptiei si criminalitatii organizate;
e) participa la negocierea, implementarea si monitorizarea programelor internationale de asistenta tehnica si financiara pentru prevenirea coruptiei si criminalitatii organizate;
f) asigura reprezentarea ministerului la reuniunile periodice ale Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO);
g) coordoneaza sau contribuie la elaborarea, dupa caz, a documentelor necesare pentru reuniunile periodice ale GRECO.

Art. 121
La nivelul Directiei pentru reforma sistemului judiciar si combaterea coruptiei sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de corespondenta cu cabinetele ministrului si secretarilor de stat;
c) condica de expediere a corespondentei catre compartimentele ministerului;
d) condica de corespondenta prin Serviciul informatii clasificate si Registratura ministerului;
e) registrul cuprinzand copiile ordinelor intocmite de directie;
f) condica de prezenta;
g) arhiva directiei.


Sectiunea 2 - Directia afaceri europene si drepturile omului


Art. 122
(1) Directia afaceri europene si drepturile omului fundamenteaza, coordoneaza si asigura, in domeniile de competenta ale ministerului, stabilirea si realizarea obiectivelor Romaniei ca stat membru al UE, participarea la procedurile decizionale ale UE si indeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia.
(2) Directia afaceri europene si drepturile omului asigura, potrivit competentelor ministerului, relatia cu organizatiile si structurile nationale si internationale care activeaza in domeniul drepturilor omului, precum si realizarea competentelor institutiei ce decurg din relatia cu Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si cu alte organizatii internationale.

Art. 123
Directia afaceri europene si drepturile omului indeplineste urmatoarele atributii:
1. in domeniul afacerilor europene:
a) stabileste si urmareste indeplinirea obiectivelor, care deriva din calitatea de stat membru al UE si care intra in competenta ministerului;
b) intocmeste documentele programatice in relatia cu UE;
c) coordoneaza, monitorizeaza si sprijina indeplinirea obligatiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a Romaniei la UE, a celorlalte angajamente rezultate din procesul de aderare la UE, precum si din strategiile si programele nationale adoptate in contextul politicilor UE cu relevanta pentru domeniul justitiei;
d) coordoneaza, la nivel tehnic, demersurile de indeplinire a obiectivelor de referinta din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare (MCV), instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a programului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei;
e) coordoneaza si monitorizeaza transpunerea si implementarea actelor normative ale UE din domeniile de competenta ale ministerului; asigura transmiterea catre Departamentul pentru afaceri europene din cadrul Guvernului Romaniei a informatiilor privind masurile luate de minister pentru transpunerea actelor normative UE;
f) asigura coordonarea in domeniul afacerilor europene, atat in interiorul ministerului, precum si in relatia cu alte institutii nationale, pe sectorul justitie, prin:
— colaborarea, impreuna cu Departamentul pentru afaceri europene, cu Parlamentul Romaniei si alte institutii cu atributii in domeniu;
— colaborarea cu Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana de la Bruxelles, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;
— notificarea participarii la grupurile de lucru ale Consiliului si Comisiei Uniunii Europene si transmiterea mandatelor si rapoartelor reuniunilor catre Departamentul pentru afaceri europene si Ministerul Afacerilor Externe;
— reprezentarea ministerului la reuniunea de coordonare saptamanala in domeniul afacerilor europene, organizata alternativ de Ministerul Afacerilor Externe si Departamentul pentru afaceri europene;
g) participa la reuniunile grupurilor de experti constituite la nivel national in sfera justitiei;
h) reprezinta, alaturi de directiile de specialitate, ministerul la comitetele si grupurile de lucru ale Comisiei Europene si Consiliului Uniunii Europene si pregateste documentele necesare pentru participare;
i) pregateste documentele necesare pentru Consiliul Uniunii Europene — Justitie si Afaceri Interne si reuniunile COREPER, in temeiul atributiilor ministerului;
j) analizeaza legislatia europeana in curs de elaborare si realizeaza studii de impact al viitoarelor reglementari asupra legislatiei nationale, in sprijinul unei mai bune transpuneri a actelor normative europene;
k) face propunerile necesare in vederea armonizarii cadrului normativ ce intra in competenta ministerului si a institutiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, cu normele dreptului UE;
l) participa la avizarea proiectelor de acte normative al caror obiect de reglementare il constituie transpunerea actelor normative UE in legislatia nationala, in colaborare cu directiile de specialitate din minister;
m) sprijina Departamentul pentru afaceri europene in pregatirea reprezentarii statului roman in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si contribuie la formularea pozitiilor Romaniei in fata institutiilor europene in procedurile precontencioase si contencioase, conform competentelor ministerului;
2. in domeniul relatiilor cu alte organizatii internationale:
a) indeplineste atributii legate de lupta impotriva terorismului, atat in relatia cu institutiile nationale cu competente in materie, cat si cu organizatiile internationale (NATO, ONU—CTC, UE, OSCE, Consiliul Europei — CODEXTER), in cooperare cu celelalte directii competente;
b) asigura relatia cu structura juridica a NATO si reprezentarea ministerului in Comisia Nationala Romania- NATO, in colaborare cu celelalte institutii competente, si emite puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislatiei nationale cu standardele NATO;
c) asigura participarea la exercitiile comune de gestionare a situatiilor de criza — componenta civila atat in relatia cu NATO, cat si cu UE;
3. in domeniul drepturilor omului:
a) indeplineste functia de agent national de legatura, in temeiul rolului ministerului de autoritate competenta pentru a primi notificarile adresate Guvernului Romaniei de Comitetul European pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, conform Conventiei europene pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptata la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, precum si a protocoalelor nr. 1 si 2 la Conventie, adoptate la Strasbourg la 4 noiembrie 1993, ratificata prin Legea nr. 80/1994;
b) asigura, potrivit competentelor ministerului, relatia cu organizatiile si structurile internationale care activeaza in domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE, precum si alte entitati internationale);
c) sprijina, in colaborare cu alte directii din minister, la solicitarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pregatirea reprezentarii statului roman in fata acestei instante;
d) analizeaza si formuleaza puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislatiei nationale si a instrumentelor internationale la care Romania este sau urmeaza sa devina parte cu dispozitiile internationale in materia drepturilor omului;
4. in alte domenii:
a) monitorizeaza indeplinirea angajamentelor specifice asumate de minister in Planul anual de actiune Schengen si Strategia nationala privind aderarea la spatiul Schengen pentru perioada 2008—2011;
b) reprezinta ministerul, la nivel de expert, in Comisia Nationala de Autoevaluare Schengen si participa la procesul de evaluare Schengen;
c) participa la dezvoltarea dimensiunii civile a contributiei Romaniei in gestionarea crizelor din cadrul Politicii europene de securitate si aparare (PESA);
d) participa, la solicitarea institutiilor initiatoare, la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul apararii, securitatii nationale, gestionarii situatiilor de criza, avizeaza proiectele respective;
e) asigura participarea la seminarii, simpozioane, conferinte, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienta, cursuri de perfectionare, in tara si strainatate, in domenii de interes pentru
activitatea directiei; f) indeplineste orice alte atributii din domeniul sau de activitate.

Art. 124
La nivelul Directiei afaceri europene si drepturile omului sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de corespondenta catre compartimentele din minister si catre cabinetele ministrului si secretarilor de stat;
c) condica de corespondenta prin Serviciul informatii clasificate si Registratura ministerului;
d) condica de corespondenta cu alte institutii;
e) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhiva;
f) registrul cuprinzand copiile ordinelor intocmite de compartiment;
g) condica de prezenta.


Sectiunea 3 - Directia drept international si tratate


Art. 125
Directia drept international si tratate:
a) exercita, potrivit legii si altor reglementari in vigoare, atributiile ministerului de autoritate centrala in domeniul cooperarii judiciare internationale, inclusiv cooperarea judiciara cu statele membre ale UE;
b) asigura relatiile juridice externe ale ministerului in raporturile cu organizatiile internationale si regionale, precum si in relatiile cu misiunile diplomatice si consulare ale altor state in Romania, in domenii care sunt de competenta ministerului;
c) elaboreaza proiecte de acte normative in sfera sa de competenta, care transpun prevederi ale actelor normative comunitare si ale tratatelor bi sau multilaterale la care Romania este parte, precum si proiecte de acte normative de ratificare, aderare, acceptare, aprobare si participa la sustinerea acestora in Parlament, impreuna cu reprezentantii celorlalte compartimente din minister, atunci cand este cazul;
d) elaboreaza memorandumurile de aprobare a initierii si semnarii tratatelor ale caror domenii principale de reglementare sunt de competenta ministerului;
e) intocmeste puncte de vedere referitoare la sesizarile si exceptiile privind neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante initiate de minister;
f) intocmeste mandatele Romaniei privind participarea la grupurile de lucru ale institutiilor UE pentru domeniile care sunt de competenta directiei si asigura reprezentarea ministerului la acestea;
g) intocmeste elemente de pozitie ale Romaniei in cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizatiei Natiunilor Unite si ale altor organisme, pentru domeniile de stricta specialitate ale ministerului, pentru domeniile care sunt de competenta directiei, si asigura sustinerea acestora in cadrul acestor reuniuni;
h) intocmeste puncte de vedere referitoare la initiativele legislative ale senatorilor si deputatilor, in domeniul de competenta al directiei, in vederea formularii si prezentarii punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste initiative;
i) participa la comitetele si grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme in legatura cu domeniul de competenta al directiei;
j) examineaza si, dupa caz, formuleaza observatii si propuneri cu privire la proiectele de acte normative si alte materiale inscrise pe agenda de lucru a sedintelor Guvernului.

Art. 126
Structura Directiei drept international si tratate este urmatoarea:
a) Serviciul cooperare judiciara internationala in materie penala;
b) Serviciul cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala;
c) Unitatea tratate, relatii internationale si magistrati de legatura. §1. Serviciul cooperare judiciara internationala in materie penala

Art. 127
Serviciul cooperare judiciara internationala in materie penala indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura ducerea la indeplinire a atributiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin alte acte normative continand dispozitii in aceasta materie, in baza instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte sau in virtutea curtoaziei internationale, sub garantia reciprocitatii, in calitate de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala;
b) asigura ducerea la indeplinire a atributiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin alte acte normative continand dispozitii in aceasta materie, in baza instrumentelor juridice relevante ale UE, in calitate de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii judiciare in materie penala cu statele membre ale UE;
c) indeplineste atributiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 111/2002 pentru ratificarea Statutului Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, precum si cele care revin ministerului, potrivit legii, in cooperarea Romaniei cu alte tribunale penale internationale;
d) asigura, potrivit legii, ducerea la indeplinire a atributiilor conferite ministerului, in baza legii de ratificare a Acordului dintre Romania si SUA privind statutul fortelor SUA in Romania (semnat la Washington la 30 octombrie 2001, intrat in vigoare la 10 iunie 2002) si a celor conferite prin Aranjamentul dintre autoritatile desemnate romane si americane privind procedurile penale pentru implementarea Acordului privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei (semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005, intrat in vigoare la 21 iulie 2006), incheiat la Bucuresti la 4 noiembrie 2008;
e) indeplineste atributiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei;
f) elaboreaza sau participa la elaborarea, impreuna cu alte compartimente din minister, a unor acte normative in domeniul cooperarii judiciare in materie penala si in alte domenii de interes in ceea ce priveste justitia penala; in acest scop efectueaza studii, analize si documentari privind necesitatea initierii, completarii sau modificarii unor acte normative in domeniul cooperarii judiciare in materie penala;
g) efectueaza lucrarile pregatitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale si multilaterale in domeniile de competenta atribuite si participa la acestea, in colaborare cu reprezentanti ai altor institutii competente si ai Unitatii tratate, relatii internationale si magistrati de legatura;
h) pregateste sau, dupa caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele si grupurile de lucru ale Comisiei Europene si Consiliului Uniunii Europene in domeniul cooperarii judiciare in materie penala sau in alte domenii conexe cooperarii judiciare in materie penala, reprezentand ministerul la comitetele si grupurile de lucru respective;
i) acorda informatii juridice de principiu, la cererea misiunilor diplomatice straine acreditate in Romania, a ministerelor de justitie straine sau a altor autoritati din strainatate, in legatura cu legislatia si practica judiciara romana in domeniul cooperarii judiciare in materie penala;
j) tine evidenta reciprocitatii de fapt in domeniul cooperarii judiciare in materie penala;
k) asigura comunicarile necesare cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare straine acreditate in Romania, in legatura cu inculpatii straini, potrivit conventiilor consulare si altor intelegeri internationale sau in baza reciprocitatii;
l) colaboreaza cu Biroul National la Eurojust, cu magistratii romani de legatura, precum si cu magistratii de legatura ai altor state in realizarea anumitor activitati de cooperare judiciara europeana si internationala in materie penala;
m) verifica legalitatea cererilor consulare si indeplinirea de catre penitenciarele din Romania a indatoririlor derivate din realizarea functiilor consulare ale misiunilor straine in Romania;
n) colaboreaza cu Institutul National al Magistraturii si Scoala Nationala de Grefieri, in limita atributiilor ministerului de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii judiciare europene si internationale in materie penala, la activitatea de formare profesionala a judecatorilor si procurorilor si a asimilatilor acestora, a personalului auxiliar si a celuilalt personal de specialitate de la instantele judecatoresti;
o) asigura reprezentarea ministerului la reuniunile interne si internationale in domeniul cooperarii judiciare in materie penala, inclusiv in cadrul Retelei judiciare europene si in cadrul grupurilor de lucru si comitetelor si comisiilor de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite, ale institutiilor UE, Consiliului Europei si altor organizatii internationale;
p) asigura Secretariatul Retelei judiciare romane in materie penala;
q) colaboreaza cu structura de specialitate din cadrul ministerului la intocmirea datelor statistice in domeniul cooperarii judiciare europene si internationale in materie penala;
r) administreaza Ghidul electronic de Cooperare judiciara internationala in materie penala si colaboreaza cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea si actualizarea acestuia;
s) initiaza si dezvolta programe cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale, in domeniul dreptului international penal si al cooperarii judiciare in materie penala;
t) indeplineste orice alte atributii in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala, potrivit legii.

§2. Serviciul cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala

Art. 128
Serviciul cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura ducerea la indeplinire a atributiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata, precum si prin alte acte normative continand dispozitii in aceasta materie, in baza instrumentelor de drept international privat la care Romania este parte sau in virtutea curtoaziei internationale, sub garantia reciprocitatii, in calitate de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie civila si comerciala;
b) asigura ducerea la indeplinire a atributiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003, republicata, precum si prin alte acte normative continand dispozitii in aceasta materie, in baza instrumentelor juridice de drept international privat ale UE relevante, in calitate de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii judiciare in materie civila si comerciala intre statele membre ale UE;
c) pregateste sau, dupa caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele si grupurile de lucru ale Comisiei Europene si Consiliului Uniunii Europene in domeniul dreptului cooperarii judiciare in materie civila si comerciala sau in alte domenii conexe cooperarii judiciare in materie civila si comerciala, reprezentand ministerul la comitetele si grupurile de lucru respective;
d) asigura punerea in aplicare a dispozitiilor privind compensarea financiara a victimelor infractiunilor intentionate comise cu violenta in situatii transfrontaliere cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, aprobata prin Legea nr. 45/2008;
e) asigura punerea in aplicare a dispozitiilor privind accesul international la justitie cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008;
f) asigura schimbul de informatii cu institutiile europene privind hotararile pronuntate in aplicarea instrumentelor juridice de drept international privat ale UE relevante;
g) asigura schimbul de informatii cu Curtea Europeana de Justitie de la Luxemburg privind hotararile pronuntate in aplicarea Conventiei de la Roma din 1980 privind legea aplicabila obligatiilor contractuale de catre instantele romane mentionate la art. 2 lit. a) din Primul Protocol al Conventiei si a celor mai importante hotarari pronuntate de instantele romane mentionate la art. 2 lit. b) din acelasi protocol;
h) asigura schimbul de informatii cu Curtea Europeana de Justitie de la Luxemburg privind hotararile pronuntate de instantele romane in aplicarea Conventiei de la Lugano din 2007 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala si al instrumentelor mentionate la art. 64 alin. (1) din Conventia de la Lugano din 2007, asa cum se precizeaza in art. 3 din Protocolul nr. 2 al Conventiei de la Lugano;
i) efectueaza lucrarile pregatitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale si multilaterale in domeniile de competenta atribuite si participa la acestea, in colaborare cu reprezentanti ai altor institutii competente si ai Unitatii tratate, relatii internationale si magistrati de legatura;
j) elaboreaza sau participa la elaborarea, impreuna cu Directia elaborare acte normative, a unor acte normative in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie civila si comerciala;
k) asigura solutionarea, dupa caz, a cererilor prin care diverse autoritati straine, misiuni diplomatice sau persoane fizice din strainatate solicita de la autoritatile judiciare romane acte, date si informatii care urmeaza sa fie utilizate in alte tari;
l) tine evidenta reciprocitatii de fapt in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie civila si comerciala;
m) tine evidenta datelor statistice privind cererile de cooperare judiciara internationala formulate de instantele romane, precum si a hotararilor judecatoresti cu element de extraneitate solutionate de instantele romane si colaboreaza cu structura de specialitate din cadrul ministerului la intocmirea datelor statistice in domeniul cooperarii judiciare europene si internationale in materie civila;
n) efectueaza lucrarile privind supralegalizarea actelor judiciare sau notariale destinate a fi folosite in strainatate;
o) colaboreaza cu Institutul National al Magistraturii si Scoala Nationala de Grefieri, in limita atributiilor ministerului de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii judiciare europene si internationale in materie civila si comerciala, la activitatea de formare profesionala a judecatorilor si procurorilor si a asimilatilor acestora, a personalului auxiliar si a celuilalt personal de specialitate de la instantele judecatoresti;
p) asigura reprezentarea ministerului la reuniunile interne si internationale in domeniul cooperarii judiciare in materie civila si comerciala, inclusiv in cadrul Retelei judiciare europene in materie civila si comerciala si in cadrul grupurilor de lucru si comitetelor si comisiilor de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite, institutiilor UE, Consiliului Europei, Conferintei de la Haga de drept international privat si altor organizatii internationale;
q) asigura Secretariatul Retelei judiciare romane in materie civila si comerciala; r
) administreaza Ghidul electronic de cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala si colaboreaza cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea si actualizarea acestuia;
s) initiaza si dezvolta programe cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale, in domeniul dreptului cooperarii judiciare in materie civila si comerciala;
t) indeplineste orice alte atributii in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie civila si comerciala, potrivit legii.

§3. Unitatea tratate, relatii internationale si magistrati de legatura

Art. 129
Unitatea tratate, relatii internationale si magistrati de legatura indeplineste urmatoarele atributii:
a) examineaza si face propuneri referitoare la adaptarea legislatiei interne pentru asigurarea compatibilitatii cu obligatiile asumate prin tratatele internationale la care Romania este parte, inclusiv cele care decurg din statutul de membru al UE si elaboreaza sau participa la elaborarea unor acte normative privind dreptul international sau dreptul comunitar;
b) indeplineste formalitatile prevazute de legislatia in vigoare in vederea aprobarii negocierii si semnarii tratatelor internationale si a altor acte internationale in domeniul cooperarii judiciare si in alte materii de interes in ceea ce priveste domeniul justitiei;
c) elaboreaza proiectele de acte normative prevazute de legislatia in vigoare pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, dupa caz, aderarea la tratatele internationale in domeniul cooperarii judiciare si in alte materii interesand domeniul justitiei, precum si pentru aprobarea altor acte internationale;
d) avizeaza memorandumurile elaborate in temeiul legislatiei in vigoare, de alte ministere si institutii, in vederea negocierii si semnarii unor tratate internationale sau alte acte cu elemente de extraneitate;
e) avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte ministere si institutii pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, dupa caz, aderarea la tratatele internationale, precum si pentru aprobarea altor acte internationale;
f) negociaza sau participa, in conditiile legii, la negocieri in scopul incheierii de tratate bilaterale in domeniul cooperarii judiciare internationale si in alte materii interesand domeniul justitiei, la negocierile din cadrul organismelor institutiilor UE cu privire la instrumente juridice comunitare in domeniul cooperarii judiciare, precum si la negocieri sub egida unor organizatii internationale;
g) asigura participarea la reuniuni interne si internationale privind probleme specifice activitatii sale si participarea Romaniei la structurile internationale;
h) urmareste respectarea obligatiilor asumate prin tratatele internationale interesand justitia, la care Romania este parte;
i) efectueaza lucrari privind cooperarea juridica cu alte state si organizatiile internationale si elaboreaza, in colaborare cu celelalte compartimente din minister, dupa caz, materiale de sinteza si punctaje de discutie pentru intalnirile internationale si intalnirile bilaterale la nivelul conducerii ministerului;
j) indeplineste orice alte atributii in domeniile dreptului international si relatiilor juridice internationale, potrivit legii.
k) asigura, prin magistratii de legatura, indeplinirea activitatilor menite sa favorizeze si sa accelereze, in special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente si cu autoritatile judiciare ale statului-gazda, toate formele de cooperare judiciara in materie penala si civila, dupa caz.

§ 4. Alte dispozitii

Art. 130
Pe langa Directia drept international si tratate isi desfasoara activitatea si magistratii de legatura trimisi in Romania de alte state, in aplicarea Actiunii Comune din 22 aprilie 1996 adoptata de Consiliu in temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrati de legatura, in scopul imbunatatirii cooperarii judiciare intre statele membre ale Uniunii Europene, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 105 din 27 aprilie 1996 sau in aplicarea unor acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state.

Art. 131
La nivelul Directiei drept international si tratate sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de corespondenta catre compartimentele din minister si catre cabinetele ministrului si ale secretarilor de stat;
c) condica de corespondenta prin Serviciul informatii clasificate si Registratura ministerului;
d) condica de corespondenta cu alte institutii;
e) registrul cuprinzand copiile ordinelor intocmite de compartiment;
f) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhiva;
g) registrul electronic privind cetatenii romani detinuti in strainatate care solicita transferarea in penitenciarele din Romania si al cetatenilor straini detinuti in penitenciarele din Romania care solicita transferarea in statele de cetatenie;
h) registrul electronic privind mandatele europene de arestare emise de instantele romane;
i) registrul special evidenta — rapiri;
j) condica de prezenta.


Sectiunea 4 - Departamentul pentru comunicare si relatii publice


Art. 132
Departamentul pentru comunicare si relatii publice este compartimentul care asigura indeplinirea atributiilor ministerului in ceea ce priveste comunicarea cu societatea civila, primirea, evidenta/inregistrarea, repartizarea si expedierea corespondentei, solutionarea petitiilor, potrivit competentei compartimentului, primirea in audienta a persoanelor care se prezinta in acest scop la sediul ministerului si administrarea arhivei institutiei.

Art. 133
Departamentul pentru comunicare si relatii publice indeplineste urmatoarele atributii:
1. in domeniul relatiilor cu publicul:
a) examineaza continutul si repartizeaza corespondenta adresata in orice forma, inclusiv in forma electronica, ministerului catre compartimentele competente sa o analizeze si sa solutioneze solicitarile formulate;
b) inregistreaza si solutioneaza petitiile care nu intra in competenta specializata de analiza si raspuns a unui alt compartiment din cadrul ministerului;
c) solicita informatii de la celelalte compartimente din minister, respectiv unitati aflate in subordinea ministerului, in scopul rezolvarii cererilor si sesizarilor primite, formularii si transmiterii raspunsului catre petitionari, in termenele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, precum si pentru a raspunde solicitarilor formulate in cadrul audientelor acordate; in situatia in care, in solutionarea petitiilor, au fost implicate celelalte compartimente din minister, se pot solicita si copii ale raspunsurilor comunicate petentilor de catre acestea;
d) solutioneaza lucrarile repartizate direct, spre analiza, de catre ministrul justitiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general si directorul general al directiei generale din care face parte;
e) asigura primirea in audienta a tuturor persoanelor solicitante, oferind acestora informatiile necesare, in limita competentelor ministerului;
f) la solicitarea conducerii ministerului, intocmeste si pune la dispozitie materiale informative necesare pregatirii audientelor acordate de ministrul justitiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general sau directorii generali; la cerere, un reprezentant al Departamentului pentru comunicare si relatii publice participa la audientele respective;
g) intocmeste periodic, la solicitarea conducerii ministerului, informari privind problematica si principalele aspecte ce se desprind din activitatea compartimentului, inclusiv propuneri de lege ferenda;
h) realizeaza expedierea raspunsurilor catre toti petitionarii care au adresat solicitari solutionate in cadrul departamentului;
i) organizeaza evidenta documentelor primite, intocmite si transmise la nivelul departamentului;
j) intocmeste rapoarte de activitate periodice, in legatura cu activitatea departamentului, cu date statistice ori informatii necesare conducerii ministerului;
k) indeplineste orice alte sarcini primite de la conducerea ministerului, cu prioritate in domeniul relational cu societatea civila, in domeniul sau de competenta;
2. in domeniul comunicarii:
a) asigura relationarea si comunicarea directa cu petitionarii, prin serviciul de registratura si prin preluarea apelurilor telefonice;
b) asigura relationarea si comunicarea directa cu petitionarii pe probleme de specialitate juridica prin acordarea audientelor, la cerere, prin personalul de specialitate juridica desemnat;
c) asigura comunicarea in exterior a informatiilor sau dispozitiilor date de catre superiorii ierarhici, din ordinul si numai cu acordul acestora, in scopul informarii cetatenilor sau a institutiilor interesate;
d) elaboreaza strategii de comunicare la nivelul departamentului, in ceea ce priveste activitatea acestuia, in scopul imbunatatirii continue a relatiei cu petitionarii si cu institutiile publice;
e) colaboreaza cu alte institutii publice in domeniul promovarii si extinderii modalitatilor de comunicare interinstitutionale, prin participarea la seminarii, colocvii si alte asemenea reuniuni, in vederea consolidarii si aprofundarii tehnicilor de comunicare;
3. atributii referitoare la registratura generala:
a) primeste si inregistreaza corespondenta adresata ministerului si o transmite, pe baza de condici, catre compartimentele din minister si unitatile aflate in subordinea acestuia, competente; avertizarile in interes public se inainteaza, de indata, dupa caz, cabinetului ministrului, sefului compartimentului caruia ii este adresata sesizarea sau comisiilor de disciplina;
b) preia, pe baza de borderouri, corespondenta adresata de minister tertilor, intocmeste documentatia necesara in vederea expedierii sale si o preda unitatii postale desemnate;
c) asigura programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petitii, cereri, sesizari sau alte solicitari de informatii si/sau solicitari telefonice;
4. atributii referitoare la arhiva ministerului:
a) elaboreaza si, dupa caz, modifica, cu consultarea Directiei elaborare acte normative, nomenclatorul arhivistic, potrivit legii;
b) realizeaza, dupa caz, cu participarea celorlalte compartimente din minister, sistemul de evidenta a lucrarilor arhivate sau supuse arhivarii, potrivit nomenclatorului aprobat;
c) primeste in arhiva documentele preconstituite, predate de compartimentele ministerului, si pune la dispozitie, spre studiu si transfer, dosarele si inscrisurile din arhiva, cu respectarea conditiilor de intocmire, predare-primire, transport si restituire;
d) participa, prin reprezentant, impreuna cu comisia de selectionare a documentelor, la intocmirea lucrarilor referitoare la selectionarea documentelor de arhiva, in vederea distrugerii acestora la implinirea termenului de pastrare;
e) preda periodic dosarele de arhiva cu termene de pastrare permanente catre Arhivele Nationale ale Romaniei, in baza unui proces-verbal;
f) elimina periodic documentele fara valoare arhivistica si cele ale caror termene de pastrare au expirat;
g) colaboreaza cu toate compartimentele din minister in vederea asigurarii conditiilor optime de predare, primire, pastrare si transfer al dosarelor de arhiva;
5. atributii referitoare la registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial:
a) tine evidenta persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial, prin Registrul national al asociatiilor, fundatiilor si federatiilor;
b) verifica, la cerere, disponibilitatea denumirii viitoarelor persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial si elibereaza dovezile de disponibilitate corespunzatoare;
c) elibereaza, la cerere, contra cost, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national al asociatiilor, fundatiilor si federatiilor si de pe inscrisurile doveditoare, cu privire la persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;
d) expediaza, din oficiu, copii ale hotararilor judecatoresti irevocabile si ale inscrisurilor doveditoare privitoare la persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial, catre autoritatile publice in a caror sfera de competenta se incadreaza scopul persoanelor juridice in cauza;
e) tine evidenta speciala a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor ce actioneaza in domeniul de competenta a ministerului;
f) faciliteaza legatura dintre compartimentele de specialitate din minister si ONG-uri pe proiectele desfasurate in comun;
g) asigura programul de lucru cu publicul pe probleme ce tin de evidenta ONG;
h) intocmeste periodic si la solicitari exprese, informari pentru conducerea ministerului, privind problematica si principalele aspecte ce se desprind din activitatea referitoare la evidenta ONG, inclusiv propuneri de lege ferenda;
i) realizeaza expedierea, in termenul legal, a raspunsurilor la solicitarile adresate de petitionari departamentului, in legatura cu evidenta ONG;
j) organizeaza evidenta documentelor intocmite si transmise de instantele judecatoresti in materie de asociatii, fundatii si federatii, in concordanta cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente referitoare la organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului National al persoanelor juridice fara scop patrimonial;
k) organizeaza evidenta celorlalte documente primite, intocmite si transmise la nivelul departamentului, in legatura cu evidenta ONG;
l) elibereaza copii necertificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national al asociatiilor, fundatiilor si federatiilor, de pe inscrisurile doveditoare si de pe extrasele rapoartelor de activitate si ale bilanturilor anuale transmise de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica, dupa achitarea de catre persoana solicitanta a contravalorii serviciilor de copiere, in conditiile Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) intocmeste si transmite catre solicitanti refuzurile motivate, avizate, daca este cazul, privind eliberarea disponibilitatii denumirii unei asociatii, fundatii sau federatii.

Art. 134
La nivelul Departamentului pentru comunicare si relatii publice sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de predare-primire a lucrarilor de la si catre cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarul general, directorul general si celelalte compartimente ale ministerului;
c) condica de predare a corespondentei catre celelalte compartimente ale ministerului;
d) condica de predare-primire a avertizarilor in interes public;
e) registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice;
f) registrul cuprinzand copiile ordinelor elaborate sau propuse de compartiment ori ale masurilor importante dispuse la nivelul departamentului;
g) registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;
h) evidenta speciala a denumirilor pentru care a fost eliberata dovada de disponibilitate a denumirii;
i) evidenta speciala a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor din domeniul de competenta a ministerului;
j) condica de prezenta.


Capitolul VII - Directia generala sprijin logistic


Art. 135
Directia generala sprijin logistic este compartimentul prin care se asigura ducerea la indeplinire a functiilor si atributiilor ministerului privind:
a) coordonarea si indrumarea activitatii economice, de investitii, de achizitii si administrative a instantelor judecatoresti, a aparatului propriu si a unitatilor aflate in subordinea ministerului, putand emite, in conditiile legii, norme si instructiuni obligatorii pentru aplicarea unitara a reglementarilor legale;
b) asigurarea fondurilor necesare, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului pentru activitatea proprie a ministerului, a institutiilor publice din sistemul justitiei pentru care ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite si a unitatilor aflate in subordinea ministerului, repartizarea creditelor bugetare ordonatorilor secundari de credite si urmarirea modului de utilizare a acestora;
c) recrutarea, numirea si eliberarea din functie a personalului propriu si a altor categorii de personal care, potrivit legii, sunt numite in functie prin ordin al ministrului justitiei, precum si privind gestionarea carierei acestora;
d) functionarii publici cu statut special din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) elaborarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, implementarea strategiei si a programelor guvernamentale de informatizare in unitatile sistemului judiciar, coordonarea, indrumarea si verificarea, din punct de vedere tehnic, metodologic si profesional, a activitatii informatice a instantelor si unitatilor aflate in subordinea ministerului;
f) asigurarea controlului cu privire la tiparirea si circulatia timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;
g) asigurarea conditiilor necesare acordarii asistentei medicale personalului din sistemul justitiei, potrivit legii;
h) asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca si prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu.

Art. 136
Structura Directiei generale sprijin logistic este urmatoarea:
a) Directia investitii;
b) Directia financiar-contabila;
c) Directia tehnologia informatiei;
d) Directia resurse umane;
e) Serviciul de asistenta medicala;
f) Serviciul informatii clasificate.


Sectiunea 1 - Directia investitii


Art. 137
(1) Directia investitii este compartimentul prin care se realizeaza sarcinile curente si de perspectiva ale ministerului, unitatilor subordonate acestuia si ale instantelor judecatoresti in domeniul tehnic-investitii, asigurarii bazei logistice, administrarii patrimoniului si apararii civile.
(2) Directia investitii, in colaborare cu Directia financiarcontabila, asigura, in limita resurselor de care dispune ministerul, conditiile materiale si fondurile necesare bunei desfasurari a activitatii ministerului, unitatilor din subordinea acestuia, precum si a instantelor judecatoresti.
(3) Pentru indeplinirea sarcinilor care ii revin, Directia investitii colaboreaza cu compartimentele din minister, precum si cu conducerile unitatilor subordonate acestuia.

Art. 138
Structura Directiei Investitii este urmatoarea:
a) Serviciul de gestiune a investitiilor;
b) Serviciul achizitii publice;
c) Serviciul patrimoniu-administrativ.

§1. Serviciul de gestiune a investitiilor

Art. 139
Serviciul de gestiune a investitiilor coordoneaza si indruma activitatea de investitii a instantelor judecatoresti, a aparatului propriu al ministerului, precum si a unitatilor subordonate acestuia.

Art. 140
(1) Serviciul de gestiune a investitiilor indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si fundamenteaza necesarul de credite bugetare pentru investitii si lucrari de interventie, astfel cum sunt definite de lege, in vederea elaborarii proiectului anual de buget pentru lucrarile in care ministerul este autoritate contractanta;
b) intocmeste si prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite, dupa aplicarea criteriilor de prioritizare, lista cu obiective de investitii noi, daca in prealabil documentatiile tehnico-economice au fost aprobate, conform legii;
c) intocmeste si prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite, dupa aplicarea criteriilor de prioritizare, lista cu obiectivele de investitii si lucrarile de interventie asupra fondului construit al instantelor judecatoresti, aparatului propriu al ministerului si al unitatilor subordonate acestuia;
d) intocmeste si prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite lista cuprinzand alte cheltuieli asimilate investitiilor, in baza notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea, intocmite de ordonatori secundari si tertiari de credite, in calitate de beneficiari, sau de catre aparatul propriu al ministerului;
e) face propuneri de criterii de prioritizare a investitiilor, altele decat cele prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice si le prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite;
f) monitorizeaza derularea procesului investitional al instantelor judecatoresti, aparatului propriu al ministerului, precum si al unitatilor subordonate acestuia, in scopul intocmirii rapoartelor de monitorizare pentru transmiterea acestora Ministerului Finantelor Publice;
g) indeplineste atributia „compartimentului de specialitate”, in acceptiunea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor pentru investitii si lucrari de interventie si contracte de servicii de proiectare, in care ministerul este autoritate contractanta;
h) asigura urmarirea contractelor ce au ca obiect investitiile si lucrarile de interventie (contracte de proiectare si executie de lucrari), in care ministerul este autoritate contractanta;
i) analizeaza propunerile de buget anual privind investitiile si lucrarile de interventie, fundamentate din punct de vedere al necesitatii si oportunitatii de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, si solicita modificari si completari, dupa caz, conform prevederilor legislatiei in domeniu;
j) intocmeste, propune si transmite ordonatorilor secundari si tertiari de credite, respectiv curti de apel, tribunale si institutiile aflate in subordinea ministerului, listele obiectivelor de investitii si alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri, conform legii anuale de aprobare a bugetului de stat;
k) participa, prin specialisti desemnati, la sedintele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al ministerului;
l) analizeaza si supune avizarii Consiliului tehnico-economic notele de fundamentare pentru lucrarile de interventie sau pentru construirea de obiective noi de investitii, expertizele tehnice pentru interventiile la imobile sau studiile de prefezabilitate pentru obiectivele noi de investitii, studiile de fezabilitate pentru lucrarile de interventie sau pentru obiectivele noi de investitii, propune includerea obiectivelor noi de investitii si a lucrarilor de interventii in Programul de investitii publice, proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, propune actualizarea valorii obiectivelor de investitii (noi sau in continuare) in functie de evolutia indicelui preturilor, modificarea solutiei tehnice sau a valorii investitiei aprobate in conditiile legii si alte documente si documentatii;
m) participa, prin persoane desemnate, la sedintele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
n) participa, prin persoanele desemnate prin ordin al ministrului justitiei, in comisiile de evaluare constituite pentru achizitia de servicii sau lucrari din domeniul de activitate al directiei;
o) colaboreaza cu Ministerul Public la fundamentarea cheltuielilor aferente interventiilor asupra constructiilor si la proiectarea unor noi obiective, in care isi au sediul comun instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, pe baza protocolului incheiat intre parti;
p) colaboreaza, dupa caz, cu celelalte directii sau compartimente din cadrul ministerului, al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si cu compartimentele de specialitate din cadrul altor ministere, pentru indeplinirea atributiilor sale;
q) reprezinta, pe baza de delegatie, ministerul in relatiile cu alte ministere sau organisme de control si avizare in domeniul tehnic si al investitiilor;
r) pastreaza corespondenta si documentatiile serviciului, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite;
s) poate propune ordonatorului principal de credite, in indeplinirea obiectului de activitate al serviciului, proiecte de norme si instructiuni pentru aplicarea unitara a reglementarilor legale in domeniul investitiilor si lucrarilor de interventie, care, dupa aprobare, devin obligatorii si pentru instantele judecatoresti si unitatile subordonate ministerului;
t) elaboreaza temele de proiectare pentru studiile de prefezabilitate si fezabilitate pentru investitiile in care ministerul este autoritate contractanta;
u) analizeaza documentatiile aferente investitiilor si lucrarilor de interventie asupra constructiilor, insusite de ordonatorii secundari si tertiari de credite, elaborate, avizate si aprobate potrivit dispozitiilor legale, documentatii insotite de toate avizele, acordurile si autorizarile prevazute de lege;
v) analizeaza si verifica documentatia de actualizare a valorii fiecarui obiectiv de investitii (nou sau in continuare), a fiecarei lucrari de interventie asupra constructiilor, in functie de evolutia indicilor de preturi, cu respectarea legislatiei in domeniu, si intocmeste referatul sau nota cu propuneri pe care il/o inainteaza spre avizare Consiliului tehnico-economic;
w) intocmeste nota sau referatul privind avizarea de catre Consiliul tehnico-economic a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii noi sau in continuare, precum si pentru lucrarile de interventie;
x) urmareste, inclusiv prin deplasari in teritoriu, stadiile fizice si valorice ale investitiilor sau lucrarilor de interventie proprii ale ministerului si ale celor ai caror beneficiari sunt ordonatorii secundari si tertiari de credite, respectarea prevederilor din documentatiile tehnico-economice si tehnice, precum si din contractele de proiectare sau de executie, propunand masuri, dupa caz;
y) participa, prin persoane desemnate, la activitatea de receptie la terminarea lucrarilor si de receptie finala a obiectivelor de investitii si a lucrarilor de interventie asimilate investitiilor, potrivit legislatiei in domeniu.
(2) Serviciul de gestiune a investitiilor indeplineste si urmatoarele atributii:
a) urmareste si controleaza modul in care se tine evidenta imobilelor si modul in care este intocmita si actualizata situatia juridica, tehnica si economica a imobilelor aflate in proprietatea sau in administrarea ministerului, a unitatilor din subordinea acestuia sau a ordonatorilor secundari ori tertiari de credite;
b) initiaza activitatea de trecere a imobilelor ce se afla in proprietatea sau in administrarea directa a ministerului catre ordonatorii secundari si tertiari de credite ori catre unitatile aflate in subordonarea ministerului, in colaborare cu Directia elaborare acte normative, Directia avizare acte normative si cu Directia contencios;
c) intocmeste Planul multianual de investitii al ministerului, ca urmare a selectiei obiectivelor de investitii si lucrarilor de interventii, si il inainteaza comisiei de prioritizare, pentru aplicarea criteriilor de prioritizare, in vederea stabilirii prioritatii la finantare, potrivit legii;
d) inainteaza spre avizare, potrivit legii, Inspectoratului de Stat in Constructii documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi sau lucrarilor de interventie asimilate investitiilor, la care ministerul este autoritate contractanta.

§2. Serviciul achizitii publice

Art. 141
Serviciul achizitii publice indeplineste urmatoarele atributii:
a) solicita necesarul de achizitii pentru anul urmator de la fiecare compartiment din minister, centralizeaza acest necesar si face propuneri privind necesarul de credite pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari, cu ocazia intocmirii proiectului de buget anual previzionat;
b) intocmeste programul anual al achizitiilor publice al aparatului propriu al ministerului, in functie de bugetul aprobat, pe coduri C.P.V., in raport cu propunerile compartimentelor de specialitate, precum si listele de dotari independente pentru aparatul propriu al ministerului, pe baza propunerilor formulate de compartimente, in conformitate cu prevederile bugetare, si le supune aprobarii ordonatorului principal de credite;
c) in baza solicitarilor compartimentelor din cadrul ministerului, pe parcursul anului, face propuneri catre Serviciul financiar-contabilitate si Serviciul buget privind efectuarea de rectificari bugetare si intocmirea unei noi file de buget;
d) efectueaza modificari in programul anual al achizitiilor publice, respectiv introducerea de noi pozitii sau modificarea celor existente, si monitorizeaza permanent achizitiile efectuate conform planului de achizitii aprobat;
e) organizeaza si efectueaza toate operatiunile necesare desfasurarii procedurilor de achizitii publice, altele decat cele care fac obiectul cumpararii directe, inclusiv a celor electronice, de la intocmirea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertelor si pana la incheierea contractelor, a actelor aditionale ale acestora, finantate din creditele bugetare proprii ale ministerului, conform actelor normative in vigoare, pe baza specificatiilor tehnice, termenelor si conditiilor specifice in baza carora se va atribui contractul de achizitie publica, precum si a caietului de sarcini, intocmite de compartimentele ce solicita achizitia;
f) organizeaza si efectueaza toate operatiunile necesare pentru demararea si derularea procedurilor de achizitii centralizate la nivelul ministerului pentru diferite produse sau servicii ai caror beneficiari finali sunt unitatile aflate in subordinea ministerului;
g) efectueaza activitatile necesare desfasurarii operatiunilor de cumparare directa, in conditiile legii, pentru aprovizionarea cu bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii aparatului propriu al ministerului, in baza referatelor de necesitate aprobate, intocmite de compartimentele de specialitate;
h) intocmeste rapoarte trimestriale catre conducatorul ierarhic privind situatia achizitiilor existente in programul anual al achizitiilor publice, efectuate in baza solicitarilor primite de la compartimentele de specialitate, si, in acest sens, urmareste monitorizarea acestuia in baza situatiilor primite de la Serviciul financiar-contabilitate si de la Serviciul patrimoniu-administrativ;
i) intocmeste si inainteaza periodic, conform legii, situatia privind achizitiile publice din bugetul propriu al ministerului catre Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice si alte autoritati competente, in functie de obiectul achizitiei;
j) furnizeaza date de specialitate in baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenti;
k) face propuneri si participa la modificarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice;
l) monitorizeaza contractele incheiate prin consemnarea acestora intr-un registru de evidenta;
m) raspunde de pastrarea in conditii de siguranta a contractelor si a dosarelor de achizitie, in vederea prezentarii acestora in fata organelor de control competente, a factorilor de conducere din cadrul ministerului, precum si a tertilor, dupa caz;
n) avizeaza referatele de necesitate pe baza carora se demareaza procedura de atribuire, intocmite de catre compartimentele solicitante. Avizul serviciului va specifica: existenta sumelor estimate aferente pentru achizitia bunului, serviciului sau lucrarii in programul anual al achizitiilor publice, numarul pozitiei, codul C.P.V., disponibilul existent;
o) elaboreaza notele de estimare a valorii contractului si stabilirea procedurii de atribuire, notele justificative de alegere a procedurii de atribuire, altele decat licitatia deschisa sau restransa, notele justificative privind criteriile minime de calificare si notele privind alegerea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasa tehnico-economica”, impreuna cu compartimentele de specialitate care au solicitat achizitia in cauza si care au participat la intocmirea caietului de sarcini si cu Directia contencios, si le inainteaza spre avizare ordonatorului principal de credite;
p) intocmeste proiectul de ordin al ministrului justitiei privind componenta comisiei de evaluare sau negociere, dupa consultarea conducatorilor compartimentelor din care fac parte persoanele propuse;
q) participa in comisiile de evaluare si asigura activitatea de secretariat a comisiei, respectiv intocmirea proceselor-verbale de deschidere, transmiterea solicitarilor de clarificari catre ofertanti din partea comisiei de evaluare, a proceselor-verbale intermediare, precum si a rapoartelor procedurii finale;
r) intocmeste si transmite anunturile de intentie sau anunturile de participare in SEAP, JOUE, pe site-ul ministerului si, dupa caz, in publicatii de interes national, precum si invitatiile de participare in JOUE, pe site-ul ministerului si, dupa caz, in publicatii de interes national;
s) intocmeste si transmite solicitari de oferta catre operatorii economici, in vederea intocmirii studiilor de piata pentru cumpararea directa de bunuri sau servicii, ca urmare a solicitarilor compartimentelor de specialitate si a specificatiilor tehnice transmise de acestea;
t) instiinteaza, in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor, Unitatea de coordonare si verificare a achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice despre demararea procedurilor in vederea numirii de observatori; pune la dispozitia acestui organism documentele solicitate si colaboreaza cu acestia pe parcursul desfasurarii procedurii;
u) intocmeste, impreuna cu compartimentul de specialitate care a redactat caietul de sarcini, raspunsul la cererile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire in etapa prealabila depunerii ofertelor si asigura transmiterea raspunsului catre solicitanti, precum si publicarea acestuia pe SEAP si pe site-ul ministerului;
v) inainteaza Biroului avizare contracte si ordine din cadrul Directiei contencios contestatiile formulate de operatorii economici, impreuna cu dosarul achizitiei publice, in vederea formularii unui punct de vedere cu privire la obiectul contestatiei; in cazul in care contestatia vizeaza aspecte economice sau tehnice, odata cu inaintarea dosarului achizitiei publice se vor transmite si opiniile directiilor de specialitate necesare pentru redactarea punctului de vedere sau a rezolutiei motivate a autoritatii contractante. Punctul de vedere sau rezolutia motivata se va inainta de catre Serviciul achizitii publice sub semnatura conducatorului institutiei sau a secretarului general la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
w) intocmeste, impreuna cu Biroul avizare contracte si ordine din cadrul Directiei contencios, contractul de achizitie publica si obtine avizele sau vizele necesare incheierii contractului; inregistreaza contractul de achizitie publica, urmareste semnarea acestuia de catre operatorul economic, urmareste constituirea garantiei de buna executie a contractului si colaboreaza cu directia de specialitate care a intocmit caietul de sarcini si cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale: termen de livrare prestare sau executie, modalitatea constituirii garantiei de buna executie a contractului, termenele de efectuare a platii, precum si orice alte clauze care pot aparea, dupa caz;
x) inainteaza cate o copie a contractului, inclusiv anexele si eventualele acte aditionale, atat compartimentului de specialitate care a intocmit caietul de sarcini si care va urmari derularea sau executarea contractului, cat si Serviciului financiar-contabilitate;
y) colaboreaza cu Directia contencios pentru incheierea actelor aditionale la contractele de achizitie publica, in baza solicitarilor compartimentelor de specialitate;
z) transmite catre Serviciul financiar-contabilitate, la solicitarea acestuia, deschiderile lunare de credite bugetare, in functie de contractele incheiate, de referatele de necesitate si de notele de comanda. La solicitarea acestuia, transmite necesarul de virari de credite de la un articol bugetar la altul prin diminuare sau suplimentare, in vederea finantarii unor nevoi de achizitii suplimentare aparute pe parcursul anului bugetar, precum si disponibilizarea anumitor sume ramase necheltuite.

Art. 142
Serviciul achizitii publice indeplineste urmatoarele atributii legate de proceduri de achizitii derulate din alte surse de finantare decat bugetul de stat:
a) organizeaza si efectueaza toate operatiunile necesare desfasurarii procedurilor de achizitii publice, inclusiv cumparari directe, necesare pentru derularea unor proiecte finantate, partial sau in totalitate, din fonduri europene, proceduri pentru care ministerul este autoritate de contractare, la solicitarea si in colaborare cu Directia programe europene;
b) achizitioneaza servicii de cazare si organizare de seminare finantate de la bugetul de stat, din partea de cofinantare pentru proiecte ce au fost finantate prin fonduri europene, la solicitarea si in colaborare cu Directia programe europene.

Art. 143
Serviciul achizitii publice indeplineste urmatoarele atributii in domeniul protocolului:
a) intocmeste referatele pentru aprobarea cheltuielilor aferente deplasarilor in tara si in strainatate ale ministrului justitiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general si ale consilierilor ministrului, precum si pentru deplasarile in strainatate ale judecatorilor de la judecatorii, tribunale si curti de apel, pe baza notelor de oportunitate si, dupa caz, a memorandumului prevazut de legislatia in vigoare pentru aprobarea deplasarii demnitarului sau a invitarii unor demnitari straini in Romania, intocmite de compartimentele din minister, in functie de tematica si scopul deplasarilor;
b) deruleaza toate actiunile necesare selectiei in vederea achizitionarii biletelor de avion pentru deplasarile interne si internationale ale personalului ministerului, in baza acordurilor-cadru incheiate;
c) informeaza organizatorii evenimentelor interne si internationale si, dupa caz, misiunile diplomatice sau oficiile consulare romane acreditate in strainatate ori misiunile diplomatice straine acreditate in Romania cu privire la coordonatele deplasarilor ministrului justitiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general si ale consilierilor ministrului, precum si ale judecatorilor de la judecatorii, tribunale si curti de apel, in colaborare cu celelalte compartimente din minister;
d) asigura protocolul in vederea utilizarii Salonului oficial din cadrul Aeroportului International „Henri Coanda” Bucuresti pentru deplasarile ministrului justitiei in misiuni oficiale in tara si in strainatate;
e) intocmeste caietul de sarcini in vederea atribuirii contractului de transport intern si international;
f) face parte din comisia de evaluare a procedurilor de atribuire a contractului de transport intern si international;
g) efectueaza rezervarile hoteliere si cele privind transportul intern sau international pentru deplasarile in tara ori in strainatate ale personalului din cadrul ministerului, precum si pentru deplasarile in strainatate ale judecatorilor de la judecatorii, tribunale si curti de apel, pe baza notelor de oportunitate intocmite de compartimentele din minister;
h) colaboreaza cu Directia drept international si tratate, cu Directia afaceri europene si drepturile omului, cu Directia programe europene, precum si cu celelalte compartimente ale ministerului, dupa caz, pentru organizarea in Romania de catre minister a unor conferinte, seminare sau alte evenimente internationale;
i) asigura organizarea actiunilor protocolare la nivelul ministerului;
j) acorda asistenta de specialitate la organizarea unor actiuni de protocol la nivelul compartimentelor de specialitate din minister;
k) asigura actiunea de procurare si de transmitere a felicitarilor adresate de ministrul justitiei, precum si de alte persoane din conducerea ministerului cu diferite ocazii, precum Anul Nou, Sfintele Sarbatori de Pasti si de Craciun, Ziua Nationala si alte asemenea evenimente;
l) asigura formalitatile necesare pentru confectionarea, obtinerea si, dupa caz, prelungirea pasapoartelor diplomatice si de serviciu si a vizelor aferente.

§3. Serviciul patrimoniu-administrativ

Art. 144
Serviciul patrimoniu-administrativ indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
1. in domeniul patrimoniului:
a) asigura evidenta bazata pe caracteristici tehnice si economice a bunurilor de orice fel aflate in patrimoniul aparatului propriu al ministerului, pe intreaga durata de viata a acestora, pentru a oferi informatii necesare fundamentarii deciziilor de inlocuire, reparare, reconditionare, scoatere din folosinta, declasare, casare, transfer, trecere in patrimoniul privat, precum si a altor decizii privind exploatarea lor;
b) efectueaza planificarea de perspectiva a configuratiei patrimoniului, in raport cu strategiile de activitate la nivelul aparatului propriu al ministerului, in vederea asigurarii oportune a resurselor materiale necesare sustinerii masurilor luate de conducerea ministerului;
c) tine evidenta tehnico-operativa pe locuri de depozitare si pe utilizatori a activelor fixe si a obiectelor de inventar;
2. in domeniul administrativ:
a) administreaza imobilele aflate in proprietatea sau in administrarea ministerului;
b) asigura receptia, evidenta si distribuirea tuturor bunurilor si materialelor ce sunt achizitionate pentru activitatea proprie a ministerului;
c) solicita conducatorului compartimentului beneficiar al bunurilor achizitionate in minister sa ii asigure asistenta in vederea receptiei, prin participarea in comisia de receptie, pentru bunurile pentru care nu are cunostinte cu privire la caracteristicile tehnice;
d) intocmeste notele de fundamentare si colaboreaza cu Serviciul achizitii publice pentru elaborarea programului de achizitii referitor la: servicii de telefonie mobila, intretinere si reparare a echipamentelor informatice, intretinere si reparare a autovehiculelor, curatenie si intretinerea curenta a cladirilor, asigurarea operatiunilor de service pentru instalatiile de aer conditionat, usi automate, echipament telefonic, servicii de televiziune prin cablu, alte servicii si materialele necesare pentru desfasurarea activitatii aparatului propriu al ministerului, pe baza estimarilor proprii si a solicitarilor fundamentate de catre celelalte compartimente din aparatul propriu al ministerului;
e) intocmeste caietele de sarcini pentru achizitionarea de bunuri si servicii necesare bunei functionari a ministerului;
f) monitorizeaza derularea contractelor de furnizare de bunuri si de prestari de servicii pentru contractele care au fost incheiate la solicitarea acestui compartiment; g) coordoneaza activitatea conducatorilor auto;
h) asigura intretinerea si exploatarea, in conditii bune si de siguranta, a autoturismelor din dotarea ministerului;
i) analizeaza lunar situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, si intocmeste situatiile contabile centralizatoare aferente;
j) asigura multiplicarea, tiparirea si legarea documentelor necesare ministerului, confectionarea legitimatiilor de serviciu, invitatiilor, diplomelor, cartilor de vizita, ecusoanelor pentru conferinte, in situatia in care acestea pot fi executate cu tehnica din dotare;
k) verifica periodic modul de gestionare, depozitare si pastrare a materialelor intrate si iesite din magazie;
l) participa si sprijina efectiv, prin asigurarea resurselor materiale, toate activitatile si actiunile ce se desfasoara la nivelul ministerului, de tipul simpozioanelor, conferintelor si altor asemenea actiuni;
m) asigura impreuna cu trupele de jandarmi securitatea si paza sediului ministerului, pe baza protocolului incheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor;
n) identifica, monitorizeaza si evalueaza factorii de risc specifici;
o) stabileste si urmareste indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei in cazul calamitatilor, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila;
p) instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza de indata iminenta producerii sau producerea unei situatii de protectie civila la nivelul ministerului;
q) incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste ori voluntare si asigura dotarea unitatii cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;
r) elaboreaza norme si reglementari tehnice specifice de aparare impotriva incendiilor;
s) participa la programe de informare si educatie specifice;
t) asigura buna functionare a bufetului din incinta ministerului;
3. in domeniul prevenirii si protectiei muncii:
a) ia masuri privind asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si protectiei in munca;
b) elaboreaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie
a muncii;
c) identifica pericolele si evalueaza riscurile profesionale pentru personalul ministerului;
d) elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor desfasurate in cadrul ministerului, si asigura conditii pentru ca fiecare angajat sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in acest domeniu;
e) urmareste intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si inlocuirea lor la termenele stabilite;
f) elaboreaza rapoarte privind accidentele de munca suferite de catre angajatii ministerului;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege privind prevenirea si protectia muncii.

Art. 145
La nivelul Directiei investitii sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de expediere a corespondentei catre compartimentele din minister;
c) programul anual al achizitiilor publice;
d) programul multianual de investitii publice;
e) evidenta electronica a achizitiilor planificate in cursul unui an calendaristic, a procedurilor de achizitie publica finalizate, a contractelor incheiate si a termenelor de executare a acestora;
f) lista de dotari a ministerului;
g) dosarul achizitiei, care cuprinde toate documentele prevazute de legislatia privind achizitiile publice;
h) evidenta pasapoartelor de serviciu si diplomatice;
i) evidenta deplasarilor interne si externe ale personalului ministerului care indeplineste misiuni oficiale;
j) evidenta avansurilor si deconturilor privind actiunile de protocol;
k) schema de repartizare a spatiilor in cadrul ministerului;
l) condica de prezenta.


Sectiunea 2 - Directia financiar-contabila


Art. 146
(1) Directia financiar-contabila este compartimentul de specialitate care asigura conditiile de desfasurare a activitatii aparatului propriu al ministerului prin:
— formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice alocate;
— organizarea si conducerea contabilitatii;
— organizarea activitatii de control financiar preventiv propriu;
— salarizarea personalului.
(2) Directia financiar-contabila asigura fondurile necesare desfasurarii activitatii instantelor judecatoresti, ministerului, precum si unitatilor aflate in subordinea acestuia, centralizeaza situatiile financiare, la nivelul ministerului, asigurand depunerea acestora la termenele si in conditiile impuse de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 147
Directia financiar-contabila indeplineste urmatoarele atributii:
a) fundamenteaza si intocmeste proiectele de buget pentru aparatul propriu;
b) intocmeste proiectele de ordin privind stabilirea competentelor pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pe parcursul exercitiului bugetar, in limita bugetului aprobat, conform prevederilor legale;
c) efectueaza platile in termen, in limitele si sumele aprobate si numai catre beneficiarii indreptatiti;
d) efectueaza calculul si acorda drepturile salariale pentru salariatii aparatului propriu al ministerului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, la termenele stabilite de lege, avand la baza statele de functii intocmite in colaborare cu Directia resurse umane;
e) pastreaza, in conditii de securitate, documentele financiarcontabile si le arhiveaza in conditiile prevazute de normele legale in vigoare;
f) asigura respectarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice;
g) intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale pentru aparatul propriu si centralizeaza situatiile financiare, la nivelul ministerului, dupa care le supune spre aprobare ordonatorului de credite;
h) organizeaza, coordoneaza si asigura efectuarea operatiunii de inventariere in colaborare cu Directia investitii, conform normelor legale in vigoare;
i) elaboreaza norme, instructiuni, dispozitii si proceduri operationale pentru activitatea proprie.

Art. 148
(1) Organizarea si conducerea contabilitatii aparatului propriu al ministerului sunt asigurate prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, in conformitate cu normele contabile aplicabile.
(2) Organizarea si conducerea contabilitatii asigura, potrivit legii, conditiile necesare pentru:
a) inregistrarea corecta si la zi a documentelor rezultate din operatiunile economico-financiare efectuate;
b) organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, in colaborare cu Directia investitii, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;
c) respectarea legislatiei in vigoare privind intocmirea situatiilor financiare;
d) pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a situatiilor financiare.

Art. 149
Directia financiar-contabila indeplineste urmatoarele atributii in domeniul controlului financiar preventiv propriu:
a) organizeaza controlul financiar preventiv propriu la nivelul aparatului propriu al ministerului, potrivit normelor legale in vigoare, asigurand elaborarea proiectelor de ordin privind desemnarea persoanelor care vor exercita controlul, a cadrului operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu si a check-list-urilor pentru fiecare tip de operatiune;
b) exercita, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operatiunilor si documentelor din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale intre minister si alte persoane juridice si fizice, precum si asupra folosirii fondurilor banesti prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, in baza documentelor justificative insotitoare corespunzatoare, semnate in prealabil de catre conducatorul directiei de specialitate in care urmeaza sa se efectueze operatiunea respectiva, acte din care rezulta ca operatiunile sunt necesare, oportune si legale;
c) analizeaza si supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile privind persoanele desemnate de catre ordonatorii secundari si tertiari de credite sa acorde viza de control financiar preventiv propriu, pe baza procedurilor scrise, elaborate in acest sens;
d) intocmeste situatia centralizatoare a tuturor operatiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari si tertiari de credite si asigura transmiterea trimestriala a acesteia la Ministerul Finantelor Publice;
e) exercita controlul financiar preventiv propriu asupra:
— cererilor pentru deschiderile/retragerile/repartizarile/ suplimentarile de credite bugetare, subventii si transferuri pentru aparatul propriu, instantele judecatoresti si unitatile subordonate ministerului;
— documentului pentru modificarea repartizarii pe trimestre, pe capitole a creditelor bugetare, subventiilor si a transferurilor care se efectueaza cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice;
— documentelor pentru efectuarea incepand cu trimestrul al III-lea a virarilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru bugetul propriu si bugetul institutiilor subordonate intre programe;
— ordinelor/actelor interne de decizie privind angajarea sau avansarea personalului, numirea personalului de executie in functii de conducere, acordarea altor drepturi salariale, transformari de posturi la instantele judecatoresti.

Art. 150
Structura Directiei financiar-contabile este urmatoarea:
a) Serviciul buget;
b) Serviciul financiar-contabilitate;
c) Biroul salarizare si drepturi de personal.

§1. Serviciul buget

Art. 151
Serviciul buget indeplineste urmatoarele atributii:
1. atributii in domeniul planificarii bugetare:
a) fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului pentru instantele judecatoresti, aparatul propriu al ministerului, Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe si unitatile aflate in subordinea ministerului, in baza fundamentarilor transmise de acestea, cu incadrarea in limita creditelor bugetare primite de la Ministerul Finantelor Publice;
b) centralizeaza si inainteaza spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii proiectele de buget elaborate de curtile de apel, potrivit prevederilor art. 132 alin. (4) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) urmareste respectarea celor 4 principii fundamentale ale dreptului bugetar, respectiv unitate, universalitate, specializare, anualitate, precum si a principiilor exactitatii bugetare, echilibrului, unitatii monetare, bunei gestiuni financiare si transparentei;
d) efectueaza sinteze si analize privind finantarea institutiilor si activitatilor cuprinse in programele si proiectele aprobate de conducerea ministerului;
e) transmite Ministerului Finantelor Publice proiectul bugetului centralizat al instantelor judecatoresti, aparatului propriu al ministerului, Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe si al unitatilor aflate in subordinea ministerului;
f) repartizeaza bugetul aprobat ministerului prin legea bugetului de stat si inainteaza ordonatorului principal de credite, pentru aprobare, filele de buget aferente instantelor judecatoresti, aparatului propriu al ministerului, Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe si unitatilor aflate in subordinea ministerului;
g) inainteaza Ministerului Finantelor Publice, pentru aprobare, propunerea repartizarii pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare, dupa aprobarea legii bugetare anuale; h) intocmeste si transmite instantelor judecatoresti, Serviciului financiar-contabilitate, Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe si unitatilor aflate in subordinea ministerului repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare, ca urmare a aprobarii Ministerului Finantelor Publice;
i) intocmeste proiectul de rectificare a bugetului ministerului, in baza fundamentarilor transmise de instantele judecatoresti, Serviciul financiar-contabilitate, Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe si unitatile aflate in subordinea ministerului, ori de cate ori se impune rectificarea bugetului. Dupa aprobarea actului normativ de rectificare bugetara analizeaza gradul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetul initial, de finantare a obiectivelor ce urmeaza a se derula pana la inchiderea exercitiului bugetar si propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite modificarea filelor de buget, cu incadrarea in noua limita bugetara;
j) efectueaza, in scopul eficientizarii executiei bugetare, virari de credite, in limita fondurilor bugetare aprobate, in conformitate cu dispozitiile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, modificand in mod corespunzator si filele de buget;
k) analizeaza indicatorii bugetari si realizeaza prognoze anuale si multianuale privind bugetele instantelor judecatoresti, aparatului propriu al ministerului si unitatilor aflate in subordinea acestuia;
2. atributii referitoare la deschiderea de credite:
a) analizeaza lunar cererile de credite ale Serviciului financiar-contabilitate, Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe, instantelor judecatoresti si unitatilor subordonate ministerului, in vederea efectuarii, la termenele si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale, a deschiderilor de credite;
b) centralizeaza propunerile privind cererile de deschidere de credite, repartizeaza creditele bugetare pe capitole si pe titluri de cheltuieli, pe ordonatori de credite, la termenele precizate in legea bugetului de stat, asigurand totodata urmarirea si incadrarea cheltuielilor in limita si structura aprobata prin fila de buget a fiecarui beneficiar de finantare;
c) intocmeste lunar deschiderile de credite pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si de investitii, transferuri pentru institutiile subordonate ministerului, precum si sumele reprezentand cofinantarea programelor cu finantare rambursabila si nerambursabila, in limita bugetului aprobat, cu incadrare in repartizarea pe trimestre;
d) inainteaza spre vizare persoanei/persoanelor cu atributii privind controlul financiar preventiv propriu/delegat si apoi spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii, alocarea creditelor bugetare si a celorlalte resurse financiare ale ministerului;
e) efectueaza, in situatii de exceptie, deschideri suplimentare de credite sau retrageri si repartizari de credite intre ordonatorii secundari de credite, tinand cont si de disponibilul la zi, aflat in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului;
3. atributii in domeniul executiei bugetare:
a) monitorizeaza executia bugetara, pe structura clasificatiei bugetare, a instantelor judecatoresti, aparatului propriu al ministerului, Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe si a unitatilor aflate in subordinea ministerului, propunand retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in vederea realizarii indicatorilor economici sau bugetari;
b) asigura relatiile functionale cu directia de trezorerie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in vederea efectuarii punctajului disponibilitatilor banesti existente in conturile ministerului si ale celorlalte institutii pentru care ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite;
c) verifica, dupa caz, lunar, trimestrial sau anual, cu ocazia prezentarii situatiilor financiare ale executiei bugetului de venituri si cheltuieli, incadrarea in limitele creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate si repartizate pe trimestre;
d) tine evidenta extracontabila a repartizarilor de credite pentru minister si celelalte institutii pentru care ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite;
e) intocmeste bugetele pe programe, conform strategiei politicii de guvernare privind reforma in justitie si planului de actiuni aprobate anual, si urmareste executia acestora;
f) propune repartizarea indicatorilor financiari si urmareste realizarea lor pe capitole bugetare si categorii de cheltuieli, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. atributii referitoare la intocmirea situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale:
a) transmite instantelor judecatoresti, Serviciului financiarcontabilitate, Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe si unitatilor aflate in subordinea ministerului termenele de depunere a situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale, in functie de calendarul stabilit prin ordin al Ministerului Finantelor Publice;
b) verifica si centralizeaza trimestrial si anual situatia financiara la nivelul ministerului, o supune aprobarii ministrului justitiei si o transmite Ministerului Finantelor Publice, conform legislatiei in vigoare;
c) indruma si coordoneaza organizarea evidentei contabile, pentru ordonatorii secundari si tertiari de credite;
5. atributii in domeniul salarizarii si al altor drepturi de personal:
a) intocmeste situatia centralizata cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal pentru instantele judecatoresti, Serviciul financiar-contabilitate si unitatile aflate in subordinea ministerului, indiferent de sursa de finantare, si o preda, in termenele stabilite, Ministerului Finantelor Publice;
b) verifica, din punctul de vedere al salarizarii si al drepturilor de personal, statele de functii si de personal, in vederea aprobarii acestora in conformitate cu prevederile art. 135 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) emite puncte de vedere in probleme de salarizare si drepturi de personal;
6. alte atributii specifice:
a) elaboreaza puncte de vedere in scopul solutionarii cererilor, sesizarilor si memoriilor din domeniul specific de activitate;
b) colaboreaza cu compartimentele de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative, in domeniul sau de competenta.

§2. Serviciul financiar-contabilitate

Art. 152
Serviciul financiar-contabilitate indeplineste urmatoarele atributii:
1. atributii referitoare la formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice alocate pentru aparatul propriu al ministerului:
a) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile cu finantare de la bugetul de stat, precum si pentru activitatile finantate integral din venituri proprii pentru aparatul propriu al ministerului;
b) intocmeste cererile de credite pentru aparatul propriu al ministerului si le inainteaza Serviciului buget; analizeaza permanent situatia utilizarii creditelor aprobate prin buget si face propuneri de redistribuire, retragere sau anulare, in conditiile legii finantelor publice, si le inainteaza, cu aprobarea directorului directiei, Serviciului buget;
c) intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea, ordonantarea cheltuielilor in baza propunerilor compartimentelor de specialitate, in limita si pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite si numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative in vigoare;
d) efectueaza plati din creditele bugetare, in limita si pe structura bugetului aprobat, dupa ce au fost angajate, lichidate si ordonantate de ordonatorul de credite;
e) intocmeste situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate;
f) evidentiaza si utilizeaza veniturile proprii obtinute conform normelor legale in vigoare;
2. atributii referitoare la incasari si plati:
a) intocmeste documentele de incasari si plati pentru operatiunile care se efectueaza prin conturile curente sau prin casieria proprie;
b) verifica documentele justificative in baza carora se efectueaza operatiunile de incasari si plati;
c) asigura decontarea la timp a obligatiilor fata de furnizori, cu respectarea scadentelor legal prevazute;
d) asigura, in limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasarile in tara ale salariatilor aparatului propriu al ministerului, in interesul serviciului, pe baza ordinelor de deplasare prezentate; tine evidenta operativa a acestora si verifica deconturile, conform reglementarilor in vigoare, urmarind incadrarea corecta in cheltuielile aprobate;
e) asigura, in limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasarile in strainatate, atat pentru personalul aparatului propriu, cat si pentru personalul Institutului National de Expertize Criminalistice si pentru personalul din instantele judecatoresti, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; tine evidenta operativa a acestora, verifica deconturile si urmareste incadrarea in cheltuielile aprobate prin buget;
f) asigura fondurile necesare privind cofinantarea nationala, in limita bugetului aprobat si cu respectarea normelor legale in vigoare, pentru activitatile desfasurate in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila;
g) asigura programarea tuturor platilor la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale;
h) verifica deconturile de cheltuieli prezentate de titulari si efectueaza operatiunile de regularizare a avansurilor incasate;
i) face propuneri ordonatorului principal de credite pentru numirea prin ordin al ministrului justitiei a unui responsabil cu evidenta avansurilor acordate, conform art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) incaseaza si vireaza la bugetul de stat sumele provenite din vanzarea, inchirierea, concesionarea bunurilor din patrimoniul ministerului, precum si din venituri realizate care se constituie ca sursa la bugetul de stat;
k) urmareste si efectueaza plata obligatiilor financiare ale ministerului fata de organismele si structurile internationale la care Romania este membra prin intermediul ministerului;
3. atributii referitoare la casierie:
a) organizeaza activitatea casieriei, in conformitate cu prevederile legale;
b) ia masuri pentru efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si pentru efectuarea operatiunilor curente cu Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si cu alte institutii bancare la care sunt deschise conturi curente in lei sau in valuta;
4. atributii in domeniul contabilitatii:
a) organizeaza si conduce contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, asigurand efectuarea inregistrarii operatiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilitatii de angajamente; asigura organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
b) asigura tinerea corecta si la zi a evidentei financiarcontabile a aparatului propriu al ministerului, conform prevederilor legii contabilitatii si planului de conturi aprobat pentru institutiile publice;
c) verifica documentele justificative primite si intocmeste notele contabile pentru toate operatiunile economico-financiare; d) asigura evidenta contabila a debitorilor si colaboreaza cu Directia contencios pentru recuperarea creantelor exigibile;
e) asigura evidenta contabila a imprumuturilor si a datoriilor asimilate;
f) asigura evidenta contabila a imobilizarilor necorporale, imobilizarilor corporale, imobilizarilor in curs si a imobilizarilor financiare;
g) asigura evidenta contabila a materialelor si a obiectelor de inventar;
h) asigura evidenta contabila a furnizorilor;
i) asigura evidenta contabila a drepturilor de personal si a conturilor asimilate;
j) asigura evidenta contabila a datoriilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, protectie sociala si conturi asimilate;
k) asigura evidenta contabila a conturilor de trezorerie;
l) asigura evidenta contabila a fondurilor externe nerambursabile de preaderare, ale altor donatori si din alte facilitati si instrumente postaderare;
m) asigura evidenta contabila a cheltuielilor aferente programelor cu finantare rambursabila; n) asigura evidenta contabila a fondurilor cu destinatie speciala;
o) asigura evidenta contabila a disponibilului din imprumuturi;
p) asigura evidenta contabila a cheltuielilor;
q) asigura evidenta contabila a finantarilor si a veniturilor;
r) asigura evidenta rezultatului patrimonial;
s) asigura inregistrarea in contabilitate a obligatiilor financiare ale ministerului fata de organismele si structurile internationale la care Romania este membra prin intermediul ministerului;
t) asigura evidenta contabila a conturilor in afara bilantului, conform prevederilor legale;
5. atributii referitoare la evidenta patrimoniului:
a) organizeaza si efectueaza operatiunile prevazute de lege privind evidenta contabila a patrimoniului din aparatul propriu al ministerului;
b) indruma activitatea de inventariere;
c) analizeaza si avizeaza, in limitele competentelor, propunerile facute de comisia de inventariere privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, casarea si declasarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale fara miscare, potrivit reglementarilor in vigoare;
d) completeaza Registrul inventar, conform prevederilor legale;
e) inregistreaza in evidenta contabila rezultatele inventarierii, in baza procesului-verbal de inventariere, aprobat de ordonatorul principal de credite, si conform prevederilor legale;
f) coordoneaza operatiunile de valorificare a bunurilor prevazute la lit. c);
6. atributii referitoare la situatiile financiare:
a) organizeaza evidenta sintetica si analitica, intocmeste balante de verificare lunare, pentru activitatea aparatului propriu;
b) intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale, precum si alte raportari lunare si trimestriale, conform prevederilor legale;
c) raspunde de intocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea Mare;
d) intocmeste situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate;
7. atributii fata de comisii de inspectie, control, audit:
— are obligatia de a asigura organelor de control conditiile necesare desfasurarii activitatii, punandu-le la dispozitie documentele necesare pentru indeplinirea misiunilor;
8. alte atributii:
a) stabileste necesarul de timbre judiciare si il transmite Serviciului achizitii publice, in functie de situatia stocurilor de timbre judiciare, transmisa de Compania Nationala Posta Romana, potrivit legislatiei in vigoare;
b) intocmeste si transmite, la termenele comunicate de catre compartimentele de specialitate, situatia financiara a cheltuielilor efectuate din fonduri nerambursabile acordate ministerului sau din fondurile alocate cofinantarii proiectelor nerambursabile, in vederea raportarii acestora catre institutiile finantatoare si/sau catre alte institutii competente, dupa caz;
c) colaboreaza cu directia de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative specifice, in domeniul sau de competenta;
d) intocmeste proiectele de ordin privind stabilirea competentelor pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pe parcursul exercitiului bugetar, in limita bugetului aprobat conform prevederilor legale;
e) se ocupa de incheierea contractelor pentru constituirea de garantii gestionare in numerar, evidenta, pastrarea, actualizarea, utilizarea, reconstituirea si restituirea acestora;
f) face propuneri catre Directia resurse umane pentru organizarea de cursuri de pregatire si perfectionare a cunostintelor profesionale pentru personalul din cadrul serviciului, pe baza unei analize prealabile a nevoilor de pregatire si perfectionare;
g) furnizeaza datele de specialitate solicitate prin compartimentul infiintat in baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenti;
h) elaboreaza puncte de vedere la cererile, sesizarile si memoriile primite, in domeniul specific de activitate.

§3. Biroul salarizare si drepturi de personal

Art. 153
Biroul salarizare si drepturi de personal indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura respectarea prevederilor legale in vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru salariatii aparatului propriu al ministerului, avand la baza statele de functii si de personal intocmite in colaborare cu Directia resurse umane;
b) avizeaza, impreuna cu Directia resurse umane si Directia contencios, ordinele ministrului justitiei privind incadrarile, reincadrarile si modificarile de incadrari, echivalarile de functii si specialitati pentru personalul din aparatul propriu al ministerului;
c) raspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea ordinelor ministrului justitiei privind incadrarea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie/desfacerea contractelor de munca pentru personalul din aparatul ministerului;
d) executa deciziile de retinere sau imputare, avizate de Directia contencios, privind recuperarea pagubelor cauzate de salariatii aparatului propriu al ministerului;
e) stabileste drepturile salariale si alte drepturi de natura salariala pentru toate categoriile de personal din aparatul propriu al ministerului, conform normelor legale in vigoare, asigurand legalitatea si realitatea datelor inscrise in statele de plata;
f) asigura plata drepturilor salariale si a altor drepturi de natura salariala;
g) asigura plata drepturilor reprezentand compensatia baneasca a drepturilor de hrana si echipament pentru functionarii publici cu statut special, conform reglementarilor legale in vigoare, pe baza pontajelor si a situatiilor privind normele de echipare intocmite de Baza de aprovizionare, gospodarire si reparatii din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
h) stabileste si efectueaza varsamintele la bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate, in termenele prevazute de lege;
i) intocmeste fisele fiscale 1 si 2 privind impozitul pe venitul salarial general si asigura transmiterea acestora in termen legal catre administratia financiara si salariati;
j) intocmeste si depune lunar declaratiile nominale privind: contributiile de asigurari sociale, la fondul de somaj, sanatate si la bugetul general consolidat;
k) intocmeste darile de seama statistice lunare si periodice privind indicatorii de munca si salariile pentru aparatul propriu al ministerului si transmiterea acestora, conform legii, la Institutul National de Statistica;
l) intocmeste situatia centralizata cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, indiferent de sursa de finantare, si o inainteaza in termenele stabilite Serviciului buget;
m) urmareste angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) fundamenteaza proiectul de buget pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor de personal din aparatul propriu al ministerului, in colaborare cu Directia resurse umane;
o) colaboreaza cu Directia resurse umane la elaborarea criteriilor pentru acordarea premiilor trimestriale si anuale, pe categorii de personal;
p) asigura repartizarea salariilor angajatilor ministerului, in conditii ce garanteaza respectarea confidentialitatii acestora si a extraselor de pe statul de plata;
q) analizeaza si solutioneaza, in baza reglementarilor legale in vigoare, cereri, contestatii, memorii adresate ministerului pe probleme de salarizare si drepturi de personal, pentru personalul din aparatul propriu al ministerului, unitatile aflate in subordinea acestuia si al instantelor judecatoresti;
r) intocmeste, in colaborare cu Directia resurse umane, adeverintele privind stabilirea, actualizarea si recalcularea pensiilor, respectiv a pensiilor de serviciu pentru personalul din aparatul propriu;
s) colaboreaza cu directiile de specialitate la elaborarea si avizarea actelor normative si a celorlalte documente privind drepturile de personal pentru personalul din aparatul propriu, determinate de aplicarea actelor normative privind cresterile salariale acordate periodic (majorari, indexari).

Art. 154
La nivelul Directiei financiar-contabile sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul de evidenta cu numerele date pentru ordonantarile la plata;
b) registrul de evidenta cu numerele atribuite dispozitiilor de plata si de incasare prin casierie;
c) registrul de evidenta cu numerele atribuite ordinelor de plata prin trezorerie si banci;
d) registrul de evidenta cu numerele operatiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv propriu;
e) Registrul jurnal;
f) Registrul inventar;
g) registrul operatiunilor supuse vizei de control financiar preventiv;
h) registrul unic de control;
i) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhiva;
j) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului
(Registry); k) condica de expediere a corespondentei catre compartimentele din minister;
l) condica de expediere a corespondentei prin Registratura ministerului si Serviciul de informatii clasificate;
m) registrul cuprinzand copiile ordinelor elaborate de directie;
n) condica de prezenta.


Sectiunea 3 - Directia tehnologia informatiei


Art. 155
Directia tehnologia informatiei este compartimentul care coordoneaza activitatea informatica in cadrul aparatului propriu al ministerului, al unitatilor subordonate acestuia, precum si al instantelor judecatoresti, in scopul constituirii unui sistem informatic judiciar unitar si care implementeaza programele guvernamentale de informatizare in unitatile sistemului judiciar.

Art. 156
Directia tehnologia informatiei are urmatoarele atributii:
1. administrare retea locala:
a) administreaza retelele de calculatoare LAN ale ministerului;
b) asigura conectarea la reteaua de calculatoare — hardware;
c) asigura conectarea la reteaua de calculatoare — software;
d) asigura instalarea/dezinstalarea software de baza, antivirus;
e) propune, spre achizitie, componente, periferice, alte elemente de tehnica de calcul pe care le considera necesare pentru buna desfasurare a activitatii;
f) asigura intretinerea hard a tehnicii de calcul;
g) asigura intretinerea pentru soft de baza a tehnicii de calcul;
h) administreaza serverele de mail, internet, comunicatii;
i) participa la receptiile de tehnica de calcul si licente software de baza;
j) participa la organizarea evidentei echipamentelor de calcul si comunicatii;
k) participa la organizarea evidentei produselor software de baza;
l) raspunde in fata institutiilor si serviciilor care exercita un drept de control sau audit;
m) participa la pregatirea sistemului informatic in vederea acreditarii din punctul de vedere al securitatii acestuia;
2. administrare retele WAN si VPN:
a) administreaza reteaua de comunicatii WAN a sistemului judiciar;
b) propune spre achizitie componente, periferice, alte elemente de tehnica de calcul pe care le considera necesare pentru buna desfasurare a activitatii;
c) asigura intretinerea hard a tehnicii de calcul specifice retelelor WAN/VPN;
d) asigura intretinerea pentru soft de baza a tehnicii de calcul specifice retelelor WAN/VPN;
e) participa la receptiile de tehnica de calcul si licente software de baza;
f) participa la organizarea evidentei echipamentelor de calcul si comunicatii;
g) participa la organizarea evidentei produselor software de baza;
h) participa la pregatirea sistemului informatic in vederea acreditarii din punctul de vedere al securitatii acestuia;
3. elaborare, implementare si monitorizare politici de securitate:
a) participa la elaborarea politicilor de securitate la nivelul ministerului;
b) participa la elaborarea normelor si a ghidurilor de bune practici pentru implementarea politicilor de securitate;
c) pune in practica prevederile politicilor si normelor de securitate;
d) monitorizeaza respectarea prevederilor politicilor si normelor de securitate;
e) propune, spre achizitie, componente, periferice, alte elemente de tehnica de calcul pe care le considera necesare pentru buna desfasurare a activitatii in domeniul securitatii;
f) participa la pregatirea sistemului informatic in vederea acreditarii din punctul de vedere al securitatii acestuia;
g) realizeaza instalarea sistemelor informatice la Serviciul informatii clasificate, pe baza normelor elaborate si a ghidurilor de proceduri;
h) participa din punct de vedere tehnic la elaborarea modalitatilor de procesare, stocare si manipulare a informatiilor clasificate in format electronic, astfel incat sa se aplice dispozitiile legale in materie;
4. Help desk (centru de apel):
a) asigura preluarea si inregistrarea notificarilor sau solicitarilor utilizatorilor aplicatiilor locale sau la nivel national gestionate din punct de vedere tehnic de minister;
b) asigura solutionarea notificarilor/solicitarilor primite;
c) asigura suport tehnic in instalarea, administrarea si utilizarea aplicatiilor locale sau la nivel national gestionate din punct de vedere tehnic de minister;
d) asigura interventii pentru instalarea statiilor de lucru (fizic) on site;
e) asigura interventii pentru instalarea imprimantelor hardware/software on site;
f) asigura interventii pentru configurare software statii de lucru on site;
g) asigura interventii pentru instalare/dezinstalare software de baza, antivirus on site;
h) participa, la cerere, la instruirea personalului ministerului, pentru: utilizare calculator, folosire aplicatii de baza, utilizare periferice in retea;
i) propunere spre achizitie componente, periferice, alte elemente de tehnica de calcul pe care le considera necesare pentru buna desfasurare a activitatii;
j) participa la intretinerea hard a tehnicii de calcul;
k) participa la intretinerea software-ului de baza a tehnicii de calcul;
l) acorda asistenta de specialitate compartimentelor din minister la realizarea comunicarilor in format electronic;
m) verifica versiunile de software noi sau modificate stocate pe diferite medii care se introduc in minister, in vederea depistarii software-ului nociv sau a virusilor de calculator, inainte de a fi folosite;
n) participa la actualizarea elementelor operationale gestionate de serverele de e-mail, internet, comunicatii, precum conturi e-mail, asigurarea acces internet a utilizatorilor LAN/WAN si alte asemenea activitati;
o) formuleaza propuneri privind realizarea de noi aplicatii care nu au specific juridic;
p) analizeaza si testeaza aplicatiile nou-achizitionate;
q) organizeaza trecerea la exploatarea curenta a aplicatiilor software nou-instalate;
r) asigura intretinerea soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria soft-ului de baza;
5. secretariat, corespondenta, arhivare electronica documente si altele:
a) organizeaza, in colaborare cu Institutul National al Magistraturii si Scoala Nationala de Grefieri, cursuri de specializare in domeniu a magistratilor, asimilatilor acestora si a personalului auxiliar de specialitate;
b) organizeaza pregatirea in domeniu a functionarilor publici si a personalului contractual din minister si institutiile subordonate acestuia;
c) participa la organizarea, in colaborare cu conducerea instantelor judecatoresti si cu compartimentul de resurse umane al ministerului, a examenelor de ocupare a posturilor vacante de personal IT;
d) asigura primirea si transmiterea corespondentei directiei;
e) asigura comunicarea cu instantele judecatoresti si cu institutiile subordonate ministerului, precum si cu celelalte institutii din sistemul judiciar si din sistemul administratiei publice;
f) asigura organizarea documentelor directiei conform criteriilor stabilite de conducerea directiei;
g) asigura arhivarea electronica a documentelor directiei si organizarea ei conform criteriilor stabilite de conducerea directiei;
h) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor la departamentul cu atributii in pastrarea arhivei ministerului.

Serviciul strategie informatizare si dezvoltare software juridic

Art. 157
Serviciul strategie informatizare si dezvoltare software juridic indeplineste urmatoarele atributii:
1. strategie si modificari legislative:
a) elaboreaza strategia de informatizare a sistemului judiciar;
b) realizeaza analiza juridica pentru dezvoltarea softului judiciar;
c) analizeaza modificarile legislative cu aplicare in domeniul informatic judiciar si propune masuri pentru respectarea acestora;
d) face propuneri de modificare si completare a legislatiei in domeniul IT, pentru indeplinirea sarcinilor stabilite prin strategia de informatizare a sistemului judiciar si pentru implementarea altor obligatii in materie ce provin din cooperarea la nivelul UE;
e) intocmeste puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative cu specific IT, transmise de catre Directia avizare acte normative;
f) participa la elaborarea de ordine, regulamente, norme si alte acte normative de organizare a sistemului judiciar, precum si de acte care reglementeaza unele aspecte procedurale aferente activitatii instantelor;
g) participa la elaborarea de rapoarte privind indeplinirea masurilor stabilite in diferite planuri de actiuni, strategii si alte documente programatice;
h) elaboreaza, in colaborare cu Biroul mass-media, conceptul noilor site-uri de web, proiectele de modificare si reproiectare a site-ului de web al ministerului, ia masuri pentru actualizarea acestora;
i) organizeaza colective de lucru in domeniul informatic la instantele judecatoresti si unitatile subordonate ministerului;
j) elaboreaza puncte de vedere solicitate de instantele judecatoresti privind utilizarea aplicatiei ECRIS si a altor aplicatii IT cu specific judiciar;
k) organizeaza si participa la sedintele comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aplicatiei ECRIS si elaboreaza intreaga documentatie specifica acestor sedinte;
l) organizeaza sedintele comisiei de monitorizare si implementare a strategiei de informatizare a sistemului judiciar, elaboreaza rapoartele de progrese ale procesului de informatizare, celelalte acte necesare functionarii comisiei;
m) participa la lucrarile comisiilor ministeriale sau interministeriale, vizand aspecte privind securitatea datelor, interconectarea aplicatiilor, colaborarea interministeriala, implementarea politicilor Guvernului in domeniul IT, precum si alte asemenea activitati;
n) elaboreaza corespondenta directiei;
2. gestionare si implementare proiecte:
a) elaboreaza/participa la elaborarea planurilor de management de proiect;
b) intocmeste instructiuni de utilizare a aplicatiilor software noi;
c) realizeaza analiza juridica pentru dezvoltarea softului judiciar;
d) analizeaza si coreleaza propunerile instantelor de imbunatatire a programelor software existente, specifice domeniului judiciar;
e) asigura comunicarea cu instantele si cu institutiile subordonate ministerului, precum si cu celelalte institutii din sistemul judiciar si din sistemul administratiei publice in derularea proiectelor/contractelor gestionate;
f) realizeaza proiecte, note de fundamentare pentru obtinerea de fonduri in vederea dezvoltarii sistemului informatic judiciar;
g) elaboreaza proiectele de buget ale directiei;
h) participa la intocmirea proiectelor de fise cu finantare externa;
i) participa la derularea proiectelor cu componente IT, finantate din fonduri externe;
j) intocmeste note de fundamentare pentru derularea achizitiilor publice din fonduri interne ale ministerului in domeniul IT si proiecte de ordin pentru organizarea comisiilor de evaluare;
k) gestioneaza relatiile cu furnizorii ministerului in domeniul IT, inclusiv derularea service-ului din perioada de garantie;
l) elaboreaza rapoarte privind indeplinirea masurilor stabilite pentru reforma in administratia publica si a altor masuri stabilite de conducerea ministerului;
m) formuleaza propuneri privind perfectionarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice utilizate, in ceea ce priveste partea tehnico-functionala a acestora;
n) participa la organizarea evidentei produselor software, altele decat cele de baza;
o) participa la receptiile de licente software, altele decat cele de baza;
p) participa la pregatirea sistemului informatic in vederea acreditarii din punctul de vedere al securitatii acestuia;
3. administrare baze de date:
a) realizeaza instalarea/dezinstalarea software-ului specific, altul decat software-ul de baza;
b) asigura activitatile specifice de administrare baze de date conform procedurilor producatorului si documentatiei furnizorilor de aplicatii;
c) intocmeste, dupa caz, instructiuni de utilizare a aplicatiilor software specifice;
d) asigura efectuarea copiilor de siguranta pentru datele gestionate;
e) administreaza si gestioneaza serverele de baze de date, in conformitate cu documentatia de administrare;
4. dezvoltare si administrare aplicatii aflate in exploatare:
a) asigura dezvoltarea de aplicatii specifice aflate in exploatare curenta, atat cele dezvoltate in regie proprie, cat si cele livrate de catre producator, unde exista cod sursa;
b) intocmeste instructiuni de utilizare a aplicatiilor software modificate;
c) realizeaza analiza functionala pentru dezvoltarea softului judiciar aflat in exploatare;
d) participa la analiza si corelarea propunerilor instantelor de imbunatatire a programelor software existente, specifice domeniului judiciar;
e) asigura comunicarea cu instantele si cu institutiile subordonate ministerului, precum si cu celelalte institutii din sistemul judiciar si din sistemul administratiei publice in dezvoltarea si administrarea aplicatiilor gestionate, aflate in exploatare curenta.

Art. 158
La nivelul Directiei tehnologia informatiei sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de corespondenta catre compartimentele din minister si catre cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarului de stat si secretarului general;
c) condica de corespondenta prin Serviciul informatii clasificate si Registratura ministerului;
d) condica cuprinzand deplasarile la celelalte locatii ale ministerului sau la institutii ale sistemului judiciar din Bucuresti;
e) registrul cuprinzand copiile ordinelor intocmite de directie;
f) condica de prezenta;
g) arhiva pe suport hartie.


Sectiunea 4 - Directia resurse umane


Art. 159
Directia resurse umane este compartimentul care asigura cadrul organizatoric necesar desfasurarii activitatii ministerului, instantelor judecatoresti si a unitatilor aflate in subordinea ministerului, analizeaza, in conditiile legii, modul de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si propune masurile corespunzatoare pentru asigurarea functionarii normale a acestora.

Art. 160
Structura Directiei resurse umane este urmatoarea:
a) Serviciul resurse umane;
b) Serviciul organizarea instantelor.

§1. Serviciul resurse umane

Art. 161
Serviciul resurse umane indeplineste urmatoarele atributii:
1. atributii referitoare la gestionarea carierei personalului ministerului si al institutiilor aflate in subordinea sau in coordonarea ministerului:
a) intocmeste lucrarile necesare organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu al ministerului;
b) intocmeste lucrarile necesare organizarii examenului sau concursului de promovare pentru personalul din aparatul propriu al ministerului;
c) intocmeste lucrarile necesare numirii, delegarii, detasarii, transferului si eliberarii din functie a personalului din aparatul propriu al ministerului;
d) efectueaza lucrarile necesare realizarii procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al ministerului;
e) organizeaza, in conditiile legii, activitatea de formare si perfectionare profesionala a personalului din aparatul propriu al ministerului;
f) primeste si rezolva corespondenta privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de munca;
g) efectueaza lucrarile privind acordarea unor drepturi de personal;
h) colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici din punctul de vedere al gestionarii functiilor publice si al carierei functionarilor publici;
i) intocmeste Planul anual de ocupare a functiilor publice, potrivit legii;
j) pastreaza carnetele de munca ale personalului din minister, efectueaza operatiile legale in aceste carnete si asigura securitatea pastrarii acestora;
k) face recomandari cu privire la modul de intocmire a fiselor de post, verifica, din punct de vedere formal, corectitudinea intocmirii si tine evidenta acestora;
l) efectueaza lucrarile necesare referitoare la stabilirea, recalcularea sau, dupa caz, actualizarea pensiilor pentru personalul din aparatul propriu al ministerului si inainteaza documentatia la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
m) intocmeste proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru judecatori, asistenti judiciari si personalul de probatiune si colaboreaza, dupa caz, cu directiile de specialitate din cadrul aparatului tehnico-administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii si cu instantele judecatoresti;
n) elaboreaza sau, dupa caz, analizeaza proiectele de ordin de numire, de eliberare din functie, precum si de modificare a raporturilor de serviciu pentru directorul general si directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
o) elaboreaza sau, dupa caz, analizeaza proiectele de ordin de numire si de eliberare din functie a directorului general si a directorului general adjunct ai Oficiului National al Registrului Comertului, precum si cele de numire si de eliberare din functie a directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
p) elaboreaza sau, dupa caz, analizeaza proiectele de ordin de numire si de eliberare din functie a directorului si directorului adjunct ai Institutului National de Expertize Criminalistice;
q) elaboreaza sau, dupa caz, analizeaza proiectele de ordin de numire si de eliberare din functie a directorului Spitalului „Prof. Dr. Constantin Angelescu” si a directorului—medic sef al Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu;
r) efectueaza lucrarile necesare privind numirea, transferul si eliberarea din functie a asistentilor judiciari;
s) efectueaza, in colaborare cu Directia de probatiune, lucrarile necesare privind numirea, delegarea, detasarea, transferul si eliberarea din functie a personalului de probatiune;
t) stabileste, impreuna cu Directia de probatiune, data si locul sustinerii, precum si tematica si bibliografia examenului de definitivare in functie pentru consilierii de probatiune debutanti;
u) stabileste, impreuna cu Directia de probatiune, data si locul sustinerii concursului de promovare pentru personalul de probatiune, precum si tematica, actele de inscriere, termenul de depunere a acestora si numarul posturilor pentru care se organizeaza concursul;
v) intreprinde demersuri in vederea efectuarii testarii psihologice, la incadrarea in functie, potrivit legii;
w) asigura tinerea la zi a evidentei personalului din cadrul ministerului, cu modificarile ce intervin in statutul acestuia;
x) tine evidenta asistentilor judiciari si a personalului de probatiune si gestioneaza dosarele profesionale ale acestora;
y) alcatuieste si gestioneaza dosarele profesionale ale personalului numit prin ordin al ministrului justitiei, cu exceptia celui din unitatile subordonate ministerului, asigurand confidentialitatea datelor cuprinse in acestea;
z) intocmeste, pastreaza si arhiveaza, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, registrele, opisele, documentele proprii, precum si dosarele profesionale pe care le gestioneaza pana la data predarii la arhiva ministerului;
2. atributii referitoare la elaborarea sau avizarea de acte normative:
a) elaboreaza proiecte de regulament in domeniul sau de activitate si indeplineste atributiile specifice in aplicarea acestora;
b) formuleaza, la solicitarea Directiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative intocmite de aceasta, in domeniul de competenta;
c) formuleaza, la solicitarea altor compartimente din minister si a unitatilor subordonate acestuia, observatii si propuneri la proiectele de regulamente intocmite de acestea, in domeniul de competenta;
d) intocmeste, la solicitarea altor compartimente din minister, a unitatilor aflate in subordinea acestuia sau a instantelor judecatoresti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc in activitatea de aplicare a unor acte normative, in domeniul de competenta.

Art. 162
Pentru indeplinirea atributiilor referitoare la resursele umane, la nivelul Serviciului resurse umane sunt organizate urmatoarele evidente:
a) registrul privind evidenta dosarelor profesionale ale personalului numit pe perioada nedeterminata in aparatul propriu al ministerului, cu urmatoarele rubrici: numar dosar, nume si prenume, functia, data numirii in minister, data eliberarii din functie, observatii;
b) registrul privind asistentii judiciari, pe tribunale, cu urmatoarele rubrici: numar curent, nume si prenume, studii, numarul dosarului profesional, alte date de interes;
c) registrul privind personalul din serviciile de probatiune, pe tribunale, cu urmatoarele rubrici: numar curent, nume si prenume, studii, numarul dosarului profesional, alte date de interes;
d) dosarele profesionale ale personalului din minister, ale asistentilor judiciari, precum si ale personalului de probatiune;
e) registrul de evidenta a fiselor de post si fisele de post; in registru se mentioneaza: numarul curent, denumirea postului, directia/compartimentul, numele si prenumele titularului postului, numarul fiecarei fise de post, observatii.

Art. 163
Dosarele profesionale cuprind:
a) fisa de evidenta;
b) cererea de numire in functie;
c) actele de stare civila, in copie;
d) actele de studii, in copie;
e) curriculum vitae;
f) carnetul de munca, dupa caz, in copie;
g) cazierul judiciar;
h) adeverintele medicale, potrivit legii, precum si rezultatele testelor psihologice, dupa caz;
i) declaratiile cu privire la respectarea interdictiilor prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
j) rezultatele obtinute la concursul de admitere, examenul de capacitate, lucrarile scrise sustinute la concursuri sau examene, rezultatele privind cursurile de perfectionare, alte diplome si certificate, precum diplome de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri in strainatate, diplome de master si alte cursuri, diplome de doctorat, in copie;
k) ordinele si celelalte documente, precum si comunicarile privind numirea, delegarea, detasarea, transferul, promovarea si eliberarea din functie, in copie;
l) rezultatele evaluarilor performantelor profesionale individuale;
m) fisa postului, in copie;
n) hotararea definitiva privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare;
o) actele incheiate ca urmare a verificarilor efectuate in urma eventualelor sesizari privind activitatea profesionala.

Art. 164
(1) La nivelul Serviciului resurse umane se organizeaza si registrul privind asistentii judiciari, personalul de probatiune si personalul din aparatul propriu, care au iesit din evidenta ministerului, cu urmatoarele rubrici: numarul curent, numele si prenumele persoanei, data incetarii activitatii, rubrica de observatii privind motivul plecarii din sistemul ministerului si opis alfabetic privind asistentii judiciari, personalul de probatiune si personalul din aparatul propriu, care au iesit din evidenta ministerului, cu urmatoarele rubrici: numarul curent de registru, numarul dosarului (scos din evidenta), numele si prenumele persoanei.
(2) Registrul, precum si opisele alfabetice prevazute la alin. (1) se intocmesc pe ani calendaristici.
(3) Dosarele profesionale ale personalului scos din evidenta ministerului, ale asistentilor judiciari si personalului de probatiune eliberati din functie poarta numarul din registrul respectiv.

§2. Serviciul organizarea instantelor

Art. 165
(1) Serviciul organizarea instantelor are urmatoarele atributii:
a) examineaza solicitarile privind infiintarea de noi instante judecatoresti si formuleaza propuneri corespunzatoare;
b) fundamenteaza propuneri referitoare la circumscriptiile teritoriale ale instantelor judecatoresti, in functie de volumul de activitate, particularitatile cazuistice si gradul de procesivitate estimat;
c) formuleaza propuneri privind infiintarea de sedii secundare cu activitate permanenta la tribunale, pe care le inainteaza spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;
d) elaboreaza proiecte de regulamente sau instructiuni care intereseaza organizarea si functionarea ministerului si a instantelor judecatoresti;
e) verifica, in colaborare cu Directia financiar-contabila, statele de functii ale instantelor judecatoresti si ale unitatilor subordonate ministerului, pe care le supune spre aprobare ministrului justitiei, dupa obtinerea avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii;
f) urmareste permanent echilibrarea statului de functii cu volumul de activitate al instantelor judecatoresti si, dupa caz, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi intre instante, intocmind lucrarile necesare, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;
g) efectueaza lucrarile necesare privind propunerile de transformare a posturilor din cadrul ministerului, unitatilor subordonate acestuia si al instantelor judecatoresti, pe care le supune, spre aprobare, ministrului justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;
h) efectueaza ori participa la efectuarea unor sinteze privind activitatea instantelor judecatoresti pe care le inainteaza conducerii ministerului, propunand masurile ce se impun;
i) formuleaza, la solicitarea Directiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative intocmite de aceasta, in domeniul sau de activitate;
j) intocmeste, la solicitarea altor compartimente din minister si a instantelor judecatoresti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc in activitatea de aplicare a unor acte normative;
k) formuleaza, la solicitarea altor compartimente din minister si a unitatilor subordonate acestuia, observatii si propuneri la proiectele de regulamente intocmite de acestea;
l) asigura tinerea la zi a evidentei posturilor de la instantele judecatoresti;
m) rezolva cererile, sesizarile si memoriile care ii sunt repartizate pentru solutionare.
(2) Serviciul organizarea instantelor coordoneaza, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 488/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea de autorizare si evidenta a expertilor criminalisti autorizati.

Art. 166
La nivelul Directiei resurse umane sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de expediere a corespondentei catre compartimentele din minister;
c) condica de expediere a corespondentei prin Registratura ministerului, Serviciul Informatii Clasificate si Administratia Nationala a Penitenciarelor;
d) condica de predare a proiectelor de ordine ale ministrului justitiei, pentru viza;
e) condica de prezenta.


Sectiunea 5 - Serviciul de asistenta medicala


Art. 167
(1) Serviciul de asistenta medicala este compartimentul de specialitate din cadrul ministerului prin care se realizeaza asigurarea conditiilor necesare acordarii asistentei medicale personalului din sistemul justitiei, coordonarea metodologica a activitatii de asistenta medicala desfasurata la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, atat pentru persoanele private de libertate, cat si pentru personalul acesteia si controlul activitatii de asistenta medicala la locurile de detinere.
(2) In cadrul retelei sanitare a ministerului, Serviciul de asistenta medicala functioneaza ca structura cu atributii de autoritate de sanatate publica, ce aplica reglementarile privind asigurarea asistentei medicale pentru personalul ministerului si al unitatilor subordonate acestuia, precum si pentru persoanele private de libertate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 168
Serviciul de asistenta medicala indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de acordare a asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale la nivelul ministerului si al unitatilor subordonate acestuia, inclusiv la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) elaboreaza proiecte de acte normative, precum regulamente, instructiuni si alte asemenea acte normative, in domeniul asistentei medicale, adaptate la specificul de organizare si functionare a ministerului, pe baza normativelor Ministerului Sanatatii si ale altor institutii centrale cu rol de reglementare in domeniul sanitar;
c) propune conducerii ministerului masurile ce urmeaza a fi adoptate in vederea asigurarii asistentei medicale, potrivit legii, judecatorilor, procurorilor si personalului de specialitate juridica asimilat acestora, personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei, precum si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
d) duce la indeplinire ordinele si instructiunile ministrului justitiei, in domeniul de competenta, aplica actele normative din domeniul sanitar, ordinele, instructiunile si alte reglementari ale Ministerului Sanatatii, colaboreaza cu unitatile descentralizate ale Ministerului Sanatatii, cu celelalte ministere si institutii centrale cu retea sanitara proprie, precum si cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

Art. 169
Serviciul de asistenta medicala indeplineste si urmatoarele atributii:
1. atributii referitoare la activitatea metodologica:
a) organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de acordare a asistentei medicale in unitatile medicale din subordinea ministerului, respectiv Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu” si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, precum si in unitatile aflate in structura Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) formuleaza propuneri de initiere sau de modificare si completare a actelor normative referitoare la activitatea sanitara in cadrul retelei sanitare proprii a ministerului si avizeaza proiectele de acte normative elaborate. In vederea indeplinirii acestor atributii, colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul ministerului si unitatile subordonate acestuia;
c) avizeaza structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a Spitalului „Prof. Dr. Constantin Angelescu” si a Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu si le inainteaza spre aprobare ministrului justitiei;
d) participa, la solicitarea Corpului de control al ministrului, la controalele efectuate in unitatile subordonate ministerului; e) inainteaza ministrului justitiei si conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru informare si analiza, notele de constatare intocmite cu ocazia controalelor efectuate in unitatile subordonate acesteia si masurile propuse;
2. atributii in domeniul coordonarii activitatii de evaluare a starii de sanatate a personalului din cadrul ministerului si al unitatilor subordonate acestuia:
— efectueaza periodic analiza statistica a cauzelor de imbolnavire care au condus la acordarea concediilor medicale de recuperare, pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca si a cauzelor de deces al functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care isi desfasoara activitatea in cadrul ministerului si al unitatilor subordonate acestuia;
3. atributii in domeniul coordonarii activitatii de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca:
a) coordoneaza activitatea de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si a cadrelor militare in rezerva;
b) colaboreaza cu comisiile de expertiza medicala si medicomilitara din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in vederea realizarii expertizei medicale si a evaluarii capacitatii de munca a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si vizeaza din punct de vedere tehnic certificatele de decizie medicala eliberate de aceste comisii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare care reglementeaza aceasta activitate;
c) intocmeste, la propunerea comisiilor de expertiza medicala, documentatia necesara in vederea aprobarii de catre ministrul justitiei a concediilor medicale de recuperare a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
4. atributii in domeniul pregatirii si perfectionarii de specialitate:
a) propune Directiei resurse umane teme de pregatire si perfectionare de specialitate a personalului din cadrul Serviciului de asistenta medicala;
b) avizeaza scoaterea la concurs si organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal medico-sanitar cu pregatire superioara din unitatile sanitare aflate in subordinea ministerului, conform reglementarilor legale in vigoare;
5. alte atributii:
a) propune masuri, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru asigurarea sanatatii, informarii si instruirii angajatilor ministerului, cu privire la riscurile din mediul de munca privind sanatatea;
b) analizeaza si solutioneaza petitiile si memoriile persoanelor private de libertate, ale membrilor de familie ai acestora sau ale altor persoane fizice ori institutii publice, adresate ministerului, cu privire la conditiile de asigurare si acordare a asistentei medicale si a medicamentelor, efectuand din ordinul ministrului justitiei verificarea aspectelor semnalate, la locurile de detentie. In acest sens, colaboreaza cu Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia, precum si cu directiile de specialitate din aparatul propriu al ministerului;
c) analizeaza si solutioneaza, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, memoriile adresate Serviciului de asistenta medicala, de catre personalul ministerului si al unitatilor subordonate acestuia, in activitate, sau de catre pensionari, referitoare la modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si protezelor;
d) indeplineste orice alte atributii in domeniul de activitate, potrivit legii.

Art. 170
La nivelul Serviciului de asistenta medicala sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de corespondenta catre compartimentele din minister si catre cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarului de stat si secretarului general;
c) condica de corespondenta prin Serviciul informatii clasificate si Registratura ministerului;
d) condica de repartizari lucrari in cadrul serviciului, conform repartitiei sefului de serviciu;
e) registrul de evidenta a lucrarilor de expertiza medicala a capacitatii de munca a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a cadrelor militare in rezerva;
f) registrul de evidenta a concediilor medicale acordate functionarilor publici cu statut special din cadrul ministerului;
g) registrul cuprinzand copiile ordinelor intocmite de catre serviciu;
h) condica de prezenta.


Sectiunea 6 - Serviciul informatii clasificate


Art. 171
Serviciul informatii clasificate este structura de specialitate care elaboreaza, implementeaza si monitorizeaza aplicarea ansamblului de masuri de natura juridica, procedurala, fizica si de protectie a personalului, destinate securitatii documentelor si a materialelor clasificate, atat la nivelul aparatului propriu al ministerului, cat si la nivelul unitatilor subordonate acestuia, potrivit prevederilor legale.

Art. 172
Serviciul informatii clasificate indeplineste urmatoarele atributii:
1. elaborarea, multiplicarea si evidenta datelor si informatiilor clasificate:
a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii ministerului normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit actelor normative in vigoare;
b) intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare ia masuri pentru aplicarea acestuia;
c) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
d) actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
e) intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate si pastrate la nivelul ministerului, pe clase si niveluri de secretizare;
f) participa la elaborarea Nomenclatorului arhivistic al ministerului;
g) asigura serviciul permanent la nivelul ministerului, prin personalul desemnat din cadrul dispeceratului;
h) coordoneaza si controleaza masurile de protectie a informatiilor clasificate in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
i) coordoneaza si controleaza masurile de protectie a informatiilor clasificate in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
2. relatia cu alte institutii si structuri abilitate in domeniul protectiei informatiilor clasificate:
a) asigura relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, in vederea verificarii persoanelor care solicita accesul la informatii clasificate;
c) tine legatura cu Oficiul Registrului National al Informatiilor Secret de Stat (ORNISS) si cu structurile de profil din celelalte institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
d) participa la intalnirile organizate periodic de ORNISS, pe problematica informatiilor nationale clasificate, NATO clasificate si UE clasificate si actioneaza pentru implementarea noilor reglementari in materie la nivelul ministerului;
e) colaboreaza cu Directia tehnologia informatiei pentru buna indeplinire a atributiilor;
3. coordonarea si controlul masurilor de protectie a informatiilor clasificate in cadrul ministerului:
a) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
b) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
c) ofera consiliere conducerii ministerului in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;
d) informeaza conducerea ministerului despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
e) asigura consilierea persoanelor care au acces la informatii clasificate, cu privire la normele specifice;
f) prezinta conducerii ministerului date privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;
g) efectueaza, cu aprobarea conducerii ministerului, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
4. managementul documentelor, materialelor si a fondului arhivistic propriu:
a) tine evidenta documentelor clasificate, primite si expediate la nivelul ministerului;
b) primeste si verifica corespondenta clasificata secret de stat, secret de serviciu si neclasificata, primite prin posta speciala (integritatea sigiliilor, seria stampilelor de expeditie si ambalajele in care au fost impachetate acestea);
c) inregistreaza documentele clasificate destinate expedierii: impacheteaza, sigileaza si preda documentele destinate expedierii organelor insarcinate cu transportul acestora;
d) preda corespondenta neclasificata primita de la compartimentele din cadrul ministerului organelor insarcinate cu transportul acesteia (posta speciala);
e) proceseaza si multiplica documentele secret de stat si de serviciu; urmareste permanent modul in care personalul respecta regulile de intocmire, multiplicare, evidenta, manuire, pastrare, transport si distrugere a documentelor si informeaza functionarul de securitate despre neregulile constatate;
f) coordoneaza si participa la procesul de inventariere a documentelor secret de stat si secret de serviciu existente la nivelul ministerului;
g) organizeaza activitatea de constituire a arhivei proprii, ordonarea, inventarierea, evidenta, folosirea, pastrarea si depozitarea acesteia, precum si a arhivei din unitatile subordonate ministerului;
h) asigura masurile ce se impun pentru siguranta, buna pastrare si depozitare a arhivei clasificate;
i) pune la dispozitie, pe baza aprobarilor, spre consultare, documentele clasificate aflate in arhiva curenta persoanelor care detin autorizatii de acces la informatii clasificate;
j) asigura predarea la depozitele intermediare de arhiva a arhivei proprii cu termenele de pastrare permanente si temporare;
k) tine evidenta fondului arhivistic al aparatului propriu al ministerului cu privire la informatiile clasificate secret de stat si secret de serviciu, pana la predarea acestuia, conform reglementarilor in vigoare;
l) tine evidenta, pastreaza si distribuie stampilele si sigiliile din evidenta compartimentului;
5. monitorizarea si aplicarea masurilor INFOSEC:
a) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora in cadrul sistemului informatic si de comunicatii propriu si la nivelul unitatilor din subordinea ministerului;
b) monitorizeaza, impreuna cu personalul desemnat din cadrul Directiei tehnologia informatiei, aplicarea masurilor INFOSEC;
6. alte atributii:
— indeplineste orice alte atributii prevazute de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile ulterioare.

Art. 173
La nivelul Serviciului informatii clasificate sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul de evidenta a informatiilor strict secrete de importanta deosebita;
b) registrul de evidenta a informatiilor strict secrete si secrete;
c) registrul de evidenta a informatiilor secrete de serviciu;
d) registrul de evidenta a informatiilor clasificate multiplicate;
e) registrul pentru evidenta certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii nationale clasificate;
f) registrul pentru evidenta certificatelor de securitate tip A si B pentru acces la informatii NATO clasificate;
g) registrul de evidenta a autorizatiilor de acces la informatii UE clasificate;
h) condica de primire-predare a documentelor clasificate — catre compartimentele din minister;
i) condica de predare-primire a corespondentei in minister;
j) registrul pentru evidenta informatiilor UE clasificate;
k) registrul pentru evidenta documentelor dactilografiate (procesate la calculator, desenate etc.);
l) registrul pentru evidenta si distribuirea mediilor de stocare a informatiilor;
m) registrul pentru evidenta speciala;
n) registrul pentru evidenta literaturii clasificate;
o) fisa de pregatire individuala;
p) registrul pentru evidenta mapelor si cutiilor cu chei (combinatiilor cifrurilor, codurilor/cartelelor de acces);
q) condica de predare-primire a corespondentei neclasificate — catre compartimentele din cadrul ministerului;
r) condica de prezenta.


Capitolul VIII - Directia generala dezvoltare si management


Art. 174
Directia generala dezvoltare si management este structura de specialitate din cadrul ministerului care are urmatoarele atributii principale:
a) dezvoltarea cadrului institutional si acordarea de asistenta in domeniul managementului organizational si al planificarii strategice;
b) coordonarea si monitorizarea programarii, implementarii tehnice, raportarii si evaluarii asistentei financiare nerambursabile pre- si postaderare acordate de UE si alte state, avand ca beneficiar ministerul, precum si institutiile din subordinea acestuia;
c) coordonarea programelor de asistenta in care Romania actioneaza ca furnizor de expertiza tehnica in domeniul sistemului judiciar in limitele de competenta ale ministerului;
d) coordonarea implementarii Proiectului privind reforma sistemului judiciar, finantat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul Romaniei, in baza Acordului de imprumut nr. 4811-RO, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu completarile ulterioare.

Art. 175
Structura Directiei generale dezvoltare si management este urmatoarea:
a) Unitatea de management public si planificare strategica;
b) Directia programe europene;
c) Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe.


Sectiunea 1 - Unitatea de management public si planificare strategica


Art. 176
Unitatea de management public si planificare strategica este compartimentul de specialitate care acorda asistenta in domeniul managementului organizational si asigura coordonarea activitatii in domeniul planificarii strategice.

Art. 177
Unitatea de management public si planificare strategica indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, la propunerea conducerii ministerului, ansamblul proceselor si componentelor administrative necesare documentarii, implementarii si mentinerii unor sisteme de management in cadrul ministerului;
b) coordoneaza elaborarea si actualizarea documentelor sistemului de management al calitatii;
c) face propuneri de imbunatatire a documentelor sistemului de management al calitatii;
d) initiaza si monitorizeaza, la propunerea conducerii ministerului, actiunile corective si preventive, precum si analize anuale pentru dezvoltarea/imbunatatirea sistemului de management al calitatii;
e) elaboreaza documente de monitorizare privind sistemul de management al calitatii;
f) reprezinta ministerul in relatii externe in probleme privind sistemul de management al calitatii;
g) gestioneaza aspectele organizationale privind elaborarea planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;
h) acorda asistenta tehnica compartimentelor din cadrul ministerului in vederea elaborarii si implementarii planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;
i) asigura expertiza necesara cu privire la utilizarea diferitelor instrumente si metode necesare elaborarii, implementarii si monitorizarii rezultatelor planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;
j) asigura expertiza necesara compartimentelor din cadrul ministerului pentru elaborarea, implementarea si monitorizarea strategiilor si planurilor de actiune in domeniile de competenta ministerului;
k) elaboreaza rapoarte de monitorizare periodice, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la stadiul indeplinirii obiectivelor si activitatilor prevazute in strategiile si planurile de actiune, in domeniile de competenta ministerului;
l) formuleaza propuneri cu privire la functionarea eficace si eficienta a compartimentelor din cadrul ministerului si la imbunatatirea practicilor manageriale, la solicitarea conducerii ministerului si cu consultarea compartimentelor respective;
m) coordoneaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare, solicitate de Secretariatul General al Guvernului;
n) formuleaza puncte de vedere, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la lucrarile de competenta ministerului;
o) formuleaza, la solicitarea altor compartimente din minister si a unitatilor subordonate acestuia, propuneri si observatii la proiectele de regulamente intocmite de acestea in domeniul de activitate;
p) asigura consultanta compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului in ceea ce priveste elaborarea propunerilor de politici publice;
q) elaboreaza rapoarte de monitorizare si evaluare cu privire la politicile publice initiate si implementate la nivelul ministerului, in colaborare cu compartimentele de specialitate;
r) elaboreaza documentul „Sinteza a politicilor publice finantate prin proiectul de buget” pentru anul bugetar urmator;
s) solutioneaza cererile, sesizarile si memoriile care ii sunt repartizate pentru solutionare, in domeniul sau de activitate;
t) indeplineste atributiile referitoare la activitatea de statistica judiciara.

Art. 178
La nivelul Unitatii de management public si planificare strategica sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de corespondenta catre compartimentele din minister si catre cabinetele ministrului si secretarilor de stat;
c) condica de corespondenta prin Serviciul informatii clasificate si Registratura ministerului;
d) condica de prezenta.


Sectiunea 2 - Directia programe europene


Art. 179
Directia programe europene este compartimentul de specialitate din cadrul ministerului, care este responsabil pentru coordonarea, programarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare nerambursabile si coordoneaza programele de asistenta in care Romania actioneaza ca furnizor de expertiza tehnica si/sau financiara catre alte state in domeniul de activitate al ministerului si sistemului judiciar, in conformitate cu principiile si rigorile managementului de proiect.

Art. 180
Directia programe europene gestioneaza urmatoarele instrumente aferente asistentei financiare nerambursabile:
a) programele finantate de UE din fonduri pre- si postaderare, precum si din alte fonduri de care Romania beneficiaza in calitate de stat membru al UE, precum PHARE, Facilitatea de tranzitie, fonduri structurale, programele comunitare specifice „Drepturi fundamentale si justitie”, „Justitie civila” si alte asemenea programe;
b) programele dezvoltate pe linie bilaterala cu guvernele altor state care acorda asistenta tehnica sau financiara pentru domeniul sistemului judiciar;
c) programele de asistenta dezvoltate in cadrul cooperarii cu organizatii neguvernamentale in diferite domenii de drept sau de consolidare institutionala pentru sistemul judiciar;
d) programele de asistenta in care Romania actioneaza ca furnizor de expertiza tehnica si/sau financiara catre alte state in domeniul de activitate al ministerului si sistemului judiciar; e) orice alte programe finantate din fonduri nerambursabile, avand ca autoritate de implementare, beneficiar sau partener ministerul.

Art. 181
Directia programe europene indeplineste urmatoarele atributii:
a) identifica, impreuna cu directiile de specialitate din minister si potentialii beneficiari finali, domeniile de interventie in care este necesara acordarea de asistenta tehnica si propune/identifica sursele din care se poate asigura asistenta financiara nerambursabila pentru acestia;
b) participa, in limita atributiilor ministerului, la elaborarea, negocierea si incheierea memorandumurilor/acordurilor ce urmeaza a fi semnate cu diferite state/organisme/institutii ce actioneaza in calitate de donatori de asistenta financiara nerambursabila, denumiti in continuare finantatori, in vederea aprobarii/derularii unor programe/proiecte/contracte de asistenta finantate prin instrumente financiare nerambursabile;
c) negociaza si semneaza, impreuna cu beneficiarii finali ai programelor/proiectelor/contractelor finantate din fonduri nerambursabile si autoritatea contractanta/partenerii/finantatorul/ alte institutii competente, acorduri/protocoale de implementare a programelor/proiectelor/contractelor finantate din fonduri nerambursabile;
d) coordoneaza implementarea contractelor de asistenta tehnica, achizitii de bunuri, servicii, infratire institutionala si grant pentru care s-a obtinut finantare;
e) supervizeaza si asigura luarea masurilor necesare pentru atingerea obiectivelor si a rezultatelor proiectelor/programelor/ contractelor;
f) monitorizeaza si raporteaza finantatorului stadiul derularii fiecarui proiect/program/contract;
g) contribuie la intocmirea planurilor de actiune si a strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, in limita competentelor ministerului;
h) pregateste si sustine punctul de vedere al ministerului si reprezinta ministerul la grupurile de lucru constituite la nivelul UE pentru gestionarea si implementarea programelor sau initiativelor comunitare specifice prin care se finanteaza proiecte dezvoltate de statele membre in domeniul justitiei, libertatilor fundamentale si securitatii.

§1. Serviciul programe europene

Art. 182
Serviciul programe europene indeplineste urmatoarele atributii in legatura cu instrumentele de asistenta financiara nerambursabila:
a) intreprinde toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare a fondurilor de asistenta financiara nerambursabila, in vederea asigurarii eligibilitatii programelor/proiectelor propuse; in acest scop elaboreaza, in colaborare cu beneficiarii si/sau partenerii si in conformitate cu legislatia si procedurile aplicabile, documentele de solicitare a asistentei financiare nerambursabile;
b) intocmeste, in colaborare cu beneficiarii, documentele subsecvente aprobarii finantarii, in vederea contractarii fondurilor nerambursabile;
c) intreprinde masuri in vederea constituirii comisiilor de evaluare a ofertelor depuse in vederea contractarii fondurilor care intra in domeniul sau de responsabilitate;
d) elaboreaza sau, dupa caz, verifica, in limitele de competenta ale ministerului, contractele incheiate pentru implementarea programelor/proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, in vederea semnarii lor de catre autoritatile sau persoanele competente;
e) contribuie la elaborarea si verifica acordurile/protocoalele de implementare a programelor/proiectelor/contractelor finantate din fonduri nerambursabile;
f) coordoneaza si participa, alaturi de beneficiarii finali, la implementarea contractelor de asistenta tehnica, achizitii de bunuri, servicii, infratire institutionala si de grant pentru care s-a obtinut finantare, asigurandu-se de atingerea de catre contractori a obiectivelor si a rezultatelor preconizate si de efectuarea in bune conditii a tuturor actiunilor si activitatilor; in acest scop intocmeste, verifica si/sau aproba, dupa caz, documentele sau efectueaza demersurile necesare in conformitate cu prevederile normative si procedurale, aplicabile in functie de sursa de finantare relevanta si specificul programului/proiectului/contractului derulat;
g) estimeaza sumele necesare pentru derularea programelor/proiectelor/contractelor si intreprinde demersurile necesare pe langa departamentele/institutiile/organismele competente din cadrul ministerului, al unitatilor subordonate acestuia, al beneficiarilor finali sau al partenerilor in vederea prevederii in bugetul national consolidat sau, dupa caz, in bugetele respectivelor institutii sau organisme a fondurilor nerambursabile si a contributiei nationale aferente programelor/proiectelor/contractelor gestionate;
h) intreprinde demersurile necesare pentru asigurarea si gestionarea sumelor aferente contributiei nationale la derularea programelor/proiectelor/contractelor finantate din fonduri nerambursabile;
i) verifica si aproba cu „Citit si aprobat” facturile care sunt trimise de catre contractori/parteneri, in vederea efectuarii platii, catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in baza documentelor justificative intocmite de catre contractori/parteneri si a cadrului normativ si procedural aplicabil in functie de tipul de finantare relevant;
j) initiaza demersurile in vederea includerii in patrimoniul institutiei, in calitate de institutie care asigura implementarea programelor/proiectelor/contractelor, a bunurilor achizitionate in cadrul programelor/proiectelor/contractelor derulate si participa, alaturi de celelalte directii responsabile, la transmiterea acestora in patrimoniul beneficiarilor finali;
k) monitorizeaza, din punct de vedere tehnic si financiar, implementarea programelor/proiectelor/contractelor finantate din fonduri nerambursabile, conform cadrului normativ si procedural aplicabil in functie de tipul de finantare relevant, verificand atingerea obiectivelor si a rezultatelor preconizate si efectuarea, in bune conditii, a tuturor actiunilor si activitatilor; in acest scop: realizeaza misiuni de verificare „la fata locului” la beneficiarii finali ai contractelor; elaboreaza, pe baza informatiilor solicitate/primite de la beneficiarii finali, raportarile sau orice alte documente necesare privind stadiul implementarii programelor/proiectelor/contractelor gestionate, in conformitate cu cadrul normativ si procedural aplicabil si le transmite institutiilor competente sa le solicite si sa le obtina;
l) identifica si raporteaza catre institutiile competente neregulile survenite pe parcursul implementarii proiectelor/contractelor ce au ca Autoritate de implementare ministerul;
m) participa la elaborarea documentelor strategice si programatice la nivelul ministerului prin asigurarea contributiei necesare, raportat la competentele sale;
n) coordoneaza activitatea ministerului in ceea ce priveste acordarea de asistenta la nivel de experti statelor in curs de dezvoltare, in cadru bilateral sau multilateral, prin asocierea cu demersurile comunitare sau internationale in domeniu; in acest sens, colaboreaza cu directiile de specialitate ale ministerului, cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonatorul politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare, precum si cu alte ministere/institutii/organizatii cu atributii in acest domeniu;
o) participa la organizarea vizitelor expertilor straini si/sau reprezentantilor finantatorilor la minister, instante, parchete, precum si la unitatile subordonate ministerului;
p) participa si, dupa caz, reprezinta ministerul, la reuniunile de lucru organizate la nivelul ministerului, a finantatorului sau la nivel inter-institutional pentru discutarea unor chestiuni legate de: derularea programelor/proiectelor/contractelor finantate din fonduri nerambursabile, atingerea rezultatelor si obiectivelor specifice, evitarea suprapunerilor de finantare, initierea sau monitorizarea programelor;
q) colaboreaza, in cadrul derularii programelor/proiectelor/ contractelor gestionate, cu compartimentele de specialitate din minister si institutiile subordonate acestuia, Consiliul Superior al Magistraturii si institutiile aflate in coordonarea acestuia, cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si parchetele aflate in subordinea acestuia, precum si cu celelalte institutii din cadrul sistemului judiciar, in vederea indeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finantate prin instrumente de asistenta financiara nerambursabila si a alegerii solutiilor optime de management al proiectului raportat la sistemul judiciar in ansamblul sau;
r) colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul administratiei publice din Romania, cu reprezentantii, institutiile, organizatiile desemnate in acest sens de catre finantatori, precum si cu alte organisme sau institutii cu atributii in domeniu in conformitate cu legislatia si procedurile nationale aplicabile si/sau legislatia si procedurile agreate cu finantatorul, in vederea indeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finantate prin instrumente de asistenta financiara nerambursabila, implementarii in bune conditii a acestora si derularii tuturor activitatilor specifice, si monitorizarii specifice;
s) elaboreaza materiale de sinteza privind programele implementate la nivelul directiei in vederea dezvoltarii sistemului judiciar;
t) raspunde in fata institutiilor abilitate, conform legii, sa exercite un drept de control sau audit.

§2. Unitatea de implementare a programelor

Art. 183
(1) La nivelul Directiei programe europene functioneaza Unitatea de implementare a programelor, care are drept scop principal coordonarea, programarea, implementarea si monitorizarea programelor/proiectelor/contractelor finantate de UE din fonduri PHARE, ca instrument de pre-aderare si din fonduri Facilitatea de tranzitie, ca instrument post-aderare destinat Romaniei si Bulgariei.
(2) Componenta Unitatii de implementare a programelor se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, tinandu-se seama de exigentele impuse de catre sistemul de management EDIS (Extended Decentralised Implementation System) al programelor Phare si Facilitatea de tranzitie. Unitatea de implementare a programelor este condusa de catre SPO (Senior Programme Officer/Responsabil de Proiect) si DSPO (Deputy Senior Programme Officer — Responsabil de Proiect Adjunct).
(3) Unitatea de implementare a programelor isi deruleaza activitatea in conformitate cu prevederile Manualului de proceduri elaborat conform cerintelor de management EDIS, ale acordurilor de implementare semnate in acest sens, ale instructiunilor emise de catre Ministerul Finantelor Publice prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE pentru implementarea proiectelor, precum si in conformitate cu orice alte prevederi normative si procedurale aplicabile in functie de sursa de finantare relevanta si specificul programului/proiectului/ contractului derulat.
(4) Unitatea de implementare a programelor din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza in subordinea Unitatii de implementare a programelor din cadrul ministerului, in ceea ce priveste programele/proiectele/ contractele pentru care ministerul este Autoritate de implementare.

Art. 184
La nivelul Directiei programe europene sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului (Registry);
b) condica de corespondenta catre compartimentele din minister si catre cabinetele ministrului si ale secretarilor de stat;
c) condica de corespondenta prin Serviciul informatii clasificate si Registratura ministerului;
d) condica de corespondenta cu alte institutii;
e) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhiva;
f) documentele aferente derularii programelor in toate etapele de management de proiect ce se constituie in fisiere auditabile, conform procedurilor aplicabile dupa natura programului;
g) manualul de proceduri;
h) registrul cuprinzand copiile ordinelor intocmite de directie.


Sectiunea 3 - Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe


Art.185
(1) Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe este structura functionala, fara personalitate juridica, constituita in cadrul ministerului ca o unitate de management a proiectului.
(2) Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe asigura implementarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, conform prevederilor Acordului de imprumut intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, nr. 4811-RO, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu completarile ulterioare, a acordului subsidiar de imprumut, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare si a Protocolului semnat de Ministerul Justitiei cu Consiliul Superior al Magistraturii, precum si a regulilor si procedurilor din ghidurile de achizitii ale Bancii Mondiale, a Manualului de implementare a proiectelor si a legislatiei romane in vigoare.
(3) Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe raspunde de implementarea activitatilor Proiectului „Reforma sistemului judiciar”, asigura managementul tehnic si financiar, activitatea de achizitii, de decontare si de elaborare a rapoartelor de progres si anuale cu privire la proiect.
(4) Activitatile privind derularea proiectelor implementate in cadrul Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe sunt coordonate de persoana din conducerea ministerului desemnata in acest sens de catre ministrul justitiei, denumita in continuare coordonatorul de proiect.
(5) In vederea implementarii componentelor proiectului, conducerea Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe se exercita de catre managerul de proiect si managerul adjunct al Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe, sub coordonarea directorului general al Directiei generale dezvoltare si management, precum si a coordonatorului de proiect.
(6) Competenta de a exercita atributiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor pentru activitatile de derulare a proiectului implementat prin Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe, precum si dreptul de a semna contractele si documentele create si emise de Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe, care angajeaza raporturi juridice cu tertii este delegata coordonatorului de proiect. Pe perioadele determinate ale absentei coordonatorului de proiect, aceasta competenta se deleaga, prin ordin al ministrului justitiei, catre alt ordonator principal de credite de la nivelul conducerii ministerului.
(7) Pana la suma stabilita prin ordin al ministrului justitiei, competenta de a exercita atributiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor pentru activitatile de derulare a proiectului implementat prin Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe, precum si dreptul de a semna contractele si documentele create si emise de Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe, care angajeaza raporturi juridice cu tertii este delegata managerului de proiect al Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe sau managerului de proiect adjunct, pe perioadele determinate ale absentei managerului de proiect. Pe perioadele determinate ale absentei atat a managerului de proiect, cat si a managerului de proiect adjunct, aceste atributii pot fi incredintate de catre ordonatorul principal de credite, unuia dintre ceilalti manageri din cadrul Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe, pe baza de imputernicire.

Art.186
Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe are urmatoarele responsabilitati:
1. planificare:
a) asigura managementul integrat in vederea implementarii proiectului prin coordonarea, organizarea, controlul, monitorizarea si planificarea activitatilor proiectului;
b) participa, alaturi de beneficiarii directi, la identificarea, modificarea sau schimbarea activitatilor cuprinse in proiect;
c) coordoneaza elaborarea termenilor de referinta de catre beneficiarii directi ai activitatilor cuprinse in proiect pentru incadrarea in termene prevazute in planul de achizitii;
d) asigura planificarea si derularea procedurilor de achizitii, in conformitate cu termenele prevazute in planul de achizitii;
e) participa alaturi de compartimentele ministerului, la elaborarea si fundamentarea bugetului necesar implementarii proiectului;
f) asigura relatii functionale cu institutiile finantatoare, Ministerul Finantelor Publice si cu alte institutii publice in vederea indeplinirii scopului proiectului;
2. contractare:
a) initiaza si organizeaza procedurile privind atribuirea contractelor de servicii, lucrari si bunuri achizitionate pentru componentele si subcomponentele cuprinse in proiect;
b) asigura si coordoneaza intreaga activitate de achizitii, in conformitate cu procedurile si ghidurile de achizitii ale Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si cu prevederile acordului de imprumut, precum si cu legislatia romana in vigoare;
c) intreprinde masuri in vederea constituirii comisiilor de evaluare a expresiilor de interes, ofertelor tehnice si financiare depuse, in vederea contractarii lucrarilor, bunurilor sau serviciilor ce fac obiectul procedurii de achizitie; asigura prin departamentul de achizitii elaborarea documentatiilor de licitatie in conformitate cu solicitarile beneficiarilor directi si prevederile ghidurilor de achizitii ale Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare;
d) asigura suport tehnic in cadrul secretariatului comisiilor de evaluare, in ceea ce priveste procedurile si ghidurile de achizitii ale Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si realizarea rapoartelor de evaluare;
e) asigura corespondenta cu institutia finantatoare pentru obtinerea avizelor necesare in cursul derularii procedurilor de achizitii;
f) participa la procesul de negociere si semnare a contractelor alaturi de persoanele autorizate in acest sens;
3. implementare:
a) supervizeaza, monitorizeaza si coordoneaza implementarea activitatilor derulate in cadrul contractelor incheiate in cadrul proiectului, asigurandu-se de atingerea, de catre contractori si beneficiarii finali, a obiectivelor si a rezultatelor preconizate si de efectuarea in bune conditii a tuturor actiunilor si activitatilor;
b) asigura, prin compartimentul tehnic propriu, analiza documentelor tehnice si coordonarea fluxului informatiilor intre partile interesate — beneficiari directi, contractor, consultanti etc.;
c) fundamenteaza si propune initierea hotararilor de guvern pentru aprobarea investitiilor conform prevederilor legale in vigoare;
d) intocmeste rapoarte de progres;
e) identifica potentialele riscuri si intreprinde actiuni de minimizare/anihilare a efectelor acestora;
4. management financiar:
a) intocmeste situatiile financiare, trimestrial si anual, pe care le inainteaza Directiei generale dezvoltare si management si Directiei generale sprijin logistic, in vederea intocmirii situatiilor financiare la nivelul ministerului;
b) elaboreaza bugetul de cheltuieli dupa procedura stabilita de Ministerul Finantelor Publice si ordonatorul principal de credite, cu respectarea legislatiei in vigoare;
c) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli final, dupa comunicarea sumelor aprobate si a trimestrializarii acestora, aprobate de ordonatorul principal de credite;
d) asigura pastrarea evidentei financiare, in conformitate cu practicile financiare internationale acceptate si legislatia romaneasca in vigoare;
e) intocmeste si transmite departamentului de specialitate din cadrul ministerului solicitarile pentru deschiderile de credite aferente fondurilor din contributia Guvernului Romaniei; intocmeste si transmite Ministerului Finantelor Publice sumarul de cheltuieli si documentele justificative, in vederea efectuarii de catre acesta a tragerilor din contul de imprumut;
f) gestioneaza conturile si evidenta financiar-contabila;
g) intocmeste documentatia necesara premergatoare platilor si ordinele de plata; efectueaza platile din contul de trezorerie;
h) intocmeste documentele necesare pentru salarizarea personalului propriu si plata contributiilor aferente; intocmeste si depune lunar declaratiile privind contributiile datorate de angajati si angajator la bugetul de stat;
i) realizeaza monitorizarea cheltuielilor si efectueaza raportarile, contabilizarea si auditarea proiectelor.

Art. 187
Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe are si urmatoarele atributii:
a) intocmeste si transmite Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare situatia cheltuielilor si rapoartele de management financiar;
b) intocmeste si transmite rapoarte financiare, periodic, catre Ministerul Finantelor Publice si catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare;
c) asigura pastrarea evidentei impuse de procedurile imprumuturilor Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si transmiterea periodica, conform prevederilor documentelor incheiate, a rapoartelor de progres catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, catre banca finantatoare, la intervalele si in formatele precizate in documentele acordului de imprumut;
d) asigura controlul tuturor operatiunilor financiar-contabile si auditul in conformitate cu prevederile documentelor de imprumut si a legislatiei romanesti in vigoare;
e) organizeaza controlul financiar preventiv propriu, potrivit normelor legale in vigoare.

Art. 188
(1) Implementarea proiectului la nivelul Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe se face cu respectarea Manualului de implementare a proiectului, elaborat la nivelul Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe si avizat de conducerea ministerului.
(2) Manualul de implementare a proiectului se revizuieste cu ocazia schimbarilor cu efect major asupra derularii si implementarii proiectului, la propunerea managerului de proiect al Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe, cu acordul coordonatorului de proiect si al directorului general al Directiei generale dezvoltare si management.


Titlul VIII - Colaborarea dintre compartimentele din structura ministerului


Art. 189
(1) Dispozitiile cu caracter general pentru compartimentele din minister pot fi date cu respectarea legii numai de ministrul justitiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat si secretarul general, in limitele competentelor ce le sunt stabilite.
(2) In indeplinirea atributiilor, compartimentele din minister pot lua legatura direct, prin sefii compartimentelor, cu celelalte unitati subordonate ministerului, cu instantele judecatoresti si cu celelalte unitati din sistemul justitiei.

Art. 190
(1) Colaborarea dintre compartimentele din structura organizatorica a ministerului se realizeaza prin sefii de compartimente.
(2) In situatia in care, potrivit reglementarilor in vigoare sau potrivit sarcinilor stabilite de conducerea ministerului, pentru realizarea unei lucrari este necesara colaborarea dintre compartimentele prevazute la alin. (1), sefii acestora pot desemna persoane care sa efectueze lucrarea.

Art. 191
Lucrarile la a caror elaborare este necesara colaborarea mai multor compartimente din minister, in raport cu atributiile prevazute in prezentul regulament, se verifica si se semneaza de toti sefii de compartimente implicate. In cazul in care sefii de compartimente nu ajung la un acord in legatura cu solutionarea lucrarii, fiecare prezinta punctul de vedere intr-o nota de informare motivata, avizata de secretarul de stat, subsecretarul de stat sau secretarul general coordonator al compartimentului. Intregul material se transmite secretarului de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general care coordoneaza lucrarea, care dispune asupra modului de solutionare a acesteia.

Art. 192
Pentru deplasarile pe care personalul ministerului le efectueaza in strainatate se va solicita si avizul Directiei generale cooperare, prin Directia drept international si tratate, iar pentru cele pe linia afacerilor europene si avizul Directiei afaceri europene si drepturile omului, in situatia in care aceste directii nu sunt initiatoarele propunerii de deplasare, in conformitate cu prevederile ordinului ministrului justitiei emis in acest sens.


Titlul IX - Inregistrarea si circuitul lucrarilor


Art. 193
(1) Corespondenta adresata ministerului se inregistreaza de catre Departamentul pentru comunicare si relatii publice. Corespondenta primita in format electronic de catre Departamentul pentru comunicare si relatii publice se redirectioneaza, in acelasi format, pe adresa de e-mail a compartimentului sau compartimentelor competente si se inregistreaza de catre acesta/acestea.
(2) Corespondenta primita prin Serviciul de informatii clasificate se inregistreaza la compartimentele carora le-a fost adresata, prin registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului.
(3) Corespondenta adresata expres ministrului justitiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general de catre Presedintele Romaniei, primul-ministru si presedintii celor doua camere ale Parlamentului se inregistreaza la cabinetele acestora, prin registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului.

Art. 194
Circuitul lucrarilor in cadrul ministerului se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) corespondenta inregistrata la cabinetele ministrului justitiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general se repartizeaza, potrivit rezolutiilor, compartimentului sau, dupa caz, compartimentelor competente;
b) corespondenta inregistrata prin registrul general de evidenta a lucrarilor ministerului se repartizeaza compartimentului sau, dupa caz, compartimentelor competente, pe baza rezolutiei Departamentului pentru comunicare si relatii publice; in situatia in care lucrarea necesita colaborarea mai multor compartimente, se transmite cate un exemplar fiecarui compartiment;
c) lucrarile repartizate unui compartiment care nu are atributii in domeniul respectiv se transmit compartimentului din minister competent. In situatia in care nu este identificat compartimentul competent, lucrarea se restituie cu nota de informare motivata la cabinetul celui care a repartizat lucrarea sau, dupa caz, la Departamentul pentru comunicare si relatii publice.

Art. 195
(1) Lucrarile se solutioneaza in termenele prevazute de actele normative, calculate de la data primei inregistrari efectuate in minister, cu exceptia situatiei in care prin rezolutie sau in cuprinsul acestora sunt prevazute alte termene.
(2) Termenul maxim de solutionare a lucrarilor pentru care Directia avizare acte normative solicita altor compartimente punctul de vedere, in domeniul de competenta, pentru proiectele de acte normative transmise spre avizare, este de cel mult 3 zile lucratoare.
(3) Compartimentele din minister carora le-au fost transmise de catre Directia avizare acte normative materialele pentru sedinta pregatitoare si pentru sedinta de Guvern au obligatia de a le restitui de urgenta acestei directii.

Art. 196
Principalele documente utilizate de compartimentele din minister sunt urmatoarele:
a) note de informare;
b) adrese catre autoritati, institutii sau petitionari;
c) ordine ale ministrului justitiei;
d) referate de necesitate;
e) note de oportunitate;
f) documente specifice compartimentelor ale caror formulare sunt prevazute in procedurile de proces, in cadrul sistemului de management al calitatii.

Art. 197
Adresele se intocmesc in doua exemplare si se semneaza de persoanele competente. Primul exemplar al adresei se transmite destinatarului, iar cel de-al doilea exemplar, precum si documentele care au stat la baza elaborarii acesteia se pastreaza la compartimentul care a solutionat lucrarea.

Art. 198
Ordinele emise de ministrul justitiei se intocmesc in doua exemplare si se inregistreaza la Cabinetul ministrului justitiei, intr-un registru special constituit in acest sens. Primul exemplar se pastreaza in original la Cabinetul ministrului justitiei. In acest scop, fiecare compartiment din minister, precum si unitatile subordonate acestuia sunt obligate sa transmita originalul ordinului la Cabinetul ministrului justitiei. Al doilea exemplar, care cuprinde avizele compartimentelor de specialitate, precum si lucrarile care au stat la baza elaborarii acestuia se pastreaza la compartimentul din minister sau, dupa caz, la unitatea subordonata acestuia care l-a intocmit si se evidentiaza intr-un registru constituit in acest sens.

Art. 199
Circularele care privesc unitatile din sistemul justitiei se pastreaza in original la compartimentul care le-a emis, fiind indosariate intr-o mapa speciala.


Titlul X - Dispozitii finale


Art. 200
Compartimentele din minister indeplinesc orice alte activitati, potrivit specificului, altele decat cele cuprinse in prezentul regulament, stabilite de lege.

Art. 201
Secretariatele din minister au urmatoarele atributii principale:
a) asigura inregistrarea si evidenta lucrarilor compartimentului;
b) asigura circuitul lucrarilor, in cadrul compartimentului si la alte compartimente ale ministerului, conform repartizarii stabilite de conducerea ministerului sau de conducerea compartimentului;
c) pregatesc corespondenta, inclusiv completarea plicurilor si a tipizatelor anexate acestora, in vederea expedierii si predarii acesteia Departamentului pentru comunicare si relatii publice si, dupa caz, Serviciului informatii clasificate;
d) pregatesc materialele pentru arhivarea lucrarilor compartimentului, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite, si le predau la arhiva ministerului;
e) pastreaza in mape separate sau, dupa caz, in dosare, conform Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic si materialele preconstituite, al doilea exemplar al documentelor efectuate in cadrul compartimentului, precum si lucrarile care au stat la baza elaborarii acestora;
f) asigura, dupa caz, tehnoredactarea lucrarilor compartimentului, precum si multiplicarea materialelor necesare;
g) asigura evidentele compartimentelor prin introducerea, conservarea si valorificarea acestora;
h) pastreaza si folosesc stampilele directiei, conform prevederilor legale;
i) pastreaza evidenta concediilor de odihna sau a altor concedii ale salariatilor;
j) efectueaza si pastreaza evidenta orelor suplimentare, lucrate in conditiile legii de catre personalul din cadrul compartimentului;
k) tin evidenta ordinelor de deplasare a personalului din cadrul compartimentului;
l) ridica de la compartimentul de specialitate rechizitele si celelalte materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii compartimentului si le repartizeaza personalului acestuia.

Art. 202
In cazul in care compartimentele din minister nu au organizate secretariate, atributiile prevazute la art. 201 se indeplinesc de catre o persoana desemnata in acest scop de catre conducerea compartimentului.

Art. 203
Termenele de pastrare a documentelor sunt cele prevazute in Nomenclatorul de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 204
(1) Programul de lucru in minister este stabilit prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Personalul din minister este obligat sa respecte programul de lucru.
(3) Plecarea inainte de terminarea programului sau prezenta la serviciu dupa program, precum si alte invoiri sunt permise cu aprobarea sefului ierarhic superior.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Noul Cod de procedura fiscala si Normele metodologice de aplicare. Cod 631. Actualizat la 1.02.2017
Editura C.H. Beck

Pret: 23.9 lei
20.31 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: